Page 1

2018 stycze ń l uty m a r ze c galer i a s ztuki współ c ze s n e j w o p o l u


Wy s tawy Sa l e G ł ów n e 1

Pon

2

Wt

3

Śr

4

Czw

5

Pt

6

Sob

7

Nd

8

Pon

9

Wt

Wystaw y Anek s GS W

10 Śr 11

Czw

12 Pt

w er ni sa ż 1 1 .0 1 go d z . 1 8 .0 0 / / wstęp wo l ny

13 Sob 14 Nd 15 Pon 16 Wt 17 Śr 18 Czw 19 Pt 20 Sob 21 Nd 22 Pon 23 Wt 24 Śr 25 Czw 26 Pt 27 Sob 28 Nd 29 Pon 30 Wt 31 Śr

1 2 .0 1 – 1 8 .0 2 L EC H BI ER NAC K I Lech Biernacki (ur. 1948 r. w Białymstoku). W latach 1968–1974 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Projektowania Plastycznego i na Wydziale Malarstwa w pracowni Józefa Hałasa. Od 1984 roku mieszkał w Opolu, następnie w podopolskiej wsi, we Wrocławiu, a w latach 2003–2006 w Atenach i Luca w Grecji. Artysta obchodzi jubileusz 50-lecia pracy twórczej.

w e r n isaż 1 8. 0 1 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny 1 9 . 0 1 –1 4 . 0 2 Parheli o n pau l i n a p tas z yń s k a Paulina Ptaszyńska (ur. 1986 r. w Ząbkowicach Śląskich). Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media.


Wydar zenia w G a l er i i

ferie 1 5.01 poni e działek cera mi ka mło d zi ka szczegóły zajęć na stronie galeriaopole.pl

d zień b ab ci d zień dziadka 21.01 ni e dzie la 22.01 poni e działek wstęp wolny dla wszystkich oraz niespodzianka dla babć i dziadków z wnukami

o prowad z anie p o an g iel sk u 1 7.0 1 śro d a go d z . 1 7.0 0 // wstęp wolny

dotkni j sz t uki 2 5 .0 1 cz wa rte k go d z . 1 5 .0 0 warsztaty plastyczne dla osób niewidomych i słabowidzących współorganizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski prowadzenie: Natalia Krawczyk szczegóły: galeriaopole.pl // bezpłatne wejściówki do odbioru od 15.01 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych lub w kasie biletowej GSW


Wy s tawy Sa l e G ł ów n e 1

Czw

2

Pt

3

Sob

4

Nd

5

Pon

6

Wt

7

Śr

8

Czw

9

Pt

10 Sob 11

Nd

1 2 .0 1 – 1 8 .0 2 L EC H BI ER NAC K I

Wystaw y Anek s GS W

1 9 . 0 1 –1 4 . 0 2 Parheli o n pau l i n a p tas z yń s k a Parhelion, nazywany słońcem pobocznym, jest określeniem zjawiska optycznego występującego w atmosferze, dającego złudzenie powstania jasnych świetlnych plam, tworzących się zwykle symetrycznie po obu stronach słońca.

12 Pon 13 Wt 14 Śr 15 Czw 16 Pt 17 Sob 18 Nd 19 Pon 20 Wt 21 Śr 22 Czw 23 Pt 24 Sob

w e r n isaż 22. 0 2 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny

25 Nd

23 . 0 2–1 1 . 0 3 m urki

26 Pon

Mural Grupy Murki

27 Wt 28 Śr


Wydar zenia w G a l er i i

oczopl ąs 02. 02 piąte k g odz. 18 .00 Ruch w ga leri i regularne zajęcia z improwizacji w ruchu w przestrzeni aktualnych wystaw w Galerii prowadzenie: Magda Wolnicka

oprowa dzanie 09. 02 piąte k godz. 14 .00 oprowadzanie dla seniorów po wystawie Lecha Biernackiego // wstęp wolny walenty nki 1 4. 02 środa wstęp wolny oraz niespodzianka

w ykł ad 1 9. 0 2 poni e działek godz. 18 .00 s to l at! sztuki polski ej // wstęp wolny

o prowad z anie au to r skie 1 1 .0 2 n ied z ie l a go d z . 1 6.0 0 oprowadzanie po wystawie Lecha Biernackiego // wstęp wolny go d z . 1 7.0 0 oprowadzanie dla osób głuchoniemych współpraca: Polski Związek Głuchych Oddział Opole // wstęp wolny

dotkni j sz t uki 2 2 .0 2 cz wa rte k go d z . 1 5 .0 0 warsztaty plastyczne dla osób niewidomych i słabowidzących współorganizator: Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadzenie: Natalia Krawczyk szczegóły: galeriaopole.pl

z api s y 1 2. 0 2 p on i e d z i ał e k g od z . 1 6 . 3 0 k u r s rys u n kowo -malarski dla dorosłych


Wy s tawy Sa l e G ł ów n e 1

Czw

2

Pt

3

Sob

4

Nd

5

Pon

6

Wt

7

Śr

8

Czw

9

Pt

Wystaw y Anek s GS W

23 . 0 2–1 1 . 0 3 MU R KI

w er ni sa ż 0 8 .0 3 go d z . 1 8 .0 0 / / wstęp wo l ny

10 Sob 11

Nd

12 Pon 13 Wt 14 Śr 15 Czw 16 Pt 17 Sob 18 Nd 19 Pon 20 Wt 21 Śr 22 Czw 23 Pt 24 Sob 25 Nd 26 Pon 27 Wt 28 Śr 29 Czw 30 Pt 31 Sob

0 9 .0 3– 1 5 .0 4 ko lekc ja GS W o d 1 95 8 do d z i sia j kura to rki: A n n a P o to cka i N a t a l ia K rawcz y k Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu posiada obszerną kolekcję dzieł sztuki gromadzonych na przestrzeni 60 lat swojej działalności. Kolekcja obejmuje około tysiąc eksponatów. Znacząca część kolekcji to malarstwo – głównie obrazy o tematyce pejzażowej, będące efektem licznych plenerów organizowanych w mieście i regionie. Wystawa o charakterze historycznym przybliżająca mieszkańcom Opola najważniejsze postaci opolskiej sztuki ostatnich 6 dekad. Będzie swoistym portretem opolskiego pejzażu wraz z wsiami, miasteczkami, przemysłem rozwijającym się prężnie w ubiegłym wieku, tubylcami i „fantastyczną” stolicą regionu – Opolem.

w e r n isaż 22. 0 3 g od z . 1 8. 0 0 / / ws tę p wol ny 23 . 0 3 –1 5 . 0 4 w ys tawa l au r e ata ko nkur s u anek s Celem konkursu ANEKS jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów w zakresie sztuk wizualnych tworzonych przez młodych mieszkańców Opola oraz regionu opolskiego.


Wydar zenia w G a l er i i

ku rs RY s unkowo - mal arski d la dorosł yc h sta r t: 05.03

dot knij sztuki 1 8. 03 ni e dzie la g od z. 15.00 warsztaty plastyczne dla osób niewidomych i słabowidzących współorganizator: Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadzenie: Natalia Krawczyk szczegóły: galeriaopole.pl

wykł ad 26. 03 poni e działe k g od z. 18 .00 s to l at! sztuki polski ej // wstęp wolny

św i atow y d z i eń wo dy 2 4.0 3 so bo t a wydarzenie w ramach Światowego Dnia Wody organizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

per f o r m ance 21 . 0 3 ś r od a g od z . 1 7. 4 9 p ow i ta n i e wiosny Maria Bitka // wstęp wolny


galeria sztuki współczesnej pl. teatralny 12 45–056 opole ekspozycje czynne codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00 kontakt tel. +48 77 40 21 235 info@galeriaopole.pl obserwuj nas www.facebook.com /gswopole instagram: #gswopole bilety bilet normalny — 4 zł bilet ulgowy — 2 zł niedziela — wstęp bezpłatny emeryci i renciści — bilet ulgowy bilet rodzinny — 10 zł (uprawnia do wejścia maksymalnie 5 osób) dla grup zorganizowanych Zwiedzanie wystawy z oprowadzeniem lub wykład z historii sztuki — 5 zł (od osoby) Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, uczniowie Związku Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu — wstęp bezpłatny

szczegóły dotyczace wystaw oraz wydarzeń znajduja się na naszej stronie: galeriaopole.pl

Ga l er i a j es t s a mo r zą d ową ins t y t ucj ą ku l t u r y Miasta Opola.

Program I-III 2018  
Program I-III 2018  
Advertisement