ARCHITEKCI MALUJĄ GDYNIĘ - 2018

Page 1

Architekci MALUJÄ„A r c h i t e k c i M A L U J Ą G D Y N i Ę


Zrealizowano z udziałem finansowym

Arc h i tekc i MALU JĄ G dyni ę organizator wystawy: Fundacja Centrum komisarz wystawy: Magdalena E. Corvin Spolitakiewicz projekt katalogu: Lech J. Zdrojewski DTP: Kinga Keenys Gełdon ISBN 978-83-65365-45-3 wydawca: Fundacja OKO-LICE KULTURY


Architekci MALUJÄ„


ARCHITEKCI MALUJĄ GDYNIĘ

W moim cygańskim życiu ostatnia ojczyzna okazała się niespodziewanie najpiękniejsza. Trójmiasto stale mnie zachwyca i stało się nieustającą inspiracją. A poszukiwanie nowych motywów jest prawdziwą obsesją, nieuleczalną. Czesław Tumielewicz, architekt malarz uczestnik wydarzeń Po raz trzeci trójmiejscy architekci oraz goście z sąsiadujących oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) spotkali się na 1 dniowym letnim plenerze ~ malując Gdynię. Na przestrzeni ubiegłych 30 lat każde z miast dynamicznie ustanawia swoje nowe oblicze. Zarówno Sopot jak i Gdańsk szczycą się historyczną architekturą, powstałą na przestrzeni wielu wieków.

Cieszę się z udziału w projekcie odzwierciadlającym moje zainteresowania. Umożliwilł mi prezentację moich prac i sprowokował do nowych poszukiwań. Monika Knoblauch-Kiśniewska,architekt, uczestnik wydarzeń Gdynia oferuje podróż po modernistycznym mieście XX wieku z XXI dynamiką rozwoju. Zaplanowana i wzniesiona w bardzo znamiennym czasie, odrodzonej po 123 latach zaborów Polski. Powstała z “morza marzeń”. W ciągu kilkunastu lat mała wioska rybacka przemieniła się w jeden z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Pierwszy z nich, został otwarty w 1923 roku, prawa miejskie zostały nadane w 1926 roku. W okresie “zimnej wojny” Gdynia była “oknem na świat” Polski. Dzięki portowi nawet w okresie komunizmu pojawiały się tu tysiące przyjezdnych z całego świata, kwitł handel zagraniczny i życie kulturalne. Obecnie Gdynia buduje swoją tożsamość pamiętając o przyszłości, w oparciu o pierwotny dynamizm, kreatywność i innowacyjność.


Tak też stała się siedzibą krajowych oraz międzynarodowych firm i instytucji. Ostatnio otwarte (2015) Muzeum Emigracji – powstało w zabytkowym, modernistycznym budynku Dworca Morskiego. W Gdyni odbywają się wydarzenia o międzynarodowej renomie. Np wiosenny jeden z największych festiwali muzycznych w Europie: Open’er Festival oraz coraz bardziej prestiżowy gdyński Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Różnorodność oraz dynamiczny charakter rozwoju możecie ocenić oglądając dorobek tegorocznej edycji ArchArt 2018. Entuzjazm uczestników letnich plenerów miejskich nie maleje. Trójmiasto za każdym razem zaskakuje nas swoją różnorodnością. Prace każdej edycji wystawiane są w trójmiejskich galeriach sztuki. Towarzyszące spotkania i wernisaże stwarzają okazję do rozmów o kulturze, lokalnym zaangażowaniu w sprawy miejskie oraz inspirują mieszkańców do uczestnictwa w procesie formowania nowo tworzonej przestrzeni miejskiej. W tym roku zapraszamy architektów rownież z Santa Barbara, Kalifornia do udziału w środowiskowych wymianach łączących lokalne, krajowe oraz międzynarodowe doświadczenia dotyczące rozwoju przestrzeni miejskich.

Dzięki plenerowi w Gdyni odkryłam ciekawe zakamarki miasta, nie pokazywane w przewodnikach turystycznych. Teraz często patrząc na świat zastanawiam się czy byłby to temat dobry na obrazek… Zarówno plenery jak i wystawy są dobrą okazją do ciekawych spotkań z ludżmi, mających podobną wrażliwość. Elżbieta Waśniewska, architekt, uczestniczka wydarzeń Zapraszamy do odwiedzin stron internetowych organizatorów gdzie informujemy o nadchodzących wernisażach i spotkaniach. Dziękujemy organizatorom i partnerom za możliwość kontynuacji trzeciej edycji projektu ArchArt. Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Centrum, projekt CoOperatywa.com, American Institute of Architects Santa Barbara (AIA SB), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oddział Wybrzeże, Urząd Miasta Gdynia, Galeria Strefa Sztuki, Fundacja Oko-Lice-Kultury.Czesław Tumielewicz /Gdynia/Kamienna Góra akryl format 60x73 ◀ Czesław Tumielewicz /Gdynia/Chłopcy akryl format 60x73 ▶ Na okładce Czesław Tumielewicz /Gdynia/ Dar Pomorza akwarela


A R C H A R T ARCHITECTS PAINT GDYNIA

In my Gypsy life, my last homeland is unexpectedly the most beautiful. The Tri-City has always impressed me and has become a constant inspiration. And the search for new motivation has become an incurable and real obsession for me. Czesław Tumielewicz, Architect painter Workshop participant For the third year, Tri-Cities architects and guests from neighboring branches of Polish Architects Association (SARP) met for a 1-day urban workshop. This time we were painting our impressions of Gdynia. Over the past 30 years, each city has been dynamically establishing its new face. Both Sopot and Gdańsk possess historic architecture that was built over many centuries.

I am happy to take part in a project that ref lects my interests. It enables me to present my works and stimulates me to conduct new searches. Monika Knoblauch-Kiśniewska, Architect, Workshop participant For the visitors Gdynia offers a journey through a city of twentieth century modernist style architecture. Even though based in the last century, it possesses the development dynamics of the 21st century. The city was designed and erected in a very significant time for the country’s history, when Poland was reborn after 123 years of exclusion from the European map. The city was called the "sea of dreams". It was built in remarkably short period of time, a dozen or so years. From a small fishing village, the city has turned into one of the largest and most modern ports of the Baltic Sea. The first of subsequently build ports, opened in 1923. Soon after, the village was granted city rights in 1926.

Dariusz Bogacki /Gdynia obraz cyfrowy wydruk GICLEE nr 1/5 format 70x100During the ”Cold War", Gdynia was called Polish "window to the world". Even during the communist regime the city was hosting thousands of visitors each year from all over the world. The foreign trade and cultural life has always flourished there. Currently, Gdynia is transforming its identity focusing once again, on the future, while keeping in mind the city’s original dynamics, creativity and innovation. This is how it became the preferred location for the home offices of many national and international companies and institutions. The recently opened (2015) Polish Migration Museum - is located in the historic, modernist building of the Maritime Station. There are also many cultural events of international renown. For example, the largest music festivals in Europe: the Open'er Festival takes place in the Spring. Gdynia has become vastly recognized as the location site for the prestigious Festival of Polish Feature Films. Diversity and dynamic character of city scape and most delightful water front can be assessed by watching the achievements of this year's edition of ArchArt 2018. Over the three years of its existence, ArchArt urban workshops retain the original freshness and is supported by the enthusiasm of its participants. The Tri-Cities urban area always surprises even the local and visiting participants with its diversity. In the Fall the works of each edition are displayed in Tri-Cities art galleries. The accompanying meetings and art galleries openings provide the opportunity for architects and the public to talk about culture, local involvement in urban affairs, and inspire residents to participate in the process of forming the ever changing urban scape. This year, we invite architects from Santa Barbara, California to participate in discussions and professional exchanges combining local, national and international experiences regarding the development of urban spaces.

Thanks to the urban workshop in Gdynia, I discovered interesting nooks in the city, not indicated in tourist guides. From now on, when observing a certain view in the city I ponder if it would be a good topic for a picture ... Both the workshops and exhibitions are good opportunities to meet interesting people with a similar sensitivity. Elżbieta Waśniewska, Architect, Workshop participant We invite you to visit the organizers' websites where we inform about upcoming exhibitions and meetings. We would like to thank the organizers and partners for the opportunity to continue the third edition of the ArchArt project.


Organizers and partners: Centrum Foundation, Project CoOperatywa.com, American Institute of Architects Santa Barbara (AIA SB), Polish Architects Association (SARP), Wybrzeże branch, Gdynia City Offices, Galeria Strefa Sztuki gallery, Oko-Lice-Kultury Foundation.

Anna Kostka Gdynia / Kępa Orłowska / sucha pastelâ–ś Magdalena E. Corvin-Spolitakiewicz /Gdynia/ Willa Kadrowa design marker format 40x50 â—€ Magdalena E. Corvin Spolitakiewicz /Gdynia/ Pierwszy Szpital (1921) design marker format 40x50


Jacek Krenz ▶ /Gdynia/ Marina akwarela format 35x50 Jacek Krenz ◀ /Gdynia/ Portowe dźwigi akwarela format 28x35â–ś Jacek Krenz /Gdynia/ Widok z Mariny na Bulwar akwarela format 15x42
â—€ Jacek Krenz /Gdynia/ Bulwar Nadmorski akwarela format 15x42


Anna Kostka /Gdynia/ Muzeum Emigracji sucha pastel format 50 x 70 cm

Iwona Malinowska – - Klimek /Gdynia/ Plaża 3 akryl format 70X50
Krzysztof Klimek /Gdynia/ Plaża akryl format 70X50

◀▶


Wojciech Nowacki /Gdynia/ Plaża olej na płótnie format 70x70

Wojciech Nowacki /Gdynia/ Dok olej na płótnie format 70x50

▶▶◀ Agnieszka Lenard /Gdynia/ Nabrzeże Młodych Żeglarzy technika mieszana, olej, akryl na płótnie format 40x60 ▶ Anna Przydatek /Gdynia/ Kościół NSPJ akwarela i kreda, format 30x40Dorota Misiaczyk – Struzik /Gdynia/ Fontanna przy Skwerze Kościuszki akryl na płótnie format 40x60Anna Łukacz /Gdynia/ Bez tytułu, akryl na płótnie, format 40x 40


Anna Łukacz /Gdynia/ Bez tytułu, akryl na płótnie, format 40x 40


Piotr Zabiełło /Gdynia/ Bez tytułu , akryl na płótnie, format 30x 50

Grzegorz Rosa /Gdynia/ 43 akryl na płótnie format 80x80◀▶ Piotr Rzeszot /Gdynia/ Na Armii Krajowej akryl na płótnie format 40 x 50 cm
Anna Fikus-Wójcik /Gdynia/ Molo przy Nabrzeżu Francuskim format 21x30cm akwarela /rysunek

Plaża w Babich Dołach w Gdyni z widokiem na dawną torpedownię format 34x46cm akwarelaAnna Fikus-Wójcik Port w Gdyni format 34x46cm akwarela

Dawny Dworzec Morski w Gdyni / Muzeum emigracji format 34x46cm akwarela /rysunek Na stronie tytułowej Widok na Babie Doły w Gdyni i starą torpedownię akwarelaElżbieta Waśniewska ◀ /Gdynia/ Opuszczony dworek, akryl na płótnie, format 30x40 cm ▶ /Gdynia/ Modernizm, ul. Korzeniowskiego 25 piórko, akwarela, format 23x30 cm◀▶ Beata Steffens /Gdynia/ Orłowskie molo, piórko i design marker format: 20.5 x 20.5


◀ Irmina Kowalke /Gdynia/ Inne oblicze Gdyni akwarela format 40x50 ▶ Monika Knoblauch - Kwapińska /Gdynia/ Starowiejska 7 akwarela format 30x40
โ ถ Adam Krรณl /Gdynia/ Stocznia technika mieszana format 40x30


UCZESTNICY Dariusz Bogacki Magdalena E. Corvin – Spolitakiewicz Anna Fikus-Wójcik Krzysztof Klimek Iwona Malinowska – Klimek Monika Knoblauch – Kiśniewska Anna Kostka Irmina Kowalke Jacek Krenz Adam Król Agnieszka Lenard Anna Łukacz Dorota Misiaczyk – Struzik Wojciech Nowacki Anna Przydatek Grzegorz Rosa Piotr Rzeszot Beata Steffens Czesław Tumielewicz Elżbieta Waśniewska Piotr ZabiełłoISBN 978-83-65365-45-3

od lipca 2018 do kwietnia 2019 roku ISBN 978-83-65365-45-3

9 788365 365453 9 788365 365453


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.