__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 1_ December 2012 www.innovage-project.eu

INNEHÅLL

Välkommen till INNOVAge Nyhetsbrev!

Välkommen till INNOVAge Nyhetsbrev

1

OM INNOVAge

2

VILKA ÄR VI

3

Demografiska trender kräver en innovativ strategi som sedan leder till en förstärkning av kreativa interaktioner i kunskapstriangeln (business-, privat-, forskningssektorer). INNOVAge projektet, som fokuserar på åldrande som en del av en övergripande strategi, att ömsesidigt förstärkta innovationspolitik och regional konkurrenskraft, koncentrerar sig på de möjligheter som två viktiga begrepp som rör åldrande och kortfattat definieras eko-oberoende liv. Trots den potential självständigt boende och den relativa tillämpningen av miljöinnovationslösningar, är dess fördelar och tekniska mognad fortfarande begränsad eftersom beslutsfattare upplever svårigheter att samordna sin politik med forskningsprogram. I detta sammanhang har fjorton europeiska regioner gått samman för att stärka kopplingen mellan agenter och integrationspolitik som rör eko-oberoende liv för äldre.

SENASTE AKTIVITETER 9 KONTAKT

10

INNOVage projektet har gjorts möjligt tack vare Interregionala Samarbetsprogrammet INTERREG IVC, finansierat av Europeiska Unionen's Regionala Utvecklingsfond. European Union European Regional Developme nt Fund


2 www.innovage-project.eu

OM INNOVAge INNOVAge är ett projekt som stöds inom ramen för Interreg IVC Innovation & Miljö, där regioner i Europa delar lösningar. Marche Regional Authority (Italien) leder INNOVAge, vilket syftar till att öka och förbättra effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom eko-oberoende liv för äldre och genom nätverk och mentorskap förbättra verksamheten på regional och interregional nivå. Projektet fokuserar på att hjälpa äldre människor att leva självständigt längre i sina hem, öka deras självständighet och hjälpa dem att utföra sina dagliga aktiviteter.

INNOVAge nyckelfrågor •

Skapa en metod och instrument som möjliggör för regionala beslutsfattare att införa en effektiv tvärvetenskaplig/ flera sektorer/ samlad politik.

Möta problemet med eko-självständigt boende genom att förbättra styrmodell på ett nytt och mer effektivt sätt.

Öka innovationer inom alla sektorer med anknytning till åldrande i kombination med ökad resurseffektivitet och överlappning av vanliga hinder.

INNOVAge aktiviteter •

God praxis: Identifiera och analysera framgångsrika erfaren-heter från innovationsdrivna kluster, att planera politiken i klusterutveckling och samordning av lokala strategiska partnerskap.

Klustring: Att skapa ett europeiskt nätverk av företag och tillhörande institutioner (offentlig-, business-, privata-, forskningssektorer och slutanvändare) som delar liknande intressen om innovationspolitik för ett oberoende liv för äldre.

InnoHubs: Skapa fjorton regionala innovationskontor som syftar till att stärka kunskap och samarbete mellan aktörer med fokus på miljövänlig innovation och smarta hem för äldre.

Politiska strategier: Uppmärksamma åldrande frågor och utforma nya strategier som kan avsevärt förbättra livet för de äldre.


3 www.innovage-project.eu

VILKA ÄR VI? Vi består av femton lokala och regionala organisationer från Fjorton Europeiska länder som är verksamma inom innovationer för äldre. Vi är uppdelade i två grupper: mentorskap och lärande, beroende på erfarenhet och kunskap i de viktigaste områdena.

Projektpartner IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y León www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundación INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

Projektledning

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se


4 www.innovage-project.eu

SENASTE AKTIVITETER Partner’ möten Kick off möte i Ancona (Italien), maj 2012. Första personliga kontakt mellan projektpartner. Under dessa dagar gjorde vi en översikt över de viktigaste projektmålen och aktiviteterna, samt deltog i den första tematiska workshopen och i det första studiebesöket. 1:a Partnermötet i Grenoble (Frankrike), september 2012. I detta möte fick partnerna dela de första resultaten av detta projekt och fortsätta med planering och uppföljning. Den andra tematiska workshopen och studiebesöket genomfördes under detta möte.

Partner möten Genom tematiska workshops arbetade partner igenom gemensamma frågor, nätverk, viktiga intressenter. innovation och slutanvändare. 1:a workshopen, 15 maj 2012, Ancona - Analysera miljöinnovationserfarenheter för användarorienterade lösningar för att förbättra äldres självständiga boende hemma. Fokusering på IKT för ett självständigt boende och trygghet/säkerhet i hemmet. Partner och företrädare från andra EU-projekt hade möjlighet att utforska den fyrdubbla helix-modellen, offentliga, privata och akademiska aktörer presenterade och beskrev gröna och användarvänliga lösningar för att förbättra äldres självständiga boende hemma. 2:a workshopen, 20 september 2012, Grenoble-Hemservice för äldre. Eko-designstrategins tillämpning på produkters och/eller tjänsters utveckling diskuterades i samband med utnyttjande av denna metod ur industriellt perspektiv. Några exempel för ett självständigt liv för äldre och smarta hem presenterades. Presentation av sociala tjänster i hemmet för äldre och om slutanvändares engagemang i produkter/ tjänster för utveckling genomfördes också.


5 www.innovage-project.eu

Studiebesök Genom studiebesöken har partner och innovationsintressenter haft möjlighet att i första hand se de framgångsrika och innovativa klustren och innovationshubbarna. 1a Studiebesöket 16 maj 2012, Ancona - i-Live Marche Region Kluster för omgivningsoberoende liv & Eco Investsterings Intelligent Teknologi för Eco-hållbar självständighetMer än 20 personer deltog I besöket som var delat i två delar:

HomeLab and Indesit Company HomeLab-konsortiet bygger på idén om att skapa ett nätverk för att utveckla en "öppen innovationsmodell” som möjliggör för företag, universitet och forskningsorganisationer att utbyta erfarenheter, kunskaper och patent, för att främja en kultur av innovation och definiera standarder för kommunikation och interoperabilitet mellan produkter och tjänster i hemmet. Företaget INDESIT huvudsakliga affärsidé är att vara en global ledare inom produktion av eko-kompatibla tekniska lösningar som ger människor "kvalitetstid" varje dag.

Loccioni Leaf House Loccioni Leaf House är ett verkligt skyltfönster för klimatneutrala energihus helt producerade av förnybara material och utan CO2utsläpp. Leaf House är ett tekniskt innovativt hus byggt för miljön. Det är ett laboratorium för ny ren energiteknik och en plats för inspiration och framtida utbildning. Leaf House består av sex lägenheter, ett riktigt hus där verkliga människor bor i ett hus byggt utifrån målen.


6 www.innovage-project.eu

2a Studiebesöket 21-22 juni 2012, Holland - TNO Innovation för Livet. 40 europeiska gäster besökte TNO, vilka visade holländska exempel inom eko-självständigt boende och smarta hem. Fokus för detta besök var medverkan av slutanvändare i självständiga boenden. TNO besöket syftade till att visa Quadruple Helix i praktiken: den första dagen genom att visa samarbetet mellan kunskapsinstitut, branschen och hälso- och sjukvård, den andra dagen genom att visa hur beslutsfattare kan vara involverade. TNO kontor i Hoofddorp och Woerden Besöket inleddes med en presentation av sociala kostnader / nyttoanalyser inom gerontologiteknik och exempel på Rosetta, ett gerontologitekniksystem för personer som lider av Alzheimer. En TNO studie visar att arbetskostnadsbesparingarna efter införande av Rosetta inte uppväger investeringarna. Senare hade deltagarna möjlighet att besöka den åldrande-på-plats bostadsutställningen där designen var differentierad beroende på livsstil och typer av nedsättning: (1) komfort, säkerhet och synsvagas hem (CSL), (2) dementas hem, (3) KOL och mobilitethem.

Äldreboendet Bergweg komplex f ö r Stiftelsen Humanitas, Rotterdam Detta komplex har cirka 195 lägenheter för äldre, småskaliga boende och omvårdnad för personer med Alzheimers sjukdom samt särskilda dagvårdinrättningar. Kommunen anordnade en konferens om "Möjligheter för hemtjänstområden och införlivandet av användarnas behov i planering och genomförande". Under konferensen undertecknades ett avtal mellan Rotterdams kommun och TNO om att de ska samarbeta om ett åtagande för att åstadkomma "stadsdelar för ett vitalt liv".


7 www.innovage-project.eu

3e Studiebesöket 20-21 september 2012, Grenoble - ADEBAG Kluster för eco-innovation för mer självständigt liv service och produkter. ADEBAG/MEDIC@LPS välkomnade en europeisk delegation med 28 deltagare bestående av INNOVAge projektpartners och innovationsintressenter. Studiebesöket var uppdelat i två delar: CEA Leti UCEA utställning Deltagarna besökte montern för CEA-Leti många framgångar. Leti är ett institut i CEA, en fransk forsknings- och teknikorganisation med verksamhet inom energi, IT, sjukvård, försvar och säkerhet. Det är inriktat på att skapa värde och innovation genom tekniköverföring till dess industriella partners. Leti är specialiserat på nanoteknik och dess tillämpningar, från trådlösa enheter och system, till biologi, hälso- och fotonik. NEMS och MEMS är kärnan i verksamheten.

La Rumba byggnaden Den andra delen av studiebesöket genomfördes i en lågenergiförbruknings och generationsövergripande byggnad "La Rumba", som består av 29 sociala lägenheter där 15 av dem har särskilda faciliteter för äldre som saknar autonomi. Byggnaden ligger i Village 2 stadsdel i Echirolles City och byggdes och förvaltas av Société Dauphinoise pour l'Habitat med stöd av Echirolles City. Små grupper av delegationen besökte Louis och Marie-Louise Roche lägenhet, 82 respektive 80 år gamla. Denna byggnad är del av ett globalt rehabiliteringsprojekt i hela Village 2 stadsdel.

Regional Studie 14 analyser av tillståndet i INNOVAge regionerna har genomförts för att belysa relativa styrkor och svagheter för hur miljöinnovation tillämpas för självständigt liv för äldre människor och smarta hem. Baserat på detta har en tväranalys och heltäckande översikt över styrkor, svagheter, möjligheter och hot för INNOVAge regioner utvecklats.


8 www.innovage-project.eu

NÄSTA UTVECKLING •

En katalog över bra exempel, som gör det möjligt för allmänheten att få tillgång till en sammanställning av goda erfarenheter av innovationsdrivna kluster, planering och samordning av lokala strategiska partnerskap samt utveckling av kluster.

Studiebesök:

SEHTA (UK, december 2012)

Östersjöninstitutet i Finland (BIF) (Finland, juni 2013))

Workshops inom: Användares förmåga, acceptans, etikiska aspekter (Spanien, april 2 0 1 3 ) •

Effektiv offentlig politik för att stimulera innovation (Bulgarien, oktober 2013) • Medvetenhet om äldre/användarnas behov (Tjeckien, juni 2014) •

Innovationskluster driven ledning (Belgien, november 2014)

Utbildningstillfällen för att stödja beslutsfattare

Etablering av InnoHubs i 14 partnerländers regioner


9 www.innovage-project.eu

INNOVAGE ORDLISTA Aktivt åldrande Aktivt åldrande definieras av Världshälsoorganisationen som processen att optimera möjligheterna till hälsa, delaktighet och trygghet i syfte att höja kvaliteten på livet för äldre människor. Det gör det möjligt för människor att förverkliga sin potential för välbefinnande hela livet och delta i samhället efter sina behov, önskningar och förmågor, samtidigt ge dem adekvat skydd, säkerhet och omsorg när de behöver hjälp.

Eco-innovation Miljöinnovation är innovation som minskar användningen av naturresurser och begränsar utsläpp av skadliga ämnen i hela livscykeln. Det definieras som produkter, tekniker, tjänster eller processer som syftar till att förebygga eller minska miljöpåverkan eller som bidrar till optimal användning av resurserna. Självständigt liv Självständigt liv hjälper äldre människor att leva självständigt genom att hantera de oundvikliga fysiska och kognitiva funktionsnedsättningarna, som ofta förknippas med att bli gammal. Det ses som ett steg i vårdkedjan där hemtjänst är nästa steg, ett levande arrangemang som maximerar självständighet och självbestämmande, särskilt för funktionshindrade som bor ute i samhället i stället för i en medicinsk anläggning. Smarta hem Ett smart hus är ett hus som har mycket avancerade automatiska system för belysning, temperaturreglering, multimedia, säkerhet, fönster och dörrar och många andra funktioner. I smarta hem ansluts alla apparater och anordningar så att de kan kommunicera med varandra och slutanvändarna. Forskningsdrivna Kluster (RDC) RDC kan definieras som "kluster som bygger främst på forskning och utveckling som en källa till innovation och konkurrenskraft, och relativt mindre på andra källor". De skiljer sig vanligtvis från vanliga tekniska och innovationskluster av det faktum att de har en starkare vetenskaplig/ forskningsbas och genom deras förmåga att generera en högre frekvens av innovativa företag som kan kommersialisera och exploatera forskningen.


www.innovage-project.eu f枚r mer information

Projektpartner IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y Le贸n www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundaci贸n INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se

Projektledning IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

INNOVage projektet har gjorts m枚jligt tack vare Interregionala Samarbetsprogrammet INTERREG IVC, finansierat av Europeiska Unionen's Regionala Utvecklingsfond. European Union European Regional Developme nt Fund

Profile for Fundación INTRAS

15 newsletter innovage vfinal se  

15 newsletter innovage vfinal se