Page 1

2018 l i pi e c si e r pi e ń w r ze s i e ń galer i a s ztuki współ c ze s n e j w o p o l u


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Nd

2

Pon

3

Wt

4

Śr

5

Czw

6

Pt

7

Sob

8

Nd

9

Pon

10 Wt 11

Śr

12 Czw 13 Pt 14 Sob 15 Nd 16 Pon 17 Wt 18 Śr 19 Czw 20 Pt 21 Sob 22 Nd 23 Pon 24 Wt 25 Śr 26 Czw 27 Pt 28 Sob 29 Nd 30 Pon 31 Wt

WYSTAWY AN EK S GS W

W ER NI SA Ż 0 6.0 7 go d z . 1 8 .0 0 / / wstęp wo l ny

W E R N ISAŻ 0 6 . 0 7 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny

0 7 – 2 9 .0 7 DYP L O M Y W S 20 1 8

0 7 –29 . 0 7 DY P LO M Y W S 2 018

Wystawa prac dyplomowych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Galeria Sztuki Współczesnej od lat współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, promując sztukę młodych twórców. Ekspozycja prezentowana co roku w salach GSW jest okazją do zapoznania się z działalnością absolwentów lokalnej uczelni.


WYDA RZEN I A W G A L ER I I

Z APISY 0 2 .07 ponie dzi a łek OTWARTA PRAC O W NI A zapisy w kasie biletowej GSW (w dniach 2–6.07.2018 w godzinach 10.00–16.00 oraz w dniach 7–15.07.2018 w godzinach 10.00–18.00)

# g swop ole ga le r ia op ole .p l

Z A P I SY 0 2 .0 7 po n ie d z i ał e k WARSZTATY C A N O N zapisy drogą mailową (liczba miejsc ograniczona) szczegóły: galeriaopole.pl

O PROWADZANI E KURATORSKIE 0 8 .07 ni e dzie la g odz. 16.00 oprowadzanie po wystawie DYPLOMY WS 2018 prowadzone przez wykładowców Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (Magdalena Hlawacz, Grzegorz Gajos, Bartosz Posacki) // wstęp wolny g odz. 17.00 oprowadzanie dla osób głuchych, współpraca: Polski Związek Głuchych / Oddział Opole // wstęp wolny

WA K AC JE W G S W 1 6– 2 0 .0 7 ( ob ow i ąz u j ą zap i sy) O TWARTA P R A C O WN I A warsztaty plenerowe dla młodzieży w wieku 10–13 lat Wakacje ze sztuką to dobry sposób na spędzenie czasu wolnego! Na czas wakacji Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowała kurs rysunkowo-malarski adresowany do młodzieży. W ramach spotkań odbędą się zajęcia w plenerze. Wyjdziemy poza przestrzeń pracowni, aby zmierzyć się z pejzażem oraz architekturą miasta. Obserwacja natury zostanie przełożona na papier za pomocą poznanych technik. Materiały plastyczne do zajęć zapewnia organizator kursu. Zajęcia poprowadzone są przez artystów ( Józef Chyży, Ignacy Nowodworski). // koszt: 100 zł / cykl (liczba miejsc ograniczona), szczegóły: galeriaopole.pl


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Śr

2

Czw

3

Pt

4

Sob

5

Nd

6

Pon

7

Wt

8

Śr

9

Czw

10 Pt 11

Sob

12 Nd 13 Pon 14 Wt 15 Śr 16 Czw 17 Pt 18 Sob 19 Nd 20 Pon 21 Wt 22 Śr 23 Czw 24 Pt 25 Sob 26 Nd 27 Pon 28 Wt 29 Śr 30 Czw 31 Pt

WYSTAWY AN EK S GS W

W E R N ISAŻ 0 3 . 0 8 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny 0 4 . 0 8–0 2. 0 9 F OTOG R AF IA A N D R Z E J WA L K U S Z ANDRZEJ WALKUSZ (ur. w 1956 roku). Ukończył kierunek kinematograficzny we Wrocławiu. Mieszka w Düsseldorfie. Od 1992 roku pracuje jako dźwiękowiec oraz asystent operatora dla WDR – niemieckiej stacji telewizyjnej w Kolonii. Od wielu lat zajmuje się fotografią. Ceni wartości wypływające ze spontaniczności spotkania z drugim człowiekiem, dlatego zdjęcia wykonuje najczęściej, na ulicach miast całego świata. Jest zafascynowany unikalnością każdej ludzkiej twarzy, konsekwentnie zapisuje aparatem fotograficznym portrety napotkanych osób. Prezentowane fotografie są częścią kolekcji liczącej ponad 4500 zapisanych twarzy.


WYDA RZEN I A W G A L ER I I

SPOTKANIE AUTORSKIE 0 3.08 piąte k spotkanie z Andrzejem Walkuszem towarzyszące otwarciu wystawy // wstęp wolny WARSZTATY CA NO N 0 9.07 poni e dzia łek g odz. 10.00–16.0 0 TO MY TWORZYM Y ŚW I AT warsztaty fotograficzne z firmą Canon dla młodzieży w wieku 13–18 lat W ramach projektu organizowane są warsztaty fotograficznofilmowe oraz ogólnopolski otwarty konkurs na film i zdjęcie. Tematem przewodnim prac mają być Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez ONZ, czyli np. ochrona środowiska, równość płci, walka z ubóstwem, ochrona zdrowia, odpowiedzialna konsumpcja, pokój, sprawiedliwość itp. Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych filmowców i fotografów (Piotr Małecki, Marcin Jamkowski). // oferta bezpłatna, szczegóły: galeriaopole.pl WARSZTATY R ODZINNE 25.08 sobota g odz. 12 .00 KA MUFL A Ż warsztaty rodzinne na zakończenie wakacji (wejściówki w cenie 10 zł do odbioru od 20.08 w kasie biletowej GSW)

# g swop ole ga le r ia op ole .p l

ed u ka cja w g swop ole r ok s z ko l ny 2 018 / 2 019 Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jako jedyna w regionie prowadzi szeroką edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Zajmujemy się sztuką polską i światową XX i XXI wieku. Każda wystawa jest pretekstem do naszych działań edukacyjnych, które prowadzimy przez cały rok szkolny. Zachęcamy nauczycieli wraz z uczniami do korzystania z oprowadzań po wystawach, rozmów i prezentacji dotyczących sztuki oraz warsztatów prowadzonych specjalnie dla grup zorganizowanych. Na każde spotkanie/warsztat/wykład/oprowadzanie należy się umówić z prowadzącym telefonicznie. Kalendarz spotkań prowadzi Dział Promocji, Informacji i Edukacji GSW: tel. 77 402 12 35 za p i sy o d w r ze śn ia 2 018 wa r s z ta t y d l a d z ie c i n a t ro p i e (grupy z przedszkoli) warsztaty odbywają się w godz. 9.00–11.30 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: około 1,5 godziny prowadzenie: Józef Chyży i Ignacy Nowodworski – edukacja GSW wa r s z ta t y d l a d z ie c i ga l eria n i e g r yz i e (grupy ze szkół podstawowych) warsztaty odbywają się w godz. 9.00–11.30 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: około 1,5 godziny prowadzenie: Józef Chyży i Ignacy Nowodworski – edukacja GSW szczegóły: galeriaopole.pl


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Sob

2

Nd

3

Pon

4

Wt

5

Śr

6

Czw

7

Pt

8

Sob

9

Nd

10 Pon 11

Wt

12 Śr 13 Czw 14 Pt 15 Sob 16 Nd 17 Pon 18 Wt 19 Śr 20 Czw 21 Pt 22 Sob 23 Nd 24 Pon 25 Wt 26 Śr 27 Czw 28 Pt 29 Sob 30 Nd

WYSTAWY AN EK S GS W

W ER NI SA Ż 0 6.0 9 go d z . 1 8 .0 0 / / wstęp wo l ny

W E R N ISAŻ 0 6 . 0 9 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny

0 7.0 9– 30 .0 9 SA L O N JESI ENNY 20 1 8 kura to r: A n d rzej S zn ejweis

0 7. 0 9 –3 0 . 0 9 JÓZEF CHYŻY G R A N D P R I X SA L O N J E S I E N N Y 20 1 7

Salon Jesienny jest corocznym konkursowym przeglądem osiągnięć opolskiego środowiska artystycznego, organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Korzenie tej prestiżowej imprezy, która od wielu lat odbywa się w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, sięgają przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Od tego czasu impreza zdążyła na stałe wpisać się w artystyczny kalendarz Opola. Salon Jesienny ma charakter interdyscyplinarny.

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku w pracowni grafiki warsztatowej, aneks z malarstwa, absolwent architektury wnętrza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz ilustracją. Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych.


WYDA RZEN I A W G A L ER I I O PROWADZANI E KURATORSKIE 0 9.09 nie dzi e la g odz. 16.00 oprowadzanie po wystawie SALON JESIENNY 2018 // wstęp wolny godz. 17.00 oprowadzanie dla osób głuchych, współpraca: Polski Związek Głuchych / Oddział Opole // wstęp wolny

EUROPEJSKE D NI D ZIEDZICTWA 1 6.09 ni e dzie la g odz. 11.00 S PACER „Rzeźba w krajobrazie miejskim Opola” dr inż. arch. Monika Ewa Adamska, miejsce zbiórki: plac Ignacego Daszyńskiego // wstęp wolny

WY KŁ AD 24 .09 ponie dzi a łek g odz. 18 .00 S TO L AT! SZTUKI PO LSKI EJ „Polski konceptualizm” dr Luiza Nader, prezeska Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego // wstęp wolny

# g swo p ole ga le r ia op ole .p l

wa r s z ta t y d l a d z ie c i skła d a k (grupy ze szkół podstawowych) warsztaty odbywają się w godz. 9.00–11.30 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: około 1,5 godziny prowadzenie: Józef Chyży i Ignacy Nowodworski – edukacja GSW op r owad za n ia d l a m ł o d z ież y po a kt u al nyc h w ys t awac h (szkoły ponadgimnazjalne oraz studenci) oprowadzania odbywają się w godz. 11.30–15.00 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: 30 minut prowadzenie: Agnieszka Dela-Kropiowska, Natalia Krawczyk – kuratorki GSW lekcje o sz t u ce d l a m ł o d z ież y (szkoły ponadgimnazjalne oraz studenci) lekcje odbywają się w godz. 11.30–15.00 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: 45 minut prowadzenie: Agnieszka Dela-Kropiowska – kuratorka GSW przykładowe tematy prezentacji: prezentacja 1: Kim był Marcel Duchamp? – przełom w sztuce XX wieku prezentacja 2: Nowe media w sztuce – co mogę spotkać w galeriach i muzeach sztuki współczesnej? prezentacja 3: Czy sztuka może zajmować się problemami społecznymi – najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej wa r s z ta t y d l a sz kó ł sp e c j a l nyc h puf - buf (uczniowie szkół specjalnych) warsztaty odbywają się w godz. 9.00–11.00 koszt: 5 zł (od osoby), czas trwania: około 1,5 godziny prowadzenie: Józef Chyży i Ignacy Nowodworski – edukacja GSW

za p i sy o d w r ze śn ia 2 018 szczegóły: galeriaopole.pl


galeria sztuki współczesnej pl. Teatralny 12 45–056 Opole ekspozycje czynne codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00 kontakt tel. +48 77 40 21 235 info@galeriaopole.pl obserwuj nas www.facebook.com/gswopole instagram: #gswopole bilety bilet normalny — 4 zł bilet ulgowy — 2 zł niedziela — wstęp bezpłatny emeryci i renciści — bilet ulgowy bilet rodzinny — 10 zł (uprawnia do wejścia maksymalnie 5 osób) dla grup zorganizowanych zwiedzanie wystawy z oprowadzeniem lub wykład z historii sztuki — 5 zł (od osoby) studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu — wstęp bezpłatny

szczegóły dotyczące wystaw oraz wydarzeń znajdują się na naszej stronie: galeriaopole.pl

I l ustracja: J ózef C hyży

Ga l er i a j es t s a mo r zą d ową ins t y t ucj ą ku l t u r y Mi a s t a Op o l a .

Program VII-IX 2018  
Program VII-IX 2018  
Advertisement