Årsmelding Futurum 2011

Page 1

Ã…RSMELDING 2011


Innhold Innledning:

Futurum ± for å sikre vekst og velferd

1.0

1 2

3 4 5 6

Virksomheten 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 1.2 Eiere 1.3 Styret 1.4 Administrasjon 1.5 Arbeidsmiljø og personale 1.6 Likestilling 1.7 Revisjon 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter 2.0 Aktiviteten i Futurum Aktiviteten AS gjennom i Futurum året AS 2011 gjennom året 2011 2.1 Logistikk, transport og infrastruktur 2.2 Teknologi og kompetanse 2.3 Reiseliv, kultur og handel 2.4 Regionale vekstnæringer 2.5 Etablererveiledning 2.6 Nettverksarbeid og profilering 2.7 Interne mål 2.8 Samarbeidspartnere 3.0 Økonomi Økonomi Årsresultat 3.1 og disposisjoner Årsresultat og disposisjoner 4.0 Miljø Miljø 5.0 Framtidig utvikling Framtidig utvikling 6.0 Fortsatt drift Fortsatt drift

2


Futurum ± for å sikre vekst og velferd Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til 2000. Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt 3-400 nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut.

Narvik Torv ± Narviksenteret, Futurum deltar

Innotech Solar produserer solceller av skrapceller

Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik sitt næringsselskap og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning, se avsnitt 1.3. I de elleve årene som har gått etter dette har Futurum vist sin berettigelse. Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden. Stadig flere ser på Narvik som et interessant sted for etablering. Spesielt gjelder dette gruveselskaper, transport- og logistikkselskaper, høyteknologiselskaper samt handels- og reiselivsbedrifter. Dette lover godt for det neste tiåret og krever en ytterligere satsing på Futurum.

1RUWKODQG 5HVRXUFHV¶ GDJEUXGG i Pajala

Narvikfjellet er viktig for reiselivsnæringen

Foto: Rune Dahl

Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen. Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten og ved revisjonen i 2010 ble visjonen vedtatt til å være ³(Q VWHUN UHJLRQ ± HW DWWUDNWLYW 1DUYLN´ Dette gjenspeiler et enda sterkere regionalt fokus. Selskapet har også hatt god kontakt med kommuner i Sør-Troms. Narvik Kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling. All aktivitet og en stadig økende portefølje gjør at kapasiteten og økonomien til Futurum er satt under stort press. Kommunens kjøp av tjenester har vært på 3,0 millioner NOK fra og med 2003, der 150 000 NOK er 3


øremerket Forskningsparkens inkubatordrift. I 2011 utførte Futurum ekstra tjenester for Narvik kommune til omlag 1,0 millioner NOK. På grunn av kommunens stramme økonomi fakturerte Futurum kun halvparten av dette, 500 000 NOK. Bystyret vedtok imidlertid ikke å betale for disse tjenestene. Dette har blant annet gitt seg utslag i et underskudd i Futurum for 2011 til tross for hard innsats for å gå i balanse. Belastningen på personalet har derfor til tider vært utilbørlig stort.

Modell Hålogalandsbrua

Det er positivt og riktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted, og Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommuner for denne løsningen. Nå gjenstår det å skaffe selskapet ytterligere økonomiske og menneskelige ressurser til å løse oppgavene og fange mulighetene på best mulig måte. Situasjonen for 2011 kan ikke videreføres. I 2011 hadde Futurum et år med stabil bemanning, men siste del av året ble preget av langtidssykemelding. I 2012 må både økonomien og bemanningen styrkes slik at belastningene på eksisterende bemanning kan normaliseres.

Oss i Futurum ved årsskiftet 2011/2012 Vi som arbeider i Futurum, ser at Narvik er inne i en svært spennende tid med Hålogalandsbrua, Nye Narvik Torv, Narviksenteret, reiselivssatsing, økt kapasitet på Ofotbanen og mange nyskapinger i næringslivet. Dette gir optimisme og glød. Omverdenen ser med interesse på Narvikregionen og behovet for godt driv i næringsarbeidet øker. Futurum opplever økt mengde henvendelser og økt bruk av ressurser på etableringstjenester. Det har aldri vært så viktig som nå å satse på et sterkt Futurum! Narvik, juni 2012 Edel Storelvmo Direktør

4


Styrets beretning 2011 for Futurum AS 1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik Kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig. 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Futurums strategiske plan ble vedtatt desember 2010 og er planlagt revidert høsten 2012. Visjon:

´(1 67(5. 5(*,21 - (7 $775$.7,97 1$59,.´

Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling slik at: x x x

Antall arbeidsplasser i Narvik øker med 2 % per år Befolkningen i Narvik øker med 1 % per år Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker

Målene skal nås gjennom Futurums mange roller: x x x x x x x x

Pådriver Tilrettelegger Nettverksbygger Strategisk eier Daglig ledelse Prosjektleder Sekretariat Bistand etter nærmere avtale

Strategiske satsingsområder: x

Logistikk, Transport og Infrastruktur: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for

Etableringen av Senter for Logistikk og Transport i Narvik innen 2012 Hålogalandsbrua og bompengeselskapet er i bruk innen 2016 Korridoren NEW er i bruk innenfor planperioden Kapasiteten på Ofotbanen økes ved flere lange krysningsspor innen 2015 Vedtak om finansiering av E6 gjennom Narvik i tunnel i planperioden Bedre infrastruktur i regionen med fokus på E6, E10 og riksvei 827 Øke antall arbeidsplasser med minimum 200 Bistå etablerere og gründere

5


x

Teknologi og Kompetanse: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for

x

Etableringen av Senter for Fornybar Energi innen 2012 Realiseringen av et Teknorama innen 2015 Minimum 200 nye kompetansearbeidsplasser innenfor offentlig og privat sektor innen 2015 Å bidra til vekst innenfor kompetanseområder som er viktig for utviklingen i regionen (teknologi, helse, økonomi, reiseliv, samfunnsvitenskap etc.) Å bistå etablerere og gründere

Reiseliv, Kultur og Handel: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for

x

Å sikre robuste, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for videre reisemålsutvikling innen 2013 ± pilotprosjektet fellesgodefinansiering At IKEA etablerer seg i Bjerkvik innen Hålogalandsbrua er ferdig Nye og forbedrede produkter/tilbud i Narvikfjellet Et profesjonelt og finansielt styrket Destinasjon Narvik innen 2012 Å etablere tilbud om chartertrafikk på Ofotbanen innen 2012 Økning i cruisetrafikken til Narvik med minimum 20 anløp per år innen 2015 Narviksenteret i nytt bygg innen 2015 Å bidra til videreføring av ´5HLVHOLY L ,QGXVWULHQV 9XJJH´ Bistå etablerere og gründere En vekst innenfor idrett og kulturmiljø Å styrke det eksisterende næringsliv/tilbydere innenfor reiseliv Å øke antall nye arbeidsplasser med 200

Regionale vekstnæringer: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for

En jagerflybase på Evenes Omstillingsprosesser i regionen 100 nye arbeidsplasser i Bjerkvik innen 2015 Å rekruttere unge-voksne (20-39 år) til regionen At alle deler av regionen utvikler sine fortrinn Minimum 200 nye offentlige arbeidsplasser i planperioden Å bistå etablerere og gründere

Futurum har rollen som Narvik kommunes førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og har ansvaret for etablererbistand i kommunen. Futurum er prosjektleder for omstillingsarbeidet i Bjerkvik. Futurum holder seg orientert om næringsmulighetene i hele regionen og påtar seg oppdrag for alle kommunene i Ofoten når dette er ønsket. Futurum bistår også på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting og påvirkningsarbeid.

6


1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2 950 000,-. Eierforhold pr 31.12.2011 er som følger:

Narvik Kommune

Aksjer

Eierandel

1276

43,25 %

Narvikregionen Næringsforening

674

22,80 %

Nordkraft AS

600

20,35 %

Narvikgården AS

100

3,39 %

Narvik Havn KF

100

3,39 %

Sparebanken Narvik

50

1,69 %

Ballangen Næringsforum

50

1,69 %

Høgskolen i Narvik (HIN)

50

1,69 %

LO i Ofoten

50

1,69 %

2950

100,00 %

Totalt

Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %. 1.3 Styret Styret gjennomførte i 2011 8 styremøter og behandlet 44 saker. I tillegg har det vært gjennomført generalforsamling. Styret i Futurum AS skal i følge vedtektene bestå av 4-7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Eierne ønsker at styret skal bestå av 6 styremedlemmer og at 1. varamedlem innkalles til styremøtene. Styret har i 2011 bestått av 6 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. Etter generalforsamling i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Svein Ivar Sivertsen Bjørn Bardal Ivar Morten Normark Michelle Opshaug Siri Anne Voie Brochmann Tor Asgeir Johansen Wiggo Aanes Aud Ljunggren Kjell Hugo Solheim

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem 3. varamedlem

Næringsdrivende Banksjef, Sparebank1 Nord-Norge, filial Narvik Sportslig leder, FK Mjølner Markedssjef, Forskningsparken Narvik Daglig leder, 1DUYLNPHJOHU¶n Ordfører Tysfjord kommune Leder, LO Ofoten Administrativ koordinator, LKAB AS Administrasjonssjef, Norcem Kjøpsvik

Observatør:

Ordfører Tore Nysæter, Narvik kommune Rådmann Wiggo Lauritzen, Narvik kommune

1.4 Administrasjon Edel Storelvmo er selskapets administrerende direktør. Ved årsskiftet hadde Futurum 3 fast ansatte og innleid prosjektsekretærtjeneste i inntil 20 % stilling.

7


1.5 Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljøet har vært preget av stort arbeidspress, kapasitetsmangel og stram økonomi i selskapet. Arbeidet med å bedre situasjonen har kontinuerlig fokus og forbedringer forventes i 2012. Ingen andre arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i 2011. 1.6 Likestilling Futurums styre består av 2 kvinner og 4 menn, samt 1 kvinnelig og 2 mannlige vara. Futurums fast ansatte bestod per 31.12.11 av 1 mann og 2 kvinner. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral.

1.7 Revisjon BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad, er selskapets revisor. 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter Futurum har i 2011 deltatt i interregprosjektet Utvikling av Nordkalottens Logistikk, og startet i august 2011 arbeidet som aktivitetsleder i interregprosjektet Bothnian Green Logistic Corridor, del 4.4. 2. Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2011 Utgangspunktet for selskapets aktivitet er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik Kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester. I tillegg har det vært nødvendig å skaffe vesentlig inntekt gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Partnerskap Ofoten og Nordland Fylkeskommune. Året 2011 har vært preget av mange og omfattende arbeidsoppgaver. Siste halvdel av 2011 har vært preget av redusert administrativ kapasitet på grunn av redusert mulighet for kjøp av tjenester fra Narvikgården AS. Siste del av året var også preget av en langtidssykemelding. På grunn av selskapets kapasitetsutfordringer har noen saker blitt nedprioritert. Dette gjelder blant annet arbeidet for etablering av Senter for Transport og Logistikk og gjennomføring av prosjektet Kvinner i styrer og ledelse. Til tross for utfordringene, har Futurum fulgt opp svært mange viktige prosjekter av stor betydning. 2.1 Logistikk, Transport og Infrastruktur: Futurum har gjennom året arbeidet for bedre infrastruktur med spesielt fokus på Hålogalandsbrua og flere møtespor på Ofotbanen. Dette er vesentlig for næringsutviklingen i regionen. Futurum har også engasjert seg for å hindre reduksjon av passasjertog på Ofotbanen. Det er gitt innspill til Nasjonal Transportplan og Fylkeskommunale planer, enten direkte eller gjennom Ofoten Regionråd. Futurum har også flagget arbeidet med å få E6 i tunell gjennom Narvik. Hålogalandsbrua AS Blant de tjenester Narvik kommune kjøpte av Futurum i 2011, var administrasjon og daglig ledelse av bompengeselskapet ± Hålogalandsbrua AS. Selskapet arbeider for realisering av riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal ± Leirvik. Hålogalandsbrua AS har som formål å ivareta oppgaven som bompengeselskap for riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal ± Leirvik, slik dette er vedtatt i Nasjonal transportplan 2010 ± 2019. Med bakgrunn i stortingsvedtak og avtale med Statens vegvesen skal selskapet inngå låneavtale for finansiering av bompengeandelen for prosjektet. Arbeide med finansiering av bompengeandelen begynte høsten 2011. I 2011 ble det gjennomført 4 styremøter og behandlet 38 saker. 8


I tillegg ble det avholdt ei ekstraordinær generalforsamling den 5. desember 2011. Den ble avholdt med bakgrunn i vedtak av 13.12.2010 å invitere til en rettet emisjon og at emisjonen nå var ferdig tegnet. Fibertilgang I forbindelse med at Greenerbits AS i 2011 leverte tilbud til CERN om datalagring i Narvik, har fibertilgangen og pris vært et viktig tema. Tilgangen er ikke god nok og prisen er altfor høy, noe som er konkurransevridende og til hinder for etablering av moderne industri. Futurum har i 2011 arbeidet intenst med dette og det har gitt resultater. Nordland Fylkeskommune legger nå ny fiberkabel over Saltfjellet og det er på sentralt hold blitt politisk oppmerksomhet omkring problemstillingen. Futurum vil fortsette påtrykket for denne saken. New Corridor AS I hele 2011 har Futurum ved direktør hatt styreledelsen i selskapet. Styremøter og generalforsamling har vært avholdt, samt et eiermøte i Paris. Arbeidet fortsetter i 2012. 2.2 Teknologi og Kompetanse: Narvik har mange interessante arbeidsplasser innenfor teknologi og kompetanse og utviklingsmulighetene er mange. Det har i 2011 vært stor aktivitet innenfor området og samarbeidet med kompetansemiljøene er positivt og godt. Eierskap og styrerepresentasjon i Forskningsparken AS En sentral samarbeidspartner er Forskningsparken AS. Nærheten til dette selskapet er strategisk viktig for Futurum gjennom Forskningsparkens rolle som kommersialiseringsenhet for ideer fra teknologimiljøer, og som forvaltningsenhet for Narvik Kapital. Selskapene utfyller hverandre og har mange felles problemstillinger. Samarbeidet er godt og konstruktivt. Direktør Edel Storelvmo er fast møtende vararepresentant i styret i Forskningsparken. TINN ± Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Futurum er en av eierne i Teknologifestivalen Nord-Norge AS (TINN). Selskapet har som formål å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer. Selskapets aktivitet skal være med på å styrke Nord-Norge innenfor teknologi, og Narvik sin rolle som teknologihovedstad i landsdelen. Selskapets aktiviteter skal bidrag til å styrke rekrutteringen til teknologiske studier samt øke interessen for teknologi. , RNWREHU DUUDQJHUWH 7,11 NRQIHUDQVHQ ³(QHUJL IRU IUHPWLGHQ´ 1\WW DY nUHW YDU DW 7,11 XWYLGHW VLWW nedslagsfelt til også å omfatte lærere. Formålet med festivalen i 2011 var å trekke opp forventningene om de store linjene for hvordan framtidens energiproduksjon og distribusjon vil se ut fram mot 2020. Seniorrådgiver Kirstin Lillevåg Mobakken er styremedlem i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS. Energioperatørutdanning Futurum fikk på sensommeren 2011 henvendelser fra næringslivet om et økende behov for faglærte vindkraftoperatører i Nord-Norge. I Narvik er det Nordkraft Produksjon/ Nordkraft Vind som har meldt behovet. Flere selskaper har vindkraftparker under planlegging og utbygging i Nord Norge. Det var derfor naturlig å få til et samarbeid med den videregående skolen i Narvik og Nordkraft, med et mål om at den videregående skolen i Narvik blir den første i landsdelen som skal utdanne energioperatører til småkraft- og vindkraftverk. Arbeidet er i tråd med Strategisk næringsplan for Ofoten, der teknologi og kompetanse er et satsningsområde. Prosjektgruppen som Futurum er en del av, kom godt i gang i 2011 og fortsetter sitt arbeid i 2012. Grønn dag Futurum deltok i planleggingen og gjennomføringen av Grønn Dag, et arrangement som er for elever i videregående skole. Også i 2011 ble arbeidet gjort sammen med Høgskolen i Narvik, Narvik videregående skole, Narvikregionen Næringsforening, NITO og energibedrifter i Narvik med Nordkraft AS i spissen. Arrangementet har fokus på fornybar energi og rekruttering til teknologisk utdanning. Dette er et viktig og vellykket samarbeidstiltak. Grønn dag, som ble gjennomført i oktober, hadde i 2011 blant annet fokus på framtidens energi og framtidens biler. Helse og Teknologi Det har i 2011 vært flere møter og en konferanse om temaet der Futurum både har deltatt og bidratt. På grunn av kapasitetsutfordringene har ikke Futurum hatt mulighet til å være pådriver, men saken er viktig og bør følges opp i tiden framover. 9


CERN sin etablering av datalagringssenter Arbeidet med å bidra til at Greenerbits sitt tilbud til CERN skulle bli godt nok, har krevd stor innsats. Samarbeid med de aktuelle næringsaktørene og Nordland Fylkeskommune har vært avgjørende og politisk påtrykk har vært nødvendig, spesielt vedrørende fiber. Tilbudet fra Greenerbits/Narvik ble med til siste runde og endelig tilbud ble levert i november 2011. Futurum sitt arbeid med saken har ført til at Høgskolen i Narvik har etablert samarbeidsavtale med CERN. Satsing mot Kina Nordland Fylkeskommune har vedtatt en strategi for samarbeid med Kina, og har valgt Zhejiang-provinsen som sin primære samarbeidsprovins. Futurum har i 2011 fulgt opp arbeidet med Kina i den grad det har vært mulig i etterkant av fredsprisen 2010. Futurum lagde program og organiserte den kinesiske ambassadørens besøk i Narvik i 2011. Det har også vært møter vedrørende videreføring av Kinasamarbeidet sett i lys av situasjonen. Samarbeidet med Nordland Fylkeskommune er sentralt når det gjelder Kina. Arbeidet vil fortsette. LNG ± terminal I kjølvannet av at foreløpig rapport om interessen for LNG ble klar i 2011 gjennom Utvikling av Nordkalottens Logistikk, inviterte Futurum de aktuelle aktørene i Narvik, med Naturgass Nord i spissen, til møte vedrørende etablering av LNG-terminal i Narvik. Det ble avholdt 2 møter om saken i 2011. Futurum var initiativtaker til å gjenoppta arbeidet og har administrert og organisert prosessen som vil fortsette i 2012. Det er både strategiske og forretningsmessige grunner til at Narvik bør være på LNG-kartet. En framtidig gassrørledning til Narvik kan muliggjøres gjennom arbeidet med å etablere marked og industrielle behov. Videre har de store industriselskapene på svensk side konkrete planer om å gå over fra kull/olje til gass i sin produksjon. Arktisk Kompetansesenter for petroleumsindustrien I juni 2011 la OED fram Stortingsmelding 28, der etablering av et kompetansesenter for petroleumsaktivitet i arktiske strøk ble lansert. Futurum tok da initiativet til et samarbeid med kompetansemiljøene i Narvik om å lansere Narvik som navet i et nordnorsk kompetansesenter. Det ble utarbeidet et felles notat med underlag som i 2011 ble presentert og formidlet gjennom innlegg på konferanser, møter med politikere og levert skriftlig til aktuelle personer og miljøer. OED-ministeren ble invitert til Narvik. Arbeidet med dette vil fortsette. East-West Arena, EWA Futurum inviterte våren 2011 søsterselskapene Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivare til samarbeid. Invitasjonen ble godt mottatt og LKAB støttet opp. Det har i 2011 vært to administrative møter, flere telefonmøter og et felles styreseminar i Kiruna med LKAB som vertskap. Samarbeidet ser ut til å få stor betydning. En viktig del av samarbeidet er å etablere East-West Arena, en årlig konferanse for næringslivet langs, og i nærheten av, Ofotbanen/Malmbanan. Arbeidet med finansiering har vært krevende, men målet er å arrangere første konferanse i Narvik i oktober 2012, deretter i Sverige i 2013 osv. Nedleggelsen av REC Scancell Futurum fikk høsten 2011 en sentral rolle i arbeidet som ble igangsatt i kjølvannet av REC sin avgjørelse om å legge ned Scancell i Narvik. Futurum administrerte, organiserte og sørget for finansiering av arbeidet som ble ledet av ordfører Tore Nysæter. En utvalgt gruppe mennesker møttes hver uke og aktuelle fagpersoner ble innleid til spesielle arbeidsoppgaver. Arbeidet hadde størst intensitet før jul 2011, men fortsatte i 2012. Arbeidet har gitt positive resultater og ringvirkninger, selv om nedlegging ble et faktum. Nedleggelsen har imidlertid påvirket befolkningsutviklingen i kommunen og medvirket til at Futurum sitt mål om befolkningsvekst ikke kunne nås, selv om det i 2011 var positive tendenser. Studiesenter Høsten 2011 ble det etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten. Futurum har en representant i prosjektgruppen. Bakgrunn for etableringen av prosjektgruppen, er at vi ser et behov for å etablere en felles arena for de ulike utdanningsaktørene. Videre ønskes et mer effektivt bruk og utnyttelse av ressursene i Ofoten. Hovedmålet er å etablere et Studiesenter i Ofoten og på den måten øke utdanningsnivået i regionen, samt oppnå bedre tilgjengelighet til de ulike studietilbud både for heltids- og deltidsstudenter. 2.3 Reiseliv, Kultur og Handel: Destination Narvik AS Destination Narvik er et heleid datterselskap av Futurum. Selskapet har de siste årene opplevd store økonomiske utfordringer. Arbeidet med å styrke selskapets økonomi har vist seg mer krevende enn 10


forutsatt, noe som har medført at det planlagte aksjesalget og innhenting av ny egenkapital ikke ble gjennomført i 2011. Arbeidet fortsetter i 2012, blant annet gjennom arbeidet med etablering av Narvik Ressursutvikling. Fellesgodefinansiering Innovasjon Norge har, som en oppfølging av regjeringens nasjonale reiselivsstrategi, iverksatt et 3-årig pilotprosjekt med fellesgodefinansiering i reiselivet. Narvik er valgt som en av fem nasjonale pilotprosjekt, med Futurum som prosjekteier. Ved utgangen av 2011 er det i samråd med Innovasjon Norge besluttet å avslutte pilotprosjektet i Narvik. Hovedbegrunnelsen for dette er at det ikke er oppnådd tilstrekkelig aksept fra sentrale bedrifter i Narvik for å gå videre med implementering av en frivillig, omsetningsbasert avgift øremerket prioriterte fellesgoder. Chartervirksomhet Ofotbanen ± Narvik Ressursutvikling AS Futurum har i 2011 videreført arbeidet med å etablere ny chartervirksomhet på Ofotbanen. Arbeidet har blant annet resultert i utarbeidelse av forretningsplan for chartertog på Ofotbanen. Etableringen av chartertog står sentralt i arbeidet med å etablere reisemålsselskapet Narvik Ressursutvikling AS etter modell fra Flåmsbanen / Aurland Ressursutvikling AS. En forutsetning for å utløse den lokale kapitalen er at SIVA går inn som en sentral eier. Dette viktige arbeidet for videreutvikling av Narvik-regionen som reisemål vil løse mange av utfordringene knyttet til sentrale virksomheter og produktelementer som chartertog, videre utvikling av Narvikfjellet, og å ivareta drift av et robust, regionalt destinasjonsselskap. Narvikfjellet AS Futurum har også i 2011 samarbeidet tett med Narvikfjellet AS i forbindelse med investorsøk. En hovedstrategi er å etablere Narvik Ressursutvikling AS som reisemålsselskap. Stiftelsen Narviksenteret Narviksenteret ± Nordnorsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging ble opprettet i 2009, med Narvik kommune, Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Nord-Norsk Fredssenter som stiftere. Narviksenteret har som mål å være et nasjonalt og internasjonalt senter for fredsbygging gjennom kunnskap, internasjonal kontakt og forståelse, vern om menneskerettighetene og respekt for krigens lover og internasjonale konvensjoner. Stiftelsen Narviksenteret arbeider med å utvide virksomheten og etablere seg som et nasjonalt senter i et nytt bygg i Narvik sentrum. Direktør Edel Storelvmo har også i 2011 vært styreleder i stiftelsen. Futurum har i 2011 vært innleid som daglig leder i ca. 20 % stilling for Narviksenteret. Reiseliv i Industriens Vugge De tre kommunene i prosjektet (Odda, Tinn og Narvik) har i flere år arbeidet med dette samarbeidsprosjektet, som har som formål og sette fokus på industrihistorien som reiselivsprodukt(er). Det er i 2011 arbeidet med videreføring av lokalt RiiV-prosjektet. Futurum har på vegne av Narvik Kommune ivaretatt prosjektledelsen for det lokale RiiV. Prosjekt Vertskap og Praktisk salg For å øke besøk og omsetning innen reiselivsnæringen i Ofoten, har turoperatører gitt klare tilbakemeldinger på at det er et behov for at reiselivsbedriftene i regionen må få styrket sin kompetanse innen vertskap og salg. Det ble derfor med initiativ fra Futurum etablert et prosjekt har som mål å imøtekomme dette behovet. Det ble i 2011 planlagt et kompetanseprogram for ca. 10 deltakende. Programmet skal gjennomføres i løpet av 6 måneder i 2012 med 3 samlinger á 2 dager, samt oppfølging/coaching av de deltakende bedriftene. Futurum har prosjektansvaret og prosjektledelsen, mens VINN blir tillagt gjennomføringen. IKEA I første halvdel av året hadde Futurum et stort fokus på mulig etablering av IKEA i Bjerkvik. Kontakten med IKEA i 2011 førte ikke fram i konkrete resultater. Som en del av dette arbeidet har ferdigstillelse av Kommunedelplan for Bjerkvik hatt stor oppmerksomhet hos oss.

11


2.4 Regionale Vekstnæringer: Kvinnovasjon Gjennom det generelle næringsarbeidet, er Futurum bevisst på at det finnes kvinner "der ute" i regionen som har potensial til å etablere egen virksomhet. Enten alene eller sammen med andre. I Futurums portefølje er Kvinnovasjon et eget satsingsområde. I 2011 har ikke Futurum hatt eget prosjekt og prosjektmidler til ekstra tiltak. Arbeidet med å oppmuntre og legge til rette for kvinnelige etablere hadde like fullt høy prioritet i Futurum også i 2011. Strategisk næringsplan for Ofoten På vegne av Ofoten Regionråd hadde Futurum i 2010 (via Narvik kommune) i oppdrag å gjennomføre revidering av SNP-Ofoten. I den anledning ble det gjennomført faglige møter og møter med næringslivet i hele regionen. Før endelig utkast ble oversendt, hadde Futurum utarbeidet en evaluering av tidligere plan samt en analyse av næringslivet i Ofoten. Futurum benyttet delvis ekstern bistand i prosessen. SNP ble overlevert Ofoten Regionråd i to deler for videre bearbeidelse: - Del 1, Næringsøkonomisk analyse - Del 2, Handlingsplan, (2010 ± 2015) SNP Ofoten er nå vedtatt i Ofoten Regionråd. Næringsbarometer )RUPnOHW PHG 1 ULQJVEDURPHWHUHW YDU n IUDPVNDIIH ³HW ELOGH´ DY 1DUYLN-regionen med vesentlige utviklingstrekk og status. Det er tidligere EHVOXWWHW DW ³1DUYLN-UHJLRQHQ´ Vkulle ha sitt eget barometer som skal oppdateres hvert år. Med økonomisk bistand fra Sparebanken Narvik og Partnerskap Ofoten ble prosjektet gjennomført også i 2011. ³1 ULQJVEDURPHWHU IRU 1DUYLNUHJLRQHQ ´ ble en realitet 26. september og da ble det endelige resultatet presentert på et næringslivsseminar med 122 deltakere. Statssekretær Erik Lahnstein var en av de 6 foredragsholderne som hadde nyttig informasjon om næringsutviklingen i regionen. Havbruk Havbruk er i følge Strategisk Næringsplan for Ofoten en av satsingsområdene i regionen. Det har tidligere år vært arbeidet aktivt med å bistå med videreutvikling og nyetablering innen denne næringen. Narvik har i 2011 hatt økende transport av fisk over Narvik og deltar dermed i ringvirkningene fra næringen. Futurum har i 2011 registrert at næringen har vært en suksess i Nordland og i Ofoten. Futurum vil fortsatt følge utviklingen med tanke på mulige etableringer eller ringvirkninger i regionen. Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen. Rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Næringsplan for Ofoten, som første gang ble vedtatt i 2006. Futurum har fokus på regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. I 2011 besøkte administrasjonen Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune for gjensidig informasjon og bidrag til felles beste for næringsutvikling. I den anledning ble også lokale bedrifter i kommunen besøkt. Omstillingsprogram Bjerkvik Med bakgrunn i en vesentlig reduksjon i nedlagte forsvarsarbeidsplasser, har Narvik ved to anledninger fått tildelt omstillingsmidler øremerket Bjerkvik. Arbeidet gjennomføres av Futurum på vegne av Narvik kommune. Futurum har hatt dette oppdraget siden 2008. Noen prosjekter Futurum har arbeidet med i Bjerkvik i 2011:

Futurum er representert i referansegruppen ± kommunedelplan for Bjerkvik. Det er gitt skriftlig uttalelse til planen med næringsrelaterte innspill.

12


Gründere som har vurdert Bjerkvik som etablerersted, har fått bistand med råd og veiledning. I noen tilfeller tilskudd. Det er også gitt bistand til eksisterende næringsliv.

Det har vært arbeidet målrettet mot to større etableringer. Løsningsforslag for opparbeidelse av Strandsonen i Bjerkvik sentrum.

Det har også vært arbeidet for tilrettelegging for et penere og regulert sentrum i Bjerkvik, stedsutvikling. Dette gjelder området mellom E-10 og forretningene og hotellet.

Det ble utarbeidet informasjonsmateriell om Bjerkvik. Formålet er å fremme Bjerkvik som kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge og som bo- og etablerersted. Informasjonen foreligger både som eget hefte og på nett. Informasjonen synligjør hva som finnes i Bjerkvik og de mange muligheter stedet har. Målgruppen er både innbyggere, etablerere og tilflyttere. Materiellet kan også være et redskap for bedrifter som søker arbeidskraft. ³Brua kommer - KYD JM¡U YL Qn"´ YDU DUEHLGVWLWWHOHQ Sn WR VDPPHQKHQJHQGH ³VHPLQDUHU´ VRP EOH DUUDQJHUW L %MHUNYLN RJ IRU Bjerkvik 30. mai og 6. juni 2011. Formålet med seminaret var å treffe og prøve å motivere de som vurderer å starte egen virksomhet, eller gjøre andrH WLQJ L Q UPLOM¡HW VRP NDQ ELGUD WLO ³n O¡IWH´ %MHUNYLN %HJJH VHPLQDUHQH KDGGH VWRU RSSVOXWQLQJ RJ JRG mottakelse. Potensielle etablerere fikk innblikk i muligheter og utfordringer. Silja Skoglund fra Blåst fortalte om samspillet mellom å skape egne produkter og sin egen arbeidsplass. Et av tema som ble belyst YDU ³KYRUGDQ EUXNH RPG¡PPHE\JJLQJ L %MHUNYLN´" Harald Larsen Espeland som har erfaring fra strategisk kommunikasjons-arbeid og som KDU IRUIDWWHW UDSSRUWHQ ³-DNWHQ Sn den unike ± RPG¡PPHE\JJLQJ IRU NRPPXQHU RJ ORNDOVDPIXQQ´ Deltakerne fikk et bilde på hva Bjerkvik som lokalsamfunn bør fokusere på når stedet skal bygge sitt omdømme

I tråd med tilsagn fra Kommunal- og regionaldepartementet, ble omstillingsarbeidet formelt avsluttet i november 2011 og sluttrapport sendt til Nordland Fylkeskommune.

2.5 Etablererveiledning Også i 2011 har Futurum vært tilrettelegger for bedrifter/gründere eller vært involvert i tilretteleggerrollen sammen med andre. Arbeidet har vært basert på henvendelser fra gründere, samarbeidspartnere eller i form av oppsøkende aktivitet fra Futurums side. Ca. 18 gründere har vært innom Futurum i løpet av 2011. De fleste har enten fått bistand til utarbeidelse av forretningsplan, råd og veiledning samt informasjon om mulige tilskuddsordninger og øvrige hjelpeapparat. Næringsfaglig vurdering I 2011 har Futurum foretatt 6 næringsfaglige vurderinger. NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. 2.6 Nettverksarbeid og profilering Futurum deltok i en rekke møter, seminarer og konferanser i 2011 og bidro med faglige innlegg på flere av dem. 13


Futurum har vært synlig i lokalavisen jevnlig og vært profilert i næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt. Futurum hadde også i 2011 besøk av politikere, ambassadører, bedrifter, konsern, virkemiddelapparat og andre som ønsket en presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner. Dette er viktig for næringsarbeidet i regionen. Futurum har utført verdifull profilering og nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt, i forbindelse med Kinasatsingen på vegne av Narvik Kommune og Nordland Fylkeskommune. 2.7 Interne mål Futurum har følgende interne mål i sin strategiske plan. Godt humør og arbeidsglede mens vi utvikler Et team med god og dekkende kompetanse, stor tillit, profesjonalitet og høy etisk standard Effektive daglige/ukentlige rutiner Dynamisk hjemmeside Tydelig og oppdatert intern og ekstern kommunikasjon Tydelig mediestrategi Felles brukervennlig, nettbasert arkivløsning God økonomistyring Profesjonell prosjektledelse og organisering Kunnskapsheving og faglig oppdatering Gode HMS rutiner

Arbeidet med disse målene kom i gang i 2010, ble videreført i 2011 og fortsetter i 2012. 2.8

Samarbeidspartnere

Tabellen nedenfor viser Futurum AS og de tre nærmeste samarbeidspartnerne. I forbindelse med arbeidet med strategisk plan ble det arbeidet med bevisstgjøring av rollene selskapene i mellom. Dette er viktig både for selskapene og omverdenen.

FUTURUM AS NÆRINGSUTVIKLER REGIONAL UTVIKLING

NARVIKGÅRDEN AS EIENDOMSUTVIKLING BYUTVIKLING

FORSKNINGSPARKEN NARVIK AS KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGISK FORSKNINGSBASERTE FORRETNINGSIDÈER

NARVIKREGONEN NÆRINGSFORENING MEDLEMSORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I NARVIKREGIONEN FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK OG ARENA BYGGING

14


ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: Nordland Fylkeskommune Innovasjon Norge Ofoten Regionråd Landsdelsutvalget Statens Vegvesen Kystverket NHO LO SIVA Media Departementer Norut Narvik Maritimt Nettverk Nord

Norges Brannskole Tjeldsund Høgskolen i Narvik Andre høgskoler Andre universiteter Jernbaneverket Narvik Havn Narvik Kapital Andre utviklingsselskap Bedrifter i regionen Aktuelle bedrifter utenfor regionen Regionens kommuner Andre kommuner i nærheten Politikere

Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også en viktig arenabygger. 3. Økonomi Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter ett rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2011. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2011 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter. Regnskapet bygger på forutsetningen om fortsatt drift. Selskapet vil i framtiden være avhengig av høyere betaling for kommunens tjenestekjøp, hvis avtaler og vedtatte strategisk plan skal være mulig å følge. Futurum har muligheter til å finansiere enkelte prosjekter med eksterne midler. I 2011 har de største eksterne bevilgninger blant annet kommet gjennom Omstilling Bjerkvik, Prosjekt Fellesgoder og REC oppfølgingen. Alle disse prosjektene avsluttes i 2012. I tillegg til prosjektinntekter, arbeides det med muligheter for faste avtaler om kjøp av tjenester fra Futurum. Nivået på kravet om inntekter fra eksterne prosjekter bør ikke være slik at fokuset på avtaler og strategiske satsinger pulveriseres. Futurum har eierandel i følgende selskaper: Forskningsparken Narvik AS, Destination Narvik, Teknologifestivalen i Nord-Norge AS, Cargonor AS og FlyArctic AS 3.1 Årsresultat og disponeringer Som det fremgår av resultatregnskapet har selskapet et driftsunderskudd på NOK 1 543 104,-, der 1,0 millioner kroner er gått til Destinasjon Narvik og tatt som tap i 2011. Før finansinntekter og kostnader på NOK 105 335,-, er det ordinære resultatet på NOK ± 1 437 769,-. Til annen egenkapital føres NOK ± 961 699,-, mens NOK 476 070,- føres som et udekket tap. 4. Miljø Styret anser bedriftsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

15


5. Fremtidig utvikling Selskapets strategiske plan er et godt grunnlag for videre utvikling. Planen vil bli revidert i 2012. Ambisjonen om en sterkere rolle i hele regionen er levende og aktuell. Futurum har i løpet av 2011 fått flere nye oppgaver. Det er derfor naturlig å ha en ambisjon om å styrke selskapet med flere ansatte så fort dette kan forsvares økonomisk. Styret er ikke tilfreds med det økonomiske resultatet for 2011. Det er derfor sammen med administrasjonen gjort tiltak for å tilpasse driften til løpende inntekter. 6. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2012 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Narvik 5. juni 2012 ««««««««««««« Svein Ivar Sivertsen Styreleder

««««««««««««« Bjørn Bardal Nestleder

««««««««««««« Ivar Morten Normark Styremedlem

««««««««««««« Viktoria Michelle Børresen Opshaug Styremedlem

««««««««««««« Tor Asgeir Johansen Styremedlem

««««««««««««« Siri Anne Voie Brochmann Styremedlem

««««««««««««« Wiggo Aanes Varamedlem

«««««««««««« Edel Storelvmo Direktør

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.