Memòria 2019 - Fundació Pere Tarrés

Page 1
Treball en xarxa
CONCEPTE Prestació de serveis Subvencions i altres ingressos a l’explotació Ingressos financers Subvencions en capital aplicades a l’exercici

2019 47.102.753

88,44%

5.509.652

10,34%

112.105

0,21%

537.547

1,01%

53.262.058

100,00%

Compres i altres despeses d’explotació

12.318.920

23,36%

Despeses de personal

39.354.436

74,61%

Total ingressos

Despeses financeres Amortitzacions

Total despeses Romanents

6.096

0,01%

1.066.418

2,02%

52.745.871

100,00%

516.187

0,97%


Creu de Sant Jordi / 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.