__MAIN_TEXT__

Page 1

W W W . P E R M I N D . E U

PERMIND ΤΕΥΧΟΣ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2

0

1

8


PERMIND

ΤΕΥΧΟΣ

1

Φροντίδα της γης Η βιωσιμότητα είναι εφικτή, απαιτείται σεβασμός προς την γη

Φροντίδα των ανθρώπων Ειδικά των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Δίκαιη κατανομή (Fare share) Κοινωνικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο

Διασύνδεση Ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την εκπαίδευση ενηλίκων

ΘΈΜΑΤΑ 02

Σημείωμα του εκδότη

04

Το πρόγραμμα PERMIND με μια

ματιά 05

Γνωριμία με τους συμμετέχοντες

φορείς στο πρόγραμμα PERMIND


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8

Σημείωμα του εκδότη Από την Laura Martínez Φωτογραφικό υλικό από τον Gustavo Martín

Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα PERMIND τον Σεπτέμβριο 2017, οι συμμετέχοντες φορείς δεν είχαν συναντηθεί δια ζώσης. Έπειτα από την πρώτη συνάντηση στην Τενερίφη (Ισπανία) τον Οκτώβριο, πραγματικά αισθανθήκαμε σα να είμαστε οικογένεια. Αυτή είναι και η δύναμη της περμακουλτούρας. Η περμακουλτούρα είναι τόσο απλή, φυσική και βιώσιμη, που κινδυνεύεις να σκεφτείς "ανησυχώ ότι δεν θα πετύχει". Όμως πραγματικά λειτουργεί. Και έχει τη δύναμη της έλξης που δύσκολα αγνοεί κανείς, ακόμα και άνθρωποι που δεν κινητοποιούνται από άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως είναι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η κινητοποίηση αποτελεί πάντα μια σημαντική δυσκολία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις το ενδιαφέρον τους, να τους κάνεις να νιώθουν ότι κάνουν κάτι χρήσιμο και να δώσεις πραγματικό νόημα στις δραστηριότητές τους. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα PERMIND επιχειρεί με την περμακουλτούρα να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με την φύση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται στην ψυχική νόσο.

PERMIND

|

2


1

Το πρόγραμμα PERMIND με μια ματιά

2

Γνωριμία με τους συμμετέχοντες φορείς του προγράμματος PERMIND

PERMIND

|

3


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8

PERMIND project at a glance Σύμφωνα με την Βικιπαίδεια, η περμακουλτούρα είναι

Η ιδέα του εκπαιδευτικού κύκλου του PERMIND δεν

ένα σύστημα αρχών γεωργικού και κοινωνικού

είναι μόνο να διδάξει έναν βιώσιμο τρόπο καλλιέργειας

σχεδιασμού που εστιάζει στην προσομοίωση των

της γης, αλλά και να εκπαιδεύσει τα άτομα με

μοτίβων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που

προβλήματα ψυχικής υγείας σε δεξιότητες

παρατηρούνται στα φυσικά οικοσυστήματα.

απαραίτητες για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση, όπως η ομαδικότητα, η δέσμευση, η

Αλλά το πρόγραμμα PERMIND είναι πολύ περισσότερα από αυτό.

ανθεκτικότητα, η οργάνωση, η επικοινωνία, η επίλυση

Είναι μια ευκαιρία για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να

προβλημάτων, κ.α.

μάθουν από την φύση, να αυτονομηθούν περισσότερο, να

Η ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία.

γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να εξοικειωθούν με την ψηφιακή

Χρειάζεται να προετοιμάσουμε ευπαθείς ομάδες για

τεχνολογία, να σέβονται το περιβάλλον… Το βρίσκετε πολύ

την ένταξη/επανένταξη στην κοινωνία, αλλά

αισιόδοξο; ΝΑΙ! Αλλά είναι ρεαλιστικό.

απαιτείται εξίσου μεγάλη προσπάθεια για την

Το PERMIND είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης

ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα

www.permind.eu (υπό κατασκευή), η οποία απευθύνεται σε

της ψυχικής νόσου με σκοπό την ουσιαστική

επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με ψυχική νόσο με

ενσωμάτωση.

σκοπό να τους διδάξουν πώς να δημιουργήσουν ένα

Η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα θα αποτελεί

«θεραπευτικό» κήπο, ακολουθώντας της αρχές της

επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο, μέσω του οποίου οι

περμακουλτούρας.

εκπαιδευόμενοι θα αλληλεπιδρούν με την τοπική

Μαθήματα, σχετικές πληροφορίες, συμβουλές για την ίδρυση

κοινότητα για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων και

γεωργικών συνεταιρισμών, ιστορίες επιτυχίας … ο,τιδήποτε

την προώθηση οικολογικών προϊόντων. Επιπλέον, η

σχετίζεται με το πρόγραμμα PERMIND θα είναι διαθέσιμο στην

περμακουλτούρα και η ψυχική νόσος, δύο έννοιες

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή

εντελώς άγνωστες για την κοινωνία, θα γίνουν πιο

για κινητά τηλέφωνα η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους

γνωστές και ελπίζουμε μέρος της ζωής της τοπικής

εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν και να γίνουν ενεργό κομμάτι

κοινωνίας.

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα μπορούν να "ανεβάζουν"

Το πρόγραμμα PERMIND προσφέρει μια μοναδική

φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις και άλλες πληροφορίες με

ευκαιρία να αλλάξουμε, να ξανα-σκεφτούμε για το

στόχο να δημιουργήσουν το βιβλίο του εκπαιδευόμενου για τον

περιβάλλον μας, για τους ανθρώπους γύρω μας και

21ο αιώνα.

για τις ικανότητές μας.

Στη διάρκεια της επόμενης χρονιά θα οργανωθούν πέντε

Το πρόγραμμα PERMIND ανοίγει μια πόρτα σε νέες

πιλοτικές δράσεις, στις οποίες θα εμπλακούν 50 άτομα, με

σχέσεις και προοπτικές με έναν εποικοδομητικό,

αντικείμενο την εκπαίδευση στην καλλιέργεια της γης κατά τις

βιώσιμο και δημιουργικό τρόπο. Μπορείτε να γίνετε

τέσσερις εποχές του χρόνου.

και εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας! PERMIND

|

4


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8

Γνωριμία με τους συμμετέχοντες φορείς του προγράμματος PERMIND

Το πρόγραμμα PERMIND θα υλοποιηθεί από 5

υπηρεσιών του, ώστε να καθορίζουν τη ζωή τους με βάση

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίοι με την εμπειρία,

τις επιθυμίες τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών

τη μεθοδολογία και το πνεύμα συνεργασίας, αλλά και

παρέχει στους λήπτες των υπηρεσιών του ανάλογα

βασισμένοι στην αρχή της δια βίου μάθησης θα

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και

προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους αυτής της

απασχόλησης.

σημαντικής προσπάθειας.

Ο Φορέας αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες και υπηρεσίες για τους ωφελούμενους, όπως προγράμματα

Ο Fundación INTRAS, ο Ισπανικός οργανισμός που συντονίζει το

ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης,

πρόγραμμα PERMIND, είναι ένας ιδιωτικός φορέας που ιδρύθηκε

επαγγελματική εκπαίδευση, προεπαγγελματικά εργαστήρια,

το 1994 με στόχο την πραγματοποίηση υψηλής ποιότητα έρευνας

συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

και την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ο

Ο κύριος στόχος του Φορέα είναι να επιτύχει για τους

φορέας διαθέτει πάνω από δέκα διαφορετικά κέντρα

λήπτες του ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής,

(προεπαγγελματικά εργαστήρια, κέντρα ημέρας, ξενώνες,

παρόλο που κάποια από τα συμπτώματα της ψυχικής

προστατευμένα διαμερίσματα, αποκαταστασιακά κέντρα, κ.α.),

νόσου μπορεί να είναι ενεργά/να επιμένουν.

όπου παρέχονται υπηρεσίες σε περίπου 1100 άτομα ετησίως.

Για τον λόγο αυτό ο οργανισμός INTRAS δίνει ιδιαίτερη

Το προσωπικό αποτελείται από μια ομάδα 157 επαγγελματιών (

βαρύτητα στο να ακούει τις ανάγκες των ίδιων των

ψυχιάτρους, ψυχολόγους, επαγγελματίες του κοινωνικού και

ωφελούμενων σχετικά με τη δημιουργία νέων

εκπαιδευτικού κλάδου), οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, την

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, ώστε να τους παρέχει

εκπαίδευση και την παροχή κλινικών υπηρεσιών και παρέχουν

υπηρεσίες με βάση τις δυνατότητές τους, με σκοπό να

στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας τα κατάλληλα εργαλεία

ενδυναμωθούν και να γίνουν πρωταγωνιστές στην

και μέσα για βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ο οργανισμός

διαδικασία της δικής τους ανάρρωσης, αλλά και της δικής

INTRAS επικεντρώνεται στην διαδικασία της ανάρρωσης, ενώ

τους ζωής.

παράλληλα ενδυναμώνει τους λήπτες των

PERMIND

|

5


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

Ο οργανισμός INTRAS παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ως μέσο για την επαγγελματική και κοινωνική τους ενσωμάτωση. Δυστυχώς πολλοί από τους ωφελούμενους του οργανισμού δεν έχουν ολοκληρώσεις τις σπουδές τους, λόγω της ψυχικής νόσου και πολλοί δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Συνεπώς η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την συγκεκριμένη ομάδα στόχου. Επιπλέον, το να παρακολουθήσουν ένα συμβατικό πρόγραμμα εκπαίδευση μπορεί να είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς, καθώς απουσιάζουν πολλές κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες δεν εκπαιδεύονται σε ένα συμβατικό πρόγραμμα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο οργανισμός INTRAS καταβάλλει καθημερινά μεγάλη προσπάθεια να παρέχει στην ομάδα στόχου προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε να ενισχύσουν οι ωφελούμενοι τις δεξιότητές τους στα πιο κατάλληλα περιβάλλοντα. Σε αυτό το σημείο είναι που θα παίξει σημαντικό ρόλο το πρόγραμμα PERMIND. Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Περμακουλτούρας (ADP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε τη δράση του στην πόλη Tacoronte (Τενερίφη, Ισπανία) το 2001 και απέκτησε επίσημη νομική υπόσταση το 2011. Ο οργανισμός ADP αναγνωρίστηκε ως φορέας καλής πρακτικής από το UN (Habitat programme) το 2012 με σκοπό να διαδώσει τις αρχές της περμακουλτούρας, προωθώντας ταυτόχρονα την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, την βιοποικιλότητα και την συμμετοχή των εθελοντών. Ο οργανισμός ADP λειτουργεί ένα κέντρο προστατευμένης απασχόλησης τα τελευταία έντεκα χρόνια (2002-2013).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8

Η φάρμα “El Mato Tinto, η κεντρική υπηρεσία του οργανισμού ADP, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στην περμακουλτούρα το 1996, αποτελώντας ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης βασιζόμενη στις αρχές των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω εμπεριστατωμένης παρατήρησης και προβληματισμού. Η περμακουλτούρα θεμελιώνει ένα βιώσιμο περιβάλλον και παρέχει πλεονεκτήματα σε ολόκληρη την κοινωνία. Είκοσι ένα χρόνια γνώσης που αποκτήθηκε μέσα από σκέψη, δοκιμές και λάθη. Από την πρώτη στιγμή, η εφαρμογή της περμακουλτούρας ως θεραπευτικής μεθόδου, αποτέλεσε την βάση του πώς θα στηθεί και θα λειτουργήσει η φάρμα. Ο τρόπος λειτουργίας της φάρμας βασίζεται στην άμεση επαφή με το χώμα, με την βιοποικιλότητα και στο το μοντέλο της περμακουλτούρας. Η χρήση της γης ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό εργαλείο μας επιτρέπει να εξασκήσουμε την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό, τις εργασιακές δεξιότητες, την ανεκτικότητα, την συνεργασία και την αποδοτικότητα στην εργασία. Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός ADP παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς: σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, πανεπιστήμια (παρέχονται: πιστοποίηση σπουδών, μαθητεία, πρακτική άσκηση, διατμηματικά και διεπιστημονικά μαθήματα κατάρτισης), επαγγελματικά και προεπαγγελματικά εργαστήρια (ψυχική υγεία), ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ αγροτών και ειδικών (οριζόντια μάθηση) και αγροτική επέκταση (δημόσια διοίκηση). PERMIND

|

6


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

ŠENT, Η Εταιρία της Σλοβενίας για την Ψυχική Υγεία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός ανθρωπιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να στηρίξει άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με πιο ήπιες ψυχικές δυσκολίες, καθώς και τους συγγενείς τους, αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα ψυχικής υγείας. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στα πεδία κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας κ.α. Λειτουργεί ως ανθρωπιστικός φορέας και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν : ► ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: αποτελείται από δύο είδη προγραμμάτων, Κέντρα Ημέρας και Οικοτροφεία, τα οποία παρέχουν στους ωφελούμενους τα εξής: • Εργαστήρια ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, διαδραστικές ασκήσεις, κ.α.). • Ομάδες αυτοβοήθειας για συγγενείς και λήπτες των υπηρεσιών. • Εκπαιδευτικά εργαστήρια (εκμάθηση ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ, μαγειρικής, κ.α.) • Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης (μουσική, εργόχειρα, κατασκευές με πηλό, ζωγραφική, κ.α.) • Εργαστήρια αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου (επιτραπέζια παιχνίδια, γυμναστική, κ.α.) • Ταξίδια, κατασκήνωση, διακοπές, πεζοπορίες. • Διαλέξεις και διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών. • Επισκέψεις σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις … Οι επαγγελματίες του οργανισμού ŠENT παρέχουν στους ωφελούμενους συμβουλευτική, Ενημερωτικές συζητήσεις, συζητήσεις για συναισθηματική αποφόρτιση και υποστήριξη για την δημιουργία ατομικού πλάνου ζωής. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δωρεάν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8

► ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: ο οργανισμός ŠENT υλοποιεί ένα πρόγραμμα συνηγορίας με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και των συγγενών τους. Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας που προκαλούνται από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο οργανισμός SENT οργανώνει ετησίως συναντήσεις επαγγελματιών, στρογγυλά τραπέζια και συνέδρια με τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον τομέα ψυχικής υγείας. Έξι φορές τον χρόνο, ο οργανισμός ŠENT δημοσιεύει το περιοδικό "ŠENT", το οποίο περιλαμβάνει άρθρα από εξωτερικούς συνεργάτες, από επαγγελματίες του οργανισμού και από λήπτες των υπηρεσιών του. ► ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Η εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος της αποκατάστασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Ο οργανισμός ŠENT παρέχει τη δυνατότητα επανένταξης μέσα από διάφορα προγράμματα και συμβάλει στην ενίσχυση των πολιτικών με στόχο την ενεργητική απασχόληση (εκπαίδευση στην εργασία, κοινωφελής εργασία), καθώς και προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων στον χώρο της επαγγελματικής αποκατάστασης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ο οργανισμός ŠENT ίδρυσε τον κοινωνικό συνεταιρισμό Dobrovita plus d.o.o., επαγγελματικά κέντρα (Dlan, Karso, and Šentplavž), το ŠENTPRIMA – Ινστιτούτο για την επαγγελματική αποκατάσταση και την υποστηριζόμενη εργασία και το Ινστιτούτο Premiki στην πόλη Λουμπλιάνα για τη συμβουλευτική, την προώθηση και την ανάπτυξη της πρόσβασης στον τουρισμό.

PERMIND

|

7


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 1

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ.) είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981 από τον καθηγητή Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. Η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ έχει συμβάλλει σημαντικά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση της χώρας. Βασικό χαρακτηριστικό των δράσεων πρόληψης και έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης είναι ότι αυτές παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα για την αποφυγή της νοσηλείας και της ιδρυματοποίησης. Η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ υλοποιεί ένα πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης στην Αλεξανδρούπολη, στη βόρεια Ελλάδα, για ανθρώπους με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε δεξιότητες , ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη με την λιγότερη δυνατή εποπτεία από επαγγελματίες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 1 8 Ο οργανισμός Changemaker AB είναι φορέας παροχής εκπαίδευσης με στόχο να επιφέρει την αλλαγή, για επαγγελματίες, ομάδες και οργανισμούς. Το κίνητρο και ο στόχος του οργανισμού είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αλλαγή, συμμετοχικότητα, βιωσιμότητα, χαρά και δημιουργικότητα. Ο κόσμος του Changemaker περιέχει μια ποικιλία επιχειρηματικών δράσεων. Το πρακτορείο Changemaker προωθεί την αλλαγή μέσα από τη διαχείριση και τη συνεργασία σε προγράμματα που προάγουν την κοινωνική αλλαγή και την ενσωμάτωση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο φορέας συνεργάζεται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ο κλάδος της Εκπαίδευσης στον οργανισμό Changemaker ασχολείται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την κινηματογραφική παραγωγή, την ανάπτυξη ιστοσελίδων, την αστική ανάπτυξη και την καινοτομία. Το Bar Sociál είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που προάγει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Άλλες δραστηριότητες που έχει ο Changemaker είναι η συγγραφή, οι συναντήσεις, η παραγωγή μπύρας, και διαδικτυακές ανταλλαγές δημιουργών. Το κύριο μέρος των εσόδων του φορέα επαναεπενδύεται στην δημιουργία νέων πιλοτικών προγραμμάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Τα προγράμματα για την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και την ένταξη των ανθρώπων στην ελεύθερη αγορά εργασίας συντονίζονται κυρίως από το πρακτορείο Changemaker. Ο οργανισμός συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς για θέματα αλλαγών και ανάπτυξης. Foodmaker – Αστικός Ακτιβισμός www.foodmaker.se: Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός ίδρυσε την εταιρία αυτή στο Gothenburg με κύρια πεδία ενασχόλησης την παραγωγή τροφίμων, τον τομέα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, τον διατροφικό ακτιβισμό και τις κοινωνικές αλλαγές. Κάτω από την ομπρέλα του Αστικού Ακτιβισμού, η ιδέα του Foodmaker έχει οδηγήσει στην δημιουργία λαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε αναπτυξιακά προγράμματα, στην ίδρυση του δικτύου Food Lab West, στην ανάπτυξη νέων ιδεών, στην διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων και εργαστηρίων . Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός Changemaker συμμετέχει σε τρία Ευρωπαϊκά προγράμματα (Creative Europe, Erasmus+, Interreg). Το κύριο ενδιαφέρον του οργανισμού εστιάζεται στην την καινοτομία, την εκπαίδευση, την ψηφιοποίηση, την ενίσχυση της κοινωνικής επιρροής και τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

PERMIND

|

7


ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ P N

E

E W

R S

M L

I E

N T

D T

E

Απλά στείλτε e-mail στο  ekpsale1@gmail.com

Αριθμός συμφωνίας 2017-1-ES01-KA204-037996

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

R

Profile for Fundación INTRAS

Permind - Newsletter 1 - Greek  

Permind - Newsletter 1 - Greek