Page 1

2018 kwi e ci e ń m a j cze r w i e c galer i a s ztuki współ c ze s n e j w o p o l u


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Nd

2

Pon

3

Wt

4

Śr

5

Czw

6

Pt

7

Sob

8

Nd

9

Pon

10 Wt 11

Śr

12 Czw 13 Pt 14 Sob 15 Nd 16 Pon 17 Wt 18 Śr 19 Czw 20 Pt 21 Sob 22 Nd 23 Pon 24 Wt 25 Śr 26 Czw 27 Pt 28 Sob 29 Nd 30 Pon

0 9 .0 3– 1 5 .0 4 KO L EKC JA G SW O D 1 95 8 R O K U DO D Z I SI A J kura to rki: A n n a P o to cka i Na t a l ia Krawcz y k Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu posiada obszerną kolekcję dzieł sztuki gromadzonych na przestrzeni 60 lat swojej działalności. Kolekcja obejmuje około tysiąca eksponatów. Znacząca część kolekcji to malarstwo – głównie obrazy o tematyce pejzażowej, będące efektem licznych plenerów organizowanych w mieście i regionie. Wystawa o charakterze historycznym przybliżająca mieszkańcom Opola najważniejsze postaci opolskiej sztuki ostatnich 6 dekad. Będzie swoistym portretem opolskiego pejzażu wraz z wsiami, miasteczkami, przemysłem rozwijającym się prężnie w ubiegłym wieku, tubylcami i „fantastyczną” stolicą regionu – Opolem.

WYSTAWY AN EK S GS W 23 . 0 3 –1 5 . 0 4 POSTMODERNISTYCZNA NOSTALGIA JAKO AZYL

DLA TYCH, KTÓRZY DESPERACKO POSZUKUJĄ DAWNYCH

WARTOŚCI, POPADAJĄC TYM SAMYM W ANACHRONIZM

I SENTYMENTALIZM ROZUMIANE JAKO OFERTA POWIERZCHOW-

NEGO I ESTETYCZNEGO ROZWIĄZANIA ISTOTNYCH PROBLEMÓW

K R Z YS Z TO F M Ę T E L k u rator ka: Ag n i e s z ka D e l a- K r op i ows ka

Wystawa laureata konkursu Aneks.

W E R N ISAŻ 20 . 0 4 g od z. 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny 21 . 0 4 –1 3 . 0 5 M OJA O D P OW IE D Ź . . . 2 Prezentacja wyróżnionych prac dyplomowych uczniów szkoły plastycznej z Opola. Specjalności: techniki graficzne, techniki scenograficzne, formy rzeźbiarskie (ceramika artystyczna, snycerstwo).


WYDA RZEN I A W G A LER I I

O PROWADZANI E 0 6.04 pi ąte k g odz. 14 .00 oprowadzanie dla seniorów po wystawie KOLEKCJA GSW OD 1958 ROKU DO DZISIAJ // wstęp wolny

O PROWADZANI E KURATORSKIE 1 5.04 nie dzi e la g odz. 16.00 oprowadzanie po wystawie KOLEKCJA GSW OD 1958 ROKU DO DZISIAJ // wstęp wolny

g odz. 17.00 oprowadzanie dla osób głuchych, współpraca: Polski Związek Głuchych / Oddział Opole // wstęp wolny

# g swo p ole ga le r ia op ole .p l

O P R OWA DZ AN IE P O A NG I EL SK U 1 0 .0 4 wto rek go d z . 1 7.0 0 // wstęp wolny

W YK Ł A D 1 6.0 4 po n iedz i ał e k go d z. 1 8 .0 0 S TO L AT ! S Z T U K I P OLS KI E J „Mały chłopiec z obrazów Wróblewskiego i jego historie” prof. Anna Markowska, Uniwersytet Wrocławski // wstęp wolny

KO N KUR S D L A D Z IE C I POŻERACZ MOICH SMUTKÓW Śląski Czerwiec Projektowy 2018 Zadanie polega na wykonaniu formy przestrzennej przedstawiającej „pożeracza” indywidualnych trosk. Nie sposób wymienić wszystkich zmartwień młodego człowieka. Niezwykły „pożeracz” połyka wszystkie smutki duże i małe, a jego ukryta moc potrafi wprawić nas w dobry nastrój. Forma przestrzenna może być wykonana w dowolnej technice, szyta, klejona, lepiona, może łączyć materiały dostępne w domu. Ważne, aby była efektem indywidualnej pracy i przemyśleń dziecka. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6–9 lat. Na prace czekamy do 4.06.2018 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: galeriaopole.pl


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Wt

2

Śr

3

Czw

4

Pt

5

Sob

6

Nd

7

Pon

8

Wt

9

Śr

10 Czw 11

Pt

WYSTAWY AN EK S GS W 21 . 0 4 –1 3 . 0 5 M OJA O D P OW IE D Ź . . . 2 Prezentacja wyróżnionych prac dyplomowych uczniów szkoły plastycznej z Opola. Specjalności: techniki graficzne, techniki scenograficzne, formy rzeźbiarskie (ceramika artystyczna, snycerstwo).

W ER NI SA Ż 1 0 .0 5 go d z. 1 8 .0 0 / / wstęp wo l ny

12 Sob 13 Nd 14 Pon 15 Wt 16 Śr

1 1 .0 5 – 2 4.0 6 CA NTI ESP O SI TI . I M I ĘDZ YNA R O DOWA W YSTAWA P I O SENK I W OPOLU kura to r: M ich a ł Libera

17 Czw

Wystawa: Sebastian Buczek,

18 Pt

Vladan Radovanović, Łukasz

19 Sob 20 Nd 21 Pon 22 Wt

Cathy van Eck, Gizela Mickiewicz, Rodziewicz, Konrad Smoleński, Łukasz Sosiński. Koncerty i performensy: BNNT, Sebastian Buczek, Erik Bünger, Piotr Kurek, Marc Marcovic, Stíne Janvin Motland, Jealousy Party,

23 Śr

Áine O’Dwyer oraz Hilary Jeffery,

24 Czw

Przybysz, Jerzy Rogiewicz, Kamil

25 Pt 26 Sob

Barbara Kinga Majewska, Natalia Szuszkiewicz i Hubert Zemler

/ / ws tę p wol ny

1 9 . 0 5 –1 0 . 0 6 T R AP IS R E ADY H E AD IS DO N E AG N I E S Z K A GRODZIŃSKA k u rator ka: Ag n i e s z ka D e l a- K r op i ows ka

w operze Piotra Kurka. Filmy i słuchowiska radiowe:

27 Nd

Art & Language with The Red

28 Pon

Gordon, Dan Graham, Roger

Krayola, John Baldessari, Douglas

29 Wt

Payne, Susan Philipsz, Peter

30 Śr

i Gregory Whitehead.

31 Czw

W E R N ISAŻ 1 8. 0 5 g od z. 1 8. 0 0

Strickland, Kamil Szuszkiewicz

Warsztaty dla dzieci: Asi Mina.

“No one loves the cowgirl” John Maus, “Cowgirl” Wystawa laureatki konkursu Aneks.


WYDA RZEN I A W G A LER I I

# g swo p ole ga le r ia op ole .p l

P R OGR A M TOWA R Z YS Z ĄC Y CA NTI ESP O S IT I. I M IĘ D Z Y N AR O DOWA W YSTAWA PIO S E N KI W O P O LU szczegó ły n a s t r on i e : g al e r i aop ol e . p l (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia

1 0 .0 5 cz wa rte k g od z. 1 8. 0 0 OT WA R CI E W YS TAW Y SETY DJ’ SK I E // wstęp wolny – Cathy van Eck, Michał Libera, Łukasz Rodziewicz, Łukasz Sosiński

D NI OPOL A 1 9.05 sobota g odz. 12 .00 ŁUBU D UBU warsztaty rodzinne, podczas których zbudujemy własne instrumenty muzyczne szczegóły: galeriaopole.pl

WY KŁ AD 21.05 poni e działek g odz. 18 .00 S TO L AT! SZTUKI PO LSKI EJ „Polski konceptualizm” dr Luiza Nader, prezeska Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Sztuki AICA, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego // wstęp wolny

1 1 .0 5 pią tek W YK Ł A D / O P R OWAD Z AN IE KUR ATO R S KIE – Michał Libera // wstęp wolny KO NC ER TY // wstęp wolny – BNNT – Áine O’Dwyer

1 8 .0 5 pią tek F I L M Y // wstęp wolny – John Baldessari Sings Sol LeWitt – Art & Language with The Red Krayola, Nine Gross and Conspicious Errors – Dan Graham, Rock My Religion 1 9.0 5 so bo t a P ER F O R M A N C E // wstęp wolny – Erik Bünger, The Third Man 2 5 .0 5 pią tek KO NC ER T // wstęp wolny – Stíne Janvin Motland

2 8 .0 5 po n iedz i ał e k g od z. 1 4 . 0 0 O P R OWA DZ AN IE // wstęp wolny – oprowadzanie dla seniorów

CA N T I E SP O S IT I. I M I Ę DZ Y N A R O DOWA W YS TAWA P I O S E N K I W OP OL U

nieznacznych zmian w programie)


WY S TAW Y SA L E G Ł ÓW N E 1

Pt

2

Sob

3

Nd

4

Pon

1 1 .0 5 – 2 4.0 6 CA NTI ESP O SI TI . I M I ĘDZ YNA R O DOWA W YSTAWA P I O SENK I W OPOLU kura to r: M ich a ł Libera

5

Wt

CANTI ESPOSITI to wystawa

6

Śr

7

Czw

8

Pt

9

Sob

10 Nd 11

Pon

12 Wt 13 Śr 14 Czw 15 Pt 16 Sob 17 Nd 18 Pon 19 Wt 20 Śr 21 Czw 22 Pt 23 Sob 24 Nd 25 Pon 26 Wt 27 Śr 28 Czw 29 Pt 30 Sob

sztuki współczesnej i zarazem scenografia festiwalu piosenki eksperymentalnej zorganizowanego na trzech scenach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. W głównych pomieszczeniach wystawione zostaną prace artystów konstruujących w swej praktyce głośniki. W trakcie kolejnych weekendów prace te będą służyły jako „artystyczne systemy nagłośnienia” koncertów, performensów, słuchowisk radiowych i filmów. Tak więc głośniki i piosenki – przestrzenie doskonale codziennego życia, w których dyskretnie pomieszkują duchy zmarłych; narzędzia propagandy i erotycznego uwodzenia; puste zakamarki zarządzane przez prąd i szczękające zęby doprowadzające nasze uszy do szału; symulacje kolektywnych przeżyć i wewnętrzne głosy o nieokreślonym pochodzeniu – czyli to, bez czego żaden prawdziwy festiwal obejść się nie może.

WYSTAWY AN EK S GS W 1 9 . 0 5 –1 0 . 0 6 T R AP IS R E ADY H E AD IS DO N E AG N I E S Z K A GRODZIŃSKA k u rator ka: Ag n i e s z ka D e l a- K r op i ows ka AGNIESZKA GRODZIŃSKA Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2009 r.), adiunkt w Pracowni Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

W E R N ISAŻ 1 4 . 0 6 g od z. 1 4 . 0 0 / / ws tę p wol ny 1 5 . 0 6 –0 1 . 0 7 P O Ż E R AC Z M O IC H S M UT KÓW Ś L ĄS K I C Z E RW I E C P R OJ E K TOW Y 20 1 8 Wystawa pokonkursowa.


D ZIEŃ DZIECKA 0 1.06 pi ąte k wstęp wolny oraz niespodzianka

# g swo p ole ga le r ia op ole .p l 0 1 .0 6 pią tek KO NC ER T // wstęp wolny – Marc Marcovic 0 2 .0 6 so bo t a KO NC ER T // wstęp wolny – Jealousy Party 0 8 .0 6 pią tek SŁU C H A NI E // wstęp wolny – Susan Philipsz, Ziggy Stardust – Douglas Gordon Sings the Best of Lou Reed and Velvet Underground KO NC ER T // wstęp wolny – Sebastian Buczek, Wabienie dziewic

WY KŁ AD 1 1.06 poni e działek g odz. 18 .00 S TO L AT! SZTUKI PO LSKI EJ „Lata 80. w Polsce” Paweł Jarodzki, artysta, kurator programowy Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu // wstęp wolny WARSZTATY R ODZINNE 23 .06 sobota g odz. 12 .00 OKO NASZEJ ZI E M I warsztaty rodzinne zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości, podczas których stworzymy autorskie obiekty inspirowane ekosystemem leśnym (wejściówki do odbioru od 18.06 od godz. 16.30 w kasie biletowej GSW) NOC KULTURY 29.06 piąte k NOC W GA LERII szczegóły: galeriaopole.pl

0 9.0 6 so bo t a WA R SZ TATY D L A D Z IE C I – Asi Mina SŁU C H A NI E // wstęp wolny – Roger Payne, Songs of the Humpback Whale 1 5 .0 6 pią tek F I L M // wstęp wolny – Peter Strickland, Berberian Sound Studio SŁU C H OW I SKO // wstęp wolny – Gregory Whitehead, Crazy Horse, One-Eight – Gregory Whitehead, Nothing Like Us Ever Was 2 1 .0 6 cz wa rte k O P ER A SI TE- S P E C IF IC // wstęp wolny – Piotr Kurek, Ivy Snowstalkers of Ancient Apron z udziałem: Natalii Przybysz, Barbary Kingi Majewskiej, Hilarego Jeffery’ego, Kamila Szuszkiewicza, Huberta Zemlera i Jerzego Rogiewicza 2 2 .0 6 pią tek SŁU C H OW I SKO // wstęp wolny – Kamil Szuszkiewicz, Robot Czarek KO NC ER T // wstęp wolny – Piotr Kurek solo

P R OGR A M TOWA R Z YS Z ĄC Y CA NTI ESP O S IT I. I M IĘ D Z Y N AR O DOWA W YSTAWA PIO S E N KI W O P O LU szczegó ły n a s t r on i e : g al e r i aop ol e . p l (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia nieznacznych zmian w programie)

CA NT I E SP OS I T I. I M I Ę D Z YN A R O DOWA W YS TAWA P I OS E NK I W OP OL U

WYDA RZEN I A W G A LER I I


galeria sztuki współczesnej pl. Teatralny 12 45–056 Opole ekspozycje czynne codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00 kontakt tel. +48 77 40 21 235 info@galeriaopole.pl obserwuj nas www.facebook.com/gswopole instagram: #gswopole bilety bilet normalny — 4 zł bilet ulgowy — 2 zł niedziela — wstęp bezpłatny emeryci i renciści — bilet ulgowy bilet rodzinny — 10 zł (uprawnia do wejścia maksymalnie 5 osób) dla grup zorganizowanych zwiedzanie wystawy z oprowadzeniem lub wykład z historii sztuki — 5 zł (od osoby) studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, uczniowie Związku Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu — wstęp bezpłatny

szczegóły dotyczące wystaw oraz wydarzeń znajdują się na naszej stronie: galeriaopole.pl

Ga l er i a j es t s a mo r zą d ową ins t y t ucj ą ku l t u r y Mi a s t a Op o l a .

Program VI-VI 2018  
Program VI-VI 2018  
Advertisement