Pla de transformació digital de la Fundació Salut Empordà

Page 1

2021-2025

CREIXEM AMB TU #objectiusalut2030


Presentació

Aquest document que teniu a les mans és la història d’un repte i d’una passió que ha somogut tota la Fundació Salut Empordà. Poc ens imaginàvem, ja fa quasi un any enrere, que l’abordatge seriós i participatiu de la transformació digital ens portaria on som ara. Ens hem habituat a un model evolutiu que avalua el passat i reconeix els passos de millora a curt termini. I és precisament aquest marc mental el que trenca la transformació digital: de cop ens situem en un univers disruptiu, diferent, on la intel·ligència s’etiqueta d’artificial, una munió de possibilitats van envaint la pràctica diària i les innovacions i les noves possibilitats semblen no tenir fi. En mig de tant soroll, aquest pla és un encert. Ens permet posar els peus a terra i dir-nos clarament on som. I això ho hem fet entre tots i totes. Coneixedors del nostre grau de maduresa digital, afrontem el repte d’esdevenir avançats en aquest camp. Una anàlisi de l’impacte de la transformació digital ens fa veure de manera pregona el seu abast:

• Ens ha de permetre treballar millor, de forma més ràpida i segura, així com més transversal oberta i participativa.

• Impactarà en la millora de la qualitat assistencial i en l’apoderament del pacient.

• Es produirà –s’està produint- un nou paradigma en l’accessibilitat i els canals de comunicació amb el pacient.

• Determinarà de forma contundent l’obsolescència tecnològica del nostre parc d’equipaments. • Ha de promoure de forma eficaç la captació i retenció de talent, així com una redefinició dels models professionals col·laboratius, tant personals com entre organitzacions i nivells assistencials.

• Afectarà de manera directa el prestigi institucional i comarcal. És amb el ple convenciment de la transcendència de la revolució digital que ens encoratgem tots plegats a contribuir al seu desplegament. Tal com diu Miquel Martí i Pol: “Tot està per fer i tot és possible”.

Martí Masferrer Director – gerent de la Fundació Salut Empordà

2


Diagnòstic El diagnòstic del Pla de Transformació Digital de la Fundació Salut Empordà 2021-2025 s’ha realitzat, bàsicament, a partir de dues eines:

- Enquesta en línia per analitzar el nivell de competències digitals del personal de la Fundació Salut Empordà

- Entrevistes a diferents professionals

VALORS del Pla de Transformació Digital Els valors del Pla de Transformació Digital són: - Orientació a la ciutadania - Innovació - Aliances - Compromisos de qualitat i avaluació permanent - Transparència

Per què ha de servir aquest Pla? A partir del diagnòstic i, emprant l’anàlisi de l’Índex de Maduresa Digital, s’ha definit l’objectiu que la Fundació Salut Empordà ha d’assolir un cop implantat el Pla Estratègic

La figura mostra la posició actual de la Fundació i l’objectiu desitjat dins del marc de l’Índex de Maduresa Digital.

Força digital

de Transformació Digital.

Objectiu Fundació Salut Empordà

Fashioners digitals

Avançats digitals

Principiants digitals

Conservadors digitals

La FSE vol situar-se al quadrant “Avançats Digitals” un cop implantada l’Estratègia

Fundació Salut Empordà Maig 2021

Digital. Per tant, l’Estratègia Digital haurà de desenvolupar-se tant a nivell dels processos com a nivell de l’Experiència Digital dels

Magnitud ús de la transformació

professionals i de la ciutadania.

3


Eixos EIX 1: ESTRATÈGIA I CULTURA DIGITAL Integrar a l’ADN de l’organització i de les seves persones les capacitats i el coneixement necessari per dur a terme la Transformació Digital, implicant-les en el procés des del convenciment en la necessitat de la seva implantació. El canvi cultural organitzatiu és la pedra angular del Pla de Transformació Digital d’una organització. En el cas de la Fundació Salut Empordà, el Pla requereix canvis importants que hauran de tractar-se a diferents nivells. L’entorn canviant de la Transformació Digital demana disposar d’una capa executiva capaç de pilotar el canvi. Així mateix, pot requerir tant l’aprenentatge de nous estils de decisió adaptats a l’era digital com canvis en l’estructura de l’organització. Per assolir aquesta transformació cultural és important que l’organització i els diferents públics i agents d’interès se sentin involucrats en el procés de Transformació Digital. En aquest sentit, serà necessari disposar de mecanismes i eines per comunicar el Pla interna i externament, explicar la seva importància estratègica i fomentar la implicació i la participació de tots els actors.

EIX 2: EXPERIÈNCIA DEL PACIENT La Fundació Salut Empordà ha de prestar serveis que siguin inclusius i, per tant, és necessari establir serveis que tinguin lloc des de l’origen de manera digital i que, alhora, aquest disseny digital es plantegi en base a la totalitat i la diversitat de la ciutadania. L’experiència dels usuaris és bàsica per a una exitosa prestació de serveis. Per tant, recollir les opinions també serà una nova necessitat dins del marc de Transformació Digital a fi i a efecte d’assolir els objectius.

EIX 3: ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I TALENT S’haurà de dur a terme la digitalització del talent, formant i incorporant (tant com es pugui) les persones necessàries per treballar digitalment, internament i de cara a l’usuari, fomentant la cultura de la millora continuada i la innovació, així com el coneixement de les noves tecnologies que aniran implementant-se en el dia a dia de l’organització.

4


EIX 4: INFRAESTRUCTURA I TECNOLOGIA Caldrà dotar l’organització de la tecnologia i de les eines necessàries per donar suport als procediments interns i donar resposta d’una forma àgil a les necessitats de clients i usuaris. Els sistemes de l’organització sorgeixen de la interacció entre la tecnologia, els procediments i les persones per cobrir un conjunt de necessitats i objectius. L’adaptació i evolució dels sistemes actuals de la Fundació Salut Empordà han d’estar alineades amb les necessitats que sorgeixin durant el procés de Transformació Digital, contribuint a la millora de l’eficiència operativa, responent les necessitats dels professionals de l’organització i permetent oferir els serveis a la ciutadania de la forma més adequada.

EIX 5: PROCESSOS La ciutadania espera una gestió àgil de les seves necessitats i serveis, independentment dels agents implicats; per tant, és fonamental seguir avançant en la interoperabilitat i en altres qüestions com l’optimització dels processos d’extrem a extrem que requereixen la col·laboració entre diferents organitzacions.

EIX 6: PRODUCTES I SERVEIS La transformació digital vinculada al producte o servei consisteix en reinventar l’experiència de l’usuari amb aquest producte o servei, mitjançant l’aplicació de la tecnologia. Es tracta d’implementar noves eines digitals a la configuració del producte i/o servei, en alguna o a totes les seves fases.

5


Objectius estratègics Cada eix està constituït per una sèrie d’objectius estratègics, definits al Pla. Són els següents: 1.

2.

3.

4.

Gestionar el canvi

Establir el model de Governança Digital

Fomentar la participació ciutadana

Implantar les TIC a nivell d’usuari/pacient

5.

6.

7.

8.

Impulsar la Seguretat del pacient

Capacitar digitalment els professionals

Establir canals de comunicació vinculats a propostes d’innovació i de projectes TIC

Gestionar i captar el talent digital

9.

10.

11.

12.

Potenciar processos TIC vinculats a la gestió de persones

Implantar TIC vinculades als processos de la Fundació Salut Empordà

Analitzar i desenvolupar propostes de millora vinculades al HIS - Gavina

Millorar les interrelacions entre professionals, usuaris i proveïdors

13.

14.

15.

16.

Analitzar i dissenyar propostes de millora vinculades als processos organitzatius

Analitzar, dissenyar i implantar solucions digitals

Generar aliances amb organismes i institucions

Crear un entorn favorable per validar nous productes o prototips proposats per empreses de l’entorn sanitari i social

El Pla de Transformació Digital en xifres 279 participants a l’enquesta 6

eixos

16 objectius estratègics 72 professionals entrevistats

6

97

hores d’entrevistes

577

propostes d’accions

+100

objectius operatius


Exemples d’objectius operatius A continuació, es mostren algunes de les accions o objectius operatius per dur a terme en aquest Pla:

Intel·ligència Artificial

Quadre de Comandament en línia

Realitat Virtual

Millora de les comunicacions

Telemonitorització i teleassistència

Digitalització d’expedients

Signatura digital

App del pacient

App del professional

Predicció de l’activitat a Urgències, Hospitalització i llista d’espera quirúrgica

Aula virtual al gimnàs del Centre Sociosanitari Bernat Jaume

Millora del suport tècnic a Primària

Implantació d’un sistema de mobilitat per facilitar les tasques diàries dels professionals

Capacitació digital del personal

Acords de col·laboració amb altres organitzacions a nivell d’innovació

Impressió 3D

Portal del pacient

Assistents de veu

Integració dels portables dels usuaris a la història clínica electrònica

Utilització de xatbots

Creació de les figures d’experts TIC

Foment de l’acreditació competencial entre els professionals de la FSE

Promoció de les experiències innovadores internacionals i nacionals entre el personal de la FSE

Missatgeria instantània segura entre els professionals de la FSE

Gestor documental

Intranet

Armari de dispensació de medicació

Aplicacions departamentals

Informatització de calendaris

Millora de les enquestes de satisfacció

Office 365

Dotació d’eines tecnològiques per a la recerca

Anàlisi dels diferents suports de la imatge diagnòstica digital

Eines de detecció de talent

Concurs d’idees

Internet de les coses (IoT)

Millora de la WiFi i el parc tecnològic

Ser referents en innovació entre els hospitals comarcals de Catalunya

7

Formació en TIC

Simulació