Page 1

WA L E N T Y G A B RY S I A K


WA L E N T Y G A B RYS I A K M A L A R S T W O i gra f ika P A I N T I N G a n d grap h i c s

W ars z awa / w A R S A W m a j - c z erwie c 2 0 1 7 M a y - J u n e 2 017


Katalog wystawy WALENTego GABRYSIAKa w Galerii STALOWA w Warszawie, maj - czerwiec 2017 WALENTY GABRYSIAK ’s exhibition catalogue issued by STALOWA Art Gallery in Warsaw, May - June 2017 Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Stalowa 26, 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl Właściciel / Owner: Krzysztof Fabijański Kurator / Curator: Katarzyna Żebrowska Teksty / Texts: Katarzyna Żebrowska, Magdalena Heltman-Ossowska, Sławomir Rogowski Redakcja, wybór fotografii Factual preparation of the catalogue, choice of photographs: Katarzyna Żebrowska, Krzysztof Fabijański Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP) oraz CINOA STALOWA Art Gallery is a member of Polish Antique Dealer’s and Art Dealer’s Association (SAiMP) and CINOA

Fotografie / Photos: Konrad Kwas, Jadwiga Rubis, archiwum prywatne / private archive Identyfikacja wizualna / Visual identification: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, przygotowanie do druku Graphic design, composition and prepress preparation: Konrad Kwas Wydawca / Publisher: Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Okładka / On the cover: Walenty Gabrysiak, Krew dla zieleni / Blood for the green, 1988, olej na płótnie / oil on canvas Copyrights: © 2017 Galeria STALOWA & autorzy STALOWA Art Gallery & authors Tłumaczenie na język angielski / English translation: Joanna Warchol Druk i oprawa / Printed and bound by: Paper & Tinta, Nadma ISBN 978-83-64383-20-5

Patronat medialny / Media patronage:


Szanowni Państwo,

z prawdziwą satysfakcją prezentuję katalog wystawy malarstwa wybitnego, nieżyjącego artysty Walentego Gabrysiaka. Nie jest to zwykły katalog, ale katalog pod wieloma względami wyjątkowy. Po raz pierwszy bowiem realizuję tę część programu Galerii STALOWA, którą nazwałem „Ocalić od zapomnienia”.

Bardzo dziękuję za wsparcie tego projektu członkom komitetu honorowego, w skład którego wchodzą znane oraz cenione osobowości związane ze światem kultury i sztuki:

Mańka Dowling-Skibińska, Jerzy Fedak, Magdalena Heltman-Ossowska, Wojciech Jędrzejewski, Janusz Oskar Knorowski, Rafał Olbiński, Sławomir Rogowski, Krzysztof Stanisławski, Rosław Szaybo i Krzysztof Tchórzewski. Dziękuję Katarzynie Żebrowskiej za objęcie wystawy opieką kuratorską i przygotowanie tekstów oraz Magdalenie Heltman-Ossowskiej, Barbarze Ryttel i Sławomirowi Rogowskiemu za nieocenioną pomoc w każdej fazie przygotowań do organizacji tej wystawy. Warszawa, kwiecień 2017 roku

Ladies and gentleman,

I have the honour of presenting you with a catalogue of a distinguished, deceased artist, Walenty Gabrysiak. This

catalogue is unique in many ways, as this is the first time I have the opportunity to fulfill a part of STALOWA’s programme I call ‘Save from oblivion’.

I would like to thank the members of the honorary committee, comprising renowned and appreciated figures of the art world, for supporting this project:

Mańka Dowling-Skibińska, Jerzy Fedak, Magdalena Heltman-Ossowska, Wojciech Jędrzejewski, Janusz Oskar Knorowski, Rafał Olbiński, Sławomir Rogowski, Krzysztof Stanisławski, Rosław Szaybo and Krzysztof Tchórzewski.

Special thanks to Katarzyna Żebrowska for being the curator of this exhibition and preparing written materials and to Magdalena Heltman-Ossowska, Barbara Ryttel and Sławomir Rogowski for their invaluable assistance every step of the way. Warsaw, April 2017


Ślady Traces

1962

4

125 x 90 cm olej na płótnie oil on canvas


Stoją w niedużym domu w Kielcach. Starannie ustawione w rzędach i przykryte tkaninami. Jest ich sporo ponad setkę. Właściwie nie ma wśród nich małych formatów. Niektóre mają drewniane ramki, to te, które były wystawiane w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2012 roku. Są jeszcze oryginalne, reliefowe grafiki zamknięte w ogromnej teczce. Wszystkie razem stanowią wspaniałą spuściznę po swoim twórcy. W taki sposób zapamiętam moje pierwsze spotkanie z twórczością Walentego Gabrysiaka. Kilka widzianych wcześniej w Internecie zdjęć obrazów miało się nijak do wrażenia, jakie zrobiły na mnie , gdy mogłam obejrzeć je z bliska. Niesamowita świadomość koloru, warsztatowa perfekcja tworzenia gradacji barwy, aby osiągnąć potrzebną w zamyśle artystycznym głębię, a nawet trójwymiarowość i prawie identyczna powtarzalność kładzenia koloru w przemyślanej, geometrycznej kompozycji. To pierwsze cechy malarstwa Walentego Gabrysiaka, które zauważa się natychmiast. Przy wpatrzeniu się w obraz spostrzegamy kolejne wyróżniające go elementy, zupełnie wyjątkowe, jakby organiczne formy, które autor wprowadza w przestrzeń obrazów. Nieokreślone, właściwie nieprzedstawiające twory, będące w skrajnej opozycji do reszty płótna uporządkowanego rytmem podziałów. Mogą być wszystkim, czym zechcemy, co sobie wyobrazimy. Walenty Gabrysiak – chłopiec z wielkopolskiej wsi Gola, chciał malować. Aby osiągnąć swój cel musiał przebyć długą drogę i nadrobić czas stracony podczas wojny. Maturę gimnazjalną zdał dopiero po wyzwoleniu w 1948 roku, już jako dwudziestoośmioletni mężczyzna. Zaraz po niej zaczął uczęszczać do Państwowego Instytutu Robót Ręcznych i Rysunków w Bielsku-Białej. Po końcowych egzaminach spontanicznie pojechał z teczką prac do Krakowa, aby spróbować zdać na studia w Akademii Sztuk Pięknych. Profesor Fryderyk Pautsch, ówczesny rektor akademii, zdecydował się przyjąć Gabrysiaka od razu na drugi rok studiów.

They are standing in a small house in Kielce. Meticulously ordered into rows and covered by in fabrics. There is more than hundred of them. And no small formats. Some have wooden frames, these are the ones that were exhibited by the National Museum in Kraków in 2012. There is also a huge portfolio containing original, relief graphic art. Altogether, it is a great legacy of the artists. This is how I will remember my first encounter with Walenty Gabrysiak’s art. A couple of photographed paintings I saw online was nothing compared to how impressed I was when I saw them up close. An unbelievable apprehension of color, perfect technique of color gradation aimed at achieving the depth that matches the artistic idea, nearly three dimensional paintings with almost identical repeatability of color fit into a well-thought, geometrical composition. Those are the features of Walenty Gabrysiak’s art that get to be noticed right away. Once we look deeper into the painting, we see other distinguishing elements, totally unique, organic-like forms introduced by the artist into the paintings’ space. Unspecified, or in fact, vague creatures that are in stark opposition to the rest of the canvass that is ordered by the rhythm of divisions. They can become anything we want or imagine them to be. Walenty Gabrysiak - a boy from the village in Wielkopolska called Gola wanted to paint. In order to make it, he had to go

quite a long way and make up for the time lost during the war. He passed his middle school final exam after the war, in 1948; he was twenty eight at the time. Right after, he started the State Institute of Handwork and Drawing in Bielsko-Biała. Following the final exams, he took a spontaneous trip to Kraków, took his portfolio to try to take entry exams to the Academy of Fine Arts. Professor Fryderyk Pautsch, rector of the Academy at the time, decided to accept Gabrysiak to the second year of the studies.

5


Od 1949 roku studiował malarstwo. Najpierw w pracowni prof. Pautscha, później pod opieką prof. Adama Marczyńskiego, któremu bliskie były koloryzm i kompozycje abstrakcyjne oraz w pracowni malarstwa monumentalnego prof. Wacława Taranczewskiego. Dla tego drugiego kolor w malarstwie był wartością nadrzędną, co niewątpliwie miało wpływ na twórczość Gabrysiaka.

As of 1949, he was studying painting. First, in Professor Pautsch’s studio, later under the supervision of Professor Adam Marczyński, who felt kapism and abstract compositions to be close to his heart, and in the studio of monumental painting run by Professor Wacław Taranczewski. For the latter one, color was an imperative value in painting, which certainly influenced Gabrysiak.

Studia ukończył w 1954 roku. Podczas studiów poznał swoją żonę Ewę Buczyńską, jak on – malarkę i graficzkę. Przez jakiś czas pracowali wspólnie z prof. Taranczewskim przy polichromiach, mozaikach i sgraffito, próbując zarabiać na życie. Tak wspominał ten czas: „Robiłem bardzo dużo grafik. Wyglądało to tak, że wycinałem głęboko w linoleum, które następnie malowałem. Kiedy linoleum pomalowałem, kładłem papier namoczony i odciskałem. Ponieważ nie miałem prasy, uciskałem nogami. I powstały w ten sposób reliefy”.1

He completed his studies in 1954. But before that, when he was still a student, he met his future wife, Ewa Buczyńska, who just like him was a painter and a graphic artist. For a brief period of time they worked together with Professor Taranczewski on the polychrome art, mosaics and sgraffito, trying to make money for living. This is how he recalled the time: “At the time, I was doing a lot of graphic art. Well, I was deep-cutting linoleum and then painting it. When the linoleum was painted, I was placing soaked paper and pressing. Because I didn’t have a press, I was using my legs. And this is how I made my reliefs.” 1

W 1956 roku Gabrysiak i Buczyńska zamieszkali w Nowej Hucie. Skorzystali z okazji, którą dawała ówczesna władza, przydzielając artystom mieszkania, by ożywić nowo powstałą dzielnicę robotniczą przedstawicielami środowiska artystycznego. Gabrysiakowie zaangażowali się w działania artystyczne

Gabrysiak duo engaged in the artistic activities of Nowohucka

Ten czas to również moment, kiedy Gabrysiak zaczął istnieć na rynku galeryjnym, a przede wszystkim zaczął być postrzegany jako indywidualność twórcza. Był zapraszany na wystawy grafiki w Polsce i na świecie. Wysyłał swoje prace graficzne na konkursy. Dzięki tej obecności

It was also the time when Gabrysiak started to exist on the gallery market, but first and foremost, he started to be perceived as an individual artist. He was invited to exhibit graphic art in Poland and around the world. He sent his works to various contests. Because of his artistic presence, he

1

1

Grupy Nowohuckiej. Teatr kukiełkowy „Widzimisie”, który wspólnie stworzyli, wprowadził do twórczości Gabrysiaka nowe elementy. W obrazach pojawiły się fragmenty perforowanej blachy, kawałki papy, drut.

wypowiedź Walentego Gabrysiaka, Od abstrakcji w stronę

ekspresji. Z Ewą Buczyńską i Walentym Gabrysiakiem, artystami malarzami

6

In 1956, Gabrysiak and Buczyńska moved to Nowa Huta. They used the opportunity offered by the authorities who granted flats to the artists in order to revive the new workers’ district by locating there representatives of artistic circles.

Group. The puppet show, “Widzimisie,” they created together, introduced new elements to Walenty’s art. His paintings started to display fragments of perforated metal sheet, roofing felt, wire.

Walenty Gabrysiak’s statement, From Abstraction Towards

Expression. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz talks to the artists, Ewa

rozmawia Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, „Głos. Tygodnik Nowohucki”,

Buczyńska and Walenty Gabrysiak, „Głos. Tygodnik Nowohucki,” no. 10,

nr 10, 9 III 2007.

9 March 2007.


Ballada Ballade

1964 124 x 81 cm olej na płycie oil on board

7


Wziernia XVIII speculum XVIII

1967

8

120 x 64 cm olej na płycie oil on board


artystycznej został stypendystą rządu belgijskiego w Ecole de la Cambre w Brukseli w 1965 roku.

received a scholarship from the Belgian government in Ecole de la Cambre in Brussels in 1965.

Liczne wyjazdy, również zagraniczne, dawały mu możliwość poznawania świata, a kolejne stypendia możliwość poświęcenia się sztuce. Tworzył zatem, bardzo świadomie, pozostawiając innym swobodę interpretacji, idąc w swoich obrazach w kierunku abstrakcji, choć – jak sam twierdził – nie czystej. „Daleki jestem od abstrakcji czystej. Człowiek jest związany w jakiś sposób z tym, czego doznał, zobaczył. Nie można od tego uciec. Ale treść jest podrzędną wartością. Najistotniejsze są zagadnienia formalne”.2

Frequent journeys, also abroad, offered him a chance to learn about the world, and the scholarships made it possible for him to focus on art. Thus, he kept creating, very consciously, leaving a lot of space for interpretation, moving towards abstraction, although, as he was saying, not pure abstraction. “I am far from pure abstraction. Humans are in a way connected with what they’ve felt, saw. You cannot escape it. But the content is a secondary value. The most important are the formal issues.” 2

W specjalnym zeszycie, w którym notował myśli i refleksje o własnej twórczości, pod datą 24.VIII.85 r. zapisał: „U mnie proste walczy z okrągłym, treść chce być przed formą, a forma przed treścią. Zastanawiam się, czy tak być musi. To pytanie jest wciąż aktualne i dopiero kiedy staję przed płótnem stwierdzam, że te sprzeczności, a może lepiej określić je jako współzawodniczenia, są głównym powodem malarskiego działania i nie chodzi o ich pogodzenie, lecz stworzenie w obrazie stref, w których będą na siebie działały najsilniej”. 3

In a special notebook, in which he was writing down his thoughts and reflections on his art, the entry of 24 August 1985 reads as follows: “With me, the simple fights with the spherical round, content wants to be before the form and the form before the content. I wonder if it must be this way. This question continues to apply and only when I stand before the canvass I find that those contradiction, or maybe it’s better to call them competitors, are the key reason for the painting activity, and it’s not about reconciling them, but about creating zones, in which they activate each other the most.” 3

O wielkiej świadomości twórczej Gabrysiaka świadczy

This enormous artistic awareness Gabrysiak had, has also been proved by his statement included in the catalog of a big exhibition presented in Poznań, Kraków and Łódź in

2

2

również jego wypowiedź zamieszczona w katalogu do dużej wystawy, która była prezentowana w Poznaniu, Krakowie i Łodzi w 1990 roku: „Na wystawie prezentuję cykl obrazów aforystycznych, a ściślej dwie tego cyklu grupy. Pierwsza dotyczy prac o konstrukcji symetrycznej, druga - diagonalnej. We wszystkich tych zamierzeniach pragnę rozwiązywać problem przestrzeni nieobarczonej wypowiedź Walentego Gabrysiaka, Od abstrakcji w stronę

ekspresji. Z Ewą Buczyńską i Walentym Gabrysiakiem, artystami malarzami

1990: “I present a series of aphoristic painting, precisely, two groups of the series. The first one regards works of symmetrical construction and the second one - diagonal. With all those designs I wish to solve the problem of space that is not burdened with the illusion through the zones of color that increase the tensions, using changeable values thereof. Space creation meets the gnoseological role in this case. Those designs on canvass are Walenty Gabrysiak’s statement, From Abstraction Towards

Expression. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz talks to the artists, Ewa

rozmawia Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, „Głos. Tygodnik Nowohucki”,

Buczyńska and Walenty Gabrysiak, „Głos. Tygodnik Nowohucki,” no. 10,

nr 10, 9 III 2007.

9 March 2007.

3 24.VIII.85 r.

notatka z zeszytu Walentego Gabrysiaka, zapisana pod datą

3

A note from Walenty Gabrysiak’s notebook, wrote on 24 August

1985.

9


Za mało uwagi poświęcamy wznoszeniom We don’t pay enough attention to ascentions

1970 125 x 90 cm olej na płótnie oil on canvas


iluzją poprzez strefy koloru wzrastającego w napięciach, przy użyciu zmiennych jego wartości. Kreacja przestrzeni spełnia więc w tym przypadku rolę gnoseologiczną. Te realizacje na płótnie, tworzone są bez pomocy tzw. MODELA, za który uważam nie tylko to wszystko, co można objąć fizycznie czy obejrzeć oczyma, lecz i to co składa się na literackość. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju mimetyzmy. Uważam bowiem, że malarz korzystający z zapożyczeń staje się dłużnikiem. Tym samym obraz zbudowany na takim fundamencie jest w najlepszym razie tworem połowicznym. Znaczącą grupę stanowią prace o tematyce muzycznej, która obok poezji jest mi szczególnie bliska” 4 . Drogę artystycznych poszukiwań Gabrysiaka można zauważyć, obserwując ewolucję jego malarstwa. Zwracała na to uwagę m.in. Jolanta Antecka: „Malarstwo Gabrysiaka jest wyjątkowe konsekwentne; każdy krok następny ma początek w poprzednim. Przemiany w nim zachodzące warunkowane są narastaniem doświadczenia warsztatowego i świadomości artysty, a służą niezmiennie precyzyjności malarskiego zmaterializowania spraw rozgrywanych w obrazie. Dążenie do jasności i precyzji prowadziło przez redukowanie zbędnych środków wyrazu. Zrezygnował z faktur, gdy przestały być potrzebne, bo gładka płaszczyzna obrazu stała się posłuszna, podatna na wykreowanie

wszystkich wzajemnych zależności elementów, otwarta na budowanie przestrzeni, na rozegranie relacji pomiędzy formą, a kolorem. Zrezygnował z rozbudowywania kompozycji, z różnicowania elementów - gdy odnalazł się w lapidarności” 5.

4

wypowiedź Walentego Gabrysiaka, z katalogu wystawy „Wa-

created without the help of the so called MODEL, which for me is not only everything that can be embraced physically or seen with one’s eyes, but also all the things that make for the literariness. And I mean all sort of mimicry. I believe that using borrowed motives, a painter becomes a debtor. Thus, a painting based on such foundation is a demi-creation at best. A significant group consists of works dedicated to music, which in addition to poetry is particularly close to my heart.” 4 Gabrysiak’s artistic pursues are noticeable when we follow the evolution of his painting. Jolanta Antecka, among others, pointed it: “Gabrysiak’s painting is uniquely consequent; each step that follows has its roots in the previous one. The transformations are conditioned by the growing technique experience and artistic awareness and they always aim at the precision of issues materialized on the painting. The strives for clarity and precision led through reduction of unnecessary means of expression. He gave up texture, when he stopped needing them, because a smooth plain of a painting became docile, susceptible to creating all links between the elements, open to creating spaces, to playing the relation between the form and the color. He gave up expanding composition, differentiating elements - and found his way in conciseness.” 5 What’s important, Gabrysiak did not try to keep up with the fashions or current trends. It was also a very characteristic

feature of his art. This individualism has been highlighted by Anna Budziałek in the catalog to the exhibition in the National Museum in Kraków: “Walenty Gabrysiak’s paintings do not manifest his pursue of modernity, they show a very private feeling of reality, they seem to be a living, dynamic being. Meticulously selected, color determines, carries emotions, it is an essence of the art: it builds space, shapes it and fills it with content. In those “artistic aphorisms” one can find the

4

Walenty Gabrysiak’s statement featured in the exhibition catalog

lenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting”, Galeria BWA Poznań (sierpień 1990),

“Walenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting,” BWA Gallery Poznań (August

Galeria BWA Kraków (wrzesień 1990), Galeria Sztuki BWA Łódź (listopad

1990), BWA Gallery Kraków (September 1990), BWA Art Gallery Łódź

1990). 5

(November 1990). Jolanta Antecka, ze wstępu do „Walenty Gabrysiak”, Nowohuckie

Centrum Kultury (Galeria Centrum) Kraków (maj 2007).

5

Jolanta Antecka, foreword to „Walenty Gabrysiak,” Nowohuckie

Centrum Kultury (Centrum Gallery) Kraków (May 2007).

11


Co ważne, Gabrysiak nie starał się nadążać za modami czy obowiązującymi trendami. To również bardzo charakterystyczne dla jego twórczości. Ten indywidualizm podkreślała Anna Budziałek w katalogu do wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie: „Obrazy Walentego Gabrysiaka nie są wyrazem gonitwy za nowoczesnością, stanowią przejaw odczuwalnej bardzo prywatnie rzeczywistości, wydają się żywym, dynamicznym bytem. Kolor, starannie dobrany, determinujący, będący nośnikiem emocji, stanowi istotę tej sztuki: buduje przestrzeń, nadaje jej kształt i naznacza ją treścią. W tych „malarskich aforyzmach” można odczytać upodobanie artysty do spokojnej kontemplacji rzeczywistości. Z dala od zgiełku codzienności” 6. W malarstwie Gabrysiaka widać również wielki szacunek do tworzonego dzieła. Autor nie pozwalał sobie na bylejakość czy niedopracowanie. „Miałem jeszcze jako mały chłopiec wspaniałego nauczyciela, rysownika znakomitego – nazywał się Ryszard Wirtz; jak z Jaraczewa wyjeżdżał na dalsze wyższe studia, zostawił mi wszystkie swoje materiały – pędzle, farby, papiery. Przez jakżeż długi wtedy czas starałem się nie zmarnować ani jednego kawałka bristolu...” 7. Potwierdzenie tych słów można uzyskać przeglądając

Gabrysiak’s art shows also a great respect for the work that is being created. The author is never satisfied with mediocrity or non-refinement. “When I was a boy, I had a great teacher, a wonderful draftsman - his name was Ryszard Wirtz; when he was leaving Jaraczew to continue his studies, he left me all his materials, brushes, paints, papers. For a long time I tried not to waste even one piece of paper...” 7 The above words are confirmed by the documents that survived. Paper folders, provided with dates, include numerous small scrapes of paper, which Gabrysiak used to make sketches of his paintings. Almost every document or letter is provided with the author’s handwritten note of response to the sender or his comments to the letter. Neatly segregated and described pieces of reviews cut out of newspapers and catalogs complete the image of the artist who took care of his work and the memory thereof. Similarly to the conscious way of managing his artistic life, Walenty Gabrysiak made a conscious decision to end it. He took a decision on when to leave. Leaving us with his works, to speak for him.

pozostałe po Gabrysiaku dokumenty. Wśród papierowych teczek, staranie opisanych datami, znajduje się mnóstwo bardzo małych kawałków papieru, na których Gabrysiak szkicował ołówkiem poszczególne obrazy. Na prawie każdym dokumencie czy liście autor umieszczał odręczną notatkę odpowiedzi do nadawcy lub swoje uwagi do treści pisma. Starannie posegregowane i opisane wycinki z recenzjami z gazet i katalogi dopełniają obrazu artysty dbającego o swoją pracę i pamięć o niej.

The exhibition presents only a selection of Walenty Gabrysiak’s work. You will see graphic art and paintings representing various periods of his life. We wanted to create a cohesive presentation, highlighting the most representative elements of Gabrysiak’s artistic vision and signaling changes that took place throughout his work.

6

6

Anna Budziałek, kurator wystawy twórczości Walentego Gabry-

siaka prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie w cyklu „Galeria

12

artist’s fondness of peaceful contemplation of reality. Far from the everyday tumult.” 6

Anna Budziałek, curator of Walenty Gabrysiak exhibition presen-

ted by the National Museum in Kraków, in the series “Living Gallery,” 2012,

żywa”, 2012, fragment z katalogu do wystawy.

fragment of the exhibition catalog.

7

7

wypowiedź cytowana przez Halinę Bohdanowicz, Malarstwo

aforystyczne Walentego Gabrysiaka, „Głos Nowej Huty”, nr 49, 8-14 XII 1978.

statement quoted by Halina Bohdanowicz, Walenty Gabrysiak’s

aphoristic art, “Głos Nowej Huty,” no. 49, 8-14 December 1978.


Czeluść Abyss

1970 125 x 90 cm olej na płótnie oil on canvas


Miejsce na marzenia VI A Place for dreams VI

1972 115 x 90 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Narodziny dnia Birth of the day

1973 100 x 80 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Walenty Gabrysiak podobnie jak świadomie kierował swoim artystycznym życiem, tak świadomie zdecydował o jego zakończeniu. Odszedł wtedy, kiedy postanowił. Pozostawiając nam swoje dzieła, aby mówiły za niego.

The exhibition presented in Stalowa Gallery is also a reminder, which would undoubtly be welcomed by the artist, and also a fulfillment of one more dream of Walenty Gabrysiak - a dream of an exhibition in Warsaw.

Prezentowana wystawa jest jedynie wyborem z dorobku Walentego Gabrysiaka. Wśród prac znajdą Państwo grafiki i obrazy z różnych okresów jego życia. Chcieliśmy stworzyć spójny pokaz, podkreślając, to co dla artystycznej wizji Gabrysiaka jest najbardziej reprezentatywne, jednocześnie sygnalizując zmiany, jakie zaszły w jego twórczości na przestrzeni lat.

This fulfillment of his dream has been taken under the patronage of the Honorary Committee of Walenty Gabrysiak Exhibition. The idea of revisiting and bringing back his art has been promoted and supported by the following members of the committee:

Wystawa w Galerii Stalowa jest przypomnieniem, którego autor niewątpliwie życzyłby sobie, a także spełnieniem jeszcze jednego marzenia Walentego Gabrysiaka – marzenia o wystawie w Warszawie. Realizacji tego marzenia patronuje Honorowy Komitet Wystawy Walentego Gabrysiaka. Ideę przywrócenia pamięci o jego twórczości swoim udziałem w komitecie wspierają i promują: Mańka Dowling-Skibińska, malarka, Jerzy Fedak, fotografik, reżyser, Magdalena Heltman-Ossowska, siostrzenica, właścicielka kolekcji prac artysty, Wojciech Jędrzejewski, kolekcjoner sztuki, Rafał Olbiński, artysta malarz i grafik , Janusz Oskar Knorowski, artysta malarz, prof. ASP, Krzysztof Stanisławski, krytyk sztuki, Rosław Szaybo, artysta grafik, prof. ASP, Krzysztof Tchórzewski, reżyser filmowy, historyk sztuki, prof. ASP , Sławomir Rogowski, medioznawca - przewodniczący Komitetu Honorowego. Katarzyna Żebrowska

16

Mańka Dowling-Skibińska, painter, Jerzy Fedak, photographer, director, Magdalena Heltman-Ossowska, niece, owner of the collection of the works of the artist, Wojciech Jędrzejewski, art collector, Rafał Olbiński, graphic artist and painter, Janusz Oskar Knorowski, painter, Professor of the Academy of Fine Arts, Krzysztof Stanisławski, art critic, Rosław Szaybo, graphic artist, Professor of the Academy of Fine Arts, Krzysztof Tchórzewski, film director, historian of the history of art, Professor of the Academy of Fine Arts, Sławomir Rogowski, media researcher – head of the Honorary Committee.

Katarzyna Żebrowska


Agrawitacja III, dyptyk

Bunt horyzontów, dyptyk

AGravity III, Diptych

Horizons’ rebellion, Diptych

1976

1976

200 x 81 cm olej na płótnie oil on canvas

200 x 81 cm olej na płótnie oil on canvas

17


Festyn Carnival

1985 100 x 81 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Agresja czerwieni Aggression of red

1979 115 x 90 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Ze wspo m nie ń

M ag d al e n a H e ltma n - O sso w s k a ,

Magdaleny H elt m an - O ssowskie j ,

t h e pai n t e r ’ s n i e c e ,

siostr z eni c y m alar z a :

r e c oll e c tio n s :

Pracownia to był duży, zawsze czysty pokój, wszystko poukładane, schowane za kotarą. Wuj często siedział po prostu, długo myślał nad koncepcjami. Czasem zapisywał myśli w swoim zeszycie.

The studio was a big room, always clean, everything was in order, hidden behind the curtain. My uncle often sat for a long time and thought about his concepts. Sometimes, he wrote his thoughts down in a notebook.

Pamiętam, jak jeździłam do niego porozmawiać o sztuce,

I remember coming there to talk about art, impressions of

Nie lubił się reklamować, dopiero pod koniec życia zaczął rozmawiać z dziennikarzami.

He didn’t like to promote himself; it wasn’t until the end of his life that he started to talk to journalists.

Kiedy mu proponowano pracę na uczelni, mówił: „Nigdy, bo ja bełkoczę i nikt mnie nie zrozumie”. Ale za to pisał pięknie. Przysłał mi kiedyś kartkę z Jugosławii, całą o zachodzie słońca. Innym razem po wystawie w Paryżu wspominał, że: „Sztuką może być nie tylko to, co artysta stworzył, ale co sobie wyobraził – możesz sobie coś stworzyć we wszechświecie i to istnieje, bo jest twoim świecie sztuki”.

Whenever he was offered a job at the university, he kept saying: “Never, because my speech is unclear and nobody will understand me.” Yet, he wrote beautifully. Once, he sent a postcard from Yugoslavia, it was all about the sunset. I remember how, after the exhibition in Paris, he recalled that: “Art can be not only whatever the artist created but also what he imagined – for instance, you can create something in the universe and it exists because it is part of your world of art.”

Wuj kochał rozwiązywać krzyżówki, czytać Dostojewskiego. Nie lubił sprzedawać obrazów. Traktował je jak swoje dzieci. Mnie zawsze udawało się wyprosić jakiś. Siadałam mu wówczas na kolanach, przytulałam się do niego, całowałam w policzek i mówiłam, że ten obraz bardzo mi się podoba. To działało.

My uncle loved to do crosswords, read Dostoyevsky. He didn’t like selling paintings. He treated them as his children. I always managed to wheedle one. I sat on his laps, hugged him, kissed him on the cheek and said that I really liked the painting. And it worked.

wrażeniach z wystaw, książkach, które czytaliśmy wspólnie. Nie rozmawialiśmy o problemach dnia powszedniego. Spytałam go kiedyś o kryteria w sztuce, miałam na myśli takie obrazy, których bym u siebie w domu nie powiesiła. Jednak zaznaczyłam, że on wie, że ja krytykiem sztuki nie jestem. Odpowiadał, że na malarstwie nie trzeba się znać, a jeżeli jakiś obraz sprawi, że się przy nim zatrzymam, bez względu na powód, to znaczy, że spełnił swoje zadanie.

20

exhibitions, books. We didn’t talk about daily problems. Once, I started a conversation about non-aesthetic paintings, which I would never hang at home because they evoked bad connotations. I asked whether it was also art, because I associate art with beauty, so maybe I don’t know art. Then, he told me that you don’t need to be an expert in art, and if a painting makes me stop, regardless of the reason, that means that it met its goal.

Dużo obrazów Wuja trafiało do muzeów i galerii, to były jedyne miejsca, jakie dla nich akceptował. Zwykle muzea kupowały od niego po kilka obrazów po każdej z wystaw.

Many of my uncle’s paintings found their way to museums and galleries; it was the only place that was acceptable for him. Usually, museums were buying a few paintings from him after each of his exhibitions.

Magdalena Heltman-Ossowska

Magdalena Heltman-Ossowska


Ewa Buczyńska, Walenty Gabrysiak, Kraków 1990, napis na odwrocie: „Z mojego wernisażu w tut. B.W.A. 6.IX .90, z Moją Ewą” / Inscription on the back reads: “From my opening at B.W.A. 6.IX .90, with My Eve”, fot. / photo by Jadwiga Rubis

Karta z pamiętnika Walentego Gabrysiaka „Pisanie na temat sztuki i nie tylko od roku 1956-86” A page from Walenty Gabrysiak’s journal ‘Writings on art and beyond 1956-86’

Walenty Gabrysiak, Kraków 1990, napis na odwrocie: „6.IX .90 Wystawa moja indywidualna prac olejnych w Krak. B.W.A.”, fot. Jadwiga Rubis Walenty Gabrysiak, Kraków 1990, inscription on the reverse: “6.IX .90 Exhibition of my individual oil works in Krak. B.W.A.“, photo by Jadwiga Rubis


bEZ TYTUŁU untitled

100 x 78 cm olej na płótnie oil on canvas


Fuga podwรณjna II Double Fugue II

1983 125 x 100 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Fuga IX Fugue IX

1984 115 x 90 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Etiuda étude

1985 96 x 112 cm olej na płótnie oil on canvas 25


Wziernia XXX The speculum XXX

1989 145 x 115 cm olej na płótnie oil on canvas

Wziernia XXXI speculum XXXI

1989 84 x 99 cm olej na płótnie oil on canvas

Wziernia XXXV speculum XxxV

1989 114 x 116 cm olej na płótnie oil on canvas


Wziernia XXXVII speculum XXXVII

1993 100 x 80 cm olej na płótnie oil on canvas

Krew dla zieleni Blood for the green

1988 115 x 90 cm olej na płótnie oil on canvas


30


Lądowisko Landing strip

1995 Incydent Incident

1985 72 x 61 cm olej na płótnie oil on canvas

67 x 81 cm olej na płótnie oil on canvas

31


Harfa Eola II Aeolian harp II

2001 100 x 80 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Obraz gordyjski Gordian image

110 x 90 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Timszel IV Timshel IV

1993 100 x 70 cm olej na pล‚รณtnie oil on canvas


Przy pracy nad freskiem / Creating a fresco, Radłów 1955

Portret Ewy / Eve’s portrait

Dokument przyznania stypendium twórczego Walentemu Gabrysiakowi przez Zarząd Huty im. Lenina / A document awarding a grant to Walenty Gabrysiak by The Board of Directors of Ironworks ‘Lenin’, Kraków 1973

Szkic do grafiki / Sketch for a graphic

35


Pojawiają się nowe – stare sensy, powraca się do opisu i próby interpretacji twórczości awangardowej lat 50-tych. Ostatnio, na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy Powidoki o Władysławie Strzemińskim, widzimy, że moralna siła artystów trwających przy swojej wizji świata i sztuki, może mieć wyraz symboliczny. Konsekwencja twórcza daje siłę i tworzy portret osobisty artysty. Żyjemy w czasach ponowoczesnych. To, co ważne, a kiedyś budowało etos tamtego pokolenia, dziś bywa niezrozumiałe. Nie tak dawno słyszałem, jak studentka po projekcji filmu „Ekscentrycy” Janusza Majewskiego powiedziała: „Jak to, jazzu nie wolno było grać? Przecież to tylko muzyka”. W Powidokach władza niszczy dzieła i ich autora – pewnie ta sama studentka powie: „Jak to nie wolno było malować abstrakcyjnie? – przecież to tylko obrazy…”

New – old meanings show up, we try to describe and interpret the 50’s avant-garde art once again. Lately, as in Andrzej’s Wajda movie “Powidoki” about Władysłąw Strzemiński, we can see that moral strength of the artists who remain with their world and art vision, can possess a symbolic message. Creative consistency gives power and creates personal profile of the artist. We live in postmodern times, what is important and back

then was an ethic of that generation, today is often incomprehensible. Not that long ago, I heard, one of the university students saying, after a screening of the Janusz’s Majewski movie “Ekscentrycy”: how come, jazz was forbidden? But, it was just music. In “Powidoki” the authorities destroy the author and his work – probably the same student would say: you couldn’t paint abstracts then? – But this are only paintings…

A może warto rzec, to aż muzyka i obrazy!

In fact, you should maybe say, they were more than music and paintings!

Z tej perspektywy patrzę na dzieła Walentego Gabrysiaka, po latach wychodzą z cienia. Większość życia spędził samotnie, w swoim świecie i ze swoją sztuką. Był artystą osobnym, ale jakżeż dziś aktualnym. Jego prace malarskie, z jednej strony, nie straciły na świeżości, są na wskroś oryginalne, z drugiej zaś, śmiało można powiedzieć, są znakami swoich czasów, doskonałą egzemplifikacją sztuki i filozofii tamtego okresu. Gabrysiak w jednym z ostatnich wywiadów powiedział: „Wszystko wywodzi się od natury, ja ją tylko interpretuję, a forma stwarza treść”.

From that perspective I look at the work of Walenty Gabrysiak, after all these years they come out of the shadows, most of his life, he spent in his own world surrounded by his art. He was an peculiar artist, so up-to-date nowadays. At one side, his paintings didn’t lose any freshness, and on the other hand, they’re very original, they’re a representation of their times, perfect exemplification of art and the philosophy of that time. Gabrysiak in one of his last intervievs said: “Everything has roots in nature, I’m only interpreting it, and the form creates the content.”

Dr Sławomir Rogowski Przewodniczący komitetu honorowego wystawy dzieł Walentego Gabrysiaka

Sławomir Rogowski, Ph.D. President of the honorable committee of the exhibition of Walenty’s Gabrysiak works

Pejzaż brzemienny pregnant Landscape

1969

36

85 x 67 cm technika własna own technique


Karta XI card xI

1962 78,5 x 39 cm technika własna own technique

38


Wrota 61 Gate 61

1961 100 x 69,5 cm technika własna own technique


Sonda II Probe II

1963 82 x 62,5 cm technika własna own technique


Planeta III Planet III

1967 77,5 x 51,5 cm technika własna own technique


Wziernia speculum

1967 84 x 65 cm technika własna own technique


Binarny 5 Binary 5

1977 89,5 x 67 cm technika własna own technique


Paintografia IV Paintography IV

1992 81 x 61,5 cm technika własna own technique


Paintografia II Paintography II

1992 81 x 61,5 cm technika własna own technique


Totem myśliwych Hunters totem

1969 69,5 x 39,5 cm technika własna own technique

46


Kwarta Quart

1969 69,5 x 49,5 cm technika własna own technique


Fuga II Fugue II

1963 76 x 59 cm technika własna own technique


Fraza Phrase

1969 69,5 x 50 cm technika własna own technique


Ingerencja II Interference II

1972 61 x 49 cm technika własna own technique


Binarny 6 Binary 6

1977 87 x 60,5 cm technika własna own technique


archiwum prywatne / private archive

52


Walenty Gabrysiak Urodzony 11 lutego 1920 r. w Goli w Wielkopolsce. Malarz i grafik. W latach 1949-1954 Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Fryderyka Pautscha, prof. Adama Marczyńskiego i prof. Wacława Taranczewskiego. Dyplom zdobył w 1956 roku w pracowni malarstwa monumentalnego prof. Taranczewskiego. W 1965 roku został stypendystą rządu belgijskiego w École Nationale Superieure d’Architecture et des Arts Décoratifs de la Cambre. Od 1954 do 1960 roku współpracował z prof. Taranczewskim. Pracował przy projektach malarstwa ściennego, np. sgraffito na ratuszu przy pl. Wolnica w Krakowie. Zaprojektował i zrealizował mozaikę w Karczowie k. Opola (współpraca z Ewą Buczyńską). W 1956 roku w Warszawie zaprezentował pierwsze monotypie o tematyce sportowej wykonane z okazji Konkursu Olimpijskiego. W 1958 roku uczestniczył w organizacji Galerii Sztuki Nowoczesnej w Nowej Hucie. W latach 70. był przewodniczącym Rady Artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. Zmarł 13 stycznia 2013 roku. Ważniejsze nagrody artystyczne: I nagroda w Konkursie na Najlepszą Grafikę Miesiąca – Kraków 1961; wyróżnienie na II Biennale Grafiki – Kraków 1962; II Nagroda na III Biennale Grafiki – Kraków 1964; Nagroda I stopnia na ogólnopolskiej wystawie „Człowiek – Praca – Środowisko” – Warszawa 1971; Nagroda Towarzystwa Kultury za malarstwo – Szczecin 1972; srebrny medal w Zespole Krakowa na Międzynarodowym Salonie – Paryż 1972; II Nagroda „Sport w sztuce” – Katowice 1976. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Rolnictwa w Szreniawie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych i muzealnych za granicą w Belgi (m.in. BIbliothèque Royale Albert I w Brukseli), Holandii, Niemczech, Szwecji, USA i we Włoszech. Walenty Gabrysiak was born on 11 February 1920 in Gola in Wielkopolska. Painter and graphic artist, he studied at the Academy of Fine Arts in Kraków in 1949-1954 in the studios of Professor Fryderyk Pautsch, Professor Adam Marczyński and Professor Wacław Taranczewski. He completed his diploma in 1956 under the supervision of Professor Taranczewski, in his monumental painting studio. In 1965, Walenty received a scholarship awarded by the Belgian government in École Nationale Superieure d’Architecture et des Arts Décoratifs de la Cambre. From 1954 until 1960, he collaborated with Professor Taranczewski, working on wall painting projects, e.g. sgraff ito on the city hall at Wolnica Sq. in Kraków. He designed and completed a mosaic in Karczów near Opole (in cooperation with Ewa Buczyńska). In 1956, in Warsaw, he presented his f irst monotyping works featuring sport and prepared for the Olympic Contest. In 1958, he co-organized Modern Art Gallery in Nowa Huta. In 1970s, he headed Artistic Council of the Painting Section of the ZPAP Regional Board in Kraków. He died on 13 November 2013. The most important awards: Graphic of the Month Contest - 1st prize - Kraków 1961; 2nd Graphic Art Biennale, Kraków 1962; 3rd Graphic Art Biennale, 2nd Prize, Kraków 1964; 1st degree prize of the National Exhibition „Human - Labor - Environment,” Warsaw 1971; painting award granted by the Cultural Society, Szczecin 1972; silver medal in the Kraków Team during International Saloon, Paris 1972; 2nd prize „Sport in Art,” Katowice 1976. His works are part of the collections of the National Museum in Warsaw, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław, Museum of Agriculture in Szreniawa and Museum of Art in Łódź, the National Librery in Warsaw, Podlaskie Musuem in Białystok, Regional Museum in Bydgoszcz, Górnośląskie Museum in Bytom, Museum in Chorzów, Mikołaj Kopernik Museum in Frombork, Lublin Museum in Lublin, Museum in Majdanek, Lubuskie Region Museum in Zielona Góra and Polish Army Musuem in Warsaw as well as private and museum collections abroad in Belgium (e.g. Bibliothèque Royale Albert I in Brussels), The Netherlands, Germany, Sweden, USA and Italy.

53


Wa ż nie j s z e wystawy indywid u alne

S e l e c t e d i n d ivi d u al a n d c oll e c tiv e

i z biorowe w P ols c e :

e x h i b itio n s i n P ola n d :

• Ekspozycje Młodej Plastyki – Kraków 1955, Sopot 1957

• Ekspozycje Młodej Plastyki – Kraków 1955, Sopot 1957

• Wystawa Sztuki Nowoczesnej – Warszawa 1959

• Modern Art Exhibition - Warsaw 1959

• Salon Marcowy – Zakopane 1959

• I, II, III Biennale Grafiki – Kraków 1960. 1962, 1964

• Porównania I, II, III, IV – Sopot 1965,1967,1969,1971

• Międzynarodowe Biennale Grafiki – Kraków 1966, 1968, 1970 • IV, VII Spotkania Krakowskie – Kraków 1967, 1971, 1977

• Międzynarodowy Festiwal Malarstwa – Szczecin 1969, 1972

• Sympozjum i Wystawa Złotego Grona – Zielona Góra 1969 • Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej – Poznań 1971

• March Saloon - Zakopane 1959

• 1st, 2nd, 3rd Graphic Art Biennale - Kraków 1960 1962, 1964 • Comparisons I, II, III, IV – Sopot 1965,1967,1969,1971

• International Graphic Art Biennale - Kraków 1966, 1968, 1970 • 4th, 7th Kraków Encounters - Kraków 1967, 1971, 1977 • International Painting Fesitval - Szczecin 1969, 1972 • Symposium and Exhibition of the Golden Grape - Zielona Góra 1969

• Kopernik – Kosmos – Kraków, Toruń 1972

• National Graphic Art Exhibition - Poznań 1971

• Wystawa Laureatów „Ziole Grono” – Zielona Góra 1977

• Sport in Art - Katowice 1976

• Sport w Sztukach – Katowice 1976

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo - Galeria Rzeźby SBWA, Warszawa 1979

• Walenty Gabrysiak - BWA Rzeszów 1979

• Kopernik - Space - Kraków, Toruń 1972

• Ziole Grono, Exhibition featuring Winners - Zielona Góra 1977 • Walenty Gabrysiak. Painting - Sculpture Gallery SBWA, Warsaw 1979

• 35 Jubileuszowy Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki

• Walenty Gabrysiak - BWA Rzeszów 1979

• Primum non nocere – Wystawa sztuki współczesnej

• Primum non nocere – Modern Art Exhibition – Kraków 1989

– Radom 1981

– Kraków 1989

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting - Galeria BWA Poznań (sierpień 1990), Galeria BWA Kraków (wrzesień

• 36th Jubillee National Winter Saloon - Radom 1981

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting - BWA Gallery

Poznań (August 1990), BWA Gallery Kraków (September 1990), Sztuki BWA Gallery Łódź (November 1990)

1990), Galeria Sztuki BWA Łódź (listopad 1990)

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting - BWA Cieszyn 1990,

1990, BWA Opole 1991, BWA Racibórz 1991

• Generation - Artists of Nowa Huta, Kraków 2004

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo / Painting - BWA Cieszyn • Pokolenie - artyści Nowej Huty, Kraków 2004

• Walenty Gabrysiak. Malarstwo - Nowohuckie Centrum

BWA Opole 1991, BWA Racibórz 1991

• Walenty Gabrysiak. Painting - Nowohuckie Centrum Kultury - Centrum Gallery - Kraków (May 2007)

Kultury - Galeria Centrum - Kraków (maj 2007)

• Walenty Gabrysiak. Graphic Art - Nowohuckie Centrum

Centrum Kultury 2011

• Walenty Gabrysiak, series: Living Gallery, The National

• Walenty Gabrysiak. Grafika, Rysunek - Nowohuckie • Walenty Gabrysiak, w cyklu: Galeria Żywa, Muzeum Narodowe, Kraków 2012

Kultury 2011

Museum, Kraków 2012

S e l e c t e d e x h i b itio n s a b roa d :

Wa ż nie j s z e wystawy z agrani c z ne : • Wystawa Polskiego Malarstwa – Oslo, Bergen, Narwik 1958 • V Międzynarodowe Biennale Grafiki – Ljubijana 1962 • The Exhibition of Painting of the Group KRĄG – Londyn 1963

• Międzynarodowa Wystawa Grafiki - Galeria Albertina

54

– Wiedeń 1963

• Polish Painting Exhibition - Oslo, Bergen, Narvik 1958

• 5th International Graphic Art Biennale - Ljubijana 1962

• The Exhibition of Painting of the Group KRĄG – London 1963 • International Graphic Art Exhibition - Albertina Gallery - Vienna 1963

• PROFILE IV Polnische Künstheute – Bochum 1964 • Polish Art Exhibitions:


• PROFILE IV Polnische Künstheute – Bochum 1964

• Bratislava, Essen, Kassel, Avignon, Brussels 1965,

• Bratysława, Essen, Kassel, Avignon, Bruksela 1965,

• New York, Bologna, Hamburg 1967

• Ekspozycje Sztuki Polskiej:

• Dania, Holandia, Francja, Czechosłowacja, Włochy, 1966 • Nowy Jork, Bolonia, Hamburg 1967 • Sztokholm 1968 • Hawana 1969

• Denmark, The Netherlands, France, Czechoslovakia, Italy, 1966 • Stockholm 1968 • Havana 1969

• The International Exhibition of Painting and Prints - New York 1969

• The Intenational Exhibition of Painting and Prints

• Polish Graphic Art - Nigeria 1970

• Polska Grafika – Nigeria 1970

• International Graphic Art Exhibition - Stockholm

– Nowy Jork 1969

• Wystawa Malarstwa Polskiego – New Castle 1970

• Polish Painting Exhibition - New Castle 1970 - Sueagalleriet 1971

• Międzynarodowa Wystawa Grafiki - Sztokholm

• Polish Graphic Art - Tokyo 1972

• Grafika Polska – Tokio 1972

• International Saloon „Sud Juvisi” - Paris 1972

– Sueagalleriet 1971

• Współczesne Malarstwo Polskie – Helsinki, Montreal 1972 • Międzynarodowy Salon „Sud Juvisi” – Paryż 1972

• IV Międzynarodowe Biennale Sport w Sztukach Pięknych – Madryt 1973

• 26 Twórców Polskich – Florencja 1973 • Polska Grafika – Cleveland 1974

• Współczesne Malarstwo Polskie - Ateny 1974 • Wystawa Grafiki Polskiej – Sztokholm 1977

• Ekspozycja Malarstwa Krakowskiego - Bayreuth 1978, Düsseldorf, Dannstadt 1980, Köln 1985

• IV Międzynarodowe Biennale Malarstwa - Koszyce 1978 • 4 Künstler aus Polen. Wystawa malarstwa – Bielefeld – Uniwersytet 1987

• Poland comes to London – Fine Art Trade Guild Gallery – Londyn 1987

• Primum non nocere. Współczesna Sztuka Polska – Wiedeń 1990

• 15 Zeitgenössische Polnische Künstler aus Krakau – Norymberga, Frankfurt 1999

• Contemporary Polish Painting - Helsinki, Montreal 1972 • 4th International Biennale Sport in Art - Madrid 1973 • 26 Polish Artists - Florence 1973

• Polish Graphic Art - Cleveland 1974

• Contemporary Polish Painting - Athens 1974

• Polish Graphic Art Exhibition - Stockholm 1977

• Kraków Painting Exhibition - Bayreuth 1978, Düsseldorf, Dannstadt 1980, Köln 1985

• 4th International Painting Biennale - Košice 1978

• 4 Künstler aus Polen. Painting Exhibition - Bielefeld - University 1987

• Poland comes to London – Fine Art Trade Guild Gallery - London 1987

• Primum non nocere. Contemporary Polish Art - Vienna 1990

• 15 Zeitgenössische Polnische Künstler aus Krakau - Norymberga, Frankfurt 1999

• Presentation of the Contemporary Kraków Art - Quito 2005 • Suvremeno slikarstvo umjetnika Krakova. Iz opusa Galerije Centrum NCK - Zagreb 2008

• Prezentacja Współczesnej Sztuki Krakowa - Quito 2005

• Suvremeno slikarstvo umjetnika Krakova. Iz opusa Galerije Centrum NCK - Zagrzeb 2008

55


Kontakt / Co n tac t: Krzysztof Fabijański - właściciel / owner tel.: +48 600 226 697 e-mail: kf@stalowa.art.pl

Katarzyna Żebrowska - kurator / curator tel.: +48 505 850 501

e-mail: zebrowska@artinfo.pl G aleria S TA LOWA S TA LOWA A rt G all e ry ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa tel.: +48 22 380 3443 +48 606 864 943 e-mail: galeria@stalowa.art.pl

Katalog wystawy WALENTEGO GABRYSIAKA Malarstwo i grafika  

Wernisaż: środa, 17 maja 2017, w godz. 19.00 – 21.00. Wystawa trwa do 13 czerwca 2017, Galeria STALOWA, ul. Stalowa 26, Warszawa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you