Årsberetning for Futurum AS 2016

Page 1

2016 Ă…rsberetning for Futurum AS


Innhold Forord ...................................................................................................................................................... 3 1.

2.

3.

Virksomheten .................................................................................................................................. 4 1.1.

Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder........................................................... 4

1.2.

Eiere ......................................................................................................................................... 4

1.3.

Styret ....................................................................................................................................... 4

1.4.

Administrasjonen .................................................................................................................... 5

1.5.

Arbeidsmiljø og personale ....................................................................................................... 5

1.6.

Revisjon ................................................................................................................................... 5

1.7.

Samarbeidspartnere ................................................................................................................ 5

Aktiviteten i Futurum gjennom året 2016 ....................................................................................... 6 2.1.

Transport, logistikk og infrastruktur ........................................................................................ 6

2.2.

Teknologi og kompetanse ....................................................................................................... 7

2.3.

Forsvaret.................................................................................................................................. 7

2.4.

Reiseliv, handel og kultur ........................................................................................................ 7

2.5.

Offentlige arbeidsplasser ........................................................................................................ 8

2.6.

Utviklingsprogram Narvik ........................................................................................................ 8

2.7.

Førstelinje ................................................................................................................................ 8

2.8.

Nettverksarbeid ....................................................................................................................... 9

Økonomi .......................................................................................................................................... 9 3.1 Årsresultat og disponeringer ......................................................................................................... 9

4.

Miljø................................................................................................................................................. 9

5.

Fremtidig utvikling ........................................................................................................................... 9

6.

Fortsatt drift .................................................................................................................................. 10

2 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


Forord I 2016 har Futurum fokusert på å påvirke tre store prosesser med grunnleggende betydning for regionens næringsutvikling: Først, et tett og konstruktivt samarbeid med Evenes Kommune og Ofoten Regionråd, for å sikre at Stortinget landet på Forsvarsjefens anbefaling om å bruke Evenes som fremskutt base. Evenes ble valgt, og arbeidet med å forvalte Forsvarets utbygging med tilhørende enorme muligheter, til beste for både Ofoten og Narvik, ble startet umiddelbart (Forsvaret 2020). Fordi disse mulighetene ikke nødvendigvis vil tilfalle Narvikregionen og Ofoten av seg selv. Dernest fokuserte vi ressurser mot å jobbe for et samlet Ofoten i kommunereformen. Et Ofoten med Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes ville etter vår vurdering vært den beste løsningen både for hver enkelt kommune, og for regionen samlet. Vi beklager at Evenes (i skrivende stund) ser ut til å forbli på utsiden, til tross for grunnleggende felles interesser med Narvik, både i form av logistikkutvikling men også havbruk i felles fjord. Vi tror Evenes kunne hatt nytte av tettere tilgang til en ny storkommunes ressurser i det utfordrende mulighetsbildet Evenes nå står overfor. Videre har Futurum via Ofotbanealliansen også i 2016 arbeidet inn mot sentrale miljøer for å få bytunnel og dobbeltspor på Ofotbanen inn i NTP. Når dette skrives er NTP klar til behandling i Stortinget, uten at noen av disse prosjektene er kommet med. Til tross for at det fortsatt jobbes med dette frem til Stortingets beslutning, kan vi allerede konstatere at arbeidet fra alliansen og politisk miljø i Narvik ikke har nådd tilstrekkelig opp. Dette ønsker vi å ta lærdom av, og en evaluering av dette arbeidet vil bli viktig. Narvik ventes å bli regionalt senter i en større kommune. Futurum har allerede startet det regionale arbeidet ved å etablere samarbeid om næringsutvikling med kommunene rundt oss. Utviklingsprogram Narvikregionen del II, som ble tildelt midler fra Nordland Fylkeskommune høsten 2016, skal videre delfinansieres av alle kommunene i Ofoten, inkludert Narvik. Vi tror på å forene kreftene med kommunene rundt oss. I disse dager avsluttes Narvik Kommunens prosjekt om fremtidig organisering av næringsarbeidet. Vi håper konklusjonene innebærer at tidshorisonten for (og finansieringen av) næringsarbeidet blir lengre enn ett år av gangen, og at ansvaret for koordineringen av alle relevante selskap blir plassert. Dette vil styrke næringsarbeidet.

Narvik, mars 2017 Styret i Futurum AS

3 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig.

1.1. Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder Visjon: En sterk region – et attraktivt Narvik Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional verdiskaping og utvikling og

fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for kommunene i nordre Nordland – sør Troms

1.2. Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2.950.000,Eierforhold pr 31.12.2016 er som følger:

Narvik kommune Narvikregionen Næringsforening Nordkraft AS Narvikgården AS Narvik Havn KF Sparebanken Narvik Ballangen Næringsforum Høgskolen i Narvik (HIN) LO i Ofoten Totalt

Aksjer

Eierandel

1276 674 600 100 100 50 50 50 50 2950

43,25 % 22,80 % 20,35 % 3,39 % 3,39 % 1,69 % 1,69 % 1,69 % 1,69 % 100,00 %

Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %.

1.3. Styret Styret i Futurum AS skal ifølge vedtektene bestå av 5 eller 7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Styret i 2016 har bestått av 5 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. Etter generalforsamling i 2016, har styret hatt følgende sammensetning:

4 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


Medlemmer: Heidi Sommerseth

Leder

Kjetil Moe

Nestleder

Grete Rolandsen

Styremedlem

Anett Kristensen

Styremedlem

Svein Erik Kristiansen

Styremedlem

Varamedlemmer: Bengt Ole Larsen Tone Viklem Olsen Marlene Føre Frantzen

Observatører: Ordfører Narvik kommune Rådmann Narvik kommune

1.4. Administrasjonen Ved årsskiftet 2016/17 Hadde Futurum 2 ansatte og 2 innleid i engasjement. 01.01.2017 ble Hanne Winther ansatt som seniorrådgiver og selskapet har 3 fast ansatte og 1 i engasjement pr mars 2017. Terje Steinsund ble konstituert som administrerende direktør mars 2016.

1.5. Arbeidsmiljø og personale Futurum skal være et team med god og dekkende kompetanse, tillit, profesjonalitet og høy etisk standard. Futurum jobber effektivt, med god økonomistyring, profesjonell prosjektledelse og organisering. Futurum arbeider til enhver tid med kunnskapsheving og faglig oppdatering under gode HMS-rutiner.

1.6. Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad.

1.7. Samarbeidspartnere Illustrasjonen under viser Futurums nærmeste samarbeidspartnere. Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også arenabygger.

5 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


Nærmeste samarbeidspartnere:

Narvikgården AS

Norut Narvik

Narvik Havn KF

Futurum AS Narvikregionen Næringsforening

UIT, Narvik

Forskningsparken i Narvik

2. Aktiviteten i Futurum gjennom året 2016 Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av leveransen til Narvik kommune som kommunens «Næringsavdeling». I tillegg er det inngått avtaler med andre aktører. Selskapet har arbeid med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Partnerskap Ofoten.

2.1. Transport, logistikk og infrastruktur Ofotbanealliansen Futurum har siden 2013 vært en del av styringsgruppen for Ofotbanealliansen. Alliansen har hatt flere møter med sentrale politiske ledere og regjeringen og har vært tilstede på de viktigste konferansene. Arbeid med dobbeltspor på Ofotbanen har vært det sentrale tema. Pr. dags dato er det ikke satt av midler til Ofotbanen i NTP. Maritim Service Eksisterer det et grunnlag for etablering av ett eller flere selskap basert på maritime servicefunksjoner og ny forretningsutvikling? Futurum har i samarbeid med Narvik Havn og Maritimt 6 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


Forum Nord konkludert med at det finnes et marked, blant annet innenfor leveranser av ferskvann og matvarer, men innkjøperne er tydelig på at pris er det altoverskyggende kriterium ved beslutning om innkjøp.

2.2. Teknologi og kompetanse Forsvarsleveranser Nord Med bakgrunn i Forsvarets satsing i Ofoten har Futurum tatt initiativet til etablering av Forsvarsleveranser Nord. Dette er et underleverandørprosjekt i hovedsak rettet mot Bjerkvik Tekniske Verksted og Ramsund Orlogsstasjon. Pr. i dag er det 8 bedrifter i nettverket Egen hjemmeside for prosjektet er lansert: www.forsvarsleveranser.no Olje & gass-prosjektet Narvik var representert på oljemessene i Houston i mai, og Stavanger i august. Med dagens situasjon innenfor petroleumssektoren og med få regionale aktører vil denne aktiviteten tones ned i tiden som kommer. Samarbeid I arbeid med å utvikle teknologisk kompetansemiljø i Narvik, samarbeider Futurum med Forskningsparken i Narvik, VINN og UIT. Dette innebærer at den samlede teknologi og kompetanseutvikling også omfatter nettverksprosjekter som: • • •

Forprosjektet Teknorama – Futurum og UIT Betongnettverk – Forskningsparken i Narvik Industrielt vedllikeholdsnettverk - VINN

2.3. Forsvaret Forsvaret og Forsvarsdepartementet varslet en endring i forslag til ny langtidsplan. På oppdrag fra Ofoten Regionråd har Futurum i 2016 prosjektledet arbeidet med å framskaffe dokumentasjon og legge til rette for en kraftsamling i Ofoten. I november 2016 vedtok Stortinget den nye langtidsplanen for Forsvaret. Dette er den mest betydningsfulle «utviklings-beslutning» som er fattet for denne regionen de siste år. Det skal investeres for flere milliarder i infrastruktur og aktivitet knyttet til Evenes Lufthavn. 600 nye direkte arbeidsplasser vil bli etablert. Dette vil åpne for betydelig regional næringsutvikling i årene som kommer og Futurum vil ta en posisjon i dette arbeidet.

2.4. Reiseliv, handel og kultur Futurum har i 2016 arbeidet med flere spennende reiselivsprosjekter, og alle er forankret som spydspisser i masterplan for reiseliv for Narvik. Air + Style, Narvik Narvikfjellet AS ønsket å etablere et forprosjekt for å avklare realisme og legge planer for etablering av en Nordnorsk Vinterfestival i perioden 2018 – 2022. Ideen er at den internasjonale livsstilfestivalen Air & Style skal være sentrum og utgangspunkt for festivalen.

7 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


Chartertog-prosjekt på Ofotbanen Futurum har, i samarbeid med Forte Narvik, Visit Narvik samt en del andre aktører, gjennomført et forprosjekt finansiert av Utviklingsprogram Narvik. Gjennom dette prosjektet har vi kommet vesentlig nærmere å starte på et hovedprosjekt hvor målet er å få etablert et lokalt togselskap som kan drive charter- og turisttog på Ofotbanen, helt til Kiruna. Det kan også nevnes at Ofotbanen er kommet inn som satsingsområde for turisme i Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2020. Futurum følger opp dette i videreutviklingen av Chartertog-prosjektet. Polar Park «Økt attraksjonskraft i Polar Park» er starten på en utviklingsprosess. Futurum er engasjert som prosjektleder, og jobber tett med Narvikgården og Polar Park for å komme nærmere målet med å øke antall besøkende.

2.5. Offentlige arbeidsplasser I 2016 har Futurum, i tett samarbeid med politisk ledelse, arbeidet med å sikre og tilføre offentlige arbeidsplasser. Ny politistruktur i Nordland, videreføring av fengselsplanene og utflytting av statlige arbeidsplasser har hatt hovedfokus.

2.6. Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik del 1 ble avsluttet i 2016 og ble en suksess. Evalueringsrapporten utarbeidet av Oxford Research konkluderer med at programmet har mobilisert næringslivet og etablert en omfattende prosjektportefølje, og disse prosjektene har samlet sett generert 44,5 arbeidsplasser per juli 2016. Dette tallet vil høyst sannsynlig øke i tiden fremover, etter hvert som resultater fra prosjektene materialiseres. Utviklingsprogram Narvikregionen del II ble innvilget av Nordland Fylkeskommune høsten 2016, og vi ser fram til å fortsette det gode og tette utviklingsarbeidet og samarbeidet med bedrifter og aktører i hele regionen.

2.7. Førstelinje Nyetablerere Futurum har ansvar for Narvik Kommune sin førstelinjetjeneste. Det innebærer at personer med forretningsideer får rådgivning, bistand og hjelp med å realisere sine planer. Etablererkurs Det er gjennomført ett etablererkurs høsten 2016 i samarbeid med VINN. Det kan nevnes at Innovasjon Norge har innvilget en ny søknad for Etablererkurs 2017. Gründerfond Narvik Narvik kommune er gitt muligheten til å få tildelt midler fra Nordland fylkeskommune med mål om å 8 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


kunne støtte unge gründere i alderen 18 – 35 år som har konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Futurum forvalter og administrerer Gründerfond Narvik, som ble etablert i 2016. Første utlysing skjer i januar 2017.

2.8. Nettverksarbeid Futurum arbeider kontinuerlig med å etablere nettverk og markedsføre byen. Gjennom deltagelse i Byregionprogrammet, prosjektledelse av Ofotbanealliansen, Forsvarsprosjektene og andre større oppgaver, bygges det nettverk som skal bidra til utvikling på kort- og lang sikt. East West Arena Samarbeidet rundt East West Arena har allerede vært av betydning i mange saker og Futurum var arrangør i 2016. Interessen var stor – og vi konkluderer med at konferansen er en god plattform for grenseoverskridende samarbeid. Årets East West Arena arrangeres den 10. og 11 oktober 2017, denne gangen i Kiruna.

3. Økonomi Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter ett rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2016. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2016 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter.

3.1 Årsresultat og disponeringer Som det fremgår av resultatregnskapet, har selskapet et driftsresultat på NOK -58.813,- og et årsresultat på NOK -262.828,-.

4. Miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak i 2016. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

5. Fremtidig utvikling Narvik og Ofoten står overfor store utfordringer i de kommende år. Kommunereformen vil medføre en endret kommunestruktur og endrede utviklingsmessige utfordringer på kort- og lang sikt. Forsvarets kraftsamling vil legge sterke føringer for regionens utvikling og Narvik Kommune har i 9 Styrets beretning 2016 – Futurum AS


2016 engasjert et eksternt konsulentselskap til å evaluere kommunens næringsutviklingsarbeid. Det vil være avgjørende for Futurum og kraften i næringsarbeidet, at Narvik Kommune og eventuelt øvrige kommuner i Ofoten, i løpet av 2017 makter å etablere framtidsrettede og forutsigbare rammevilkår for næringsutvikling. En forutsetning for langsiktighet og kontinuitet i næringsarbeidet er å sikre tilstrekkelige bevilgninger over tid - for å skape forutsigbarhet.

6. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2016 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Narvik juni 2017

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Heidi Sommerseth

Kjetil Moe

Anett Kristensen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

…………………………………

…………………………………

Grete Rolandsen

Svein Erik Kristiansen

Styremedlem

Styremedlem

……………………………… Terje Steinsund Administrerende direktør

10 Styrets beretning 2016 – Futurum AS