Page 1

N1_май | 2013

Добре дошли в бюлетин HORGANIC! Обучението не е предназначено само за деца или младежи на определена възраст. Учението е доживотен процес, който ни обогатява и ни позволява да растем и да бъдем по-добри граждани. Също така е отличен инструмент за придобиване на сила, особено за тези, които са изложени на риск от социално изключване, като например хора с психични проблеми. Доказано е, че дейности, свързани с растенията и природата са се оказали особено полезни за хората с психични увреждания и ние искаме те да се възползват от този факт. HORGANIC има за цел да бъде курс за градинарско обучение за горепосочената целева група: възрастни с психични заболявания. Курсът на обучение ще помогне на хората да развият познавателните си умения, да повишат самочувствието си, да усъвършенстват комуникативните си умения, и като цяло ще ги насърчи за здравословен начин на живот в хармония с природата. Този бюлетин се стреми да постигне разпространение на целите на HORGANIC: информиране за проекта и разпространение на резултатите от него, насърчаване на обучението за възрастни, намаляване на стигмата, свързана с психичните заболявания и увеличаване на видимостта на програма “Grundtvig “. В този първи етап: - Прочетете презентацията за проекта HORGANIC: цели, дейности, основните етапи. - Научете повече за партньорите на HORGANIC: профилите на организациите, работните сфери. - Разберете докъде сме стигнали с разработването на проекта, кои са следващите стъпки. - Разгледайте сайта на HORGANIC. Бюлетин HORGANIC ще бъде на разположение на всеки четири месеца, за да Ви информираме за напредъка на проекта и свързаните с него новини, които се надяваме да са Ви интересни и полезни. Приятно четене!

Този проект е финансиран с подкрепата на Програма "Учене през целия живот", "Grundtvig", под-програма, от Европейската комисия.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ HORGANIC? HORGANIC представлява обучение по градинарство, специално предназначено за възрастни, страдащи от психично заболяване. Обучението ще бъде допълнено от иновативен преживелищен подход. Някои упражнения и ролеви игри ще помогнат на обучаващите се да развият или да подобрят някои социални умения, които обикновен курс не може да ми даде. Основната цел на проекта е да се създаде новаторски модел на обучение в градинарство и цветарство чрез разработването на преживелищната методология, специално проектирани за целевата група на психично болни възрастни с цел улесняване и подобряване на тяхното обучение. Възможностите за учене през целия живот са нещо, което все още е трудно да се намери, особено, когато става въпрос за тази конкретна целева група. За да се въведе в практиката курсът по градинарство, ще са необходими четири учебни материали: Ръководство за учители, включващо пълна информация за всеки един от дидактическите уроци по градинарство и цветарство, както и подробна информация за упражненията от преживелищната методология за развитие на социални умения, и упражнения и ролеви игри за подкрепа на придобитите нови знания. Учебник за обучаващите се, включващ всички сесии по градинарство, за да се заздравят знанията им, и за да могат по-добре да следват учебните уроци. Учебно DVD, включващо примери от обучението, които ще помогнат на други организации, за да повторят този опит в техните центрове. HORGANIC се стреми да бъде семе, което ще расте в много различни места, за създаване на Европейската зелена общност. Този сайт има за цел също така да бъде подкрепящ инструмент за треньори, обучаващи се и организации, участващи в обучение на възрастни.


O Ozara

Newsletter

SUVOT SUVOT

Número. 7 Abril 2013

Spicing Up Vocational

Training

Las pruebas piloto del proyecto SUV y los resultados hasta el momen Los ejercicios y las clases de cocin problemas y los participantes están Четири европейски организации - Fundación INTRAS (Испания), лидер на инициативата, OZARA que están adquiriendo un montón w w w. o z a r a . o r g

Кой стои зад HORGANIC?

d.о.о. (Словения), федерация CJD Frechen (Германия) и Център за психично здраве “Проф. Н. informa En este boletín encontrarás Шипковенски“ (България), работят в продължение на три години и разработват дидактически cocina televisivo que hemos creado también algunas historias exitos материали и тестването им в три различни места в Европа с подкрепата наy Програмата “Учене sobre cómo preparar una gran co през целия живот”, “Grundtvig“, под-програма на Европейския съюз (2012-2015). Te a t r G r o d z k i

w w w. t e a t r g r o d z k i . p l

equipo. Finalmente podrás leer un de la opinión de los participantes de de las recetas que han preparado e

Esperamos que disfrutes de las si en compartir tu opinión con noso Facebook

http://www.facebook.com/pages/S Project/166486543372824?ref=hl

CJD Frechen

Fundación INTRAS

w w w. c j d - b b w - f r e c h e n . d e

w w w. i n t r a s. e s

INTRAS е испанска организация с нестопанска цел, която се посвещава на високо качество на изследванията и интервенциите в областта на психичното здраве. Нейната1основна целева група се състои от хора, страдащи от психични разстройства. Организацията извършва дейности и предлага услуги за хората с увреждания, за възрастни и за хората в риск от социално изключване, като цяло. Над 80 души (психиатри, психолози и специалисти в социалната и образователната сфера) работят в осемте центрове на INTRAS, извършващи проучвания, обучение и клинична практика. Години професионална работа, както в областта на европейските проекти, така Ozara и в развитието на нови технологии, програми и приложения за когнитивна Las pruebas piloto del proyecto SUVOT están a punto de terminar рехабилитация, w w w. o z a r a . o r g обучение и лечение на психичните болести на INTRAS солиден опит и отлична база. y los resultados hasta дадоха el momento no podrían ser mejores. Los ejercicios y las clases de cocina se están desarrollando Освен, че отговаря за координация на проекта HORGANIC, INTRAS ще sin извършва пилотно problemas y los participantes están cada día más motivados, ya обучение за възрастни, осигурявайки необходимата инфраструктура и персонал, за да осигури que están adquiriendo un montón de nuevas competencias. високи постижения в развитието на обучителните инструменти. Организацията също така ще este boletín encontrarásиinformación acerca del programa de посредническа отговаря за дейностите поEnразпространяване ще действа като издателска cocina televisivo que hemos creado y que te invitamos a visitar структура, поради опита сиyвtambién публикуването на книги, клинични и видео документи. algunas historias exitosas en Eslovenia y Alemania sobre cómo una gran comida y на sobre el trabajo en OZARA d.o.o. е една от компаниите съсpreparar статут за предоставяне заетост на хората с увреждания equipo. Finalmente podrás leer un divertido artículo que habla Нейната мисия е обучение, заетост и социално включване на хората с увреждания. de la opinión de los participantes del curso SUVOT sobre algunas w w w. t e a t r g r o d z k i . p l В този смисъл целите на компанията са: han обучение и en заетост на целевата група в рамките на de las recetas que preparado estos últimos meses. подкрепяните и защитени работни места, адаптиране на работни места за равни възможности, Esperamos que disfrutes de las siguientes páginas, no dudes осигуряване на експертна помощ, както придружаване работа, en compartir tu и opinión con nosotrosпоenвреме nuestraна página de предоставяне на интересни програми като основа Facebookза наемане на работа на лица с увреждания, образование и обучение на хора с увреждания и експерти, работещи с тях. Мисията се осъществява в рамките http://www.facebook.com/pages/Suvotна следното производство Project/166486543372824?ref=hl и обслужващи дейности: керамика, дърводелство, шевна дейност, поддръжка на зелени площи, почистване, работа по поддръжката, програми за обучение, CJD Frechen услуги за професионална рехабилитация, програма за социално включване, и други интересни w w w. c j d - b b w - f r e c h e n . d e програми за заетост на лица с увреждания. Богатият опит в защитени работни места, ще помогне на консорциума, да предложи на целевата група не само курс за обучение, но също така и възможности за намиране на работа. 1 Te a t r G r o d z kвi Словения.

Suvot TEAM

Su


CJD Frechen е голяма национална професионална институция, с около 150 центъра на различни места, в които работят 8 000 служители и ежегодно се обучават около 150 000 млади и възрастни хора, които в по-голямата си част страдат от различни увреждания. Две от работните области, в които участниците могат да се обучават са озеленяване и отглеждане на декоративни растения. CJD действа като посредник в структурата между професионалното образование, проучвания, рехабилитацията и пазара на труда, в тясно взаимодействие с Националната агенция за труда, с местните и регионалните отдели, университети и висши училища в провинцията и психологичнии, болнични и други важни фигури в обществената система за здравеопазване. Като една от най-силните и най-известните професионални институции в Германия, CJD ще гарантира, че преподавателските инструменти, разработеният и пилотно проведен тренинг, ще отговорят на най-високите стандарти на академични постижения в съвременното обучение на възрастни. Център за психично здраве“Проф. Н. Шипковенски”е лечебно заведение за град София, България, в рамките на разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването, чрез извършване на диагностика, лечение и дейности в областта на социална рехабилитация на психичните разстройства и психичното здраве. Мисията на лечебното заведение е извършване на дейности за подобряване на качеството на живот на лица с остри и хронични психични заболявания, възстановяване на здравето, контрол и стабилизация на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени, опит за премахване или облекчаване на страданието и психологическия дискомфорт. Визията на лечебното заведение се фокусира върху предоставяне на безусловна медицински грижи, свързани с качеството на изпълнението, безопасността на пациентите и персонала, попълване на екипа с добре обучено и подготвено следващо поколение на квалифицирани специалисти, въвеждане на нови медицински техники и иновации. Този ценен опит е ключов фактор за развитието на иновативна преживелищна методология на базата на подхода, които правят HORGANIC уникален курс по градинарство.


Къде сме сега? Откъде идваме? Ние проведохме първата среща през октомври 2012 година във Ваядолид, Испания. Това беше старта на планираните дейности за следващите три години. Работихме заедно за установяването на високи критерии за качество чрез създаването на Съвет за качество, което ще осигури високи стандарти по време на цялата продължителност на проекта. В момента работим върху развитието на педагогическото ръководство за градинарство и цветарство, проектиране на книгата, като се вземат предвид специфичните нужди на целевата ни група. Вече е на разположение HORGANIC уебсайт, там ще намерите актуална информация за тази инициатива, снимки, коментари от нашите участници и т.н. Каним Ви да го посетите в http:// horganic.intras.es.


Този проект е финансиран с подкрепата на Програма “Учене през целия живот”, “Grundtvig”, под програма, от Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за всякаква злоупотреба, която може да бъде направена на базата на информацията, съдържаща се в тази старница.

За контакти: gabi.tarashoeva@gmail.com ще намерите актуална информация за проекта HORGANIC. http://horganic.intras.es Horganic

Horganic newsletter 1 (Bulgarian version)  

Horganic newsletter 1 (Bulgarian version)