Page 1

G az e t e m i z i n 2 6 . Kur u l u  Y < l < â&#x20AC;&#x2122; n < S h e r at o n I s t a n b ul At ak Ăś y O t e l â&#x20AC;&#x2122; d e k u t l ad < k

ONUR TABLOSU

Gazetemizin 26. KuruluN Y[l[â&#x20AC;&#x2122;n[ Sheraton 6stanbul AtakĂśy Otelâ&#x20AC;&#x2122;de kutlad[k. Gecede onur plaketimiz TĂźrk MĂźziKiâ&#x20AC;&#x2122;ne, Bak[rkĂśy â&#x20AC;&#x2122;e ve Bak[rkĂśy MĂźzik Akademisiâ&#x20AC;&#x2122;ne yapm[N olduKu katk[lar[ndan ĂśtĂźrĂź Faruk Salgar ve Fatih Salgar â&#x20AC;&#x2122;a verildi. Plaketleri, Antalya eski milletvekili ve Bak[rkĂśy Belediyesi eski Meclis Ă&#x153;yesi Tayfur SĂźner, EminĂśnĂź eski Belediye BaNkan[ Doçent Dr. Ahmet Ă&#x2021;etinsaya, Bak[rkĂśy MĂźzik Akademisi BaNkan[ Selçuk Kurt, ara dĂśnemde Bak[rkĂśy Belediye BaNkanl[K[ yapan Yakup AkyĂźz, son iki dĂśnem Bak[rkĂśy Belediye BaNkanl[K[ yapan AteN Ă&#x153;nal Erzen ve gazetemizin 6mtiyaz Sahibi ve Genel Yay[n YĂśnetmeni Ă&#x2013;zcan Atamer birlikte verdiler.

SĂźrekli, Etkili, Ă?lkeli.

26

Y

aÞýnda SAYI: 278

BakĂ˝rkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de

1

Numara

ATAKĂ&#x2013;Y MART 2018

F6YAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr

KaN[beyaz, kaçak inNaata devam ediyor. BU GĂ&#x153;CĂ&#x153; KIMDEN ALIYORLAR, BELEDIYE UYUYOR MU? Tayfur SĂ&#x153;NER â&#x20AC;&#x153;Hiç kimseyi dikkate almadan, belediyeleri de kulak arkas[ yaparak â&#x20AC;&#x2DC;ben yapt[m olduâ&#x20AC;&#x2122; zihniyetiyle inNaat yap[lamaz. KaN[beyaz mĂźracaattan sonra inNaata baNlad[. Tabi ki yapt[K[ inNaat kaçak.â&#x20AC;? (Yaz[s[ 12.sayfada)

T Ă&#x153; R K I Y E YA R D I M S E V E N L E R D E R N E * I 90 . YI LINI KU TLAD I

(Yaz[s[ 5. sayfada )

5 kez tayini ç<km<t<. 4 y<l sßren mahkeme sonucu

ZAKIR UZUN, BAKIRKĂ&#x2013;Y MĂ&#x153;FTĂ&#x153;LĂ&#x153;*Ă&#x153;â&#x20AC;&#x2122;NE GERI DĂ&#x2013;NDĂ&#x153; TekirdaK Malkara 6lçe MĂźftĂźsĂź iken 2000 y[l[nda Bak[rkĂśy 6lçe MĂźftĂźlĂźKĂźâ&#x20AC;&#x2122;ne atand[. Bu gĂśrevini sĂźrdĂźrĂźrken 2004â&#x20AC;&#x2122;te TekirdaK Ă&#x2021;orlu 6lçe MĂźftĂźlĂźKĂź gĂśrevine atanan Zakir Uzun 2007â&#x20AC;&#x2122;de tekrar Bak[rkĂśy 6lçe MĂźftĂźlĂźKĂźâ&#x20AC;&#x2122;ne getirildi. 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2014 y[llar[ aras[nda s[ras[yla Mersin, KĂźtahya ve Osmaniye 6l MĂźftĂź yard[mc[l[K[ gĂśrevlerinde bulundu. 4 y[l TekirdaK 6l MĂźftĂź yard[mc[l[K[ gĂśrevinde bulunan Zakir Uzun, 4 y[l sĂźren yarg[lama sonucu mahkeme karar[yla 1 Mart 2018 tarihi itibari ile Bak[rkĂśy 6lçe MĂźftĂźlĂźKĂź gĂśrevine baNlad[.

BA KIRKĂ&#x2013; Yâ&#x20AC;&#x2122; DE Ă&#x2021;O CUKLA R $Ă&#x2021;$N DE V $  B$ R L $  $ P R OT O KOL Ă&#x153; $ MZ A L A ND I

(Yaz[s[ 7. sayfada)

C H P GENĂ&#x2021;LIK KOLLARI Ă&#x2021;OCUK ISTISMARINA â&#x20AC;&#x2DC; D U R â&#x20AC;&#x2122; DEDI

(Yaz[s[ 9. sayfada)


3

SOSYAL MEDYADAN

AYIN YAZISI KEND$N$ B$LMEZLER Bak[rköy’de kendini bilmezlerin say[s[ her geçen gün art[yor. Bu tipler kendilerinden ve menfaatlerinden baNka bir Ney düNünmezler. Çünkü bencildirler. Toplu yaNam[n ne olduKunu bilmekten acizdirler. Küçük menfaatler karN[l[K[ kendilerini bile satarlar. Bunlar her dönem ortadad[r. Ancak son günlerde say[lar[ giderek artm[N durumda.

Özcan Atamer

Gazetemizin son sayfas[na bak[n ve elinizi vicdan[n[za koyun. Tarihi eserin yan[na böyle bir bina yap[l[r m[? Yap[lmas[na izin verilir mi? Cevab[ çok basit: Verilmez. Ama buras[ Türkiye, burada her Ney olur. GeliNmiN ülkelerde böyle bir durum olsa hukuk an[nda devreye girer ve yapanlar sokaKa ç[kamaz hale gelir. Resme bir bak[n; Belediye BaNkan[m[z inNaat izin belgesini gülerek teslim ediyor. (imdi kendisine bir kez daha soruyoruz: Belediye’nin buras[ ile ilgili, yani kendi açt[K[n[z dava, halen devam ederken bu imzay[ nas[l att[n[z? FotoKrafta bir kiNi daha var. Bak[rköy’ün en köklü sivil toplum kuruluNu olarak lanse edilen Bak[rköy 6N Adamlar[ DerneKi BaNkan[ Salim Y[lmaz. Bak[rköy’ü ve Bak[rköylüler’i savunmas[ gereken bu kiNi bu iNin mimarlar[ndan birisi, hatta önde geleni. Bir ara yerel bir gazeteye Bak[rköy K[z[lay’[n bu inNaat[ yapmas[yla ilgili, sanki bu iNin sorumlusu kendisiymiN gibi aç[klamalarda bulunmuNtu. Aynen Nöyle söylemiNti: “Bu konuya Ataköylüler karar versin. Referandum yap[ls[n.” Y[lmaz’a aç[k çaKr[md[r: EKer bu düNüncen devam ediyorsa ve yüreKin yetiyorsa hemen referandum yapal[m. Sonucun ne olduKunu hep beraber görelim. Bu arada, orada bulunan “sahibinin sesi” birkaç kiNiye sak[n güvenme. Bundan önce pek çok kiNiyi satt[klar[ gibi seni de yar[ yolda b[rak[rlar haberin olsun. DediKim gibi Bak[rköy’de kendini bilmezlerin say[s[ her geçen gün art[yor. GeçtiKimiz günlerde baz[ kendini bilmezler, Yenimahalle’de Bak[rköy Belediyesi T[p Merkezi’nin, y[k[lan Bak[rköy Spor Vakf[’n[n bulunduKu yere taN[nmas[ için imza kampanyas[ baNlatmaya kalk[Nm[Nlar. Kalk[Nm[Nlar diyorum çünkü birilerinin dolduruNuna geldikleri belli. Be kendini bilmezler; Emlak Bankas[ 1986 y[l[nda Bak[rköy Spor Vakf[’n[n bulunduKu araziyi “spor amaçl[” kullan[lmak üzere tahsis etti. O araziyi spor d[N[nda hiçbir amaçla kullanamazs[n[z. Kulland[K[n[z takdirde Toplu Konut 6daresi ertesi gün elinizden al[r. Benden hat[rlatmas[… Türkiye’nin düzlüKe ç[kmas[n[n tek yolu her dönemde seçilerek oturduKu koltuklarda sadece kendi ç[karlar[n[ düNünmüN, ç[kar[ peNinde koNmuN insan müsveddelerinin siyaset arenas[ndan çekilmesidir. Bu saKlanmad[K[ takdirde bir yere varmam[z mümkün deKildir. Çok büyük emekler vererek Ataköy Kültür EKitim ve Spor Vakf[ taraf[mdan kuruldu. O dönemlerde bulunduKu yer Ayamama Deresi mecras[nda akt[K[ için adeta batakl[kt[. Temizledik, aKaçland[rd[k, imar planlar[ndaki gibi tenis kortlar[n[ yapt[k. Tam faaliyete geçecekken iktidar deKiNti. Yeni seçilenler, meclis üyelerinin de içinde olduKu, aram[zdan ayr[lan hainlerle birlikte bir dernek kurup her Neye el koydu. Davalar 6 y[l sürdü ve iNgalcileri uzaklaNt[rd[k ama o dönemin baNkan[n[n önerdiKi 3 kiNiyi de mütevelli olarak almak zorunda kald[k. Bunlardan birisi de Sefa Birinci idi. Bu zat-[ muhterem o zamandan beri baNkanl[k koltuKunu b[rakmad[. Müflis olduKu için oras[n[ ofisi gibi kulland[, kullanmaya devam ediyor. Ben ve benimle birlikte emek verenler 101 öKrenciye ayda 200 TL burs veriyorduk. 6htiyaç sahiplerinin isteklerini karN[lamaya çal[N[yorduk. 2018 y[l[ Ocak ay[nda yap[lacak olaKan genel kurulunu bekliyorduk. Bu genel kurulda, ald[K[m duyumlar sonucu, hoN olmayan olaylar[n ç[kart[lacaK[ yönündeydi. Yaln[z gittim ve Sefa Birinci yandaNlar[ ile beraber orada idi. Sonuç; yine oradalar. Tek bir öKrenciye burs veremedikleri gibi Vakf[ yüzbinlerce lira borca sokmuN, tek personelinin dahi aylard[r ücretini ödeyemiyorlar. Tenis kortlar[n[ iNleten de kiras[n[ ödemediKi gibi oras[n[ adeta çay bahçesi gibi kullanmaktad[r. Zab[ta tüm Nikâyetleri göz ard[ etmektedir. (ikâyet üzerine birkaç kez gidilmiN, ayr[ld[klar[ anda ayn[ düzen devam etmektedir. Bu duruma derhal son verilmelidir. Buralar[ topluma ait yerlerdir. Kimsenin babas[n[n çiftliKi deKildir. (imdi Belediye BaNkan[’na sesleniyorum: Vak[f Nu anda iNlevini yitirmiNtir. Sefa Birinci yerinde kalacak ise buras[ derhal tahliye edilmelidir. Ataköy’ün 1-2-3-4-5. K[s[m çarN[lar[ her gecen gün özelliKini kaybediyor. Birilerini h[rs bürümüN, buralar[ babalar[n[n çiftliKi gibi kullan[yor, çarN[lar[n özelliKinin bozulmas[ için ellerinden geleni yap[yorlar. Bunu yaparken de tüm Nikâyetleri göz ard[ ettiklerine göre, Belediye’yi ve Zab[ta’y[ da yanlar[na alm[N gözüküyorlar. Son olay 4. K[s[m ÇarN[s[’nda yaNand[. Bir banka Nube aç[yor. SaK[ndaki çarN[n[n ortak yeNil alanlar[ndan biri olan yerin tamam[n[ betonla kapl[yor. (ikayet eden var ama zab[ta ortada yok. Olay[ takip ediyoruz. Belediye gerekli müdahaleyi yap[p yeNil alan[ geri kazand[rmal[. Hak, hukuk ve adalet naras[ atanlara hat[rlat[r[z... Bu arada bir duyum daha… Altan Erbulak Salonu bir derneKe tahsis edilmek üzere. Sak[n “Olur mu öyle Ney?” demeyin. DerneKin baNkan[, her zaman ve her yerde baNkan KerimoKlu’nun gölgesi gibi ensesinde. Yazacak çok konu var ama bu yaz[m[ burada noktal[yorum. Her Ney gönlünüzce olsun...

e-mail: ozcanatamer@hotmail.com


5 5

T Ü R K I Y E YA R D I M S E V E N L E R D E R N E * I 90. YILINI KUTLADI

Türkiye Yard[m Sevenler DerneKi 90. KuruluN Y[l[’n[ Sheraton 6stanbul Ataköy Otel’de kutlad[. KuruluNundan bu yana tam 90 y[ld[r Türkiye’nin birçok ilinde çeNitli yard[mlar yapan dernek, 90. y[l[n[ görkemli bir Nekilde kutlad[. Sheraton 6stanbul Ataköy Otel’deki etkinliKe 6stanbul’daki 12 Nube baNkan[, yönetim kurulu üyeleri ve onursal baNkanlar[ ile dernek yönetim kurulu d[N[nda Bak[rköy Kaymakam[ Nazmi Günlü, Eski Genel Kurmay BaNkan[ 6lker BaNbuK’un eNi Sevil BaNbuK, Orgeneral Edip BaNer’in eNi Hülya BaNer de kat[ld[lar. (ehnaz Sam da yemeKe Nark[lar[yla destek verdi.

Gazetemizin 26. Kurulu Gecesi’nin düzenlenmesinde en küçük detayna kadar katklarn sunan gerçek dost

Göksenin LER ve

Didem Cokun ’a ne kadar teekkür etsek azdr . ANADOLU FOLK GRUBU: goksenin@anadolufolk.com / didem@anadolufolk.com


7

BAKIRKÖY’DE ÇOCUKLAR IÇIN DEV I0BIRLII PROTOKOLÜ IMZALANDI

BakQrköy Belediyesi, BakQrköy KaymakamlQ?Q, BakQrköy Cumhuriyet BaFsavcQlQ?Q, BakQrköy Çocuk MasasQ ile Çocuk HaklarQ Zirvesi ve KalkQnma Derne?i (ÇHZD) arasQnda çocuklara yönelik; danQFmanlQk, e?itim, sa?lQk tedbirleri iFbirli?i protokolü BakQrköy Titanic Port Hotel’de düzenlenen törenle imzalandQ. Bakbrköy Belediye BaUkanb Bülent KerimoPlu, Bakbrköy Kaymakamb Nazmi Günlü, Bakbrköy Cumhuriyet BaUsavcb vekili Alparslan YanbkoPlu ile Bakbrköy Çocuk Masasb Yürütme ve ÇHZD BaUkanb Ebrize Çeltikçi’nin imzaladbPb iUbirliPi protokolüyle çocuklarbn; suça sürüklenme, istismar ve ihmal nedenleri araUtbrblacak, suçtan suç ortambndan, uyuUturucu madde kullanbmbndan, her türlü istismar ve baPbmlblbktan kurtulmalarb saPlanacak, danbUmanlbk, ePitim, bakbm, saPlbk, barbnma tedbirleri verilecek, hak ve esenliklerini güvence altbna albnarak kendilerine ve topluma faydalb bireyler olarak yetiUmelerini saPlamak amacbyla yapblacak çalbUmalarda kurumlar ile dernek ve Bakbrköy Çocuk Masasb- Bakbrköy Belediyesi SaPlbk ve Sosyal Çocuk Destek ?stasyonu arasbnda sbkb bir iUbirliPi ile çocuklarb örselemeden koruyan ve birbirine baPlanan kurumsal imkanlarla destekleyen iyi bir yönetiUim modelini örneklemek amaçlanbyor.

Çocuk MasasO ÇalOBmalarO Sadece Türkiye’de De)il Avrupa’da da Dikkatlice Izleniyor Bakbrköylü muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öPretmenlerin de katbldbPb iUbirliPi protokolü imza töreninde konuUan Bakbrköy Belediye BaUkanb Bülent KerimoPlu, çocuk masasb çalbUmalarbnbn Avrupa’da da dikkatlice izlendiPini belirterek; “Bakbrköy Çocuk Masasb’nda yaptbPbmbz çalbUmalar sadece Bakbrköy’de, ?stanbul’da, Türkiye’de dePil benim de üyesi bulunduPum Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlamentosu’nda da çok dikkatlice ve büyük bePeniyle izleniyor. Önümüzdeki hafta Parlamento’nun Strasbourg’da yapacaPb toplantbda konsey üyelerine bilgi aktaracaPbm. Dezavantajlb gruplarbn yaUadbPb sorunlardan bahsedilirken, çocuklarbmbzbn haklarbnbn korunmasb, onlarbn maPduriyeti, istismarb, suistimali, fena muameleye maruz

kalmalarbyla ilgili önleyici ve bilgilendirici çalbUmalarbmbzb orada da anlatacaPbm. Hayatta bizler için en kbymetli varlbklarbmbz; çocuklarbmbzdbr. Hayat, gelecePe yapblan yatbrbmdbr. Bizim de en

irtibata geçtik. Masambzbn öncülüPünde çok mesafe kat ettik. Konudan haberi olan Bakbrköy KaymakamlbPb da kbzbn yaUadbPb Küçükçekmece KaymakamlbPb ile irtibata geçti. Sonuçta bu kbzbmbzbn ailesine Aile ve Sosyal Politikalar ?l MüdürlüPü’nden aylbk 800 TL maddi destek çbkbyor. Bakbrköy Belediyesi SaPlbk ve Sosyal Destek ?stasyonu’nda psikolojik tedavisi yapblmaya baUlandb ve ayrbca özel bir okulda ePitimine devam etmeye baUladb. Bunu Uunun için anlattbm; kurumlar arasb iyi bir iUbirliPi, iletiUim ve multi-disipliner uygulamalarla maPdur bir çocuPumuzu toplumsal hayata geri kazandbrblabiliriz.”

BakOrköy’deki 50 Bin Ö)rencinin 6 Bini Risk Grubunda Bakbrköy ?lçe Milli EPitim Müdürü Emrullah Aydbn da Bakbrköy ?lçesindeki toplamda 50 bin öPrenci bulunduPunu belirterek yaptbklarb araUtbrmada 6 bin öPrencinin risk grubunda olduPunu açbkladb. ?lçe Milli EPitim Müdürü Aydbn, çocuklarbn asosyallikten kaynaklb olarak psikolojik tedaviye ihtiyacb olduPunu, çocuklarbn yaUadbPb en büyük problemin de parçalanmbU aileler olduPunu söyledi.

büyük yatbrbmbmbz; çocuklarbmbzdbr. Onlarb korumak ve yarbnlara hazbrlamak da görevimizdir.”

Cumhuriyet SavcOsO Hüseyin Akçay’dan Iyi Bir Çocuk Koruma Örne)i Kurumlar arasbnda iUbirliPinin önemine vurgu yaparak bir konuUma yapan Bakbrköy Çocuk BüroCumhuriyet Savcbsb Hüseyin Akçay da son günlerde yaUadbklarb bir örnekle açbklama yaptb: “Gerçek adbnb saklayarak Pervin adbnb verecePimiz 14 yaUbndaki bir kbz çocuPuyla ilgili somut örnek vermek istiyorum. Pervin, babasb tarafbndan cinsel istismara uPratblmbU bir kbzbmbz. 6 çocuklu bir aileden. Rehber öPretmeninin baUvurusuyla baba aPbr cezada yargblanbyor. Pervin, babasb tarafbndan tecavüze uPrambU bir kbz çocuPu olarak olaybn duyulmasbnbn ardbndan okuldan albnbyor ve tekstil iUçisi olarak çalbUmaya baUlbyor. Pervin’in olaydan çok etkilendiPi duruUmalar sbrasbnda gönüllü sosyologlarb dikkatini çekiyor ve bize baUvuruyorlar. Biz de Bakbrköy Çocuk Masasb ile

En Önemlisi Kurumlar ArasO Ba)lantOyO Kurmak Yeni bir proje olduPu için halk tarafbndan çok duyulmadbPbnb aktaran Ebrize Çeltikçi; “Biz okullara gidecePiz. Eminim ki bu yansbmalarla yayblacaktbr. Ayrbca bir taraftan da basbnbn destePi ve gücüyle duyurularbmbzb yapbyoruz. Savcblbk ve kurumlar arasb iU birliPiyle birbirimizi haberdar ediyoruz. Dolaybsbyla belli bir süre içinde halka çok saha büyük yansbmalarbnb görecePiz. Buradaki en önemli Uey kurumlar arasb baPlantbyb kurmak üzere Çocuk SaPlbk Sosyal Destek ?stasyonu’nu kurduPumuz anda bütün kurumlarb iU birliPine davet ettik. Ve hepsi birden gönülleriyle iU birliPine katbldblar. GördüPünüz sonuçta da protokolü imzalayarak tam bir gönül ve iUbirliPine karar verdik.” dedi. ?UbirliPi protokolü ile 5395 sayblb Çocuk Koruma Kanunu kapsambnda; korunma ihtiyacb olan, ihmal veya istismara uPrayan, suça sürüklenen veya suçtan maPdur olan çocuklarla ilgili çalbUma yapblmasb amaçlanbyor.


8 Saygb dePer okuyucularbm, dostlarbm; Ülkemiz hem ekonomi hem de hukuksuzluk sorunlarbyla artb iUsizlik fazlalbPbyla çok büyük bir dar boPazdan geçmektedir. Yeni yblda yaUambmbzda gerekli neredeyse her türlü meta ve tüketim elemanlarb % 30 oranbnda zamlanmbU, gerçekten milletin boPazbnb sbkmaya baUlambUtbr. Özellikle dar gelirlinin Allah yardbmcbsb olsun. Yukarbda sizlerle paylaUmak istediPim konulara geçmeden Saybn CHP Genel BaUkanb Kemal KblbçdaroPlu’na geçirdiPi operasyon nedeniyle acil Uifalar ve baUarblar diyorum. Ayrbca gazetemizin 26 yblb dolaybsbyla, dePerli dostum Özcan Atamer’in büyük uPraUb ve baUarbsbyla unutulmayacak bir geceyi bizlere yaUattbPb için hem teUekkür ediyor hem de tebrik ediyorum.

CHP KURULTAYI’NA BSR GÖZ ATALIM: * Ybllarca içinde bulunduPum, yakinen gözlemlediPim CHP Kurultaylarb her defasbnda coUkulu, yüksek enerjili, hatta tatlb sert dostluk kavgasbyla geçmektedir. Bu seferkinin aynb dozda coUkulu olduPunu söylemek kolay olmambUtbr. Genel BaUkanlbPa iki adaybn bulunmasb da çok fazla sinerji yaratmambU, keUke daha fazla aday çbkabilseydi. Bu arada herkesin dePiUik fikirleri konuUmuU yeni projeler anlatblabilir, hiç olmazsa iktidarbn aksine Türkiye için yeni projelerin öne çbkmasbnb saPlambU olurduk. Çünkü partiler millete sunacaPb somut projeler sayesinde oy kazanmaktadbr. Aslbnda partiler de yasalara uyumlu biçimde her üyenin her türlü göreve aday olmasb da doPaldbr. Böylece kurultaylarda tartbUmalar, heyecanlar ve tatlb kavgalar da bu iUin tuzu biberi olmaktadbr. Ancak çok önemli bir iz bbrakmamasbna raPmen Saybn Muharrem ?nce’nin seçimlerden sonraki heyecan ve tavrb Atatürk’ün kurduPu Türkiye’mizin Uah damarb olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakbUmambUtbr. Bir önceki kurultayda olduPu gibi yenisinde de kendisinin büyük baUarbsb olarak kabul edilen 400 ile 450 delegenin oyunu alarak ‘BEN DE BURADAYIM’ diyebilmek herkesin harcb dePildir. Kendisini bu baUarbdan dolayb tebrik ediyor, gençlik kollarbndan, ilçelerden, il baUkanlbklarbndan, parti grup baUkan vekilliPinden süzülerek geçebilen bir Saybn ?nce’ye, Genel BaUkan’a küsmek gibi O’nu kutlamamasb da bir yanlbU olmuU, bunu da kabul etmek zorundaybz. Zira kendisi “önce rakip sonra Genel BaUkan’bm” dediPi Genel BaUkan’bn en yakbnbnda olmasb, güç katmanbn en büyük görevinin kendisinde olmasb nedeniyle gelecePin baUkanlbPbna da aday olmasb doPaldbr. O nedenle kendisini tebrik eder, bence tavrbnbn yanlbU olduPunu söylemek isterim. Aynb zamanda nesli tükenmiU oranda düzgün, sabbkasbz, dürüst, Atatürkçü ve CumhuriyetçiliPinden gurur duyduPumuz Genel BaUkan’bn da ufak bir taktiksel hatasbnb sizinle paylaUmak isterim. Delegelerin hatasb veya baUka bir nedenle mükerrer ortaya çbkan 49 oyun Saybn ?nce’ye yazblmasbnb teklif etmesi Ubk olmambUtbr, karUbsbndakinin onurunu zedeleyen bir tavbr olmuUtur. Ama bir kazadbr, biz bir bütünüz. 0u anda ülkemizin iç yönetim düzeninin bozulmasb ulusumuzu düUmanlara karUb zaybflatacaPbndan özellikle CHP’nin beraberlik içinde bulunmasb zorunludur. Bu memleketi düze çbkaracak, en saPlam ve saPlbklb temsilcisi yine CHP olacaktbr. Tüm delegelere ve yeni seçilenlere baUarblar dilerim.

SURSYEDEKS ÇSFTE RULETLER;EYTANLAR STTSFAKI: * DePerli dostlarbm; geçen yazbmda görüUünüze sunduPum Afrin çbkartmasb da -

N I IN M A  A Y

ND E N

Ç N

ler ve geçinemeyenler de mekân dePiUtirerek köyden kente büyük bir transfer oluUturuyor.

* Yüzybllardan beri sanayisiyle üretimiyle tarbm ve hayvancblbkla kimseye muhtaç olmaksbzbn güzel ülkemiz ve insanlarb mutluluk içinde bulunmaktaydb. Maalesef Uu anda içinde bulunduPumuz konumda insanlarbmbz yurdumuzda güvence kaygbsbna düUmüU, iUsiz kalmbU, bazb haksbzlbklara uPrambU, dolaybsbyla yurdu terk etmeye baUlambUlardbr. Acbnacak haldeyiz. Yöneticilerimizin çok acil tedbir almadbklarb takdirde özelleUtirmekle elimizde kalmayan fabrika dbUbnda her Ueyin satblmasb yurdumuzu çbrbl çbplak hale getirmekte, insanlarbmbz fukaralaUmaktadbr. Bu baPlamda son dakika haberi olarak tüm çelik sanayilerimizin satblmasb zeytin ve ayçiçek yaPbna varbncaya dek, toprak altbnda verimli cevherlerimizin bile satbldbPb ülkemizde Uimdi de 14 tane Ueker fabrikasbnbn satbUb hbzlanmbUtbr. Aslbnda bu fabrikalarbn çoPu 50-60 sene önceden yapblmbU, özelikle çiftçinin ve köylünün aUbnb iUini temin etmiUtir. Bu durumda ePer bir geliUme olmazsa bu göç olayb mutlaka devam edecek ya da köylerden büyük illere göçler hbzlanacak. Yani milletimiz periUan olacaktbr. Bizden söylemesi, yöneticilerin de çare bulmasb Uarttbr. Bu üretim tesislerinde daha önce satbUb Fikret TORAMAN yapblan PETK?M, TÜRK TELEKOM, 3 adet demir-çelik fabrikasb, TÜPRA0, BOR ÇEL?K, ET? ALÜM?NYUM, SÜMERBANK, THY, USA0, - CHP KURULTAY SONRASI ATAKÖY OTELC?L?K VE MAR?NA TES?SLER? gibi sanayimizin göz bebekleri yok olmuU, SURIYEDE 0EYTANLAR ITTIFAKI Uimdi de millet Uekeri ithal ederek yemek zorunda bbrakblmbUtbr.

- ÜLKEMIZDEKI BEYIN GÖÇÜ

Uanlb Mehmetçiklerimizin baUarbsb da sürmekte, verdikleri Uehitler sonrasb umarbm ulusumuzun baUarbsb olacaktbr. Ancak güvenilmeyecek iki büyük süper devletin çift oyunlu ruletle burada iUleri yine arap saçbna dönüUtürülebilecePi endiUesi duyulmaktadbr. GeliUen ve geliUebilecek olaylar bunu göstermektedir. * Sizlerin de mutlaka yakbn ilgilendiPiniz, en az bizim kadar bu olayda ve bu olayb bildiPinizi bilmekteyim. Zira bu olayda da karanlbk çbkmaz sokaklar, sahte dostluklar, dost karbUbmb ali cengiz oyunlarb maalesef beraber olduPumuz müttefiklerimizde seyretmekteyiz. Dolaybsbyla bu oyun Türkiye’yi UaUbrtbyor, Amerika’dan (güya dost) dirsek görüyoruz, Rusya’ya yanaUbyoruz, ABD ‘birlikte güvenlik alanb oluUturalbm’ diyor. Bu defa Rusya bize ters bakbyor. Kbsacasb inanblmaz ve hiçbir zaman Türk dostu olmayan iki büyük süper emperyalist devlet, bizleri bir oraya bir buraya savurmaya çalbUmaktadbrlar. Bütün bunlarb göz önünde tutarak bu giriUimin bir an önce bitirilmesini, Mehmetçiklerin saPlbkla yurtlarbna dönmesini dilerken bu oyunlarbn da içinden sbyrblarak fazla Uehit vermemenin yollarbnb aramak zorundaybz. Bunun için de öncelikle iktidar ve muhalefetlerin birlikte olmalarb, bu teUebbüsümüzü siyasete malzeme yapmamalarbnb gönülden diliyoruz.

13 MSLYON MSLYONER VATANDA; VE BSNLERCE BEYSN GÖÇÜ YA;IYORUZ * DePerli okuyucularbm; yukarbda paylaUtbPbmbz, mevcut ekonomi sbkbntbsb ve diPer olumsuzluklar nedeniyle memleketimizden 13 milyon insanbmbz Türkiye’yi terk etmiU ve terk etmeye devam etmektedirler. Bu suretle tarihin en yoPun göç olaybnb Türkiye’miz yaUamaktadbr. Bizi yönetenlerin bu konuya önemle ePilmeleri zorunludur. Zira bu olay öylesine süratle geliUmektedir ki, 2016 yblbnda bu saybnbn 6 bin civarbnda iken 2017 yblbnda bu miktar 13 milyona çbkmbU ve bu insanlar Türkiye’den ayrblmbUtbr. Yani; hem sermaye hem de beyin (ilim adamlarb) kaçbyor, zengin-

DOA BSLE BSZE KÜSTÜ: * DePerli okuyucularbm; okuduPunuz bu gazetede 12 ybldbr köUe yazblarbmda iki konuya aPbrlbk vererek sizlerle görüUlerimi paylaUmaktaybm. Bunlardan bir tanesi yerel yönetimlerdir. Bu konuda çevreye baktbPbmbzda seyahat halinde gezerken, yemek yerken, albUveriU yaparken, sokakta yürürken park ve kaldbrbmlarbn halini görmektesiniz, dolaybsbyla yerel yöneticilerin tam görev yapmadbklarbna Uahit olmaktasbnbz. * ÖrnePin son ybllarda sahillere, parklara, yollara, kaldbrbmlara, kanalizasyon ve trafik konusuna yüzlerce defa dePinmiU olmambza raPmen vurdumduymazlbk, aymazlbk, adam sendecilik devam etmektedir. Yani, altta kalanbn canb çbksbn gibi görevler ihmal edilmektedir. Dolaybsbyla bu konuda zabbta olaylarb, hbrsbzlbklar, tecavüzler sürmekte, yerel yöneticilerin beceri eksiPi ortaya çbkmaktadbr. ?kinci olarak sürekli iUlediPim çevre ve doPa konusudur. BildiPiniz gibi Uubat bitti, hala orta bir iklimde yaUbyor, topraPbn ihtiyacb olan yaPmur ve kar göremiyoruz. Acaba bizler bu olaybn nedenlerini düUünebildik mi? Yani kar, yaPmur neden yaPmbyor, doPa bize niye küstü? DoPu Anadolu’da, Karadeniz’de, ?ç Anadolu’da bol yeUillikler, ormanlb bölgeler bulunduPundan karbn ve yaPmurun da bol miktarda oralarda yaPdbPbnb görmekteyiz. ?stanbul ve benzeri büyük Uehirlerdeyse son zamanlarda dozajbnb yükseltmiU olan yüksek kule inUaatlarb, yani beton bloklar hem suyu hem güneUi emdiPinden çevreyi kurutmakta, kuraklbk yaratmaktadbr. Bu yüksek bina yapbmlarbna mutlaka bir çözüm bulunmalbdbr. Çünkü yaPan yaPmur dahi veya kar, eriyerek topraPa ulaUamamakta, kuraklbk yaratmaktadbr. Aynb zamanda ormansbzlbk ve aPaçsbzlbk, heyelanlar ve erozyonlar ve benzeri afatla çevreyi rahatsbz etmekte. ?çinde bulunduPumuz Uubat ayb bitiyor ama yaPmur ve kar gelmiyor. ?sterseniz hep birlikte tabiatb düUünerek duaya çbkalbm, yaPmur da kar da gelir umarbm. Bu sefer de bizden bu kadar. Hepinize mutluluklar dilerim.


9

CHP GENÇLSK KOLLARI ÇOCUK SSTSSMARINA ‘DUR’ DEDS

CHP Bakbrköy Gençlik Kollarb, çocuklara yönelik cinsel istismara karUb Bakbrköy Cumhuriyet Meydanb’nda imza topladb. ?mza kampanyasbnbn gerçekleUtiPi son gün meydanda CHP Bakbrköy ?lçe BaUkanb Selçuk Biber’in de katblbmbyla basbn açbklamasb okundu. Türkiye’nin çeUitli yurtlarbnda, çeUitli okullarbnda çocuklara karUb istismarlarbn ülke gündemine oturduPunu belirten Selçuk Biber; “Buna karUb AKP iktidarb bugüne kadar hiçbir giriUimde bulunmadb. Hatta 6 yaUbnda kbz çocuPunun evlenebilecePi kamuoyuna lanse edilebilmektedir. Biz CHP’liler

olarak hiçbir zaman bu tip düUüncelere prim vermeyecePiz. Gerekirse Türkiye’yi ayaPa kaldbracaPbz. Çocuklarbmbzb hiç kimsenin keyfine ve düUüncelerine bbrakmayacaPbz.” dedi. 3 gün içerisinde 4 binden fazla imzanbn toplandbPb kampanyanbn son gününde CHP Bakbrköy Gençlik Kollarb BaUkanb Gizem BaUaran Basbn açbklamasbnb okudu. Açbklamada; ülkemizdeki kadbna Uiddet olaylarbnbn, daha sonra tecavüze ve ardbndan da kendini savunamayacak durumda olan çocuklarbn istismarbna varana kadar olan süreç ve bu sürecin sorumlularbyla ilgili uyarb ve eleUtirilerde bulunul-

du. ?ktidarbn, herhangi bir önlem almayarak KHK’larla istediPi her düzenlemeyi meclise bile danbUmadan tek baUbna yaparak tecavüzcüleri koruyan yasalara 15 ybldbr hiç dokunulmadbPbnbn da altb çizildi. Açbklamada son olarak; “CHP Bakbrköy Gençlik Örgütü olarak bugün burada sonlandbrdbPbmbz imza kampanyambzb tecavüzcülere, istismarcblara, kadbna Uiddet uygulayanlara ve tüm bunlara destek veren karanlbk zihniyete karUb verdiPimiz mücadelede sadece bir basamak olarak görüyoruz. ?lk dePildi, son da olmayacak, mücadelemiz devam edecek.” denildi.

Yazb ve FotoPraflar: Yaprak AKBABA


10

BAKIRKÖY’DE BARI;A VE SEVGSYE DASR

B*R GÜN

CHP Bakbrköy Gençlik Kollarb, 14 0ubat Sevgililer Günü sebebiyle Bakbrköy Cumhuriyet Meydanb’nda bir etkinlik düzenledi. 14 0ubat Sevgililer Günü münasebetiyle CHP Gençlik Kollarb’nbn düzenlediPi etkinlikte; Cumhuriyet Meydanb’ndan geçen insanlardan barbU ve sevgiye yönelik düUüncelerinden oluUan mektuplar istendi.

Ferzan ÖZER Ci!erci Sabri... Her sabah gün aParmadan Eyüp çarUbsbndaki yüz ybldan beri aynb yerdeki dükkanbnb açardb. Dükkanbna çok yakbn Alibeyköy'deki çiftliPinde çalbUanlar da aynb saatlerde çalbUmaya baUlardb. OPullarbnb da kendisi gibi yetiUtirmiUti... Kanaatkar... Yardbmsever... ÇalbUkan... Yanbnda çalbUanlarb da evlatlarbndan aybrmazdb... Onlarla yemek yer, onlarla güler, onlarla aPlardb... Ülkenin her yerinden insanlarb tanbrdb... Onlarla iU yapardb... Bir gün bile aPzbndan insanlarb aybran bir kelime duyulmambUtb... Evlatlarbna hep aynb öPütleri verirdi; “?nsanlarb aybrmaybn, zengin-fakir, TürkKürt, Alevi- Sünni demeyin. Herkesle kardeU gibi olun” derdi. Ülkenin köylülerini, çobanlarbnb, hayvan yetiUtiricilerini çok severdi... Edirne'den Kars'a, Gaziantep'ten Afyon'a her bölgeden hayvan yetiUtiricisi tanbrdb. Onlarbn bu ülkenin gerçek serveti olduPuna inanbrdb... Zaten çok sevdiPi o “büyük adam” da söylememiU miydi: “Köylü Milletin efendisidir” Köylüler zenginleUtikçe vatanbn da zenginleUecePini söylerdi.

fiyatlarb nasbl olur da bizdeki fiyatlarbn yarbsbndan bile az? **** Gazeteleri okuyorum; 14 Ueker fabrikasb özelleUtirilecekmiU. GörüUümü baUtan yazaybm da kerameti kendinden menkul ekonomi uzmanlarb beni linç etsinler: “Seni gidi özelleUtirme karUbtb(!) “Seni gidi servet düUmanb(!) Bakbn kardeUim, bence Ueker fabrikalarbnb satmak bu ülkenin çocuklarbnb kanserojen Uekere mahkum etmektir. Bunun ülkeyi Amerika'ya satmaktan bir farkb yoktur. Ha Ueker fabrikalarbnb satmbUsbn, ha Türk gençlerine kurUun sbkmbUsbn... Vatanseverlik sbrf askeri zaferlerle gösterilmez... Bu konuda yazacak o kadar çok sözüm var ki... Ama sözü konunun uzmanlarbna bbrakalbm.... Fakat Uunu da hatbrlatalbm: Japonlar, dünya piyasalarbndan çok daha ucuza pirinç alabilecekleri halde yerli üretim pirince 4-5 kat fazla fiyat öderken bizden daha mb akblsbzlar acaba... Cumhuriyet’in Et Balbk Kurumu’nu kapattblar, Ueker fabrikalarbnb satacaklar, sonra da Türkiye'de köylüye destek oluyoruz diyecekler... Hadi canbm sen de....

Buna yürekten inanbrdb...

****

****

Bilmeyenler için CiPerci Sabri kim diye merak eden olursa söyleyeyim:

0imdi hayatta olsa her halde Uunlarb söylerdi: 1962'den 2016’ya kadar dünyada küçükbaU hayvan varlbPb % 62 artarken, nasbl oldu da Türkiye'de % 30 azaldb? Bizim sbnbrbmbzbn batbsbnda Bulgaristan'da, ya da doPusunda Gürcistan'da et

Merak ettikleri temel düUüncenin; ‘?nsanlar barbU ve sevgi hakkbnda ne düUünüyorlar? Ya da halkbn, barbU ve sevgiden anladbPb ne?’ olduPunu belirten Bakbrköy Gençlik Kollarb baUkanb Gizem BaUaran, 14 0ubat’bn Sevgililer Günü dePil Sevgi Günü olduPunun altbnb çizdi. Etkinlikte bir sandbkta toplanan mektuplar daha sonra halka açbk bir Uekilde çekilen fotoPraflarla birlikte sergilenecek.

O Benim Babamdb... Ve bu ülkenin köylüsüne ve çiftçisine yürekten inanbr ve onlarb severdi... Biz de babadan böyle gördük... Böyle de devam edecePiz...

Sevgiye dayanan bir günde yaUandbPbnb ve bu sevginin sadece sevgililik veya çocuk sevgisi olarak yorumlanmamasb gerektiPini aktaran CHP Bakbrköy ?lçe BaUkanb Selçuk Biber; “Tabiat sevgisi var, hayvan sevgisi var, dünyayb sevme var, suyu sevme var, gbdalarb sevme var. Bunlarbn hepsinin birlikteliPinden oluUan sevgiden yanaybz. Bunu, günübirlik bir sevgi olarak düUünmemek lazbm. YaUambmbz boyunca bunu idame ettirip yetiUen nesile de bunlarb aUblamambz lazbm. Ben sevgiye böyle bakarbm. Aile sevgisi, dost sevgisi, partidaUlarbmbzbn sevgisi. Biz, partidaUlarbmbzb da bir aile olarak kabul ederiz. Onlarla da sevgi içerisindeyiz. Fakat dünyayb da dünya insanlarbnb da seviyoruz. Biz; barbUtan yana, sevgiden yana bir partinin üyeleriyiz. Toplumun da bu sevgi içerisinde yaUamasbnb ve gençlerimizin bu Uekilde yetiUmesini istiyoruz. Onun için, dünyanbn barbUa ve sevgiye ihtiyacb var. Hepimiz burada birleUirsek mutlu oluruz.”


11 2017 Aral7k sonu itibar7yla TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de trafie kay7tl7 araç say7s7 2016 y7l7na oranla 5,4 artarak 22 milyon 218 bin 945â&#x20AC;&#x2122;e yĂźkseldi. TĂźrkiye statistik Kurumuâ&#x20AC;&#x2122;nun elde ettii verilere gĂśre, 2017 Aral7k sonu itibariyla trafie kay7tl7 araç say7s7 22 milyon 218 bin 945 olarak kay7tlara geçti. Bunlar7n yĂźzde 54,1â&#x20AC;&#x2122;ini otomobil, yĂźzde 16,4â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź kamyonet, yĂźzde 14â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź motosiklet, yĂźzde 8,3â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź traktĂśr, yĂźzde 3,8â&#x20AC;&#x2122;ini kamyon, yĂźzde 2,2â&#x20AC;&#x2122;sini minibĂźs, yĂźzde 1â&#x20AC;&#x2122;ini otobĂźs, yĂźzde 0,2â&#x20AC;&#x2122;sini ise Ăśzel amaçl7 ta'7tlar olu'turdu. Aral7kta trafie kayd7 yap7lan ta'7t say7s7 kas7m ay7na gĂśre yĂźzde 5,7 azalarak, 103 bin 42 olarak saptand7. Kayd7 yap7lan 103 bin 42 arac7n 65,2â&#x20AC;&#x2122;sini otomobil olarak belirlendi. Otomobili s7ras7yla, yĂźzde 16,5 ile kamyonet, yĂźzde 7,3 ile traktĂśr, yĂźzde 7 ile motosiklet izledi. Ta'7tlar7n yĂźzde 4â&#x20AC;&#x2122;lĂźk k7sm7 ise minibĂźs, otobĂźs, kamyon ve Ăśzel amaçl7 ta'7tlardan olu'tu. 2016 y7l7 Aral7k ay7nda kayd7 yap7lan 101 bin 375 ta'7t ile k7yaslad77m7zda ise kayd7 yap7lan ta'7t say7s7 yĂźzde 1,6 art7' gĂśstermi' oldu. Bu art7'; otomobilde yĂźzde 2,4, minibĂźste yĂźzde 3,7, otobĂźste

Otomobillerle ilgili geçtiimiz y7l 134 bin 908 haber ç7k7'7n7n olduu tespit edildi. Otomobiller hakk7nda ç7kan haberlerde vergi art7'7 ve kaza haberleri ba'7 çekerken, 2017 Ocak ile Aral7k ay7 aras7nda 1 milyon 147 bin 449 adet ta'7t7n trafie kayd7 yap7l7rken, 118 bin 928 ta'7t7n ise trafikten kayd7 silindi. BĂśylelikle trafikte araç say7s7 1 milyon 128 bin 521 artarak 12 milyon 35 bin 978 olarak kay7tlara geçti. Ta'7tlar7n; %38,4'Ăź LPG, %35,4â&#x20AC;&#x2122;Ăź dizel, %25,9â&#x20AC;&#x2122;u benzin yak7tl7lardan olu'tu. Y7l boyunca trafie kayd7 yap7lan 741 bin 902 adet otomobilin yĂźzde 58,7'sinde beyaz renk tercih edilirken, onu yĂźzde 18,4â&#x20AC;&#x2122;le gri, yĂźzde 7,6 ile siyah ve yĂźzde 5,7 ile k7rm7z7 takip etti. YĂźzde 9,5â&#x20AC;&#x2122;lik dilimi ise dier renkli otomobiller takip etti. Trafikteki araç say7s7n7n ya' ortalamas7na bakt77m7zda ise 13,1 olduu belirlendi. Bu say7 otomobillerde 12,4 iken minibĂźsler 12,7 otobĂźslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, Ăśzel amaçl7 ta'7tlarda 11,7 ve traktĂśrlerde 22,9 olarak devam etti.

TĂ&#x153;RK6YEâ&#x20AC;&#x2122;DE TRAF6E KAYITLI ARAĂ&#x2021; SAYISI 22 M6LYON 218 B6N 945â&#x20AC;&#x2122;E ULA"TI 29,2, kamyonette yĂźzde 9,8 hesapland7. Buna kar'7n, kamyonda yĂźzde 45, motosiklette yĂźzde 3,4, Ăśzel amaçl7 ta'7tlarda yĂźzde 11,2 traktĂśrde ise yĂźzde 3,2 azal7' gĂśsterdi.

Vatanda5> yok say>yorlar

SOKAK SSSMLERS DES;SYOR KSMSENSN HABERS YOK 5 0ubat tarihli belediye meclis kararbyla 0enlikkĂśy Mahallesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki IUbk Sokak ve IUbk Ă&#x2021;bkmazb Sokak isimlerinin dePiUikliPi onandb. ?sim dePiUikliPiyle ilgili 0enlikkĂśy Mahalle Muhtarb MĂźmin SavaU GĂśktaUâ&#x20AC;&#x2122;a soru sorduPumuzda ise kendisine isim dePiUiklikleriyle ilgili henĂźz bir bilgilendirme yapblmadbPbnb ve konuyla ilgili konuUamayacaPbnb sĂśyledi. 0enlikkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de ismi dePiUen sokakta oturanlara isim dePiUikliPi ile ilgili soru sorduPumuzda ise, isim dePiUiklikleriyle ilgili karardan haberdar olmadbklarbnb, dePiUiklikle ilgili gĂśrĂźUĂźnĂźzĂźn albnmasb gerekmez mi sorumuza ise â&#x20AC;&#x153;Bizleri adam yerine koyan mb var. Bizi yĂśnetenler diledikleri gibi bizim adbmbza oturduklarb yerden karar veriyor. Buna demokrasi, buna Ueffaf yĂśnetim diyorlar. Diyelim ki bizi yok saybyorlar, en azbndan mahallem-

izin muhtarb var onu bilgilendirseler, o da bizi bilgilendirir yekilileri

DePiUiklik, BakbrkĂśy Belediye Meclisiâ&#x20AC;&#x2122;nin 7. Seçim dĂśnemi 4. Toplantb yblb 2018 senesi 0ubat ayb olaPan meclis toplantbsbnbn 5 0ubat 2018 pazartesi gĂźnĂźne ait birleUiminde gerçekleUti. ?mar ve 0ehircilik MĂźdĂźrlĂźPĂź baUlbklb IZDA N I  I 0enlikkĂśy Mahallesi T ALK K I H Z A I IUbk Sokak isminin B ADIN K BSR SA A K GĂźneU Sokak, IUbk O Z. S IK S L N S L I S Y R S Ă&#x2021;bkmazb Sokak 0 4 EBSL R Ă&#x2013; G isminin ise Ybldbz ; S DES;M Sokak olarak dePiUtirilmesi hakkbndaki evrakbn harita komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. ona gĂśre uyarbrâ&#x20AC;? diyorlar. (Yaprak AKBABA)

(!) N I Y A M R I ; A ; SĂ&#x2021;

H

TEEKKĂ&#x153;R Ani bir rahatsQzlQk sonucu vefat eden annem

Nazife BOZTAâ&#x20AC;&#x2122;>n cenazesine katblan MHP ?stanbul Mblletvekilleri Arzu ERDEM ve ?hsan BARUTĂ&#x2021;U, BARUTĂ&#x2021;U AKP ?stanbul Milletvekili Abdullah BA0Ă&#x2021;I, BA0Ă&#x2021;I ?kitelli Organize Sanayi BĂśl. BaUkanb 0aban GĂ&#x153;LBAHAR, GĂ&#x153;LBAHAR MHP ?stanbul ?l BaUkanb Fatih AYDIN, AYDIN MHP ?stanbul ?l BaUkan Yardbmcbsb Mehmet KIRAĂ&#x2021;, KIRAĂ&#x2021; MHP BĂślge BaUkanb Osman KAĂ&#x2021;AN, KAĂ&#x2021;AN Suat TA0TAN, TA0TAN MHP Kßçßkçekmece ?lçe BaUkanb Seyfettin T?RYAK?, T?RYAK? MHP GĂźngĂśren ?lçe BaUkanb Fuat GĂ&#x153;L, GĂ&#x153;L MHP BakbrkĂśy ?lçe BaUkanb Ahmet ALTUN, ALTUN ?yi Parti BakbrkĂśy ?lçe BaUkanb ErtuPrul 0EN, 0EN Ultraslan Lideri Bahattin 0?R?N, 0?R?N Gençfenerliler Lideri 0ahin DEM?R, DEM?R MADEF Genel BaUkanb Yblmaz DURMU0, DURMU0 Ă&#x2013;NDER Genel BaUkan Yardbmcbsb Fatih BA0Ă&#x2021;I, BA0Ă&#x2021; Malatya Dernekleri BaUkanlarb Dursun KAPLAN, Zeki KEKL?K, Nedim KARAKA0, Halil ALABAY ve BakbrkĂśy Belediyesi çalbUanlarb ile tĂźm katblanlara teUekkĂźr ederim. Merhumenin mekanb cennet olsun.

Fatma B*RSEN - Cebrail B*RSEN


12

KaUbbeyaz, kaçak inUaata devam ediyor.

Tayfur SÜNER “Hiç kimseyi dikkate almadan, belediyeleri de kulak arkasQ yaparak ‘ben yaptQm oldu’ zihniyetiyle inFaat yapQlamaz.” KaBObeyaz’On bulundu)u yerde yapOlan kaçak inBaat ile ilgili arsaya bitiBik binada oturan Antalya eski milletvekili ve BakOrköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Tayfur Süner sorularOmOzO yanOtladO. Say>n Süner; Sizin de bildi!iniz gibi geçti!imiz ay Bak>rköy Belediye Meclisi’ne Ka5>beyaz’>n bulundu!u yerle ilgili bir plan ve tadilat teklifi gelmi5ti; O zaman>n ba5kan yard>mc>s> Erkan K>l>ç imzas>yla. Ancak grupta çok büyük tart>5malar oldu. Ve meclis gündemine al>nmad>. O tart>5malar sürerken 5imdi görüyoruz ki, burada bir in5aat ba5lam>5 durumda. Yine hepimizin bildi!i gibi, oras> Milli Emlak’a ait bir arsayd>, daha

sonra Varl>k Fonu’na geçti. Siz de bu in5aata biti5ik binada ikamet ediyorsunuz. Konu nedir? KaUbbeyaz müracaattan sonra inUaata baUladb. Tabi ki yaptbPb inUaat kaçak. Artb, eski yasaya göre 3 metre çekmesi gerekirken Uimdi yeni yasaya göre 5,5 metre AteU Sitesi’nin duvarbndan çekmesi gerekir yasal müsaadeleri albrsa. Fakat kiracb olarak Bakbrköy Belediyesi’ne plan dePiUikliPi için müracaat yetkisi yok KaUbbeyaz’bn. Bu da Varlbk Fonu’nun kat ittifakbnb yapbp, kat ittifakbndan sonra ihaleye çbkbp proje yapbldbktan sonra, yani Bakbrköy Belediyesi’yle BüyükUehir’de kabul edildikten sonra

o plana göre inUaatbn yapblmasb gerekir. Yani, hiç kimseyi dikkate almadan, belediyeleri de kulak arkasb yaparak ‘ben yaptbm oldu’ zihniyetiyle Uimdiye kadar orada yaUadbPb için, eski inUaatbna göz attbPbmbz zaman bir gecekondu içinde ticaret yapbyor. Ve yaptbPb bu ticaretin duvarbnb bizim duvarla birleUtiriyor. 0imdi ybktb, bir metre mesafe-

den baUladb. Ne inUaata baUlama yetkisi var ne de müsaadesi var. Tüm devlet kurumlarbnb yok saybyor. Vatan için askerlerimiz Suriye’de ölürken bu vatana ödeyecePi üç kuruU paradan imtina ediyor. Böyle bir zihniyet olamaz. Peki, Bak>rköy belediyesi müdahale etmiyor mu bu olaya? ?ki kere ettiklerini gördüm. Bir seferinde 10 tane zabbta geldi, diPer seferde 2-3 tane zabbta geldi. Fakat adam makineleri çekti, bu sefer elle yapmaya devam ediyor. Ve bizim sitemize bir metre mesafedeki duvar da hala duruyor. Ve hala

makineler olmadan iUçilerle, elle yapmaya devam ediyor. Eski KaUbbeyaz Lokantasb tamamen ybkbldb yerine yenisini yapmak için veya orayb Migros’a kiraya vermek için bir çabanbn içinde. Biz diyoruz ki: müsaadeni al, yasal prosedürü yerine getir daha sonra ne yaparsan yap, istersen 30 katlb bina yap. Bizi ilgilendirmez. Ama yasalarb çiPnemeden yap. Senelerce, o gecekondu içinde ticaretini yaptb, yaP atbklarbnb kanala döktü. Kanallarbn tbkanbklbPbnb, biz kendi arkadaUlarbmbzla ödeyerek giderdik senelerce. Bir defa gelip özür bile dilemedi. YaP atbklarbnb kanala dökmemesi lazbm. Defalarca tbkandb ve kendisi de kazdbrdb, biz de kazdbrdbk. Say>n Süner, bu konu5may> 28 ubat günü yap>yoruz sizinle. *n5aat hala devam ediyor mu? 0u anda elle çalbUan iUçiler var içeride, devam ediyor. Kavuklar çakblmbU, elle beton döküyorlar. ?lk baUladbPb gibi makine parkb yok ama ilk

baUladbPb gibi çaktbrmadan yavaU yacaU devam ediyor. Belediye müdahale ediyor mu? Belediye 2 gün önce müdahale etti ama yine devam ediyorlar. Ben her seferinde belediye baUkanbmbza açbkça söylüyorum. Kendisi de; “Söylüyorum, ‘kanuni iUlemleri yerine getirdikten sonra baUla’ diye. Pervasbzca devam ediyor. Ben de zabbta göndermeye devam ediyorum.” diyor. Belediye baUkanbnbn ifadesi bu Uekilde. ?nUaat yavaU da olsa devam ediyor. Tahtalarla çevrilmiU durumda. Sizin de gördüPünüz gibi resimlerle de güzelce süslenmiU.

KIBRIS AMERSKAN ÜNSVERSSTESS REKTÖRÜ PROF. DR. UUR ÖZGÖKER; “ YILIN AKADEMSSYENS” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinde büyük a+:rl:+: olan farkl: sektörlerden 600’den fazla üyesi bulunan, k:salt:lm:1 hali ""S"YAD"; "stanbul Sanayici ve Yat:r:mc: "1 Adamlar: Derne+i taraf:ndan, çe1itli kategori ve meslek gruplar:nda yer alan ki1ilere 'y:l:n ba1ar: ödülleri' verildi. Geçti+imiz cumartesi günü; Beylikdüzü Tüyap Kaya Ramada Oteli’nde düzenlenen ödül da+:t:m töreninde, K:br:s Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. U+ur Özgöker de; y:l:n en ba1ar:l: akademisyeni olarak yerini ald:. "S"YAD':n "stanbul'da gerçekle1tirdi+i gala ve törene; TBMM Milletvekilleri, çe1itli il ve ilçe belediye ba1kanlar: ile akademisyenler, kamu ve sivil toplum kurulu1lar: temsilcileri kat:l:rken, Uluslararas: Diplomatlar Birli+i (DMW) Ba1kan:, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Günther Meinel de onur

konuklar: aras:nda yer ald:. Törende “Y:l:n Ba1ar:l: Bilim Adam:” kategorisinde; K:br:s Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. U+ur Özgöker; Tüm akademik çal:1malar: yan:nda, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmas: için gösterdi+i ki1isel çabalar, Türkiye-AB "li1kileri ile uluslararas: ili1kiler alan:nda yapt:+: bilimsel çal:1malar do+rultusunda yay:mlad:+: makale ve kitaplar nedeniyle, “Y:l:n Akademisyeni” ödülüne lay:k görüldü. Ödülünü, AK Parti Milletvekili Cuma "çten’in elinden alan, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker; halen 'Kuzey K:br:s Türk Ticaret Odas:' ile 'Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas: Derne+i'nin genel ba1kanl:klar: görevlerini de sürdürmektedir.


MERCEK

CAROUSEL’DE YENİLİĞİ VE DEĞİŞİMİ DENEYİMLEYİN İSTANBUL’UN ÖNCÜ VE KÖKLÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEN OLAN CAROUSEL ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ DİNAMİK VE MODERN YÜZÜ İLE SİZLERİ BEKLİYOR!

İ

stanbul’un 4. alışveriş merkezi olarak 1995 yılında kapılarını açan, atlıkarıncası ile gönüllerde taht kuran Carousel, 2015 yılında başlattığı renovasyon projesiyle tavandan tabana, elektrik mekanik sisteminden, aydınlatmaya, atrium korkuluklardan, kolon kaplamalara, havuz ve bahçe peyzajına kadar baştan aşağı yenilenmiştir. Asansörler ve yürüyen merdivenler en son teknoloji ile yenilenerek akıllı bina durumuna getirilmiştir. SOSYAL YAŞAM MERKEZİ Yenileme kapsamında Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen bina, tecrübeli yönetim kurulu ve bünyesindeki tüm kadroların gece gündüz özveri ile çalışarak renovasyonun tamamlanmasını sağlamıştır. Renovasyon çalışmalarıyla ek bina ile zemin katta yeni restoran-bistro ve cafe alanları, 2. katta da açık teraslar hizmete sunulmuştur. Geniş dış terasta yiyecek-içecek oturma alanları 7’den 70’e her kesim için keyifli bir buluşma merkezi olmuştur. Dolby Atmos 360 ses sistemiyle yenilenen sinema salonları yüksek çözünürlüklü ekranlarıyla misafirlere özel bir konfor yaşatmaktadır. Giriş katındaki sahne alanıyla; konser, etkinlik, canlı müzik dinletileri, kültür ve sanat günlerini ziyaretçileriyle buluşturup, sosyal sorumluluk bilincini arttırmaya devam etmektedir.

CCTV IP GÜVENLİK KAMERA SİSTEM ÖDÜLÜ Açıldığı günden bugüne birçok yeniliği sektörle buluşturan ve ziyaretçilere ilkleri deneyimleten Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi uçtan uca kamera teknolojisini Radius firması tarafından yenileterek en başarılı CCTV IP Güvenlik Kamera Sistem Ödülü’nü almıştır.

CAROUSEL ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ, YENİ NESLİN KEYİFLİ VE HUZURLU BİR YAŞAM ALANI OLARAK ONLARIN BEKLENTİ VE TALEPLERİNİ YEPYENİ AMBİYANSI VE MARKALARIYLA KARŞILAMANIN GURURUNU YAŞAMAKTADIR! YENİLENEN TEKNOLOJİSİ İLE İNSAN ODAKLI Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız şekilde katılabilmeleri için Turkcell’in “Hayal Ortağım” uygulaması içerisinde “Yol Arkadaşım AVM” özelliğini renovasyonla birlikte hayata geçirmiştir. Bu özellik sayesinde görme engelliler, istedikleri yere sesli komutlarla varabiliyorlar. Avm’de önünden geçtikleri mağazaların hangi mağaza olduğu bilgisini alıp, asansör, WC, danışma gibi noktalara kolayca yönlendirilip, ulaşabiliyorlar. SAĞLIK VE HİJYEN ÖN PLANDA AVM bünyesinde bugüne kadar bulunmayan bay-bayan mescit alanı ve abdesthane 1. katta ziyaretçilerin kullanımına açılmıştır. WC alanları büyütülerek, sayıları arttırılmıştır. İlk defa WC’lerde sıcak su kullanımı ziyaretçilerin hizmetine sunularak oldukça beğeni toplamıştır. Yeni konsepte göre hijyen koşulları üst düzeyde sağlanacak şekilde geniş kabinlere sahip tüm ekipmanlar kullanıcının el değmenden fotoselli tasarımla üretilmiştir. Bay ve bayan ve engelli WC‘ler hizmete girmiştir. Bebek bakım odası, Çocuk WC ve aile bakım odası tasarlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.


KATLAR

KAT

2b/3b/4b

#!2/53%,à!,)Ü6%2ÝÜà6%à9!Ü!-à-%2+%:Ý´.$%à%.à+%9Ý&,Ýà30/2à$%.%9Ý-Ý.Ý à 3%9!(!4à$!.)Ü-!.,!2).).à35.$5Ø5à&)23!4,!2)à6%à%6Ý.Ý:Ý.à9!à$!à3Ý:Ý.à Ý(4Ý9!aà$59$5Ø5.5:à(%2àÜ%9Ýà" " "à+!4).$!à"5,!"Ý,Ý23Ý.Ý: KAT 2B ETS TURİZM GYMOTION JOLLY TUR MİGROS TATIL.COM

KAT 3B ALTINİĞNE TERZİ YÜKSELLER VALE

KAT 4B WEMAX DİNO KURU TEMİZLEME


KATLAR

1b

KAT

!4,)+!2).#!´.).à"5,5.$5Ø5à"à+!4)àa/#5+,!2).à%Ø,%.%"Ý,-%3Ý à !Ý,%,%2Ý.Ý.à$%à!,)Ü6%2ÝÜ%à+!,$)Ø)à9%2$%.à$%6!-à%$%"Ý,-%,%2ÝàÝaÝ.à (Ý:-%4à35.$5Ø5à-!Ø!:!,!2)9,!à#!2/53%,à!,)Ü6%2ÝÜà6%à9!Ü!-à -%2+%:Ý´.%à2%.+à+!4)9/2


ARİŞ PIRLANTA - ARMAĞAN OYUNCAK - DAGİ ENGLISH HOME - FİNANSBANK ATM - FOCACCIA GARANTİ ATM - GRATİS - İŞ BANKASI ATM JOYPARK - KRC PORSELEN - MOTHERCARE MUDO CONCEPT - ÖZDİLEK PENTİ - REAL OPTİK ROCK N’ ROLL - SALON DİVA - SIEMENS TANTİTONİ - TEB ATM - VODAFONE YAPIKREDİ ATM


KATLAR

KAT

Giriş

#!2/53%,´Ý.à$e.9!#!àe.,eà-!2+!,!2).).à(%2à4!2:!à59'5.àe2e.à 9%,0!:%3ÝàÝ,%à9%.Ý,%.%.à$)Üà#%0(%.Ý.à"Ý2"Ý2Ý.$%.à'e:%,à#!&%,%2Ýà !,)Ü6%2ÝÜÝ.Ý:Ýà%.à+%9Ý&,Ýà(!,%à'%4Ý2-%9%à(!:)2


ADL+CENGİZ ABAZOĞLU ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ - ATASUN OPTİK BİSSE - CANİK DÖVİZ - COFFEESHOP COMPANY COLIN’S - DERİMOD - DESA - EFOR - HOTİÇ HUMMEL - KEMAL TANCA - KİĞILI LEMAN KÜLTÜR - LOVE MY BODY - MANGO MAVİ JEANS - MUMUSO - PIERRE CARDIN PUNTO - SAAT & SAAT - SEVİL - STARBUCKS TURKCELL - U.S POLO ASSN. - VAKKO W COLLECTION - WATSONS - YVES ROCHER


KATLAR

1.

KAT

"e9e+à+eae+à(%2à9!Ü4!.à:Ý9!2%4aÝ9Ýà$eÜe.%.à #!2/53%,à!,)Ü6%2ÝÜà6%à9!Ü!-à-%2+%:Ýàà+!4).$!à3%:/.5.àà d.%àa)+!.àe2e.,%2Ý.Ýà3Ý:,%2àÝ,%à"5,5Ü45259/2


AKER - ARAS KUYUMCULUK - BENETTON D’S DAMAT - DECATHLON - EBEBEK EUROMODA - GUSTO - HOUSE OF LABEL JOURNEY - LEİLA TAKI - LTB - MADAME COCO MUDO COLLECTION - PERSPECTIVE POLO GARAGE - TVEK


KATLAR

2.

KAT

!,)Ü6%2ÝÜÝ.%à,%::%4,Ýà6%à+%9Ý&,Ýà"Ý2à-/,!à6%2-%+àÝ34%9%.à´$%.à´%àà 4e-à-Ý3!&Ý2,%2à#!2/53%,à!,)Ü6%2ÝÜà6%à9!Ü!-à-%2+%:Ýàà+!4!à$!6%4,Ýà 9%-%+à3/.2!3)à3Ý.%-!àÝ,%à9!Ü!-).):)à2%.+,%.$Ý2Ý.


ACIBADEM HASTANESİ - BODRUM WAFFLE CAFE BURSA KEBAP EVİ - CINEMAPINK FRESH SALADS LIFE - İKBAL - KÖFTECİ RAMİZ ARBY’S - BURGER KING CHINESE & SUSHI EXPRESS - EFSANE KEBAP GEVVREK TAVUK - JUST CHIK’N - MADO TOBACCO SHOP/CARTOON CAFE


YENİ MARKALARIMIZ

YENİ MARKALARIMIZ

ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ - BODRUM ODRUM WAFFLE - CANİK DÖVİZ - CHINESE SUSHI EXPRES ANE KEBAP - FOCACCIA - GEVVREK TAVUK - GYMQTION DECATHLON - EBEBEK - EFSANE EMAN KÜLTÜR CAFE - LTB - MUMUSO - PUNTO - SEVİL HUMMEL - JUST CHICK’N - LEMAN SIEMENS - STARBUCKS - TOBACCO SHOP/CARTOON CAFFEE - TANTİTONİ K KİTAP KIRTASİYE - VODAFONE TVEK


YENÄ° MARKALARIMIZ


ACIBADEM HASTANESİ - ADL - AKER - ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ - ALTINİĞNE TERZİ - ARAS KUYUMCULUK - ARBY’S - ARİŞ PIRLANTA - ARMAĞAN OYUNCAK - ATASUN OPTİK - BENETTON - BENETTON 0-12 - BİSSE - BODRUM WAFFLE CAFE - BURGER KING - BURSA KEBAP EVİ - CANİK DÖVİZ CINEMAPINK - CHINESE SUSHI EXPRESS - COFFEESHOP COMPANY - COLIN’S - DAGİ - DECATHLON - DERİMOD - DESA - DİNO KURU TEMİZLEME - D’S DAMAT - DİVA KUAFÖR - EBEBEK - EFSANE KEBAP - EFOR - ENGLISH HOME - ETS TURİZM - EUROMODA - FOCACCIA - FRESH SALADS LIFE - GEVVREK TAVUK - GYMQTION - GRATİS - GUSTO - HOTİÇ - HOUSE OF LABEL - HUMMEL - İKBAL - JUST CHICK’N - JOLLY TUR - JOURNEY - JOY PARK - KEMAL TANCA KİĞILI - KÖFTECİ RAMİZ - KRC PORSELEN - LEİLA TAKI - LEMAN KÜLTÜR CAFE - LOVE MY BODY - LTB - MADAME COCO - MADO - MANGO - MAVİ JEANS MİGROS - MOTHERCARE - MUDO COLLECTION - MUDO CONCEPT - MUMUSO - ÖZDİLEK - PENTİ - PERSPECTIVE - PIERRE CARDIN - POLO GARAGE - PUNTO REAL OPTİK - ROCK N’ROLL - SAAT & SAAT - SEVİL - SIEMENS - STARBUCKS - TOBACCO SHOP/CARTOON CAFE - TANTİTONİ - TATİL.COM - TURKCELL - TveK KİTAP KIRTASİYE - U.S POLO ASSN. - VAKKO - VODAFONE - WEMAX OTO YIKAMA - W COLLECTION - WATSONS - YÜKSELLER VALE - YVES ROCHER

/avmcarousel www carousel.com.tr


29

26. YJl gecemize katJldJlar; Dü4üncelerini bizimle payla4tJlar Tayfur Süner (BakJrköy Belediyesi eski Meclis üyesi ve Antalya Milletvekili) Özcan Atamer, iyi bir dost, iyi bir Cumhuriyetçi, iyi bir Atatürk sever. Bu meziyetleri ve birçok konuyu defalarca Ataköy Gazetesi'nde dile getirdi. Ve bunlarb Bakbrköy halkbna duyurdu. Bakbrköy'e hizmetlerinden dolayb Özcan Atamer'e çok teUekkür ediyorum.

Av. Yakup Akyüz (BakJrköy Eski Belediye Ba4kanJ) Ataköy Gazetesi’nin 26. KuruluU kutlama yemePine eUimle birlikte katbldbk. Gazete sahibi Özcan Atamer tarafbndan verilen yemek bir kutlama yemePinin ötesinde Bakbrköy’ümüzün çok dePerli insanlarbnbn bir araya geldiPi ve hasret giderdiPi çok farklb bir yemekti. Bakbrköy’de belediye baUta olmak üzere, görev yapan belediye baUkanlarb, emekli olan ve halen görevde bulunan bürokratlar, Bakbrköy’ün ileri gelenleri ve sevenleri, tüm siyasi partilerden gelen partililer; hepsi bir arada oldukça mutlu ve huzur içinde bir gece geçirdik. Arambzda çok dePerli baUka basbn mensuplarb da vardb. Oradaki geceye gelenlerle paylaUtbPbmbz en önemli konularbn baUbnda Ataköy Gazetesi sahibi Özcan Atamer’in sadece dürüst, namuslu, gerektiPi gibi gazetecilik dbUbnda Bakbrköy’de huzur ve güvenin saPlanmasb, sosyal barbUbn, bu konuda gerektiPinde her türlü riski göze alarak hiçbir fedakarlbktan kaçbnmayan bir tavrbn sergilenmesiydi. Servetini Bakbrköy ve Ataköylüler için harcamaktan en ufak bir tereddüt göstermeyen Özcan Atamer’e bu durumda saygb duymaktan baUka yapacaPbmbz bir Uey yok. O yemek salonunda gördüPüm bir diPer husus birlik ve beraberliPe ülkemizin çok ihtiyacb olduPu günlerden geçiyoruz. Demek ki bir gazetecinin görevi sadece doPru haber yapmak dePil; ülkenin çbkarlarb, cumhuriyetin kesintisiz devamb, Atatürk ilkelerine baPlblbPbn tüm siyasi partililerin olmazsa olmazbdbr. O yemekte bunu da gördük, yaUadbk. Nice 26 ybllar dilePiyle.. Sen saP ol Özcan Atamer. HoUça kal. SaPlbk ve mutluluk dileklerimle.

Mete Alpman (Gazeteci) Özcan Atamer kalemini kbrmayan, doPrularb söylemekten asla vazgeçmeyen bir gazeteci. GazeteciliPini icra ederken de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalbUtb ve çalbUbyor.

Kendisine Uükran borçluyuz. Ataköy Gazetesi'ne daha nice ybllar ve sayblar diliyorum.

Ali Talip Özdemir (Eski Çevre ve ;ehircilik BakanJ ve Eski Belediye Ba4kanJ) Bugün benim için çok önemli. 26 ybl boyunca büyük emek ve çabalarla Ataköy Gazetesi bu günlere geldi. Ülkece zor zamanlardan geçtiPimiz bir süreçte bu günlere gelmek, hele de aynb ilkeli duruUla bunu yapmak çok zor. Gerçekten hizmet vererek çok düzgün bir biçimde gazeteyi bu günlere getirdi Özcan Bey. Çok güzel günlerim geçti, kendisini çok seviyorum.

AteB Ünal Erzen (BakJrköy Eski Belediye Ba4kanJ) 26 ybl az bir zaman dePil. Ataköy Gazetesi bu süre zarfbnda Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgisini daima korumuUtur. Saybn Özcan Atamer yoruldum diyor fakat ben yorgun olduPunu zannetmiyorum. Her sene söyler bunu ve biz yine her sene burada toplanbrbz. Ve yine toplanacaPbz. Özcan Atamer; adb Ataköy Gazetesi olmasbna raPmen sadece Ataköylülerin dePil tüm Bakbrköylülerin sorunlarbnb dile getiren, yapbcb eleUtirilerde bulunan bir kardeUimiz. Nice seneler diliyorum. 27. Yblbnda Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir ülkede tekrar buluUmak dilePiyle.

YalçOn Bayer (Gazeteci) Özcan Atamer'le geçmiUimiz eskilere dayanbyor. O'nu ne zaman görsem 'gazeteyi kapattbm' diyecek diye endiUeyle karUblbyorum. Etik, ilkeli ve ahlaklb bir gazetecilik anlaybUb benimsedi ve bunu yaparken zorluklara göPüs gerdi. Toplum yararbna, kamu yararbna çalbUtb. Özcan Atamer'i çok candan tebrik ediyorum ve Ataköy Gazetesi'ne nice ybllar diliyorum.

Engin KöklüçOnar (Gazeteci) Bu akUam basbn tarihine yazblacak bir olaydbr. 26 ybldbr burada görmüU olduPunuz gibi doPruluPu, dürüstlüPü, namuslu olmayb ifade eden Özcan Atamer'in önderliPinde çbkan Ataköy Gazetesi için birlikteyiz. Biz, her zaman O'nun gazeteciliPini takdir ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Burada bulunan herkes de bunu ifade etmiUtir. Nice güzel ybllar diliyorum.

0akir 0at (Gazeteci) GazeteciliPin bittiPi yerde hala doPrularb ulaUtbrma çabasbnda olan Özcan Atamer ve Ataköy Gazetesi'ne çok teUekkür ederim. Ataköy Gazetesi baUbmbzbn tacb.

Ramazan BaB (Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i Ba4kanJ) Her ybl Ataköy Gazetesi gala gecesinde topluma çok önemli hizmetler vermiU olan ve çok yakbndan tanbdbPbm, dePer verdiPim insanlarla bir arada olmak beni gerçekten onurlandbrbyor. 1991 yblbnda ilk gazetecilik hayatbma Bakbrköy Postasb’nda köUe yazarlbPb ile baUladbm. YaklaUbk 26 ybl önce Bakbrköy’de Özcan Atamer’le aynb anda baUlambUbz. Ulusal, yerel, bölgesel birçok gazete çbktb ve kapandb. Fakat Ataköy Gazetesi düzenli olarak yaybn hayatbna her zaman devam ediyor. Biz, Ataköy Gazetesi ve Özcan APabey ile gurur duyuyoruz. Sadece Türkiye Omurilik Felçlileri DernePi’nin dePil Bakbrköy’deki ve toplumda hizmet veren herkese hem meslePi hem de her konuda destek olmaya çalbUtb. ?yi ki varsbn Özcan Atamer. Seni çok seviyoruz. Umarbm uzun ybllar daha Ataköy Gazetesi yaybn hayatbna devam eder.

Nurdan Mihri ErdiB (BakJrköylüler Derne i Ba4kanJ) Bakbrköylüler DernePi olarak Bakbrköylülerin daha çok bir arada olmasb ve daha büyük bir aile olmasbnb diliyorum. Çünkü eskiden Bakbrköy; ?stanbul’un dePil belki de Türkiye’nin en önemli kültür ve sanat merkeziydi. Bunun devam etmesini diliyorum. Tabi ki Bu geceyi düzenlediPi için Ataköy Gazetesi’ne ve Özcan Atamer’e çok teUekkür ederim. Bir Ueyi 26 ybl devam ettirebilmek çok zor. Bir dernek baUkanb olarak bunu biliyor ve söylüyorum. Kendisini tebrik ediyorum.

SAYFAYI ÇEVSRSN


30

Arzu Gezent Taner DayO (BakJrköy KadJn Meclisi ve Türk Üniversiteli KadJnlar Derne i BakJrköy ;ube Ba4kanJ) Özcan Atamer’i, demokrasinin ve cumhuriyetin öncüsü olarak görüyorum Bakbrköy’de. Biz hepimiz Atatürk ilkeleri bUbPbnda, onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Ataköy Gazetesi bizim adbmlarbmbzdbr. Kendisine çok teUekkür ediyorum.

Asuman Erkan (Türk KadJnlar Birli i BakJrköy ;ube Ba4kanJ) Özcan Bey baUbmbzbn tacb. Her zaman sevdiPim ve saygb duyduPum bir kiUilik. Umarbm daha 26 ybllardan çok daha fazlasbna ulaUbr. ?yi temennilerde bulunmak istiyorum.

Türkan Alper (Türkiye YardJm Sevenler Derne i BakJrköy ;ube Ba4kanJ) Ben bir Bakbrköylü olarak Ataköy Gazetesi ile gurur duyuyorum. Bütün gerçekleri korkmadan, çekinmeden, en iyi Uekilde dePerlendiriyor. Tanbmaktan çok mutluyum. Yaybn hayatb boyunca baUarblar diliyorum.

(FLODER Ba4kanJ) Bakbrköy’de en büyük destePi Özcan Bey’den aldbk. Dernek olarak, sivil toplum örgütleri olarak aldbk. Hep arkambzda hissettik. Çevre ve diPer konularla ilgili, Bakbrköy’le ilgili tüm sorunlara Ataköy Gazetesi’nde yer verdi. Kendisine çok teUekkür ediyorum.

Göksenin Ileri (Halk Bilimci, AdJm Ba4J Tarih ProgramJ YapJmcJsJ ve Anadolu Folk Toplulu u Ba4kanJ)

26 yblbn ne kadarbnda yanbnda olabildim bilemem ama son ybllarda bu baUarblb ve özgür yapbsbndan, topluma vermek istediPi doPru ve gerçek gazetecilik anlaybUbndan yan yana bir yol aldbk. Özcan Atamer gazetenin yeni yaUbnb kutlama davetine yaklaUbk 10 ay önce baUlar. Toplantblar yapblbr ve dostlarbna sevenlerine, okurlarbna, gazetenin ulaUtbPb her yere ve herkese üst seviyede saygblb ve nezih bir gece daveti planlamasb davetiye ile baUlar. Hem de kiUiye özel zarf etiketi ve daPbtbm hassasiyeti ile. Davetin yapblacaPb yer yine Bakbrköy’ün en klas ve seçkin yeri

Ataköy Sheraton, menüsü ve servisi ile nazik ve hassas sunumlar ile gecenin en güzel Uekilde geçmesini saPladblar. Bundan sonrasb davetlilere saygbn ve gerekli ortamb ve iltifatb hazbrlayacak temayb oluUturmak. Davete icabet eden konuklarbmbza ses-bUbk ve dekor zenginliPi ile gerekli itibarb sunmak. Saybn Atamer tek tek masalara konuklarbnbn oturma planlarbnb ve isimliklerini koyarken özellikle ATATÜRK ve TÜRK BayraPb görüntülü 26. Ybl armaPanlarbnb dikkatle konuklarbn önüne koyma hassasiyetini gösterdi. Salon dekoru daha çok ePlence dePil anma programb kapsambnda sbnbrda çarpbUan ordumuzu anarak ve burada olabilmenin erdemini yaUayarak geçirildi. Kokteyl alanbnda baUlayan karUblama nostaljik havada akordeon eUliPinde sohbet ve dostlarbn buluUmasbna ortam oluUturdu. Üst alandan solon ses ve bUbk gösterisi konuklarbmbza verilen önem ve saygbnbn gösterisi idi. 26 yblbn olgunluPu ve birikimi ile tek amaç Ataköy Gazetesi dostlarbnb bir arada görmek ve gelecek ybllara bakabilmekti. Gazetenin çbkbUbndaki sosyal ve ekonomik zorluklara raPmen gece de aynb fedakarlbk ve özveri anlaybUb ile gerçekleUtirildi. Gazetenin her ybl geleneksel haline getirdiPi ödülleri ise bu ybl Bakbrköy’e verdiPi hizmetler dolaybsb ile Müzik Akademisi hocalarb Saybn Fatih Salgar ve Faruk Salgar’a verildi. Bir hoU seda ve güzel anblarla ile gelecek yblda birlikte olmak umudu ile nice ybllara…

BAKIRKÖY KAYMAKAMI NAZM* GÜNLÜ

RUY*AD’I Z*YARET ETT*

Bakbrköy’ün köklü sivil toplum kuruluUlarbnda Rumelili ?U Adamlarb DernePi (RUY?AD) Bakbrköy Kaymakamb Nazmi Günlü tarafbndan ziyaret edildi. Rumelili ?Uadamlarb DernePi’nin YeUilyurt’taki merkezine giden Nazmi Günlü’yü, RUY?AD BaUkanb Cavit Ganiç ve yönetim kurulu üyeleri karUbladb. Dernek lokalinde, üyelerin de katblbmbyla yapblan toplantbda Bakbrköy ile ilgili görüU albUveriUinde bulunuldu.

Toplantbdan sonra RUY?AD üyeleri hep birlikte bir restoranta giderek Bakbrköy Belediye BaUkanb Bülent KerimoPlu’nun da katbldbPb yemekte bir araya geldi. KerimoPlu’nun kbsa süre kaldbPb yemek ile ilgili Cavit Ganiç “Bu tür yemekli toplantblarb çok sbk yapbyoruz. Üyelerimiz arasbnda dayanbUmayb saPlarken görüU albUveriUinde de bulunuyoruz” dedi.


31

MAHALLEN6ZDE NE DE6"T6 ? BakQrköy’ün, Türkiye'nin her dönemine tanQklQk etmiF olmasQ ve bunun izlerinin hala günlük hayatQmQzda sürmesi onu daha da önemli kQlQyor. Bugün, Ataköy, YeFilköy, YeFilyurt ve Florya'yQ da içine alan bir bölgeyi kapsayan BakQrköy 5. yüzyQldan itibaren hareketlili?in oldu?u bir bölge. Tarihinin çok eskilere dayanmasQ onu daha da önemli kQlQyor. Tarihinin çok eskilere dayanmasQ bir yana, denize kQyQsQ olan bir ilçe olmasQ ve do?ayla iliFkisini korumayQ baFarabilecek mi merak konusu. Ataköy 1. ve 2. KQsQm sahilde yükselen yapQlar ile de?iFim ve dönüFüm yo?un bir Fekilde hissediliyor. Mahallede Ne De?iFti bölümünü bu ay Ataköy 7. 8. 9. 10. KQsQm’da yaFanan de?iFimlere tanQklQk eden kiFilerle gerçekleFtirdik. Nezih Kesime Hitap Etse de Alt YapO SorunlarO Var

Kamber; “Bu yüzden Ataköy’de can emniyeti yok. Eskiden Ataköy çok güzeldi. 0imdi ise insan profili çok dePiUti. Artbk buranbn albenisi kalmadb. Yakbnda havalimanb da kapandb mb burasb ölü bölge olur. Belediyenin çalbUmalarbnb hiç bePenmiyorum. Hiçbir etkisi yok. Belediye baUkanb ile yakbnlbk içerisinde olan kiUiler, halkbn huzurunu bozacak iUler yapbyorlar. Yakbnlbktan kaynaklb açblan iUletmeler bölge Çi?dem halkbnb rahatsbz ediyor. CHP’li bir belediyeye yakbUtbrambyorum bu "ener durumu. Hak, hukuk, adalet diyorlardb, nerede? Yapbmbna belediyenin ön ayak olduPu sosyal tesislerden kim faydalanbyor? Halk faydalanambyor. VatandaUa pahalb, kendilerine ve yakbnlarbna ucuz. Torpille belediye çalbUanb olan insanlar halkbn parasbnb yiyorlar fakat nitelikli iU çbkartmbyorlar.”

Metin Kamber

Gürol Gökçe 24 senedir 9. Kbsbm’da oturuyor. Ataköy, eski nezaketini kaybediyor diyen Gökçe, doPma büyüme Bakbrköylü olduPunu söylüyor. Gökçe; “Biz Bakbrköylüler ?stanbullu demeyiz, Bakbrköylü deriz. Bakbrköy diPer ilçelere nazaran özellikli bir bölgedir.” diyor. Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanbnda bulunan ve yapbmb devam eden Kbzblay inUaatbyla ilgili yer seçimini doPru bulmadbPbnb ve merkezi olmayan daha merkezden uzak bir yerde yapblmasbnbn daha uygun olacaPbnb belirtti. Ataköy’de belediye tarafbndan yürütülen çevre Gürol temizliPinden memnun olduPunu da Gökçe ekledi.

9. Kbsbm sakini olan ÇiPdem 0ener Ataköy’ün daha çok nezih kesime hitap eden bir bölge olduPunu ve bu yüzden 9. Kbsbm’a taUbndbPbnb söylüyor. Her ne kadar nezih kesime hitap ediyor olsa da alt yapbda sorunlar olduPunu dile getiren 0ener; “IUbklandbrma büyük sorun teUkil ediyor. Bazb yerler kör karanlbk durumda. Aydbnlatma üzerinde düzenleme yapblmasb gerekiyor. Çöp konteynbrlarbnbn eUit ve sbk konmasb gerekiyor. Ya da küçük atbk kutularb konulmasb gerekiyor. Böyle olmaybnca doPada çöp oranb artbyor. Çünkü atacak yer bulambyoruz. Market saybsb çok az. Olan marketler de çok pahalb. 9. Kbsbm’da mini bir pazar kurulsa, bu bölge halkbna çok büyük yarar saPlayacak. AlbUveriU için 0irinevler tarafbna gittiklerini duydum. E-5 ‘in karUb tarafbna geçmeyi çok cazip bulmuyorum. Ataköy, yaUlb kesimin ikamet ettiPi bir bölge. YaUlblarbmbz için bir hobi merkezi olmasb çok faydalb olurdu.”

Hak, Hukuk, Adalet DiyorlardO Metin Kamber 30 senedir Ataköy 9. Kbsbmlb. Ataköy’ün günümüzde çok kalabalbk olduPunu aktaran Kamber; “Eskiden genç kuUaklarda ikamet ederken Uimdi biz yaUlblara kaldb. Ataköy nüfusu yaUlandb.” dedi. ?nUaatlaUmanbn yaygbnlbPb ve her yerde olmasb sebebiyle arabalarb park etmekte zorlandbklarbnbn altbnb çizen Kamber, özellikle yaPmur yaPdbPbnda çamurdan sokaPa çbkamadbklarbnb, alt yapb sorunlarb olduPunu aktardb.

KOzOlay InBaatOyla Ilgili Seçilen Yeri Do)ru Bulmuyorum

BaBOboB Köpeklere Müdahale Edilmeli 22 ybldbr esnaf olan ?smet GümüU Ataköy’ün Uehircilik anlambnda temiz ve güzel bir belde

olduPunu aktardb. Esnafbn ve burada yaUayan sakinlerin baUbboU köpeklerden çok rahatsbz olduPunun altbnb çizen GümüU; “Belediye tarafbndan hayvanlarbn korunmasb için barbnaklar var biliyoruz ve bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor. Küçük çocuklarbn sürekli geçtiPi bir güzergahtan bahsediyoruz. Köpeklerin havlama seslerinden çok korkuyorlar. Geçenlerde bana da saldbrdblar gece vakti. Kendimi korumak için köpePe tekme attbm. Ben de hayvan sever bir 6smet insanbm fakat kendimi koruma refleksiyle yaptbPbm bir davranbUtb.” GümüF

Sokak Köpeklerinden Ötürü Tedirginlik YaBamak Istemiyoruz 19 senedir esnaf olan Mesut SavaU ybllardan bu yana olan herhangi bir köklü dePiUimin olmadbPbnb belirtti. En yeni dePiUim ise Yunus Emre Kültür Merkezi yanbna yapblan Kbzblay ?nUaatb olduPunu söyleyen SavaU; “Kbzblay inUaatb dbUbnda bu muhitte pek bir dePiUim olamaz. Bizim de dePiUmeyen Mesut Ataköy’ümüzden bir Uikayetimiz yok. Çok seviyoruz ve çok memSavaF nunuz. Fakat sokak köpekleriyle ilgili belediye bir uygulama yapsa ve barbnaklarbnda sahip çbksa çok iyi olur. Zira bu köpekler çok saldbrgan ve bizler gecenin bir vakti yürümekte çok zorlanbyoruz. Bizler artbk tedirginlik yaUamak istemiyoruz.” dedi.

Belediye Sorunlarla Yeterince Ilgilenmiyor Saadet KulaksbzoPlu 26 senedir Ataköylü. Belediye’nin, çarUb esnafbndan çöp vergisi almasbnb doPru bulmadbPbnb ve daha önce yapblan bir toplantbda da bunu belediye baUkanbna ilettiPini söyledi. KulaksbzoPlu; “Çöp toplama iUini çarUbnbn personeli yapbyor. Biz de o aidatlarb ödüyoruz. Üstüne üstlük bir de belediyeye çöp vergisi ödüyoruz. EPer bunun bir bedeli varsa çarUbya ortak olarak bir bedel önersin. Her kiracbya veya mülk sahibine yblda belli bir ücret önerilsin. Bizler normalin de üstünde rakamlar ödüyoruz. Fiyatla ilgili Uikâyetimi belediye baUkanbna söylediPim zaman bana; “Ne yapalbm bunlar da bizim gelirlerimiz.” dedi. Belediye kazançlb çbkacak diye mantbk dbUb bir ücretlendirme yapmak çok yanlbU. Biz, hem aidat olarak buradaki güvenlik ve temizlik iUlerine para ödüyoruz hem de belediyeye ayrbca çöp vergisi ödüyoruz.” dedi. Daha önce 9. Kbsbm’da bulunan cami önüne trafiPin akbUbnb yavaUlatacak bir yükselti yapblmasbnb ileten KulaksbzoPlu; “Çünkü birçok kiUi orada trafik kazasb geçiriyor. Ve bu kazalar ciddi yaralanmalara yol açtb. Bunu da belediye baUkanbna ilettim. Fakat baUkan; “Bizim iUimiz dePil büyükUehir belediyesinin iUi” dedi. Küçük bir iUlem olmasbna raPmen ybllardbr bu Uekilde duruyor.” diye açbklamalarbna ekledi.

“KQzQlay 6nFaatQyla 6lgili Seçilen Yeri Do?ru Bulmuyorum”

Yaprak AKBABA


32 5 0ubat Pazartesi Bakbrköy Belediye Meclisi’nin 7. Seçim dönemi 4. Toplantb yblb 2018 senesi 0ubat ayb OlaPan Meclis Toplantbsb’nbn 5 0ubat 2018 pazartesi gününe ait birleUimi açbldb. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuU olmasb oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. 1. Temizlik ?Uleri MüdürlüPü baUlbklb 5393 sayblb Belediye Kanunu’nun 61. maddesi gerePi 18 ay süreyle çevre temizliPi hizmetinin yürütülmesinde araç çalbUtbrmasb iUini ihaleye konmasb hususunda yetki verilmesi hakkbndaki baUkanlbk teklifi oylamaya sunuldu. Oy çokluPuyla kabul edildi. 2. ?mar ve 0ehircilik MüdürlüPü baUlbklb 0enlikköy Mahallesi IUbk Sokak isminin GüneU Sokak, IUbk Çbkmazb Sokak isminin ise Ybldbz Sokak olarak dePiUtirilmesi hakkbndaki evrakbn harita komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 3. Mali Hizmetler MüdürlüPü baUlbklb sermaye artbrbmb hakkbndaki evrakbn plan ve bütçe ile hukuk komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 4. Mali Hizmetler MüdürlüPü baUlbklb sermaye artbrbmb hakkbndaki evrakbn plan ve bütçe ile hukuk komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 5. ?mar ve 0ehircilik MüdürlüPü baUlbklb Kartaltepe Mahallesi 146 ada 11 parsele iliUkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatbna itiraz hakkbndaki evrakbn imar ve baybndbrlbk komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 6. CHP Grubu olarak gelen evrakta Bakbrköy Belediye Meclisi’nin 01.05.2017 tarihli toplantbsbnda kabul edilen kültür ve sosyal iUler müdürlüPünden çocuk evleri ve tenis kortlarb

"UBAT 2018 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? hakkbndaki ücret tarifesinin yeniden dePerlendirilmesine dair tarife komisyon raporunda yapblan dePiUiklik oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi.

7 0ubat ÇarBamba Bakbrköy Belediye Meclisi’nin 7. Seçim dönemi 4. Toplantb yblb 2018 senesi 0ubat ayb OlaPan Meclis Toplantbsb’nbn 7 0ubat 2018 çarUamba gününe ait birleUimi açbldb. Geçen birleUime ait zabbt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin okunmuU olmasb oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. 1. Kültür ve Sosyal ?Uler MüdürlüPü baUlbklb Atatürk Spor ve YaUam Köyü içerisinde yer alan buz pateni salonunun ücret tarifesi hakkbndaki evrakbn tarife komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi.

9 0ubat Cuma Bakbrköy Belediye Meclisi’nin 7. Seçim dönemi 4. Toplantb yblb 2018 senesi 0ubat ayb OlaPan Meclis Toplantbsb’nbn 9 0ubat 2018 cuma gününe ait birleUimi açbldb. Geçen birleUime ait zabbt özeti okundu ve oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. Meclis gündemi oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin

okunmuU olmasb oylamaya sunuldu ve oy birliPiyle kabul edildi. Meclis görüUmeleri esnasbnda meclis üyesi Taner KazanoPlu söz alarak Uunlarb söyledi; “Bir avukat olarak söz hakkbm olsun istedim. AKP’nin Türkiye ismi ile ilgili bir rahatsbzlbPb olduPunu gözlemledim. Türk Tabipler BirliPi ve Türkiye Barolar BirliPi’nin adbnbn dePiUecePini duydum. Daha da tehlikelisi bazb meslek gruplarbnbn kurumlara üyeliklerini kaldbrbyorlar. Yani zorunluluPunu kaldbrbyorlar. Bu kurumlarb bu hale getirmeye kimsenin hakkb yok. Bundan sonra kurumlarbn baUbna AK ibaresi gelecek sanbrbm. AK Doktorlar AK Baro gibi. Bu ülkenin dePerleriyle bu kadar oynamayalbm. BahsettiPimiz kurumlar, ciddi tarihi olan kurumlardbr.” Ardbndan; 1. Kültür ve Sosyal ?Uler MüdürlüPü baUlbklb Türkan Saylan Kbz ÖPrenci Yurdu’nun 2018 yblb yoksul öPrenci kontenjanbnb oluUturmak için meclis ePitim komisyonundaki meclis üyesi ve sosyal yardbm komisyonundan bir meclis üyesinin belirlenmesi hakkbndaki baUkanlbk teklifi üzerinden CHP grup önerisi ePitim komisyonuna TaUkbn Toprak, 0ükrü Aydbn oylamaya sunuldu. Oy çokluPuyla kabul edildi. 2. Mali Hizmetler MüdürlüPü baUlbklb ödenek aktarbmb hakkbndaki evrakbn plan ve bütçe komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 3. Plan ve bütçe komisyonunun sermaye artbrbmb hakkbndaki rapor oylamaya sunuldu. Oy birliPiyle kabul edildi. 4. Harita komisyonunun sokak isimleri dePiUikliPi hakkbndaki rapor oylamaya sunuldu. Oy çokluPuyla kabul edildi.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

MECLSS KARARI OLMADAN SSTANBUL BÜYÜK;EHSR BELEDSYESS MECLSS ÜYELERSNE YURT DI;I GÖREVLENDSRMELERS MS YAPTIRIYOR? BUNUNLA SLGSLS BELEDSYE HERHANGS BSR ÖDENEK YAPIYOR MU? ?BB Meclisi AB ve DbU ?liUkiler Komisyonu Üyesi olan ?BB Meclisi CHP Üyesi Mehmet Berke Merter ?BB Meclis Üyelerinin yurt dbUb çbkbUlarb ve görevlendirilmeleri hakkbnda soru önergesi hazbrladb ve Meclis BaUkanlbPb’na sundu. FETÖ darbe giriUimi sonrasb Meclis Üyelerinin yurt dbUb görevlendirilmelerini OlaPanüstü Hal KHK kapsambnda; BaUkanlbPbn mer’i “Tasarruf Tedbirleri” kapsambnda albnan bir karar olduPunu hatbrlatan CHP’li Meclis Üyesi Berke Merter önergesinde Uu cümlelere dikkat çekti ve Uu sorularb sordu: “Albnan bu tasarruf tedbirleri ile ülke genelinde meclis üyelerinin zorunlu olmadbPb müddetçe yurt dbUb görevlendirmesi yapblmamasb amaçlanmaktadbr. Çbkan bu genelgeden sonra da BüyükUehir Meclisine; Meclis Üyeleri yurt dbUb görevlendirmeleri ile ilgili hiçbir dosya gelmemektedir. Albnan tasarruf önlemi sadece yurt dbUb çbkbUlarb ile sbnbrlb olmadbPbnb ümit ederek sormak istiyoruz; 1- ?stanbul BüyükUehir Belediye Meclis Üyeleri yurt dbUb görevlendirmeleri Meclis kararb olmadan Belediyemiz tarafbndan yapblmakta mbdbr? Bununla ilgili Belediye herhangi bir ödenek yapbyor mu? 2- Bu Uekilde yurt dbUbna gönderilen Meclis Üyesi var ise bunlar kimlerdir? 3- Belediye ?ktisadi TeUekkülleri (B?T) ?BB Meclis Üyelerini Yurt dbUbna göndermektemidir? Gönderiyorsa kimleri göndermektedir? ?stanbul BüyükUehir Belediye (?BB) Meclisi 2018 yblb

Ocak ayb Meclis toplantblarbnda ?BB Meclisi CHP Üyeleri Mehmet Berke Merter, Musa KeleU, Hasan Tapan, Zeynel Yblmaz, Sait CoUkunoPlu, DoPan Olgun, Seyit Ali AydoPmuU ve Ercan Erdem’in imzalarb ile önerge meclise sunuldu ve oy birliPi ile BaUkanlbk Makambna havale edildi.

Istanbul BüyükBehir Belediyesi BaBkanlOk MakamOna; Konu: Yurt DbUbna çbkbUlar Hain FETÖ darbe giriUimi sonrasb ilan edilen

rasyonel Uekilde kullanblmasb amacb gerekçe gösterilerek Belediye BaUkanlarb ile Belediye ve ?l Genel Meclis Üyelerinin yurt dbUbna çbkbUlarb izne tabi tutulmuUtur. Bu izin; BüyükUehir ?l ve ?lçe Belediye BaUkanlarbnbn Bakanlbktan; Belde ve Belediye BaUkanlarb, Belediye Meclis Üyeleri ve ?l Genel Meclis Üyeleri ise ?l Valisi’nden albnacaktbr denmiUtir. Albnan bu tasarruf tedbirleri ile ülke genelinde meclis üyelerinin zorunlu olmadbPb müddetçe yurt dbUb görevlendirmesi yapblmamasb amaçlanmaktadbr. Çbkan bu genelgeden sonra da BüyükUehir Meclisine; Meclis Üyeleri yurt dbUb görevlendirmeleri ile ilgili hiçbir dosya gelmemektedir. Albnan tasarruf önlemi sadece yurt dbUb çbkbUlarb ile sbnbrlb olmadbPbnb ümit ederek sormak istiyoruz; 1- ?stanbul BüyükUehir Melediye Meclis Üyeleri yurt dbUb görevlendirmeleri Meclis kararb olmadan Belediyemiz tarafbndan yapblmakta mbdbr? Bununla ilgili Belediye herhangi bir ödenek yapbyor mu? 2- Bu Uekilde yurt dbUbna gönderilen Meclis Üyesi var ise bunlar kimlerdir?

OlaPanüstü Hal KHK kapsambnda; BaUkanlbPbn mer’i “Tasarruf Tedbirleri” konulu genelgesiyle hiç de inandbrbcb olmayan bir tasarruf uygulamasbna gittiklerini iddia ederek; kamuda gereksiz harcamalarbn önüne geçilmesi ve kaynaklarbn en

3- Belediye ?ktisadi TeUekkülleri (B?T) ?BB Meclis Üyelerini Yurt dbUbna göndermektemidir? Gönderiyorsa kimleri göndermektedir? Önergemizin BaUkanlbPa havalesini rica ederiz.


33

KONUK YAZAR Leyla Gencer’de Neler Oluyor? GeçmiU dönem Bakbrköy Belediye BaUkanb AteU Ünal Erzen tarafbndan ?stanbul ve Bakbrköy halkbna kazandbrblan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde son dönemlerde yaUanan duraPanlbk sanbrbm Bakbrköylüler’in de dikkatlerinden kaçmambUtbr. Bakbrköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Nurhan Çetinkaya sorumluluPunda oldukça baUarblb projelere imza atan sanat merkezinin duraPanlbPbnb araUtbrdbPbmda Çetinkaya’nbn görevi bbraktbPbnb öPrendim. 11 Ekim 2017 günü muhteUem bir sezon açblbUb yapan Çetinkaya, aynb gün yaptbPb konuUmasbnda görevi bbraktbPbnb izleyicilerle paylaUmbU. Çetinkaya, göreve geldiPi günden görevinden ayrbldbPb güne kadar yaklaUbk 270 kültür sanat etkinliPine imza atmbU. 150-160 bin sanatseverin izlediPi etkinlikler taraflb, tarafsbz, ulusal ve yerel gazetelerin yanb sbra televizyonlarda onlarca kez haber olmuU. Mesaisinin büyük bir bölümünü özveriyle yapan Çetinkaya, tüm projeleri sbfbr bütçeyle paylaUbm modeliyle hayata geçirmiU. Böylesine baUarblb bir ismin görevden ayrblmasb ister istemez kafalarda soru iUaretleri bbrakbyor. Yetkililere sormak istiyorum; BBT MüdürlüPü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalbUan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi elden çbkarblmak mb isteniyor?

KOlOçdaro)lu’nun Hata Yapma 0ansO KalmadO Genelde Bakbrköy aPbrlbklb yazblar yazbyorum. Birkaç istisna dbUbnda çok fazla genel siyasetle ilgili yorumlarbmb paylaUmadbm. Ancak son dönemlerde yaUananlara bakbldbPbnda bir erken seçim havasb estiPini görüyoruz. O nedenle kbsmen de olsa bir iki satbr yazaybm dedim. Ak Parti’nin ittifaklarla daha güçlü bir Uekilde baUkanlbk seçimlerine girme çabalarbnb hepimiz görüp yakbndan takip ediyoruz. Bu sürede CHP ne yapbyor ya da ne yapmalb? Umarbm Kemal KblbçdaroPlu, 15 Temmuz darbe giriUimi gecesi yaUananlardan kendisine büyük bir ders çbkarmbUtbr. Havaalanbnda tanklarbn önünde çekilecek tek kare fotoPrafla siyasi kahraman olmak yerine Belediye BaUkanb Bülent KerimoPlu’nun evine gitmeyi tercih etti. Son kurultayda yaUananlar hepimizin malumu, 1081 delege

YILMAZ BACACI imzasbyla aday gösterilen KblbçdaroPlu, delegenin de güvenini tam anlambyla kazanamambU ki ancak 790 oy alabildi. 165 delegenin aday gösterdiPi Muharrem ?nce beklenenin de üstünde olan 470 oy aldb. Görünen o ki parti içinde yaUanan sürtüUmeler, ayrbUtbrmalar, gruplaUmalar olduPu sürece Kemal KblbçdaroPlu’nun baUkanlbk seçimlerinden galip gelmesi neredeyse imkansbz gibi görünüyor. KblbçdaroPlu aday olmasb halinde iddia ediyorum ki ikinci tura dahi kalamaz. ?kinci bir Ekmeleddin ?hsanoPlu vakasb yaUamamak adbna tüm kesimlerden oy alabilecek vizyon sahibi bir aday hem CHP’yi güçlendirecek hem de baUkanlbk seçimlerinin birinci turda kazananbn olmamasb halinde ikinci tura kalma Uansbnb artbracaktbr. ?yi Parti Genel BaUkanb Meral AkUener’in baUkanlbk seçimlerinde ikinci tura kalamazsak CHP’nin adaybnb koUulsuz destekleriz açbklamasbnb göz ardb etmemek lazbm. Son dönemlerde baUkan adayb olarak önerilen Yblmaz BüyükerUen, ismi sosyal medya da sbkça karUblaUtbPbmbz bir olay. DoPru bir aday mb? BakbldbPbnda evet doPru bir aday, her kesimden oy albr partiye ivme kazandbrbr. Ancak erken lanse edilmesi sanbrbm ybpratblmasbna neden olacaktbr.

Selçuk Biber HOzlO BaBladO Selçuk Biber CHP Bakbrköy ?lçe BaUkanlbPb’na geldiPi günden bu yana hiç boU durmuyor. Gençlik kollarb, kadbn kollarb ve ilçe yönetimi olarak neredeyse haftanbn her günü farklb etkinliklerle halkla bir araya geliyorlar. Biber’in yeni bir uygulama Uekliyle gündeme getirdiPi geniUletilmiU ilçe yönetim kurulu toplantbsb sanbrbm Bakbrköylüler’in özlem duyduklarb siyasi bir çalbUma. Her hafta farklb mahallelerde

toplantb düzenleyen Biber, ilk etapta mahalle birimleri ve sorumlularbn toplantbya katblbmbnb saPlayarak neler yapblabilecePi hakkbnda projeler üretiyorlar. Kbsa bir süre sonra bu tür toplantblara mahalle esnafb ve vatandaUlarbn da katblbmb saPlanarak sorunlarb ele albnbp, belediye sorumluluPunda olan sorunlar için kbsa sürede çözüm ulaUtbrblmasb saPlanacak. ?SK? TEDA0 gibi birimler hakkbnda tespit edilen sorunlarbn çözümü için kbsa sürede ilgili birim yetkilileri bilgilendirilerek çözümü için sürenin hbzlandbrblmasb saPlanacak. Görünen o ki Selçuk Biber Bakbrköy’de CHP’ye çok Uey katacak. Tabi birilerinin etkisi altbnda kalmaz, yanbnda bulunanlar yanlbU yönlendirmezlerse.

BakOrköy Ak Parti’de Neler Olacak? Ak Parti Bakbrköy ?lçe BaUkanb Aysun Çelikler’in görevden albndbPbnb duymayan kalmambUtbr. Kendisiyle ilgili birkaç kez baUarbsbzlbPb ile ilgili paylaUbmlarda bulunmuUtum. Tespitlerimde ne kadar haklb olduPum Çelikler’in görevden albnmasbyla bir anlamda tescillenmiU oldu. Çelikler’in son dönemlerde meclis üyelerine basbn açbklamalarbyla ilgili yasak ve sbnbrlama getirmesi de baya konuUulmuUtu. 0imdi neler olacak? Mart ayb ortalarbna doPru baUkan adayb kesinlik kazanacaktbr. GüvendiPim bir arkadaUbmbn bana söylediPine göre birkaç isim üzerinde istiUareler yapblbyor. ?simleri gündeme getirmemin çok doPru olmayacaPbnb rica ettiPi için buradan yazmbyorum. Sadece Uunu söyleyebilirim bana söylenenlerden birinin seçilmesi halinde Bakbrköy Ak Parti’ye belli bir ivme kazandbracaktbr. BaUka bir deyiUle Ak Partililer adbna gelen gideni aratmayacaktbr.

Sirayet Eder mi? Bir rivayete göre halen görevde olan belediye baUkanlarbndan birisinin dedesi de 30-35 ybl öncesinde belediye baUkanlbPb yapmbU. Rivayet bu ya dede görevini laybPb ile yapamambU hatta ceza bile almbU. Dedikodu ve söylenenlere çok fazla itibar etmem ancak “AteU olmayan yerden duman çbkmaz” sözünden yola çbkarsak rivayetin de doPruluk payb varsa acaba diyorum genlerden dolayb dededen toruna sirayet eder mi?

ZÜLKANÝ SÝRMEN DAHA NICE YILLARA… Çeyrek asbrb geçen bir zamanda her ay düzenli olarak okuyucusunun huzuruna çbkan Ataköy Gazetemizin, Uubat aybnda 26. yaU gününü okuyucularb ve Bakbrköylülerle birlikte kutladbk. Daha nice ybllar kutlamak üzere ayrbldbk. Bakbrköy’e hizmet etmiU eski Bakanlar, Belediye BaUkanlarb bu gecemize onur verdiler. Yalnbz bir kiUi eksikti. 0u andaki Bakbrköy Belediye BaUkanb Bülent KerimoPlu bu gecemize katblmadb. Kendisi bilir. Orda bir köy var, o köy bizim köyümüzdür. Siz gelseniz ne olur, gelmeseniz ne olur. 26. yaU günümüzü mutlu ve neUeli olarak kutladbk. BaUta yönetim kurulu baUkanbmbz Sn. Özcan Atamer ve gazetenin ybllardbr zahmetini çeken Arzu ve Yaprak kardeUlerimize çok teUekkür ederiz ve daha nice ybllar dileriz.

B*R MEKTUP Geçenlerde bir mektup aldbm. Türkiye’nin her bir tarafbnda görev yapan Orman Muhafaza Memurlarb dertlerini anlatmbU bu mektupta. Okudum, gerçekten de haklblar. Ormanlarbmbzb gece gündüz, yaz kbU demeden yangbn ve kaçakçblbkla mücadele eden ormancblarbmbz. Orman Muhafaza Memurlarb kolluk kuvveti ve fiili görev tazminatb alamamaktalar. Kamuda emsal görev yapan baUka kurumlardaki memurlar haklarbnb albrken Orman Muhafaza Memurlarb bu haktan mahrum ediliyorlar. Ayrbca rotasyon diye çbkarblan zorunlu tayin uygulamasb ile aile bütünlüPü bozulmuU zorla baUka yerlere tayinler çbkarblmbUtbr. Emekli olan Orman Muhafaza Memurlarb’nbn yerine yenisi albnmaybnca bu yük daha da artmbUtbr. Çok zor Uartlar altbnda görev yapan bu memurlarbmbza sahip çbkalbm. Sadece huzurlu bir ortamda adilane bir yönetim ve uygulama istediklerini bildiriyorlar. Kolluk kuvveti sbnbfbna albnmak, zimmet olaybnbn kalkmasb ve fiili ybpranma paybnbn verilmesini istiyorlar. Rotasyonun kalkmasb, taUbdbklarb silaha harç ödemesinin albnmamasbnb istediklerini yazmbUlar. Biz de ilgili Orman BakanlbPb’na bu durumu bildirir acilen çözüm bulunmasbnb bekleriz. Her Ueyin gönlünüzce olmasbnb isteriz...


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

Zc_c^c`WcZcdZX^dcKY]L]`]d[cZ\bYYaOdD@=E\b[adZcZcdI^SW^b_aH >AB%d Z]^]`\cd Ta_d I`Nb[ad Z]^cd PI_bd ZSQ\bd \X[UQd X_c`]`\c c_Yc_c[d 9d Ta`d 50/?bd U^cRY]Od 1c^d TIZ^bd X^U`Ncd \cd \S`Zc`]` I`\bd Pb^b`d RbJa_^b_a`\bd ZcMcRd ZcMcRd Yb^bGX`Ud b^a`\b` \SRS_WbZb`d +c[]^^]d Yb^bGX`d QXWTa^b_a?`a`d Y_cGa[Ybd \c^P]` ZS_SWb^b_adZcVc[^c`]ZX_O

')#(% #)'*$!!$+(%*+%(++(+&

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

++'**+"* #&$")!)*++($")#)*)$"& 7c_YdcZ]dVX`U`\cdTSZS[dTa_d^c`VWc`^cd<S_[aZb?ZbdPa_WbZb JcQ]_^c`c`d DWcQX`?U`d FcQc_]`d c^Y]`\cd Ta_d [XWaVZX` X_c`]Z^cd ZSQ\bd BAd PaTad d d VcY]R^c_cd TcR^cZcNcL]d IL_b`a^\aO <XFYc`N]dMbdVcY]N]^c_cdJcQ]_dX^U`dWbVc;]dMb_b`dDWcQX`?U` 7c_Yd cZ]d VX`Ud aYaTc_]Z^cd <S_[aZb?\bd YbVYd VcY]R^c_]`c TcR^cZcNcL]d Tb^a_Ya^\aOd .CYaNc_bYYb`d Fb_c[b`\bd Vb[YI_S`b [c\c_dYSWdc^c`^c_\cd[c_Y^c_dZb`a\b`d[c_]^cNc[dPaTadPIQS[SZC X_b@cZ?a`d :aYYaPa\aZX_?U`d VcY]`d c^WcV]`]`d c_\]`\c`d DWcC QX`?U`d\cd<S_[aZb?ZbdZI`b^a[dTa_dJcW^bdZcFWcV]dTb[^b`aZX_C \UOd:bKYaLaWaQdZ]^dTUdZI`\bda^[dc\]W]`]dcYc`dDWcQX`dRa_[bY [U_\ULU`Ud a^c`d bYWaRYaOd S[VbWTU_Pd Wb_[bQ^ad DWcQX` .U_XFbd-X_bd8c_a?ZbdTcL^]dX^c_c[dGcc^aZbYdPIVYb_b`dDWcQX` <U_[bZd 8b_MaNbV?a`d JaKd Tb[^bWb\b`d <S_[aZb?\bd YXFYc`N]d Mb VcY]N]^c_^cda_YaTcYcdPbKYaLadIL_b`a^\aOd<S_[aZbdb[aTaZ^bd[XWaVZC X`dX_c`^c_]`\c`dS_S`dZb^FcQbVa`bd[c\c_dFcQc_dc_cRY]_WcV] ZcFc`dGa_WcHdTSZS[dYb\c_a[Ka^b_^bd\bdTa_dc_cZcdPb^b_b[dTb[C ^b`Ya^b_a`ad \a`^b\aOd DWcQX`?U`d b`d KX[d VX_\ULUd VX_Ud aVbd `b [c\c_d [XWaVZX`d I\SZX_VU`UQd X^\UOd 'XWaVZX`d X_c`^c_]`]` X_Yc^cWcdZSQ\bdB9?^b_\bdX^\ULUdVb[YI_bdDWcQX`?U`dX_Yc^cC Wcd ZSQ\bd BAd [XWaVZX`d X_c`]d a^bd Pa_bNbLad [X`URU^c`^c_ c_cV]`\cOd:a_\aLadS^[b^b_bdXdS^[b`a`db`dTSZS[dbCYaNc_bYdF^cYC GX_WU`Ud VcY]`d c^c`d DWcQX`?U`d <S_[aZb?\bd \bd 1bFVaTU_cC \c?Z]dVcY]`dc^cNcL]da\\acdb\a^WaRYaOd1bFVaTU_c\cd\cJcdI`Nb ZcFY]L]dcK][^cWcda^bda\\ac^c_]dZc^c`^c_[b`HdPb^b`dJcTb_^b_d\b Xd ZI`\bOd :b^b`d JcTb_^b_bd PI_bd Ga_Wc`]`d cWcQX`ONXWOY_ c\]Z^cd Gcc^aZbYd PIVYb_bNbLad Tb^a_Ya^aZX_Od DWcQX`?U` <S_[aZb?\b[ad Gcc^aZbY^b_a`bd aVbd Wc_Yd cZ]d VX`U`\cd TSZS[d Ta_ ^c`VWc`^cd TcR^cWcV]d Tb[^b`aZX_Od <XFYc`N]d Mbd VcY]N]^c_c 7c_Yd cZ]d aKa`d JcQ]_^][d X^U`d KcL_]V]d ZcFc`d Ga_Wc`]`d Tb^a_^a S_S`d [cYbPX_aVa`\bd YbVYd VcY]R^c_]`cd TcR^cZcNcL]d Ta^\a_a^\aO DZ_]Ncd S[VbWTU_Pd b[aTa`a`d I`SWSQ\b[ad JcGYcd <S_[aZb?Zb Pb^b_b[d TSZS[d Ga_Wc^c_^cd PI_SRWb^b_d Pb_Kb[^bRYa_bNbLa IL_b`a^\aOd<S_[aZb?\b[adYSWdJcQ]_^][^c_]`]`dYcWcW^cZc`dDWcC QX`dWSRYb_a^b_a`a`dVcY]`dc^\]L]dS_S`^b_adS_bYaNa\b`dc^]FdYS[bYaC NaZbdU^cRY]_cNc[d[b`\ad[c_PXdRa_[bYa`ad[U_UZX_O8JaFFa`Pd#aYJ DWcQX`daVWa`adc^cNc[dX^c`d[c_PXdRa_[bYada^[dcRcWc\cdDWcC QX`d WSRYb_a^b_a`bd \cJcd cMc`Yc;^]d GaZcY^c_^cd [c_PXd VbKb`bLa VU`cNc[Od@IZ^bNbdTa_dc^]RMb_aRYbdJbWdc^]RMb_aRd[XWaVZX`U`C \c`d JbWd \bd [c_PXd SN_bYa`\b`d [cQc`Kd VcL^cZcNc[d X^c` DWcQX`dcZ`]dQcWc`\cd_c[aFd[c_PXdRa_[bY^b_a`a`d\bdDWcQX` VaFc_aR^b_a`\b`db^\bdbYYaLad[cQc`N]d[bVb_b[d[c_PXdRa_[bY^b_a`b cL]_d Ta_d \c_Tbd MU_WURd X^cNc[Od DWcQX`?U`d a[a`Nad cRcWc\c aVbd[c_PXdRa_[bYa`adYSWd\aLb_d[c_PXdaR^bW^b_a`bdcKWcV]dTb[C ^b`aZX_Od @IZ^bNbd 8JaFFa`Pd #aYJd DWcQX`Hd !"8d MbZcd 6b\. PaTad\S`ZcdKcF]`\cd\bMdTa_d[c_PXdRa_[bYa`bd\I`SRbNb[OdDWcC QX`?U`d[U_UNUVUdbGGd@bQXVHdVb_MbYa`ad>AB/dZ]^]`\cd55dWa^C Zc_d\X^c_cdK][c_c_c[d\S`Zc`]`db`dQb`Pa`d[aRaVadU`Mc`]`]d@a^^ :cYbV?Yb`d c^W]RY]Od DWcQX`d JaVVb^b_aHd Yc_aJa`\bd a^[d \bGcd Ta` 9AAd \X^c_]d cRc_[b`d @bQXV?U`d Vb_MbYad \bd B>4d Wa^Zc_d \X^c_c U^cRY]O

"+"+(+&+*#)()'*"+ +% 1X`X^U^U?\cd+\c^P]`dZcZcd[c`U`U?dX^c_c[dc\^c`\]_]^c`d[c`U` a^bd Ta_^a[Ybd ZS_S_[b`d WbVc;^cRWc[d ZcVc[^c`\]Od 1c#caaE`a` TcR[b`Ya`\b[adFX^aVHdZX^dTXZU`NcdTa_db^b[Y_X`a[dNaJcQcd\a[[cC Ya`ad Mb_b`d ZcZc^c_cd 55d \X^c_cd [c\c_d NbQcd ZcQcTa^bNb[O @b^b\aZbd @cR[c`]d 'a_[d -c^\#b^^d TUd [c_c_]`d +c_cTc^c_c Kc_Fc`d ZcZc^c_]`d ZS[Vb[d X_c`]d ZSQS`\b`?d c^]`WcV]`]` WbNTU_adX^\ULU`UdMbd[c`U`U`d+\a[[cYVaQdZcZc^c_]`d[b`\a^b_aC `ad Zc_c^cWc^c_]`]d I`^bWb[?d JcQ]_^c`\]L]`]d MU_PU^c\]Od >AB9 Z]^]`\cd7c_Z^c`\d`aMb_VaYbVad>AAAdMbd>ABBdZ]^^c_]dc_cV]`\c D@=E\bd ZS_S_[b`d Yb^bGX`^cd a^Pa^b`b`^b_a`d BBd Ta`\b`d GcQ^c

ATAKÖY AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Aylýk Süreli Yayýn

YIL: 26 Sayý: 278 MART 2018

info@atakoygazete.com.tr Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yayJnlanan ilanlarJn sorumlulu u ilan sahibine aittir.

&bYG^ad TUd Z]^d ZcZ]`d JaQWbYa`\bd /AAd NaMc_]`\cd X_a;a`c^d <, Vb_aVadMbdGa^WdVU`WcZ]dF^c`^]ZX_Od-6d=cMa\d b^^VHd7X_Pc` 8Yc`^bZd <bNJ`X^XPZHd 7b\acd d <b^bNXWd 'X`Gb_c`V] V]_cV]`\cdZcFY]L]d[X`URWc\cdGa_Wc`]`dTUdZ]^daKb_a[^b_daKa`d0 Wa^Zc_d \X^c_d NaMc_]`\cd Ta_d Jc_NcWcd ZcFcNcL]`]d VIZ^b\aOd @U /AAdX_a;a`c^daKb_aLa`dZc[^cR][dX^c_c[d0Adc\b\ad2=c_[2dPaTadD@= \]R]`\cd S_bYa^b`d S_S`^b_d X^cNc[Od &bYG^ad VX`d QcWc`^c_\c Ta_[cKd TSZS[d c`^cRWcd aWQc^c\]d Mbd *Zc`d 7U_FJZHd 8JX`\c *JaWbVd Mbd =UF^cVVd [c_\bR^b_d PaTad TcQ]d TSZS[d aVaW^b_d a^b X_Yc[^][d[U_WcZ]dTcRc_\]OdDZ`]dQcWc`\cd7cYYd*bbMbVdS_bYaC WadTa_dTa^aWd[U_PUdGa^Wa`a`daQa`^b_a`ad\bdc^\]Od@U`U`dZc`]dV]_c c`aWcVZX`d Mbd [XWb\ad I`b_a^b_ad \bd J]Q^cd c_YWcZcd \bMcW b\aZX_Od6a_WcdPbKYaLaWaQdcZdZcFY]L]d\UZU_U\cdJc^b`dNa\\adTa_ TSZSWbd PI_\SLS`Sd Mbd PbKYaLaWaQd KbZ_b[Ybd 0O3d Wa^ZX` WSRYb_ad b\a`\aLa`ad cK][^cW]RY]Od =S`Zcd Pb`b^a`\bd YXF^cW\c Zc[^cR][d X^c_c[d BAAd Wa^ZX`d SN_bY^ad SZbZbd U^cR]^W]Rd \U_UWC \cO=cJcdGcQ^cdX_a;a`c^daKb_aLa`db[^b`WbVa`a`dZc`]dV]_cdGa_WcH FcQc_^cWcZcd \cd \cJcd GcQ^cd I`bWd Mb_bNb[Od 6a_WcHd TUd Z]^ Zc[^cR][dX^c_c[d>dWa^Zc_d\X^c_dJc_NcWcZ]dF^c`^]ZX_dMbdTUd\c Ta_dI`Nb[adZ]^cdPI_bd9AE^a[dTa_dc_Y]Rdc`^cW]`cdPb^aZX_OOO

)#)'*$(*+(''*)&$'!)'*

*"%(*)#$ <S_[aZbE\bd >3d UTcYd B554EYbd \I`bWa`d @cRTc[c`]d <c`VU a^^b_Ea`d -UWJU_TcR[c`]d 8S^bZWc`d =bWa_b^Ead c_cWcV]Z^c Pb_Kb[^bRb`da^[dNbFdYb^bGX`UdPI_SRWbVa`a`dSQb_a`\b`d>4dZ]^ PbKYaOd <S_[aZbHd B55BE\bd c_cKd Yb^bGX`^c_]d c_cN]^]L]Z^cd B: Yb[`X^X;aVaZ^bdYc`]RY]Od^[b\bda`Yb_`bYd[U^^c`]W]dB553EYbHdNbF Yb^bGX`UZ^cd PI_SRWbHd Mb_ad c[Yc_]W]d Mbd 878d PI`\b_aWa`b X^c`c[d VcL^cZc`d >:d Yb[`X^X;aVad aVbd B554EYbd [U^^c`]^WcZc TcR^c`\]Od 8bVa`d Zc`]`\cd \cYc`]`d \cd I`bWd [cQc`WcV]Z^c >AA5daYaTc_]Z^cd3:EZbdPbKb`d<S_[aZbHdBd&aVc`d>AB%E\cdWXTa^ NaJcQ^c_\cd a`Yb_`bYd J]Q]`]d BAd [cYd c_Y]_c`d 4H9:d Yb[`X^X;aVa`b PbKYaOd=S`Zc`]`d>ABBE\bd[U^^c`WcZcdTcR^c\]L]d2WXTa^da`Yb_C `bYdb_aVaWdYb[`X^X;aVa2dX^c_c[dc\^c`\]_]^c`dMbdJb_dZb_bd[bVa`C YaVaQda^bYaRaWdVcL^cWc[daKa`dPb^aRYa_a^b`d4:E\bd2J]Q2dI`dF^c`c K][c_[b`Hd4H9:da^bdJ]QdMbd[c^aYb`a`dZc`]dV]_cdGc_[^]dJaQWbY^b_ \bdI`bWd[cQc`\]O<S_[aZbE\bda`Yb_`bYd[U^^c`]W]`]`dTcR^c`P]K Yc_aJadX^c_c[d[cTU^db\a^b`dB553EYb`dTUPS`bdPb`aRTc`Yda`Yb_C `bYd[U^^c`]W]dJ]Q^cdc_YY]Od:b`aRTc`Yda`Yb_`bYYbdcTX`bdVcZ]V] VX`d9dZ]^\cdB4dWa^ZX`\c`d%0dWa^ZX`cHdYXF^cWdWXTa^dcTX`b VcZ]V]d aVbd %9H3d Wa^ZX`\c`d Zc[^cR][d /0d Wa^ZX`cd ZS[Vb^\aO 4H9:d JaQWbY^b_a`a`d VcL^][^]d Mb_a^bTa^WbVad aKa`d Pb_b[^ad GaTb_ ZcY]_]W^c_dZcF]^WcZcd\bMcWdb\a^a_[b`HdaR^bYWbNa^b_a`dYXF^cW GaTb_d UQU`^ULUd 3BBd Ta`d >B4d [a^XWbY_bZbd U^cRY]Od @IZ^bNb <S_[aZbE`a`d GaTb_d UQU`^ULUHd 4Ad Ta`d /9d [a^XWbY_bd X^c` \S`Zc`]`d KbM_bVa`ad Zc[^cR][d 0d [bQd \X^cRcNc[d `X[YcZc Pb^WaRdX^\UO'U_U^UdTcQdaVYcVZX`UdVcZ]V]dJb_dSKdXFb_cYI_dMb Yb[`X^X;adaKa`dB/AdTa`adPbKYaOd)b`adYb[`X^X;aZ^bdWXTa^dRbTb[b aR^bYWbNa^b_a`bdYcJVaV^adWbMNUYdG_b[c`VdWa[Yc_]dB03d71QE\b` 9/3d 71QEZbd K][Y]O4H9:E\bd J]QHd [U^^c`]^c`d NaJcQ^c_cd PI_b \bLaRWb[^bd Ta_^a[Ybd Mb_ad a`\a_Wb\bd BAACB9Ad 7TFVEYb` TcR^cZ]Fd 3/9d 7FTVd VbMaZb^b_a`bd [c\c_d K][Y]Od >d PaPcTcZY TSZS[^SLS`\b[adTa_dMa\bXd3:E\bd/0AdVc`aZb\bdZS[^b`a_[b`H 4H9:E\bd94dVc`aZb\bda`\a_a^bTa^aZX_Od)b`adYb[`X^X;aZ^bda`Yb_`bY SQb_a`\b`dc_Y][d[bVa`YaVaQdMbd\cJcdJ]Q^]dXZU`dXZ`c`cTa^aZX_O $`Yb_`bYdJ]Q]HdG_b[c`VHd[cFVcWcdc^c`]HdTcQdaVYcVZX`UHdNXL_cGa [XRU^^c_HdRbTb[bdZXLU`^ULUHdNaJcQdMbda`Yb_`bYdVaYbVa`a`d\U_UC WU`cdPI_bd\bLaRa[^a[dPIVYb_aZX_Od(`Yb_`bYbdTcL^c`]^c`dNaJcC Q^c_\c[ada^bYaRaWdJ]Q]`\cdTSZS[dc_Y]RdVcL^cZcNc[d9:dYb[`X^XC ;aVa`a`d aVbd aRd \S`ZcV]`\cd >A>AE\bd [U^^c`]^WcZcd TcR^c`WcV] cWcK^c`]_[b`HdYb[`X^X;a`a`dKc^]Rc`da^[dI_`bLadKbRaY^adbY[a`^a[C ^b_\bdVb_Pa^b`\aO

+##()%)(!* !)'*$(* %%'#%(+& @cYY^bGab^\dB+a`dTSZS[dTcRc_]V]`]`dc_\]`\c`dJb_[bVd=(-.+]` Zb`ad @cYY^bGab^\d XZU`U`Ud Wb_c[d bYWbZbd TcR^cW]RY]Od @a_a`Na =S`Zcd 8cMcR]d [X`U^Ud ZcF]Wd ZcMcRd ZcMcRd aKb_a[^b_a`ad YS[bC Ya_[b`Hd@cYY^bGab^\d9da^[d[bQdX_YcZcdK][Y]O Nc[dcZ]`\cd.Dd:cWbVdZb`ad@cYY^bGab^\dXZU`U`d>AB0d8X`C TcJc_d cZ^c_]`\cd K][cNcL]`]d cK][^cW]Rd Mbd TaQ^b_a VbMa`\a_WaRYaOdcYb`dc`cd@cYY^bGab^\dXZU`^c_]`]`dPb`b^dX^c_c[ >d Z]^^][d \I`PSd a^bd K][Y]L]`]d Ta^\aLaWaQ\b`d cR]_]d Ta_d VS_F_aQd \b ZcRcWcW]RY][Od@aQaWdcV]^dWb_c[dbYYaLaWaQd[X`U^c_dZb`adXZUC `U`d aVWad Mbd Jc`Pad \I`bWad aR^bZbNbLad X^WURYUOd 8X` V]Q]`Y]^c_cdPI_bHd@6dVb_aVad`X_Wc^dQcWc`]`cdPb_ad\I`SZX_dMb @cYY^bGab^\d9daVWa`adc^]ZX_Od*b\\aYdSQb_a`\bdK][c`dTa_dPI_Vb^^b

a^[d [bQd Zb`ad XZU`d V]Q\]_]^\]Od @cYY^bGab^\d B54>?\b`d Tb_ad c`c XZU`^c_]`\cd$[a`Nad=S`Zcd8cMcR]?`]daR^bWbZb`dVb_aHdRaW\adTU [c_c_]`\c`d \I`WSRd PaTaOd DK][KcV]d Zb`ad @cYY^bGab^\?]`d $[a`Na =S`Zcd 8cMcR]d SQb_a`\bd \I`bNb[d X^WcV]Hd @6B?a`d WSYJaR TcRc_]V]`\c`d VX`_cd JcZ^ad WSW[S`d PI_S`SZX_Od !QU`d Z]^^c_ TXZUd WX\b_`d VcMcR^c_cd X\c[^c`c`d =(-.d b[aTaHd WSNc\b^b Mbd @6d Wb[c`a[^b_a`ad PbKWaRd QcWc`cd TcRc_]Z^cd UZc_^cWcZ] TcRc_W]R^c_\]O

!+&(+&%'*+&+ %'%*&)$()'* +%((%*)* )' & .Ma`aQa`d Ta_d _c\c_cd aJYaZcN]d Mc_Hd Jc_b[bYad c^P]^cZc`d [cWb_C c^c_cd \bLa^Od @IZ^bNbd bM\bZ[b`Hd PaZa^bTa^a_d NaJcQ^c_] K][c_Wc`]Qd \cd WSW[S`d X^cTa^a_Od <b^d DMaMd Wb_[bQ^ad ,cZZc_ :I_S`YS^bWbE\b`d Zb`ad Ta_d PI_S`YS^bWbd c^P]^cZ]N]d [X`VbFYaH _c\ZXd YcTc`^]d Yb[`X^X;a`a`d Pb_Kb[^bRWb[Ybd X^c`d Jb_d RbZad C Ta_a`a`d `bGbVd c^\]L]`]d \cJad Cd Ta_d 3=d c^c`\cd Pb_Kb[d QcWc`^] X^c_c[d PI_S`YS^bZbTa^\aLa`ad a\\acd b\aZX_Od 1b\bG^b_\b`d Ta_aH c[]^^]d bM^b_\b[ad [cWb_c^c_Od 1c_b[bYad c^P]^cZc`d PSMb`^a[ [cWb_c^c_]d Zb_a`bd ,cZZc_E]`d 3=d PI_S`YS^bWbd Vb`VI_S Yb[`X^X;aVaHd Ma\bXZcd aJYaZcKd \UZWc\c`d a`Vc`^c_]`d b`d UGc[ Jc_b[bY^b_a`adaQ^bZbTa^aZX_Od@a_aVadUZU_[b`dTa^bd`bGbVdc^]FdMb_C WbVa`adMbd[c^FdcY]RdJ]Q]`]daQ^bZbTa^a_Od$^Pa`KdX^c`VcHdTU`^c_]` JbFVa`ad a`Vc`^c_]d Yc`]W^cWc\c`d ZcFWcV]Od @Ud Yb[`X^X;a`a` cWcN]d F_cYa[^aLad c_YY]_Wc[d cWcd cZ`]d QcWc`\cd PaQ^a^aLad \b [X_UWc[Od 6a_Wc`]`d VIQNSVSd 7 -d >AB0E\bd RIZ^bd \aZX_ 2<bWb^\bd _c\ZXd G_b[c`V]d Yb[`X^X;aVa`ad [U^^c`c`d Ta_d _c\c_ Pb^aRYa_\a[dCd9:dPaTaHdMbdG_b[c`V]d[X`Y_X^db\bTa^aZX_UQOd)S[Vb[ KIQS`S_^S[^SdPI_S`YS^b_daKa`dKX[dZS[Vb[dG_b[c`VHdTa_dTa`c\c \cJcd aZad V]QWcd aKa`d \SRS[d G_b[c`Vd [U^^c`cTa^a_aQd Mbd c`Yb` VcZ]V]`]dc_Y]_]_Vc`]QdKIQS`S_^S[dc_Yc_2O@UdRb[a^\bHd,cZZb_Ea` _c\ZXd \c^PcV]d 3=d PI_S`YS^bWbd KaFad `b_b\bZVbd YSW WcYb_Zc^^b_a`dc_[cV]`]dPI_bNb[dRb[a^\bdcZc_^c`cTa^aZX_O ,cZZb_Ea`d TUPS`bd [c\c_[ad b`d TSZS[d S_S`Sd X^c`d c^cTXY =()HdDWcQX`E\cdTU^U`UZX_dMbdTUHd\UMc_\c[ad[cT^XHdVcF^cWc Mbd TX_U^c_d PaTad b`Pb^^b_ad TU^c`d Ta_d c[]^^]d Yb^bGX`d Vb`VI_SO )c^`]QNcdD`\_Xa\dYb^bGX`^c_daKa`dWbMNUYOd8]_c\c[adS_S`daVbH ZcR^]dTc[]W]daKa`HdTc`ZX\cdTa_a^b_a`a`d\SRSFd[c^\]L]`]dc`^cZcC Ta^b`dTa_dS_S`dTU_cV]d[aWVb`a`dTa_dMa\bXd[cWb_cdaVYbZbNbLa Ta_d Zb_d \bLa^Od @U`^c_]`d Zc`]`\cd Ta_d VS_Sd Zb`ad Yb[`X^X;ad PaTaH ,cZZb_d \bd XYXWXYaMd b`\SVY_aVa`ad Jb\bG^aZX_Od 8IQNSH 2D_cTc\c[ad a`Vc`^c_]`d FXQaVZX`^c_]`]Hd \U_UR^c_]`]d Mbd Ta_ [X^YU[Ycd Ta_d KXNU[d Zcd \cd Ta_d ZbYaR[a`d X^UFd X^Wc\]L]`] Ta^bNbLaQHd TIZ^bNbd JcMcd ZcVY]L]`]`d `cV]^d cK]^\]L]`]d [X`Y_X^ b\bTa^a_aQ2d\aZX_O

& *+&++*$()*$+*'!)&$ $ 6X_\EU`Hd D@=E\bd >A>BE\bd [b`\a`ad VS_b`d Yc[Vad Mbd PI`\b_a c_cN]dGa^XVUdJcQ]_^cWcdF^c`]daKa`dSKdVb`bVad[c^\]OdDWcdGa_Wc RaW\aHd[b`\a`adVS_b`dc_cK^c_]`]`d7acWadZX^^c_]`]d\X^cRY]L]`]H bY_cG]`d Jc_aYcV]`]d K][c_\]L]`]d Mbd FaQQcd PI`\b_a^b_a`bd Zc_\]W bYYaLa`ad VIZ^b\aOd @IZ^bNbd Ta_d RbJa_d aKa`d Ga_WcHd cWcN]`c U^cRW]Rd X^UZX_Od DWcd \cJcd KX[d GcQ^cd RbJa_d Mc_Od 7acWaE`a` Tb^b\aZbd TcR[c`]Hd 6X_\EU`d 7acWad 8cJa^aE`ad XYX`XWd YbVY VS_SRSdaKa`d[U^^c`WcV]`cdaQa`dMb_\aOd6X_\dYc_cG]`\c`dPbKb` Vb`bd VcY]`d c^]`c`d Ta_d Ga_Wcd X^c`d D_PXHd c_cTc^c_d aKa`d ZcFcZ Qb[cdYb[`X^X;aVadPb^aRYa_aZX_Od.V[ad:XXP^bdMbd!Tb_dWSJb`\aVC ^b_ad Mbd _XTXYd UQWc`^c_]d Yc_cG]`\c`d [U_U^c`d Ga_Wc`]`d ZcFcZ Qb[cV]Hd 6X_\EU`d c_cTc^c_]`\cd [U^^c`]^]ZX_Od DWcd RaW\a^a[H PSMb`^a[daKa`d\a_b[VaZX`U`dc_[cV]`\cdVS_SNS^b_d\bdTU^U`UZC X_Od :bNb^b_ad TUd c_cTc^c_Hd 7acWaE`a`d JbWb`d \]R]`\cd X^c` 6X_\EU`d a^[d 2XYX`XWd c_cKd XFb_cVZX`Ud Yb_Wa`c^a2`bd Pa\b_b[ TU_c\cd Tc[]Wd Mbd X`c_]Wd PI_SZX_^c_Od &bd [c\c_d XYX`XW c_cTc`]`d X_Yc^c_\cd \X^cRY]L]d Ta^a`WaZX_Hd cWcd Ga_WcHd Vc\bNb 7acWaE\bd QcWc`^cd Ta`^b_Nbd XYX`XWd c_cTcd TU^U`\U_WcZ] UWUZX_O 6X_\Hd D_PXd Yb[`X^X;aVa`ad Mbd c_cTc^c_]`]d =XWa`XEVd PaTad YaNc_a Fc_Y`b_^b_ad a^bd \bd FcZ^cR]ZX_Od aW\a^a[d =XWa`XEVHd [b`\a`a VS_b`d c_cTcd 2[]^]L]`\c2d 6X_\d 6UVaX`d 1aT_aYE^b_d [U^^c`]ZX_O 8S_SNS^b_dTXZc^]dNcW^c_]`dc_[cV]`\c`HdWSRYb_a^b_a`da`Vc`V]Q PI`\b_ad \b`bZaWa`bd `cV]^d YbF[ad Mb_\a[^b_a`ad PIQ^bW^aZX_^c_O =XWa`XEVHd QcWc`^cd Pb_Kb[d XYX`XWd c_cK^c_cd PbKWbZa F^c`^]ZX_O

+(+'"+!+*+"+*+$#* )&$*+(+&%'+* $)&* +(!%&% D^Wc`d 1cTb_d D;c`V]d ="DE`]`d PSMb`^a[d [cZ`c[^c_]`c \cZc`\]_\]L]dJcTb_a`bdPI_bHdD"<d>0dP_UTU`U`dPbKb`dZ]^]` TcR]`\c`dTUdZc`cddTcRc_]^]dTa_dRb[a^\bdVcMU`WcdMbd\]RaR^b_a Tc[c`^][^c_]d VaVYbWa`bd V]Q\]L]Hd TUd V]Q]`Y]`]`d c_c^][d cZ]`\c Gc_[d b\a^\aLad Tb^a_Ya^\aO1cTb_\bHd P_UTU`d c_[cV]`\cd *UVZcE\c a[Ya\c_cd Zc[]`d aVaW^b_a`d X^\ULU`U`d Mc_VcZ]^\]L]d MU_PU^c`\]O DZ`]d P_UTU`d >AB9EYbd \bd 6b\b_c^d 7bN^aVEbd caYd Mb_ad cL]`c Vc^\]_\]L]daGc\bdb\a^\aO

Yurtgün ?ç ve DbU Ticaret A.0. Adbna ?mtiyaz Sahibi

Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK

Özcan ATAMER

Ofset Baský : ÜNÝFORM

GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ

Özcan ATAMER Haber Koordinatörü

Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul

Gökhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64

Haber Merkezi

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

Arzu GIRIT Yaprak AKBABA


35 5 TĂźrk Kad(nlar Birli#i Bak(rkĂśy ube Bakanl(#(â&#x20AC;&#x2122;n(n Ăśnderli#inde gerçekletirilen ve geleneksel hale gelen e#itim yard(mlar(n(n dĂśrdĂźncĂźsĂź psalaâ&#x20AC;&#x2122;ya ba#l( Esetçe Beldesiâ&#x20AC;&#x2122;nde bulunan Esetçe Suzan Demirci Ă&#x2021;a#da Yaam lkokuluâ&#x20AC;&#x2122;na gerçekletirildi.

E$T$M YARDIMLARI DEVAM ED$YOR TĂźrk Kad[nlar BirliKi Bak[rkĂśy (ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnderliKinde ve Bak[rkĂśy Belediye BaNkan[ BĂźlent KerimoKluâ&#x20AC;&#x2122;nun lojistik desteKiyle 6stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da eKitim gĂśnĂźllĂźlerinin katk[lar[yla toplanan; k[Nl[k montlar, botlar, k[rtasiye ve temizlik malzemeleri Edirne 6psalaâ&#x20AC;&#x2122;ya baKl[ Esetçe Beldesiâ&#x20AC;&#x2122;nde bulunan Esetçe Suzan Demirci Ă&#x2021;aKdaN YaNam 6lkokuluâ&#x20AC;&#x2122;na teslim edildi. Toplanan yard[mlar[n tesliminde; TĂźrk Kad[nlar BirliKi Bak[rkĂśy (ube BaNkan[ Asuman Erkan, (ube Sayman[ Didem CoNkun, Nube Ăźyeleri Lale Y[ld[r[m ve TĂźlay YaNbala, Gazeteci-Yazar, EKitim gĂśnĂźllĂźsĂź Orçun OKuz, CHP Esetçe Belde BaNkan[ HĂźseyin Tunç ve Halil 6brahim Ad[gĂźzel, Yeni Gazete 6mtiyaz Sahibi Cenan Tetik ve eNi Semiha Tetik, eKitim gĂśnĂźllĂźleri Mustafa Dura ve Recep Ejder haz[r bulundular...

â&#x20AC;&#x153;NE $LK NE DE SON KAMPANYA OLACAKâ&#x20AC;? EKitim gĂśnĂźllĂźsĂź Orçun OKuz ile birlikte daha Ăśnce de 3 tane okul yard[m kampanyas[ dĂźzenlediklerinin alt[n[ çizen TĂźrk Kad[nlar BirliKi Bak[rkĂśy (ube BaNkan[ Asuman Erkan, â&#x20AC;&#x153;Sevgili Orçun OKuz kardeNim ile birlikte daha Ăśnce de çok gĂźzel yard[m kampanyalar[na imza att[k. GeçtiKimiz k[N 6psalaâ&#x20AC;&#x2122;m[za yĂźz taneye yak[n k[Nl[k mont gĂśndermiNtik. Bu y[l da yine Orçun kardeNimizin desteKiyle bu toplanan yard[mlar[m[z[n 6psalaâ&#x20AC;&#x2122;ya

G

ezgin profesĂśr olarak bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, AtakĂśy 4. K[s[mâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan Mimar Sinan Ortaokuluâ&#x20AC;&#x2122;nda â&#x20AC;&#x153;YaNanabilir Bir Ă&#x2021;evre 6çinâ&#x20AC;? baNl[kl[ bir seminer verdi. Kendi tecrĂźbe, gĂśzlem ve yaNam[ndan yola ç[karak, â&#x20AC;&#x153;YaNanabilir Bir Ă&#x2021;evre 6çinâ&#x20AC;? al[nmas[ gereken Ăśnlemleri çarp[c[ Ăźslubuyla dinleyicilerine aktaran Kural, dĂźnyadaki kaynak kullan[m[n[n daha tasarruflu olmas[ gerektiKinin alt[n[ çizdi. At[k maddelerin geri

ulaNmas[n[ saKlad[k. Bizleri en iyi Nekilde misafir eden tĂźm Esetçe ve 6psala halk[na ekibimiz ve derneKimiz ad[na çok teNekkĂźr ediyorum. Bu çal[Nma ne ilk, ne de son olacak. Bundan sonra da çal[Nmalar[m[za ayn[ kararl[l[kla devam edeceKiz. Her Ney Cumhuriyetimiz ve AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn [N[K[nda yetiNecek çocuklar[m[z içinâ&#x20AC;? diyerek sĂśzlerini tamamlad[. Erkanâ&#x20AC;&#x2122;[n ard[ndan bir teNekkĂźr konuNmas[ yapan Belde BaNkan[ HĂźseyin Tunç ise Nunlar[ kaydetti: â&#x20AC;&#x153;BugĂźn Esetçeâ&#x20AC;&#x2122;miz için umut dolu, mutluluk dolu bir gĂźn. BugĂźn Esetçeli çocuklar[m[z[n yĂźzĂźnĂźn gĂźleceKi bir gĂźn. TĂźrk Kad[nlar BirliKi Bak[rkĂśy (ubesi ve Bak[rkĂśy Belediyesi ile kurduKumuz diyalog sayesinde beldemize yard[m geldi. SĂźreçte baNtan sona emeKi geçen çok deKerli Orçun OKuz beye ve 6stanbulâ&#x20AC;&#x2122;dan gelen tĂźm misafirlerimize teNekkĂźr ederim. Ă&#x2021;al[Nmalar[m[z devam edecektir. Esetçe halk[na sayg[ ve sevgilerimi sunuyorum.â&#x20AC;?

Ă&#x2021;ocuklar geleceimiz, her eyimiz.

Tßrk Kad[nlar BirliKi Bak[rkÜy (ube Sayman[ Didem CoNkun da; GÜnßl kÜprßleri kurmak, sosyal yard[mlaNma ve dayan[Nma ÜrneKi olmas[ dolay[s[yla Bak[rkÜy Tßrk Kad[nlar BirliKi olarak gÜnßllßlerin ulaNmas[n[ istediKi baK[N ve yard[mlar için dernekle iletiNime geçebileceklerini belirtti. Dernekle bakirkoyturkkadinlarbirligi@hotmail.com mail adresinden iletiNime geçebilirsiniz.

â&#x20AC;&#x153; YAANABILIR BIR Ă&#x2021;EVRE IĂ&#x2021;INâ&#x20AC;?

dĂśnĂźNĂźme kazand[r[lmas[n[n kaynaklar ve doKa için Ăśnemini aktaran Kural; â&#x20AC;&#x153;TĂźkettiKimiz ĂźrĂźnlerde bilinçli seçimler yapmal[ ve at[k maddeleri doKaya kazand[rmak için elimizden geleni ard[m[za koymamal[y[z.â&#x20AC;? dedi. Mimar Sinan 6lkokulu velilerinin yoKun kat[l[m[yla gerçekleNen seminer; Kuralâ&#x20AC;&#x2122;[n herkese bugĂźnden sonra çevremize karN[ daha duyarl[ olmak konusunda ettirdiKi yeminle son buldu.


37

M ' L L ' E ' T ' M VA K F I ’ N I N 3 7 . K U R U L U Y I L I K U T L A N D I

Millî EKitim Vakf[’n[n 37. kuruluN y[l dönümü MEV (Millî EKitim Vakf[) Koleji Özel Bas[nköy Okullar[’nda düzenlenen törenle kutland[. Tören, sayg[ duruNu ve 6stiklal MarN[’n[n okunmas[n[n ard[ndan okul korosunun seslendirdiKi Nark[larla devam etti. MEV Koleji Özel Bas[nköy Okullar[ 2011 y[l[ mezunlar[ndan Psikolog Cansu Yurtseven MEV mezunu olmaktan gurur duyduKunu belirtti. Koordinatör Müdür Yakup ErdoKan konuNmas[nda güzel temennilerini dile getirdi. Ard[ndan Bak[rköy 6lçe Milli EKitim Müdürü Emrullah Ayd[n bir konuNma yapt[. 6nsanlar[n neden okuduKunu sorgulad[klar[ zaman herkesin akl[na bir meslek geldiKini söyleyen Ayd[n; “Fakat tüm mesleklerin icras[nda, tüm eKitim ordusunun çal[Nmas[nda, tüm eKitim okullar[m[zda, merkezinde yatan temel gerçek iyi bir insan olmakt[r. Mühendis olabilirsiniz fakat iyi bir insan olamayabilirsiniz. Çünkü insanlar[ öldüren bomba düzeneklerini terör örgütlerine öKretenler de mühendislerdir. Bunun iyi bir insan olduKunu kimse söyleyemez. O yüzden birinci amac[m[z iyi bir insan olmaya çal[Nmak. 6kincisi de insanlara yararl[ bireyler olmak.” dedi. 5. s[n[f öKrencilerinin, Beden EKitimi ÖKretmeni Ebru AydoKdu sorumluluKunda sergiledikleri Jimnastik gösterilerinin ard[ndan 11-A s[n[f[ öKrencisi Kaan Arslan “YaKmurlar” adl[ kompozisyonunu okudu. 7 ve 8. s[n[f öKrencilerinin gerçekleNtirdiKi Niir dinletisinden sonra Milli EKitim Vakf[’n[n tan[t[m filmi izlendi. 5. s[n[f drama kulübü öKrencileri, Drama ÖKretmeni Duygu TerzibaNoKlu sorumluluKunda haz[rland[klar[ “Soma’n[n GözyaNlar[” isimli dramay[ ve 3 ve 4. s[n[f öKrencileri, Bale ÖKretmeni Nilay Ayan sorumluluKunda haz[rlad[klar[ Halk Oyunlar[ gösterilerini sahnelediler. 5.6.7. ve 8. s[n[f öKrencileri, Beden EKitimi ÖKretmeni Yeliz Turan’[n sorumluluKunda haz[rlad[klar[ Modern Dans gösterilerinin ard[ndan okul orkestras[n[n Müzik ÖKretmeni Sonya Sivrikaya yönetiminde ve eNiKinde sahneledikleri muhteNem müzik performans[n[n ard[ndan tören son buldu. ( Yaprak AKBABA )


ESER'N'ZLE Ö ÜNÜN CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1- Bak[rköy Belediyesi’nin açt[K[ ihalenin iptali davas[ sonuçlanmadan ayn[ Belediye buraya inNaat iznini nas[l verdi? 2- BeN binlik ve binlik planlarda bina 2 kat olmas[ gerekiyor. Yap[lan binaya bir bak[n bu nas[l 2 kat? Ayr[ca yer alt[nda yaln[z ototpark olarak kullan[lacak 2 kat olmas[ gerekirken, inNaat[ yapanlar dört kat indiler. Su ç[k[nca bir kat[ iptal ederek 3 kat yapt[lar. Bu yasalara ayk[r[ deKil mi? Bak[rköy Belediyesi’nin imar müdürülüKü ve m[nt[ka mühendisleri neredeler? Otopark d[N[nda kullan[lmas[ mümkün olmayan emsal d[N[ toprak alt[ndaki katlarda toplant[ salonlar[ ve odalar[n yap[lmas[na nas[l göz yumuluyor. 3- “Tarihi binalar[n yan[nda yap[lacak inNaatlar[n yüksekliKinin tarihi eserin çat[ yüksekliKini geçemez” yasa gereKi deKil midir? 4- Onaylanan BeN binlik ve binlik planlara göre arsada bulunan “Atatürk Heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki evinin maketi parsel içinde deKerlendirilecektir” Nart[ neden yerine getirilmedi? 5- Önden 5 metre, yan ve arkadan 3 metre çekme mesafesine uyuldu mu? Yasa çok aç[k bu çekme mesafelerine hiçbir Ney konamaz. Yoksa Atatürk heykeli ve Selanik evi bu çekme mesafelerine mi konacak? 6- Sizlere hiçkimse neden hastane, neden k[z öKrenci yurdu, neden huzur evi, neden fizik tedavi merkezi neden geriatri merkezi yap[yorsunuz denilmiyor ki; Yerinin yanl[N olduKu söyleniyor. Kald[ ki AteN Ünal Erzen baNkanl[K[ döneminde Belediye size birkaç yüz metre aNaK[da Ataköylüler Evi’nin yan[nda daha büyük bir yer teklif etti, neden inat ve [srarla kabul etmediniz. Kald[ ki buraya önce k[z öKrenci yurdu, huzur evi, fizik tedavi merkezi, hastane yap[lacaK[ söylendi, Nimdi de Geriatri Merkezi yap[lacak deniyor. Bunlar[n standartlar[ belli iken bu inat ve [srrar neden.

7- Bu yap[lan tarihi yok etmektir. Yasal mücadele tabii ki sürecektir ama bu lenduha binaya imza atanlar[ tarih hiçbir zaman affetmeyecektir.

Atakoy278  
Atakoy278  

26 yıldır sürekli, etkili, ilkeli yayın...Bakıröy'de 1 numara...

Advertisement