FVB Jaarverslag 2020

Page 1


Voorwoord Veel organisaties zullen in het voorwoord van hun jaarverslag schrijven dat we terugkijken op een heel bijzonder jaar, gedomineerd door de gevolgen van de coronapandemie. Daarmee hebben we immers allemaal op de een of andere manier te maken gehad, persoonlijk of in ons werkzame leven. Gezien het besmettingsrisico werden face-to-face behandelingen aanvankelijk vrijwel stilgelegd. Als FVB hebben we gezorgd dat vaktherapie is erkend als cruciale zorg. Vervolgens hebben we snel een protocol opgesteld om de vaktherapeutische zorg verantwoord weer te kunnen opstarten, aangepast aan de specifieke kenmerken van de diverse vaktherapeutische disciplines. Op de FVB-website is op een overzichtelijke manier alle relevante informatie verstrekt om de vele vragen die er leefden onder de vaktherapeuten te kunnen beantwoorden.

Veel vrijgevestigde vaktherapeuten waren beducht voor de bedrijfseconomische risico’s als gevolg van de pandemie. Immers, niet iedereen kwam zonder meer in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid. Als FVB hebben we bij de overheid en de zorgverzekeraars de belangen van de vaktherapeuten nadrukkelijk op tafel gelegd. Dat bleek van groot belang. Om die reden is besloten om een manager externe betrekkingen aan te trekken. Lobbywerk blijkt als permanente activiteit noodzakelijk om de stem van de vaktherapeuten te laten horen, zowel op inhoudelijke dossiers als de positionering in het zorglandschap. Als ervaringsgerichte behandeling structureel deel uitmaken van het reguliere zorgaanbod in Nederland: dat willen we als samenwerkende beroepsverenigingen van vaktherapeutische disciplines. Deze ambitie hebben we verwoord in een nieuwe mission statement van de FVB, waaraan in 2020 hard gewerkt is. De cliënt staat daarin meer dan voorheen centraal. De installatie in 2020 van een cliëntenadviesraad van de FVB, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, is ook een bevestiging van die focus.


Een netwerk van en voor vaktherapeuten: dat is de FVB. Een stevige federatie die • • • •

de deelnemende beroepsverenigingen sterk ontzorgt in de serviceverlening aan hun leden zorgt voor beroepsinhoudelijke inbreng in landelijke dossiers voorwaarden schept om de kwaliteit van de diverse vaktherapeutische disciplines te waarborgen opleiding, wetenschappelijk onderzoek en praktijk aan elkaar verbindt ten behoeve van kennisinnovatie en wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van vaktherapie de belangen van vaktherapeuten op landelijk niveau behartigt en vaktherapeuten stimuleert en ondersteunt om zelf ook de ambassadeur van de diverse vaktherapeutische disciplines te zijn

Een kleine 200 vaktherapeuten die op vrijwillige basis inbreng leveren, ondersteund door enkele beroepskrachten: zij zijn samen de drijvende krachten die dit voor elkaar krijgen. Onze dank is groot voor jullie inzet het afgelopen jaar. Er is een groot beroep gedaan op jullie flexibiliteit en er moest nogal eens een tandje extra worden bijgezet. Dat hebben jullie gewoon gedaan. Waardoor de vaktherapeutische zorg gecontinueerd en verder ontwikkeld kon worden.

Irène Verkuylen Voorzitter FVBOver de FVB Missie en visie …………………………………………………………………………………………………………..…..….. 5 Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 .……………………….……………………………….……………………..……. 5 FVB in uren en euro’s ……………………………………………..………………….………………………….………….. 7 Samenstelling bestuur ………………………………………….………………………………………….………………… 9 Organisatie van de FVB ……………………………………….……………………………………………..……………. 10 Samenwerkingsverbanden ………………………………………………………………….……….……………..….. 11 Medewerkers FVB-bureau ……………………………………..……………………………………………..…….….. 13 Register Vaktherapie ..……………………………………………..……………………………………………………... 14 Individuele Rechtsbijstand ……………….………………………………………..………………………….………… 15 Visitatie ……………………………………………………………………………………………………………….………….. 16 Tijdschrift voor vaktherapie …………………………………………………………….…..………….………………. 17 Commissies en projectgroepen ……………………….…………………………………………………………………………….……………… 18 Kennisnetwerken ……………….………….……………………………………………………………..………………………………………………. 25 Hoogtepunten in 2020 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 32 Inzet van vrijwilligers ……………………….……………………………………………………………………………….………………………….. 41


Missie en visie

Meerjarenbeleidsplan

FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. We zijn een netwerk van zeven vaktherapeutische beroepsverenigingen. In dit verband werken de beroepsverenigingen voor danstherapeuten, muziektherapeuten, dramatherapeuten, beeldende therapeuten, psychomotorische therapeuten, psychomotorische kindertherapeuten en speltherapeuten samen. Als FVB behartigen we de collectieve belangen van deze verenigingen en zetten we ons in voor de kwaliteit van het vak en voor kennisinnovatie.

In het meerjarenbeleidsplan staat welke doelen we onszelf voor de komende jaren stellen en hoe we denken deze doelen te bereiken. Gekozen is voor een meerjarenbeleidsplan op één vel papier. Op deze manier zie je in één oogopslag waar we de komende jaren heen willen. De concrete uitwerking gebeurt bij het maken van de jaarplannen, dus op het moment dat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zo voorkomen we achterhaalde plannen.

Missie: Wij maken ons sterk voor een goede positionering van het vak en de Vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. Visie: in 2020 hebben de vaktherapeutische beroepen een goede positie binnen de 0e tot en met de 4e lijn en andere relevante beroepscontexten. Dat maakt vaktherapie toegankelijk voor cliënten. Dit bereiken we door een groot, bruisend netwerk te zijn waarin vaktherapeuten samenwerken aan kennisinnovatie en kwaliteitsbevordering. In 2020 zijn we gestart met een traject om onze missie en visie voor de komende jaren te beschrijven.FVB in uren en euro’s De FVB-medewerkers samen vormden eind 2020 in totaal 4 fte. Dit zijn de medewerkers op het FVB-bureau, exclusief de projectleider GMVT. Het totaal van de FVB-begroting voor 2020 bedraagt € 707.112,-. Dit bedrag is inclusief de begroting voor het Register Vaktherapie. Dit komt neer op € 156,per gewogen lid. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten: Verdeling bedrag per lid per jaar over de activiteiten (in %) 1. Belangenbehartiging, inclusief PR & Communicatie (€ 43,- / 27%)

inzet FVB contributie

2. Kennisinnovatie, inclusief Tijdschrift voor vaktherapie (€ 40,- / 25%)) 1 20%

27%

2 3

9%

4

6%

5 12%

25%

6

3. Bestuur, inclusief ALV en bestuurscommissies (€ 17,- / 12%) 4. Ondersteuning verenigingen (zoals studiedagen en mailingen (exclusief facturering)) (€ 8,- / 6%) 5. Ledenservice (beantwoorden van inhoudelijke vragen van leden) (€ 12,- / 9%) 6. Secretariaat (ledenadministratie, financiële administratie, overige administratie) (€ 27,- / 20%)


Als FVB betalen we namens de aangesloten beroepsverenigingen een bijdrage aan werknemersorganisatie FBZ voor elk lid dat valt onder een van de genoemde cao’s. De FBZ voert de cao-onderhandelingen namens ons en onderhandelt ook over het sociaal plan bij reorganisaties. In totaal gaat het om 1.235 leden en een bedrag van € 21.624,-. Dit komt op € 1,46 per lid per maand.

Verdeling van de leden over de verschillende cao’s (in%)

Ledenverdeling per CAO

1

7% 10% 2% 6%

24%

2

1. CAO Geestelijke Gezondheidszorg

50%

2. CAO Gehandicaptenzorg

24%

3. CAO Jeugdzorg

6%

4. CAO UMC

2%

5. CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

10%

6. CAO Ziekenhuizen

7%

3 50%

4 5 6

In 2020 zijn er geen leden die vallen onder de CAO Nederlandse Universiteiten.


Samenstelling bestuur De samenstelling van het Algemeen Bestuur van de FVB zag er in 2020 als volgt uit: • • • • • • • • • •

Voorzitter: Irène Verkuylen Kennisinnovatie: Martin Hoogvliet (tot 1 september), Annemarie Abbing (vanaf 1 december) Belangenbehartiging: Terenja Dors Namens NVBT: vacature; Anna Baake (plaatsvervangend voorzitter) Namens NVDAT: Job Cornelissen Namens NVDT: Karin van der Wiel Namens NVvMT: Albert Berman, Laurien Hakvoort (vanaf 1 april) Namens NVPMT: Norbert Nijland, Pim Hoek (vanaf 1 april) Namens NVPMKT: Sjoerdje van de Manacker Namens NVVS: Sifra Bastmeijer, Sanne de Theije (vanaf 1 september)


Organisatie van de FVB Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen, aangevuld met een drietal deskundige leden. Deze drie leden zijn op persoonlijke titel benoemd en hebben als werkgebied Organisatie en financiën, Kennisinnovatie en Belangenbehartiging. Dit drietal vormt het Dagelijks Bestuur (DB) van de FVB. Het FVB-bestuur draagt de DB-leden voor. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemt ze.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

NVBT – NVDAT – NVDT – NVvMT – NVPMT – NVPMKT – NVVS Algemeen Bestuur (AB) DB + NVBT – NVDAT – NVDT – NVvMT – NVPMT – NVPMKT – NVVS

In de ALV heeft elke lidvereniging 1 zetel. Het AB en het DB nemen besluiten in principe op basis van consensus. Bij stemmingen wordt besloten met een gewogen stemverhouding. Deze is gebaseerd op het ledenaantal van de lidverenigingen. Het federatiebeleid wordt vastgesteld in de ALV via beleids- en jaarplannen. Het FVB-bureau bereidt deze plannen voor. Het AB keurt ze goed. De directeur van het FVB-bureau zorgt voor uitvoering van het beleid op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. Het bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie en samen met het DB voor de externe vertegenwoordiging van de FVB. Daar waar nodig worden de verenigingen geraadpleegd en worden commissies of werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen. De directeur is ambtelijk secretaris van het AB en DB en is aanwezig bij alle vergaderingen van het AB en DB.

Dagelijks Bestuur (DB)

Voorzitter Organisatie en financiën

Bestuurslid Kennisinnovatie (KI)

Bestuurslid Belangenbehartiging (BB)

FVB-bureau

Directeur

Secretariaat

Communicatie

Manager Externe Betrekkingen


Samenwerkingsverbanden Als FVB werken we op verschillende gebieden met diverse partijen samen om zo onze doelen te bereiken. Soms gaat het om tijdelijke samenwerking gerelateerd aan een bepaalde ontwikkeling, soms om langdurige samenwerking. Hiernaast vind je een aantal van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waar de FVB aan deelneemt


Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) We zijn lid van de werknemersorganisatie FBZ. De FBZ onderhandelt namens de aangesloten beroepsorganisaties in de zorg voor de cao's Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Gezondheidscentra, Universitaire Medische Centra en Nederlandse Universiteiten. Ook onderhandelt de FBZ over sociale plannen bij reorganisaties. FBZ informeert cao-leden van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen over de onderhandelingen. Zij mogen ook stemmen over het onderhandelingsresultaat. Register Schematherapie Vanaf december 2014 is het Register Schematherapie geopend voor vaktherapeuten. Vaktherapeuten kunnen toetreden onder de titel ‘schematherapeutisch werker’. Er is een reglement opgesteld met duidelijke eisen waaraan vaktherapeuten dienen te voldoen op het gebied van cursussen, supervisie en intervisie. Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB) Sinds 2014 maken alle erkende opleidingen vaktherapeutische beroepen (met uitzondering van de VU/PMT) deel uit van het LOO VTB. Ook wij zijn sinds 2014 lid hiervan. Alle hbo-instellingen zijn lid van de brancheverenging de Vereniging Hogescholen. Deze vereniging is georganiseerd via de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Kunst, Landbouw, Pedagogisch, Sociaal Agogisch en Techniek. Per sector is er een Sectoraal Adviescollege dat het bestuur van de Vereniging adviseert over onderwijszaken die spelen in die sector. Binnen de sectoren is er per opleidingscluster weer een Landelijk Overleg Opleidingen. Het LOO VTB is hierin uniek, omdat dit opleidingen verenigt over meerdere sectoren (gezondheid, kunst en sociaal agogisch). Alliantie kwaliteit GGz (Akwa GGz) We zijn lid van Akwa GGz, een samenwerkingsverband dat begin 2018 is opgericht. Akwa GGz zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat doen ze met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties (onder andere ROM). Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken. De FVB is ook lid van de Kwaliteitsraad van Akwa.


Medewerkers FVB-bureau In 2020 hebben wij afscheid genomen van Ester Borkent, jarenlang een vaste administratieve kracht op maandag bij het FVB-bureau en van Kelly Kemerink op Schiphorst, verenigingscoördinator, in verband met het aflopen van haar contract. In augustus 2020 is er in overleg ook afscheid genomen van Gitta van Eick (office-medewerker). Haar opvolgers Leonie Bosklopper en Aukje Keijser zijn respectievelijk in november en december 2020 gestart als officemedewerkers (2 x 24 uur). Ook is Yvonne Heyer (20 uur) tijdelijk terug op het FVB-bureau. Zij werkt Leonie en Aukje in en heeft na het vertrek van Gitta haar taken overgenomen. Daarbij is zij ondersteund door Thirza Simmelink (6 uur) van het Studenten Uitzendbureau. Hennie Zoontjes is in september van start gegaan bij het FVB-bureau als Manager Externe Betrekkingen.

Bij het FVB-bureau zijn de volgende mensen werkzaam geweest in 2020: • • • • • •

Directeur: Irene Rentenaar Secretariaat: Gitta van Eick, Leonie Bosklopper, Aukje Keijser, Yvonne Heyer, Ester Borkent, Anita Heusen, Thirza Simmelink Communicatie: Susanne van der Lugt, stagiaire Maria Belkadi en stagiaire Kiki Koning Verenigingscoördinator: Kelly Kemerink op Schiphorst Manager Externe Betrekkingen: Hennie Zoontjes Projectleider Generieke module Vaktherapie: Victor Boldewijn


Register Vaktherapie Vaktherapeuten kunnen zich registreren bij het Register Vaktherapie. Een geregistreerd vaktherapeut onderwerpt zich aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Op 1 januari 2020 waren er 2.246 leden ingeschreven in het Register Vaktherapie. In 2020 waren er 316 nieuwe inschrijvingen.

De Registratiecommissie heeft in 2020 4 keer vergaderd. In 2020 zijn naast het behandelen van bezwaren, de volgende punten aan de orde geweest in de registratiecommissie: • Resultaten steekproef 2020 • Diverse uitvoeringsvraagstukken • Verlenging registratieperiode als gevolg van corona • Verlenging geldigheid accreditatie scholing als gevolg van corona • Nieuwsbrieven Register Vaktherapie In 2020 zijn door de Accreditatiecommissie behandeld: • 798 aanvragen voor accreditatie van scholing • 19 aanvragen voor accreditatie publicatie extern • 75 aanvragen voor accreditatie intervisie In 2020 zijn door de Beoordelingscommissie behandeld: • 22 dispensatieaanvragen • 6 herintredersaanvragen • 8 aanvragen accreditatie van supervisors

Aantal nieuwe inschrijvingen over de afgelopen jaren.

In 2020 zijn door de Registratiecommissie behandeld • 6 bezwaren tegen besluiten van de Accreditatiecommissie of Beoordelingscommissie. Hiervan zijn er 5 afgewezen en 1 toegekend. In 2020 is geen beroep aangetekend tegen uitspraken op bezwaren door de Registratiecommissie.

Voor meer informatie kijk op https://www.registervaktherapie.nl/


Individuele Rechtsbijstand De individuele rechtsbijstand houdt in dat leden van de NVBT, NVDAT, NVDT, NVvMT, NVPMT, NVPMKT en NVVS die langer dan een jaar lid zijn, een beroep kunnen doen op dit fonds in geval van arbeidsrechtelijke en praktijkgerichte vragen en conflicten voor zover deze betrekking hebben op de uitoefening van een onder de FVB vallende beroepsuitoefening. In 2020 hebben 13 leden gebruik gemaakt van onze huisjurist. Deze leden hadden kwesties met hun werkgever over diverse aangelegenheden zoals vaststellingsovereenkomst, reorganisatieproblematiek en contractopzegging.

Aantal leden met juridische vragen over de afgelopen jaren. Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/juridische-bijstand


Alle vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT’ers) moeten naast de wettelijke eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en patiëntenorganisaties zijn vastgesteld. Met het visitatieprogramma bieden we als FVB leden de gelegenheid om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Deze zijn binnen de FVB vastgelegd in de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. In 2020 zijn er door het externe visitatiebureau Visie-Tatie 39 visitaties uitgevoerd bij vaktherapeuten. In 2019 waren er 29 visitaties uitgevoerd. De visitatiecommissie van de FVB heeft de rapporten en eindverklaringen doorgenomen.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/visitatie


Tijdschrift voor vaktherapie Het Tijdschrift voor vaktherapie publiceert artikelen over theorie, onderzoek en praktijk op het gebied van vaktherapie. Het Tijdschrift dient in bredere zin voor de verspreiding van kennis over vaktherapie binnen de diverse werkvelden. Op deze manier draagt het Tijdschrift voor vaktherapie bij aan de verdere professionalisering van de vaktherapeutische beroepen. De redactie begeleidt auteurs van artikelen tijdens het hele traject: van idee tot publicatie waarbij het uitgangspunt is te komen tot een goed geschreven artikel van voldoende kwaliteit voor het Tijdschrift van vaktherapie. Voor de redactie is en blijft het een uitdaging een goed en uitgebalanceerd tijdschrift bij de lezers te brengen. Het Tijdschrift voor vaktherapie is ook in 2020 vier keer verschenen. De oplage is naar ongeveer 4.000 exemplaren gestegen. De vierde editie was zoals ieder jaar een themanummer, met als thema ‘Vaktherapie in een Digitale Wereld’. Ook dit themanummer was weer dik, met maar liefst 65 pagina’s.Commissie Sociaal Beleid De commissie Sociaal Beleid is een commissie die vaktherapeuten in loondienst ondersteunt bij vraagstukken die te maken hebben met functiewaardering (FWG) en vragen die te maken hebben met caovraagstukken. In 2020 hebben vaktherapeuten ongeveer 15 keer de commissie benaderd met vraagstukken die te maken hebben met bovengenoemde onderwerpen. Deze vaktherapeuten waarderen de praktische en concrete ondersteuning en zien dit als een meerwaarde van het lidmaatschap van de FVB. Daarnaast is er een gesprek geweest over de ijkfuncties voor vaktherapie tussen de FBZ, GGZ Nederland en de FVB. De commissie heeft hierbij de FVB vertegenwoordigd. De FVB is van mening dat de ijkfuncties sterk verouderd zijn en toe zijn aan herziening. Bovendien dragen de huidige ijkfuncties eraan bij dat vaktherapeuten nog regelmatig lager ingeschaald worden dan reëel is. Aanpassing van de ijkfuncties kan ertoe bijdragen dat de commissie veel minder werk krijgt. De commissie Sociaal Beleid bestaat al lange tijd uit één persoon. Vandaar dat er nagedacht is om de taken van de commissie uit te breiden en er een commissie Loondienst van te maken. In 2021 zal blijken of daar voldoende en duurzaam animo voor is.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-sociaal-beleid


Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten In 2020 zijn er veel wisselingen geweest binnen de VVT-commissie. Zo is het voorzitterschap twee keer gewisseld. De VVT-commissie is bezig geweest met elkaar nader te leren kennen en opnieuw een koers uit te zetten voor het jaar 2021. Ledenbinding, pr en communicatie • Versturen nieuwsbrieven (frequentie afhankelijk van nieuws) • Bijhouden en beantwoorden van algemene mail • Bijhouden leden Facebook/LinkedIn en antwoord geven op vragen • Bij aanmelding voor de besloten Facebook-groep controleren of degene wel daadwerkelijk lid is van de FVB VVT in de FVB • Alle belangenbehartigers van de verenigingen ontvangen de notulen van de Commissie VVT zodat er een extra communicatielijn is tussen de verenigingen en de FVB-VVT. Dit werd in voorgaande jaren gemist. • Onlangs is ook besloten dat één afgevaardigde van de commissie deelneemt aan de FVB-vergaderingen van de belangenbehartigers.

Positionering VVT • Verbeteren van vergoedingen VVT voor behandeling van 18+. Menzis is bestookt door VVT-ers na een oproep via Facebook. Dat heeft geleid tot gesprekken vanuit de FVB met Menzis over een pilot in de wachtlijstfase. • Verbeteren van vergoedingen VVT voor Jeugdhulp. Oproep geweest vanuit de VVT-commissie om afgevaardigden naar de Schrapdagen te sturen en om je als vaktherapeuten te verenigen. Hieraan is door de leden gehoor gegeven en daar waar nodig hebben leden samengewerkt. Corona • De VVT-commissie heeft met de FVB in 2020 samengewerkt rondom het gehele coronagebeuren. Dit om de leden snel van eenduidige informatie te kunnen voorzien. Zo is er gewerkt aan richtlijnen per discipline en is er een checklist gekomen die veel VVT-ers gebruiken.

Organiseren van studiedagen • Ondanks de vele inspanningen was er te weinig animo, daarna kwam al vrij snel corona om de hoek kijken. Wel is er bekeken hoe de commissie VVT het gezamenlijk kan dragen met bijvoorbeeld de belangenbehartigers.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/vrijgevestigde-vaktherapeuten.


FVB Klachtencommissie Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat een cliënt ontevreden is over de behandeling van zijn vaktherapeut en een klacht wil indienen. Vaktherapeuten die in loondienst werken, hebben te maken met de klachtenprocedure van de organisatie. Vrijgevestigde vaktherapeuten die lid zijn van een van de aangesloten beroepsverenigingen, kunnen als de klacht gaat over geïndiceerde zorg in het kader van de Jeugdwet of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebruik maken van de FVB-klachtenregeling. In andere gevallen geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. De FVB Klachtencommissie behandelt binnengekomen klachten en bekijkt of de betreffende therapeut zich gehouden heeft aan de Beroepscode of andere normen die op de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De commissie kan disciplinaire maatregelen opleggen als de betreffende therapeut zich strijdig met de normen heeft gedragen. De FVB Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris en 2 klachtencommissieleden uit de beroepsverenigingen. In 2020 zijn er vijf klachten ingediend bij de FVB-Klachtencommissie. Vier van deze klachten hebben geleid tot een hoorzitting, de vijfde klacht is nog lopend.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/klachten


Commissie Product- en Module Ontwikkeling De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) ontwikkelt visie en beleid betreffende vaktherapeutische interventiebeschrijvingen. Dit doet de commissie in het kader van kennis- en kwaliteitsontwikkeling en positionering van de vaktherapeutische beroepen. CPMO biedt ondersteuning aan en adviseert bij het ontwikkelen en beschrijven van vaktherapeutische interventies (producten en modulen). CPMO streeft ernaar om bemenst te zijn met commissieleden uit de verschillende beroepsverenigingen. In 2020 was er een groot verloop in de samenstelling van de commissie. De CPMO bestaat eind 2020 nog uit 2 commissieleden (muziek en beeldend) waardoor het verre van op volle sterkte kan opereren. De feedbackcirkel van CPMO functioneert als krachtige ondersteuning bij de feedbackrondes op interventies en bestaat eind 2020 uit acht actieve vaktherapeuten.

Actuele interventies zijn in de databank toegankelijk voor zowel vaktherapeuten als voor niet-vakgenoten zoals cliënten, verwijzers, managers en beleidsmakers. Eind 2020 zijn er 14 interventies in proces (4 beeldend, 1 dans, 2 drama, 1 muziek, 0 PMKT, 6 PMT, 0 speltherapie), waarvan 4 in de vorm van een module en 10 in productvorm. Bij de interventiebeschrijving volgens het format van de CPMO vormen de afzonderlijke onderdelen een inhoudelijk samenhangend geheel. In de praktijk blijkt dat auteurs, al schrijvende, deze samenhang uit het oog verliezen. CPMO heeft daarom in 2020 ter ondersteuning bij het schrijven van een interventiebeschrijving een Schrijfwijzer en Mindmap ontwikkeld ter bevordering van de samenhang binnen de interventiebeschrijving. De Mindmap met Schrijfwijzer en een voorbeeld ter illustratie zijn gepubliceerd op de site van de FVB.

In 2020 heeft CPMO diverse auteurs en schrijfgroepen ondersteund bij het beschrijven van hun, in de praktijk succesvol gebleken, behandelinterventies in het CPMO-format. Dit heeft, ondanks de krappe bezetting, geleid tot een uiterst succesvol publicatiejaar. De CPMO tracht elk jaar drie tot vier interventiebeschrijvingen naar publicatie te begeleiden. In 2020 zagen maar liefst zeven interventiebeschrijvingen het licht van publicatie in de Databank voor Vaktherapie (1 beeldend, 2 drama, 1 PMT en 3 dans). In 2020 is voor het eerst een interventiebeschrijving voor danstherapie geaccordeerd en gepubliceerd door CPMO.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/product-en-module-ontwikkeling


Projectgroep Strategische Onderzoeksagenda De projectgroep Strategische Onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen is in 2017 tot stand gekomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de aanbevelingen van het Zorginstituut Nederland (ZiN) op te volgen. Het ZiN heeft onze beroepsgroep opgeroepen om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn het bewijs hiervoor kan worden geleverd. In februari 2020 is ter proeftoetsing van evidentie een pilot over vaktherapeutische interventies bij angststoornissen aangeboden aan het ZiN. Het ZiN heeft hierop in juli 2020 gereageerd met een inhoudelijke wetenschappelijke reactie en aanvullende vragen. De projectgroep heeft in reactie hierop in de periode september tot januari 2021 gewerkt aan een inhoudelijk document dat een eerste overzicht geeft van mogelijke werkingsmechanismen van vaktherapeutische interventies, inclusief een overzicht van studies die de afgelopen jaren verricht zijn binnen de betrokken lectoraten en onderzoeksgroepen. De projectgroep heeft daarnaast de projectgroep Generieke module Vaktherapie geadviseerd over het casuïstiekonderzoek in het GMVT-project. Dit onderzoek komt tegemoet aan het verder in beeld brengen van het werken met transdiagnostische factoren en de doorontwikkeling hiervan. Verder heeft de projectgroep een bijdrage geleverd aan de notitie ‘Onderscheid vaktherapie en dagbesteding’. De projectgroep Strategische Onderzoeksagenda is direct onder het Algemeen Bestuur van de FVB gepositioneerd. Dit betekent dat de besturen van de bij de FVB aangesloten verenigingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het formuleren van de opdracht, facilitering en communicatie. De uitvoering is belegd bij het dagelijks bestuur, directeur en bestuurslid kennisinnovatie van de FVB.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/strategische-onderzoeksagenda.


Projectgroep Generieke module Vaktherapie De Generieke module Vaktherapie is een kwaliteitsstandaard bij Akwa GGz. Deze beschrijft vanuit het perspectief van de cliënt wat goede vaktherapeutische zorg is. De Generieke module Vaktherapie (GMVT) is een belangrijk document voor ons als FVB. In deze kwaliteitsstandaard wordt beschreven wat vaktherapeuten doen en wat cliënten van vaktherapie kunnen verwachten. In de (multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden waar vaktherapie meer en meer een plaats heeft, wordt inmiddels ook regelmatig verwezen naar de GMVT. Zoals alle kwaliteitsstandaarden wordt ook de GMVT eens in de zoveel tijd herzien. Als belangrijke partner zijn we hierbij betrokken als FVB. De GMVT moet onderhouden worden, zowel om aan te sluiten bij ontwikkelingen in het veld, als bij ontwikkelingen binnen de vaktherapie.

zonodig naar ondersteuning gezocht. De projectgroep Strategische Onderzoeksagenda wordt periodiek gevraagd om advies. MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid) woont de projectgroep GMVT al geruime tijd bij. Hiermee is ook in de doorontwikkeling aandacht voor het perspectief van de cliënt. Inmiddels heeft iedere vaktherapeut ook een achterbanraadpleging ontvangen. In 2021 start de projectgroep met een onderzoek naar transdiagnostisch werken in de praktijk via diverse N=1 studies. Er zijn op initiatief van disciplinevertegenwoordigers discussies gevoerd binnen de verenigingen, presentaties gegeven en tal van andere activiteiten opgepakt waarmee we de GMVT meer en meer onder de aandacht hebben gebracht.

Bij het verschijnen van de GMVT hebben we de aangesloten verenigingen gevraagd om aan de herziening en de implementatie van de GMVT bij te dragen. De afgelopen jaren hebben alle verenigingen hard gewerkt aan de doorontwikkeling. Via disciplinevertegenwoordigers van alle verenigingen is er in een projectgroep gewerkt aan implementatie van de GMVT en aan de beantwoording van vragen uit het onderhoudsplan dat bij het verschijnen van de GMVT is opgesteld. Zo is er gewerkt aan de inzet-, meerwaarde- en prioriteitsvraag, het thema herstel en de doelgroepen jeugd en ouderen. Bij het opstellen van antwoorden op deze vragen is

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/generieke-module-vaktherapie.FVB Kennisnetwerken Kennisnetwerken zijn in feite multidisciplinaire werkveldgroepen binnen de vaktherapie. In deze netwerken verenigen vaktherapeuten van verschillende disciplines zich rondom een bepaald thema. Binnen deze netwerken staat het uitwisselen van kennis centraal. Als FVB ondersteunen we deze kennisnetwerken. Hierdoor ontwikkelen steeds meer vaktherapeutische disciplines specifieke kennis over een bepaalde doelgroep, diagnose of kennisgebied. Op deze manier krijgen de vaktherapeutische interventies meer lading en een positie in de praktijk. Contacten met de lectoraten in de vaktherapie zijn hierbij natuurlijk onmisbaar. Naast het ontwikkelen van specifieke kennis, stimuleren we als FVB ook dat kennisnetwerken de samenwerking aangaan met stichtingen, maatschappelijke instellingen en specialisten van andere (niet-vaktherapeutische) disciplines. Als vaktherapie onderdeel gaat uitmaken van brede samenwerkingsverbanden, zullen we als FVB een meer vanzelfsprekende positie kunnen innemen voor vaktherapie en zijn vaktherapeutische disciplines meer en meer onlosmakelijk verbonden met andere disciplines en partijen.


FVB Kennisnetwerk Oncologie 2020 is begonnen met een doorstart voor het FVB Kennisnetwerk Oncologie. Met veel moeite is er een klein, enthousiast bestuur gevormd dat geprobeerd heeft het kennisnetwerk succesvol voort te zetten. Vanwege corona zijn veel congressen waar het kennisnetwerk gewoonlijk fysiek met een stand en workshops deelneemt, niet doorgegaan. Ook hebben bijscholingen niet plaats gevonden. Er zijn ook geen uitgaven gedaan. Wat wél is gedaan het afgelopen jaar? • Het FVB Kennisnetwerk Oncologie heeft meegewerkt aan het COCOZ-project; een samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Dit project biedt praktische tools om de communicatie tussen reguliere zorg en aanvullende, complementaire zorg te vergemakkelijken. Op deze manier wordt het gemakkelijker om als vaktherapeut over de geleverde zorg terug te koppelen naar de reguliere zorgaanbieder (bijvoorbeeld een huisarts). Op deze manier hoopt het netwerk ook de doorverwijzing van de reguliere zorg naar de aanvullende, complementaire zorg te verbeteren. • Het FVB Kennisnetwerk Oncologie heeft een online presentatie verzorgd voor het NIK te Utrecht (Netwerk Integrale Kindzorg). • Het FVB Kennisnetwerk Oncologie heeft een online presentatie verzorgd voor het Wilhelmina KinderZiekenhuis en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Voor meer informatie kijk op https://www.facebook.com/vaktherapieoncologie


FVB Kennisnetwerk Forensische Vaktherapie Het FVB Kennisnetwerk Forensische Vaktherapie heeft in 2020 bijgedragen aan een onderzoek gericht op de calls van het KFZ voor jeugd en voor volwassenen, geleid door Susan van Hooren. In beide onderzoeken is een inventarisatie gemaakt van bestaande literatuur over vaktherapie in het forensisch werkveld. Ook is er een overzicht gemaakt van onderwerpen waar verder onderzoek naar gedaan dient te worden. Zowel het bestuur als de netwerkleden hebben hieraan bijgedragen. Beide onderzoeken zijn inmiddels afgerond en gepubliceerd.

Ook heeft het netwerk een oproep geplaatst om nieuwe bestuursleden te werven, ook omdat een eventuele aangepaste netwerkdag extra werkzaamheden met zich mee brengt die het bestuur nu niet kan opvangen.

Het FVB Kennisnetwerk Forensische Vaktherapie heeft zich zoals ieder jaar voorbereid op een netwerkdag. In verband met COVID-19 heeft de netwerkdag helaas geen doorgang kunnen vinden. Een aangepaste versie van de netwerkdag vereiste een hoeveelheid werkzaamheden die op korte termijn niet haalbaar waren met het beperkte aantal bestuursleden. De netwerkdag is verplaatst naar november 2021. Het bestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om het netwerk (op afstand) met elkaar te blijven verbinden. Zij hebben gewerkt aan een nieuw project: Deel en Verbind. Hiermee zullen netwerkleden aankomend jaar vakinhoudelijke ervaringen met elkaar kunnen delen.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/fvb-kennisnetwerk-forensich-werkveld en op https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/279780/Kwaliteit-Forensische-Zorg-eindproducten-onderzoek-naar-vaktherapie-in-de-forensischejeugd-zorg


FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie In 2020 heeft het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (ArVt) vier keer vergaderd en een werkweekend gehad. In januari en in juni hebben zij bijeenkomsten gehad met het brede kennisnetwerk, waarin vaktherapeuten van andere disciplines zitting hebben. Daarnaast zijn zij maandelijks online bij elkaar gekomen om zaken die op dat moment aandacht vroegen te bespreken. Methode-ontwikkeling • In december is het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie uitgebracht. • De methodebeschrijvingen van ArVT bij Gehechtheidsproblemen met kinderen vanuit Drama en Dans zijn geaccordeerd door CPMO. • Het NJI-traject is afgerond, de erkenningscommissie heeft de ingediende interventiebeschrijving afgewezen. • Er is een start gemaakt met het beschrijven van werkvormen voor het werkvormenboek beeldend. • Bestuursleden doen mee aan praktijkgericht onderzoek door student van de Hogeschool van Utrecht, naar transdiagnostische factoren en ArVT. Kennis delen • Het kennisnetwerk heeft nieuwsbrieven geplaatst op de website en verstuurd naar alle getrainde vaktherapeuten. De website is met regelmaat bijgewerkt. • Er is verder gewerkt aan een artikel over affectregulerende vaktherapie. Dit is in 2019 ingediend bij de redactie van het

Voor meer informatie kijk op http://www.affectregulerendevaktherapie.nl/.

• • • •

Tijdschrift voor vaktherapie. Het artikel verschijnt het eerste half jaar van 2021. Update ArVT methode-ontwikkeling en begeleide casuïstiek. Op verschillende momenten in het jaar door het land, aan getrainde therapeuten. Zowel online als face-to-face aangeboden. De eerste verdiepende training ArVT is dit jaar aangeboden, gericht op het inzetten van ArVT in de werkpraktijk, presenteren, werken aan subdoel ouders vanuit de ArVT. 300 vaktherapeuten ArVT getraind! ArVT is op masteropleidingen steeds vaker onderwerp van onderzoek.

De methode evidence based maken door middel van onderzoek • Liesbeth Bosgraaf, verbonden aan NHL Stenden, doet onderzoek naar affectregulerende vaktherapie bij LVB. Susan van Hooren (KenVaK) is haar promotor. Het kennisnetwerk heeft regelmatig contact met Liesbeth en ondersteunt het onderzoek. Studenten komen bijvoorbeeld therapiesessies filmen bij bestuursleden ten behoeve van onderzoek. ArVT is opgenomen in de databank van het NJI • In oktober 2020 is de interventiebeschrijving ingediend bij het NJI. Zij stellen dat de interventie goed is beschreven, maar nog niet voldoende kan worden beoordeeld als overdraagbaar, begrijpelijk en onderbouwd.


FVB Kennisnetwerk Vluchtelingen en Statushouders Het KNNK (KennisNetwerk NieuwKomers) is het kennisnetwerk van de FVB voor vaktherapeuten die met vluchtelingen en statushouders werken. Ondanks corona zijn zij in 2020 toch actief kunnen blijven. Het netwerk heeft zich gericht op uitwisseling van praktijkervaringen en kennis. Diverse bijeenkomsten: • • •

Er was een online bijeenkomst met vijf vaktherapeuten in het meedenken met de organisatie van het netwerk Er waren tien vaktherapeuten voor inhoudelijke uitwisseling bij een live bijeenkomst Er waren twee online studiedagen met verschillende presentaties (waarbij accreditatiepunten zijn toegekend) van in totaal acht sprekers voor 49 deelnemers. Deze bijeenkomsten gingen over: Trauma en PMT: verbinden en verbreden, Cultuur-sensitieve communicatie, Trauma en het brein, Tekenexposure bij traumabehandeling in beeldende therapie bij volwassenen met een niet-Westerse achtergrond, het aansluiten als vaktherapeut bij een coöperatie en in hoeverre de muziektherapeutische aanpak en procesevaluatie uit Save and sound bruikbaar is voor andere disciplines.

Overige acties: • • • • •

Het ledenaantal is in 2021 uitgegroeid naar 93. Er is een enquête uitgegaan om verwachtingen, wensen en helpende handen te inventariseren. Twee leden hebben intervisie opgezet voor vaktherapeuten die met migranten werken. Vier nieuwsbrieven zijn verspreid met daarin ontwikkelingen, relevante literatuur en oproepen. Tien studenten hebben het netwerk gebruikt voor interviews met vaktherapeuten en ze hebben hun onderzoeksresultaten gedeeld in het netwerk.


Verder is het mailadres van de KNNK gebruikt voor vragen van collega’s, studenten en organisaties vanuit het werkveld. In totaal zijn zo’n 120 vragen behandeld, een greep uit de thema’s:

Vragen van studenten voor inhoudelijke ondersteuning en mogelijke stageplaatsen. Vaktherapeuten en onderzoekers leverden input met relevante websites, artikelen en boeken. Er kwamen specifieke vragen binnen over vaktherapie en behandeling bij deze doelgroep. Er kwamen vragen over verwijzing via landelijke partners en expertisecentra (zolas Arq en Pharos)

   •

Er waren meerdere overleggen met de kerngroep van drie personen rondom de organisatie, voorbereiding en lopende zaken. Er is één ondersteuner die helpt waar nodig.

Voor meer informatie kijk op https://knnk.nl/Oprichting Cliëntenadviesraad Vaktherapie

Begin 2020 is de Cliëntenadviesraad Vaktherapie (CAR) opgericht met als doel meer input vanuit cliënten ontvangen bij reguliere activiteiten en projecten. Hierdoor worden deze activiteiten en projecten verstrekt in hun positie. De CAR is begonnen met vijf leden. Zij zijn alle vijf (ex-)cliënt of naaste en dragen vaktherapie een warm hart toe. • • • • •

Erik Verbart Dwayne Meijnckens Jeroen Zwaal Monique Wilmer Paul Ulrich

Zij kunnen advies geven op gebieden zoals strategische zaken en beleidsvraagstukken, ontwikkelingen in de zorg of wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut, het meerjarenbeleidsplan van de FVB, opleidingsprofielen en de Strategische Onderzoeksagenda Vaktherapie.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/cli%C3%ABntenadviesraad-vaktherapie. Wil je contact opnemen met de CAR, dan kun je dit doen via clientenadviesraad@vaktherapie.nl.


Integratie NVKT in de FVB In 2016 hebben we als FVB de opleiding Kunstzinnige Therapie (nu Vaktherapie) met de differentiaties beeldend, muziek en spraak & drama van de Hogeschool Leiden opgenomen in de lijst van FVB-erkende opleidingen. Afgestudeerden van deze opleiding kunnen sindsdien lid worden van de bij ons aangesloten beroepsverenigingen NVBT, NVvMT en NVDT. In september 2017 hebben we als FVB met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken hoe we de samenwerking tussen FVB en NVKT verder vorm kunnen geven met een mogelijke integratie van de NVKT(-leden) in de FVB. Begin 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de FVB besloten dat er voldoende gezamenlijk draagvlak is om een integratie van de NVKT-leden in de FVB verder uit te werken. Ook is toen bepaald dat de formele besluitvorming over een integratie van de NVKT(-leden) in de FVB pas zou plaatsvinden nadat we een besluit genomen hebben over het wel of niet opnieuw indienen van een aanvraag beschermde opleidingstitel (artikel 34 Wet BIG). Medio 2020 is duidelijk geworden dat er in het kader van een nieuwe evaluatie van de Wet BIG geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Op basis hiervan is eind 2020 besloten om te starten met de implementatie van de integratie van de NVKT-leden in de FVB. Uitgangspunten: • •

De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) wordt omgevormd naar de Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch geïnspireerd (NVV-AG). De volledige leden van de NVV-AG o moeten volledig lid zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging en o in het bezit zijn van een diploma Vaktherapie van de Hogeschool Leiden of in het bezit van een diploma van een door de NVV-AG erkende opleiding voor aanvullende bijscholing op het gebied van Vaktherapie-AG. De NVV-AG wordt een kennisnetwerk Vaktherapie-AG binnen de FVB.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/fvb-kennisnetwerk-vaktherapie-antroposofisch-geinspireerd.


Regiobijeenkomsten met leden voor het FVB-Meerjarenbeleidsplan In 2020 hebben wij als de FVB 5 regiobijeenkomsten georganiseerd om met vaktherapeuten te praten over de toekomst. Deze input hebben we gebruikt voor het opstellen van het FVB-Meerjarenbeleidsplan van 2021 tot en met 2025. Als hoofdaandachtspunten zijn naamsbekendheid vergroten/positionering, professionalisering en financiering van vaktherapie besproken met de leden. Bij het eerste punt is naar voren gekomen dat de FVB uitvoerend is als het gaat om campagnes en een aanjager is als het gaat om digitaal profileren van verenigingen en vaktherapeuten. Op deze manier dragen wij als FVB bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van vaktherapie en een goede positionering. Uit het punt professionalisering is naar voren gekomen dat de FVB uitvoerend zal zijn richting de vaktherapeuten. Dit bijvoorbeeld met workshops en expertise-databank. Maar ook dat de FVB een aanjager zal zijn richting verenigingen om een proactieve rol te pakken. Daarnaast zal de FVB bewustwording bij vaktherapeuten creëren voor eigen verantwoordelijkheid en eigen professionaliteit. Bij het punt financiering is naar voren gekomen dat de FVB vertegenwoordiger is van alle vaktherapeuten. En de uitvoerder van pilots en onderzoeken zal zijn. Al deze punten hebben we meegenomen en gebruikt voor de opstelling van het FVB-Meerjarenbeleidsplan 2021-2025.


Notitie Onderscheid vaktherapie en dagbesteding In 2020 hebben wij als FVB informatie geleverd aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) met daarbij onze visie op het verschil tussen vaktherapie en dagbesteding. Dit omdat het verschil niet altijd even duidelijk is. Hierbij ging het om concrete informatie over indicatiestelling (geneeskundig doel vaktherapie), verwijsprocedure, multidisciplinair behandelproces en de bepaling van het einde van de vaktherapeutische behandeling. Met deze informatie heeft ZiNL een notitie opgesteld om goede handvatten te kunnen bieden voor instellingen en zorgverzekeraars om deze uit te werken in de polisvoorwaarden. In de notitie wordt eerst het onderscheid tussen vaktherapie en dagbesteding uiteen gezet. Toegevoegd is een bijlage met twee casusbeschrijvingen: één uit de verpleeghuiszorg en één uit de geriatrische revalidatie. Beide voorbeelden geven een illustratie van het onderscheid tussen vaktherapie en dagbesteding in de dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/onderscheid-vaktherapie-en-dagbesteding


Nieuw Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut •

Het beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut is vervangen door het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut. Het eerste profiel was sterk gericht op vaktherapeuten die werkzaam zijn in instellingen. Alleen werken steeds meer vaktherapeuten als zelfstandig ondernemer. Ook zijn er een aantal zaken rond wet- en regelgeving in zorg en welzijn gewijzigd en is de samenstelling van de FVB veranderd (aansluiting van NVPMKT en NVSS). Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat we het Beroepscompetentieprofiel vernieuwd hebben.

• • • •

Een beschrijving van de positionering van de vaktherapeut in het werkveld Beroepstaken Competenties en kennis Kennisdomeinen Kritische beroepssituaties

In dit beroepscompetentieprofiel voor vaktherapeuten kun je het volgende vinden: •

Een beschrijving van de vaktherapeutische beroepen, de gemeenschappelijke en de specifieke kenmerken en de werkvelden waar vaktherapeuten werken. Daarnaast worden het onderzoekend vermogen en het ondernemerschap van vaktherapeuten extra belicht. Een schets van de ontwikkelingen in het werkveld: de veranderde wet- en regelgeving, de veranderde visie op zorg en welzijn, de implicaties voor de jeugdzorg en ggz en de veranderende rol van hulpvrager en hulpverlener.

Het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut versterkt de herkenbaarheid van het beroep voor zowel vaktherapeuten zelf als collega’s, werkgevers en cliënten. Het zorgt voor een heldere en eenduidige formulering waarmee het beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al zijn facetten.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/beroepscompetentieprofiel


Deelname Gezondheidsbeurs Afgelopen jaar was vaktherapie voor het eerst te vinden op de Gezondheidsbeurs. Deze beurs vond plaats van 6 tot en met 9 februari 2020 in de Jaarbeurs Utrecht. Met onze deelname hebben we de aandacht van het grote publiek te pakken gekregen en hen kennis laten maken met vaktherapie. De Gezondheidsbeurs trekt elk jaar zo’n 40.000 bezoekers in 4 dagen tijd. Dit zijn mensen die net iets meer interesse hebben in alles rondom gezondheid. Zij hebben vervolgens in hun eigen netwerk weer kunnen fungeren als ‘ambassadeurs’ voor vaktherapie. Vaktherapie had op de Gezondheidsbeurs een stand vlakbij de ingang. De stand werd steeds bemand door 3 personen van verschillende disciplines. Ook verzorgden vaktherapeuten elke dag een workshop. Deze workshop werd gegeven door vaktherapeuten van 2 verschillende disciplines.


Pilot met Menzis Menzis vergoedt sinds 1 januari 2020 vaktherapie niet meer vanuit de aanvullende verzekering. Deze wijziging geldt voor vaktherapie gegeven door leden van de NVBT, NVDAT, NVDT, NVvMT, NVPMKT of NVPMT. Dit zijn zes van de zeven verenigingen die bij ons als FVB zijn aangesloten. Menzis heeft overigens niet alleen deze zes verenigingen geschrapt van hun lijst met erkende beroepsorganisaties: meer dan de helft is van de lijst afgehaald. Namens de betrokken verenigingen hebben we als FVB bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De discussie die ontstond over het schrappen van vaktherapie was uiteindelijk aanleiding voor een gesprek tussen Menzis en de FVB met een aantal vaktherapeuten over de positionering en de meerwaarde van vaktherapie in de ggz. Menzis had dit onvoldoende in beeld. Vervolgens hebben we de mogelijkheden voor een verdere samenwerking verkend. Bijvoorbeeld voor een pilot in het kader van het bestrijden van de wachtlijsten in de ggz. De gesprekken hierover zetten we in 2021 voort. Wordt vervolgd dus.


Corona en gevolgen voor vaktherapeuten Sinds maart 2020 proberen vaktherapeuten hun werk voort te zetten met inachtneming van de coronamaatregelen. Vaktherapeuten werken op verschillende plekken in de zorg: van verpleeghuis, volwassen ggz tot vrijgevestigde in de jeugdhulp. De zorg hoort tot de vitale beroepen. Het uitgangspunt is daarom dat vaktherapeuten hun werk zoveel mogelijk blijven doen. Wij als FVB hebben daarom relevante informatie online gezet die vaktherapeuten kan helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe je bijvoorbeeld vaktherapie geeft in een anderhalvemetersamenleving of informatie over vergoedingen voor behandelingen op afstand.

Voor meer informatie kijk op https://fvb.vaktherapie.nl/coronavirus

Voor vaktherapeuten is het inschatten voor welke cliënt online vaktherapie wel gunstig is en voor welke wat minder. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe comfortabel beeldbellen is voor de cliënt. Voordeel is dat online therapie de vaktherapeut een kans geeft om een kijkje te nemen in de leefomgeving van een cliënt. Daarentegen geven vaktherapeuten aan dat iemand in zijn volledigheid ervaren meer context biedt dan online.Inzet van vrijwilligers Heel wat mensen leveren een vrijwillige bijdrage in een commissie, in de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie, in een kennisnetwerk of in een tijdelijke projectgroep of werkgroep. Zonder deze FVB-vrijwilligers is het onmogelijk om al het werk te verzetten. Voor ons een reden om hier een apart hoofdstuk aan te wijden. In 2020 hebben 231 mensen zich ingezet voor de FVB. Hieronder wordt dit aantal kort toegelicht. We willen alle vrijwilligers allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet in 2020! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemeen Bestuur FVB: Dagelijks Bestuur FVB: Commissie Financiën: Kascontrole FVB: Klachtencommissie: Cliënten Adviesraad FVB: Register vaktherapie: Commissie Visitatie: Stuurgroep Kennisinnovatie: Projectgroep Strategische Onderzoeksagenda: Belangenbehartigers-overleg: Communicatie-overleg: Commissie CPMO: Feedbackcirkel CPMO: Commissie VVT: Commissie Sociaal Beleid: Kennisnetwerk Vluchtelingen: Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie: Kennisnetwerk Forensisch werkveld: Kennisnetwerk Oncologie: JET-team:

7 vrijwilligers 3 vrijwilligers 7 vrijwilligers 2 vrijwilligers 4 vrijwilligers 5 vrijwilligers 11 vrijwilligers 4 vrijwilligers 7 vrijwilligers 8 vrijwilligers 7 vrijwilligers 7 vrijwilligers 2 vrijwilligers 8 vrijwilligers 7 vrijwilligers 1 vrijwilliger 3 vrijwilliger 4 vrijwilligers 3 vrijwilligers 7 vrijwilligers 7 vrijwilligers

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gezondheidsbeurs projectgroep, standbemanning en workshopgevers: Commissie FVB Congres: Filmpjes Week van de Vaktherapie: GMVT projectgroep: GMVT werkgroep kind&jeugd: GMVT werkgroep ouderen: GM diagnostiek: GM Zingeving, spiritualiteit en psychische hulp: ZS Aanpassingsstoornissen: ZS Dissociatieve stoornissen: MDR Angst- en dwangstoornissen: MDR Depressie: MDR Schizofrenie: MDR stoornissen in het gebruik van alcohol: EBRO module ADHD: Redactie Tijdschrift voor vaktherapie: Auteurs Tijdschrift voor vaktherapie: Meegewerkt aan Tijdschrift voor vaktherapie: Redactieraad Tijdschrift voor vaktherapie:

18 vrijwilligers 7 vrijwilligers 5 vrijwilligers 6 vrijwilligers 7 vrijwilligers 4 vrijwilligers 1 vrijwilliger 3 vrijwilligers 1 vrijwilliger 2 vrijwilligers 1 vrijwilligers 2 vrijwilligers 2 vrijwilligers 1 vrijwilliger 2 vrijwilligers 7 vrijwilligers 29 vrijwilligers 9 vrijwilligers 10 vrijwilligers