Styrets beretning 2019

Page 1

2019 Styrets beretning for Futurum AS

Foto: Ann-Hege Lund

1

Di gi tal l y s ig ned by V eri f ied Date : 2020.045.3005 141:5 35:531 GM T Reas o n: S i gned by V eri f ied Lo c ati on:


Innhold Forord ................................................................................................................................................................ 3 1

Virksomheten ............................................................................................................................................ 4 1.1

Futurums visjon, hovedmål oghovedsatsingsområder..................................................................... 4

1.2

Eiere .................................................................................................................................................. 4

1.3 Styret ....................................................................................................................................................... 4

2

3

1.3

Administrasjonen.............................................................................................................................. 5

1.4

Arbeidsmiljø og personale ................................................................................................................ 5

1.5

Revisjon ............................................................................................................................................ 5

Aktiviteten i Futurum gjennom året 2019.................................................................................................. 5 2.1

Førstelinjetjeneste ............................................................................................................................ 5

2.2

Grønn transport, logistikk og infrastruktur ....................................................................................... 6

2.3

Forsvaret ........................................................................................................................................... 6

2.4

Reiseliv .............................................................................................................................................. 7

2.5

Blå næringer ..................................................................................................................................... 7

2.6

Fornybar kraft og energi ................................................................................................................... 8

2.7

Offentlige arbeidsplasser .................................................................................................................. 8

Økonomi.................................................................................................................................................... 8 3.1

Årsresultat og disponeringer ............................................................................................................ 8

4

Likestilling og miljø .................................................................................................................................... 9

5

Fremtidig utvikling .................................................................................................................................... 9

6

Fortsatt drift ............................................................................................................................................ 11

2


Forord I 2019 har Futurum bidratt i flere store prosesser med betydning for regionens næringsutvikling, og alle prosesser er forankret i Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-2021: 1. Med utgangspunkt i Narvikregionens ønske om bærekraftig reiselivsutvikling, besluttet Futurum å gå i gang med å kvalifisere for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemålsutvikling. Fase 1 av prosjektet resulterte i Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen, med tilhørende kommunal forankring i regionen. Futurums arbeid med fase 1 ble godkjent av Innovasjon Norge i 2019, og kvalifiserte dermed for at Visit Narvik kunne starte fase 2 av prosessen. Futurum bidrar nå med prosjektansvar.

2. Futurum har satt søkelys på Bjerkvik gjennom Bjerkvikstrategien «Bo i Bjerkvik». Bydelen Bjerkvik anses å ha spesielle komparative fortrinn innenfor områdene Grønn transport, logistikk og infrastruktur, samt Forsvaret. Målsettingen med strategien er å gjøre bydelen til et attraktivt sted for bosetning av unge mennesker, samt bidra til at bedrifter og mennesker med direkte eller indirekte tilknytning til Forsvarets satsing i Ofoten, skal etablere og bosette seg i bydelen. 3. Fra 01.01.19 innførte Narvik og Ballangen kommune, i samarbeid med Futurum, nye retningslinjer for søknader til kommunenes næringsfond. Fagsystemet Regionalforvaltning ble tatt i bruk, og Futurum har ansvaret med tilrettelegging av data i systemet, behandling av innkomne søknader, oppfølging av søkere og saksbehandling. 4. Futurum har forvaltet Utviklingsprogram Narvikregionen del 2, som i disse dager avsluttes. Målet med programmet er å bidra til økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser i Ofoten. Selv om befolkningsveksten har gått ned i Ofoten i programperioden, viser rapport fra Indeks Nordland (Nordland - pr januar 2020) at næringslivet har en lønnsomhet på over 10 %, noe som er over landsgjennomsnittet. Utviklingsprogram Narvikregionen del 2 har også i denne programperioden, vært en vellykket og viktig virkemiddelsatsing. (Ref Evaluering av utviklingsprogram del 1 utført av Oxford Research). Utviklingsprogrammet har bidratt til å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, blant annet gjennom styrking av kjernevirksomheten eller bidratt til markedsorientering.

Nå midt i en krevende situasjon i forhold til covid-19, vil det være enda viktigere enn før å stimulere til næringsutvikling, noe vi registrerer er iverksatt i form av økonomiske bidrag nasjonalt og regionalt. Å tilføre Futurum, og andre tilsvarende kommunale næringsutviklingsselskaper, særlige tilskuddsmidler til bruk i videre utviklingsprogram, vil komme næringslivet direkte til gode.

Narvik, april 2020 Styret i Futurum AS

3


1 Virksomheten Futurum AS er næringsselskapet til Narvik kommune, og kommunens førstelinjetjeneste. Vi er kommunens første kontaktpunkt med gründer eller eksisterende bedrift som har en forretningsidé. Vi skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Narvik kommune kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig.

1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder Visjon: En sterk region – et attraktivt Narvik Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional verdiskaping og utvikling og fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for kommunene i nordre Nordland og SørTroms.

1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2.950.000,-. Eierforhold pr 31.12.2019 er som følger:

Narvik kommune

Aksjer

Eierandel

2950

100 %

1.3 Styret Styret i Futurum har i 2019 hatt følgende sammensetning: Medlemmer: Heidi Sommerseth Wiggo Knutsen Grete Rolandsen Anett Kristensen Svein Erik Kristiansen

Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

4


Varamedlemmer: Helge Edvardsen Marlene Føre Frantzen Lise Janita Hansen

Observatører: Ordfører Narvik kommune Rådmann Narvik kommune

1.3 Administrasjonen Ved årsskiftet 2019/20 hadde Futurum fire fast ansatte. Terje Steinsund, Hanne Winther, Kjetil Blix Strokkenes og Ann-Hege Lund.

1.4 Arbeidsmiljø og personale Futurum skal være en organisasjon med god og dekkende kompetanse, tillit, profesjonalitet og høy etisk standard. Futurum jobber effektivt, med god økonomistyring, profesjonell prosjektledelse og organisering. Futurum arbeider til enhver tid med kunnskapsheving og faglig oppdatering under gode HMS-rutiner.

1.5 Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Wegard Wiik.

2 Aktiviteten i Futurum gjennom året 2019 Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtalen med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av leveransen til Narvik kommune som kommunens «Næringsavdeling». I tillegg er det inngått avtale med Ballangen kommune om næringsutviklingsarbeid. Selskapet har arbeidet med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet, som Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

2.1 Førstelinjetjeneste Futurum har ansvar for Narvik Kommunes førstelinjetjeneste. Det innebærer at personer og bedrifter med nye forretningsideer får rådgivning, bistand og hjelp med å realisere sine planer. 5


Futurum forvalter Utviklingsprogram II for Narvikregionen. Dette programmet er en videreføring av Utviklingsprogram Narvik, som ble avsluttet i 2016, og finansiert av Nordland Fylkeskommune og alle kommunene i Ofoten. Programmet er et svært positivt bidrag til etablering av nye arbeidsplasser. Programmet er 3-årig og bidrar til realisering av nye forretningsideer for bedrifter og gründere i regionen. I perioden 2017-2019 har rundt 45 bedrifter søkt og fått bevilget midler til sine prosjekter. 2019 er siste år for Utviklingsprogrammet i den form det foreligger. Futurum forvalter også Narvik Kommunes gründerfond for unge mennesker i alderen 18 – 35 år, som har konkrete forretningsideer. Nordland Fylkeskommune har vedtatt at det for 2020 ikke blir overført midler til gründerfond i kommunene på grunn av reduserte statlige bevilgninger. Dermed er 2019 siste år for Gründerfondet i den form det foreligger. Futurum har i 2019 fortsatt arbeidet med rådgivning opp mot personer og bedrifter med nye forretningsideer. I 2019 ser vi også en gledelig økning på 35 % i antall rådgivningsmøter sammenlignet med 2018. Futurum tror dette har en sammenheng med økt synlighet gjennom samlokalisering i Næringslivets Hus, og økt tilstedeværelse på relevante arenaer, og på den måte økt kjennskap til tjenesten. Vi har gjennomført etablererkurs, Arctic Innovation Week i samarbeid med Innovasjon Norge, med nærmere 100 besøkende i Næringslivets Hus i uke 43, og frokostmøter med fokus på etablererveiledning og skattefunn.

2.2 Grønn transport, logistikk og infrastruktur Det jobbes strategisk med å befeste Ofoten som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunktet i Nordområdene. Flere utviklingsprosjekter relatert til knutepunktet har hatt stort fokus. Det har vært jobbet med markedsføring og innsalg av Narvik som sted for etablering, i samarbeid med Narvik kommune, Narvikgården og Narvik Havn. Sammen med Narvik Havn har vi brukt betydelige ressurser på dette satsingsområdet i 2019. Deltagelse på konferanser, uttalelser til regionale og nasjonale myndigheter og arbeid med posisjonering av våre ønsker fram mot ny NTP. Futurum har i samarbeid med Narvik kommune og Narvik Havn vært i Chengdu i Kina. De hadde blant annet møter med Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) – selskapet som hadde hovedkontrakten på bygging av Hålogalandsbrua, samt møter med morselskapet SRIG. Besøket var en oppfølging etter møte med ledelsen i SRBG tidligere i 2019 i Narvik, og hensikten var å initiere til samarbeid omkring våre satsingsområder Grønn Energi, Transport og Logistikk, Blå Næringer, Reiseliv og Kompetanse/UIT.

2.3 Forsvaret Futurum har siden 2016 arbeidet for maksimal kapitalisering basert på Forsvarets kraftsamling i Ofoten. Herunder prosjektene Forsvaret 2020 (Samfunnsutvikling) og Forsvarsleveranser Nord 1 og 2 6


(teknologiske underleveranser). Arbeidet med Forsvaret 2020 har i stor grad bestått i å identifisere muligheter og synliggjøre disse for regionens næringsaktører. Nå er dette arbeidet inne i en ny fase hvor man skal markedsføre Narvik for direkte og indirekte ansatte relatert til Forsvarets satsing. I 2019 har vi gjennomført flere informasjonsmøter sammen med Narvikregionen Næringsforening, og arrangert underleverandørseminar i Bjerkvik etter bestilling fra FLO (Forsvarets Logistikk Organisasjon). Det er etablert tett kontakt med Forsvarets Bygningstjeneste på Evenes, Forsvarets Verksted i Bjerkvik og FLO (Forvarets Logistikk Organisasjon). Forsvarets aktivitet i regionen er nå i rask økning, samtidig som Forsvarsbygg går inn i sin mest intensive byggeperiode på Evenes. Enkelte bedrifter i Narvik har fått oppdrag/avtale med Forsvaret/Forsvarsbygg/FLO som følge av dette. Potensialet er imidlertid betydelig, noe som gjør det viktig å opprettholde informasjonsarbeidet når det gjelder det driftsmessige, langsiktige perspektivet. Herunder arbeid med Arena Bjerkvik, logistikk/vedlikehold og utdanning. Forsvarsindustriens tilstedeværelse i Nord-Norge og Ofoten avhenger mye av politiske beslutninger og krav, det er derfor viktig at det også jobbes politisk innenfor dette satsingsområdet. Markedsføringen av regionen overfor nåværende og potensielle forsvarsansatte må intensiveres. Her er det viktig at det foreligger en omforent markedsføringsstrategi/kommunikasjonsplattform slik at tiltak som iverksettes er del av en helhet og dermed troverdig og effektiv.

2.4 Reiseliv Bærekraftig reisemålsutvikling har hatt fokus i 2019. Vi har hatt flere frokostmøter og informasjonsmøter rundt bærekraftig reiseliv, grønne arrangement, og hatt søkelys på miljøsertifisering og vertskapskurs. Futurum har prosjektledet og fullført fase 1 av Innovasjon Norges merkeordning for bærekraftige reisemål. Visit Narvik er nå i gang med fase 2 av prosessen. Futurum har jobbet tett mot kommunen og invitert dem med på relevante arrangementer, for å vise til forankring og ansvar for tilrettelegging av bærekraftig reiseliv. På bakgrunn av disse møtene har kommunen ved Areal og Samfunnsutvikling utarbeidet sjekkliste for aktører som benyttes for å gjennomføre grønnere arrangement. Det har vært tett samarbeid med Visit Narvik og Narvikregionen Næringsforening i forbindelse med planlegging og gjennomføring av møtene. Gjennom etablering av samordningsorganet SAMKO (Samarbeid og Koordinering av reiselivet) har vi bidratt til en bedre reiselivsbasert samhandling i byen.

2.5 Blå næringer Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Futurum har i 2019 vært engasjert av kommunen til å gjennomføre innspillsgrupper innenfor områdene fiskeri og akvakultur, og vi har arrangert flere miniseminarer hvor vi har inviterte foredragsholdere med Norges fremste kompetanse innenfor de ulike fagområdene. 7


2.6 Fornybar kraft og energi Mye av arbeidet med kraft og fornybar energi, pågår gjennom kraftselskapene selv. Det har i 2019 vært viktig med god koordinering og orientering mellom Futurum, kommunen og selskapene. Arealplaner og reguleringsplanfuksjoner som gir rom for kommersialisering og overskuddsenergi har vært viktig å se i sammenheng med kommuneplanprosesser. Av konkrete prosjekter har Utviklingsprogram Narvikregionen bidratt til finansiering av en forstudie: Biogassanlegg Hålogaland. Hensikten med prosjektet var å avklare om Hålogalandsregionen har de forutsetningene som skal til får å gjøre etablering av biogassproduksjon lønnsom. Prosjektet har gitt oss de svarene vi ønsket å avdekke; er det godt nok råstoffgrunnlag for å gå videre med et prosjekt omkrig biogassproduksjon i regionen? Svaret er ja. Forstudien kan lastes ned og leses i sin helhet her.

2.7 Offentlige arbeidsplasser I 2019 har Futurum, i tett samarbeid med politisk ledelse, fortsatt arbeidet med å sikre og tilføre offentlige arbeidsplasser til regionen. Dette er et kontinuerlig arbeide, og Futurum samarbeider med Narvik kommune når det kommer opp saker der offentlige arbeidsplasser står i fare, eller at det åpenbarer seg muligheter til å påvirke myndigheter til å lokalisere arbeidsplasser til Ofoten. Av saker som Futurum har involvert seg i er blant annet Mattilsynet, som har vært truet av nedleggelse av kontorstedet i Narvik. I samarbeid med kommunen og rådmannen har det vært argumentert for å beholde kontoret, og tilbakemeldingene fra sentralt hold er at det trolig er uaktuelt å legge ned i kontoret i Narvik nå. Futurum har i tillegg bidratt til midler til Narviksenteret for utvikling av en virtuell guide til Krigsmuseet, gjennom Utviklingsprogram Narvikregionen. En slik guide gir økt brukertilfredshet, et bedre tilbud til besøkende, bedre inntjening på museet og bidrar igjen til flere arbeidsplasser. Stiftelsen Narviksenteret har økt sine årsverk med 0.5 siden den virtuelle guiden ble tatt i bruk, økt antall besøkende gjør økning i antall arbeidsplasser mulig.

3 Økonomi Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2019. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2019 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter.

3.1 Årsresultat og disponeringer Som det fremgår av resultatregnskapet, har selskapet et driftsresultat på NOK -80.412,- og et årsresultat på NOK 20.445,-. 8


4 Likestilling og miljø Styret vurderer det slik at kjønnene er likestilt i selskapet og styret, og har derfor ingen konkrete tiltak planlagt for å endre dette. Futurum ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018 og arbeidet i 2019 kontinuerlig med forbedringer innenfor miljøtiltak. Blant annet ble innkjøpsrutiner skjerpet i forhold til kutt i kjøp av engangsutstyr, og fokus på færre utskrifter. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak i 2019. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

5 Fremtidig utvikling Fra 1. januar 2020 ble Ballangen, deler av tidligere Tysfjord kommune og Narvik kommune slått sammen til en ny kommune. Virkeområdet til Futurum AS ble dermed også utvidet til å skape vekst og utvikling for kommunens nyankomne borgere. Med sammenslåingen kommer også flere muligheter til å se muligheter for fremtidige bedriftsetableringer og sysselsetting for hele kommunens naturgitte forutsetninger. Særlig er prospektering av mineralforekomster, muligheter for satsing på skog- og landbruksrelaterte virksomheter og utvidet tilbud innen turisme/opplevelsesbaserte tjenester som klart utmerker seg. Å gjøre Kjøpsvik og Ballangen til en naturlig del av den nye kommunens næringssatsing, der hele kommunen skal tas i bruk, er et viktig premiss for Futurums videre arbeid. Derfor har det vært faste kontordager ukentlig på disse stedene. Ordningen skal evalueres før sommeren 2020, og skal om mulig samordnes med kommunens satsing på informasjonspunkter med daglig åpningstid (man.-fre.) i hhv. Ballangen og Kjøpsvik fra mai 2020. En samordning her vil kunne gi økt effektivitet og bedre ressursbruk i Futurum, samtidig som omlandet kan ivaretas på daglig basis. Etablering av statlige virksomheter og sikring av at allerede etablerte offentlige arbeidsplasser i Narvik er et fokuspunkt for det videre arbeidet. Plan for etablering av et Statens hus der flere funksjoner og årsverk enn i Narvik har dag, er under arbeid. Satsing på et nytt og utvidet miljø rundt et Vitensenter i samarbeid med bl.a. UiT vil fortsette, og Futurum har prosjektlederrollen. Narvikgården ser på mulighetene for å utvikle kommunale eldre lokaler til statlige formål. I tillegg fortsetter arbeidet med Forsvaret for å finne koblinger og utvikle muligheter for lokalt næringsliv, og om mulig nye etableringer. Særlig ligger det mange muligheter rundt Forsvarets satsing i nord med bl.a. oppbyggingen på Evenes kampflybase, Forsvarets verksted i Bjerkvik og andre lokasjoner, samt spin-off og mulighetsrommet som ligger i de ulike våpengrenenes anskaffelser av bygg, materiell og våpensystemer. I tillegg skal en rekke nye ansatte bosettes i forbindelse med etableringene. I tråd med langtidsplanen for Forsvaret og beslutningen om en langsiktig tilstedeværelse i vårt nærområde, er det avgjørende å få på plass en kompetanseklynge i nord, der et samlet næringsliv står sammen for kompetanseheving og sikrer at man er i stand til å kvalifisere seg til å kunne konkurrere om- og vinne kontrakter med langsiktige avtaler med Forsvaret. 9


Industri har lange tradisjoner i Narvik, og arbeidet mot ulike interessenter for å se på nyetableringer i kommunen fortsetter. Futurum har nær kontakt med navngitte foretak og mulige etableringer. Noen er svært konkrete, mens andre er mer usikre der Narvik konkurrerer med andre vertskommuner om etablering. Narviksamfunnet har lang erfaring og sterke kompetansemiljøer innen industrivirksomhet, men har utfordringer med tanke på kapitaltilgang både lokalt og regionalt som det øvrige Nord-Norge. Kommunens fordel med miljøvennlig og lokalt kraftoverskudd brukes nå aktivt for å tiltrekke seg partnere med risikokapital for industrisatsinger i Narvik. Turistnæringen og overnattingsbedriftene har hatt en eventyrlig vekst de siste par årene. Starten på 2020 var opptakten til videre satsinger fremover og enorm økning i antallet besøkende. Fra 2020 skulle Hurtigruten anløpe Narvik med sine ekspedisjonscruiseskip og antallet innmeldte cruisebåter var en økning på over 50 prosent fra 2019. 35.000 gjester skulle i år ankomme kommunen sjøvegen. Per februar 2020 lå antallet forhåndsinnmeldte bookinger for 2021 på flere enn 43.000 gjester. Junior VM i alpint i Narvik åpnet i mars med utøvere, støtteapparat, publikum og gjester fra hele verden. Det var ikke ledige rom å oppdrive for tilreisende gjester. Midt under Junior VM skulle også Vinterfestuka gå av stabelen. Gjester fra hele verden var invitert til Narvik for faglige, kulturelle og sosiale treff. Men rundt 12. mars slo derimot effektene av koronaviruset til for fullt, også i Norge. Store deler av turistnæringen ble stengt ned over natta og gjestene kansellerte sine reiser. Etter få dager ble fokus for alle om å skaffe seg returbillett hjem til eget land og lokalmiljø. Det ble innført reiserestriksjoner både mellom land, men også internt mellom deler av Norge. I skrivende stund er det usikkert om- og eventuelt når vi kan se turistnæringen tilbake til aktiviteten fra midtvinteren 2019/2020. Også øvrige næringer er rammet. Enkelte er stengt etter ilagt næringsforbud av nasjonale myndigheter, mens andre virksomheter er helt eller delvis stengt på grunn av mangel på personale, kunder eller karantenebestemmelser. Det råder krise og unntakstilstand for deler av næringslivet nå. Futurums rolle videre i 2020 på svært kort sikt (akutt) blir å inngå i kommunens tiltaksapparat, bl.a. Beredskapsgruppe for Næringslivet, for å begrense skadene pandemien påfører bedriftene samt for å bidra til å gi konkret hjelp til bedrifter som trenger bistand. På kort/mellomlang sikt skal det prioriteres avbøtende tiltak for å gjenskape markedsposisjonene til berørte bedrifter. Det kan være aktuelt å igangsette konsulenthjelp til disse for å se på alternative kundegrupper eller å endre markedsarbeidet (f.eks. for reiselivet). For andre kan det handle om kompetansehevende tiltak internt i bedriften, som en aktivitet sammen med at ansatte går permittert i påvente av en normal markedsposisjon. Avgjørende for tiltakene og tenkt effekt av disse, er lengde på perioden med restriksjoner på mobilitet og bevegelse. Jo lengre samfunnets funksjoner i hovedsak er stengt, desto mer omgripende og dyp blir krisen.

10


6 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2019 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Narvik, mai 2020

Heidi Sommerseth

Wiggo Knutsen

Anett Kristensen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Grete Rolandsen

Svein Erik Kristiansen

Styremedlem

Styremedlem

Lars Sigurd Eide Administrerende direktør

11


Verification Transaction ID

SJSOczEYU-BkxU_cGVtI

Document

Styrets beretning - Futurum AS 2019.pdf

Pages

11

Sent by

Ann-Hege Lund

Signing parties Heidi Sommerseth

heidi@sommerseth.net

Method: Email

Action: Sign

Wiggo Knutsen

wiggo@ballangen-energi.no

Method: Email

Action: Sign

Svein Erik Kristiansen

svein.erik.kristiansen@nrnf.no

Method: Email

Action: Sign

Grete Rolandsen

grete.rolandsen@gmail.com

Method: Email

Action: Sign

Anett Kristensen

anett.kristensen@nordkraft.no

Method: Email

Action: Sign

Lars Sigurd Eide

lars@futurum.no

Method: Email

lars@futurum.no

Verification Transaction ID B1nlA90t8-rJTlC9RKU Document

Styrets beretning - Futurum AS 2019.pdf

Pages

11

Sent by Lund

Action: Sign

Ann-Hege

Activity log (removed due to privacy)

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified..