__MAIN_TEXT__

Page 1

БЪДЕЩЕТО НА ОСТАРЯВАНЕТО ИНОВАТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА АКТИВНО СТАРЕЕНЕ София, 19 ноември 2013 г.


НАСЕЛЕНИЕ  ОБЩ БРОЙ ЖИТЕЛИ на СОФИЯ 1 291 591 или 17,5 % от жителите на България

в град София – 1 231 348, в селата – 60 243 Данните са от Национален статистически институт Преброяване 2011 г.


Възрастова структура и пол СОФИЯ – НСИ, 2011 г. Възрастови групи

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

общо

85 154 60 561 47 295 42 054 31 374 20 344

мъже

37 063 25 950 19 402 15 505 11 405 6 850

жени

48 091 34 611 27 893 26 549 19 969 13 494


Графично изображение на разпределението по възраст СОФИЯ Възрастови групи 75-79 г.- 19%

70-74г. 23%

60-64 г.- 34%

65-69 г. - 24%


Възрастова структура на населението  Продължава процесът на демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Делът на населението на възраст над 65 години нараства от 16.8% през 2001 г. на 18.5% през 2011 година.  Лица на териториятана Столична община в над трудоспособна възраст - 263 650 _____________________________________________ Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години


Приети стратегически документи за последователна и адекватна социална политика, отговаряща на потребностите на възрастните хора:  Стратегия за развитие на социалните услуги в Област София (2011- 2015)  Стратегия на Столична община за превенция на социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015 г.  Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст на територията на Столична община 2009-2013 г.


Социалната политика за възрастните хора

Основен приоритет на Столична община е реализиране на съвременна и иновативна социална политика, насочена към създаване на условия за пълноценен живот на хората от третата възраст. 

Ключовите приоритетни направления в социалната политика са изведени в съответствие с идентифициарните потребности на старите хора и необходимостта от намеса за решаване на основни социални проблеми.

Специфичните цели са насочени към: - Създаване на условия за пълноценен живот на хората от третата възраст чрез ефективно управление на социалните услуги, изграждане на модерна инфраструктура и превенция на социалното изключване КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ: - Подпомагане на процеса на социално включване ПОДОБРЕНО - Създаване на превантивни социални услуги за ранна интервенция с цел предотвратяване на настаняването в специализирани институции ЦЕЛ - Предоставяне на иновационни услуги и технологии УСЛУГИ: НОВИ за зъдържане на възрастните хора по-дълго у дома КАЧЕСТВЕНИ, УСЛУГИ РАЗНОВ ОБЩНО- Осигуряване на съпътстващи мерки (обучение, СТТА ОБРАЗНИ консултиране), включващи потребителите при разработване и внедряване на новите технологии 


Социални услуги за възрастни хора, предоставяни в специализирани институции и социални услуги в общността            

Домове за възрастни хора - 3 Дом за възрастни с деменция Дом за хора с умствена изостаналост Дом за слепи хора Военноинвалиден дом Центрове за временно настаняване - 3 Центрове за кризисно настаняване на бездомни лица - 2 Клубове на инвалида и пенсионера – 21 Столичен общински дневен дом за лица с умствени затруднения Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди Дневен център за лица с умствени затруднения Дневен център за хора с психиатрични проблеми


Социални услуги  Предоставяне на социални услуги, финансирани от общинския бюджет се извършва чрез девет Бюра за социални услуги и филиали, които обхващат 24-те административни района на столицата.  Социални услуги, предоставяни от ОП “Социален патронаж” – ползватели 1700 възрастни хора


Проекти и програми за възрастни хора, реализирани съвместно със Столична община  “Социална кухня” – съвместен проект между Столична община и Банка BNP Pariba – България – 1350 самотноживеещи и възрастни хора  Нацианална праграма “Социална кухня” – топъл обяд за над 1400 лица по проект на МТСП, съвместно с участието на СО  Фондация “Мисия без граници”, съвместно с дирекция “Социални дейности” – осигуряване на топъл обяд на 200 възрастни дневно  Сдружение “Будно сърце”, съвместно с дирекция “Социални дейности” – осигуряване на топъл обяд на 100-120 възрастни лица един път седмично  Наредба за предоставяне на социалните услуги “Асистенти за независим живот” – асистенти за лица в надтрудоспособна възраст при условие, че упражняват трудова дейност  Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “Социален асистент”  ОП по РЧР “Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник”


Проекти и програми, реализирани съвместно със Столична община за възрастни хора  INNOVАge e проект по регионалната инициатива, финансиран по програма INTERREG ІV С. Целта на проекта е да увеличи броя и подобри качеството на регионалните политики за развитие, насочени към осигуряване на еко-независим живот за възрастните хора, чрез изграждането на мрежи, менторство и съвместни дейности на регионално и на междурегионално ниво. INNOVAge се стреми да развие нови стратегии, които да могат съществено да подобрят живота на възрастните хора.  SEE_INNOVA е финансиран по Оперативна програма Югоизточна Европа на ЕС. Проектът се фокусира върху ролята на местните власти за подобряване ефективността на политиките за регионално развитие за осигуряване на независим живот на възрастните чрез стимулиране на иновациите в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020” за икономическа модернизация и повишена конкурентоспособност. Целта на проекта е, след идентифициране нуждите на възрастните хора, да обедини усилията на ключови играчи от различни сектори за разработване и прилагане на интелигентни технологии в сектора.


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА През последните години стареенето се превърна във важен въпрос за съвременното общество. Нарастналият интерес към въпросите, свързани със стереенето и с по-възрастното поколение, доведе до допълнителна оценка на качеството на живот на възрастните хора, което от своя страна доведе до прилагане на по-ефективни политики и регулации. Необходимостта от прилагане на интегриран подход при структурирането на социалните услуги за възрастни, разработване и разкриване на модели на превантивни социални услуги с ранна степен на интервенция, имащи за цел предотвратяването на загубата на независимостта на старите хора и тяхната социална изолация, налага въвеждането и използването на съвременни информационни и комуникационни технологични решения при предоставянето на услуги в домашна среда.


Социални услуги в Столична община

изследване - част “Хора в напреднала възраст” От всички ползватели на социални услуги в София, найнисък е делът на възрастните хора - около 7%;

66.70%

33.30%

65-69 години

над 70 години


Изследване - част “Хора в напреднала възраст”

Основни наблюдения: - 79 % не ползват услуги, 21 % ползват - 70 % са доволни от услугите; - 60% смятат, че информацията за услугите е недостатъчна; - 45% посочват, че не ползват услуги поради ниски доходи; - Два пъти повече са жените, които ползват услуги;


Изследване - част “Хора в напреднала възраст” ползвани социални услуги 0,0

10,0

20,0

Доставяне на готова храна

18,3

Наблюдение на здравето

16,7

Занимания и срещи в Клуб на инвалида

16,7

Грижа за реда и хигиената в жилището

15,0

Занимания и срещи в Клуб на пенсионера

13,3

Физическа рехабилитация

10,0

Снабдяване със специализирани помощни средства

10,0

Помощ при приготвяне на документи

8,3

Доставяне на материали за отопление

6,7

Личен асистент

6,7

Помощ при придвижване извън дома

3,3


Желани социални услуги 0,0

10,0

20,0

30,0

Физическа рехабилит ация

36,2

Почив ка в санат ориум

29,0

Грижа за реда и хигиенат а в жилищет о

19,9

Пазарув ане

10,9

Консулт ации по прав ни и социални в ъпроси

7,7

Организиране на екскурзии

7,7

Помощ при пригот в яне на документ и

7,2

Наблюдение на здрав ет о

7,2

Дост ав яне на гот ов а храна

6,3

Занимания и срещи в Клуб на инв алида

6,3

Заплащане на комунални разходи

4,5

Помощ при придв ижв ане изв ън дома

3,2

Личен асист ент

2,7

Занимания и срещи в Клуб на пенсионера

1,8

Прекарв ане на деня в Днев ен цент ър

1,8

Хранене в Общест в ена т рапезария

1,8

Здрав ни беседи Обучение в компют ърна грамот ност

40,0

1,4 0,9


Място на ползване на услугите 70,0

62,0 60,3 60,0

50,0

40,0

39,7 38,0

30,0

20,0

10,0

0,0 Настоящо

Желано Вкъщи

Извън дома


КАКВО НИ ПРЕДСТОИ? Бъдещи действия      

  

Идентифициране на специфичните социални тенденции и потребности в сферата на активния живот на възрастните хора; Въвеждане на цялостен интегриран подход за изпълнение на политиката в отговор на предизвикателствата от застаряването на населението; Повишаване на капацитета на регионалните, местни власти, въвлечени в процеса на изпълнение на политиката в тази сфера; Създаване на мрежи на всички заинтересовани страни в изпълнението на действия за насърчаване на активния живот на възрастните хора; Повишаване на информираността по въпроси, отнасящи се до използване на потенциала на възрастните хора и техния принос за развитие на обществото; Насърчаване на активното включване на всички заинтересовани страни в прилагането на мерките за насърчаване на активния живот на възрастните хора чрез иновативни модели за сътрудничество и партньорство; Въвеждане на нови, иновативни услуги и технологии Telecare в грижите, предоставяни за възрастните хора на територията на Столична община и адаптиране на новите технологии към различинте възрастови групи; Изследвания на профила на Telecare потребителите; Оценка на резултатите (обратна връзка от потребители, обслужващия персонал, партньори).


Благодаря за вниманието!

www.sofia.bg

Profile for Fundación INTRAS

Sofias data  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)

Sofias data  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)