{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nº 1_ Grudzień 2012 www.innovage-project.eu

STRESZCZENIE

Witamy w Biuletynie INNOVAge!

Witamy w Biuletynie INNOVage_1

Tendencje demograficzne pokazują że innowacyjne podejście do polityki, jest konieczne do wzmocnienia twórczych interakcji w trójkącie wiedzy (sektory: biznes-prywatny-badania). Projekt INNOVage, który skupia się na procesie starzenia się, oraz rozwoju polityki innowacji, prowadzi do konkurencyjności regionalnej, łączącej proces starzenia się z eko-niezależnym życiem. Pomimo potencjału niezależnego życia oraz rozsądnej polityki wcielania eko-innowacyjnych rozwiązań, decydenci napotykają trudności w koordynowaniu swoich polityk oraz programów badawczych. W tym kontekście, czternaście europejskich regionów zjednoczyło siły w celu wzmocnienia powiązań pomiędzy agencjami odpowiedzialnymi za zdrowie, usługi społeczne i zrównoważony rozwój oraz w celu lepszej integracji polityk związanych z eko-niezależnym życiem dla osób w podeszłym wieku.

O INNOVAGE_2 KIM JESTEŚMY?_3 NAJNOWSZE DZIAŁANIA_4 NAJBLIŻSZE WYDARZENIA_8 SŁOWNIK POJĘĆ INNOVAGE_9 KONTAKT_10

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.


2 www.innovage-project.eu

O INNOVAGE INNOVAge jest projektem wspieranym w ramach INTERREG IVC Innovation & Environment, Regions of Europe Sharing Solutions. Jest nadzorowany przez Marche Regional Authority (Włochy). Celem INNOVAge jest zwiększanie i poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarze eko-niezależnego życia dla osób starszych poprzez sieci kontaktów, oraz doradztwo na szczeblu regionalnym i międzyregionalnym. Polityka ta koncentruje się na pomocy ludziom w podeszłym wieku w zakresie dłuższego samodzielnego życia w swych domach, zwiększając ich autonomię i pomagając im w wykonywaniu codziennych czynności.

Kluczowe cele INNOVAge •

Zapewnić metodologię oraz instrumenty, które umożliwią decydentom danego regionu wprowadzenie skutecznej/ wielosektorowej/ zintegrowanej polityki.

Stawić czoło problemowi eko-niezależnego życia przez udoskonalanie modelu zarządzania w nowy i skuteczniejszy sposób.

Zwiększać innowacyjność we wszystkich sektorach powiązanych ze zjawiskiem starzenia się w połączeniu ze zwiększoną efektywnością zasobów oraz pokonywaniem powszechnie spotykanych barier.

Główne działania INNOVAge •

Dobre praktyki: identyfikowanie i analizowanie udanych doświadczeń w obszarze klastrów innowacyjności, strategii planowania w rozwoju klastrów oraz lokalnej koordynacji strategicznego partnerstwa.

Clustering: Stworzenie europejskiej sieci firm i instytucji zrzeszonych (sektory: publiczny-biznesowy-prywatny-badań oraz ostateczni odbiorcy), dzielących podobne zainteresowania względem strategii innowacyjności oraz niezależnego życia osób starszych.

InnoHubs - Biura Innowacji: Uruchomienie czternastu regionalnych biur innowacji, których celem jest wzmacnianie działań w zakresie wiedzy i współpracy pomiędzy przedstawicielami, skupiając się na eko-innowacyjności i inteligentnych domach dla osób w podeszłym wieku.

Strategie polityczne: Zajęcie się problemami zjawiska starzenia się oraz inicjowanie nowych strategii politycznych, które są w stanie wyraźnie poprawić życie osób w podeszłym wieku.


3 www.innovage-project.eu

KIM JESTEŚMY? Składamy się z piętnastu lokalnych i regionalnych organizacji działających w obszarach innowacji na rzecz osób starszych, z czternastu krajów europejskich. Jesteśmy podzieleni na dwie grupy: Grupę Doradczą i Grupę Uczącą się, w zależności od doświadczenia i wiedzy w zakresie głównych tematów.

WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌƐ Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y León www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundación INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

'ĞŶĞƌĂůƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se


4 www.innovage-project.eu

NAJNOWSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Spotkania Partnerów Spotkanie inaugurujące projekt – Ancona (Włochy), Maj 2012. Nawiązano pierwszy osobisty kontakt pomiędzy partnerami projektu. Podczas tych dni, dokonaliśmy przeglądu głównych celów i przedsięwzięć w projekcie, jak również wzięliśmy udział w pierwszych warsztatach tematycznych oraz wizycie studyjnej. Pierwsze spotkanie Partnerów - Grenoble (Francja), Wrzesień 2012. Spotkanie to umożliwiło partnerom podzielenie się pierwszymi efektami projektu i kontynuowanie planowania oraz monitorowania. Podczas tego spotkania miały miejsce również drugie warsztaty tematyczne i wizyta studyjna.

Spotkania Partnerów W trakcie warsztatów tematycznych, partnerzy pracowali nad szczegółowymi i wspólnymi zagadnieniami, partnerstwie w kluczowych innowacjach oraz ostatecznych odbiorcach. Pierwsze warsztaty – 15 maja 2012, Ancona – Zgłębianie doświadczeń w zakresie eko-innowacji względem rozwiązań zorientowanych na uczestnika, celem poprawy samodzielnego życia osób starszych w domu. 

Skoncentrowanie się na technologii informacyjnej i technologii komunikacji (ICT) dla niezależnego życia i bezpieczeństwa w domu. Partnerzy i przedstawiciele innych projektów UE mieli szansę przeanalizowania modelu Quadruple (quadruple helix model) i wyszczególnienia rozwiązań ekologicznych i zorientowanych na użytkownika celem polepszenia samodzielnego życia osób w podeszłym wieku w domu, zaprezentowanych przez przedstawicieli sektorów: publicznego, prywatnego i naukowego. Drugie warsztaty – 20 września 2012, Grenoble – Usługi domowe dla osób starszych. Podejście eko w ulepszaniu projektowanego produktu i/lub usług było omawiane w powiązaniu z korzyścią takiego podejścia z przemysłowego punktu widzenia. Podano kilka przykładów poświęconych niezależnemu życiu osób starszych i inteligentnych domów. Wygłoszono również prelekcje na temat usług społecznych świadczonych w domach dla osób starszych i dotyczące zaangażowania użytkowników końcowych w rozwój produktów i usług.


5 www.innovage-project.eu

WIZYTY STUDYJNE W trakcie wizyt studyjnych partnerzy oraz podmioty zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami mieli okazję osobiście zobaczyć udane i innowacyjne klastry oraz biura innowacji (inno-hubs). Pierwsza wizyta studyjna – 16 maja 2012, Ancona – i-Live Marche Region Cluster on Ambient Independent living & Eco Investing Intelligence Technologies for Independent Eco-sustainability Ponad 20 osób uczestniczyło w wydarzeniu, które podzielone zostało na dwie części: Home Lab i Indesit Company Konsorcjum HomeLab w swej działalności opiera się na idei stworzenia sieci dla rozwoju modelu „otwartej innowacji” umożliwiającemu przedsiębiorstwom, uniwersytetom oraz organizacjom badawczym podzielenie się doświadczeniami i patentami na rzecz sprzyjania kulturze innowacyjności oraz określania standardów komunikacji i współdziałania pomiędzy produktami i usługami w domu. Naczelną misją firmy Indesit jest pozostawanie globalnym liderem w produkcji eko-kompatybilnych rozwiązań technologicznych, które dają ludziom możliwość dobrego zarządzania czasem każdego dnia. Leaf House de Loccioni Loccioni Leaf House służy prawdziwym przykładem, gdzie energia dla domu neutralna w węgiel jest całkowicie produkowana przez odnawialne źródła bez emisji dwutlenku węgla. Lear House jest technologicznie innowacyjnym domem dla środowiska. Jest laboratorium dla nowych technologii czystej energii oraz miejscem inspiracji i przyszłej edukacji. Lear House składa się z sześciu apartamentów, jest prawdziwym domem gdzie mieszkają ludzie.


6 www.innovage-project.eu

Druga wizyta studyjna – 21-22 czerwca 2012, Holandia - TNO Innovation for Life 40 gości z Europy odwiedziło TNO, gdzie zaprezentowano holenderskie praktyki w obszarze eko-niezależnego życia oraz inteligentnych domów. Centrum zainteresowania wizyty stanowił udział użytkownika końcowego w niezależnym życiu. TNO postawiło sobie za cel ukazanie modelu „quadruple” w praktyce: pierwszego dnia przez ukazanie współpracy pomiędzy ośrodkami wiedzy, przemysłem oraz opieką zdrowotną, drugiego zaś przez zademonstrowanie możliwości zaangażowania decydentów politycznych. Biuro TNO w Hoofddorp i Woerden Wizyta rozpoczęła się prezentacją na temat społecznych analiz kosztów/korzyści gero-technologii oraz przykładu Rosetty, gerotechnologicznego systemu dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Badania TNO pokazują, że oszczędności kosztów pracy po wprowadzeniu Rosetty nie przeważają inwestycji. Następnie, uczestnicy mieli okazję odwiedzić mieszkania stworzone dla starzenia się w swoim miejscu zamieszkania (ageing-in-place), których projekty są zróżnicowane wedle stylu życia oraz rodzaju niedogodności: (1) wygoda, bezpieczeństwo oraz dom dla osób niedowidzących; (2) dom dla osób cierpiących na demencję; (3) dom dla osób cierpiących na przewlekłą chorobę płuc oraz ułatwiający mobilność. Kompleks Stichting Humanitas dla osób starszych w Bergweg, Rotterdam W tym kompleksie znajduje się około 195 apartamentów dla osób starszych, niewielkich powierzchniowo budynków mieszkalnych oraz opieki zdrowotnej dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz specjalne udogodnienia w sprawowaniu codziennej opieki. Samorząd miasta zorganizował konferencję na temat „Szanse ośrodków dla osób wymagających częściowej opieki oraz włączanie potrzeb użytkowników w planowanie i realizację”. W trakcie konferencji podpisany został kontrakt pomiędzy samorządem miasta Rotterdam i TNO, wyrażając zgodę na zobowiązanie na współpracę celem doskonalenia „sąsiedztwo dla życia w witalności”.


7 www.innovage-project.eu

Trzecia wizyta studyjna – 20-21 września 2012, Grenoble - Klaster MEDIC@LPS o eko-innowacyjności dla usług i produktów związanych z bardziej samodzielnym funkcjonowaniem MEDIC@LPS powitał delegację 28 uczestników, złożonych z partnerów projektu oraz podmiotów zainteresowanych innowacjami. Wizyta studyjna została podzielona na dwie części: The CEA Leti Showroom Uczestnicy złożyli wizytę CEA, gdzie mogli zapoznać się z wieloma osiągnięciami CEA-Leti. Leti to ośrodek naukowy CEA, francuskiej organizacji badań i technologii działającej w obszarze energii, informatyki, opieki zdrowotnej, obrony oraz bezpieczeństwa. Skupia się na tworzeniu wartości oraz innowacyjności poprzez transfer technologii do swoich partnerów przemysłowych. Leti specjalizuje się w nanotechnologiach i ich wdrażaniu, począwszy od urządzeń i systemów bezprzewodowych po biologię, opiekę zdrowotną i fotonikę. Sednem działań pozostają tu układy NEMS oraz MEMS. Budynek La Rumba Druga część wizyty była poświęcona zwiedzaniu wielopokoleniowego budynku La Rumba o niskiej zużywalności energii, złożonego z 29 apartamentów, wśród których 15 posiada specjalne udogodnienia dla osób w podeszłym wieku, które nie są w pełni samodzielne. Budynek znajduje się w sąsiedztwie Village 2, w mieście Echirolles i został skonstruowany i zarządzany przez Société Dauphinoise pour l’Habitat przy wsparciu miasta Echirolles. Mniej liczne delegacje odwiedziły apartament Louis i Marie-Louise Roche, w wieku odpowiednio 82 i 80 lat. Ten budynek jest częścią globalnego projektu rehabilitacyjnego całego sąsiedztwa Village 2.

Badania Regionów Przeprowadzono 14 analiz aktualnego stanu wiedzy o regionach INNOVAge, aby uwypuklić względnie mocne i słabe strony w obszarze eko-innowacyjności wdrażanej do niezależnego życia osób w podeszłym wieku i inteligentnych domów. Na tej podstawie, stworzono przekrojową analizę oraz wyczerpujący przegląd ogólnych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w regionach INNOVAge.


8 www.innovage-project.eu

KOLEJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA •

Katalog Dobrych Praktyk, który umożliwi powszechny dostęp do zbioru udanych doświadczeń klastra innowacyjności i planowanych linii postępowania w lokalnej koordynacji partnerstwa strategicznego oraz rozwoju klastra.

Wizyty studyjne:

SETHA (Wielka Brytania, grudzień 2012)

The Baltic Institute of Finland (BIF) (Finlandia, czerwiec 2013)

Warsztaty na tematy: •

Możliwości użytkownika, akceptacja, aspekty etyczne (Hiszpania, kwiecień 2013)

Efektywne polityki państwowe celem pobudzenia innowacyjności (Bułgaria, październik 2013)

Świadomość potrzeb osób w podeszłym wieku/ użytkowników (Czechy, czerwiec 2014)

Zarządzanie Klasterem Innowacyjności (Belgia, Listopad 2014)

Sesje szkoleniowe dla wspierania decydentów.

Ustanowienie Biur Innowacji (InnoHubs) w 14 regionach partnerskich


9 www.innovage-project.eu

SŁOWNIK POJĘĆ INNOVAGE Active ageing – Aktywne starzenie się „Aktywne starzenie się” - jest zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako proces optymizacji szans w kwestii zdrowia, udziału oraz bezpieczeństwa celem polepszania jakości życia, kiedy ludzie starzeją się. Umożliwia to ludziom realizację swojego potencjału do zachowania dobrego samopoczucia i stanu zdrowia oraz uczestniczenia w życiu społeczności wedle potrzeb, pragnień, bezpieczeństwa oraz opieki, kiedy konieczna jest pomoc. Eco-innovation – Eko-innowacyjność Eko-innowacyjność to innowacyjność, która zmniejsza zużycie zasobów naturalnych oraz ogranicza emisję szkodliwych substancji w trakcie całego cyklu życiowego. Definiuje się ją jako produkty, techniki, usługi lub procesy, których celem jest zapobieganie lub zmniejszanie wpływów środowiska lub tych, które przyczyniają się do optymalnego użycia środków. Independent living – Niezależne życie Niezależne życie pomaga osobom w podeszłym wieku na samodzielne funkcjonowanie poprzez zarządzanie nieuniknionym niedogodnościom fizycznym oraz poznawczym, często związanym z procesem starzenia się. Jest ono postrzegane jako krok w ciągłości opieki z pomocą dla osób w podeszłym wieku, jako krok kolejny, warunki mieszkaniowe, które maksymalizują samodzielność i samostanowienie, szczególnie osobom nie w pełni sprawnym, zamieszkującym w społeczności a nie zakładzie opieki lekarskiej. Smart home – Inteligentny dom Jest to dom, który posiada wysoce zaawansowane systemy automatycznie w zakresie oświetlenia, kontroli temperatury, multi mediów, bezpieczeństwa, automatyki okien i drzwi oraz wiele innych funkcji. Inteligentne domy łączą wszystkie przyrządy i urządzenia, ażeby mogły się komunikować ze sobą oraz użytkownikami końcowymi. Research Driven Clusters (RDC) – Klastry badawcze Mogą być one zdefiniowane jako “klastry, które polegają w przeważającej mierze na badaniach oraz rozwoju jako źródle innowacyjności i współzawodnictwa a relatywnie mniej na innych źródłach”. Zwykle różnią się od standardowych technologicznych i innowacyjnych klastrów tym, iż posiadają mocniejszą bazę naukowo/badawczą oraz zdolnością do generowania większej ilośći innowacyjnych przedsiębiorstw, które są w stanie komercjalizować i wykorzystywać badania.


www.innovage-project.eu for futher information

Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y Le贸n www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl esther.felix@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundaci贸n INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se

General secretariat IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.

Profile for Fundación INTRAS

13 newsletter innovage vfinal pl  

13 newsletter innovage vfinal pl