Page 1

Bir tarafta 2 milyar dolar, di.er tarafta halk=n yararlanaca.= 90 bin metrekare ye"il alan

E RZEN, YE7PL ALAN OLMASINI TERCPH ETTP BakKrköy Belediyesi tarafKndan yapKlan yaklaCKk 96 bin metrekare alana sahip, içinde do9al göleti, gezi alanlarK, çocuk parklarK ve piknik alanlarK bulunan BakKrköy Botanik ParkK açKldK. Botanik Park’Kn tanKtKm toplantKsKnda konuCan BakKrköy Belediye BaCkanK AteC Ünal Erzen, göreve geldi9inden bu yana böyle bir hayalinin oldu9unu ve hayalini gerçekleCtirdi9i için çok (YazKsK 5. sayfada) mutlu oldu9unu söyledi.

Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

Y

21

aþýnda

Bakýrköy’de

1

Numara

ATAKÖY

SAYI: 227

HAZ&RAN 2013

F&YAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr Dünya devi otel zincirleri Bak=rköy'e gelebilmek için yar="=yor!

BAKIRKÖY TURPZMPN PARLAYAN YILDIZI Sheraton, Ramada, Titanic, WOW Hotel sahilde yapKmK devam eden Hyatt Regency, Ataköy 4. KKsKm’da yapKmKna baClanacak olan Hilton... Dev otel zincirleri BakKrköy'de yer alKyor. BakKrköy'de turizm yatKrKmlarK ile ilgili uzun yKllardKr turizm sektörünün içinde bulunan BakKrköy Belediyesi Meclis Üyesi Semih Cemali'ye sorduk... (YazKsK 15. sayfada)

61 CHP’li Belediye’den

KENTPNE GÜVENEN KENTLER BULU7MASI

MÜFTÜ Z A K P R U Z U N 3. KEZ GERP DÖNDÜ GeçtiIimiz yZl Kütahya’ya müftü yardZmcZsZ olarak atanan Zakir Uzun, bu atamaya açtZIZ davayZ kazandZ ve -stanbul 7. -dari Mahkemesi’nin kararZyla BakZrköy MüftülüIü görevine geri döndü. 3 kez sürgün yiyen ve açtZIZ davalarZ kazanarak 3 kez geri dönen BakZrköy Müftüsü Zakir Uzun’un AvukatZ Zeki Bulgan gazetemize yaptZIZ açZklamada, dördüncü kez tayin yapZlZrsa bu defa tayinde imzasZ olanlar hakkZnda "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açacaklarZnZ söyledi. ( YazKsK 13. sayfada )

CHP’li 61 belediye “Kentine Güvenen Kentler BuluCmasK” sloganKyla “Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Proje TanKtKm Günleri YeCilköy CNR FuarK’nda buluCtu. (YazKsK 31. sayfada)

K)z çocuklar)na ikinci bir ans için

MAHKUMLARIN EL EMEP ESERLERP BAKIRKÖY’DE SERGPLENDP

“HAYD TUT ELM” (YazZsZ 7. sayfada)

(YazZsZ 29. sayfada)


3

“KLASK” YAZA MERHABA PARTPSP Klasik otomobil tutkunlarK, &stanbul Klasik Otomobilciler Derne9i tarafKndan WOW &stanbul Otel’de düzenlenen “Yaza Merhaba” partisinde bir araya geldi. KadKköy’den oluCturduklarK yaklaCKk 50 klasik otomobil konvoyuyla otele giriC yapan klasik otomobil tutkunlarK, aile ve dostlarKyla vakit geçirdi. Wow Otel içinde bulunan Choppers Point &stanbul’da düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil tutkunlarK, klasik otomobiller ile test sürüCü yaptKlar. Klasik otomobilleri gelece9e taCKmak istediklerini belirten &stanbul Klasik Otomobilciler Derne9i BaCkanK Serkan Okay, “Bizler, bu otomobillerin sahipleri de9il, emanetçileriyiz. Kanunlarda bile

klasik otomobil tanKmK yok. Bu tanKmKn en kKsa zamanda oluCmasKnK istiyoruz” dedi.

Ye"ilkent Türk Sanat Müzi.i Korosu

TÜRK MÜZ3!3 KONSER3 VERD3 YeCilkent Türk Sanat Müzi9i Korosu, Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde verdi9i Türk Sanat Müzi9i konseri ile müzikseverlere güzel bir akCam yaCattK. Cemal Özgüro9lu’nun sunumu ile gerçekleCtirilen ve ef Müftah U9ur yönetimindeki koro 2 bölümden oluCan konserin ilk bölümünde Hicaz PeCrev eserleri seslendirdi. Koronun solistli9ini ise Fulya Tezer yaptK.

Konserin ikinci bölümünde ise Nihavend MakamK, Kürdi arkK ve Muhayyer Kürdi makamlarKndan CarkKlar icra edildi. &zleyiciler tarafKndan büyük be9eni toplayan konser sonunda kKsa bir konuCma yapan YeCilkent Türk Sanat Müzi9i Korosu BaCkanK Ali Samim Özer, konsere katKlan tüm davetlilere teCekkür ederken, muhteCem bir konser icra eden koroyu da tebrik etti.

VAKKO, AQUA FLORYA’DA YEN3 KONSEPT MA!AZASININ KAPILARINI AÇTI Galleria, Sheraton Otel ve Capacity AVM’deki Vakko maIazalarZnZn sahibi YaLar Genç, modern dekorasyonu ile öne çZkan 1300 metrekarelik yeni maIazasZnZ Florya’da bulunan Aqua Florya AVM’de açtZ. AçZlZLa Vakko Yönetim Kurulu BaLkanZ Cem Hakko ve yönetim kurulu üyeleri ile Vakko müLterileri katZlZrken, maIaza sahibi YaLar Genç, misafirleri ile yakZndan ilgilendi. Yeni açZlan Aqua Florya Vakko, kadZn ve erkek koleksiyonlarZnZn yanZ sZra, moda severlerin gözdesi Vakko Couture koleksiyonlarZnZ, gelin adaylarZnZn vazgeçilmezi Vakko Wedding ve Vakko Chocolate’Zn birbirinden leziz çeLitlerini bir arada sunuyor.

Yeni konseptiyle çok yönlü tasarZm çizgisini evlere, bahçelere ve teknelere taLZyan Vakko Home ise shop in shop düzeniyle Vakko Aqua Florya’da keLfetmeye deIer.

AYIN YAZISI BU PCRAAT ALKI7LANIR Taksim Gezi ParkK’ndaki olaylarK günlerdir izliyoruz. A9açlar sökülüyor, yeCil alan tahrip ediliyor. BaCbakan konuCuyor; “Biz karar verdik, gerekeni yapaca9Kz. Geri dönüC yok.” Taksim Gezi ParkK’na AVM yapKlacak. Bizim gibi yaCamK &stanbul’da geçmiC, bir dönem gidecek baCka yerimiz olmadK9K için Gezi ParkK’nda Cimdi Özcan Atamer kesilen a9açlarKn altKnda sohbet etmiC kiCiler için, o a9açlarKn dozerlerle yerle bir edilmesini görmek içimizi acKtKyor. Bizi yönetenler ne diyor? “O a9açlarK söküp baCka yere dikece9iz.” Kendilerini akKllK, a9aç katliamKnK gözleriyle görenleri aptal yerine koyuyorlar... Bu katliam devam ederken BakKrköy Belediyesi 2 milyar dolar rantK bir kenara bKrakKp, kendi mülkü olan E-5 kenarKndaki 96 dönüm arazisini Botanik Parka çeviriyor. BakKrköy Belediyesi; içinde do9al göleti, gezi alanlarK, çocuk parklarK ve piknik alanlarK bulunan BakKrköy Botanik ParkK, BakKrköylüler ve &stanbullular’Kn istifadesine sunuyor. Kim ne derse desin Belediye BaCkanK AteC Ünal Erzen’in bu icraatK alkKClanmaya de9er. Bu ölümsüz parkK BakKrköylüler’e kazandKran AteC Ünal Erzen’e bir BakKrköylü olarak teCekkür ediyorum. Siyasilerin oturdu9u koltuk geçicidir. Erzen bir gün o koltu9u bKrakacak. Ama bizler yKllar sonra dahi çocuklarKmKz ve torunlarKmKzla bu parka gitti9imizde kendisini sevgiyle hatKrlayaca9Kz. Buradan bir hatKrlatma yapmak istiyorum. Son birkaç aydKr gazetemizde BakKrköy KKzKlayK’nKn Ataköy 9-10 KKsKm’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanKndaki araziyi TOK&’den satKn aldK9KnK, ihale CartlarKnda, BüyükCehir ve BakKrköy Belediye Meclisi’nde kabul edilen &mar de9iCikliklerinde bu arazi içinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin “arsa içinde de9erlendirilecek” CartKnKn aksine bir proje BakKrköy Belediyesi tarafKndan onaylandK9K takdirde, projeyi onaylayanlar hakkKnda suç duyurusunda bulunaca9KmK bir kez daha yineliyorum. Bu arada arsa içinde de9erlendirilmeyen Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin bulunmadK9K projeyi onaylayacaklara bir uyarKm daha var. Onlara T.C. AnayasasK’nKn 137. Maddesi’ni hatKrlatKrKm. AnayasanKn 137. Maddesi aynen Cöyle; -Kanunsuz emir; Madde 137- kamu hizmetlerinde herhangi bir sKfat ve suretle çalKCmakta olan kimse üstünden aldK9K emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykKrK görürse, yerine getirmez ve bu aykKrKlK9K o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde Ksrar eder ve bu emrini yazK ile yenilerse, emir yerine gösterilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teCkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenli9inin korunmasK ve kanunla gösterilen istisnalar saklKdKr. &hlale CartK ve imar de9iCikliklerindeki madde aksine yapKlmKC projeye imza atanlar aynK zamanda T.C. AnayasasK’nKn 137. Maddesi’ni de ihlal etmiC olacaklar. Yani suçlarK ikiye katlanacak. Bu konuda kararlKyKm, aksi olursa vatandaClKk hakkKmK kullanarak imza atanlar hakkKnda sadece suç duyurusunda kalmayacak, yasalarKn emredici tüm hükümlerinin yerine getirilmesi için her Ceyi yapaca9Km. Bu arada hükümet vatandaCK “yolunacak tavuk” gibi görüyor. Akla gelen her konuda cezalar yazarak vatandaCK adeta sömürüyor. Çekici rezaleti aynen devam ededursun, yetkililer üç maymunu oynuyor. Onlar, verilen emri yerine getirmenin dKCKnda, hiçbirCeyi dikkate almKyorlar. Size devlet eliyle soygun ile ilgili bir haberim daha var. Bugün yarKn BüyükCehir Belediyesi’nin iCtiraki olan Otopark &Cletmeleri (&SPARK)’tan “... kadar borcunuz var, Cu kadar sürede ödeyin” diye bir bildirim alKrsanKz sakKn CaCKrmayKn. Gidin ve kuzu kuzu ödeyin. NasKl mK? irketin internet sayfasKna girenler gözlerine inanamKyor. VatandaClar, tarih ve saat bildirilmeden, sadece park borçlarKnKn bildirilmesine isyan ediyorlar. Borç sorgulayanlar, borca ait 7 yKllKk bir tarih aralK9KnK görünce beyinlerinden vurulmuCa dönüyorlar. Ekranda sadece borç görünüyor. Bu borcun hangi tarihte, hangi saatte ve nerede, hangi otoparkta oldu9una dair hiçbir bilgi yok. &Cte böyle de9erli okuyucularKm. Sözde vatandaClKk haklarKnKz var ama bu haklarKnKzK kullanma imkanKnKz yok. Ama yine de size diyorum ki ne yapKp edin vatandaClKk haklarKnKzK sonuna kadar, bKkmadan, usanmadan kullanmaya çalKCKn. Ben öyle yapKyorum. Bizi “Yolunacak Tavuk” gibi görenlere fKrsat vermeyin...

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

Bir tarafta 2 milyar dolar, di.er tarafta halk=n yararlanaca.= 90 bin metre kareye"il alan

ERZEN, YE7PL ALAN OLMASINI TERCPH ETTP BAKIRKÖY BOTAN&K PARKI AÇILDI

nerelere gidebilece9ini düCünün. Ama biz 2004’ten bu yana BakKrköy’e bir santimetrekare kaçak bina BakKrköy Belediyesi tarafKndan yapKlan yaklaCKk 96 bin metrekare alana sahip, içinde do9al göleti, gezi yaptKrtmadKk. BurayK da böyle bir ranta açmak istemedik. BurasK halkKn, burasK çocuklarKmKzKn, alanlarK, çocuk parklarK ve piknik alanlarK bulunan nefes alabilecekleri bir yer. Bir kaç sene sonra BakKrköy Botanik ParkK açKldK. burasK orman haline dönüCecek. Bizim olmadK9KmKz, Botanik Park’Kn tanKtKm toplantKsKnda konuCan BakKrköy Belediye BaCkanK AteC Ünal Erzen, göreve yaCamadK9KmKz dönemlerde bile buradan geçen geld9inden bu yana böyle bir hayalinin oldu9unu ve hayalini gerçekleCtirdi9i için çok mutlu oldu9unu söyledi.

“BOTAN&K PARK HAYAL&M&ZD&, GERÇEKLE T&RD&K” KonuCmasKna Botanik Park’Kn özellikleri hakkKnda bilgi vererek baClayan Erzen, “Botanik Park 96 bin metrekare. Bunun 6 bin metrekaresini engelliler için rehabilitasyon merkezi olarak inCa ettik. &stanbul Valili9i’ne verdik. Geri kalan 90 bin metrekaresi de Botanik Park olarak yapKldK. BurasK BakKrköy Belediyesi’nin tapulu malKdKr. BurasK mezbelelik bir yerdi. Ve çeCitli iCgaller vardK. Göreve geldi9imizden beri böyle bir hayal içindeydik. Ama tabi iCgaller terkedilene kadar da çok u9raCtKk. Bu 90 bin metrekarede yaklaCKk 270 bin adet bitki örtüsü kullandKk. 2250 adet a9aç var. 27 bin çalK, 6100 otsu bitki, 227 bin 109 örtücü bitki, çim alanlarK, otoparklar, tematik bahçeleri ve Cifali bitkiler bahçelerimiz var. BurayK yaparken çocuklarKmKzK düCündük. ÇocuklarKmKz için oyun bahçeleri, oyun kuleleri, çocuklarKn hobilerini geliCtirecek, ö9retsel su oyun alanlarK yaptKk. 12 metre boyunda &stanbul’un Cu anda en yüksek çocuk oyun kulelerini yaptKk. Bahçemizin, parkKmKzKn çeCitli yerlerine hareketli ve sesli dinazorlar koyduk. MüthiC bir havuz yaptKk. Bu havuzu da pegasus atlarKmKzla süsledik. YukarKdan kaskatlK olarak, Celale olarak aCa9Kya inecek. Bence çok önemli bir iC yaptKk. E5’in kenarKnda &stanbul’a ilk gelenlerin uçaktan indikten sonra geçti9i yol üzerindeki bu yer BakKrköy için &stanbul için örnek bir park” dedi.

MAL&YET& 10 M&LYON TL Botanik Park’Kn 10 milyon TL’ye mal oldu9unu da ifade eden Erzen, ayrKca BakKrköy’de 29 park daha yaptKklarKnK ve bu 29 park ile Botanik Park’Kn toplam maliyetinin ise 14 milyon TL oldu9unu belirtti. Bu arada BaCkan Erzen, basKn toplantKsKnKn ardKndan medya mensuplarKyla Botanik parkK gezdi.

BOTAN&K PARKIN ÖZELL&KLER&

“2 M&LYAR DOLAR RANTI OLAN BU YER& HALKIMIZA, ÇOCUKLARIMIZA AÇTIK” BasKn toplantKsKnda gazetemizin imtiyaz Sahibi Özcan Atamer’in “SayKn BaCkan burasKnK konut alanKna çevirseydiniz, belediyeye karK ne olurdu?” sorusunu teCekkür ederek cevaplayan AteC ünal Erzen, “Çok güzel bir soru sordunuz. Sorunuz için teCekkür ederim. BurasK rekreasyon alanK. Ama konut yapKlabilir. Çok kolay. Belediye meclislerinden veya Çevre ve ehircilik BakanlK9K’ndan plan de9iCikli9i yaparsKnKz ve inCaat yapKlabilir. Bu alanda inCaat yapmayK düCünseniz E5 in yanKnda &ncirli üzerinde yaklaCKk 70-80 bin metrekare konut alanK çKkKyor terk alanlarKndan sonra. Buraya 10 emsal verdi9iniz zaman ki, kolaylKkla veriliyor. 700-800 bin metrekare inCaat alanK çKkar. Ben size bunun hem arsa hem de daire de9erini söyleyeyim. 700 bin metrekare böyle bir yerde metrekaresi en düCük 5 bin TL’den hesapladK9KnKzda 3,5 milyar TL yapar. Bu da yaklaCKk 2 milyar dolara gelir. Daire hesabKna vurdu9unuz zamanda 20 bine yakKn daire sK9ar buraya. Bunun rantKnK düCünün. Bunun rantKnKn

Florya Atatürk, Belgrad, Fatih ve Beykoz OrmanlarK’nKn dKCKnda &stanbul’da kiCi baCKna ortalama 2 metre kareye yakKn bir yeCil alan düCmektedir. BakKrköy’de biz bunu 9,8 metrekeraye çektik. Bu parkKn dKCKnda irili ufaklK 100 adet parkKmKz daha var. 100 adet parkKmKzKn da toplam metrekaresi 398 bin metrekaredir. BunlarKn içinde çocuk oyun parklarK var. Büyükler için fitness aletleri var. Botanik Park, sadece BakKrköy’ün de9il &stanbullu’nun nefes alabilece9i bir yer haline geldi. 9 Temmuz 2012’de biz buranKn temelini attKk. &lk kazmayK vurduk. 11 ay gibi çok kKsa bir süre içinde tamamladKk. Ben burada eme9i geçen tüm arkadaClarKmKza, çalKCanlarKma çok teCekkür etmek istiyorum. Bende vaktimin büyük ço9unu burada geçirdim zaten. Hele son aylarda her gün bir kaç defa geldim. Bir bitki dikimi dahil çok mutlu etti beni” diye konuCtu. BakKrköy Belediyesi’nin Botanik Park ile farklKlK9KnK gösterdi9ini de ifade eden Erzen, CHP’li belediyeler bir Cey yapmaz Ceklinde dolaCan efsaneleri de yaptKklarK hizmetlerle yKktKklarKnK söyledi.

çocuklarKmKz, kardeClerimiz ‘iCte BakKrköy sosyal demokrat bir belediye olarak bunu yapmKC’ diyecekler. O yüzden inCaata açmayK, herhangi bir müteahhitlik firmasK ile pazarlKk etmeyi düCünmedik. 2 milyar dolar rant olan bu yeri halkKmKza, çocuklarKmKza hediye ediyoruz.” dedi.

“BAKIRKÖY’DE K& & BA INA DÜ EN YE &L ALANI 9,8 METREKAREYE ÇEKT&K” &stanbul’daki yeCil alanlarKn gittikçe azaldK9KnK ve &stanbul’da Cu anda kiCi baCKna ortalama 2 metrekareye yakKn yeCil alan düCtü9ünü ifade eden Erzen, BakKrköy’de bu rakamK 9,8 metrekareye çektiklerini de söyledi. Erzen, “AtalarKmKzdan kalan

Toplam 87.880 metrekarelik alana sahip BakKrköy Belediyesi Botanik ParkK'nda; 5256 metrekarelik biyolojik arKtma yapKlmKC, do9al kaynak suyu ile beslenen gölet, 3 adet toplam 63 metrekare yüzer iskele, ku9ularK, balKk çeCitleri ve do9al su kaplumba9alarK, E-5 Karayolu’nun ses, toz kirlili9ini engellemek için bitki duvarK (750 metre), 11 adet tematik bahçe, 1200 metrekarelik tabana sahip sosyal tesis, Özel tasarKm banklar ve çöp kovalarK, bilgilendirme tabelalarK, 2 adet tuvalet, engelsiz yaCama uygun yürüyüC yollarK ve asansör sistemleri, 550 metrekarelik Türkiye’nin en yüksek çocuk oyun kuleleri (11,50 metre), su oyun ekipmanlarK, 5 adet gerçek büyüklüklerinde sesli ve hareketli dinozorlar, 8 metre yükseklikten ça9layan 700 metrekarelik kaskatlK havuzu, 5 adet pegasus atlarK, 350 kiCilik amfi, 2500 metrekarelik yeCille bezeli meydanK, göçmen kuC konaklama alanlarK, yaklaCKk 50 yaCKnda a9açlarK toplam 262.563 adet bitki, 2240 adet a9aç, 27.114 adet çalK, 6100 adet otsu bitki, 227.109 adet yer örtücü bitki, 44.000 metrekare çim alanK, 142 araç kapasiteli otopark, 24 saat güvenlik, kendi sulama suyunu sa9layan tam otomatik sulama sistemi, engelli ve yaClK vatandaClarK taCKmak için 24 kiCi kapasiteli golf araçlarK, Atatürk ve çocuk temalK heykel, 50 metre yüksekli9inde bayrak dire9i, 216 metre büyüklü9ünde dev Türk Bayra9K, ekolojik yaCamK teCvik etmek Botanik Park’Kn enerji ihtiyacKnKn bir kKsmKnK temin etmek amacKyla 3 adet rüzgar tribünü, enerji tasarrufu için kurulmuC led aydKnlatma armatürleri bulunuyor.


3HOLFDQ0DOO·GH +HU3HUüHPEH

Ā1 'Ā 5Ā 0

úQGLULPûHQOLùL

E-5 Yolu Üzeri AYF×ODU Tel: 0212 509 98 00 www.pelicanmall.com.tr


7 Tutuklu ve hükümlülerin eIitim faaliyetlerinin tanZtZmZ için çalZLma baLlatan Ceza -nfaz KurumlarZ, iLyurtlarZnda çalZLan mahkumlarZn ürettiIi ürünleri BakZrköy Özgürlük MeydanZ'nda sergiledi. BakZrköy Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanZ’nda BakZrköy Cumhuriyet BaLsavcZlZIZ evsahipliIinde gerçekleLen sergide çiniden çantaya, halZdan ayakkabZya pek çok el emeIi göznuru eser vatandaLlarZn beIenisine sunuldu. Serginin açZlZLZna -stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Adalet BakanlZIZ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YZldZrZm, BakZrköy Cumhuriyet BaLsavcZsZ Hadi SalihoIlu, BaIcZlar Belediye BaLkanZ Lokman ÇaIZrZcZ, baLsavcZlar, adalet komisyonu baLkanlarZ, hakim ve savcZlar, cezaevi idarecileri ve çok sayZda vatandaL katZldZ. Sergide, Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüIü Denetimli,

MAHKUMLARIN EL EME!3 ESERLER3

BAKIRKÖY’DE SERGPLENDP

Serbestli EIitim ve iyileLtirmeden sorumlu birimlerin faaliyetlerinin tanZtZmZnZn yanZ sZra 30 farklZ Ceza -nfaz Kurumu -L YurtlarZ’ndaki hükümlü ve tutuklular tarafZndan üretilen tekstil, gümüL, ayakkabZ, çini, seramik gibi el iLi ürünleri ile çeLitli gZda maddelerinin tanZtZmZ ve satZLZ yapZldZ. Serginin açZlZLZnda konuLan -stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye’nin pek çok ilinde gerek kapalZ gerek açZk cezaevindeki kardeLlerimizin infazlarZnZ tamamlarken hem bir meslek edinme hem de öIrendikleri bu mesleklerin üzerinden geçimlerini temin

19 MayKs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramK BakKrköy’de düzenlenen etkinliklerle kutlandK. Kutlamalar Cumhuriyet MaydanK’nda düzenlenen resmi tören ile baCladK. KatKlKmKn az oldu9u resmi törenin ardKndan sivil toplum örgütleri üyelerinin katKldK9K çelenk koyma töreni yapKldK. Yüzlerce vatandaCKn ellerinde Türk bayraklarKyla katKldK9K çelenk koyma törenine BakKrköy Belediye BaCkanK AteC Ünal Erzen de katKldK.

etme noktasZndaki faaliyetlerini, ürünlerini gördük. Ben bu manada yaptZklarZ mükemmel çalZLma nedeniyle Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüIümüz’ü yürekten kutluyorum. Çok güzel bir proje. Hem cezalarZ bittikten sonra kendi iLlerini kurmak, hem de meslek sahibi olmak açZsZndan çok baLarZlZ bir çalZLma. Hayata tutunma noktasZnda önemli bir gayret ve yapZlan iLlerde standartlar itibariyle çok nitelikli.” dedi. BakanlZIZ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YZldZrZm da “Burada deIiLen çaIdaL ceza infaz anlayZLZna uygun ceza infaz anlayZLZmZzZn bir örneIini, uygulamasZnZ gördük. Burada sadece hükümlülerimizin el ürünlerinin deIil, aynZ zamanda infaz

kurumlarZnda yapZlan eIitim çalZLmalarZnZ da hep beraber görmüL olduk. Hükümlünün infazZnZ biz artZk hükümlünün eIitimi noktasZnda yürütme gayreti içindeyiz. Bu konuda ciddi gayretler, çalZLmalar süre gelmektedir.” diye konuLtu.

“SGORTALARI YAPILIYOR”

YZldZrZm ayrZca, -L YurtlarZ faaliyetleri kapsamZnda çalZLtZrZlan hükümlülerin saIlZk ve kaza sigortalarZnZn yapZldZIZnZ ve bu sigortalardan ailelerinin de yararlandZIZnZ belirterek, hükümlü ve tutuklulara belli ölçeklerde ücretler verildiIini de söyledi. BakZrköy Cumhuriyet BaLsavcZsZ Hadi SalihoIlu ise, “Türkiye’de bulunan 30 ceza evinde kalan hükümlülerin yapmZL olduklarZ eserleri ve açZk ceza evindeki üretimlerini burada halkZmZzla paylaLZyoruz. Güzel bir tören oldu. Hep birlikte gezdik. Esas gayemiz tutuklu ve hükümlülerimizin topluma kazandZrZlmasZ.

Burada özellikle -L YurtlarZ’nda çalZLan arkadaLlarZmZza sigorta yapZlZyor. AyrZca imkanlar ölçüsünde kendilerine ücret ödeniyor. Hem vakitleri deIerlendiriliyor. Hem topluma kazandZrZlZyorlar. Hem de böyle güzel eserler ortaya çZkZyor.” diye konuLtu. Sergide, Türkiye'nin dört bir yanZndaki cezaevinde kalanlarZn vakitlerini daha verimli geçirmek için meydana getirdiIi çini, halZ, çanta ve ayakkabZ gibi el emeIi göz nuru eserlerin satZLZndan elde edilecek gelir, tutuklu ve hükümlülerin hesaplarZna yatZrZlacak. (Yavuz ARPACIK)

BakKrköy Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) BakKrköy &lçe BaCkanlK9K tarafKndan fener alayK da düzenlendi. Büyük coCku içinde gerçekleCen fener alayKna BakKrköy Belediye BaCkanK AteC Ünal Erzen ve CHP BakKrköy &lçe BaCkanK M. Sait Yücel de katKldK. &ncirli Caddesi üzerindeki DikilitaC Dura9K’ndan baClayan yürüyüC yaklaCKk 1 kilometrelik mesafenin ardKndan BakKrköy Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanK’nda son buldu. Meydan’da da &stiklal MarCK ve saygK duruCunun ardKndan yüzlerce kiCi Atatürk’ün Gençli9e Hitabesini ve Gençli9in CevabKnK okudular.

BAKIRKÖY’DE 19 MAYIS CO7KUSU

FENER ALAYI DÜZENLEND&

19 MayKs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramK’nda ayrKca


Yeni Lezzet Durağınız

www.westmix.com.tr www.facebook.com/westmix

(0212) 699 99 31

E-5 Üzeri AYF×ODU

‘da


9

“Bak=rköy Kent Konseyi Kad=n Meclisi’nden E.itime Büyük Destek!”

ÜNLÜ PSPMLER KIZ ÇOCUKLARIN EPTPMP PÇPN

B

KIVILCIMLAR GECESP’NDE BULU7TU!

ak9rköy Kent Konseyi Kad9n Meclisi, üniversiteli k9zlar9n “istekleri d9*9nda” e0itim hayatlar9ndan kopar9lmamas9 ve yüzlerce k9z ö0renciye burs sa0lanmas9 için birçok ünlü annenin deste0i ile “K9v9lc9mlar Gecesi”ni düzenledi.

BakKrköy Kent Konseyi KadKn Meclisi BaCkanK ve &stanbul Üniversitesi &letiCim Fakültesi Ö9retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen’in ev sahipli9inde, WOW &stanbul Hotel’de gerçekleCtirilen gecenin sunuculu9unu Zeynep Talu ve Metin Uca üstlendi. KürCat BaCar ve OrkestrasK’nKn performansKyla baClayan geceye sanat ve cemiyet hayatKndan pek çok ünlü isim katKldK. KKvKlcKmlar Gecesi’nin açKlKC konuCmasKnK BakKrköy Kent Konseyi KadKn Meclisi BaCkanK Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen yaptK. Meltem Ünal Erzen baCkanlK9KnK yürüttü9ü BakKrköy KadKn Meclisi’nin çalKCmalarKnK anlatarak baCladK9K konuCmasKnda, KKvKlcKmlar Gecesi’nin anlam ve önemine de9indi. Gecenin adKnKn Profesör Mahmut Sadi Irmak’Kn anKlarKndan alKndK9KnK söyleyen Ünal Erzen; 1923’de Avrupa’ya gönderilen 11 ö9renciden biri olan Mahmut Sadi’ye Atatürk’ün yazdK9K telgraftaki sözlerden etkilenerek gecenin adKnK “KKvKlcKmlar Gecesi” olarak belirlediklerini anlattK. Berlin Üniversitesi’nde ö9renim görmek üzere yola çKkarken, Mahmut Sadi’ye yolladK9K telgrafta

Mustafa Kemal Atatürk; “Sizleri birer kKvKlcKm olarak yolluyorum, ateCler olarak geri dönmelisiniz.” der. “KKvKlcKmlar Gecesi” projesine hazKrlanKrken; ö9rencilerin “okulu terk etme nedenleri” üzerine

belirtti. Üniversite düzeyine gelmiC olan kKz çocuklarKnKn ço9unun, özellikle “ailesinden farklK bir Cehirde” okuyan kKz ö9rencilerin; yiyecek, barKnma ve geçim sKkKntKsK gibi nedenlerle, e9itimlerini bKrakmak zorunda kaldKklarKnK anlatan

yapKlmKC; pek çok araCtKrma sonucunu incelediklerini söyleyen Meltem Ünal Erzen, e9itim hayatKnK yarKda bKrakan çocuklarKn ortak sorununun; “Maddi yetersizlik” oldu9u tespitini yaptKklarKnK

Ünal Erzen; “E9itim hayatKndan koparKlan her kKz, yarKn karCKmKza bir “ iddet Ma9duru”, bir “Çocuk Gelin”; ümitleri yarKm kalmKC bir “kadKn” olarak çKkKyor. ÇalKCmalarKnKn merkezine “KadKn”K koyan BakKrköy Kent Konseyi KadKn Meclisi olarak bizler; “KKvKlcKmlar Gecesi” projemizle bu soruna çözüm arKyoruz.” dedi. KKvKlcKmlar Gecesi projesi kapsamKnda; ünlü annelerin çocuklarKyla birlikte tasarladKklarK t-shirtler geceye katKlan ba9KCçKlara hediye edildi. KKvKlcKmlar Gecesi’nde “Türk E9itim VakfK” (TEV)’nKn ö9rencilere verdi9i aylKk burs miktarK olan 370 TL üzerinden yardKmlar toplandK. KatKlKmcKlar bu miktar üzerinden ö9rencilere istedikleri ay kadar ba9KCta bulundular. Gece sonunda toplanan yardKmlarla 73 kKz ö9rencinin 1 yKllKk burs miktarK karCKlandK. Üniversiteli kKz çocuklarKn e9itimine katkK için toplanan ba9KClar “Türk E9itim VakfK” (TEV) aracKlK9Kyla kKz bursiyerlere ulaCtKrKlacak. Sanat, iC ve cemiyet dünyasKndan pek çok ünlü ismi buluCturan “KKvKlcKmlar Gecesi” Fatih Erkoç’un müthiC canlK performansK ile son buldu.


<(1รŸ5$9 '$+$<$.,ร›,./,'$+$.$5รŸ=0$7รŸ.'$+$ยŽ=*ย“5 [YH[VHยœHQHNOHUL\OH

TOYOTA PLAZA SONKAR

ร‡obanรงeลŸme MDK6DQD\L&DG1R%DKยœHOLHYOHUฤฐVWDQEXO 7HO   www.sonkar.com.tr

RAV4 modelinin CO2VDOรกPรก1JUNPELUOHรŸLk\DNรกWWยฐNeWLPL-72 lW/1NPGHรœHUOHULDrDVรกQGDGรกr


11

YURTDI7I EPTPM VPZESP OUZKAAN KOLEJP’NDE O.uzkaan Koleji, The College Board taraf=ndan onay alarak, SAT (Scholastic Aptitude Test) merkezi oldu. O+uzkaan Koleji Türkiye’de bulunan 8 SAT S8nav8 bavuru ve s8nav merkezlerinden biri oldu. stanbul’da ise Robert Koleji’nden sonra 2. s8nav merkezi... Bu sayede O+uzkaan Koleji ö+rencileri, SAT imkanlar8n8 yak8ndan tan8yarak, Türkiye’de SAT uygulama merkezi olan bir okulda e+itim alma ayr8cal8+8 yaayacak. Ayr8ca SAT s8navlar8na haz8rl8k olarak düzenlenen PSAT / NMSQT s8navlar8 da okul taraf8ndan yap8lacak ve ö+renciler bu haz8rl8k s8navlar8 ile uluslararas8 arenada yer alabileceklerini daha yak8ndan görerek, akademik ve psikolojik olarak s8nava daha haz8r hale gelecek. Konuyla ilgili O+uzkaan Koleji Müdürü Galip Ça+atay ile konutuk. Galip Bey O6uzkaan Koleji ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? OIuzkaan Koleji 21 yZllZk bir kurum. -lk defa bu sene baLZnda ilk Lubemizi açtZk. Ama bu Lubeyi açarken aslZnda anaokulu Lubesi açmZL olduk. Çünkü lisemizi biz Çapa’dan BakZrköy’e taLZdZk. Yani Lu an lise de 21. yZlZnda. Bina olarak, semt olarak yeniyiz ama okul olarak yeni deIiliz. Zaten OIuzkaan Koleji 21 senedir baLarZlZ yapZsZnZ kanZtlamZL bir okul. Bu sene de BakZrköy’e gelmemizle birlikte SAT SZnav Merkezi olma hakkZnZ aldZk. Bu da bizim için önemli. Bununla birlikte biz bu bölgede farklZ bir okul olacaIZmZzZ düLünüyoruz. Ve son birkaç aydZr insanlardan gelen geri bildirimlerle de bunu görmeye baLladZk. Çünkü bizim Löyle bir felsefemiz var. Biz diyoruz ki; “Bize gelen öIrenci üniversite hedefi varsa gelsin.” Üniversite hedefi olmayan öIrencinin bize gelmesi taraftarZ deIiliz açZkçasZ. Ve bizim her sene belirlediIimiz bir barajZmZz var. Bu barajZn altZnda öIrenci kabul etmiyoruz. Bu barajZn üstünde de belirli bir puandan sonra belirli burslar veriyoruz. ÖIrenci aldZIZ puanla hedefli öIrenci olduIunu göstersin. Ve sene içinde de yaptZIZmZz eIitim sistemi ile de insanlara diyoruz ki, bakZn biz size söylediIimiz gibi hedefimiz budur. EIer sene içinde öIrenci ile ilgili hedefinin olmadZIZna dair bir gözlemimiz olursa veliyi davet ediyoruz, öIrenciyi davet ediyoruz ve, ya siz yanlZL adrestesiniz ya da biz yanlZL Leyler yapZyoruz. Bence okul deIiLtirmenizde fayda var diyoruz. O6uzkaan Koleji’nde okuyan tüm ö6rencilerin hedefinin olmasK gerekti6ini mi söylüyorsunuz? Evet. Bizde bir öIrencimizin bile üniversiteyi kazanamama lüksü yok. Son 6 yZldZr yüzde 90’nZn altZna düLmeyen 4 yZllZk bir üniversiteye yerleLtirme oranZmZz var. GeçtiIimiz yZlda bu yüzde 96 seviyesindeydi. Sevindirici olan ise yüzde 96’nZn yüzde 83’ü devlet üniversitesini ve özel burslu kazananlar. Bu rakam bizim için, bir özel okul için çok önemli. DolayZsZyla bizim için bir öIrenci üniversiteye giriLinde nereye girerse girsin diye bakmZyoruz. Mutlaka herkesi hedefine ulaLtZrmak zorundayZz. Ve diyoruz ki, herkes üniversitenin iyi bölümlerine yerleLsin. Zaten tercihlerde de biz öIrenciye tercih yaptZrZrken üniversite bazZnda yaptZrmZyoruz, bölüm bazZnda yaptZrZyoruz. ÖrneIin öIrenci hukuk istiyorsa Lu Lu üniversitenin hukuk bölümünü tercih et diyoruz. Çünkü biz bunlarZ sene içinde hep takip ediyoruz. Türkiye’de vakZf üniversiteleri gittikçe çoIalZyor. Devlet üniversitesi de öyle. YZl içerisinde bu üniversitelerin yaptZIZ yayZnlarZ bile takip ediyoruz. Çünkü bu sene çok iyi bir bölümü olan üniversitenin gelecek sene o bölümü o kadar iyi olmayabiliyor. Ya da bu sene hiç iyi olmayan bölüm yaptZIZ ataklarla çok iyi aLamalar kaydetmiL oluyor. DolayZsZyla biz bu güncelliIi takip edip, öIrenciyi ona

göre yönlendiriyoruz. Burada okuyan ö6renciler aynK zamanda dershaneye gidiyor mu, ülkemizdeki e6itim sitemi ile ilgili dü3ünceleriniz neler? Türkiye’de öIrencinin dershaneye gitmesinin birkaç nedeni var. Dershane nedir? Üniversiteye hazZrlZktZr. Ama maalesef realite bu deIil. Biz diyoruz ki, bu okulda okuyan bir öIrencinin dershaneye ihtiyacZ yoktur. Ama bu konuda veliyi ya da öIrenciyi ikna etmek çok zor. Çünkü öIrencinin dershaneye gitmesinin sebebi sadece üniversiteye hazZrlZk deIil. ÖIrenci aynZ zamanda soluklanmak için farklZ bir ortama gitmek istiyor. Forma sZkZntZm olmayacak, istediIim gibi hareket edeceIim düLüncesi var. DolayZsZyla öIrenci bir sosyal aktivite gibi düLünüyor. Ve öyle ya da böyle bir dershaneye gidiyor. Gitmeyenler yok mu var ve gitmeyenler çok güzel yerler de kazanZyor. Hatta öIrenci sene ortasZnda dershaneden vazgeçiyor ve diyor ki ben sadece okulumda hazZrlanacaIZm. Ve çok da ciddi anlamda faydalarZnZ görüyorlar. Üniversite hazZrlZk anlamZnda normal okullarZn dZLZnda bizim farklZ yaptZIZmZz bir takZm yöntemler var. Bunlardan biri de AmerikalZ bir bilim adamZnZn psiko-sibernetik açZdan ele aldZIZ bir NLP temelli metodumuz var. 21 gün. SZnav maratonu diyoruz buna. 21 gün boyunca öIrenciyi, gerçek koLullarda gerçek sZnava girermiL gibi aynZ saatte sZnava girmeden önce dedektörle üst aramasZ yaparak sZnava alZyoruz ve gerçek sZnavdaki gibi kalemini, silgisini, kalemtraLZnZ hatta iki tane Lekerini de biz veriyoruz. ÖIrenci o olayZ yaLasZn diye. Ve her sZnavda da farklZ yayZnevlerinden farklZ soru tipleri sunuyoruz. ÖIrenci sZnavda yapamadZIZ sorularZ sZnavdan sonra öIretmenlerle oturup tek tek çözme LansZna sahip oluyor. Ve her sZnavda öIrenci farklZ bir ortamda sZnava giriyor. AynZ sZrada oturmuyor, farklZ sZnZflarda oturuyor. Son yZllarda bunu Löyle bir hale getirdik; Hafta sonlarZnda üniversitelerle anlaLma yapZyoruz ve hafta sonlarZndaki deneme sZnavlarZmZzZ üniversitelerde yapZyoruz. Yine aynZ yöntemle gerçek sZnav ortamZ yaratarak. Mesela Luna dikkat ediyoruz, üniversiteye diyoruz ki, biz sizden amfi ortamZ istiyoruz. ÖIrencilerimiz amfi ortamZnda sZnava girmeli, bir baLka üniversiteye diyoruz ki biz sizden kolçaklZ sZralar istiyoruz. Hatta bu sene Löyle bir Ley yaptZk. Biliyorsunuz yakZnZmZzda Ahmet Hamdi TanpZnar -lköIretim Okulu var. ilkokul sZralarZnZ görsünler diye orada da sZnav yaptZk. DolayZsZyla öIrenci gerçek sZnava girdiIi için sanki 22. sZnava girmiL gibi oluyor. 21 çok önemli. Çünkü bilim bize diyor ki, bir insan beynindeki nöronlar 21 gün sonra birbiriyle birleLiyor ve öIrenme dediIimiz olay 21 günün sonunda gerçekleLiyor. O yüzden biz öIrencilerimizle 21 günü kesinlikle aksatmZyoruz.

Yani 21 gün boyunca her gün sKnava mK giriyorlar? Evet her gün sZnava giriyorlar. Ve her gün sZnavdan çZktZktan sonra yapamadZklarZ sorularZ öIretmenleri ile bire bir çözüyorlar. AsKl sKnavdan ne kadar süre önce ba3latKyorsunuz bu programK? Gerçek sZnavdan 2 gün önce bitecek Lekilde yapZyoruz. Sistem öyle. Son iki gün dinlenme süreci bZrakZyoruz. Ama Lunu diyoruz diIer günler hangi saatte uyuduysanZz hangi saatte uyandZysanZz aynZ saatte uyuyup, uyanacaksZnZz. HayatZnZzda hiçbir deIiLiklik yapmayacaksZnZz. 21 gün boyunca bu sZnavlara dört elle sarZlZyorsa bir öIrenci ve sZnavdan sonra da öIretmenleri ile birebir çalZLZyorsa zaten ekstra bir dershane ihtiyacZ olmuyor. Çünkü burada soru bazZnda gidildiIi için öIrenci çözemediIi bir soru olduIu zaman onunla ilgili konuyu direkt öIretmenle çalZLma LansZna sahip.

STANBUL’DA 3. SAT SINAV MERKEZ Gelelim SAT SKnavK’na... SAT (Scholastic Aptitude Test) SKnavK nedir? SAT, Amerika ve Avrupa’nZn bir çok ülkesinde üniversite eIitimi almak isteyen öIrencilerin girmesi gereken bir sZnavdZr. SAT, -ngilizce bir sZnav sistemidir ve özellikle Amerika ve Avrupa’daki saygZn üniversitelere (Harvard, MIT, Yale, Princeton, Columbia, Stanford, Oxford) kabul edilebilirlik sZnavZdZr. Bu sZnav, sayZsal ve sözel olmak üzere iki bölümden meydana geliyor. Bu yönüyle ve zorluk derecesiyle, Türkiye’de yapZlmakta olan üniversite giriL sZnavlarZnZn ilk kZsmZ ile benzerlik gösterir. Ancak bu sZnavZn AmerikalZ öIrencilerden istendiIi ve -ngilizce’nin onlarZn seviyesine göre olduIu unutulmamalZdZr. Üniversiteler genelde SAT1 olarak bilinen sZnava girilmesini Lart koLarlar, fakat öIrencinin okumak istediIi bölüme ve okula göre SAT2 sZnavZna girmeleri de gerekebilir. SAT1 sZnavZ öIrencilerin -ngilizce dilinde eleLtirel okuma, belirli konuda yazma ve matematiksel iLlem becerilerini ölçer. ÖIrencilerin bu sZnavZn sonucuna göre girebilecekleri yüksek öIretim programlarZ da mevcuttur; ancak dünya çapZnda kabul gören saygZn üniversiteler, Matematik, Yüksek Matematik, Amerikan EdebiyatZ, Amerikan Tarihi, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini kapsayan SAT2 sonuçlarZ ile öIrenci almaktadZr. Bununla birlikte öIrencilerin sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda yaptZklarZ çalZLmalar da deIerlendirilmektedir. SKnav yKlda kaç kez yapKlKyor, kimler sKnava girebilir? EIitim hayatlarZna Amerikan Üniversiteleri ve Avrupa Üniversiteleri’nde lisans eIitimi alarak devam etmek isteyen 12. sZnZf öIrencileri ve lise mezunlarZ, Ekim Haziran arasZnda yZlda 6 defa yapZlan bu sZnavlara istediIi puanZ alZncaya kadar girebilirler. SAT sZnavlarZnda yüksek puan alan öIrenciler, yurtdZLZndaki üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedir. SAT sonucu 2 yZl süreyle geçerlidir. AyrZca yurt dZLZnda öIrenim görmek isteyen öIrenciler, 10. ve 11. sZnZfta SAT sZnavZna hazZrlZk amacZ yapZlan PSAT/NMSQT’ye de okulumuzda girebilecekler. SAT sKnav sonucu nasKl de6erlendirilir? Bu test öIrencilerin ortaöIretim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini ölçmeyi amaçlar. Bu sZnavda düLünce ve problemleri çözüL biçimleri ve problemler arasZnda nasZl baI kurduklarZ da deIerlendirlir. YükseköIretim kurumlarZ için SAT büyük bir kaynaktZr. Bu test aynZ zamanda öIrencilerin üniversitedeki performanslarZnZn en hassas göstergelerinden bir tanesidir.

Arzu A rzu BERATO LU


13

BAKIRKÖY MÜFTÜSÜ ZAKOR UZUN 3. KEZ GERO DÖNDÜ Geçti:imiz yGl Kütahya’ya Müftü YardGmcGsG olarak atanan Zakir Uzun, bu atamaya açtG:G davayG kazandG ve &stanbul 7. &dari Mahkemesi’nin kararGyla BakGrköy Müftülü:ü görevine geri döndü. 2000 yGlGnda Malkara’dan BakGrköy’e tayin edilen Müftü Zakir Uzun, 2002 yGlGnda Çorlu’ya sürüldü. Bu karara kar<G dava açan Zakir Uzun’un mücadelesi yakla<Gk 4 yGl sürdü. DavayG kazanan Müftü Uzun, 2007’de BakGrköy’deki görevine geri döndü. 2009’da ise Müftü Zakir Uzun için yeni bir sürgün çGktG. ehit Jandarma Onba<G Cengiz SarGba<’Gn Ataköy 5’inci KGsGm Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde konu<ma yapan Müftü Uzun, &stiklal Mar<G’ndan bölümler okuyup, sözlerini “ehitler ölmez vatan bölünmez” sözleriyle bitirmesi üzerine dönemin bazG AK Partili Milletvekilleri tarafGndan hedef tahtasGna oturtuldu. Bu tartG<madan sonra da Mersin’e sürgünü çGktG. Müftü bu haksGz atmaya kar<G da dava açtG ve yine kazandG. Son olarak ise geçti:imiz yGl azami hizmet süresini tamamladG:G gerekçesiyle Kütahya Müftü YardGmcGlG:G’na tayin edilen Müftü Zakir Uzun, bu karara da dava açtG ve davayG kazanarak &stanbul 7. &dari Mahkemesi’nin kararGyla BakGrköy’deki görevine geri döndü. 3 kez sürgün yiyen ve açtG:G davalarG kazanarak 3 kez geri dönen BakGrköy Müftüsü Zakir Uzun’un AvukatG Zeki Bulgan gazetemize yaptG:G açGklamada, dördüncü kez tayin yapGlGrsa bu defa tayinde imzasG olanlar hakkGnda "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açacaklarGnG söyledi. Bulgan yaptG:G açGklamada; “3 kere haksGz yere tayin edilip 3 kez de mahkeme kararG ile görevine geri dönen müvekkilimiz hakkGnda 4. kez de haksGz tayin yapGlGrsa atama kararnamesinde imzasG bulunan tüm yetkililer hakkGnda maddi ve manevi tazminat davasG açaca:Gz ve TCK 257 maddesi gere:ince GÖREV& KÖTÜYE KULLANMAK suçundan savcGlG:a suç duyurusunda bulunaca:Gz" diye konu<tu.

kalmasGna karar verdi. Ve mahkeme kararG ile Zakir Bey tekrar döndü. En son ise üçüncü kez azami hizmet süresini doldurdu:u gerekçesiyle tayin ettiler. Halbuki &stanbul’un di:er ilçe müftüleri ile ilgili böyle bir uygulama yapGlmamG<tGr. Bu uygulama subjektif olarak BakGrköy Müftüsü Zakir Uzun’a yapGlmG<tG. Tabi biz bunun perde arkasGnda

ba<ka olaylarGn oldu:unu dü<ünüyoruz. Zakir Bey’in makamGnda gözü olanlarGn, Zakir Bey ile <ahsi bir takGm husumeti olan çGkar çevrelerinin iftira ve dedikodularG ve baskGlarG ile hukuka aykGrG böyle bir tayin yapGldG:GnG dü<ündük ve bu nedenle dava açtGk, davamGzG da kazandGk. Bu devletteki makamlar, mevkiler hiçkimsenin <ahsi mülkü de:ildir, hiç kimse kendi <ahsi keyfine göre tayin

“ZAK&R UZUN GÖNDER&L&P, EM&R KULU B&R BÜROKRAT GET&R&LMEK &STEN&YOR” SayGn Bulgan, 2002’de Çorlu ve 2009’da Mersin’e tayin edilen ve bu kararlara açtG:G davayG kazanarak geri dönen Zakir Uzun son olarak geçti:imiz yGl da Kütahya Müftü YardGmcGlG:G’na atandG ve bu atamaya kar<G açtG:GnGz davayG da kazandG ve BakGrköy Müftülü:ü görevine geri döndü. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Zakir Bey’in son tayini siyasi kaynaklG bir tayin oldu. Özellikle BakGrköy gibi metropolitan ilçelerin makamlarGnda bazG kesimlerin gözü var. Bu nedenle siyasi çevrelerce Zakir Bey gönderilip, emir kulu bürokratlar getirilmek istiyor. Bu nedenle sudan bahanelerle Zakir Bey gibi bürokratlarGn tayinleri yapGlGyor. Biz bu hukuksuzlu:a son vermek istedik. Ve bu nedenle hakkGmGzG kullandGk, dava açtGk. Ve yargG gerçek adaletli kararGnG verdi. &stanbul 7. &dare Mahkemesi’nin kararGyla Zakir Bey görevine yeniden ba<ladG. Zakir Bey’in burada kanunlar çerçevesinde Diyanet’i en üst seviyede temsil etmesine, görevini en güzel <ekilde yapmasGna ve fazlasGyla liyakat sahibi olmasGna ra:men özellikle müftü beyin makamGnda gözü olan bir takGm çGkar çevrelerinin iftira, dedikodu ve çe<itli bahaneleriyle Zakir Bey hakkGnda bugüne kadar 3 defa tayin i<lemi yapGldG. Birinci tayin Çorlu’ya yapGldG ve bununla ilgili dava açtGk, mahkeme müftülü:ün tayininin haksGz ve hukuka aykGrG oldu:una karar verdi ve Müftü Bey döndü. DanG<tay’da mahkeme kararGnG onayladG. &kinci tayin yine Mersin’e haksGz bir <ekilde yapGldG. Ve bununla alakalG da mahkeme yine kararGn hukuka aykGrG oldu:unu ve Müftü Bey’in görev yerinde

yapamaz, herkes görevini kanunlar ve nizamlar çerçevesinde yapacak ve atamalarGn da bu objektif kriterlere uymasG lazGm. Kimse çalG<tGrdG:G bürokrat benim emir kulum olacak diyemez. BürokratGn görevleri, kanunlarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle, yönergelerle bellidir. Bürokrat bu görevlerini kanunlara, nizamlara uygun yaptG:G sürece görev yerinde kalGr. Benim adamGm de:il, bana yakGn de:il, benim görü<ümde de:il, benimle aynG yolda yürümüyor diye hiçbir bürokrat görevden alGnmaz. Adamsendecilik, hem<ericilik gibi kriterler devlet yönetiminde yer almaz. Bu alaturka mantG:Gn terk edilmesi gerekiyor. Zaten bu nedenle mahkeme 3 defa bizi haklG gördü. Bu da bizim haklGlG:GmGzGn belgesi. Mahkeme kararGna, Diyanet &<leri Ba<kanlG:G’nGn bir itirazG oldu mu? Evet Diyanet &<leri Ba<kanlG:G DanG<tay’a bir itirazda bulundu ama biz sonuç alamayacaklarGnG dü<ünüyoruz. Çünkü mahkemenin verdi:i karar yeterli ve daha önceki ilk 2 mahkemesinde de gerek Çorlu gerekse Mersin’deki tayinlerinde kazandG:GmGz davalarda da Diyanet &<leri Ba<kanlG:G DanG<tay’a temyiz ba<vurusunda bulunmu<tu ama hiçbirisini kazanamadGlar, biz kazandGk. DolayGsGyla yine bizim kazanaca:GmGzG dü<ünüyoruz. Daha önceki emsaller de bunu gösteriyor. DanG<tay’Gn kararGnG açGklamasG 1 yGlG bulur.

Ama bir sonuç çGkaca:GnG dü<ünmüyorum.

“4. KEZ TAY&N OLURSA MADD& VE MANEV& TAZM&NAT DAVASI AÇACAYIZ” SayGn Bulgan bundan sonraki süreç nasGl i<ler, öngörüleriniz nelerdir? Tekrar bir haksGz tayin i<lemi yapGlGrsa sizin bu duruma kar<G tutumunuz ne olacak? Son olarak bir cami imamG ile Müftü Bey arasGnda olan bir olaydan dolayG Müftü Bey’in <ikayetçi oldu:u bir hususta Diyanet &<leri Ba<kanlG:G’nGn görevlendirdi:i müfetti<, görevini ihmal etti, görevini kötüye kullandG ve Türk Ceza Kanunu anlamGnda hapis cezasG gerektirecek bir <uç i<ledi. Müftü Bey’in suç duyurusunda bulundu:u <ahGs hakkGnda hiçbir i<lem yapmazken, tam tersine Müftü Bey’i sanGk konumuna dü<üren bir rapor hazGrladG. Bu da müfetti<lerin objektif davranmadG:GnG, hukuka aykGrG davrandGklarGnG, suç i<lediklerini gösteriyor. Bu nedenle Cumhuriyet SavcGlG:G’na suç duyurusunda bulunaca:Gz. AyrGca kendileri hakkGnda Diyanet &<leri Ba<kanlG:G’na, Ba<bakanlGk Tefti< Kurulu Ba<kanlG:G’na <ikayetçi olaca:Gz. Zaten daha önce de Diyanet &<leri Ba<kanG Mehmet Görmez’in <ahsGna yazmG< oldu:um dilekçede de 3 ayrG davamGzG kazandG:GmGzG 3 ayrG i<lemde de Diyanet &<leri Ba<kanlG:G’nGn hukuka aykGrG davrandG:GnG ve bu hukuka aykGrGlG:Gn 4. kez tekrarlanmamasG gerekti:ini e:er 4. kez tekrarlanGr ise, 4. bir haksGz tayinde imzasG bulunan tüm imza sahibi yetkililer hakkGnda suç duyurusunda bulunaca:GmGzG ve ayrGca bu haksGz tayinde imzasG bulunan görevliler ve yetkililer hakkGnda <ahGslarGna maddi ve manevi tazminat davalarG açaca:GmGzG SayGn Mehmet Görmez’e bizzat dilekçe ile ilettik. AyrGca Diyanet &<leri Ba<kanlG:G’na da kurumsal olarak bu ihtarGmGzG yaptGk. Bundan sonra daha dikkatli ve objektif davranmalarGnG kendilerinden istirham ediyoruz. Kamu kurumunu yönetmek objektiflik isteyen, devlet adamlG:G gerektiren ciddi makamlardGr. Buradaki hizmetlerde aslolan hukuktur. Kanundur, nizamlardGr. Bunun haricinde hiç kimse <ahsGna, keyfine, kafasGna göre takGlamaz. Bunu özellikle akGllarGna soksunlar.

BakGrköy Müftüsü Zakir Uzun; “BIRAKTIYIM YERDEN ÇALIMALARA DEVAM EDECEY&M” &stanbul 7. &dari Mahkemesi’nin verdi:i karar ile BakGrköy Müftülü:ü görevine geri dönen Zakir Uzun’u makamGnda ziyaret ettik. Uzun, gazetemize yaptG:G açGklamada, BakGrköy’de bGraktG:G yerden çalG<malarGna devam edece:ini belirtti. Uzun, “8 ay boyunca BakGrköy Müftülü:ü’nün hiçbir çalG<ma yapmadG:GnG, müftülük binasGnda bir çivi bile çakGlmadG:GnG üzülerek gördü:ünü de ifade ederek, “Kütahya Müftü YardGmcGlG:G görevimden tekrar eski görevim BakGrköy Müftülü:ü’ne mahkeme kararGyla geri döndüm. Müftülük binasGnG bGraktG:Gm gibi aldGm, 8 ay boyunca buraya çivi bile çakGlmamG<. Ama biz elimizden gelen tüm çalG<malara 8 ay önce bGraktG:GmGz yerden devam edece:iz. ÇalG<malara hemen ba<ladGk. Yaz kurslarGnGn planlamasGnG yapGyoruz, camilerin bakGmG, temizlikleri, e:itimler, görevli seminerleri yapaca:Gz. Din alanGnda ne varsa sosyal faaliyetler, konferanslar onlarGn çalG<malarGna ba<ladGk.” dedi. BakGrköylüler’e de seslenen Müftü Zakir Uzun, BakGrköylüler’in do:ruyu yapan bürokratlarGn yanlarGnda olmasG ve onlarG korumalarG gerekti:ini sözlerine ekledi.

( Yavuz ARPACIK )


14

YA Ş A M I N İÇİNDEN

Atatürk’ün Samsun’da başlattığı Kurtuluş Yeşilyurt ve Bakırköy sahilleridir. Çevresinde Savaşı ve onun kazançlarını gençliğe armağan bulunan komşu ilçelerden her hafta sonu ettiği 19 Mayıs kutlamaları tam bir saksağan sabahtan gece yarılarına kadar vasıtalarıyla kuşuna dönüştürülmüş durumdadır. onbinlerce insanın burada kentleşme ölçüsüne Gençlerimizin kendi bayramlarını layıkıyla uygun düşmeyen, o bölgenin insanlarını kutlayamadıkları, çeşitli gerekçelerle, engelrahatsız eden, demokrasiye baştan aşağıya lendikleri, duygularını yansıtamadıkları bir aykırı olaylar, kavgalar, boğulmalar, çevre pisortam oluşturulmuş, kutlamalar yüzde 90 likleri, gürültü pisliklerini lütfen, lütfen ilgililere kısıtlanmıştır. buradan duyuruyorum, gelişebilecek daha Böylesine anlamlı bir günde gençlerin sportif önemli olayları da önlemelerini öneriyorum. gösterilerinin yanı sıra Atalarına saygı Bütün bu olayların dışında aynı bölgelerde duruşunda bile yasaklar ve kısıtlamaların getirhiçbir trafik denetiminin bulunmaması öncelikle ilmesi hem Cumhuriyet’in emanet edildiği motorize kontrolün hiç uğramaması sorunları gençliğe hem de Türk ulusuna karşı yapılmakta çok daha üst seviyelere çıkarmıştır. olan bir yanlışlıktır. Sabahtan gece yarılarına kadar devam eden bu Kutlama merasimlerinde sadece mülki amirlerin kaosta yanlış park etmek, gürültü kirliliği yaratAtatürk Anıtı’na çelenk koymaları, daha sonra mak, özellikle ana arterlerde tek yönlü cadda gayri resmi “alternatif” olarak siyasi partidelere çift taraflı park edilmesi nedeniyle lerin, sivil toplum kuruluşlarının usulen yolların tıkanmasına neden olunmaktadır. koyduğu çelenklerle ne yapılmak istendiğini Bilhassa akşamları 22:00-24:00 saatleri anlamakta güçlük çekiyorum. arasında bu ana arterlerdeki gençlerin, belki de 19 Mayıs 2013 günü Bakırköy Özgürlük ehliyetsizlerin delicesine yaptıkları hız Meydanı’nda yapılan kutlama töreninde yarışmasını, patlak çift egzoz ve müzik gürültüyukarıda arz ettiğim görünüşler; gerçekten lerine çözüm bulamayan ilgilenmeyen tüm yürekler acısı olmakta Cumhuriyet’e zarar verilgilileri göreve davet ediyorum. mektedir. Malesef bu bölme-küçültme amaçlı Aslında Yeşilköy’e yapılan en büyük uygulamalar başarılı olmakta, meydanlarda yanlışlıklardan bir tanesi Bakırköy’deki genç yaşlı toplam 150-200 kişi bir araya “REGATTA” kafeler ve barların Yeşilköy’ün Fikret TORAMAN gelebilmektedir. göbeğine yerleştirilmesi olayıdır. Bunu yazarken ilerlemiş yaşımıza Bu şirin tarihi bölgede insanların rağmen orada bulunan Atatürkçü yaşantısı çekilmez haldedir. Hayatları 19 MAYIS UNUTTURULUYOR MU? kuşaklar acı duymuştur, utanmıştır. zehirlenmiştir, yöneticilerin panzehir ÇEVRE, TRAFİK VE ÇİRKİN YAPILAŞMA En az bir kaç bin insanımızın orada olmalarını bekliyorum. bulunması gerekirken 150 kişilik topluÖzellikle Yeşilköy’ün merkezinde tüm SORUNLARI luk birilerinin ekmeğine yağ sürmüştür kafeteryalar halkın yürüme alanı olan herhalde. Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kaldırımın üzerine masalarını koymuş, dönüşümün ilk uygulandığı mahalle olmasına gençliğe unutturulması doğrultusunda çaba sarf rağmen oradaki uygulamanın şimdi durdurulişgal etmiş durumdadırlar. Çift kaldırımın edenler mutlu olmuşlardır herhalde. Ancak böylece işgal edilmesi ortadan da trafik mak istendiği üç dört gün önceki ulusal bir gençlik olarak, siyasi partiler olarak ve yerel sirkülasyonunu düşünürsek insanların yürümegazete de yer almıştır. Hatta Çevre ve Şehircilik yöneticiler olarak da başlarını öne eğerek bu sine yer kalmamış durumdadır. Bir örnek verBakanlığı buranın “RİSKLİ ALAN” olarak ilan ilgisizliğin, duyarsızlığın nedenlerini biraz da mek gerekirse İstasyon Caddesi’nde eski Yapı edileceğini yani uygulamanın şimdilik kendilerinde, yaptığıkları icraatlarında, insanKredi Binası’nda ruhsatsız, denetimsiz açılmış duracağını açıklamıştır. Vatandaşların bu konularla kurabildikleri iletişim eksikliklerinde olan bir kodamanın kafeteryasının halini görmda kaygılarının bulunduğu, müteahhitlerle aramalıdırlar. Yarın seçim sandıklarında da enizi tavsiye ederim. İstasyon Caddesi’nde anlaştıkları halde aradan geçen uzun zamana insan ve oy toplama da bu aymazlığın akşam saatleri dış ilçelerden ya da komşu ilçelrağmen inşaata başlanamadığı yani kafaların yaşanması durumunda oluşacak sonuç sizlerin erden gelen vasıtalı insanlar bu kaldırımların karıştığı gözlenmektedir. takdirlerine sunulur. üzerine park etmekte, kafeteryaların camlarına İlgili bakanlığın da bu konuda “şikayetler yığıldı, kafalar karıştı, sorunu çözeceğiz” ifadesi kadar dayanmaktadırlar. Karşı tarafta aynı ÇEVRE VE TRAFİK KAOSLARI: olduğu zaman ortadan yürümesi mümkün bile bu işlerin çok uzun vadeli olacağını ön Dünya kültür ve tarih şehri olarak tanıtılmaya olmayacağından İstasyon Caddesi’nin mutlaka çalışmaların, doğru bir fizibilite araştırmanın çalışılan İstanbul’da son yıllardaki çirkin kurtarılması gerekmektedir. yapılmadığı, sabah-akşam kararı olarak ortaya yapılaşma, tarihi eserlerin, doğanın, ağaçların, Yapılan sivil toplum örgütleri toplantısı neticesi çıkarıldığını kanıtlamaktadır. yeşil alanların yok edilmesi için elden gelen her olarak bu bölgeye tahsis edilen ve sadece İstaBölgedeki emlak danışmanlarının, bakanlığın şey yapılmaktadır. syon Caddesi’nin denetimi görevini alan iki ve vatandaşın şikayetleri zaten bu Bir taraftan devlet yöneticilerimiz, sorumlu yaya polis benim düşünceme göre hiçbir çözüm uygulamaların sağlam temellere kişiler “Dört artı bir” diye inşaat kodlarını belirüretememekte, zaten mesaileri saat 17:00’da oturtulmadığını kanıtlamaktadır. tirlerken ve ilave ederek de “çocuklarımızın sona erdiğinden ve esas kaos saat 20:00’dan Bu bölgede sözleşmeyi imzalayıp da hala toprakla, yeşilliklerle yoğurulmasını” önerirken; sonra başladığından bu ve diğer caddelerin inşaata başlanamaması, üstelik bakanlığın yeni diğer yanda otuz-kırk-elli katlı kulelerin gelişi genelde Yeşilköy’ün halini takdirlerinize sunuyaçıklaması başlayan inşaatların da durdurulma güzel yükselmesine ne diyebiliriz değerli or, 40 yıllık bir Yeşilköylü olarak bu olaylar için tehlikesini getirdiğinden insanlarımız şaşkına dostlarım?.. elimden gelen her çareye başvurduğum halde dönmüşlerdir. Devletin el koyduğu, planladığı, Bu bağlamda dillerden düşmeyen Zeytinburbir çözüm üretilmemesine de esef ediyorum. uygulamaya aldığı “KENTSEL DÖNÜŞÜM” nu’nda 16-9 diye anılan İstanbul tarihi Dolayısıyla saat 21:00’dan sonra Yeşilköy ana böyle mi olmalıydı sevgili dostlar. yarımadasının siluetini alt üst eden kuleleri caddeleri ve hatta sokak içleri Allah’ın emaneİstanbul’un bir büyük çevre sorunu da özellikle duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. Mahkeme ilgili tine teslim edilmiş olmaktadır. başlamış bulunan yaz sezonundaki piknikçilik, binaların yıkılmasına karar vermiştir. Umarım Çok değerli ve duyarlı Bakırköy her yerde ve her saatte mangalcılık, isteyenin hukuk ve yasalar bu konuda üstün çıkar! Kaymakamımız Yakup Vatan’ın başkanlığında istediği alanda, kıyılarda, çimenlerde, yol Bu konuda daha çok söylenecek laf var değerli bu bölge için sivil toplum kuruluşu temsilcileri kenarında, ağaç altlarında mangal yakaokurlarım, 1 milyondan fazla asırlık ağaçların olarak da katıldığımız toplantılara da malesef bilmeleri, denetimsiz ateş yakarak çevreyi kesileceği, tarım alanlarının, yeşil alanların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, Trafik duman ve et kokusuna boğabildikleri olay Istıranca’dan geçen su kaynaklarının Şube Müdürlüğü’nden, Emniyet dünyanın hiçbir kültür, tarihi, turizm kuruyacağı “ÇILGIN PROJE” ile 3. Hava Alanı Müdürlüğü’nden, Bakırköy Belediyesi’nden temşehirlerinde görülen olay değildir. Olsa bile uygulamasında orada ortaya çıkacak doğa silcilerin de katılmış olmasına rağmen yapılan planlı ve denetimlidir. Bu konuyu sorumluların katliamı, yoğun betonlaşmayı ve de trafik bu toplantılardan sonuç alamadığımıza burada acilen irdelemesi ve denetim yapılmasını beklekarmaşasını ileride hep birlikte seyredeceğiz. yaşayan bir insan, bir sivil toplum örgütü mekteyiz. Onaylı master planı bulunmayan İstanbul’da yönetici olarak üzüntü duymaktayım. Kentin Avcılar’dan Kartal’a uzanan sahil Maslak’tan başlayarak Levent, Zincirlikuyu, Tem Çok iyi niyet ve ısrarlı takipçi olan Sayın şeridinde hafta sonları manzarayı görmeyen, Yolu boyunca İkitelli, Kayaşehir projelerinin Kaymakamımız Yakup Vatan’ın da verdiği emek orada alınması gereken çözüm ve tedbirleri gerçekleşmesinde ortaya çıkacak çarpık ve çabalarında boşa çıkması benim ayrıca bir ortaya koyamayan dolayısıyla o çevrelerde kentleşmeyi de hep birlikte alkışlaycağız! üzüntü kaynağım olmaktadır. yaşayanların yaşantılarını kısıtlayan, olaylara Kentsel dönüşümün projelerinden İstanbul’un İnşallah devam edecek olan bu toplantılarda uzaktan bakan siyasileri, yerel yöneticileri, tüm özelliklerini, tarihi görüntü ve değerlerini bölgede yaşayan değerli insanlarımızın da valilikleri ve belediyeleri bence görevlerini, tek mutlaka gölgeleyecek büyük bir sorun ileride katılımıyla bir sonuca varabileceğimizin umudu kelimeyle açıklarsak, YAPMIYORLAR. ortaya çıkacak gibi görünmektedir. Sizler de içinde sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz Bu çekilmez tahammül edilmez görüntülerin gazetelerden, görsel basından izliyor, okuyorsezonu geçirmenizi içtenlikle diliyor, saygılar en fazla sergilendiği İstanbul köşelerinden bir sunuz; Kadıköy Fikirtepe Mahallesi kentsel sunuyorum. tanesi de uzun sahil şeridine sahip Yeşilköy-


15

Dünya devi otel zincirleri Bak5rköy'e gelebilmek için yar5!5yor!

BAKIRKÖY TUROZMON PARLAYAN YILDIZI Sheraton, Ramada, Titanic, Wow Hotel, sahilde yapGmG devam eden Hyatt Regency, Ataköy 4. KGsGm’da yapGmGna ba<lanacak olan Hilton... Dev otel zincirleri BakGrköy'de yer alGyor. BakGrköy'de turizm yatGrGmlarG ile ilgili uzun yGllardGr turizm sektörünün içinde bulunan BakGrköy Belediyesi Meclis Üyesi Semih Cemali'yle konu<tuk... Semih bey, uzun yGllardGr turizm sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. AynG zamanda otelleriniz de var. Ama ilk önce sizden bahsedelim. Siz politikayG uzun yGllardGr yapGyorsunuz ama BakGrköy’e son seçimlerle geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 1987 yGlGndan bu yana turizm sektörünün içindeyim. &stanbul Üniversitesi Alman Dili ve EdebiyatG Bölümü’nden mezunum. Hem bu i<in akademik e:itimini gördüm hem de turizm sektörünün de:i<ik kademelerinde görev aldGm. Otel resepsiyonundan ba<layarak otel yöneticili:i ve otel i<letmecili:i pozisyonuna geldim. Turizm sektörü içerisinde sivil toplum kurulu<larGnda ba<kan ve ba<kan yardGmcGlG:G görevlerinde de bulundum. Politikayla ilgili sorunuza gelince, bundan önceki dönemde Eminönü’nde Belediye Meclis Üyeli:i yaptGm. Daha sonra Eminönü’nün Fatih’e ba:lanmasG ve 1983 yGlGndan bu yana BakGrköy’de oturmam nedeniyle de siyaseti BakGrköy’de yapmayG tercih ettim. BakGrköy’de özellikle turizmin geli<mesi konusunda çalG<malarGm söz konusu. Burada turizmin çok daha iyi noktalara gelece:i inancGndayGm. Gerçekten BakGrköy bugün &stanbul’da turizmin parlayan yGldGzGdGr. BakGrköy her anlamda turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Kara, deniz ve hava yolu ula<GmGna yakGn olmasG, sosyal belediyecili:in en iyi hizmetlerini veren belediyelerden biri olmasG sebebiyle turizm yatGrGmcGlarG BakGrköy’ü tercih etme noktasGna geldiler. Son yGllarda BakGrköy’de özellikle be< yGldGzlG otellerde büyük bir artG< söz konusu. Biz turistlerin sadece tarihi ve turistik yerleri görmek amacGyla geldiklerini dü<ünüyoruz. Ve bu konuda yanGlGyoruz! Turistler <ehrimize sadece tarihi ve turistlik yerleri görmek için gelmiyorlar. AynG zamanda e:lenmek, alG<veri< yapmak, halkGmGzla, Türk insanGyla iç içe olabilmek, kültürümüzü tanGmak için de geliyorlar. &<te BakGrköy tüm bunlara cevap veren bir ilçe konumundadGr. &stanbul açGsGndan baktG:GnGz zaman ye<ilin en fazla oldu:u ilçelerin ba<Gnda da yine BakGrköy geliyor. Özellikle BakGrköy Belediyesi turistin rahat ve konforlu ya<ayabilmesi için ça:da< ve sosyal belediyecilik anlayG<GnGn en iyi örne:ini sergiliyor. Son yGllarda &stanbul’daki betonla<madan dolayG turistlerin bGrakGn sabahlarG yürüyü< yapma, spor yapma imkanG bulmasGnG; kalabalGktan, gürültüden ve trafik karma<asGndan dolayG otellerinden dG<arG çGkGp sadece otobüslerle tarihi yerlerimizi gezip, <ehrimizden ayrGlGyorlar. Ama BakGrköy’de konaklayan turistler sabahlarG uyanGp en azGndan bir Ye<ilköy Sahili’nde yürüyebiliyor, sabah sporunu yapabiliyorlar. AynG zamanda belediyemiz tarafGndan yapGlan 100 dönüme yakGn bir botanik bahçesinde turistlerimiz spor yapma, gezme imkanG bulabilecekler. BunlarGn hepsi turizm açGsGndan bir artGdGr. Bir anlamda BakGrköy’ün cazibe merkezi olmasGnGn neden-

lerinden birisi de BakGrköy ‘ün 7/24 saat ya<ayan bir kent olu<udur. BakGrköy, turistlerin sabahtan ak<ama kadar me<gul olabilecekleri, tarihi yerlerini gördükten sonra alG<veri< yapabilecekleri, nezih yerlerde oturabilecekleri birçok mekâna sahip. &nanGyorum ki, BakGrköy çok daha iyi noktalara gelecektir. Yakla<Gk 7’ye yakGn 5 yGldGzlG otelimiz var. Hepsi de marka oteller, zincir oteller. YapGlacak projelerle çok yakGn zamanda BakGrköy’de 5 yGldGzlG otel sayGsG 13-14’ü bulacaktGr. Ataköy sahilinde kaba in<aatG bitmek üzere olan Hyatt Regency, Ataköy 4. KGsGm’da kGsa süre içinde in<aatGna ba<lanacak olan Hilton Oteli, imar planlarG geçti o yapGlGyor. Yine bir lejant de:i<ikli:i yapGldG. Florya da bir arazi turizm alanGna çevrildi. Orada da tahmin ediyorum butik otel yapGlacak. Ve duyumlarGmGza göre eski BakGrköy diye tabir edilen tren yolunun alt kGsmGnda Cevizlik, Zeytinlik gibi mahallelerde pek çok bina pansiyona dönü<türü-lüyor. Bu konuda belediye de planlG, programlG bir çalG<ma yapGyor mu? Belediyemiz turizm alanG ilan etti:i bölgelerde turizm yatGrGmcG-larGna büyük kolaylGklar sa:lGyor. AçGk ve net söylüyorum, turizm yatGrGmlarG alanGnda belediyemiz kendi üzerine dü<en görevleri fazlasGyla yerine getiriyor. KGsa sürede o yatGrGmlarGn proje a<amasGndan çGkGp bir an önce bitmesi konusunda belediye gerekli katkGlarG sunuyor. Semih bey, otelcilik sadece otel yapGmG, oda kiralamak de:il, aynG zamanda otelcili:in istihdam açGsGndan ve yan kurulu<lara sa:ladGklarG katkG bakGmGndan pek çok insana i< imkânG sa:layan bir sektör oldu:unu biliyoruz? Bu konuda da BakGrköy’de ciddi bir katkG olaca:GnG söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Turizm sektörü büyük istihdam yaratan bir sektör. AynG zamanda 130’a yakGn farklG sektörle çalG<ma imkânG yaratan bir sektör. Bu anlamda sadece çalG<anG ile dü<ünmeyin olayG. Otelin çama<Gr yGkamasGndan tutun, kahvaltG hizmetlerine kadar aklGnGza gelebilecek her türlü hizmeti farklG sektörlerden almaktadGr. &stihdamGnGn dG<Gnda ekonomiye büyük katkGlarG var. Türkiye geneline baktG:GmGz zaman Türkiye gerçekten turizm ülkesi. Özellikle de &stanbul deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, her anlamda ticaretiyle bir turizm <ehri. Biz buna 3T diyoruz. Tarih, Turizm ve Ticaret. Acaba bugün &stanbul sahip oldu:u turizm potansiyeline göre hak etti:i yerde midir? Ne yazGk ki de:ildir. 2012 yGlGnda &stanbul’a gelen turist sayGsG 9-10 milyon arasGnda. Paris’e yGllGk gelen turist sayGsG 30 milyonun üzerinde. Londra’ya gelen turist

sayGsG ise 25 milyonun üzerinde. Bu rakamlar bize &stanbul’un henüz hak etti:i noktada olmadG:GnG gösteriyor. Daha iyi noktalara gelecek. Ama bu nasGl olacak? Dedi:im gibi marka otellerle, bu i<i bilen gerçek anlamda büyük yatGrGmcGlarla, iyi tesislerle, iyi hizmet vererek. Özelinde BakGrköy’ü ele alGrsak BakGrköy daha <anslG. Bir taraftan deniz, bir taraftan karayolu, bir taraftan havayolu ve demiryoluyla ba:lantGnGn merkezinde olan bir yer. &nsanlar havaalanGndan çok rahat 10 dakika içerisinde otellerine gelebilirler. Deniz yoluyla &stanbul’un tamamGnG gezerek, dönü<te de yine otellerine rahatlGkla gelebilirler. 29 Ekim’de açGlaca:G söylenen Marmaray projesinin de ciddi katkGlarG olacak. Örne:in, BakGrköy veya Ataköy’den trene binen bir ki<i 37 dakika sonra BostancG’da olacak. Ula<Gm turist için çok önemli de:il mi? Ula<Gm da önemli, ancak turist için en önemli <eylerden biri de huzur içinde güven içinde o bulundu:u yerde kalabilmesi. Siz de yurt dG<Gna çGktG:GnGz zaman buna dikkat edersiniz. Merkezi yerlerde kalmayG tercih eder, korkmadan sokaklarda dola<mayG arzu edersiniz, toplu ta<Gma vasGtalarGnG kullanmaya özen gösterirsiniz. Bu anlamda BakGrköy ayrGcalGklG bir ilçe. Yani BakGrköy turistin rahatlGkla gezebilece:i, gece yarGsG tek ba<Gna soka:a çGkabilece:i, e:lenebilece:i, nezih yerlerde yemek yiyebilece:i, alG<veri< yapabilece:i imkanlarG sunuyor. Biz belediye olarak turiste yapabilece:imiz her türlü yardGmG yapabilme konusunda da kesinlikle di:er ilçelerle kGyaslanmayacak derecede hem sa:lGk konusunda hem de turistin rahat edebilmesi anlamGnda tüm olanaklarGmGzG seferber ediyoruz. Semih bey ben olaya <öyle bakGyorum. Bir ülkede veya bir yörede ne kadar çok turistik tesis olursa o yöre hem imar açGsGndan hem de altyapG açGsGndan daha düzene girmek zorunda. AynG zamanda peyzaj bakGmGndan. Çünkü turist bunlarG görmek istiyor. Siz isterseniz 20 yGldGzlG otel yapGn ama çevresinde peyzaj yok, pislikten geçilmiyor, yollar berbat çukurlar içinde. Turist o zaman oraya gelmez. Bu geli<me ilçemiz için bir artG gibi geliyor bana. Sizi kutluyorum. Gazetecili:in dG<Gnda turizmi de yakGndan takip eden ve bu konuda da gerçekten çok güzel fikirleri olan birisiniz. Ben bu konuya da de:inecektim. &yi ki bunu söylediniz. Bugün 5 yGldGzlG otel yapmak hiçbir <eye yaramaz. E:er sokaklarGmGz bir yGldGz ise, caddelerimiz bir yGldGz ise istedi:iniz kadar 5 yGldGz yapGn. Önemli olan sokaklarGmGzG da 5 yGldGz konumuna getirebilmek, kaldGrGmlarGmGzG da, dükkanlarGmGzG da genel olarak kentimizi o konuma getirebilmek. Bu anlamda BakGrköy’ü di:er ilçelerden ayrG tutuyorum. Gerçekte BakGrköy’de 5 yGldGzlG otellerin yatGrGm yapmalarGndaki en büyük nedenlerden biri de BakGrköy’ün alt yapGsGnGn, hizmet anlayG<GnGn, sokaklarGnGn, caddelerinin de 5 yGldGzlG olu<udur. Bundan dolayG BakGrköy’de yer alGyor yatGrGmcGlar. BakGrköy’de otel yatGrGmG yapmak istiyoruz diyorlar. &nanGn benim belediyedeki görevli arkada<lardan aldG:Gm izlenime ve duyumlara göre her gün bir yatGrGmcG BakGrköy Belediyesi’ne gelip, BakGrköy’de yatGrGm yapGlabilecek yerin olup olmadG:GnG soruyor. TanGdG:Gm emlakçGlarGn neredeyse hepsi BakGrköy için o kadar çok talep var ki ama yer bulamGyoruz diyorlar. Ben inanGyorum ki, BakGrköy turizm anlamGnda &stanbul’un lokomotifi olacaktGr. Bugünkü sayGsGnGn 5-6 yGl içerisinde çok daha üstüne çGkacaktGr. Marka oteller BakGrköy’ü tercih ediyor. Bir BakGrköylü olarak bu beni çok mutlu ediyor. &leri ki yGllarda BakGrköy turizmin parlayan yGldGzG olacak diyorsunuz? Kesinlikle. Buna içtenlikle inanGyorum. AyrGca BakGrköy Belediyesi’nin de ça:da<-sosyal belediyecilik anlayG<G gere:i BakGrköy’ün turizmin parlayan yGldGzG olmasG için elinden gelen gayreti gösterece:ine yürekten inanGyorum.


16

ARPACIK MOB-LYA Mutfak Dolab2, TV Ă&#x153;nitesi, Vestiyer, Ofis Mobilyalar2 ve Her TĂźrlĂź Ă&#x2013;zel Sipari Mobilyalar Yap2l2r. GĂźnĂźnde Teslim Edilir. Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / %stanbul Tel : 0532 612 94 34

Yasemin BAYER

Ya<am Boyu Ă&#x2013;:renme Do:du:u ilk andan ba<layarak dĂźnyasGnGn de:i<ece:i son ana dek hep bir <eyler Ăś:renmeyi sĂźrdĂźrĂźr insan. YaptG:GmGz her <eyi hep bizzat kendimiz Ăś:renerek gerçekle<tiririz. Ă&#x2013;:renmenin ya<G yoktur derler. Gerçekten de Ăśyle. Ya<am boyu sĂźren bir Ăś:renme içindeyiz. Mark Twain, â&#x20AC;&#x153;Bir deneyimden sadece içerdi:i bilgeli:i alma konusunda dikkatli olmalGyGz ve orada durun; tGpkG sGcak bir sobanGn kapa:Gna oturan kedinin korkusu gibi. Kedi bir daha asla sGcak sobanGn kapa:Gna oturmayacaktGr, bu iyidir, ancak bir daha asla so:uk bir sobanGn kapa:Gna da oturmayacaktGrâ&#x20AC;? diyerek ya<amda insanlarGn hep yanlG<lar yaparak do:ruya ula<masGnG bu cĂźmlelerle anlatmG<.. Yazar ve dĂź<ĂźnĂźr E.M. Gray, â&#x20AC;&#x153;Ba<arGlG insanlar, ba<arGsGzlarGn yapmaktan ho<lanmadG:G <eyleri yapma alG<kanlG:Gna sahiptirler. OnlarGn da her zaman bunlarG yapmaktan ho<landGklarG sĂśylenemez. Ancak ho<nutsuzluklarG amaçlarGnGn gĂźcĂź kar<GsGnda ikinci sGradadGrâ&#x20AC;? sĂśzleriyle tanGmlamG< akGllG ya<am biçimine sahip insanlarG. Yapmak zorunda oldu:umuz i<leri istesek de istemesek de zamanGnda yapmayG Ăś:renmek, ertelememek yani bugĂźnĂźn i<ini yarGna bGrakmamak ya<amda edinilmesi gereken en de:erli Ăś:reti. Ne kadar yo:un olursanGz olun ama yazar ve dĂź<ĂźnĂźr Henry David Thoreauâ&#x20AC;&#x2122;nun da belirtti:i gibi, â&#x20AC;&#x153;Me<gul olmak yeterli de:ildir, karGncalar da me<guldĂźr. AsGl sorun neyle bu derece me<gul oldu:unuzdur.â&#x20AC;? Geçti:imiz gĂźnlerde bir karikatĂźr gĂśrdĂźm: Bir bebek ve bir kedi yavrusu kar<GlGklG

uzanmG<lar. Yavru kedi, bebe:e: â&#x20AC;&#x153;Ah, senin ne çok i<in var. BĂźyĂźyeceksin. Okula gideceksin, sGnavlara girecek Ăźniversitede okuyacaksGn. E:itimin bitince i< arayacaksGn, para kazanman gerekecekâ&#x20AC;Ś Daha bir sĂźrĂź <ey için u:ra< vermen gerecek. Siz iki ayaklGlarGn i<i gerçekten ne zorâ&#x20AC;Ś Bak biz dĂśrt ayaklGlarGn hiç bĂśyle sorunlarG yok. Gayet huzurlu ve mutlu bir ya<am sĂźrĂźyoruzâ&#x20AC;? diye tanGmlamG< insano:lunun ya<amGnG. Ku<kusuz her insanGn kar<Gla<tG:G birçok zorluk var ama ĂśnĂźmĂźze çGkan zorluklarla ba< edebildi:imiz Ăślçßde ba<arGlG, huzurlu ve mutlu oluyoruz. Ve her insanGn içinde bu zorluklarG yenme cesareti ve kapasitesinin var oldu:unu zaman geçtikçe algGlGyoruz. YapGlan her yanlG<tan, her kaybetmeden sonra do:ruyu buluyor, kazanmayG Ăś:reniyor, yeniden birçok <eyi in<a ediyoruz. KGsacasG her <eyi yeniden yorumlama yetene:iyle farklGla<Gyor insano:lu. &<te bu nedenle adam gibi adam olabilmek aslGnda çok da zor de:il. Ya<amG boyunca bilge davranabilmek insanGn kendi elindeâ&#x20AC;Ś Satranç oynamak bu açGdan pek Ăśnemliâ&#x20AC;Ś YaptG:GnGz her hamlenin bir sonrasGnG dĂź<ĂźnĂźyorsunuz. Bu nedenle ya<amGnGzda kar<Gla<aca:GnGz bir sonraki olay hep bir sonraki hamlenizle ĂśrtĂź<Ăźyor. Ya<amGnGzG kendiniz yĂśnetiyorsunuz. HayatGn akG<Gna bGrakmGyorsunuz. Ya<amGnGzG de:erli kGlGyorsanGz mutlu olmamanGz için hiçbir neden kalmGyor. Do:ru oldu:una inandG:GmGz seçimler yapmayG Ăś:rendi:imizde, ya<am kalitesinin ve kontrolĂźnĂźn kendi elimize geçece:ini akGldan hiç çGkarmamak gerek. Ă&#x2013;yle de:il mi?

ARPACIK PERDE TASARIM Ev ve Ofisleriniz için Perde Modelleri -

Zebra Perde Stor Perde Ah<ap Stor Perde Dikey Perde

-

Ah<ap Jaluzi AlĂźminyum Jaluziler Kruvaze Perde Rustik ve TĂźl Perdeler

Adres: Ordu Cad. SelimpaDa Sk. NO: 22 /24 SelimpaDa %D Merkezi Laleli / %stanbul

Tel : 0212 520 50 78 - 0535 650 28 12 arpacikperde.com

ARPAPEN PVC PLAST0K DORAMA Her nevi plastik, alĂźminyum ve demir dorama malzemeleri ve pvc kap9, pencere sistemleri, 9s9 cam ve tĂźrleri yap9l9r. Adres: ZĂźbeyde HanWm Cad. GĂźrkan Sok. No:2 BaMcWlar / %stanbul Tel : 0212 550 74 91 arpapenpvc@hotmail.com

NO+AN - KINA - DĂ&#x153;/Ă&#x153;N ORGANOZASYONU SĂ&#x153;NNET ORGANOZASYONU BUTOK KURABOYE PALYAĂ&#x2021;O GĂ&#x2013;STEROSO DO/UM GĂ&#x153;NĂ&#x153; ORGANOZASYONU BEBEK DO/UM HEDOYELERO, BEBEK +EKERLERO VE Ă&#x2021;OKOLATALARI SOPARO+O ALINIR VE Ă&#x2013;ZENLE ADRESE GĂ&#x2013;NDEROLOR Adres: Cevizlik Mah. HĂźsreviye Sk. GĂźnay %D HanW No: 17 BakWrkĂśy / %STANBUL Tel: 0212 543 40 47 - 0530 231 27 66 - www.ebayorganizasyon.com

Ă&#x2013;RNEK EMLAK DAHOLO TOCARET

Real Estate

%smet DURMAZ 0532 272 64 47

Vahap Ă&#x153;TEBAY 0532 467 10 52

Sat9l9k, kiral9k ev - i"yeri, arsa ilanlar9 ile hizmetindeyiz. AtakĂśy 4. KGsGm Ă&#x2021;ar<GsG No:34 &stanbul e-mail: ornekemlak@ttmail.com

Tel: (212) 661 00 90 (212) 559 54 94 Fax:(212) 559 75 99


17

Emlak Vergisi’ne esas Arsa Birim FiyatlarGnG belirleyecek Takdir Komisyonu toplandG.

;MZALAYAN MUHTARLARA TEPK; YA!IYOR Emlak Vergisi’ne esas te<kil edecek Arsa Birim FiyatlarG’nGn de:erlendirilmesi ile ilgili yapGlan toplantGya katGlan BakGrköy’ün 15 muhtarGndan, belediyenin tespit etti:i artG< oranlarGnGn çok yüksek olmasG nedeniyle 4 mahalle muhtarG tutanaklarG muhalefet <erhi koyarak imzaladG. Di:er 11 mahalle muhtarG ise belediyenin artG< oranlarGnG kabul ederek imzaladG. Bilindi:i gibi 213 sayGlG Vergi Usul Kanunu ilgili maddelerine göre, yine aynG kanunun 72. Maddesi Takdir Komisyonu’nun kimlerden olu<aca:GnG belirlemi<. Buna göre Takdir

KomisyonlarG Belediye’nin görevlendirdi:i bürokratlar, mahalle muhtarlarG, Tapu Müdürlü:ü’nün görevlendirdi:i bir memur ve Ticaret OdasG’nGn görevlendirdi:i bir ki<i tarafGndan olu<uyor. Bu komisyon her dört yGlda bir toplanarak Emlak Vergisi’ne esas Arsa Birim FiyatG’nG belirliyorlar. Belirlenen bu oranlar mevzuat gere:i Valili:in belirledi:i Merkez Komisyonu’na gönderiliyor. Yine mevzuat gere:i belirli a<amalardan sonra sonuçlandGrGlGyor ve kesinlik kazanGyor. BakGrköy’de ise belediyenin belirledi:i ki<iler,

muhtarlara tek tek giderek yine belediyenin belirledikleri oranlarG adeta dikte ettirerek kabul ettirmeye çalG<Gyor. Takdir Komisyonu ise yaptG:G toplantGda halkGn temsilcisi olarak halk tarafGndan seçilen muhtarlarGn mahallesinin haklarGnG koruyaca:Gna tam tersi davranG< içerisinde bulunabiliyorlar. BakGrköy’deki Takdir Komisyonu’nun son yaptG:G toplantGda enlikköy MuhtarG Mümin Sava< Gökta<, Ye<ilköy MuhtarG Bülent Yurtsever, Ataköy 7,8,9,10 Mahalle MuhtarG Aylin

Bülent YURTSEVER

Aylin KESERKAYA

Fehamet BERK

M. Sava< GÖKTA

Ye<ilköy Mahalle MuhtarG

Ataköy 7,8,9,10 Mahalle MuhtarG

Ataköy 3,4,11 Mahalle MuhtarG

enlikköy Mahalle MuhtarG

Nihat AH&N

Emel ÇEL&K

Canan ERGÜN

Yenimahalle Mahalle MuhtarG

Zeytinlik Mahalle MuhtarG

Ataköy 2,5,6 Mahalle MuhtarG

Serdar UZUNOYLU

YGlmaz UFUK

Sabri AMANAT

Kartaltepe Mahalle MuhtarG

SakGza:acG Mahalle MuhtarG

Osmaniye Mahalle MuhtarG

Gönül ÇAVUOYLU Cevizlik Mahalle MuhtarG

Sedat MUMCUOYLU Ye<ilyurt Mahalle MuhtarG

Keserkaya ve Ataköy 3,4,11 Mahalle MuhtarG Fehamet Berk tutanaklarG muhalefet <erhi koyarak onaylGyorlar. Di:er muhtarlar ise belediyenin önerdi:i sokak sokak artG< oranlarGnG aynen imzalGyorlar. Bilindi:i gibi Emlak Vergisi’ne esas Arsa Birim FiyatlarG her dört yGlda bir yeniden belirleniyor ancak komisyonun 2009 yGlGnda belirledi:i Emlak Vergisi’ne esas Arsa Birim FiyatlarG her yGl yeniden de:erlendirme oranGnda arttGrGlGyor. 2009 yGlGnda belirlenen Arsa Birim FiyatlarG 2013 yGlGna gelene kadar yüzde 36 ile yüzde 39 arasGnda yani her ay ortalama yüzde 10-12 arasGnda arttGrGlmG<tG. 2013 yGlG mayGs ayGndaki yeni yapGlacak artG<lar ise her yGl yapGlan yeniden de:erlendirme artG< oranlarG üzerine yapGlan artG< oluyor. Gazetemizi arayan çok sayGda okuyucumuz “Muhtarlar bizim muhtarlarGmGz de:il mi? Bizim haklarGmGzG korumalarG gerekmiyor mu? Hiçbir hesap kitaba dayanmayan çok yüksek orandaki artG<larG imzalarken bize gerekçelerini de söylemek zorunda de:iller miydi?” diye soruyorlar. Yüksek orandaki Arsa Birim FiyatG de:erlerini imzalayan muhtarlarGmGza gerekçelerini açGklamak istediklerinde gazetemizin sayfalarG her zaman açGktGr. Bilindi:i gibi BakGrköy Belediye Meclisi almG< oldu:u bir karar ile muhtarlGklarGn ayda 1750 TL’yi a<mamak kaydGyla; kira, yakGt, haberle<me ve personel giderlerini fatura kar<GlG:G ödüyor. BazG muhtarlara da belediye kadrosundan eleman göndererek muhtarlGkta çalG<masGnG sa:lGyor. Yine BakGrköy Belediyesi isteyen muhtarlarG, yGlda bir veya iki kez aileleri ile birlikte yurt dG<G seyahatine gönderiyor.

Zuhuratbaba Muhtarl\M\ çantadan, ayakkab\ya, oyuncaktan, ders kitab\na, spor giyimden, bebek giyimine, yazl\k ve k\Rl\k k\yafetlerden, tak\, boncuk gibi süs eRyalar\na kadar 7 bin 500 çeRit ürünü ihtiyaç sahiplerine bedava olarak daM\tt\. Zuhuratbaba Muhtarl\M\ taraf\ndan yürütülen çal\Rma kapsam\nda mahallede oturan hay\rseverlerin baM\Rlar\yla elde edilen 7 bin 500 ürün, muhtarl\k binas\n\n önünde sergilendi. Bak\rköylü ihtiyaç sahiplerinin yoMun ilgi gösterdiMi ürünler k\sa süre içinde tükendi. Zuhuratbaba Muhtar\ Vekili Mustafa Aykut ncesaraç yard\m sergisiyle ilgili gazetemize yapt\M\ aç\klamada, kampanyay\ uzun zamand\r sürdürdüklerini, sadece Bak\rköy’de deMil, Karadeniz’in köyleri ve Anadolu’da da bu daM\t\mlar\ yapt\klar\n\ söyledi.

ZUHURATBABA MUHTARLI/I’NDAN

Ünal EROL Zuhuratbaba Mahalle MuhtarG

KasGm YILDIZ Ataköy 1. KGsGm Mahalle MuhtarG (Vefat Etti)

Mustafa AYTEK&N BasGnköy Mahalle MuhtarG

ÖRNEK DAVRANI+


18

SGK binasGndan sonra BakGrköy Vergi Dairesi de ta<GndG.

SGK’dan SONRA BOR DARBE DE VERGO MÜKELLEFLERONE

Esra ERDO"AN CanlG Hayat PolitikalarG Biz 2013 yGlGnGn mayGs ayGndayGz. Ülke 2023’e hazGrlanGyormu<, yazGklar olsun. imdi ki durumdan, o zamana bir vizyon atsak ülkede kimsenin tanGnmadG:G, ayGbGn kara çar<aflar altGnda ya<andG:G ve böylesi bir e<itli:e de ileri demokrasi dendi:i konusunda hemfikir olabiliriz eminim. Bu durumda önceki yazGlarGmG da kaynak göstererek, ülkedeki canlG hayata dair tüm politikalarGn el birli:i ile tüketilmeye ba<landG:G ve cansGz kuklalarGn adeta bir hayal âleminde ya<Gyormu<uzcasGna mutluluk oyunlarG oynadG:G ayan beyan ortadadGr. Ba<bakanGmGz gemiciklerine yenilerini eklemi< ülkem sularGnda refah içinde gezinirken, bo:azlar da &stanbul projesi ile elimizde son kalan hazinemiz olan bor madenlerimizi yabancGlara nasGl pazarlarGmGn yollarG aranGr iken, dünyaca ünlü ordumuz Silivri de zorunlu ama ebedi olmayan istirahatgahlarGna çekilmek zorunda bGrakGlmG<ken, ülkede görünürde ço:unluk illüzyonu ile aslGnda en azGndan ülke içi azGnlG:Gn çGkarlarG kollanGrken, oy hakkG olmayan Suriyeliler kendine bakamayan ülkemizin sGnGrlarGnG ele:e çevirmi< üstüne de hükümetten seçimler yakla<Grken ülkem vatanda<G olma iznini koparmG<ken eee oy kullanacaklar tabi-, ReyhanlG’da kopan kollar bacaklar giden canlara analar a:lar iken… HavaalanGnda ABD’den dönen Ba<bakanGmGz, yine ABD’de olan kasGrga için giden canlar adGna defalarca üzüntü ihsan edip, ba< sa:lG:G diler iken… LafG bile geçmeyen ReyhanlG’da yaralar henüz sarGlmamG<, analar hala a:lar iken; bu bölgede olanlara de:inen gazetecinin sorusuna cevap vermemek adGna yayGn kesilirken ve ulusal basGnGmGz artGk neden bu kadar korkuyorsa basGn özgürlü:ünü -o da ne ki diyenleriniz olabilir- kullan(a)maz iken… Ülkem 2023’lere hazGrlanGr iken; bu ahval ve <erait devam ettikçe 10 sene sonrasGnG dü<ünmek bile istemeyen ben, bu yazGyG kaleme alGyorum. Belki aranGzdan bazGlarG; ne olacak yazacaksGn da ülke elden gitmi<, sen klavye ba<Gnda diyebilirler ama unutmayalGm ki yazmakta bir ileti<im biçimidir ve hiçbir <ey yapmamaktan ye:dir. MAKSAT SAFIMIZ BELL& OLSUN. Önce vatan haini ilan edilip, ülkeden atGlan sonra da heykeli dikilen NazGm’Gn dedi:i gibi saflarG sGkGla<tGrdG:GmGz zaman 2023 CANLI HAYAT POL&T&KALARININ eseri olma <ansGnG yakaladG:Gnda ülkem ATAMIN izinde olacaktGr ki bu da müreffeh bir Türkiye demektir. Uykunun yarG ölüm demek oldu:unu ve artGk en azGndan az uyumamGz gerekti:ini söylemeden yazGmG bitirmek istemedim. UYANIN ÜLKEM&N GÜZEL &NSANLARI, ARTIK UYANIN…

Zuhuratbaba’daki Adliye BinasG ve Yenimahalle’deki SGK binasGndan sonra BakGrköy Vergi Dairesi de ta<GndG. BakGrköy Vergi Dairesi, Aksaray Vatan Caddesi’nde bulunan Maliye BinasG’na ta<GndG. Tüm birimleri ile birlikte ta<Gnan BakGrköy Vergi Dairesi’nin BakGrköy’deki eski binasG ise Maliye’nin ar<ivi olarak kullanGlacak. BakGrköy Vergi Dairesi yetkilileri, idarenin almG< oldu:u karar sonucunda &stanbul’daki 20 vergi dairesinin tek bir merkezde toplandG:GnG ve

bu nedenle BakGrköy Vergi Dairesi’nin de Aksaray Vatan Caddesi’ndeki bu merkeze ta<GndG:GnG belirttiler. Yetkililer, mükelleflerin sGkGntG çekmemeleri amacGyla daha önceden kGsa mesaj yoluyla mükelleflere haber verildi:ini de belirterek, BakGrköy Vergi Dairesi’nin de ta<GndG:G Aksaray’daki Maliye BinasG’nGn Vatan Caddesi’ndeki &stanbul &l Emniyet Müdürlü:ü’nün hemen yanGnda oldu:unu da kaydettiler. (Yavuz ARPACIK)

BAKIRKÖY BELED-YES-’NDEN

ÖRNEK B-R UYGULAMA Birço:umuz oturdu:umuz mahallenin, soka:Gn adGnGn nereden geldi:ini, sokaklara isimleri verilenlerin kimler oldu:unu merak eder, genellikle de büyüklerimize sorarGz. &nternette ara<tGrGrGz. BakGrköy Belediyesi de ba<lattG:G uygulama ile vatanda<larGn bu merakGnG gidermeye çalG<Gyor. Belediye, sokaklara isimleri verilen <ahGslarGn özgeçmi<lerinin bulundu:u tabelalar yerle<tirerek, vatanda<larGn bu ki<iler hakkGnda bilgi sahibi olmalarGnG sa:lGyor. BakGrköy Belediyesinin bu uygulamasG takdirle kar<GlanGyor.

YENO ÇÖP KONTEYNERLERO NEREDE? BakGrköy Belediyesi Temizlik &<leri Müdürlü:ü geçti:imiz aylardan itibaren BakGrköy genelindeki mevcut sac konteynerleri hafif plastik konteynerlerle de:i<tirmeye ba<ladG. BakGrköy’ün hemen hemen birçok mahallesindeki ve soka:Gndaki çöp konteynerleri de:i<tirildi. Fakat bazG mahallelerde aylardGr de:i<tirilmeyen çöp konteynerleri ise vatanda<lar tarafGndan tepki çekiyor. Gazetemizi arayan birçok BakGrköylü “BakGrköy Belediyesi ço:u mahalle ve sokaktaki çöp konteynerlerini yeniledi. Yeni çöp konteyn&ncirli Cad. Ba<arG Sok. erlerinin görünü<ü

de güzel. Ama bizim soka:GmGzdaki demir konteynerler halen duruyor ve görüntü kirlili:i de yaratGyor. Bu konteynerlerin de acilen de:i<tirilmesi gerekiyor.” diyorlar. Özellikle Kartaltepe Mahallesi’nde de:i<tirilmeyen çok sayGda demir çöp konteyneri bulunuyor. Kartaltepe Ba<arG Sokak ve Ye<ilada Sokak’taki demir çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor. Mahalle sakinleri bu konteynerlerin de bir an önce yeni plastik konteynerlerle de:i<tirilmesini istiyor.

(Yavuz ARPACIK)


19

28 bran!ta 10 Bin 348 kursiyere ula!an Bak5rköy Halk Eitim Merkezi’nden Türkiye’de bir ilk

8 YABANCI D;LDE ÜCRETS;Z E!;T;M Bak\rköy Halk EMitim Merkezi, 28 ana branRta ücretsiz verdiMi kurslarla binlerce kiRiye hizmet veriyor. 1987 y\l\nda faaliyete baRlayan Bak\rköy Halk EMitim Merkezi, 2007 y\l\ndan bu yana Bak\rköy lçe Milli EMitim MüdürlüMü yan\ndaki merkez binas\, YeRilköy ve Ataköy hizmet binalar\ ve Ataköy S Bloklar’da 2 yerde olmak üzere 5 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. 2012-2013 döneminde Ru ana kadar 10 bin 348 kursiyere eMitim veren Bak\rköy Halk EMitim Merkezi, eMitim kalitesi ile de öne ç\k\yor. 8 ayr\ dilde eMitim vererek stanbul’da bulunan 45 Halk EMitim Merkezi aras\nda da ön plana ç\kan Bak\rköy Halk EMitim Merkezi’nde verilen kurslarla ilgili kursiyerlerden hiçbir ücret talep edilmiyor. Bak\rköy Halk EMitim Merkezi’nde, AhRap teknolojileri, aile ve tüketici eMitimi, bahçe eMitimi, biliRim teknolojileri, büro yönetimi, çocuk geliRim ve eMitimi, dil kurslar\, eMlence hizmetleri, el sanatlar\, giyim, grafik-fotoMraf, güzellik-saç bak\m\, kiRisel geliRim, konaklamaseyahat, kuyumculuk, muhasebefinansman, müzik, gösteri sanatlar\, okuma-yazma, öMretmenlik ve eMitim, radyo televizyon, saMl\k, sanat tasar\m, seramik, cam, spor, yabanc\ diller, yiyecek-içecek hizmetleri olmak üzere toplam 28 ana branRta kurslar veriliyor. Bak\rköy Halk EMitim Merkezi’ni ziyaret ederek, Halk EMitim Merkezi’nde verilen kurslar, kurslara kat\l\m Rartlar\, kurs dönemleri, en çok raMbet gören kurslar hakk\nda Müdür Yener Y\ld\r\m’la konuRtuk. stanbul’da 45 Halk EMitim Merkezi bulunduMunu ve Bak\rköy Halk EMitim Merkezi’nin bu 45 merkez aras\nda en iyilerden birisi olduMunu ifade eden Yener Y\ld\r\m, 5 kiRilik idari ekip, 16 kadrolu öMretmen ve 160 ücretli öMretmen ile kursiyerlere hizmet verdiklerini belirtti. SayWn Yener, öncelikle BakWrköy Halk EMitim Merkezi’nin tarihinden kWsaca bahseder misiniz? Bak\rköy Halk EMitim Merkezi 1987 y\l\nda Halk Evi olarak faaliyete baRlam\R. Bugüne kadar farkl\ binalarda faaliyetini sürdürmüR. En son 2007 y\l\nda merkez binam\zda faaliyetlerine devam ediyor. Bizim Ru anda mevcut merkez binam\z, YeRilköy Hizmet Binam\z, Ataköy Hizmet Binam\z ve Ataköy’de S Bloklarda farkl\ iki yerde olmak üzere kendimize ait 5 merkezimiz var. Bunlar\n d\R\nda da beraber çal\Rt\M\m\z bizden usta öMretici talep eden kurumlar\m\z var. Bunlar daha çok sosyal sorumluluk projesi kapsam\nda özellik arz eden durumlar. Bütün ilköMretim ve liselerimizde gerek drama, gerek tiyatro ve halk oyunlar\ eMitimlerimiz devam ediyor. ükrü Balc\ Polis Okulu’nda diksiyon, dil kurslar\, bilgisayar, h\zl\ klavye kullan\m\ kurslar\m\z devam ediyor. Florya Gençlik Merkezi’nde çocuklar\n rehabilitasyonlar\ ve boR zamanlar\n\ deMerlendirilmesi ile ilgili kurslar\m\z devam ediyor. 80. Y\l Rehabilitasyon Merkezi ayn\ Rekilde. R\fat Ilgaz Kütüphanesi’nde görme engelliler için kurulmuR bir atölyemizde görme engellilere yönelik bilgisayar kurslar\m\z devam ediyor. Yine stanbul Özürlüler Merkezi’nde kurslar\m\z devam ediyor. Bak\rköy Ruh ve Sinir Hastal\klar\ Hastanesi’nde bizim 8-9 öMretmenimiz oluyor. Orada el sanatlar\ kurslar\m\z oluyor. Kapal\ Ceza Evi’nde kurslar\m\z aktif olarak devam ediyor. Diyabet Vakf\’nda, Böbrek Vakf\’nda, Görme Engelliler DerneMi’nde, Kas Hastal\klar\ DerneMi’nde, Türkiye Omurilik Felçlileri DerneMi’nde, Ritme Engelliler Federasyonu’nda ve daha bir çok kurumla iRbirliMi içindeyiz. Bu kurumlara yönelik kurslar\m\z devam ediyor. Halk EMitim Merkezi’nde kaç kiDilik bir ekiple çalWDWyorsunuz? AyrWca öMretmen ihtiyacWnWzW nasWl karDWlWyorsunuz? Bizim 5 idarecimiz, kadrolu 16 öMretmenimiz ve Ru ana kadar görev alm\R 160 ücretli öMretmenimiz var. ÖMretmen ihtiyaçlar\m\z\ ise üniversitelerin ilgili lisans ve yüksek lisans programlar\n\ bitirmiR öMretmenlerimiz bize müracaat eder. Bizde

bunu yönetmeliMimizin ilgili maddeleri gereMi görevlendirmelerini yapar\z. Bize bugüne kadar ön lisans, lisans, yüksek lisans, usta öMretici belgesi olan 306 kiRi müracaat etmiR. ÖMretmen ve usta öMretici konusunda aç\kças\ s\k\nt\ çekmiyoruz.

“28 ANA BRANTA KURS” BakWrköy Halk EMitim Merkezi’nde hangi kurslar veriliyor? 28 ana baRl\kta kursumuz var. AhRap teknolojileri, aile ve tüketici eMitimi, bahçe eMitimi, biliRim teknolojileri, büro yönetimi, çocuk geliRim ve eMitimi, dil kurslar\, eMlence hizmetleri, el sanatlar\, giyim, grafikfotoMraf, güzellik, saç bak\m\, kiRisel geliRim, konaklama-seyahat, kuyumculuk, muhasebe-finansman, müzik, gösteri sanatlar\, okuma-yazma, öMretmenlik ve eMitim, radyo televizyon, saMl\k, sanat tasar\m, seramik cam, spor, yabanc\ diller, yiyecek-içecek hizmetleri olmak üzere toplam 28 ana baRl\k alt\nda ders vermekteyiz. Bu ana baRl\klarda kendi içinde baz\ bölümlere ayr\l\yor. ÖrneMin, biliRim teknolojileri ad\ alt\nda bilgisayar iRletmenliMi, bilgisayar web tasar\m, bilgisayar grafik, ve bilgisayar bak\monar\m gibi çok alan\m\z var. Onlar\ da katarsak 50’ye yak\n branRta kurs veriyoruz. SayWn Yener, kurs kayWt dönemleri ne zaman? lk dönem kay\tlar\m\z eylül ay\nda yap\l\yor. Derslerin program\na göre y\l sonuna kadar olan derslerimiz de vard\r. 4 ayda ocak-Rubat gibi biten derslerimizde vard\r. Dolay\s\yla birinci dönemimiz biter. ubat gibi ikinci dönem kay\tlar\n\ al\r ve 2. döneme baRlar\z. Haziran sonu gibi ikinci dönem kurslar\m\z biter yaz kurslar\m\z baRlar. Çal\Ran insanlara yönelik akRam kurslar\m\z var. Ev han\mlar\na yönelik gündüz kurslar\m\z var. Ve okuyan insanlara yönelik hafta sonu kurslar\m\z var.

“KURSLARA KAYIT %Ç%N K%ML%K FOTOKOP%S% YETERL%” Kursa kayWt DartlarW nelerdir? Mesleki olmayan özellik arz etmeyen, özellikten kast\m örneMin spor kurslar\nda, halk oyunlar\ gibi kurslar\m\zda saMl\k raporu istiyoruz. O kiRinin herhangi bir saMl\k problemi yaRamamas\ ad\na. Bu kurslar\n d\R\ndakiler için kimlik fotokopisi yetiyor. YaR s\n\r\m\z yok. Bir tek halk oyunlar\ kurslar\nda 14 yaR s\n\r\ var. Bakanl\M\n bu yönde ç\kard\M\ karar doMrultusunda yaR s\n\r\ olarak bir tek bunu uyguluyoruz.

“HERHANG% B%R ÜCRET YOK” Kursiyerlerden ücret alWyor musunuz? Hay\r, ücret talep etmiyoruz. Fakat, yönetmeliMimizin 25. maddesi gereMi katk\da bulunmak isteyen insanlar\m\z etkinlik giderleri için katk\da bulunabilirler. Bak\rköy’ün sosyo-ekonomik yap\s\ da iyi olduMu için biz bu anlamda çok ciddi s\k\nt\ yaRamad\k.

ÖrneMin giyim öMretmenimiz bizden ütü masas\ istemiRtir. ÖMrencimizin birisi de ben katk\da bulunmak istiyorum der. Ütü masas\n\ al\r. Ancak bu Rekilde olur. SayWn Yener, bir kursun açWlmasW için kaç öMrencinin olmasW gerekir. ÖrneMin, seramik cam kursuna 4 kiDi kayWt yaptWrdW. Kurs açWlWr mW o zaman?

Kurslar\n aç\lmas\ için en az 12 kiRi Rart\ var. Yönetmelik gereMi 12 kursiyer müracaat ettiMinde kurslar\m\z\ açar\z. SWnWflar da 12 kiDilik mi? S\n\flar\m\z minimum 15 ve 20 kiRiliktir. Fakat baz\ kurslara kat\l\m fazla oluyor. Bu durumlarda bizim binam\z\n giriR kat\nda 80 kiRilik cep tiyatromuz var. Orada bu kurslar\ slaytlar eRliMinde veriyoruz. Veya s\n\flar\ 2 gruba ay\r\yoruz. Ve kurs günlerini deMiRtiriyoruz. Bir kursiyer kaç kursa kayWt olabilir? Bir kursiyer zaman\ müsaitse istediMi kadar kursa kay\t yapt\rabilir. Bizde böyle bir k\s\tlama yok. SayWn Yener, spor kurslarWnW nerede veriyorsunuz? ÖrneMin bir tenis kurusunu nasWl veriyorsunuz? Spor kurslar\ bizim buradaki merkez binam\zda spor salonumuz var. Orada gündüzleri bayanlara yönelik sporlar pilates, aerobik gibi sporlar yap\l\yor. Tenis kurslar\m\z ise Ataköy’deki hizmet binam\z\n yan\nda tenis kortu var. Orada öMretmenimizce verilir.

“SERT%FKALARIMIZ ÖNEML%D%R” SayWn Yener halk eMitim merkezinden alWnan sertifikalar nerelerde geçerlidir? Özellikle bizim yoMunlukla talep gören kalorifer ateRçiliMi kursumuzda bu sertifikan\n olmamas\ kap\c\lar için bir eksikliktir. Apartmanlarda çal\Ranlar\n bu belgesinin olmas\ gereklidir. Havuz suyu operatörlüMü kursu açt\k. Havuz suyunda çal\Racak kiRilerin böyle bir belgelerinin olmas\ Rart\ var. Yine bahç\vanl\k kurslar\ da öyle. Emlak dan\Rmanl\M\ mesela. Bu dönem çok yoMun. u anda ciddi bir talep var. nsanlar daha çok emekli olduMunda bir emlak dükkan\ açt\M\nda gerek hukuki, gerek tapu iRleri ile alakal\ gerekse normal bir prosedür gereMi bilgi almak için gelir ve sertifikalar\n\ al\rlar. Kuaför ve cilt bak\m\ gibi aRç\l\k kurslar\ gibi mesleki kurslarda sertifikalar veriyoruz. Sadece bu sertifika iRe al\nmak için yeterli mi diye sorarsan\z, tabi ki deMil ama bu eMitimi ald\M\n\ gösterir bir belgedir. Adliyelere katip olarak girecek kiRilerden bilgisayar iRletmenliMi sertifikas\ isterler. Bizden ald\klar\ sertifikalar\ orada gösterebilirler.

“TÜRK%YE’DE B%R %LK% GERÇEKLET%R%YORUZ. 8 FARKLI YABANCI D%LDE E-%T%M VER%YORUZ” SayWn Yener sohbetimizin baDWnda 8 yabancW dilde eMitim verildiMini ve bunun baDka bir halk eMitim merkezinde olmadWMWnW söylediniz? Hangi yabancW dillerde eMitimler veriliyor? Evet, Bak\rköy Halk EMitim Merkezi’nde 2010-2011 y\l\nda 2 yabanc\ dilde eMitim verilirken bu say\y\ 8’e ç\kard\k. u anda merkezimizde ngilizce, spanyolca, talyanca, Frans\zca, Almanca, Rusça, Arapça, Osmanl\ca ve Çince dillerinde aktif olarak eMitim veriliyor. Ve bu eMitimler kaliteli bir Rekilde veriliyor. Örnek verecek olursam, BoMaziçi Üniversitesi mezunu ngilizce öMretmenimiz var. Her öMretmenimiz alan\yla ilgili lisans veya yüksek lisans mezunu öMretmenlerimiz. Bizim çok ciddi bir eMitim kalitemiz var. Birinci dönem 1247 kiRiye sadece ngilizce eMitimi vermiRiz. Bizim ölçümüz Ru. Bize gelen kursiyer talebi öMretmenlerimizin ne kadar kaliteli olduMunu gösterir. Bilirsiniz pahal\ Rey hep deMerlidir. nsanlar pahal\ Reyleri deMerli görür. Oysa biz burada hiçbir ücret talep etmeden kaliteli eMitim veriyoruz. Hatta bizde görevli olup diMer özel kurumlarda çok ciddi rakamlarda özel kurslar veren öMretmenler de mevcut. Son olarak kursiyerlerinize, BakWrköylüler’e neler söylemek istersiniz? Öncelikle tüm kursiyerlerimizin kurslar\n\ bitirmelerini ve gerçekten bir Reyler öMrenerek buradan ayr\lmalar\n\ diliyorum. Biz Bak\rköy için, stanbul için hizmet veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Özellikle Bak\rköy’de yaRl\ nüfus fazla ve emekli vatandaRlar\m\z\n say\s\ çok. Bu vatandaRlar\m\z\n bizim merkezlerimizdeki kurslara kat\larak çeRitli hobiler geliRtirmelerini, zamanlar\n\ kurslar\m\zda geçirmeye davet ediyorum. Sizlere de merkezimize göstermiR olduMunuz ilgi ve alakadan dolay\ teRekkür ederim.

Yavuz Ya vuz ARPACIK


20

Ortak kanaat “Bunun adG devlet eliyle yapGlan soygundur”

ÇEK;C;LERDEN “ADAMINA GÖRE MUAMELE” Çekici rezaleti tüm hGzGyla devam ediyor. Çekiciler trafi:i tGkayan araçlar yerine ara sokaklardaki araçlarG çekmeye devam ediyor. Gazetemizi arayanlar “Bu devlet eliyle yapGlan soygundur” diyorlar. A<a:Gdaki foto:raflara <öyle bir bakGn. Çekici ana caddede lüks bir kafenin önünde yola park etmi< araçlarGn yanGndan geçiyor. BGrakGn çekmeyi dönüp bakmGyorlar bile. AslGnda buralardan araç çekmeye güçleri yetmiyor. Lüks bir

araç kaldGrGma park etmi<. YayalarGn geçmesi imkanGz. Çekiciler nerede mi? Ara sokaklarda araç avGnda. KaldGrGmGn ortasGna park etmi< bu aracG görseler bile çekmeye cesaret edemezler. Ana caddede bir lüks kafe daha. 1. Derece Acil Ula<Gm Yolu, aynG zamanda otobüs dura:G. Ana yol boydan boya kafeye gelen mü<teri araçlarGyla dolu. Otobüsün dura:a yana<masG mümkün de:il. Duvar dibinde sGra sGra kukalar. Bu kukalar yola konuyor. Mü<teri gelince

kukalar kaldGrGlGyor araçlar yola park ediliyor. Çekiciler bu ve buna benzer kafe ve restoranlarGn yanGna bile yakla<amGyorlar. Devlet eliyle soygun rezaleti tüm hGzGyla devam ediyor. Ba<ta &stanbul Valisi H. Avni Mutlu ve &stanbul Emniyet Müdürlü:ü’nün sorumlu Emniyet Müdür yardGmcGlarG tüm bu rezilli:i bilmelerine ra:men görmezden geliyor. Adeta üç maymunu oynuyorlar.

Oto b üs Dur a 5

KuDlar konmasWn diye teras duvarlarWnW demir çivilerle çevreleyen Capacity AVM’ye tepkiler sürüyor. HAYTAP temsilcisi Handan GÖÇER,

“CAPACOTY HAYVAN REFAHINI HOÇE SAYIYOR” Capacity AVM’nin, teras\ndaki kafelerin tüm çevresini demir çivilerle çevreleyerek kuR ve mart\lar\n terasa konmalar\n\ engellemesini geçtiMimiz say\m\zda sizlere duyurmuRtuk. Bak\rköy’de ve özellikle sosyal medyada büyük yank\ uyand\ran haberimiz üzerine stanbul’un her bölgesinden gazetemizi her gün onlarca kiRi arayarak, Capacity AVM’nin gösterdiMi tutumdan dolay\ oldukça rahats\z olduklar\n\ ve kuRlar\n konmas\n\ engelleyen bu mekanizmalar\n kald\r\lmas\ için ellerinden geleni yapacaklar\n\, AVM yönetiminin bu mekanizmalar\ kald\rmamas\ halinde bir daha Capacity AVM müRterisi olmayacaklar\n\ ifade ediyorlar.

HAYTAP BAKIRKÖY TEMS%LC%S% HANDAN GÖÇER: “CAPAC%TY HAYVAN REFAHINI H%ÇE SAYIYOR”

Capacity AVM taraf\ndan yap\lan uygulaman\n devam etmesi halinde stanbul genelinde büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini ve Capacity müRterisi olmayacaklar\n\ ifade eden Hayvan Haklar\ Federasyonu (HAYTAP) Bak\rköy Temsilcisi Handan Göçer, Capacity AVM yönetimine konu ile ilgili gönderdiMi yaz\s\nda, “Bak\rköylü hayvanseverler ve HAYTAP Bak\rköy TemsilciliMi olarak bu görünümden fazlas\ ile rahats\z olduMumuzu bildirmek isteriz. Hayvan refah\n\ hiçe sayan bu tutumun devam etmesi halinde, üzülerek bildirmek isteriz ki stanbul genelinde bir protesto ve bas\n aç\klamas\ ile durumunuzu paylaRmak zorunda kalacaM\z. Ama biliyorum ki hayvansever tutumunuz ve olumlu yaklaR\m\n\z her zamanki gibi devam edecek ve bu durumdan geri dönülecektir. Bir AVM olarak beslenmelerine, su içmelerine destek vermelisiniz örnek olmal\s\n\z” dedi. Konu ile ilgili Bak\rköy Belediyesi SaMl\k Rleri MüdürlüMü Veteriner Rleri efliMi’ne de bir yaz\ gönderen Göçer, yaz\s\nda Runlar\ söyledi: “Bölgemizde çoMu zaman hayvan refah\na önem veren örnek çal\Rmalara imza atan bir belediye olarak, bu durum hakk\nda halen bir ad\m atmam\R olduMunuzu görmek çok üzücü. Yapt\M\m\z incelemelerde AVM maMazalar\n\n gerekli günlük hijyen çal\Rmalar\n\ yapmamas\ halinde, Rikayet edilen durumun bu durum ile ayn\ sonucu verdiMini görmekteyiz. O zaman sorun insan ve iRçi odakl\d\r, masum hayvan odakl\ deMil. AVM yönetimine yasay\ ihlal

ettikleri için para cezas\ kesilerek, veterinerleriniz taraf\ndan HAYVAN REFAHI NED%R?, HAYVAN HAKLARI VE YASASI NED%R? konular\ hakk\nda eMitim verilmesini önemle arz ederim. Aksi taktirde gündemi üst makamlara aktaracaM\m\z\ üzülerek bildirmek isterim.”

“CAPAC%TY AVM’DEN CEVAP GELD%”

Göçer’in SaMl\k Rleri MüdürlüMü Veteriner efliMi’ne yazd\M\ yaz\ ile ilgili Veteriner efliMi taraf\ndan herhangi bir cevap gelmezken, Capacity AVM Reklam ve Halkla liRkiler Müdürü Dide Bayülkem, HAYTAP Bak\rköy Temsilcisi Handan Göçer’e gönderdiMi cevabi yaz\da KuR Kondurmaz olarak adland\r\lan sistemin kuRlara kesinlikle zarar vermeyen bir sistem olduMunu belirterek, “Capacity AVM d\R cephesinde yemek kat\, teras ç\k\R bölgelerinde konumland\r\lm\R KuR Kondurmaz olarak adland\r\lan sistemler

taraf\m\za gelen yoMun misafir Rikayetleri sebebiyle düzenlenmiRtir. Sistem kesinlikle kuRlara zarar verici Rekilde bir malzemeye sahip deMildir. TSE belgesi bulunan, hiçbir Rekilde kuRlara zarar vermeyen bu sistem sayesinde misafirlerimizin yemek yediMi bölgelerde kuRlar\n yaratm\R olduMu rahats\zl\klar ve insan saMl\M\n\ tehdit eden kuR kaynakl\ bakteri ve virüs riskleri sonland\r\lm\Rt\r. Ayr\ca yapt\M\m\z araRt\rmalara göre BüyükRehir Belediyesi, ETT Genel MüdürlüMü gibi resmi kurumlarca da kullan\lan bir sistem olduMu bilinmektedir. MüRteri memnuniyeti odakl\ merkezimizde gerçekleRtirdiMimiz tüm çal\Rmalar\n

yasalara uygunluMu ve koruyuculuMu bizim için önceliklidir. Bu doMrultuda tüm araRt\rmalar\m\z yap\larak, hiçbir zarar teRkil etmeyen ve tamamen koruyucu ve düzenleyici olup onay belgeli çal\Rmalar gerçekleRtirilmektedir. GöstermiR olduMunuz hassasiyet karR\s\nda taraf\m\zca uygulamalar\m\z\n detayl\ olarak bildirimini yapmak ve Hayvan Haklar\ konusundaki hassasiyetimizi yinelemek isteriz” dedi. Capacity AVM yönetimi taraf\ndan yap\lan aç\klaman\n tatmin edici olmad\M\n\ belirten HAYTAP Bak\rköy Temsilcisi Handan Göçer konu ile ilgili Capacity AVM yönetimine bir yaz\ daha yazarak, “KoymuR olduMunuz kuR kondurmazlar sayesinde hiç bir kuRun art\k konmad\M\n\ söyleyebilir misiniz? Yoksa hala kuRlar konmaya devam m\ etmektedir? Bu sistemin BüyükRehir Belediyesi ve ETT Genel MüdürlüMü gibi resmi kurumlarca kullan\ld\M\na dair bir kan\t\n\z var m\d\r? Yoksa tahmin veya kulaktan dolma bir bilgi mi edindiniz?” sorular\n\ sordu. Sorulan sorulara Capacity AVM’den yan\t beklediklerini ifade eden Göçer, AVM yönetiminin tutumunun devam etmesi halinde büyük bir protesto yürüyüRü ve bas\n aç\klamas\ yapacaklar\n\ ve çevrelerindeki herkesi Capacity müRterisi olmamaya davet edeceklerini söyledi. Bu arada sosyal medyada 7’den 77’ye herkesin tepkisini çeken uygulama ile ilgili Hürriyet Gazetesi Yazar\ Ömür Gedik de, “KuRlara Çivili Tuzak” baRl\M\ ile kaleme ald\M\ köRe yaz\s\nda, “Biz eskiden kuRlar yuva yaps\n diye evlere, camilere, kuR evleri yapan bir millettik. imdi ne mi oldu? KuRlar konmas\n, pislemesin, bar\nmas\n diye AVM’lerin cam kenarlar\na çivili tuzaklar yerleRtiriyoruz. Bak\rköy Capacity AVM, ay\p deMil mi bu yapt\M\n\z? Ekmek k\r\nt\s\ koyacaM\n\z yere çivili tuzak kurmak hangi akl\n, vicdan\n karar\ ve uygulamas\? Bir an önce yanl\R\n\zdan dönersiniz umar\m” diyerek uygulamaya olan tepkisini gösterdi. YaRanan tüm bu geliRmeler üzerine Capacity AVM halen bir ad\m atmazken, önümüzdeki günlerde AVM yönetiminin nas\l bit tutum sergileyeceMi ise merak ediliyor.


21

;ncirli Caddesi Tayyareci Nurettin Sokak...

BU DURUMDAYDI, BÖYLE OLDU

BakGrköy’ün en i<lek caddelerinden birisi olan &ncirli Caddesi’nde Tayyareci Nurettin Sokak giri<i, geli<i güzel park eden araçlar nedeniyle

yayalara geçit vermiyordu. YaptG:GmGz haberlerden sonra BakGrköy Belediyesi Tayyareci Nurettin Sokak giri<i ve soka:Gn her iki yanGna

çelik babalar yerle<tirdi. Bu i<lemden sonra soka:a ve sokak giri<ine araç parkG önlenince yayalar rahat bir nefes aldG.

BAKIRKÖY'DE YEN& TRAF&K DÜZENLEMES&

Büyük<ehir Belediyesi’nden BakGrköy Florya enlikköy Mahallesi, Ye<ilköy HalkalG Caddesi ve KGrserdarG Caddesi deneme amaçlG olarak tek yön oldu. &stanbul Büyük<ehir Belediyesi’nce 13 MayGs 2013 tarihinde ba<latGlan deneme amaçlG uygulama ile ilgili Büyük<ehir Belediyesi’nin internet sitesinden yapGlan açGklamada, “&stanbul Büyük<ehir Belediyesi; Florya Sosyal Tesisleri, Halk PazarG, &stanbul Akvaryum, AlG<veri< Merkezi ve restoranlarGn bulundu:u Ye<ilköy HalkalG Caddesi ve tren yolunun altGnda bulunan iki alt geçitte ya<anan trafik yo:unlu:una çözüm için sözkonusu kav<aklarda araç sayGmlarG yaptG. Ye<ilköy HalkalG Caddesi; Florya Tren &stasyonu yanGnda bulunan Florya Caddesi alt geçidinin iki tarafGnda ve Florya Demiryolu alt geçidinin iki tarafGnda, dört kav<akta araç sayGmlarG yapGldG. Mevcut kav<aklarGn kapasitesini belirlemek için hafta sonu saat 13:00 ile 18:00 arasG kamera vasGtasGyla sayGm yapGlarak trafik hacim de:erleri elde edilerek, kav<aklarGn mevcut durumu analiz edildi. Yol a:Gndaki ortalama gecikme miktarlarG, ortalama durma sayGsG, ortalama hGz, toplam gecikme ve toplam seyahat gibi parametreler irdelenerek, kav<a:a dair problemler ortaya konuldu.

AyrGca 2 ve 3 boyutlu simülasyon programlarG yardGmGyla kav<ak noktalarG ve arterler üzerindeki problemler tespit edildi” denildi. AçGklamanGn devamGnda ise deneme amaçlG tek yön uygulamasGnGn hangi cadde ve sokaklarda yapGlaca:G belirtildi. Büyük<ehir Belediyesi’nce yapGlan analiz sonuçlarGna istinaden hazGrlanan projeye göre, Ye<ilköy HalkalG Caddesi; Florya Tren &stasyonu yanGnda bulunan Florya Caddesi alt geçitten itibaren Ye<ilköy yönünde Ye<ilköy Demiryolu alt geçidine kadar (Köse Raif Pa<a Sokak) ve KGrserdarG Caddesi ise Ye<ilköy Caddesi’nden itibaren Florya Tren &stasyonu’nun yanGnda bulunan Florya Caddesi alt geçidine kadar tek yön olarak düzenlendi:i kaydedildi.

Minibüs terörünü durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor

H AT TA D E V L E T O N B O L E . . . ZUHURATBABA CADDESO

Oncirli Caddesi’nden giri! RÜZGARLI BAHÇE SOKAK

1 2 3

4

Oncirli Caddesi ç5k5!5

7

5

8

9

6

Minibüs terörü tüm hWzWyla devam ediyor. Minibüslerin tamamWna yakWnW kural dinlemiyor. Mevcut yasalar onlar için deMil. Diledikleri yerde durup yolcu indirip bindirebiliyorlar. Tüm yollar onlarWnmWD gibi hWz yapWyorlar. Yasalar onlar için deMil. Trafik polisleri; minibüslerin bu yasadWDW davranWDlarWnW önlemek Döyle dursun; olanlarW görmezden geliyorlar. YukarWdaki fotoMraflara iyice bakWn. Soldaki fotoMrafta Zuhuratbaba Caddesi ve %ncirli Caddesi çWkWDW tamamen minibüslerin iDgalinde. Hiçbir aracWn özellikle akDam

saatlerinde bu caddeyi kullanmalarW mümkün deMil. %ncirli Caddesi’nden RüzgarlWbahçe SokaMW’na girenlerin, iki yolun iki yanWnW iDgal eden minibüsler yüzünden Ataköy istikametine gitmeleri mümkün olmuyor. SaMdaki fotoMraftaki minibüs orta refujdan diMer yöne geçiyor. %Din tuhafW tüm bu minibüs terörü devletin yani KaymakamlWk ve %lçe Emniyet MüdürlüMü’nün tam karDWsWnda yaDanWyor. VatandaD “Minibüs terörünü devlet dahi engelleyemiyor” demekle haklW deMiller mi?


22

Okul bahçesine anaokulu ve kapalG salon tepkisi

“YE+OL ALANIN BETONA DÖNÜ+MESONO OSTEMOYORUZ”

ZÜLKANÝ SÝRMEN

YAZIN SICAYI... Ö:rencilerin yGlsonu tatili ba<lamak üzere.YazGn sGca:GnGn ba<ladG:G <u günlerde, siyasette de sGcak bir ortam ya<anGyor. Hükümetin aldG:G tüm kararlar Çankaya'dan otomatik olarak geçiyor. Bizlere eksi halde geri dönüyor. Gün olasG bir karar da tekrar geri dönsün. Noterlik kolay de:il. Zor bir zanaat. Ankara’da artGk metro istasyonlarGnda bile kendinize çeki düzen vermelisiniz. Arkada<GnGzGn elini sakGn sGkmayGn. ZabGtalar hemen yanG ba<GnGzda bitiverir. Kötü söz söylemeyin dudak kGpGrtGsGndan sizi kamera yakalar ve olanlar olur. NasGl bir ülkede ya<Gyoruz! Türkiye Cumhuriyeti kelimesinden rahatsGz olanlar, kendilerine ba<ka i< bulamayGnca T.C’ye taktGlar. TaksGnlar bakalGm nereye kadar sürecek bu rahatsGzlGk. M. Kemal Atatürk'ün bizlere emanet etti:i bu vatana belli kesimlerce hainlik yapGlmGyor mu? Gün gelecek devran dönecek. Daha öncede yazmG<tGm: Güne<in altGndaki buzun üstüne yazGlan isimler ve kararlar çabuk kaybolurlar. Ankara'daki luzümsuz ve sevimsiz bu kararlara devletin büyü:ü dedi:imiz ki<ilerden hiçbir yanGt gelmiyor. Tabi ki i<lerine geliyor. Bize emanet edilen bu vatanG asla böldürtmeyece:iz, gençli:imize sahip çGkaca:Gz, bayramlarGmGzG yasaklattGrmayaca:Gz her ne olursa olsun. 19 MayGs Gençlik ve Spor BayramG’nda hükümetce; "YazGn sGca:G"nda bayram mG olur? diye açGklamalar yapGldG. Fakat tüm ülke bu beyanata açGk tüm yurtta bayramGnG kutladG, sokaklar doldu ta<tG, herkes Ata'sGna AnGtkabir'e ko<tu ve ülkenin <u andaki durumunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e <ikayet etti. i<li Belediye Ba<kanGmGz Mustafa SarGgül kendine dü<eni fazlasGyla yaptG. i<li sokaklarGnG bayraklarla donatGp 19 MayGs günü halkGyla beraber yollara dü<üp hükümetin yapamadG:GnG i<li Belediye Ba<kanGmGz Mustafa SarGgül yaptG ve 19 MayGs Gençlik ve Spor BayramGmGzG co<kuyla kutladG. Dirsek ta<G dirse:e konur. Ba<kanGmGz da bizim için ayrG bir de:erdir. Türkiye'nin zor bir dönemeçten geçti:i <u günlerde bu ba<kanlarGmGza Türkiye'nin ihtiyacG oldu:u kanaatini ta<Gyorum. Her <ey Gönlünüzce Olsun...

Ataköy Muhittin ÜstündaM lköMretim Okulu’nun bahçesine yap\lmak istenen spor salonu ve ana okulu projesine karR\ ç\kan Ataköylüler, DoMa ve YaRam DerneMi ile birlikte mücadele ediyor. DoMa ve YaRam DerneMi BaRkan\ Sadullah Say\n, okul bahçesine yap\lacak ana okulunun çevreye son derece zarar verecek, aMaçlar\ katledecek bir giriRim olduMunu belirterek, “Konuyu geniR bir imza kampanyas\ ve üst yaz\yla Bak\rköy Belediyesi’ne, Bak\rköy Kaymakaml\M\’na, daha sonra lçe Milli EMitim MüdürlüMü’ne ilettik. Duyarl\l\M\m\z\n dikkate al\nacaM\n\ belirttiler. Bir süre sonra da yapt\M\m\z bu giriRimlerin sonucunda anaokulu ve spor salonunu yapacak olan Erkul Kozmetik’e duyarl\l\M\m\z\ mektupla bildirdik. Onlar da telefonla arad\lar, görüRtük. Kendileri de bu konuda çevreye bir zarar vermek niyetinde olmad\klar\n\, baRka uygun bir yer gösterilirse oraya yapabileceklerini ve buraya yapmaktan vazgeçtiklerini belirttiler” dedi. Muhittin ÜstündaM %lköMretim Okulu’nun bahçesine ana okulu ve spor salonu yapWlmasW gündemde. DoMa ve YaDam DerneMi olarak yapWlacak olan ana okulu projesinin çevreye, aMaçlara zarar vereceMi, yeDil alanWn tahrip edileceMi ve ana okulunun buraya yapWlmamasW gerektiMi yönünde bir takWm giriDimleriniz oldu? Gelinen noktada son durum nedir? Muhittin ÜstündaM lköMretim Okulu’nun bahçesinin duvar k\sm\nda bir kozmetik firmas\n\n sahibi, hayr\na bir ana okulu ve spor salonu yapt\rmak için Milli EMitim MüdürlüMü’ne baRvurmuR. Gerekli izinlerin al\nd\M\ ve BüyükRehir Belediyesi’nden onay al\nd\M\ yönünde bilgi geldi. Okul bahçesinin duvar k\sm\nda ve okulun yan\ndaki park\n da bir k\sm\n\ içine alacak Rekilde çevredeki büyükçe aMaçlara zarar verecek, yok edecek bir giriRim olduMunu öMrenince biz bu konuda duyarl\l\k saMlamak amac\yla Bak\rköy Meydan\’nda, çevremizde, 4. K\s\m ÇarR\’da, Ataköylü komRular\m\z\n kat\l\m\yla geniR kapsaml\ bir kampanya baRlatt\k. Kampanya sonucu toplanan imzalar\ yaz\ ile Bak\rköy Belediyesi’ne, Bak\rköy Kaymakaml\M\’na, daha sonra lçe Milli EMitim MüdürlüMü’ne ilettik. Olumlu karR\lad\lar. Duyarl\l\M\m\z\n dikkate al\nacaM\n\ belirttiler. Bir süre sonra da yapt\M\m\z bu giriRimlerin sonucunda kreR ve spor salonunu yapacak olan Erkul Kozmetik’e duyarl\l\M\m\z\ mektupla bildirdik. Onlarda telefonla arad\lar, görüRtük. Kendileri de bu konuda çevreye bir zarar vermek niyetinde olmad\klar\n\, baRka uygun bir yer gösterilirse oraya yapabileceklerini ve buraya yapmaktan vazgeçtiklerini belirttiler. Bizi son derece mutlu eden güzel bir sonuç oldu.

KapalW spor salonu da yapWlacak? Spor salonundan da vazgeçti Erkul Kozmetik. Ama biz onu çok önemsemiyoruz. Çünkü kapal\ spor salonu yerine o aç\k alanda çocuklar\m\z\n hareket etmesini tercih ederiz.

“YE%L ALANIN BETONA DÖNÜMES%N% %STEM%YORUZ” Okulun bahçesi sizce bu tür yapWlaDmalara yeterli mi? Spor salonu zaten orta kademe için gündemde olan bir Reydi. Ama bu dönemden sonra okulumuz ilköMretim olarak devam edecek. Ortaokul öMrencileri art\k o binada yer almayacaklar. Dolay\s\yla ilköMretim çaM\ndaki çocuklar içinde spor salonu çok elzem deMil. Ama bahçe onlar için daha öncelikli. Ve içeride kesilmesi planlanan aMaçlar 20-30 y\ll\k aMaçlar. Bir aMac\ o kadar yetiRtirebilmek için ne kadar emek harcand\M\ ortada. Okul bahçesindeki yeRil alan\n da betona dönüRmesini istemiyoruz. Buradaki yeRilin kesinlikle yok edilmesini istemiyoruz, karR\l\M\nda ne al\rsak alal\m. AMaçlarW kesmeden yapWlacaMW söyleniyordu? Böyle birDey mümkün mü? Gerçek deMil. Oraya bir inRaat kepçesinin girebilmesi için bile en az 35 aMaç kesilmeli ki içeride benim tespitim bahsedilen yer kullan\lacaksa en az 17 tane aMaç katledilecek. Ve bunlar aras\nda \hlamur, erik, çam aMaçlar\ da var. Çocuklar\m\z\n erik toplad\M\ aMaçlar bu bahçede.

BU A/AÇLAR KESOLECEKTO

“SPONSOR F%RMA VAZGEÇT%” Muhittin ÜstündaM %lköMretim Okulu’na yapWlacak anaokulu ve spor salonu yapWmW konusunda BakWrköy Belediyesi’ne, BakWrköy KaymakamlWMW’na ve %lçe Milli EMitim MüdürlüMü’ne baDvurduMunuzu söylediniz. Bu kurumlardan bir cevap geldi mi? lgili yerlere duyurduklar\n\ söylediler. “Bu konuda daha çok Anakent’in baMlay\c\l\M\ var. Biz sizlerle beraberiz. Bu tür yap\ya bizim izin verme düRüncemiz yok. BüyükRehir Belediyesi’ne durumu aksettiriyoruz” dediler. Kaymakaml\k da ayn\ Rekilde Anakent’e iletileceMini söyledi. Bizim duyduMumuz öMrendiMimiz bu projenin durdurulduMu. Resmi bir cevap verilmedi ama Erkul Kozmetik bina yap\m\ndan vazgeçtiMini telefon görüRmemizde bize söyledi.

Çocuklar\m\z\n piknik yapt\M\ bir çardaM\m\z var o bahçenin içinde. Ve bunlar\ kaybetmeyi istemiyoruz. AynW projenin Ataköy’deki Mimar Sinan %lköMretim Okulu’na kaydWrWlacaMW söyleniyor? Duyum olarak biliyoruz. Biz bu konuyu her zaman canl\ tutuyoruz. Ataköylü vatandaRlar\m\z gelsinler, dilekçelerini versinler, imzalar\n\ ats\nlar bizler de destek olal\m. lgili yerlere müracaat edelim. Biz burada Ataköy’ün doMal yap\s\na ayk\r\ olan hiçbir yap\laRmay\ istemiyoruz. Ataköy'ün dokusunu bozacak bu ve buna benzer konular\n sonuna kadar takipçisi olacaM\z. Bu tür yap\laRmalar Ziraat Bankas\’n\n sat\Ra ç\kard\M\ yerde de yap\lmak isteniyor. Orada da AVM, Otel, Rezidans gibi çevre ile uyumlu olmayan yap\laRmalar\n ortaya ç\kmas\na da karR\y\z. Bu konuda da takipçi olacaM\z. Yaz sonunda buras\ ile ilgili de etkinliklere baRlayacaM\z. Ataköy’ü biz sit alan\ olarak kabul edilmesi gereken yer olarak görüyoruz. stanbul’da eRi benzeri az olan yerlerden bir tanesi. Bu denli doMal yeRil ortam\n bu tür çirkin yap\laRmalara maruz kalmas\n\ istemiyoruz. Bu tür yerlerin korunmas\ gerekir. BakWrköy %lçe Milli EMitim MüdürlüMü’nden aldWMWmWz bilgiye göre, Muhittin ÜstündaM %lköMretim Okulu’nun bahçesine yapWlmak istenen spor salonu ve kreD projesinde henüz netleDen bir durumun olmadWMW, projenin uygulanWp, uygulanmayacaMW konusunda valilikten yazW beklendiMini söyleniyor. (Yavuz ARPACIK)


23

MAHALLEL; KONUUYOR… Bak0rköy. Kimilerine göre stanbul’un en güzel ilçelerinden birisi. Kimilerine göre ise stanbul’da dier ilçelere göre geli&im göstermeyen yerlerden birisi. AVM’lerin h0zla artt00, lüks kafe ve restoranlar0n çoald00 Bak0rköy kimilerine göre bir ya&am merkezi. Kimilerine göre ise özellikle trafik sorunu yüzünden ya&am0n gittikçe zorla&t00 bir

Necati Çelt: BakGrköy Zuhuratbaba Mahallesi sakiniyim. 47 yGldGr Zuhuratbabada’yGm. Do:ma büyüme BakGrköylü’yüm. Her ne kadar Zuhuratbaba Mahallesi’nde bir takGm eksiklikler, bazG olumsuzluklar olsa da mahallemizde ya<amaktan memnunum. Ama tabiki mahallemizde bizimde gördü:ümüz eksiklikler, olumsuzluklar var. Öncelikle yGllardGr kaldGrGlamayan bir semt pazarGmGz var. Bu pazar özellikle pazarGn kuruldu:u bölgede oturanlar için çekilmez bir hal alGyor. &nsanlar evlerinin önüne girmekte zorlanGyor. Araç trafi:i felç oluyor, sokaklarGmGz araç doluyor ve insanlarGn yürüyece:i kaldGrGm kalmGyor. Bence Zuhuratbaba Mahallesi’nin en büyük sorunu bu semt pazarGdGr. BakGrköy’de bütün semt pazarlarG kaldGrGldG, bir tek bizim mahalledeki kaldG. Dilerim bu semt pazarGna da uygun bir yer bulunur ve mahallelinin çilesi biter. AyrGca Zuhuratbaba Mahallesi’nde Adliye SarayGmGz vardG. Adliye’nin kaldGrGlmasG da o bölgedeki esnaf açGsGndan kötü oldu. Son olarak Zuhuratbaba Kahvesi yGkGldG. Bu alanda bloklar yapGlacakmG<. AslGnda Zuhuratbaba Kahvesi’nin de yGkGlmasG özellikle emekli insanlarGmGz açGsGndan kötü oldu. Çünkü bahçeli güzel bir kahveydi ve burada zaman geçirebiliyorduk. Eskiye oranla mahallemizde bu de:i<iklikler oldu. Tabi ki eskiden daha güzeldi mahallemiz. Zuhuratbaba Top SahasG’nda, me<hur Yüce Tarla’da çok maçlar yapardGk. Bütün mahalle gençleri burada turnuva yapardGk. Burada toplanGrdGk, arkada<lGklarGmGz peki<irdi. imdilerde bu tür organizasyonlar yapGlmGyor burada. Gençler birbirinden kopuk, birbirini tanGmGyor, oysa bizim gençli:imizde herkes birbirini tanGrdG. Kom<uluk ili<kileri çok iyiydi. Ama <u anda kom<uluk ili<kilerindeki eski güzellik maalesef mahallemizde yok.

Murat Arslan: 65 yGllGk BakGrköylü’yüm. 42 senedir de Zuhuratbaba Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Zuhuratbaba Mahallesi genel olarak sessiz bir mahalle.

Mahallemizdeki en büyük sorun bence Zuhuratbaba Kahvesi’nin de bulundu:u alana bina yapGlacak olmasG ve buradaki kahveninde yGkGlmasG. Bizim gibi emekli mahalle sakinleri için bu durum kötü oldu. Çünkü biz her gün burada zaman geçiriyorduk. Ye<illik içinde oturup, çayGmGzG içiyorduk,

ilçe. Peki ya y0llar0n0, hayatlar0n0n büyük k0sm0n0 Bak0rköy’de geçiren mahalle sakinlerinin görü&leri ne? Onlar Bak0rköy’de ya&amaktan mutlu mu? Sorunlar0, eksikleri neler? Nelerden memnunlar, nelerden deiller? Geçtiimiz ay ba&lad00m0z mahalleli konu&uyor söyle&imizde bu ay Zuhuratbaba ve Sak0zac0

Mahalle sakinlerine söz verdik. ki mahalleyi de gezdik. Mahalle sakinleriyle konu&tuk. Kimine evinde, kimine dükkan0nda, kimine ise mahalle kahvesinde ziyaret ettik. Bak0rköy’de ya&amaktan mutlu musunuz? diye sorduk ve Bak0rköy’ü birde onlar0n az0ndan dinledik. &te Bak0rköylülerin görü&leri:

arkada<larGmGzla sohbet ediyorduk. Kom<uluk ili<kileri kalmadG artGk. Mahalle kalabalGkla<tG, insanlar birbirini tanGmGyor. &nsanlar birbirine yardGm etmiyor, birbirleriyle konu<muyor. Herkes kendi i<ine gücüne bakGyor. Eskiye göre <imdiki zamanda kom<uluk diye bir <ey de kalmadG bence.

geçemiyor. Buna da nasGl bir çözüm bulunacak bilmiyorum ama bu konudan da mahalleli olarak çok dertliyiz. Bir ambulans, bir itfaiyenin mahallemizdeki ço:u soka:a girme <ansG bile yok. Bence bu konuya çözüm bulunmalG.

Ali CGndGk:

57 yGldGr SakGza:acG Mahallesi’nde ya<Gyorum. SakGza:acG Mahallesi; &stanbul Caddesi ve BakGrköy MeydanG’na yakGn olmasGna ra:men oralardaki karma<a, gürültüden mahallemizde eser yok. Gayet sakin bir mahalle. Ben burada olmaktan dolayG mutluyum. SorunlarGmGz var tabiki. En büyük sorunumuz bence mahallemizde bir an önce kentsel dönü<üm çalG<malarG ba<latGlmalG. SakGza:acG Mahallesi’nde sokaklar çok dar. Bir ambulansGn hasta almak için soka:a girmesi çok zor, bir itfaiyenin de aynG <ekilde yangGnG söndürmek için soka:a girmesi imkansGz. Zaten bir de belediye tarafGndan <imdi kaldGrGmlara bariyer konuldu. Ama bu bariyerler de yollarG daha çok daralttG. Bu konuda bence belediye tekrar bir düzenleme yapmalG. Bu sorunlarGn çözümü bence kentsel dönü<üm yapGlmasGdGr. AyrGca mahallemizde birde sahilden dolayG kaynaklanan sorunlarGmGz var. Sahildeki kafelerden gelen yüksek sesli müzikler ve ya<anan olumsuz olaylar da bizi bazG zamanlar tedirgin ediyor. SakGz:acG Mahallesi’nde eskiden herkes birbirini tanGrdG. Birbirine ziyaretler yapardG. Ama <u anda özellikle gençler arasGnda bu ili<ki yok. Gençler zaten burada pek zaman geçirmedikleri için kom<usunu bile tanGmGyor. Ama bu sadece bizim mahallemizle ilgili olan bir <ey de de:il. Özellikle büyük<ehirlerin hepsinde bu durum geçerli diye dü<ünüyorum.

24 yGldGr Zuhuratbaba Mahallesi’nde oturuyorum. Genç bir ZuhuratbabalG olarak burada ya<amaktan memnunum. Mahallemiz her ne kadar gençlere pek hitap etmese de özellikle BakGrköy Cumhuriyet MeydanG’na, &ncirli Caddesi’ne ve Ataköy’e yakGn olmasG bizim için iyi. Çünkü mahallede gençler genellikle BakGrköy’deki AVM’lerde veya sahillerdeki yerlerde zaman geçiriyor ve bu yerlere mahallemiz yakGn. Bir de Yüce Tarla var tabiki. Ondan da bahsetmeden olmaz. Belki ya<GmGz genç ama biz de ilkokul, ortaokul ça:larGnda 90’lG yGllarda burada çok maçlar yapardGk. Gençler burada toplanGrdGk. BakGrköy’ün di:er mahallelerindeki gençlerle maçlar yapardGk. Pazar sorunu da çok önemli. Ben pazarGn kuruldu:u sokakta oturuyorum. Ve inanGn pazarGn oldu:u gün, kaldGrGmlarG bGrakGn yolda bile yürüyecek yer kalmGyor. Bu pazarGn bence bir an önce bir çözüme kavu<turulmasG gerekir.

Mahmut Kemalo:lu: 32 yGldGr SakGza:acG Mahallesi’nde ikamet ediyorum. SakGza:acG Mahallesi BakGrköy’ün en sessiz sakin mahallelerinden birisi bence. Tarihi bir mahalle. BakGrköy’ün en eski mahallelerinden. Ama mahallemizde sorunlarGmGz çok. Özellikle yanmG<, çürümü<, harabe içinde olan bazG tarihi binalarGn o <ekilde durmasG, hiçbir çalG<ma yapGlmamasG hem görsel bir kirlilik hem de tarihe olan saygGsGzlGk bence. Bu tarihi yapGlara bence bir <eyler yapGlmalG. SakGz:acG Mahallesi’nin bir büyük sorunu da özellikle yaz aylarGnda ba<lGyor. SakGz:acG Mahallesi’nin hemen altGnda bulunan BakGrköy Sahili yaz aylarGnda mesire yeri olarak kullanGlGyor. Her yerde mangallar yakGlGyor ve dumandan, mangal kokusundan evlerimizde oturamGyoruz. AyrGca bazG bilinçsiz insanlarGmGz da sahilde yiyip, içtikten sonra bütün pisliklerini sahile bGrakGyor. Yaz aylarGnda büyük bir kirlilik oluyor. Bu da beni üzüyor. AyrGca mahallemizdeki sokaklarGn darlG:GnG belirtmek istiyorum. Mahallemizdeki ço:u sokakta iki araç yan yana

Serdar Bingöl:

Yakup Küp: 49 yGldGr SakGza:acG Mahallesi’nde ya<Gyorum. AynG zamanda mahallemizde esnaflGk yapGyorum. Mahallemizdeki en büyük sorun ço:u mü<terimizle de konu<tu:umuz gibi mahallemizde kentsel dönü<ümün nasGl olaca:G. Mahallemizde hasarlG, sa:lam olmayan bir çok bina var. Bakkal oldu:um için bir çok insanla her gün konu<uyorum. Herkesin konu<tu:u konu son dönemde bu, &nsanlar tedirgin. Bence bu konuda mahalleli olarak bizlere bir bilgilendirme yapGlmalG. Çe<itli söylentiler var ve neye inanaca:GmGzG bilmiyoruz. AyrGca SakGza:acG Mahallesi’nin sorunlarG zaten bellidir. Eski tarihi yapGlarGn bugünkü harabe görüntüsü ve sokaklarGn darlG:G bu konular da in<allah çözüme kavu<ur.

Yavuz ARPACIK


24 çünkü bu kadar örnek bile Hayat, ölümle do:um yeniden çevrenize arasGnda kimisine göre bakGp, dostlarGnGz kGsa kimisine göre gerçek mi de:il uzun ya<am mi diye kGrGntGlarGn dü<ünüp kara bütünüdür. vermenize Ve kaderin yeterli cilvesi gere:i olaca:GnG ne ölüm ne sanGyorum. do:um kimsenin keyfini beklemez. Zaten SON SÖZ: konunun Her yerde ölümle de demokratik PIN AR KUMSAL PINAR do:umla da ortamlarGn alakasG yok. olmasGnG Konu <u; hayata diliyorum. merhaba derken Demokrasi, özgür ailenizi seçemiyorsunuz ama dü<ünce bu ülkede istiyoruz hayatGnGza girenleri ve diye ba:GrGnGrken, önce girenlerin hayatGnGzda ki bireylerden sonra çevremrolünü seçebiliyorsunuz. izdeki küçük topluluklardan NasGl mG seçiyoruz? AcGlar geçip daha sonra topluma çekiyoruz, sGrtGmGzdan sesimizi ula<tGrabiliriz. bGçaklanGyoruz, Benim gibi öne atlayGp tek güvendi:imiz da:lara kar tük ki<i ba:GrmasGyla olmuyya:Gyor, bindi:imiz dallar or tabi oldumu da çG:lG:Gm kesiliyor, ayakta uyutuluysessizlik içinde kayboluyor. oruz, aldatGlGyoruz, meyve Mesela bir sabah evde olup verdi:imiz sürece olmadG:Gm sorulmadan yani ta<lanGyoruz, sGnavlara giriy- gün kararla<tGrGlmadan, oruz kimisinden geçiyoruz seçenek sunulmadan dayatkimisinden kalGyoruz ve mayla biz be:endik ve kaldG:GmGz sGnavlara yeniden yaparGz mantG:Gyla, kapGmG girip geçmek zorunda bir adam çalGp, kalGyoruz derken, her “HanGmefendi merhaba ben sGnavGn sonunda yeni insansizin diafonunuzu lar tanGyoruz. Yeni de:i<tirece:im” deyip, direkt tanGdG:GmGz insanlarG duruiçeri girdi:inde tepeme ma göre ya topra:a gömüy- çGkan sinirlerime bir de oruz ya da çöpe atGyoruz. taktGklarG diafonu seçmemi< Çöpe attGklarGmGzGn dG<Gnda olup, bu model diafon kalanlara, yaptG:GmGz seçim- takGlacak ve seçim hakkG ler diyoruz. YaptG:GmGz olmadan dayatma yanlG seçimler arasGndan yeniden dü<ününceye hala sinirliyim. ayGklama yapmamGzGn amacG Tabi bu satGrlarG okuyunca, ise dostun kalitelisini seçme “Eeee yüz küsür daire var iste:inden ötürü. hangi birinize tek tek Dostluk öyle olmalGdGr ki, soralGm zaman kaybG” diyen dostluk yGllar boyu sürerken, sesleri duyuyorum. Hemen sizden do:anlar ile cevabG vereyim, ben evlendostlarGnGzdan do:anlar meden önce de 30 yGl arasGnda bile güçlü ba: Ataköy’de oturan biri olmalGdGr. Dost öyle olarak, annemlerin vazgeçilmez olmalG ki, apartmanGnda diafon sadece dü:ünde dernekte takGlmadan önce üç seçenek de:il, kötü gün dahil ilk giri<e yani ana kapGnGn ihtiyacGnGz oldu:unda oraya konuldu ve oylamaya yanGnGzda biten olmalGdGr. sunuldu apartman Dost öyle sGr olmalG ki, boygörevlilerine bildirildi, en nunda en keskin bGça:G hisçok oy alan takGldG. Annemin setse sizi ipe götürecek ya<adG:G blokta doksan sGrrGnGzG suya dahi küsür ki<i ya<adG:GnG anlatmamalGdGr. Dost öyle dü<ünecek olursak zor aileden biri olmalG ki, sizin de:ilmi< dayatmadan da kusurlarGnGzG a:zGna sakGz seçim hakkG sunulmasG. Peki yapmayGp, örtmesini bilen ben buradan neden olmalGdGr. Dost sizi ele<tiren, yazdGm? Çünkü artGk GsGrabilen oldu:unda dahi sabredip sabredip ba<kalarG bunlarG konu<sam da, ba:Grsam da denedi:inde izin vermeyen tek sesli olmaktansa, olmalGdGr. Dost dendi:inde, yazGnca belki çok sesli olufesatlGktan kGskançlGktan rum diye. E:er bu ülkede ötürü, kötülü:ünü istemeyen özgür dü<ünce, gerçek olmalGdGr. Dost çGkarlarG için demokrasi istiyorsak, önce seni satmayan oldu:u gibi kendi içimizde ya<ayalGm, senin çGkarlarGnG kendinden ya<atalGm yoksa bunu önde tutan olmalGdGr. Veeee sa:lamayanlar hiçbir yönetibu listeyi sayfalarca uzatami yöneticiyi suçlamasGnlar bilirim ama uzatmayaca:Gm hatta onlara hak versinler.

Vefat ve Te"ekkür

DOSTLUK...

Yahya Kemal BeyatlG Anadolu Lisesi Okul Müdürü CanGm BabamGz, De:erli E<im, Eyüp GÜLMEZ`in vefatG nedeniyle acGmGzG payla<an ve cenaze törenimize katGlan, taziyelerini bildiren, çelenk gönderen, tüm meslekta<larGna, ö:rencilerine, dost ve akrabalarGmGza te<ekkürlerimizi sunarGz.

Erdem – Esra – Sevda GÜLMEZ Bak5rköy 10. Geleneksel Sünnet +öleni

ERKEKLO/E OLK ADIMI ATTILAR Bak\rköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiMi sünnet organizasyonunun bu y\l 10.su yap\ld\. Bak\rköy’deki 5 özel hastanede saMl\kl\ ve hijyenik Rartlarda sünnetleri yap\lan, sünnet k\yafetleri daM\t\lan çocuklara daha sonra ise Bak\rköy Cumhuriyet Meydan\’nda düzenlenen törenle cesaret sertifikalar\ verildi. Cesaret sertifikalar\n\ Bak\rköy Belediyesi Bas\nYay\n ve Halkla liRkiler Müdüresi Ruhsan Tezkan’\n elinden alan çocuklar daha

sonra ise Eyüp Sultan Cami’ni ziyaret ettiler. Bak\rköy Belediyesi’nin onuncusunu gerçekleRtidiMi sünnet organizasyonu Osmaniye Atatürk Spor ve YaRam köyü’nde düzenlenen Sünnet öleni ile sona erdi. Sünnet öleni’nde, Bak\rköy Belediye BaRkan\ AteR Ünal Erzen’in hediyesi alt\nlar çocuklara daM\t\l\rken, illüzyon, palyaço ve tahta bacak gösterileri yap\ld\. ölende ayr\ca, sünnet çocuklar\ ve ailelerine patlam\R m\s\r, pamuk Reker, çay ve yemek ikram\ edildi.

Bak5rköy Yard5mseverler Dernei’nden anlaml5 etkinlik

ENGELLO Ö/RENCOLER UNUTULMADI NEKSAV bünyesindeki özel eMitime muhtaç öMrenciler, BakWrköy YardWmseverler DerneMi’nin katkWlarWyla 19 MayWs Gençlik ve Spor BayramW’nW kutladWlar. 19 MayWs Gençlik ve Spor BayramW kutlamalarW kapsamWnda engelli öMrencilere çeDitli eMlence

imkanW sunan BakWrköy YardWmseverler DerneMi, ayrWca engelli öMrencilere bir de yemek verdi. Güzel bir gün geçiren engelli öMrenciler de kendi el emekleri olan ahDap boyama tepsiyi BakWrköy YardWmseverler DerneMi’ne hediye ettiler.


25

BURAM BURAM TAR&H KOKAN ROMA... KGsa süreli bir Avrupa turu için, tercihlerin ba<Gnda Roma vardGr <üphesiz. A<Gklar <ehri Roma, tarihi dokusu, e<siz mimarisi ve mesafenin yakGnlG:G ile ba< kö<ede alGr yerini. DünyanGn en büyük medeniyetlerinin Ferhan Ferhan KILIÇ merkezi olma özelli:ine sahip olan ve UNESCO tarafGndan da, dünya mirasG olarak kabul edilen Roma'da &lkça:, Ortaça: ve Rönesans'Gn yanG sGra modern sanatGn da izlerini görmek mümkün. Tarihiyle ya<ayan bir <ehir Roma. KalGntGlar terkedilmi< de:il; bilakis içinde ya<am var o tarihin. Dü<ünsenize, yeni bina neredeyse hiç yok ve Devlet binalarGnGn tamamG otantikli:ini koruyor. &nsanlar bu tarihle yatGp kalkGyor, o binalarda çalG<Gyor ve ya<Gyorlar. Derler ki, bir kez Roma'yG gören için, Avrupa'nGn tüm kentleri yavan kalGr. Onlarca efsaneye dayanan tarihi, dini ve kültürel dokusu; leziz mutfa:G, her millletten binlerce insanG kucaklayan meydanlarG ve yGlGn 12 ayG turizm cenneti olmasGyla Roma, bu yargGyG fazlasGyla hakeden bir <ehir. Muhte<em saraylarG, kiliseleri, bazilikalarG, gözbebe:i gibi korunan tarihi kalGntGlarG, inanGlmaz ta< oymasG heykelleriyle Roma, Avrupa ve dünyanGn en çok ziyaret edilen ba<kenti olsa gerek. 2007'de "Dünya'nGn Yeni Yedi HarikasGndan" biri seçilen Kolezyum, Roma &mparatorlu:u denince akla ilk gelen figürlerden biri. Gecegündüz kalabalGk olan Trevi (A<k) Çe<mesi’ne arkanGz dönük para atarsanGz, dile:iniz büyük olasGlGkla kabul olurmu<. &spanyol Merdivenleri’nde oturup kart yazmak, gelen geçeni gözlemek ya da sevgiliye sarGlmak da bir ritüel. Katoliklerin ruhani lideri Papa'nGn ya<adG:G, dünyanGn en küçük ülkesi olan, ba:GmsGz devlet Vatikan'Gn Roma'nGn sGnGrlarG içinde yer almasG da ayrG bir önem arzediyor. Dünya'daki en zengin sanat koleksiyonlarGna ev sahipli:i yapan Vatikan'da 12 adet müze bulunuyor. (PapayG ve Vatikan'G ba<ka bir yazGmda detaylandGrmayG dü<ünüyorum.) Devasa kubbe Pantheon'da 7.yüzyGldan bu yana Hristiyan kilisesi olarak kullanGlan Roma'daki en eski binalardan. Bütün bu görkemli yapGlar Kültür BakanlG:G tarafGndan koruma altGna alGnmG< ve en ufak bir zarar görmesi bile ihtimal dahilinde de:il. OrtasGndan nehir geçmeyen bir Avrupa kenti eksik kalmG< sayGlGr. Tiber nehri Roma'yG ikiye bölerek her yerinden tarih fG<kGran <ehrin görkemini daha da artGrGyor. &talya ile ilgili yazmak istedi:im çok <eyler var; fakat Roma, insanG öylesine büyüleyen bir <ehir ki, tek yazGlGk olmayG fazlasGyla hakediyor. ModanGn kalbinin güm güm attG:G, Dünya sosyetesinin alG<veri< cenneti Milano'yu da ba<ka bir yazGya saklGyorum. Venedik’i hiç sormayGn derim; kGsa kesilecek gibi de:il. Hülasa; bütünüyle büyüleyici tarihi, ta<a verilen <ekillerin inanGlmazlG:G ile açGk hava müzesini andGran Roma'ya gitmediyseniz ilk sGraya yazGn bence. O dokuyu görüp de, o tarihi içinize çekti:inizde emin olun gitti:inize de:di:ini göreceksiniz... Sevgi ve saygGlarGmla.

Osmaniye Mahallesi’nde Baz &stasyonu Kabusu

APARTMAN DE/OL, ADETA BAZ OSTASYONU ÜSSÜ BakGrköy Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Geçidi Sokak Numara 4’teki 3 katlG binanGn çatGsG ve yan duvarlarG adeta GSM baz istasyonu üssü olarak kullanGlGyor. BinanGn çatGsG yetersiz kalGnca yan duvarGna da baz istasyonu konulmu<. Mahalle sakinlerinin konutlarG ile baz istasyonlarG arasGnda mesafe yok. BazG binalar baz istasyonu olan bina ile biti<ik, bazG binalar ise baz istasyonuna 5 metre mesafede. BalkonlarGnGn ve odalarGnGn hemen kar<GsGndaki baz istasyonlarGndan dolayG son derece rahatsGz olduklarGnG belirten mahalle sakinleri ruh ve beden sa:lGklarGnGn da bozuldu:unu söylüyorlar. Mahalle sakinleri, baz istasyonu civarGnda kanserden dolayG vefat edenlerin sayGsGnda artG< görüldü:ünü belirtiyorlar. Biti<ik binada oturan ve e<inin kanser oldu:unu ve evde yattG:GnG söyleyen bir mahalle sakini ise “Hepimizin psikolojisi bozuk. Neden buraya baz istasyonu kurduruyorlar bu nasGl kom<uluk ki?” diyor. AyrGca, bazG mahalle

sakinleri de “Balkona çGktG:GmGzda ve odalarGmGzGn penceresinden baktG:GmGzda devasa baz istasyonlarG ile kar<G kar<Gya geliyoruz. Bu yüzden dahi balkona çGkamaz olduk” diyorlar. Mahalle sakinleri, bir çok defa kom<ularGnG uyardGklarGnG, GSM operatörlerine evlerinin çatGlarGnG kiraya vermemelerini söylediklerini fakat kom<ularGnGn kendilerini dinlemediklerini de söylüyorlar.

“MAHALLE SAK&NLER& MAHKEMEYE MÜRACAAT EDECEKLER” Baz istasyonlarGnGn kaldGrGlmasG için mücadele eden Mahalle Sakini Yahya Kareyel ise, topladGklarG yüzlerce imzalG dilekçe ile baz istasyonlarGnGn kaldGrGlmasG için BakGrköy KaymakamlG:G’na, BakGrköy Belediyesi’ne ve Bilgi Teknolojileri &leti<im Kurumu &stanbul Bölge Müdürlü:ü’ne müracaat edildi:ini ifade ederek, “Bilgi Teknolojileri &leti<im Kurumu &stanbul

Bölge Müdürlü:ü cevabi yazGsGnda istedi:imiz her soruya net cevap vermiyor. AyrGca, tarafGmGza gönderdikleri ölçüm de:erleri 2009 ve 2011 yGlGna ait olup, bazG ölçüm de:erleri parametreleri ölçüm tablosunda yer almadG:G gibi antenlerin birinin kalibrasyon tarihi 16.03.2013 di:eri ise 04.04.2010 tarihinde bitmi<. Baz istasyonlarGnGn kurulu< tarihlerine ili<kin sorumuza da Gsrarla cevap vermiyorlar. Bu durumu da mahkemelere ta<Gyaca:Gz. YanGltGcG ve eksik bilgi veriyorlar. BakGrköy Belediyesi baz istasyonlarGnGn kaldGrGlmasG için hukuki i<lemlerin ba<latGldG:GnG bildirdi. AyrGca, mahalle sakinleri de mahkemeye müracaat edecekler. Anayasa Mahkemesi’nin 01.10.2009 tarih ve 2009/121 karar sayGsG ile baz istasyonlarGnGn kurulumu ve denetiminin belediyelerin de iznine tabi oldu:una dair kararG var. Bu nedenle, belediyeler bu konularda daha hassas olmalG ve izinsiz baz istasyonlarGnGn derhal kaldGrGlmasG gerekmektedir” dedi.

Karayel, “Bilgi Teknolojileri &leti<im Kurumu &stanbul Bölge Müdürü’nün veya Belediye Ba<kanlarG’nGn daimi konutunun biti<i:inde veya hemen kar<GsGnda böyle bir baz istasyonu üssü var mGdGr? Balkon ve odalarG baz istasyonu ile kar<G kar<Gya mGdGr? veya kurdurmayG dü<ünüyorlar mG? bunu merak ediyoruz. &lgili devlet kurumlarGnGn bu konuda daha duyarlG ve sorumluluk sahibi olmalarG halinde vatanda<larGn mahkemeler vasGtasGyla hak arama derdine dü<meleri ve mahkemelerin i< yükünün artmasGnGn önüne geçilmi< olacaktGr” diye konu<tu. Yetkililerin Osmaniye Mahallesi sakinlerinin haklG taleplerini dikkate almalarG gerekti:ini de kaydeden Yahya Karayel, konuyla ilgili sonuna kadar mücadele edeceklerini ve baz istasyonlarGnGn kaldGrGlmasG için ne gerekiyorsa yapacaklarGnG da söyledi.

(Yavuz ARPACIK)


26 06 MAYIS 2013 PAZARTES& Ekseriyetin bulundu:u tespit edilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Hasan Ersoy tarafGndan açGldG. Serdal KGlavuz, Selim Malgaz ve Co<kun Alagöz’ün izinli sayGlmalarGnGn oybirli:iyle kabulüne karar verildi. Gündem okundu, oybirli:iyle kabul edildi. Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna dair bilgilendirme yazGsG okundu. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde, 1- Mali Hizmetler Müdürlü:ü ba<lGklG 2012 yGlG kesin hesabGna dair dosyanGn Bütçe Plan Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 2- Mali Hizmetler Müdürlü:ü ba<lGklG 2012 yGlG ta<Gnmaz kesin hesabGna dair dosyanGn Bütçe Plan Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 3- Destek Hizmetleri Müdürlü:ü ba<lGklG görev ve çalG<ma yönetmeli:ine dair evrakGn Hukuk Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 4- Park ve Bahçeler Müdürlü:ü ba<lGklG 2014 yGlG yatGrGm programGna dair evrakGn Bütçe Plan Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 5Özel Kalem Müdürlü:ü ba<lGklG memur toplu i< sözle<mesine dair evrakGn Hukuk Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 6- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG enlik Mahallesi 74 pafta, 278 ada 55, 93, 153 parseller ile 92 parselin bir kGsmGna ili<kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planG de:i<ikli:ine dair evrakGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 7- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG Ataköy 3-4 KGsGm Mahalle 51 pafta 115 ada 59 parsele ili<kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planG de:i<ikli:ine dair evrakGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 8- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG enlik Mahallesi 80 pafta 718 ada 1 parsele ili<kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planG de:i<ikli:ine dair evrakGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 9- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG Osmaniye Mahallesi 62 pafta 971 ada 1 parsel ve Kartaltepe Mahallesi 21 pafta 117 ada 1 parsele ili<kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planG de:i<ikli:ine dair evrakGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesi oybirli:iyle kabul edildi. 10- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG Ye<ilköy Mahallesi 27 pafta 386 ada 8

MAYIS 2013 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planG de:i<ikli:ine dair evrakGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesinin oybirli:iyle kabulüne karar verilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Hasan Ersoy tarafGndan 08.05.2013 Çar<amba günü saat 16:00’da toplanmak üzere kapatGldG.

08 MAYIS 2013 ÇARAMBA Ekseriyetin bulundu:u tespit edilerek birle<im, Meclis 2. Ba<kan Vekili Cavit Ganiç tarafGndan açGldG. Bahar Sunman ve gelmeyen üyelerin izinli sayGmlarG 4 ret (Mehmet Emin Ertekin, Halil YalçGn KayalG, Ayhan Can, Ramazan Ba<) 9 oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne karar verildi. Geçen birle<ime ait zabGt özeti okundu, oybirli:iyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde; 1- Fen &<leri Müdürlü:ü ba<lGklG 2014 yGlG yatGrGm programGna dair dosyanGn Bütçe Plan Komisyonu’na havalesinin oybirli:iyle kabulüne, 2- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG Ye<ilköy Mahallesi 626 ada 14 ve 15 parsellere ili<kin 1/1000 ölçekli plan de:i<ikli:ine dair dosyanGn &mar ve ehircilik Komisyonu’na havalesinin oybirli:iyle kabulüne, 3- &nsan KaynaklarG ve E:itim Müdürlü:ü ba<lGklG kadro iptal cetvelinde belirtilen norm kadro fazlasG 1 adet memur kadro iptaline dair ba<kanlGk teklifinin oybirli:iyle kabulüne, 4- Ruhsat ve Denetim Müdürlü:ü ba<lGklG binalarda, otel, apart otel, pansiyon ve di:er konaklama tesisleri için i<yeri açma ve çalG<tGrma ruhsatlarGna dair ba<kanlGk teklifinin oybirli:iyle kabulüne, 5- Fen &<leri Müdürlü:ü ba<lGklG kamu kurumlarGnda Fen &<leri Müdürlü:ü’nce yapGm, bakGm, onarGm çalG<malarGnGn yapGlmasGna dair ba<kanlGk teklifinin oybirli:iyle kabulüne, 6- Tiyatro Müdürlü:ü ba<lGklG sözle<meli personelin vizelerine dair ba<kanlGk teklifinin 4 ret

(Mehmet Emin Ertekin, Halil YalçGn KayalG, Ayhan Can, Ramazan Ba<) oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne karar verilerek birle<im, Meclis 2. Ba<kan Vekili Cavit Ganiç tarafGndan 10.05.2013 Cuma günü saat 16:00’da toplanmak üzere kapatGldG.

10 MAYIS 2013 CUMA Ekseriyetin bulundu:u tespit edilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Hasan Ersoy tarafGndan açGldG. Bedros Avedikyan, Bahar Sunman, &lknur Meral ve Ramazan Ba<’Gn izinli sayGlmalarGna 4 ret (Mehmet Emin Ertekin, Ayhan Can, Halil YalçGn KayalG, Türkan Elif ArGkan Can) oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabul edildi. Adalet ve KalkGnma Partisi Grubu’nun vermi< oldu:u BakGrköy Belediye Ba<kanlG:G’na ait kamu kurum ve özel ki<i ve kurulu<lara olan borçlar hakkGndaki yazGlG soru önergesi okundu. Geçen birle<ime ait zabGt özeti okundu, oybirli:iyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde, 1- Mali Hizmetler Müdürlü:ü ba<lGklG 2012 yGlG kesin hesabGna dair Bütçe Plan Komisyonu raporunun 4 ret oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne, 2- Mali Hizmetler Müdürlü:ü ba<lGklG 2012 yGlG ta<GnGr kesin hesabGna dair Bütçe Plan Komisyonu raporunun 4 ret oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne, 3- Park ve Bahçeler Müdürlü:ü ba<lGklG 2014 yGlG yatGrGm programGna dair Bütçe Plan Komisyonu raporunun 4 ret oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne, 4- Fen &<leri Müdürlü:ü ba<lGklG 2014 yGlG yatGrGm programGna dair Bütçe Plan Komisyonu raporunun 4 ret oya kar<Gn oyçoklu:uyla kabulüne, 5- Özel Kalem Müdürlü:ü ba<lGklG memur toplu i< sözle<mesine dair Hukuk Komisyonu raporunun oybirli:iyle kabulüne, yapGlacak düzenlemelerle ilgili belediye ba<kanGna yetki verilmesine oybirli:iyle kabulüne, 6- &mar ve ehircilik Müdürlü:ü ba<lGklG Ye<ilköy Mahallesi 14 Nisan Caddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de:i<ikli:ine dair &mar ve ehircilik Komisyonu raporunun oybirli:iyle kabulüne karar verilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Hasan Ersoy tarafGndan 03 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 16:00’da toplanmak üzere kapatGldG.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. YeDilyurt Spor Kulübü YWldWz KWzlar Voleybol TakWmW %stanbul ampiyonu, Genç KWzlar TakWmW ise Türkiye dördüncüsü oldu.

BAKIRKÖYÜN SULTANLARI RAK0P TANIMIYOR Ye<ilyurt Spor Kulübü YGldGz KGzlar Voleybol TakGmG, VakGfbank, EczacGba<G, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerini geride bGrakarak, &stanbul ampiyonu oldu. Ye<ilyurt YGldGz KGzlar Voleybol TakGmG, &stanbul ampiyonlu:u final grubunda oynadG:G 10 maçta 7 galibiyet elde ederek grubunu birinci tamamladG ve Haziran ayGnda Bursa’da düzenlenecek Türkiye ampiyonasG’nda seri ba<G olma hakkG kazandG. Türkiye ampiyonlu:u içinde en büyük favorilerden biri olan Ye<ilyurt Spor Kulübü, ayrGca Genç KGzlar Türkiye ampiyonasG’nda da 4.lük elde ederek, BakGrköy’ün gururu oldu. Ye<ilyurt Spor Kulübü’nün genç kGzlar ve yGldGz kGzlar gruplarGnda elde etti:i ba<arGlar hakkGnda gazetemize açGklamalar yapan Kulüp Ba<kanG Levent Gökçe, VakGfbank, EczacGba<G, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takGmlarG geride bGrakarak &stanbul ampiyonu olmanGn çok kolay olmadG:GnG belirterek, alt yapGda elde ettikleri ba<arGlar ile Ye<ilyurt Spor

Kulübü’nün bir voleybol kültürünün oldu:unu kanGtladGklarGnG söyledi. Genç KGzlar grubunda elde ettikleri Türkiye dördüncülü:ünün de çok büyük bir ba<arG oldu:unu ifade eden Gökçe, amaçlarGnGn yGldGz ve genç takGmdan yeti<en çocuklarG birkaç sene sonra A TakGm’da oynatmak ve Ye<ilyurt gelene:ini devam ettirmek oldu:unu belirtti.


27

Ă&#x2021;ada" Ya"am9 Destekleme Dernei Bak9rkĂśy ubesi

GENĂ&#x2021;L;K VE BAHAR ENL;!; Bak\rkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin katk\lar\yla Ă&#x2021;aMdaR YaRam\ Destekleme DerneMi Bak\rkĂśy ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂźzenlediMi â&#x20AC;&#x153;Gençlik ve Bahar enliMiâ&#x20AC;? AtakĂśy 5. K\s\m Attila lhan Park\â&#x20AC;&#x2122;nda gerçekleRtirildi. Bak\rkĂśy Kent Konseyi Kad\n Meclisi BaRkan\ Yrd. Doç. Dr. Meltem Ă&#x153;nal Erzen, Ă&#x2021;aMdaR YaRam\ Destekleme DerneMi BaRkan\ GĂźlRen Tunakan ve çok say\da Bak\rkĂśylĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn kat\ld\M\ Renlik, ef Emin Ayd\n yĂśnetimindeki Bak\rkĂśy Belediyesi Triosuâ&#x20AC;&#x2122;nun mĂźzik dinletisi ile baRlad\. enliMe kat\lan gençler orkestra eRliMinde Rark\lar sĂśyledi, tango gĂśsterileri yap\ld\. Daha sonra ise Osmaniye bni Sina lkĂśMretim Okulu ĂśMrencileri folklor gĂśsterisinde bulundu. Ă&#x2021;aMdaR YaRam\ Destekleme DerneMi Bak\rkĂśy ubesi BaRkan GĂźlRen Tunakan, Renlik ile ilgili yapt\M\ konuRmada, Bak\rkĂśylĂźlerâ&#x20AC;&#x2122;in RenliMe kat\l\mlar\ndan memnun olduklar\n\ ifade ederek, â&#x20AC;&#x153;Bak\rkĂśylĂź, AtakĂśylĂź vatandaRlar\m\zla birlikte gĂźzel bir gĂźn geçirirken ayn\ zamanda bir kermesimiz var. Kermesimizde hay\rsever vatandaRlar\m\z ve Ăźyelerimiz taraf\ndan yap\lan çeRitli ĂźrĂźnler çok cĂźzi fiyatlara sat\l\yor ve buradan elde edilecek gelirde gençlerin eMitiminde kullan\lacak.â&#x20AC;? dedi. Tunakan dĂźzenledikleri gençlik ve bahar RenliMi ile ayn\ zamanda Ă&#x2021;YDD Kurucusu TĂźrkan Saylanâ&#x20AC;&#x2122;\ da anm\R olduklar\n\ belirtti. Tunakan, ayr\ca kendilerine her zaman destek olan Bak\rkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne ve RenliMe kat\larak gençlerin eMitimine katk\da bulunan tĂźm vatandaRlara teRekkĂźr etti.

UĂ&#x2021;URTMA ENL--NDE Ă&#x2021;OCUKLARDAN Ă&#x2021;OK BĂ&#x153;YĂ&#x153;KLER ELENDBak\rkĂśy Belediyesi Bas\n-Yay\n ve Halkla liRkiler MĂźdĂźrlĂźMĂź taraf\ndan dĂźzenlenen Uçurtma enliMi YeRilkĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;nde yap\ld\. Bak\rkĂśy Belediye BaRkan\ AteR Ă&#x153;nal Erzen, CHP Bak\rkĂśy lçe BaRkan\ M. Sait YĂźcel, BaRkan Yard\mc\s\ Turgay Akbal ve çok say\da Bak\rkĂśylĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn kat\ld\M\ uçurtma RenliMinde çocuklara ve içindeki çocuMu yaRatan bĂźyĂźklere Bak\rkĂśy Belediyesi taraf\ndan 2 bin uçurtma daM\t\ld\.

enlikte çocuklar hayatlar\nda belki de ilk kez uçurtma uçurtman\n keyfini sĂźrerlerken annelerbabalar, dedeler-nineler de çocukluklar\n\ hat\rlad\lar. Uçurtma enliMiâ&#x20AC;&#x2122;nde uçurtma daM\t\m\n\n yan\ s\ra çocuklara macun, patlam\R m\s\r, pamuk Reker, buzlu çay, çay ve yemek de ikram edildi. enlikte ayr\ca Eylem BĂźyĂźktezeller yĂśnetiminde dans gĂśsterileri de yer ald\. Dans gĂśsterilerine 7â&#x20AC;&#x2122;den 77â&#x20AC;&#x2122;ye vatandaRlar da kat\ld\.

Ă&#x2021;aMdaR YaRam\ Destekleme DerneMi Bak\rkĂśy ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂźzenlediMi Gençlik ve Bahar enliMiâ&#x20AC;&#x2122;nde ayr\ca, hay\rsever kiRi ve kurumlar\n baM\Rlar\yla giyecek, oyuncak, yiyecek-içecek ve tak\ malzemelerinden oluRan kermese de Bak\rkĂśylĂźler bĂźyĂźk ilgi gĂśsterdi.

Ye!ilkĂśy Rotary KulĂźbĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden DEMET SABANCIâ&#x20AC;&#x2122;YA MESLEKTE BA+ARI Ă&#x2013;DĂ&#x153;LĂ&#x153;

YeRilkĂśy Rotary KulĂźbĂź, Demsa YĂśnetim Kurulu BaRkan\ Demet Sabanc\â&#x20AC;&#x2122;ya Meslekte BaRar\ Ă&#x2013;dĂźlĂź verdi. AtakĂśy Marina Otelâ&#x20AC;&#x2122;de dĂźzenlenen geceye YeRilkĂśy Rotary KulĂźbĂź DĂśnem BaRkan\ Ali DoMan ve kulĂźp Ăźyeleri kat\ld\. YeRilkĂśy Rotary KulĂźbĂź DĂśnem BaRkan\ Ali DoMan, geleneksel olarak verdikleri meslekte baRar\ ĂśdĂźlĂźne bu y\l Demet Sabanc\â&#x20AC;&#x2122;y\ lay\k gĂśrdĂźklerini ifade ederek, Demet Sabanc\â&#x20AC;&#x2122;n\n baRar\l\ bir iR kad\n\ olarak gençlere Ăśrnek olduMunu sĂśyledi. Demet Sabanc\ ise YeRilkĂśy Rotary KulĂźbĂź Ăźyelerine teRekkĂźr ederek, Ăśzellikle eMitim alan\nda gençlerin her zaman yan\nda olduMunu vurgulayarak, â&#x20AC;&#x153;Gençlerin iR yaRam\na daha etkin at\labilmeleri ve baRar\l\ olabilmeleri için her tĂźrlĂź katk\y\ sunuyoruz,

bundan sonra da sunmaya devam edeceMizâ&#x20AC;? dedi. KonuRmalar\n ard\ndan GuvarnĂśr YaRar Turab taraf\ndan Demet Sabanc\â&#x20AC;&#x2122;ya meslekte baRar\ plaketi verildi. Daha sonra ise YeRilkĂśy Rotary KulĂźbĂź BaRkan\ Ali DoMan, Demet Sabanc\â&#x20AC;&#x2122;ya kulĂźp rozetini takt\. Ă&#x2013;dĂźl tĂśreninin ard\ndan davetliler akRam yemeMi yiyerek, bol bol sohbet ettiler.

KĂśe Yazar2m2z Yasemin Bayer BAKĂ&#x153; SLAVYAN Ă&#x153;N0VERS0TES0â&#x20AC;&#x2122;NDE KONFERANSTA TEBL0 SUNDU KĂśRe yazar\m\z Yasemin Bayer, Azerbaycan BakĂź Slavyan Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekleRtirilen AMEAâ&#x20AC;&#x2122;n\n Humanitar ve çtimai limler BĂślmesi ve Azerbaycan halk\n\n Umumlideri Haydar Aliyevâ&#x20AC;&#x2122;in 90â&#x20AC;&#x2122;\nc\ y\l\na hasr olunmuR â&#x20AC;&#x153;AzerbaycanRĂźnasl\M\n Aktuel Problemleriâ&#x20AC;? konulu 4. Uluslararas\ Bilimsel Konferans\â&#x20AC;&#x2122;na konuRmac\ olarak kat\ld\. 74 Ăźlkeden kat\l\m\n olduMu konferansta konuRmac\ olarak kat\lan Bayer, ayr\ca Azerbaycan Yazarlar BirliMiâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen konferansa da konuRmac\ olarak yer ald\. Yazar\m\z Yasemin Bayerâ&#x20AC;&#x2122;in Azerbaycan TĂźrkçesiâ&#x20AC;&#x2122;nden TĂźrkiye TĂźrkçesiâ&#x20AC;&#x2122;ne çevirdiMi edebi, bilimsel ve tarihi eserlerin yan\nda Azerbaycanâ&#x20AC;&#x2122;n\n bilim adamlar\, edebiyatç\lar\, bestecileri ve politikac\lar\yla yapt\M\ birçok sĂśyleRisi ve makalesi bulunuyor. Azerbaycan TĂźrkçesiâ&#x20AC;&#x2122;nden TĂźrkiye TĂźrkçesiâ&#x20AC;&#x2122;ne aktard\M\ kitap say\s\ 10â&#x20AC;&#x2122;a ulaRan Bayer, BakĂź Slavyan Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;inde ĂśMretim ĂźyeliMi yapt\, edebiyat ve gazetecilik dersleri verdi. KardeR Ăźlke Azerbaycan ile iliRkilerde Ăśnemli çal\Rmalara imza att\.

Azerbaycanâ&#x20AC;&#x2122;\n çeRitli gazetelerinde, radyo ve televizyon kanallar\nda kendisiyle yap\lan sĂśyleRiler yay\mland\. DeMerli kĂśRe yazar\m\z Yasemin Bayerâ&#x20AC;&#x2122;i iki Ăźlke aras\ndaki iliRkilerin geliRmesi ad\na yapt\M\ çal\Rmalar\ nedeniyle kutlar\z.

NE KADAR DO/RU BOR UYARI... TABOO KO ANLAYANLARA (!)


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

E-K%ML%K KARTLARI TANITILDI Yeni e-kimlik kartlar\na dair ayr\nt\lar Uluslararas\ stanbul Biyometri Konferans\ 2013’te gün yüzüne ç\kt\. Kopyalanamayan, tahrif edilemeyen ve çipinde bar\nd\rd\M\ biyometrik bilgiler sayesinde hizmet al\m\n\ daha h\zl\ ve güvenli hale getiren yeni kartlar sayesinde vatandaRlar\n bürokratik iRlemlerde çektiMi zorluklar\n tarihe kar\RacaM\ iddia ediliyor. 29-30 May\s tarihlerinde stanbul’da yap\lan ve Türkiye’nin biyometri odakl\ ilk konferans\ olma özelliMini taR\yan Uluslararas\ stanbul Biyometri Konferans\’nda biyometride kilit teknolojiler, biyometri teknolojilerinin avantajlar\, parmak izi, parmak damar izi, iris, yüz ve ses tan\ma teknolojileri, biyometride yeni standartlar ve hükümet politikalar\ masaya yat\r\ld\. Merakla beklenen yeni T.C. Kimlik Kart\’na dair önemli ayr\nt\lar da konferansta paylaR\ld\. Aç\l\R konuRmas\n\n ard\ndan kürsüye BDDK Bilgi Yönetimi Daire BaRkan\ Ahmet Türkay Varl\ geldi. Varl\, internetin yayg\nlaRmas\yla birlikte devlet ve kurumlar\n geleneksel hizmet anlay\Rlar\nda deMiRikliMe gittiMini ifade ederken, elektronik ortama taR\nan hizmetlerin doMru ve adil olarak verilebilmesi için farkl\ güvenlik araçlar\na ihtiyaç duyulduMunun alt\n\ çizdi. Sahte kimlik düzenleme, sahte pasaport ç\kartma, evrakta tahribat gibi kimlik sahteciliMi yöntemlerinin hem ülke ekonomisini hem de bireyleri maMdur ettiMini kaydeden Varl\, teknolojinin kullan\ld\M\ hizmetlerde hizmetin doMru kiRiye ulaRt\r\lmas\ için biyometrik çözümlerin uygulanmas\n\n kritik bir öneme sahip olduMunu vurgulad\. Konferans\n bir diMer önemli konuRmac\s\ da TÜB TAK BaRkan Yard\mc\s\ Dr. Hasan Palaz’d\. Konferans\n kat\l\mc\lar\na “T.C. Yeni Nesil e-Kimlik ve Biyometrik Uygulamalar” baRl\kl\ bir sunum yapan Palaz, vatandaRlar\n merakla beklediMi yeni e-kimlik kart\ ile ilgili önemli bilgiler verdi. TÜB TAK’\n yeni e-kimlik kart\ üzerinde 6 y\l\ aRk\n bir çal\Rma gerçekleRtirdiMini söyleyen Dr. Hasan Palaz, temasl\ ve temass\z olmak üzere iki farkl\ kullan\m Rekline sahip ekimlik kartlar\n\n 2013 y\l\ içerisinde vatandaRlara daM\t\lmaya baRlanacaM\n\ söyledi. Kredi kart\ boyutundaki yeni e-kimlik kartlar\n\n iRletim sistemi, çip, yönetim sistemi ve aç\k anahtar altyap\s\ gibi bileRenlerinin Türkiye patentli olduMunu aç\klayan Dr. Hasan Palaz, kart\n geliRmiR güvenlik sistemleriyle bireysel bilgi mahremiyetini koruduMunu kaydetti. Kart\n 10 y\l dayan\kl\ çiplerin yan\ s\ra fiziksel ve yaz\l\msal koruma önlemlerine sahip olduMunu belirten Palaz, yeni kimlik kartlar\n\n taklit edilmesinin çok zor, kopyalanmas\n\n ise neredeyse imkâns\z olduMunu söyledi.

XBOX ONE SONUNDA TANITILDI Microsoft, Kas\m 2005'te tan\tt\M\ Xbox 360'\n ard\ndan merakla beklenen yeni konsolunu Washington, Redmond’daki merkezinde tan\tt\. Siyah ve gümüR tonlarda beliren yeni oyun sistemi, oturma odalar\n\ oyun stüdyosuna çevirmeyi amaçlayan üstün teknolojisi ve sunduMu oyunlar\n geliRen grafikleriyle oyunseverlere yepyeni bir tecrübe kazand\rmay\ vaat ediyor. Xbox One'\n tan\t\m\nda sahneye ç\kan ilk isim, Xbox biriminin baR\nda yer alan Mark Whitten oldu. Whitten, Xbox One'\n Blu-ray Disc drive'\na sahip olduMuna dikkat çekerken, 'yeni Kinect'in en ufak vücut hareketlerini bile tespit edeceMini, bileMin çok az oynamas\n\ bile kaç\rmayacaM\n\' ifade etti. Whitten Kinect'in hareket alg\lama yeteneMini, 'Kalp at\Rlar\n\z\ bile okuyacak' Reklinde yorumlad\. Whitten'in ard\ndan sahneye ç\kan Electronic Arts stüdyolar\n\n baRkan\ Andrew Wilson, Xbox One için yeni video oyunlar\ tasarlad\klar\n\ belirtti. Wilson, yeni oyunlardan baz\lar\n\ Madden,

FIFA, BA Live ve UFC olarak belirtti. Wilson, "Tüm oyunlar devrimsel olacak ve oyun oynama Reklinizi deMiRtirecek" dedi. Wilson, EA'in yeni nesil oyun motoru EA Sports Ignite'\n 'gerçek dünya ile sanal dünya aras\ndaki çizgiyi bulan\klaRt\racaM\n\' ifade etti. Wilson'\n ard\ndan sahneye ad\m atan Xbox eMlence biriminin baR\ndaki isim Nancy Tellem, Xbox One'\n televizyon ile olan uyumuna deMindi. Xbox One ile sesli komutlarla TV, internet taray\c\s\, müzik ve oyunlar aras\nda geçiR yap\labileceMini belirten Tellem, Xbox One'\n 'televizyonlar\ oyunseverlerin zevki ve ihtiyaçlar\na göre yeniden ayarlayacaM\n\' söyledi. EMlence için oldukça baRar\l\ olacaM\ izlenimi veren Xbox One, oyun keyfini ‘Smart Match’ özelliMiyle yeni bir boyuta taR\may\ planl\yor. Smart Match, ‘geliRmiR algoritmalar’ kullanarak, oyuncular\ yetenekleri, dilleri ve tecrübelerine göre eRleRtirecek. Oyuncular, oyunlar\ baRlamadan önce beklemek yerine, uygulamalar\n kendileri için bulacaM\ TV programlar\, müzik veya diMer oyunlarla vakit geçirebilecek. AMD'nin Jaguar tabanl\ APU tasar\m\na sahip 8 çekirdekli iRlemci kullanan Xbox One, 8 GB DDR3 sistem belleMine sahip. 500 GB HHD hard disk'e sahip olan Xbox One, Blu-Ray drive'\n yan\ s\ra Kinect teknolojisi entegre edilmiR bir Rekilde sunuldu. Böylece, konsol ses komutlar\ ve vücut hareketleriyle yönlendirilebilecek. Blu-Ray, combo olarak oynat\labilme imkan\ sunuyor. HDMI 1.4, ve USB 3.0 baMlant\s\ ile Gigabit Ethernet ve Wi-Fi (802.11n) baMlant\ özellikleri bulunan Xbox One, kolay oyun oynama imkan\n\n yan\ s\ra güçlü internet eriRimi sunuyor. Lansman\n ard\ndan yeni haberler ortaya ç\kmaya baRlad\, kafalarda soru iRaretleri olmakla birlikte baz\ sorular da cevap bulmaya baRlad\. Microsoft’un yapt\M\ aç\klamadan sonra Xbox 360 oyunlar\n\n yeni konsolda çal\RmayacaM\ netlik kazand\. Xbox One’\n kendisi gibi yeni nesil oyunlarla geleceMi belli olduktan sonra akla tak\lan bir soru, kullan\lm\R oyunlar\n konsolda oynan\p oynanamayacaM\. Bu konuda aç\klama yapan Xbox Live programlama müdürü Larry Hryb, ‘oyunlar\n takas edilebileceMi ve sat\labileceMini, bir arkadaR\n\z\n evinde oyun oynarken profilinize girdiMiniz sürece bedel ödenmeyeceMini’ belirtti. Öte yandan, bir arkadaR\n\z\n sizin oyununuzu al\p kendi profilinde oynamay\ istemesi durumunda ne olacaM\ henüz belli deMil.

Ç%NL% HACKERLAR ABD’N%N S%LAH TEKNOLOJ%LER%N% ÇALDI ABD, Çin merkezli siber sald\r\lardan yakas\n\ kurtaram\yor. GeliRmiR silah tasar\mlar\na yönelik geçmiRte birçok sald\r\ya maruz kalan ABD ordusu, bu sefer en az 10 geliRmiR silaha ait bilgileri Çinli hacker’lara kapt\rm\R olabilir. Uzmanlar, ‘çal\nan teknolojilerin çok kritik olduMunu ve Çin’in silah teknolojisinde 25 y\l kazand\M\n\’ ifade ediyor. Çin’in yerel üretimi olan J-20 ve J-21 gibi hayalet uçaklar\n ABD teknolojisine dayand\M\na dair iddialar\n ard\ndan, siber korsanlar\n ABD’ye ait birçok silah program\na s\zd\M\ ve çok büyük önem taR\yan bilgileri çald\M\ ifade edildi. www.mashable.com sitesinin haberine göre, F-35 MüRterek SavaR UçaM\ ve F/A-18 savaR jeti projesinden, füze savunma sistemleri, insans\z hava uçaklar\, uydu iletiRimi ve elektronik savaR teknolojilerine ait veriler Çin’in eline geçti. ABD’nin yaRad\M\ siber sald\r\, ilk olarak Washington Post gazetesi taraf\ndan duyuruldu. Gazete, ABD Savunma Bakanl\M\ Bilim Savunmas\ Kurulu’nun haz\rlad\M\ gizli raporun içeriMine ulaRt\. Washington Post, detaylar bulunmasa da, ‘çal\nd\M\ öne sürülen silah teknolojilerinin yer ald\M\ listenin çok uzun olduMuna’ dikkat çekti.

“2017’DE HACM% 50 M%LYAR DOLARA ULAACAK” Bilim kurgu filmlerinde görmeye al\Rt\M\m\z sahneler, teknoloji dünyas\nda yeni bir rekabet alan\ oluRturan giyilebilir teknolojiler sayesinde çok k\sa zamanda gerçeMe dönüRebilir. sviçre merkezli Credit Suisse’in yapt\M\ araRt\rma, art\r\lm\R gerçekliMin öncüleri olan giyilebilir teknolojilere olan ilginin, bu sektörü üç y\l içinde 50 milyar dolarl\k bir sektör haline getirebileceMini öne sürdü. irket, yaklaR\k 6 milyar insan\n ak\ll\ telefonlara eriRim imkan\ bulunduMu günümüzde, mobil teknolojinin giyilebilir teknolojilerin geliRmesinde en büyük araç olacaM\n\ belirtti. Business Insider’\n haberine göre, yak\n gelecekte en az 250 milyon ak\ll\ telefon, giyilebilir teknolojileri kullanmak için bir kontrol arac\ görevi görecek. Credit Suisse raporu, günümüzde giyilebilir teknolojilerin çoktan 35 milyar dolarl\k bir potansiyele ulaRt\M\n\ ve birkaç yeni ürünler bu rakam\n 50 milyar dolara ç\kabileceMini savundu. Jupiter Research araRt\rma Rirketi, 2017 y\l\nda giyilebilir teknoloji sanayisinin y\ll\k

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ, GENEL Taner KÜÇÜKTEPE Hukuk Danýþmaný: Av.

ATAKÖY

YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Ofset Baský ; ÜNÝFORM Özcan ATAMER Renk Ayýrým; FÝLMEVÝ Haber Koordinatörü AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat: 1 D:4 Bakýrköy /Gökhan Ýstanbul ATAMER Aylýk Süreli Yayýn Haber Merkezi Tel: (0-212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

YIL: 21 Sayý: 227 HAZ&RAN 2013

Yavuz ARPACIK

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. Arzu BERATOYLU info@atakoygazete.com.tr tarafýndan yayýnlanmaktadýr.

Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. GAZETEMÝZ BASIN AHLAK YASASINA Gazetemizde yayGnlanan ilanlarGn sorumlulu:u ilan sahibine aittir. UYMAYI TAAHHÜT ETMÝÞTÝR

üretim miktar\n\n 70 milyona ç\kacaM\n\ tahmin ediyor. irket, sektörün geliRimi ad\na k\r\lma noktas\n\n 2014 olacaM\n\ öngörüyor. Credit Suisse ise ‘sadece ‘iWatch’ ak\ll\ telefonlar\n\n y\lda 10 milyar dolarl\k bir sat\R gelirine ulaRabileceMini, Ru an için en az dokuz modelin tasarland\M\n\’ belirtti. Giyilebilir ürünlerde en önemli faktörün batarya olacaM\n\ savunan Credit Suisse, 2020 itibar\yle batarya kapasitsinin en az 2 kat artabileceMini ifade etti. Batarya, 1500 dolardan sat\lacak Google Glass’tan, 100 dolar civar\ fiyat\ olmas\ beklenen ak\ll\ saat veya ayakkab\ya kadar giyilebilir ürünlerdeki en önemli parçalardan biri olacak. Beklentilerin ne kadar gerçek olacaM\na dair ilk iRaretler, 2013 sonunda son kullan\c\lara sat\Ra sunulacak Google Glass ve 2014’te sat\Ra ç\kmas\ tahmin edilen Apple’\n ak\ll\ saatine gösterilecek ilgi olacak.

30 SAN%YEDE CEP TELEFONUNUZU ARJ ED%N Günümüzde cep telefonu sahiplerinin en büyük sorunlar\ndan biri olan Rarj\n k\sa sürede bitmesine karR\ bugüne kadar sunulan en iyi çözüm 18 yaR\ndaki bir lise öMrencisinden geldi. Hint as\ll\ Amerikan vatandaR\ Eesha Khare taraf\ndan geliRtirilen ‘süperkapasitör’ cep telefonlar\n\ sadece 30 saniyede Rarj edebiliyor. Khare’nin siyah, dikdörtgen Reklinde ve 2.5 santimetre büyüklüMündeki cihaz\ bir cep telefonunu 20 ila 30 saniye aras\nda Rarj edebiliyor. Cihaz çok ufak olduMundan dolay\ cep telefonu içine de s\Mabiliyor. Khare’ye göre insanlar bundan böyle elektrik prizi aramak zorunda kalmayacak. GeliRtirdiMi cihaz\ “Çok küçük hacimde büyük ölçüde enerji depolayabilen bir ‘süperkapasitör’ diye anlatan Khare ayr\ca bu teknolojinin hibrit otomobillerin daha h\zl\ Rarj edilmesinde de kullan\labileceMini de söyledi. Khare, Intel taraf\ndan düzenlenen Uluslararas\ Bilim ve Mühendislik Fuar\’nda 1600 kat\l\mc\n\n aras\ndan birinci olarak seçilerek 50 bin dolarl\k ödüle lay\k görüldü. Lynbrook lisesinde okuyan Khare, ald\M\ ödülü Harvard Üniversitesi’nde okuyabilmek için kullanacak.

22 M%LYON YAHOO KULLANICISININ B%LG%LER% ÇALINDI Yahoo Rirketinin Japonya merkezli bilgisayarlar\na düzenlenen sald\r\da, sitenin toplam 200 milyon kullan\c\s\n\n onda birinin hesap bilgilerini içeren bir dosyan\n çal\nd\M\ bildirildi. Çal\nan dosyan\n, kullan\c\lar\n kimliklerini kopyalamaya yetecek tüm bilgileri içermediMi vurguland\. Ancak Yahoo yetkilileri, hesaplar\n\n ele geçirilmesi ihtimaline karR\, tüm Yahoo kullan\c\lar\ndan Rifrelerini deMiRtirmelerini istedi. Yahoo Rirketinden yap\lan yaz\l\ aç\klamada, Yahoo Japonya’n\n idare bilgilerini hedef alan bilgisayar sald\r\s\n\n 16 May\s gecesi fark edildiMini, bunun ard\ndan, güvenlik gerekçesiyle baRlat\lan inceleme boyunca tüm internet hizmetlerinin kesildiMi belirtildi. Sald\r\n\n düzenlendiMi dakikalardaki internet trafiMinin incelenmesi sonucu, yaklaR\k 22 milyon kullan\c\n\n hesap bilgilerinin çal\nd\M\ anlaR\ld\. Yahoo yetkilileri, dosyan\n bilgisayar korsanlar\ taraf\ndan ele geçirildiMini tam olarak doMrulayamayacaklar\n\ ancak bu olas\l\M\ tamamen reddetmediklerini söylediler. Mobil hizmetler saMlayan Softbank ve Yahoo’nun ortak olduMu Yahoo Japonya’dan yap\lan aç\klamada, sald\r\n\n ard\ndan sitede güvenlik önlemlerinin s\k\laRt\r\ld\M\ ve korsanlar\n benzer bir sald\r\ daha düzenlemesini engellemek üzere soruRturman\n sürdüMü vurguland\.

FACEBOOK’TA TEHL%KE ÇANLARI ÇALIYOR Art\k Facebook sayfam\z\ açt\M\m\zda ekran\n her yerinden f\rlayan yüzlerce marka ve Rirket reklam\ görüyoruz. ArkadaRl\k önerilerinde ise kedi, köpek, at gibi hayvanlar ad\na aç\lm\R birçok hesap karR\m\za ç\k\yor. Son aylarda bu durumdan kaynaklanan Rikâyetlerin artmas\ çok normal, çünkü Facebook h\zla kiRiselliMini kaybediyor. eMarketer adl\ internet market araRt\rmalar\ Rirketinin ulaRt\M\ verilere göre sitenin sahip olduMu 1 milyar hesab\n 110 milyonu marka, Rirket ya da çeRitli evcil hayvanlara ait. Facebook’taki bu garip duruma en çarp\c\ örnek ise Rirketin sahibi Mark Zuckerberg’in köpeMi Beast. Mark Zuckerberg taraf\ndan köpeMi Beast ad\na aç\lan hesap tam 1 buçuk milyon takipçiye sahip. Marka ve Rirketler ad\na aç\lan hesaplar\n\n her geçen gün say\s\n\n daha fazla artmas\ ve bu hesaplar\n çok say\da takipçi kazanmas\ ise ‘Facebook’un kiRisel kimliMini kaybetmeye baRlad\M\’ iddialar\n\ güçlendiriyor. Sosyal paylaR\m devinin h\zla devam eden bu ticarileRme süreci aktif kullan\c\ say\s\na da yans\yor. Facebook kullan\m\n\n en yoMun olduMu ülkeler önceden ABD ve ngiltere iken, Ru anda bu ülkelerde aktif kullan\c\ say\s\ düRmeye baRlad\. Ayr\ca diMer Avrupa ülkelerinde de insanlar Facebook yerine diMer sosyal aMlar\ tercih ediyor.

Hukuk Danýþmaný: Av. Taner KÜÇÜKTEPE Av. Öner AYBEK Ofset Baský : ÜNÝFORM Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16 Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.


29

KIZ ÇOCUKLARINA 5K5NC5 B5R ANS 5Ç5N

'HAYD3 TUT EL3M3'

&hmal ve istismara maruz kalmKC kKz çocuklarK için çalKCmalar yürüten Haydi Tut Elimi Derne9i düzenledi9i Bahar Kermesi ile daha çok kKz çocu9unu topluma yeniden kazandKrmayK hedefliyor... iddet ve istismara maruz kalmZL çocuklarZn hayata tutunmalarZ için çalZLan Haydi Tut Elimi DerneIi, Feshane Sadabat Salonu’nda Bahar Kermesi gerçekleLtirdi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Haydi Tut Elimi DerneIi Genel BaLkanZ Prof. Dr. Nevzat Tarhan, -stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun eLi ve Haydi Tut Elimi DerneIi Fahri BaLkanZ Gül Mutlu’nun katZlZmZyla gerçekleLen kermeste elde edilen gelir dernek çalZLmalarZna aktarZldZ. DerneIin isim annesi olan Gül Mutlu, açZlZLta yaptZIZ konuLmada, “BirçoIu anne Lefkatine hasret, ailelerinden darbe görmüL, hayattan tokat yemiL bu çocuklarZmZzZ sahiplendiIiniz için hepinize çok teLekkür ediyorum” dedi. Bu güzel güne katkZ yapanlarZn hem bu dünyalarZnZn hem de diIer dünyalarZnZn aydZnlanacaIZnZ ifade eden Mutlu, LunlarZ kaydetti: “Bu kermesten ne alZrsanZz içinizden ‘Allah'Zm almZL

Haydi Tut Elimi Derne0i, cinsel istismara ve *iddete maruz kalan k9z çocuklar9n9n sorunlar9yla yak9ndan ilgilenerek, bu çocuklar9n rehabilite edilmesi, mesleki ve ki*isel e0itimlerle gelece0e haz9rlanmas9 amac9yla çal9*malar yürütüyor. iddete ve istismara maruz kalm9* her çocu0un sa0l9kl9 bireyler olarak ya*amalar9 ad9na onlara ikinci bir *ans verme hedefi ile çal9*an Dernek projelerine destek sa0lama amac9yla Bahar Kermesi düzenledi.

BakZrköy Musiki KonservatuarZ VakfZ, “ÇölleLen Ruhumuzu Müzikle YeLertelim” isimli muhteLem bir Türk MüziIi Konseri verdi. Kültür ve Turizm BakanlZIZ, -stanbul BüyükLehir Belediyesi ve TRT’nin katkZlarZyla düzenlenen konser Yenimahalle Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleLtirildi. Konsere BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan, BakZrköy Musiki KonservatuarZ VakfZ BaLkanZ Hikmet Özkahraman, BaLkan YardZmcZsZ Selçuk Kurt, VakZf üyeleri ile çok sayZda davetli katZldZ. Konser öncesinde konuLan VakZf BaLkanZ Hikmet Özkahraman, geceye katZlan tüm davetlilere teLekkür ederek, “BKMV olarak faaliyetlerimize son sürat devam ediyoruz. Bu akLam da bu faaliyetlerimizden güzel bir

14 yaLZndaki Ayberk, bugün profesyonel modellere taL çZkartacak bir fotomodel. Üsküdar Üniversitesi öIrencileri ve Haydi Tut Elimi DerneIi tarafZndan yZlZn annesi seçilen Naciye Torunlar kermeste Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Gül Mutlu’nun elinden plaketini aldZ. Ödül töreni esnasZnda kZsa bir konuLma yapan anne Naciye Torunlar, “Ben Ayberk’i sevgimle iyileLtirdim. Ne maddi para harcadZm, ne akademik bilgim vardZ. OlmasZ gerekeni yaptZm. Bu sadece sevgi, bu kadar” diye konuLtu.

olduIum bu Leyi ibadet gibi kabul et’ diye dua etmenizi istiyorum. ÇocuklarZmZzZ yalnZz bZrakmayalZm. Rehabillitasyon çok önemli. HayZrseverlerimiz yanZmZzda olup bizim elimizi tutsunlar, biz de çocuklarZmZzZn ellerinden tutalZm. Bu halka çoIalsZn.” Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise Liddet ve istismara maruz kalan çocuklara fiziksel bakZmZnZn yetmediIini, bu çocuklarZn duygusal ve psikolojik bakZma da ihtiyaçlarZ olduIunu söyledi. Tarhan, LunlarZ kaydetti: “ÇocuklarZn rehabilitasyon sürecinde annelik rolünü yapabilecek kiLilere ihtiyaç oluyor. Gönüllülük esaslZ çalZLacak bu kiLilerin yaptZIZ insan yatZrZmZnZn neticeleri yZllar sonra toplumsal fayda olarak bizlere geri dönecek. Bu yatZrZmlarla ilgili bizler Limdi tohum atZyoruz. Bir karZnca gibi yola çZktZk, sonucu da inLallah iyi olur.”

Y8l8n Annesi Naciye Torunlar Kermeste, Haydi Tut Elimi DerneIi üyeleri ve Üsküdar Üniversitesi öIrencileri tarafZndan seçilen yZlZn annesi de ödüllendirildi. Naciye Torunlar, bir yZl önce evlendiIi eLinin otizm hastasZ oIlu Ayberk ile yaLadZklarZ, bilimsel makalelere konu olacak cinsten. 1 yZl önce 90 kilo olan, öz annesi tarafZndan terk edilmenin de etkisiyle kendisine ve çevresine zarar veren

Bak=rköy Musiki Konservatuar= Vakf=’ndan muhte"em konser

örnek sunacaIZz. Bugün tüm davetlilerimiz Türk MüziIi’ne doyacaklar.” dedi. Özkahraman’Zn açZlZL konuLmasZnZn ardZndan konsere geçildi. ef Faruk Salgar yönetiminde gerçekleLtirilen konser 2 bölümden oluLurken, konserin ilk bölümünde rast, sultani yegah, hicaz, Lehnaz divan makamlarZndaki eserler icra edildi. Konserin ikinci bölümünde ise, Fetih MarLZ, Muhayyerkürdi, ULLak arkZ, Saba arkZ, KarcZIar Köçekçe, Rast Kanto, Tango, Operet arkZsZ, Hicaz Rembetiko eserlere yer verildi. YaklaLZk 2 saat süren konser sonunda ef Faruk Salgar yönetimindeki BakZrköy Musiki KonservatuarZ VakfZ Korosu davetliler tarafZndan ayakta alkZLlandZ.

“ÇÖLLE7EN RUHUMUZU MÜZPKLE YE7ERTELPM”

“ALANYA Ç5ÇEKLER5” BAKIRKÖY’DE AÇTI Alanya’da çalK3malarKnK sürdüren Royal Sanat Evi sanatçKlarK BakKrköy’de karma resim sergisi açtK. BakKrköy Belediyesi’nin Ye3ilköy’deki Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen ve “Alanya Çiçekleri – 18” adK verilen sergide, ya6lK boya, sulu boya ve kolaj tekniklerine kullanKldK6K 80 eser yer aldK. Royal Sanat Evi yöneticisi Emine Çelikcan, 1984 yKlKnda Bolu’da kurulan, çalK3malarKnK Alanya’da sürdüren Royal Sanat Evi sanatçKlarKnKn yurt içi ve yurt dK3Knda bir çok kez sergi açtK6KnK ifade ederek, “Yurt içi ve yurt dK3K sergilerimiz devam ediyor. Bu kapsamda BakKrköy’de de bir sergi açtKk. Bu sergimizde bize BakKrköy Halk E6itim Merkezi ve

BakKrköy Belediyesi büyük destek verdi. Bu iki kuruma da te3ekkür ediyoruz” dedi. Sergide, ya6lK boya, suluboya ve kolaj tekniklerinin kullanKldK6K 80 eserin yer aldK6KnK ifade eden Çelikcan, sergide rengin paletle, duygunun tuvalde karK3KmKnK gösterdiklerini söyledi. Sergide, Royal Sanat Evi sanatçKlarK, Emine Çelikcan, Emine Almaz, Emine Biber, ükran Gönüllü, Sevil Turhan, Ay3e ÖZçelik, Ay3e Girenes, Ay3e Turhan, Halime Ergenç, Ay3egül Demirkale, Ne3e Akdenizli, Zehra Yüksekalan, Emine Özdo6an ElmalK, Nuray YazKr, Süreyya Oskay, Demet Albayrak, Hüseniye Gülten Dinç ve Bahar Leblebici’nin eserleri yer aldK.


31

Bilgisayar ve yemek kurslar)n) baar)yla tamamlayan görme özürlüler

SERTFKALARINI ALDILAR

Görme Özürlüleri Derne9i (GÖZDER) tarafKndan düzenlenen bilgisayar ve yemek kurslarKnda baCarKlK olan kursiyerlere sertifikalarK &stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve sanatçK Türkan oray'Kn katKldK9K törende da9KtKldK. GÖZDER ve BakKrköy Halk E9itim Merkezi'nin iCbirli9inde görme özürlülere BakKrköy RKfat Ilgaz &lçe Halk Kütüphanesi'nde bilgisayar, GÖZDER Ataköy E9itim ve Kültür Merkezi'nde yemek kursu verildi. &stanbul'un her yerinden gelen görme özürlüler uzman e9itimciler tarafKndan yaklaCKk altK ay boyunca 360 saat ders aldK. Kurs e9itiminin sonucunda yemek alanKnda 9, bilgisayar alanKnda ise 15 kursiyer sertifika almaya hak kazandK. BaCarKlK kursiyerlere sertifikalarKnKn verilmesi için Ataköy 9. KKsKm’da bulunan GÖZDER E9itim ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene &stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, BakKrköy KaymakamK Yakup Vatan, sanatçK Türkan oray, Aile ve Sosyal Politikalar &l Müdürü Önal &naltekin, Ba9cKlar, Güngören ve Bahçelievler’den Sorumlu &stanbul Emniyet Müdür YardKmcKsK &zzet Kaptan, BakKrköy &lçe Milli E9itim Müdürü Hasan YKldKz, BakKrköy Halk E9itim Merkezi Müdürü Yener YKldKrKm, Mermerler Holding Yönetim Kurulu BaCkanK Yüksel Mermer ve eCi &nci Mermer, BakKrköy Belediyesi Kültür Müdürü Özcan Bilir, BakKrköy Belediyesi CHP’li meclis üyesi U9ur ÖzhabeC, GÖZDER Genel BaCkanK Av.Yüksel HoC ve GÖZDER üyeleri katKldK. Törende açKlKC konuCmasKnK GÖZDER Genel BaCkanK Av. Yüksel HoC yaptK.

Sosyal demokrat belediyelerin hizmet ve projelerinin tanKtKldK9K “Kentine Güvenen Kentler BuluCmasK” &stanbul CNR EXPO’da düzenlendi. AçKlKCKnK Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaCkanK Kemal KKlKçdaro9lu’nun yaptK9K ve 61 belediyenin hizmetlerinin sunuldu9u fuarda, BakKrköy Belediyesi de 17 projesini Türkiye’nin dört bir yanKndan gelen ziyaretçilere tanKttK. 5 gün süren fuarda BakKrköy Belediyesi; BAKKART, Destek BAKKART, Botanik Park, Botanik Park Rüzgar KaynaklK

HoC, törene katKlan tüm davetlilere teCekkür ederken, kendilerine maddi ve manevi destek sa9layan Mermerler Holding Yönetim Kurulu BaCkanK Yüksel Mermer ve eCi &nci Mermer’e de Cükran borçlarKnKn oldu9unu söyledi. HoC’un konuCmasKnKn ardKndan söz alan Türk SinemasK’nKn SultanK Türkan oray, “ unu bir kere daha söylemek istiyorum. Dünyada karCKlKklK sevgi alKCveriCi çok önemli. Hepimiz sevgi duygularKyla doluyuz. Her Cartta birbirimize destek olmalKyKz” dedi. Törende konuCan Vali Mutlu ise insan sevgisine vurgu yaptK. Mutlu, ''&nsana hizmet etmek kadar güzel ve anlamlK bir Cey yok. Ve bu heyecan hepimizi keyiflendiriyor” dedi. Mutlu, e9itime katKlan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere ve onlara bu imkânK sa9layanlara tek tek teCekkür etti. KonuCmalarKn ardKndan Vali Mutlu, BakKrköy KaymakamK Yakup Vatan, Türkan oray ve protokol üyeleri baCarKlK kursiyerlere sertifikalarKnK verdi. Sertifika töreninde görme özürlülerden oluCan “Engelsiz OrkestrasK” bir konser verdi. Bir ara Türkan oray, görme özürlülerden oluCan 'Engelsiz Orkestra'nKn yanKna giderek "Memleketim" CarkKsKnK söyledi. Israr üzerine oray, "Sevemedim kara gözlüm" CarkKsKnK da seslendirdi. Vali Mutlu ise kendisi için çalKnan Karadeniz yöresi CarkKlarKna eClik etti. Tören, davetlilere kursiyerler tarafKndan yapKlan yemeklerin ikramKyla sona erdi.

Yavuz ARPACIK

“KENT5NE GÜVENELER” FUARDA BULUTU

Enerji, BAKGEM, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Park, Engelli KampK, BakKrköy YaCam Evi, BAKOP, Acil Destek Butonu, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kent Konseyi, Çocuk A9Kz ve DiC Sa9lK9K Merkezi, Ücretsiz Sa9lKk Hizmetleri, AblaKardeC Projesi, Kültür Merkezi, Atatürk Spor ve YaCam Köyü ile Afet KardeCli9i çalKCmalarKnK tanKttK. “Kentine Güvenen Kentler BuluCmasK”nda belediyelerin projelerinin tanKtKmKnKn yanK sKra çeCitli konserlerde verildi. Fuarda yerel do9al gKdalarKn ikramK da yapKldK.


33

M U T L U G Ü N L E R

BakZrköy’de 2 yZl önce kurulan Bizim Rumeli DerneIi düzenlediIi sabah kahvaltZsZnda BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan ile üyelerini buluLturdu. Dernek binasZnda düzenlenen kahvaltZya BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan, Bizim Rumeli DerneIi Kurucu BaLkanZ Muharrem ÇZnar ve yönetim kurulu üyeleri ile BakZrköy Belediyesi CHP’li meclis üyesi Cavit Ganiç katZldZ. KahvaltZda konuLan Bizim Rumeli DerneIi BaLkanZ ÇZnar, kahvaltZya katZlarak kendilerini kZrmayan BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan’a teLekkür ederek baLladZIZ konuLmasZnda, “BakZrköy’deki Rumeli ve Balkan kökenli vatandaLlarZmZzZn bir araya gelmeleri ve iletiLim halinde olabilmeleri amacZyla kurduIumuz derneIimiz çalZLmalarZnZ sürdürüyor. Bugün de ilçemizin deIerli KaymakamZ Yakup Vatan’Z

Merve PINAR & lker TEMUZKUU Evlendiler Dü üne P(nar ve Temuzkuu ailelerinin akraba ve dostlar( ile Merve ve lker’in yak(n arkadalar( kat(ld(.

Bak=rköylü Rumeliler SABAH KAHVALTISINDA BULU7TU

üyelerimizle buluLturduk. Bu tür toplantZlarZmZzZ arttZrarak devam ettirmeyi düLünüyoruz.” dedi. KahvaltZda konuLan BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan ise BakZrköy’de 400’e yakZn derneIin bulunduIunu belirterek baLladZIZ konuLmasZnda dernekçiliIin öneminden bahsetti. Vatan, ayrZca BakZrköy’deki Rumeli ve Balkan kökenli vatandaLlarZn da bir arada toplanmasZndan dolayZ memnuniyet duyduIunu söyledi. KonuLmalarZn ardZndan kahvaltZya geçildi. KahvaltZda Rumeli ve Balkan sofralarZndan deIiLik tatlar sunulurken, davetlilerde bol bol sohbet ettiler. KahvaltZnZn ardZndan ise Bizim Rumeli DerneIi Kurucu BaLkanZ Muharrem ÇZnar tarafZndan BakZrköy KaymakamZ Yakup Vatan’a plaket verildi.


35

ATAKÖY LPSESP TPYATRO GRUBU’NDAN MUHTE7EM OYUN

Ataköy Lisesi Tiyatro Grubu, de9iCik tiyatrolarda sahneledi9i “Sersem KocanKn Kurnaz KarKsK” adlK oyunu ile büyük be9eni topladK.

baCarKlara imza atan Ataköy Lisesi Tiyatro Grubu daha önceki yKllarda da, “Bir Yaz Gecesi RüyasK”, “Suç ve Ceza”, “Biederman ve KundakçKlar”, “Üç

Ataköy Lisesi Edebiyat Ö9retmeni Arzu Kavlu tarafKndan kurulan ve çalKCmalarKnK Kavlu’nun yönetiminde sürdüren Ataköy Lisesi Tiyatro Grubu 2012-2013 sezonunu Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahneleyece9i Haldun Taner’in “Sersem KocanKn Kurnaz KarKsK” adlK oyunu ile kapatacak. 2000 yKlKnda kurulan ve o tarihten bu yana liseler arasK tiyatro festivallerinde önemli

Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i’nden bir kampanya daha

“ENGELE RUHSAT VERME”

BakZrköy Osmaniye ilköIretim Okulu’nda Otistik Çocuklara eIitim veren OÇEM SZnZfZ HayZrsever erafettin Mengi tarafZndan baLtan aLaIZya yenilendi. OÇEM sZnZfZ; yenileme çalZLmalarZ kapsamZnda yeniden boyandZ, yeni koltuklar alZndZ. Mutfak yapZldZ, bilgisayar, projektör ve yazZcZ alZnarak öIrenciler için daha eIitici bir hale getirildi. OÇEM sZnZfZnZn yenilenmesi nedeniyle Osmaniye -lköIretim Okulu’nda bir de plaket töreni düzenlendi. Törende OÇEM sZnZfZnZ yenileyen hayZrsever

KuruCluk Opera”, “Woyzeck”, “Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir ey Oldu”, oyunlarKnK baCarKlK bir Cekilde oynadKlar.

13 HAZ RAN’DA YUNUS EMRE’DE Ataköy Lisesi Tiyatro Grubu’nun sahneleyece9i Haldun Taner’in “Sersem KocanKn Kurnaz KarKsK” oyunu 13 Haziran’da saat 19:00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleCtirilecek. Türkiye Omurilik Felçlileri DerneIi (TOFD) engellilerin sosyal ve özlük haklarZnZn iyileLtirilmesi için yürüttüIü çalZLmalara bir yenisini daha ekledi. “Engele Ruhsat Verme” kampanyasZnZn ilk etkinliIi engelliler, dernek çalZLanlarZ, gönüllüler ve destekçilerin katZlZmZyla, BakZrköy Cumhuriyet MeydanZ’nda gerçekleLtirildi. “Engele Ruhsat Verme” kampanyasZnZ baLlatmak üzere Cumhuriyet MeydanZ’nda bir araya gelen topluluIa, Hakan Ceyhan ve ekibi sergiledikleri Flash Mob performansZyla destek verdiler. Etkinlikte, TOFD tarafZndan hazZrlanan ve ünlülerin ‘Engele Ruhsat Verme!’ mesajlarZnZn yer aldZIZ kZsa videoda ise aralarZnda, -lhan eLen, Fulya-Fatih Terim, Özlem Tekin, Burçin TerzioIlu,

Burcu Kara, Keremcem, Metin Uca, BKM oyuncularZ OIuzhan Koç, Eser Yenerler, -brahim Büyükak ve KürLat BaLar’Zn bulunduIu çok sayZda isim yer aldZ. Etkinlikte konuLan TOFD BaLkanZ Ramazan BaL, “2005 yZlZnda engellerin ortadan kaldZrZlabilmesi için 5378 sayZlZ yasa çZkarZlmZL ve 7 yZl içerisinde yani 2012 yZlZna kadar tüm kamusal alanlarZn herkes için eriLebilir hale getirileceIi vaadedilmiLtir. Ancak bu süre içinde birçok belediye baLkanZnZn ve diIer belediye yöneticilerinin engellilik hususundaki duyarsZzlZklarZ ve bilgi yetersizlikleri nedeniyle sorunlar çözülememiLtir. Bu nedenle engellilerden yaLlZlara, çocuk arabasZ kullanan ebeveynlerden, hamilelere kadar geniL bir kitlenin sosyal yaLama katZlZmlarZ kZsZtlanmZLtZr. Öte yandan söz konusu sorunlara çözüm bulunamamZL olmasZnZn en önemli nedenlerinden biri de engelin oluLmasZna neden olan kiLilere hiçbir cezai yaptZrZm uygulanmamasZdZr.” dedi. BaL’Zn konuLmasZnZn ardZndan dans gösterilerine devam edildi. KampanyanZn ilk etkinliIinde yer alan Hakan Ceyhan ve ekibi, gerçekleLtirdikleri Flash Mob performansZyla büyük beIeni topladZ. Ekipte yer alanlar, toplumun engellileri görmeleri ve yaLadZklarZ sorunlarZn farkZna varmalarZ için TOFD’ye destek olduklarZnZ belirttiler.

Os ma n i ye P l k ö. r e ti m Ok u l u O ÇE M S= n = f = Ye n i l e n di

B AKIRKÖYL Ü HAYIRSEV ERD EN ÖRN EK D AV RANI7

erafettin Mengi’ye, BakZrköy -lçe Milli EIitim ube Müdürü Nuri DemirtaL tarafZndan plaket verildi. Törende konuLan DemirtaL, engelli çocuklarZn eIitimine yaptZIZ katkZlardan dolayZ hayZrsever erafettin Mengi’ye teLekkür etti. Osmaniye -lköIretim Okulu Müdürü Süleyman Akbulut da, OÇEM SZnZfZ’nda yapZlan yenileme ile daha kaliteli eIitim verileceIini söyledi. Plaket töreninin ardZndan engelli öIrenciler, aileleri, OÇEM SZnZfZ öIretmenleri SatZ Özdemir, ÇiIdem PehlivanoIlu ile okul yönetimi hep birlikte hatZra fotoIrafZ çektirdiler.


R A Z & s A a r P A

R 5 E 1 H

0 0 :

: 8

0

00

101 ร‡E TTEN OLUAN Aร‡IK BรœFE

KAHVALTI KEYF (0212) 661 78 00 ( A รง & k B รผ f e K a h v a l t & K i  i b a  & 3 0 T Lโ€™ d i r ) ATA K ร– Y K รœ LT รœ R E   T  M V E S P O R VA K F I S O S YA L T E S  S L E R  9 - 1 0 K  s  m ATAKร–Y


37

M U T L U G Ă&#x153; N L E R

Ă&#x2021;idem ERTEN & Fatih Kocauu Evlendiler Dßßne Erten ve Kocauu ailelerinin akraba ve dostlar ile Ă&#x2021;idem ve Fatihâ&#x20AC;&#x2122;in yakn arkadalar katld.

Behramaa lkokulu 1. Mezunlar Bulu mas

50 YIL ARADAN SONRA BULU TULAR II. AbdĂźlhamit DĂśnemiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapt+r+lm+", Bak+rkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn en eski ilkokulu olan Behramaa lkokulu Mezunlar Bulu"mas+â&#x20AC;&#x2122;nda, eski mezunlar 50 y+l aradan sonra bir araya geldiler. lk kez gerçekle"tirilen Behramaa lkokulu Mezunlar Bulu"mas+â&#x20AC;&#x2122;nda bilim, sanat ve i" dĂźnyas+ndan birçok tan+nm+" mezun yer ald+. Behramaa lkokuluâ&#x20AC;&#x2122;nun bahçesinde dĂźzenlenen etkinlikte sek sek, kĂśrebe, misket, çuval yar+"+ gibi oyunlar oynayarak çocukluk y+llar+na dĂśnen mezunlar ayn+ zamanda bu bulu"mayla birlikte okullar+n+n ihtiyaçlar+ için sosyal sorumluluklar+n+ yerine getirmek Ăźzere çal+"malara da

ba"layacaklar+n+ belirttiler. Mezunlar Bulu"mas+â&#x20AC;&#x2122;n+ dĂźzenleyen mezunlardan olan Di" Hekimi Ă&#x2013;zcan DĂźzalan, 50 y+l aradan sonra bir araya gelen arkada"lar+n+n da olduunu ifade ederek, tekrar eski arkada"larla bulu"man+n ve çocukluk y+llar+na dĂśnmenin mutluluk verici, ayn+ zamanda da biraz hĂźzĂźnlĂź olduunu sĂśyledi. DĂźzalan ayr+ca internet ortam+nda harekete geçerek ĂśrgĂźtlendiklerini ve 700 mezuna ula"t+klar+n+ da ifade ederek, ĂśnĂźmĂźzdeki y+llarda mezunlar bulu"mas+n+n geleneksel hale geleceini de belirtti.


A T A V A K ve  T E S K ibirlii ile

ULUSLARARASI TENS TURNUVASI

AtakĂśy KĂźltĂźr E2itim Spor VakfG (ATAVAK) ve #stanbul Tenis E2itim Spor KulĂźbĂź (#TESK) i:birli2i ile UluslararasG Lise TurnuvasG dĂźzen lendi. ATAVAK Sosyal Tesisleriâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekle:tirilen turnuvaya

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin yanG sGra Ă&#x2021;ek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Rusyaâ&#x20AC;&#x2122;dan 80â&#x20AC;&#x2122;nin Ăźzerinde sporcu katGldG. Turnuva sonunda erkeklerde, Rusya :ampiyon olurken, Romanya ikinci, Polonya ßçßncĂź ve TĂźrkiye de

dĂśrdĂźncĂźlĂźk elde etti. Bayanlarda ise, Ă&#x2021;ek Cumhuriyeti turnuvayG :ampiyonlukla tamamladG. Polonya ikinci sGrada yer alGrken, Rusya ßçßncĂź ve Macaristan da dĂśrdĂźncĂźlĂźkle turnuvayG kapattG.

AtakĂśy KĂźltĂźr E2itim ve Spor VakfG kortlarGnda engelliler de tenis oynuyor. VakGf yĂśneticileri â&#x20AC;&#x153;Tenis oynamak isteyen engelliler her zaman için tesislerimize gelebilirler ve tenis oynayabilirler â&#x20AC;? diyor. BakGrkĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;nde bulunan ve Gelik tarafGndan kullanGlan tarihi de2eri olan binanGn #stanbul istikametinden geli:teki yĂźzĂźnde bulunan bacanGn gĂśrsel kirlilik yarattG2G ve kaldGrGlmasG ile ilgili yo2un :ikayetler nihayet Gelik yĂśneticileri tarafGndan dikkate alGndG ve gĂśrsel kirlilik yaratan baca kaldGrGldG. Gelik Restaurant binasG bir zamanlar ĂźnlĂź Ă&#x2021;ekoslovak kĂśkenli Novotny'lerin mĂźlkĂźydĂź. Beyo2lu Me:rutiyet Caddesi Ăźzerindeki bugĂźnkĂź #stanbul Sanayi OdasG, KGz Meslek Lisesi ve Ă&#x2013;2retmen Evi binalarGna sahip Novotny'ler kG: aylarGnda Beyo2lu'nda yaz aylarGnda

GĂ&#x2013;RSEL KRLLK SONA ERD

da BakGrkÜy sahilindeki bu kÜ:kte otururlarmG:. Geçmi:te deniz kGyGsGnda, denize nazGr bir bina. Deniz 1960'lG yGllardan sonra dolduruldu. 1930'lu yGllarGnGn sonlarGna do2ru, Novotny'ler evi elden çGkarmG:lar ve buraya Milli #stihbarat Te:kilatG

yerle:mi:. A:a2G yukarG 1940'lG yGllarGn sonlarGna kadar binayG onlar kullanmG:lar. Florya KÜ:kß'nßn yapGmGndan Ünce Atatßrk'e dinlenmesi için alGnmasG dß:ßnßlen binalar arasGnda yer almG:.

Kaynakça:BakGrkÜy Tarihçisi Turgay Tuna

Atakoy Gazete 227  

22 yıldır sürekli, etkili, ilkeli yayın