Memòria Institucional de la Fundació Pere Tarrés - 2020

Page 1CONCEPTE Prestació de serveis Subvencions i altres ingressos a l'explotació Ingressos financers Subvencions en capital aplicades a l'exercici

TOTAL INGRESSOS Compres i altres despeses d'explotació Despeses de personal Despeses financeres Amortitzacions

Total despeses Romanents

2020 36.827.449

85,04%

5.997.574

13,85%

47

0,00%

481.258

1,11%

43.306.328

100,00%

7.924.846

18,02%

34.865.977

79,29%

173.595

0,39%

1.007.381

2,29%

43.971.799

100,00%

-665.471

-1,54%


Creu de Sant Jordi / 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.