__MAIN_TEXT__

Page 1

Κατάλογος Καλών Πρακτικών

1

European Union European Regional Development Fund


Καλές πρακτικές Διάγνωση και ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών συνεργατικών σχηματισμών που βασίζονται στην καινοτομία, πολιτικών σχεδιασμού ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και συντονισμού τοπικών στρατηγικών εταιρικών σχημάτων.

2

Συνεργατικός σχηματισμός Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρήσεων και συνεργαζόμενων ινστιτούτων (δημοσίου-ιδιωτικού-ερευνητικού τομέα και τελικοί χρήστες) που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα αναφορικά με πολιτικές καινοτομίας και με ανεξάρτητη διαβίωση για ηλικιωμένους. Κόμβοι Καινοτομίας (InnoHubs) Δημιουργία 14 περιφερειακών γραφείων καινοτομίας που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της γνώσης και σε δράσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική καινοτομία και σε εφαρμογές έξυπνων σπιτιών για τους ηλικιωμένους. Στρατηγικές - πολιτικές Αντιμετώπιση θεμάτων γήρανσης και επινόηση νέων στρατηγικών - πολιτικών που είναι ικανές να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τη ζωή των ηλικιωμένων.

www.innovage-project.eu


Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή

5

2. Παρουσίαση Έργου INNOVAge

6

3. Ορισμός Καλής Πρακτικής

9

4. Μεθοδολογία

11

5. Επόμενα Βήματα

13

6. Στιγμιότυπα από τις Περιοχές του INNOVAge

15

7. Συλλογή Καλών Πρακτικών

20

7.1 Σύνοψη ανά Θέμα

20

7.2 Σύνοψη ανά Γεωγραφική Κάλυψη

21

7.3 Σύνοψη ανά Προσέγγιση με βάση το Χρήστη

23

7.4 Σύνοψη ανά Τύπο Εργαλείου

25

7.5 Παρουσίαση Καλών Πρακτικών

27

--

ΚΠ1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) - Συγγραφέας: Development Centre Litija

28

ΚΠ2: eVia - Συγγραφέας: Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation

34

--

ΚΠ3: GAC - Συγγραφέας: Δήμος Γεροσκήπου

40

--

ΚΠ4: HABITECH - Συγγραφέας: Marche Region και SVIM

43

--

ΚΠ5: Health Factory Initiative - Συγγραφέας: The Baltic Institute of Finland

51

--

ΚΠ6: ICE-T - Συγγραφέας: SEHTA

56

--

ΚΠ7: MEDIC@LPS - Συγγραφέας: The Grenoble- Isère Health Cluster

61

--

ΚΠ8: MONAK2 Cluster - Συγγραφέας: Lithuania Innovation Centre-LIC

67

--

ΚΠ9: Senior well living BTH Sweden - Συγγραφέας: Blekinge Institute of Technology

70

ΚΠ10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster - Συγγραφέας: Rzeszow Regional Development Agency

74

--

ΚΠ11: TNO SBIR - Συγγραφέας: TNO

77

--

ΚΠ12: Torino Wireless - Συγγραφέας: Marche Region και SVIM

80

--

ΚΠ13: Robo M.D. - Συγγραφέας: RERA

88

--

ΚΠ14: Social Patronage - Συγγραφέας: Δήμος Σόφιας

92

--

ΚΠ15: T-Seniority - Συγγραφέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

97

--

--

3


4

www.innovage-project.eu


1. Εισαγωγή Η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων πολιτών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να διατηρήσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη σημασία των προϊόντων και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη και χρήση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, υπάρχουν απαιτούμενες εισροές από διάφορους τομείς πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: π.χ. από την κοινωνική πολιτική, το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, την υγεία / περίθαλψη, τη στέγαση, την Ε&ΤΑ, τις πολιτικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Μια σημαντική πρόκληση για το μέλλον θα είναι η ανάπτυξη πολιτικών ΤΠΕ που είναι ενσωματωμένες στην πρόνοια, την υγεία και την κοινωνική ένταξη και προσαρμοσμένες σε μια κοινωνία που αλλάζει. Ο στόχος των προσπαθειών του INNOVAge είναι να αναθεωρηθεί η παραδοσιακή πολιτική και οικονομική κατανομή των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι στρατηγικές σύμφωνα με το μοντέλο συνεργατικού σχηματισμού που βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, εστιασμένα στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Αυτό είναι πραγματικά φιλόδοξο. Παντού στην Ευρώπη, οι δημόσιες αρχές διοίκησης που εργάζονται σε στενή συνέργεια με τους ιδιωτικούς φορείς και πανεπιστήμια αναζητούν ιδανικές λύσεις για τις περιφέρειές τους. Το INNOVAge αποτελεί ένα νέο τρόπο για την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για την καινοτομία. Οι ακόλουθες σελίδες του Καταλόγου Καλών Πρακτικών περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις εξαιρετικές εμπειρίες που διαγνώστηκαν από τους εταίρους του INNOVAge στην ΕΕ ως παραδείγματα του μοντέλου συνεργατικού σχηματισμού που βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία σε απάντηση της κοινωνικής πρόκλησης: της κοινωνίας που γερνάει.

Περιφερειακή Αρχή Marche (Ιταλία) Επικεφαλής Εταίρος Έργου INNOVAge

5


2. Παρουσίαση Έργου INNOVAge Το έργο INNOVAge (βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην οικολογική καινοτομία για το έξυπνο σπίτι και την ανεξάρτητη διαβίωση για την αύξηση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων) αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα της οικολογικής ανεξάρτητης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης και καθοδήγησης σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει 14 περιφέρειες και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.

6

Η γήρανση θέτει σημαντικές προκλήσεις για περιοχές που εξαρτώνται από μια παραδοσιακή διαίρεση των πολιτικών ικανοτήτων και παραδοσιακών βιομηχανιών: οι δημογραφικές τάσεις απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση πολιτικής, η οποία ενισχύει τη δημιουργική αλληλεπίδραση στο τρίγωνο της γνώσης (παρόχους υπηρεσιών περίθαλψης-επιχειρήσεις-ακαδημαϊκή έρευνα). Από οικονομική άποψη, οι λύσεις έξυπνων σπιτιών προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν τεχνολογίες αιχμής και μια συστημική προσέγγιση για το σχεδιασμό νέων φιλικών προς το περιβάλλον έξυπνων κατοικιών. Το έργο INNOVAge επικεντρώνεται στα εξής: 1. Ανεξάρτητη Διαβίωση: με στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να ζήσουν ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα σπίτια τους, αυξάνοντας την αυτονομία τους και βοηθώντας τους στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

www.innovage-project.eu


2. Η οικολογική καινοτομία που εφαρμόζεται στo έξυπνo και βιώσιμo sσπίτι: ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση των έξυπνων λύσεων τα σπίτια γίνονται πιο προσιτά και άνετα για τους ηλικιωμένους, με την πολύτιμη συμβολή της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καθημερινής ζωής. Παρά τη δυναμική της ανεξάρτητης διαβίωσης και των σχετικών λύσεων οικολογικής καινοτομίας (που έχουν αναδειχθεί σε όλη την Ευρώπη σε πιλοτικές δοκιμές), τα οφέλη της και η τεχνική ωριμότητα της είναι ακόμα περιορισμένα. Ο στόχος της INNOVAge είναι να διαδοθεί η καινοτομία και οι βέλτιστες πρακτικές μέσω της συνεργασίας των 14 συμμετεχόντων οργανισμών: Περιφερειακή Αρχή Marche (IT), SEHTA (UK), Medic@lps (FR), το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας - BIF (FI), ο Δήμος Σόφιας (BG), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (EL), η Περιφερειακή Διοίκηση Κοινωνικών ΥπηρεσιώνJunta de Castilla y Leon (ES), ο Δήμος Γεροσκήπου (CY), του Κέντρου Ανάπτυξης Litija (SI), το Κέντρο Καινοτομίας Λιθουανίας - LIC (LT), το Ίδρυμα INTRAS (ES), η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Νότιας Βοημίας - ΡΕΡΑ (CZ), η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow RARR (Pl), o Οργανισμός για την Εφαρμοσμένη Επιστημονική Έρευνα της Ολλανδίας - TNO (NL), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge (SE). Οι εταίροι υποστηρίζονται στην καθημερινή διαχείριση του έργου από τη SVIM - τον Επικεφαλής Εταίρο του Οργανισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης που ενεργεί ως η Γενική Γραμματεία που εποπτεύει τη διαχείριση του έργου, διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των δραστηριοτήτων, τη συνοχή των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο και σύμφωνα με τους στόχους του έργου και τον προϋπολογισμό. Οι 14 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο INNOVAge μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα αποτελείται από περιοχές ώριμων συνεργατικών σχηματισμών (SEHTA και Medic@lps) που έχουν ήδη οργανωθεί μέσα σε ένα συνεργατικό σχηματισμό και από τεχνικούς συνεργάτες με εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του θέματος του INNOVAge (TNO, BHT, BIF), η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις περιοχές «μάθησης», λιγότερο καινοτόμες ή/και οργανωμένες σύμφωνα με την παραδοσιακή κατανομή ικανοτήτων. Οι δραστηριότητες του έργου προβλέπουν κάποια δομημένη δικτύωση και ανταλλαγή γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων Καλών Πρακτικών από ολόκληρο το εταιρικό σχήμα, τη μεταφορά αυτών των Καλών Πρακτικών από τους ώριμους συνεργατικούς σχηματισμούς (Mentoring Group – Ομάδα Καθοδήγησης) στις λιγότερο καινοτόμες περιφέρειες (Learning Group – Ομάδα Μάθησης). Με αυτό τον τρόπο, το εκπαιδευτικό όφελος για τη δεύτερη ομάδα θα είναι πώς να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών καινοτομίας. Το έργο ξεκίνησε με μια τοπική χαρτογράφηση και ανάλυση SWOT ως βάση για τη διαπεριφερειακή εργασία, η οποία ανέδειξε κάποια κοινά πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Ακόμη, αναδείχθηκαν συνέργειες έτσι ώστε να παρέχουν χρήσιμες συστάσεις στις περιφέρειες-εταίρους. Παράλληλα, οι εταίροι ξεκίνησαν με τη διάγνωση Καλών Πρακτικών και αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες, τις παγίδες που πρέπει επίσης να αποφεύγονται ως μια διαδικασία μάθησης. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί μια επιλογή των Καλών Πρακτικών που διαγνώστηκαν στις περιοχές των εταίρων.

7


Η συλλογή Καλών Πρακτικών συνοδεύεται και από άλλες δραστηριότητες, όπως: --

Πέντε Επισκέψεις Μελέτης για να βρεθούν οι ώριμοι συνεργατικοί σχηματισμοί και να μελετηθούν καλύτεροι τρόποι προώθησης και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μοντέλων συνεργατικών σχηματισμών που βασίζονται στην καινοτομία σε επιλεγμένους τομείς του έργου και με μια σειρά από διήμερες επισκέψεις που φιλοξενούνται από: τον i-Live συνεργατικό σχηματισμό της Περιφέρεια Marche (IT ), τον Medic@lps συνεργατικό σχηματισμό στη Grenoble (FR), τη SEHTA (UK), τον TNO-Ουτρέχτη (NL), και το BIF - Ελσίνκι (FI).

--

Έξι εργαστήρια για να συζητηθούν μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών καινοτομίας θέματα όπως η μεθοδολογία η επικεντρωμένη στον τελικό χρήστη, η οικολογική καινοτομία για περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα ανεξάρτητης διαβίωσης, οι λύσεις με επίκεντρο το χρήστη για τη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων στο σπίτι κ.λπ.

--

Τρεις διαπεριφερειακές επιμορφωτικές ενότητες που στοχεύουν τους περιφερειακούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής έτσι, ώστε να τους υποστηρίξουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και να διευκολύνουν τη μεταφορά Καλών Πρακτικών, για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση συνεργατικών σχηματισμών και στο συντονισμό της συμμετοχής τοπικών φορέων και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με ορισμένα νέα εργαλεία που συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι ο ανασχεδιασμός πολιτικών και προσεγγίσεων για να είναι πιο καινοτόμες, περισσότερο επικεντρωμένες στις ανάγκες των χρηστών και διεπιστημονικές. Το INNOVAge θα οδηγήσει τη μελλοντική ανάπτυξη των Πόλων Καινοτομίας στην οικολογική καινοτομία, στην ανεξάρτητη διαβίωση και τα έξυπνα και βιώσιμα σπίτια στις συμμετέχουσες περιφέρειες. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο www.innovage-project.eu.

8

www.innovage-project.eu


3. Ορισμός Καλής Πρακτικής Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC, η Καλή Πρακτική (ΚΠ) ορίζεται ως μια πρωτοβουλία (π.χ. μεθοδολογίες, σχέδια, διαδικασίες) που αναλαμβάνεται σε μία από τις θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος, η οποία έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένη και έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί σε μια διαφορετική γεωγραφική περιοχή. “Αποδείχθηκε επιτυχής” σημαίνει ότι η καλή πρακτική έχει ήδη δώσει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου1. Στο πλαίσιο του έργου INNOVAge, η καλή πρακτική ορίζεται ως ένας συνεργατικός σχηματισμός που βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία που ήδη συνυπάρχει με εν ενεργεία πρωτοβουλίες στις περιφέρειες της ΕΕ στον τομέα πολιτικής που αντιμετωπίζεται από το έργο: την οικολογική καινοτομία για υπηρεσίες, εφαρμογές, εξοπλισμό, δίκτυα και συστήματα που δρουν από κοινού στην παροχή «έξυπνων» ή συνδεδεμένων σπιτιών για την υποστήριξη και τη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων ανθρώπων. Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί που βασίζονται στην Έρευνα και την Καινοτομία (Research & Innovation Driven Cluster – R&IDC) μπορούν να οριστούν ως “συνεργατικοί σχηματικοί που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην έρευνα και την ανάπτυξη ως πηγή καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας και λιγότερο σε άλλες πηγές”2. Συνήθως διαφέρουν από τους πρότυπους συνεργατικούς σχηματισμούς τεχνολογίας και της καινοτομίας στο ότι έχουν μια ισχυρότερη επιστημονική / ερευνητική βάση καθώς και από την ικανότητά τους να παράγουν με μεγαλύτερη συχνότητα καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εμπορεύονται και αξιοποιούν την έρευνα. Σε ένα R&IDC, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί που βασίζονται στην Έρευνα και την Καινοτομία επηρεάζονται

1.

http://www.interreg4c.eu/afficheGlossaire.html

2.

K.Insogna, H.Wilhem, ”Research Driven Cluster. Overview on RDC Policies, methods of characterization and examples of best practices”-Report funded by TRANSREG NCP project

9


έντονα από την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και, συνεπώς, εξαρτώνται από την αποτελεσματική ροή της γνώσης και τη συνεργασία βιομηχανίας-επιστήμης διευκολύνοντας συγκεκριμένες διαδικασίες μάθησης και καινοτομίας. Ο αριθμός των φορέων που ασχολούνται με τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών συνεργατικών σχηματισμών έρευνας είναι συνήθως μεγάλος και απαιτεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς συντονισμού που πρέπει να εδραιωθούν: πρέπει, συνεπώς, να επικεντρωθούμε στο ρόλο της πολυεπίπεδης πολιτικής διακυβέρνησης και πως θα γίνουν οι παρεμβάσεις πολιτικών συνεργατικών σχηματισμών περισσότερο αποτελεσματικές. Οι ώριμοι R&ΙDCs (π.χ. Medic@lps, SEHTA) αντιπροσωπεύουν την Καλή Πρακτική στην οποία οι Εταίροι του INNOVAge στοχεύουν στην ενίσχυση, στην έναρξη λειτουργίας, στην ανταλλαγή και στη συνέχεια στη μεταφορά σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο συντονισμός των βασικών φορέων και πολιτικών στον τομέα των R&ΙDC, στην ενθάρρυνση και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της διακρατικής δικτύωσης των RIDCs.

10

www.innovage-project.eu


4. Μεθοδολογία Καθένας από τους εταίρους-περιφέρειες του INNOVAge συγκέντρωσε Καλές Πρακτικές είτε με βάση τις εμπειρίες των οργανισμών τους στη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού που βασίζεται στην καινοτομία είτε με βάση την εμπειρία των δικτύων τους μετά από έρευνα και συγκριτική αξιολόγηση. Τα Δελτία συλλέχθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 χρησιμοποιώντας ένα κοινό πρότυπο που δημιούργησε η ομάδα του έργου για να συλλέξει τα στοιχεία, να τα συγκρίνει και να αντιπαραβάλει τα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών. Τα δελτία που έχουν συγκεντρωθεί καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: --

Συνεργατικούς Σχηματισμούς που βασίζονται στην Έρευνα και Καινοτομία

--

Έργα που επικεντρώνονται στην υποβοηθούμενη διαβίωση (Ambient Assisted Living – AAL) ή στις λύσεις ανεξάρτητης διαβίωσης που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών τετραπλού έλικα.

Οι ακόλουθες ενότητες συμπληρώθηκαν για κάθε καλή πρακτική: --

Τίτλος της πρακτικής

--

Συγκεκριμένο θέμα / πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με την πρακτική

--

Στόχοι της πρακτικής

--

Τοποθεσία

--

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

--

Κριτήρια για την αξιολόγηση

--

Διαμόρφωση σεναρίων

--

Διδάγματα από την πρακτική

--

Στοιχεία επικοινωνίας

--

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Η ομάδα του έργου INNOVAge παρουσίασε και συζήτησε όλες τις καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια της Επίσκεψης Μελέτης του έργου στο Λονδίνο.

11


12

www.innovage-project.eu


5. Eπόμενα βήματα Η Επιλογή ορθών πρακτικών και η διάγνωση είναι μέρος της γενικότερης διαδικασίας της ανταλλαγής γνώσης και των ευκαιριών μάθησης που μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

1. Ένα εργαστήριο και μία έκθεση αφισών στο Valladolid στην Ισπανία στις 17, 18 & 19 Απριλίου 2013. Ο Κατάλογος Καλών Πρακτικών θα χρησιμεύσει ως βάση για τη συζήτηση στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας στην παρουσίαση και προβολή των Καλών Πρακτικών μεταξύ της ομάδας του έργου και των τοπικών φορέων. 2. Επιλογή ΚΠ από την ομάδα του έργου Η Ομάδα Μάθησης υποστηριζόμενη από την Ομάδα Καθοδήγησης θα επιλέξει τις κατάλληλες Καλές Πρακτικές για μεταφορά στις αντίστοιχες περιοχές. Εννέα μεταφορές Καλών Πρακτικών θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος. 1. Δυνατότητα μεταφοράς Καθεμία επιλεγμένη Καλή Πρακτική συνοδεύεται επίσης από ένα σύνολο κριτηρίων δυνατότητας μεταφοράς. Η λίστα ελέγχου των κριτηρίων της δυνατότητας μεταφοράς που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται παρακάτω:

13


Φάση 1: Λίστα ελέγχου δυνατότητας μεταφοράς

Ναι

Απαραίτητες Ενέργειες

1. Αντιμετωπίζει η ΚΠ ένα πρόβλημα αντίστοιχο με πρόβλημα της περιοχής σας; 2. Ταιριάζει η ΚΠ στον περιφερειακό σχεδιασμό / στρατηγική; 3. Ικανοποιούνται οι θεσμικές απαιτήσεις; 4. Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις οι σχετικές με τη δομή γνώσης; 5. Είναι διαθέσιμοι οι οικονομικοί πόροι; 6. Είναι η ΚΠ συμβατή με τη συνολική δομή κινήτρων στην περιοχή; 7. Είναι το εργαλείο συμβατό με / προσθήκη σε υφιστάμενα έργα της περιοχής σας; 8. Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο και την αξιοπιστία

Φάση 2: Ανάγκες Προ-Υλοποίησης

Φάση 3: Ανάγκες προσαρμογής της ΚΠ ως προς Περιεχόμενο Υποδομή

14

Οργανισμός Χρηματοδότηση

Φάση 4: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

www.innovage-project.eu

Όχι


6. Στιγμιότυπα από τις Περιφέρειες του INNOVAge - Συντονιστής Εταίρος (LP): Περιφέρεια Marche (IT) H Περιφερειακή Αρχή της Marche επέλεξε δύο Καλές Πρακτικές με την υποστήριξη της SVIM – της οποίας η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί ως Γενική Γραμματεία του έργου INNOVAge. Η SVIM ξεκίνησε την έρευνα από μια λεπτομερή ανάλυση της λίστας τεχνολογικών περιοχών όπως αυτές αναγνωρίζονται επίσημα από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και την Έρευνα (MIUR). Στην πραγματικότητα, οι Ιταλικές τεχνολογικές περιοχές έχουν την ίδια έννοια με τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς που βασίζονται στην Έρευνα και Καινοτομία, όπως έχει συμφωνηθεί από τους εταίρους του INNOVAge. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 24 τεχνολογικές περιοχές. Η SVIM επέλεξε περιοχές με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 5 ή περισσότερα χρόνια ύπαρξης, επίσημος ιστοτόπος για το συνεργατικό σχηματισμό, επικέντρωση που συνάδει με το INNOVAge. Μετά από αυτή την πρώτη επιλογή, μόνο 2 περιοχές ανταποκρίθηκαν και στα 3 κριτήρια: η Habitech (η Τεχνολογική Περιφέρεια του Trentino για την ενέργεια και το περιβάλλον), ο Συνεργατικός Σχηματισμός ΤΠΕ και Καινοτομίας του Piemonte (Συνεργατικός Σχηματισμός – Torino Wireless). Η πρώτη επικεντρώνεται στα πράσινα κτίρια που αντιπροσωπεύουν μια ρεαλιστική αριστεία αποτελούμενη από πάνω από 300 επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, με κύκλο εργασιών της τάξης του ενός δισεκατομυρρίου ευρώ και με 8.000 εργαζόμενους και με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Ο δεύτερος, ο συνεργατικός σχηματισμός ΤΠΕ της Piemonte θεωρείται ευρέως ως ένα παράδειγμα αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την οργάνωση οικοσυστήματων πολλών-φορέων που προωθούν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη για ένα δεδομένο τομέα (ΤΠΕ) και σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι σχετικός με τον τομέα των ΤΠΕ όσον αφορά την οικολογική καινοτομία, τα έξυπνα σπίτια και την ανεξάρτητη διαβίωση. Για να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς Habitech και Torino Wireless αλλά και για τη συλλογή πληροφοριών, η SVIM διοργάνωσε 2 επισκέψεις μελέτης με τους εκπροσώπους της περιφερειακής κυβέρνησης και τα πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των συνεργατικών σχηματισμών. - PP2: Medic@lps (FR) Η καλή πρακτική διαγνώστηκε μέσα από την ιστορία δημιουργίας του συνεργατικού σχηματισμού Medic@lps: Ο Medic@lps από μόνος του μπορεί να θεωρηθεί ως μία καλή πρακτική από τη στιγμή που ανταποκρίνεται σε μια διαγνωσμένη ακαδημαϊκή και πολιτική ανάγκη μέσω της δόμησης ενός τοπικού οικοσυστήματος υγείας και της συνεισφοράς στην οικονομική ανάπτυξη. Παρέχει απτά και αειφόρα αποτελέσματα με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συνεδριάσεις, επιχειρηματικούς συλλόγους, συνεταιριστικές εκδηλώσεις σε διεθνείς εκθέσεις, διοργανώσεις συνεδρίων.

15


Αυτή η καλή πρακτική είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί είναι μια επιτυχημένη περίπτωση που δίνει το παράδειγμα για το πώς να υλοποιηθεί ένας νέος συνεργατικός σχηματισμός και πώς αυτός ο σχηματισμός μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς θα υλοποιείται ένας συνεργατικός σχηματισμός και πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα τοπικό οικοσύστημα, συμπληρώνοντας ένα κενό στο υφιστάμενο πλαίσιο, προσδίνοντας του βιωσιμότητα και παρέχοντας ευκαιρίες για τα μέλη του. Ο Medic@lps συνεισφέρει διπλά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Grenoble / Isère (με νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στον τομέα βιο-βιομηχανίας) και ενισχύει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για τις τοπικές καινοτόμες επιχειρήσεις ( αύξηση της χρηματοδότησης και υποστήριξη διεθνών δραστηριοτήτων). Ο Medic@lps χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων για την υποστήριξη των δράσεων του με: εργαλεία πληροφόρησης και προώθησης όπως ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, μια πύλη της τεχνολογίας των υπηρεσιών, διαφημιστικά φυλλάδια, φιλμ , εμπορικό σήμα , κλπ.), συνεταιριστικές εργασίες (χαρτογράφηση των επιχειρήσεων ιατρικής τεχνολογίας της περιοχής Rhone - Alpes, mindbrowser, διαδικτυακή έκθεση εργασία) και μια μεθοδολογία αξιολόγησης (έρευνα ικανοποίησης, οδηγός συνέντευξης, ομάδες εργασίας). - PP3: BIF (FI) Η καλή πρακτική επιλέχθηκε με βάση την πρόταση της Culminatum Ltd, η οποία είναι ένας οργανισμός προώθησης συνεργατικών σχηματισμών βιοεπιστημών και επιστημών ζωής στην περιοχή του Ελσίνκι (η περιοχή-στόχος του INNOVAge στη Φινλανδία). Το υλικό της καλής πρακτικής διατέθηκε από τον υπεύθυνο εταίρο της καλής πρακτικής, το πανεπιστήμιο Aalto. - PP4: Δήμος Σόφιας (BG)

16

Η επιλεγμένη καλή πρακτική είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την κοινωνική επιχείρηση Δήμου Σόφιας που ονομάζεται «Κοινωνική προστασία» . Η επιχείρηση παρέχει ποιοτική φροντίδα σε ηλικιωμένους στα σπίτια τους. Η παρεχόμενη υπηρεσία σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και συμμορφώνεται με τον τρόπο ζωής τους. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να πάρουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους και οι κοινωνικοί λειτουργοί θα τους βοηθήσουν με την υποστήριξη της ανάπτυξης των πλεονεκτημάτων και των θετικών χαρακτηριστικών στο σύστημα αξιών του κάθε χρήστη. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων με τις μορφές της φροντίδας και υποστήριξης στις καθημερινές δραστηριότητες και την πλήρη συμμετοχή στη δημόσια ζωή της ομάδας-στόχου. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω έρευνας χρηστών αυτής της κοινωνικής υπηρεσίας. - PP5: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (EL) Η καλή πρακτική προσδιορίστηκε μέσω της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης πριν από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης του 2010) στο έργο T-Seniority ως εταίρος του έργου. Το T - Seniority έχει επιλεγεί ως μια καλή πρακτική, δεδομένου ότι προτείνει μια καινοτόμο λύση στην

www.innovage-project.eu


αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης. Βασίστηκε στην ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και σε περιθωριοποιημένα ακροατήρια ως προς την πληροφόρηση μέσω της πρόσβασης από την τηλεόραση. Σύμφωνα με την έρευνα χρηστών του έργου, τα αποτελέσματα του έργου δείχνουν ένα υψηλό βαθμό χρηστικότητας της υπηρεσίας, ικανοποίηση των χρηστών, καθώς και ένας κοινωνικός παράγοντας ολοκλήρωσης και αειφορίας. Πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω των αποτελεσμάτων και των εκροών του έργου T-Seniority, πληροφοριακού υλικού και δημοσίων και ιδιωτικών διασυνδέσεων του δικτυακού τόπου αφού η ΠΚΜ ήταν εταίρος του έργου. Επιπλέον, συμπληρωματικές πληροφορίες συλλέχθηκαν με τη διεξαγωγή εσωτερικών συναντήσεων με το διαχειριστή του έργου και το προσωπικό της ΠΚΜ στο T-Seniority. - PP6: Junta de Castilla y Leon και PP11: Ίδρυμα INTRAS στην Ισπανία (ES) Προκειμένου να προσδιοριστεί μία μεταφέρσιμη καλή πρακτική στο πλαίσιο του έργου INNOVAge, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση για σχετικές πληροφορίες καθώς και κάποιες συνεντεύξεις (όπου χρειάστηκε) σχετικά με τους πέντε υφιστάμενους ισπανικούς επίσημους ή ανεπίσημους συνεργατικούς σχηματισμούς στον τομέα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης ή της Ευεξίας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από κάθε ομάδα συγκρίθηκαν με ένα σύνολο κριτηρίων που ορίστηκαν προηγουμένως από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διαχειριστικής Αρχής Castilla y León και των εμπειρογνωμόνων του Ιδρύματος INTRAS. Tα κριτήρια αυτά ήταν: βιωσιμότητα, συνολικά επιχειρηματικά στοιχεία, αριθμός υπό εξέλιξη έργων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, πρωτοβουλίες οικολογικής καινοτομίας, διεθνοποίηση και τα μοντέλα διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, η Πλατφόρμα eVIA τελικά επιλέχθηκε λόγω της μεγαλύτερης καταλληλότητάς της ως καλή πρακτική του INNOVAge. - PP7: Δήμος Γεροσκήπου (CY) Στην Κύπρο, η ανεπαρκής φροντίδα για την τρίτη ηλικία είναι ένα σημαντικό θέμα που εξετάζεται στο πλαίσιο της κοινωνικής στρατηγικής και ενός κοινωνικού αιτήματος για την αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής και των συναφών μέτρων. Στην πόλη της Πάφου και στην περιοχή Γεροσκήπου, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος έχει να αντιμετωπίσει μια αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ηλικίας 70 ετών και άνω. Σε αυτή την ηλικία, όπως είναι καλά κατανοητό, οι ηλικιωμένοι πολύ συχνά δραστηριοποιούνται, και αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους δεν διαθέτει την απαραίτητη φροντίδα και τις εγκαταστάσεις στο σπίτι αυξάνει τη ζήτηση για τα ειδικά μέτρα που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αποκατάστασης. Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της Academia (Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Κύπρου) βρίσκονται στη διαδικασία της εύρεσης καινοτόμων εργαλείων και λύσεων του ιδιωτικού τομέα για να τα εφαρμόσουν στον τομέα αρμοδιότητας τους.

17


- PP8: SEHTA (UK) Στη Νοτιοανατολική Αγγλία, ο ρόλος του Περιφερειακού Κέντρου Ανάπτυξης είναι η δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων. Στο παρελθόν, η πλειοψηφία των προσπαθειών δαπανήθηκε στον εντοπισμό της καινοτομίας εντός του ακαδημαϊκού τομέα και στη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας μέσω μηχανισμών όπως η συνεργατική Ε&Α. Αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί πάντα σε νέες επιχειρήσεις και διάφοροι λόγοι έχουν προταθεί συμπεριλαμβανομένων (α) του χρόνου για την είσοδο στην αγορά που είναι αρκετά μεγάλος για τις ΜΜΕ, (β) η διαδικασία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, (γ) είναι πολύ ευρεία η τοπική κλίμακα για να έχει αντίκτυπο. Συνεπώς, η SEHTA υιοθέτησε μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία (α) ξεκίνησε με τον προσδιορισμό περιοχών-προτεραιοτήτων φροντίδας κατά την επόμενη δεκαετία και (β) χρησιμοποίησε μια αναπτυξιακή προσέγγιση επικεντρωμένη στο χρήστη και φιλική προς τις ΜΜΕ. Ενώ η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης είναι πιο χρονοβόρα από ό,τι η συλλογική Ε&Α, όπου έχει χρησιμοποιηθεί είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων φροντίδας και υπηρεσιών. Η ICE-T προσέγγιση μας χρηματοδότησε μια δωδεκάδα καινοτόμων έργων και υπηρεσιών τηλεφροντίδας και ηλεκτρονικής-υγείας. - PP9: Κέντρο Ανάπτυξης Litija (SI) Ψάξαμε τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των «ενεργών» Σλοβενικών συνεργατικών σχηματισμών οι οποίες υλοποιούν δραστηριότητες στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και οι επιλογές που θα μπορούσαν να περιγραφούν ως καλές πρακτικές ήταν περιορισμένες. Πιστεύουμε ότι η επιλεγμένη καλή πρακτική ταιριάζει περισσότερο με το θέμα του έργου. Η καλή πρακτική αναζητήθηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τον ορισμό της καλής πρακτικής για το έργο (ενεργός συνεργατικός σχηματισμός, ανεξάρτητη διαβίωση).

18

Για την περιγραφή της καλής πρακτικής στη Σλοβενία, πραγματοποιήσαμε μια συνέντευξη με τον Dr. Imre Cikajlo, ο οποίος είναι Υπεύθυνος Έργου για τον εταίρο SOCA Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αποκατάστασης της Σλοβενίας που συμμετέχει στο έργο SAMinZDRAV. Η συνέχεια για την περιγραφή της καλής πρακτικής έγινε μέσα από ηλεκτρονική αλληλογραφία που ακολούθησε τη συνέντευξη. - PP10: Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας (LT) Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την καλή πρακτική συγκεντρώθηκαν μέσω συναντήσεων, τηλεφωνικών συνεντεύξεων και συζητήσεων στο Skype με τον εκπρόσωπο του συνεργατικού σχηματισμού. Πραγματοποιήθηκε και μια συνάντηση της ομάδας με κάποια μέλη των συνεργατικών σχηματισμών. Ο κύριος λόγος για την επιλογή αυτής της καλής πρακτικής ήταν ότι πρόκειται για ένα αναδυόμεν συνεργατικό σχηματισμό στη Λιθουανία. Αυτός ο συνεργατικός σχηματισμός βασίζεται στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Περιλαμβάνει τελικούς χρήστες και σχετικούς ερευνητές και στοχεύει τα έξυπνα σπίτια και την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει άλλη πρακτική στη Λιθουανία που να ταιριάζει με τους στόχους και την ομάδα-στόχο του INNOVAge. - PP12: Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Νότιας Βοημίας RERA (CZ)

www.innovage-project.eu


Το Robo MD είναι ένα από τα οκτώ επιτυχή υποέργα που πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο 2010 ως τον Οκτώβριο του 2011 στο πλαίσιο του έργου καινοτομίας 4 Welfare του προγράμματος Interreg IVC στο οποίο η ΡΕΡΑ συμμετείχε ως εταίρος. Αυτή η καλή πρακτική που αναφερόταν σε ένα ρομπότ κατ ‘οίκον φροντίδας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι, αλλά και στη μείωση του κόστους των συστημάτων κατ’ οίκον φροντίδας, δείχνει ότι η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την ευημερία μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας και πολύ-συμμετοχικής προσέγγισης. Αυτό το μίνι-πρόγραμμα (υποέργο) τόνωσε τη δημιουργία νέων λύσεων που σχετίζονται με θέματα του τομέα της υγείας: η ζήτηση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αποκατάσταση νέων τεχνικών και ελέγχου απομακρυσμένης βοήθειας. - PP13: Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow (PL) Η αναζήτηση για ορθές πρακτικές στην Περιφέρεια Podkarpacie διεξήχθη μέσω της αναθεώρησης της ισχύουσας ομάδας, με βάση το θέμα του έργου INNOVAge. Για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό και την επιλογή της καλής πρακτικής, τα ακόλουθα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν: ενεργή ανάλυση συνεργατικού σχηματισμού, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, συναντήσεις και συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Συνεργατικού Σχηματισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Subcarpathian. Το Έργο Ευφυής Οικολογική Στέγαση 2020 τελικά επιλέγη ως καλή πρακτική επειδή ταιριάζει με το έργο INNOVAge (οικολογική ανεξάρτητη διαβίωση, συμμετοχή όλων των τομέων των έξυπνων σπιτιών, χρήση των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της οικολογίας, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές). - PP14: TNO (NL) Ξεκινώντας από το ειδικό καθεστώς που έχει η TNO (η οποία συστάθηκε βάσει νόμου για να βοηθήσει πρωτοποριακές εταιρείες ΜΜΕ καθώς και στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων), η ΤΝΟ εισήγαγε τρόπους μεταφοράς των εφευρέσεων σε πρακτικές καινοτομίες. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσω της λεγόμενης οδού SBIR (Έρευνα Καινοτομίας Μικρών Επιχειρήσεων). Το πρόγραμμα TNO SBIR έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας. Πρωτότυπες ιδέες που αναπτύχθηκαν από την TNO έχουν τώρα την ευκαιρία να μεταφερθούν στις ΜΜΕ μέσω μιας δικτυακής εκδήλωσης το οποίο, όταν επιτυγχάνεται ένα ταίριασμα, η εφεύρεση μπορεί να - PP15 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge (SE) Αυτή η καλή πρακτική επιλέχθηκε ώστε να είναι ένα καλό παράδειγμα για τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders). Οι τελικοί χρήστες, οι συγγενείς, το προσωπικό, το συμβούλιο της χώρας, ο δήμος, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι πολιτικοί και οι εταιρείες. Επιπλέον, βασίστηκε σε μια συγκεκριμένη ανάγκη, την κατασκευή νέων γηροκομείων όπου έχουν μεγάλη σημασία μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των τεχνολογιών, το μέτωπο της έρευνας και το ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων φορέων. Η καλή πρακτική διαγνώστηκε με βάση τα διάφορα έργα σε εξέλιδη παρόμοιας σκοπιμότητας και εντός της περιοχής.

19


7. Συλλογή Καλών Πρακτικών Αυτή η ενότητα είναι μια παρουσίαση όλων των δελτίων Καλών Πρακτικών που συγκεντρώθηκαν από το εταιρικό σχήμα του INNOVAge. Αυτές οι καλές πρακτικές παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά και ανά θέμα. Τα θέματα που καλύπτονται κυμαίνονται από μοντέλα έργων συνεργατικών σχηματισμών, πολιτικές χρηματοδότησης, διακυβέρνηση, ανεξάρτητη διαβίωση, έξυπνα σπίτια ή μέσα πολιτικής για την καινοτομία. Οι καλές πρακτικές έχουν οργανωθεί σε δύο κατηγορίες: --

Την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, τη διακυβέρνηση και τις πολιτικές.

--

Καινοτόμα μέσα στην ανεξάρτητη διαβίωση και έξυπνα σπίτια: συστήματα, δικτύα και υπηρεσίες ΤΠΕ.

7.1 Επισκόπηση ανά Θέμα Στην ενότητα αυτή, οι καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν ομαδοποιούνται ανάλογα με τα θέματα που καλύφθηκαν: ΘΕΜΑΤΑ

20 Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, διακυβέρνηση και πολιτικές

www.innovage-project.eu

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

--

ΚΠ1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) από Αναπτυξιακό Κέντρο Litija

--

ΚΠ2: eVia από Περιφερειακή Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation

--

ΚΠ3: GAC από Δήμο Γεροσκήπου

--

ΚΠ4: HABITECH από Περιφέρεια Marche και SVIM

--

ΚΠ5: Πρωτοβουλία Health Factory από Το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας


Καινοτόμα μέσα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στα έξυπνα σπίτια: συστήματα, δίκτυα και υπηρεσίες ΤΠΕ

--

ΚΠ6: ICE-T από SEHTA

--

ΚΠ7: Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Grenoble- Isère Health από MEDIC@LPS

--

ΚΠ8: Ο Συνεργατικός Σχηματισμός MONAK2 από το Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας - LIC

--

ΚΠ9: Senior well living BTH Sweden από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge

--

ΚΠ10: Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Subcarpathian Renewable Energy από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow

--

ΚΠ11: TNO SBIR από το TNO

--

ΚΠ12: Torino Wireless από Περιφέρεια Marche και SVIM

--

ΚΠ13: Robo M.D. από RERA

--

ΚΠ14: Social Patronage από Δήμο Σόφιας

--

ΚΠ15: T-Seniority από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

7.2 Επισκόπηση ανά Γεωγραφική Κάλυψη Αυτή η ενότητα παρουσιάζει όλες τις περιοχές / χώρες που καλύπτονται από τις επιλεγμένες καλές πρακτικές.

21


Οι καλές πρακτικές του INNOVAge επιλέχθηκαν από τις ακόλουθες χώρες: ΧΩΡΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

--

ΚΠ1: «Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME)» από Αναπτυξιακό Κέντρο Litija

--

ΚΠ2: «eVia» από Περιφερειακή Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation

Κύπρος

--

ΚΠ3: «GAC» από Δήμο Γεροσκήπου

Ιταλία

--

ΚΠ4: «HABITECH» από Περιφέρεια Marche και SVIM

Φινλανδία

--

ΚΠ12: «Torino Wireless» από Περιφέρεια Marche και SVIM

--

ΚΠ5: «Πρωτοβουλία Health Factory» από Το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας

Γαλλία

--

ΚΠ6: «ICE-T» από SEHTA

Λιθουανία

--

ΚΠ7: «The Grenoble- Isère Health Cluster» από MEDIC@LPS

Σουηδία

--

ΚΠ8: «MONAK2 Cluster» από το Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας - LIC

Σλοβενία

Ισπανία

Αγγλία

22

www.innovage-project.eu


--

ΚΠ10: «Subcarpathian Renewable Energy Cluster» από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow

Ολλανδία

--

ΚΠ11: «TNO SBIR» από TNO

Τσεχία

--

ΚΠ13: «Robo M.D.» από RERA

Βουλγαρία

--

ΚΠ14: «Social Patronage» από Δήμος Σόφιας

Ελλάδα

--

ΚΠ15: «T-Seniority» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πολωνία

7.3 Επισκόπηση ανά Προσέγγιση με βάση το Χρήστη Μια πολιτική καιντομίας με βάση το χρήστη προωθεί τη συστηματική συμμετοχή των τελικών χρηστών στη διαδικασία καινοτομίας. Στο τομέα μας μια προσέγγιση καινοτομίας με βάση τον χρήστη χρησιμοποιεί εργαλεία όπως πλατφόρμες ανάπτυξης, στρατηγικό σχεδιασμό και σχεδιασμό υπηρεσιών, διαδικτυακά εργαλεία για τη συλλογή και την ανάλυση των μαζικών πληροφοριών, εθνογραφία και άλλες μέθοδους ανάλυσης, έρευνα προοπτικών των αναγκών του πελάτη. Έχουν ασχοληθεί οι τελικοί χρήστες με την καλή πρακτική;

23


Καλή Πρακτική

Ναι

1. ΚΠ1: «Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME)» από Αναπτυξιακό Κέντρο Litija

x

2. ΚΠ2: «eVia» από Περιφερειακή Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation

x

3. ΚΠ3: «GAC» από Δήμο Γεροσκήπου

x

4. ΚΠ4: «HABITECH» από Περιφέρεια Marche και SVIM 5. ΚΠ5: «Health Factory Initiative» από Το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας

Όχι

x

x

6. ΚΠ6: «ICE-T» από SEHTA

24

x

7. ΚΠ7: «The Grenoble- Isère Health Cluster» από MEDIC@LPS

x

8. ΚΠ8: «MONAK2 Cluster» από το Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας - LIC

x

9. ΚΠ9: «Senior well living BTH Sweden» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge

x

10. ΚΠ10: «Subcarpathian Renewable Energy Cluster» από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow 11. ΚΠ11: «TNO SBIR» από TNO

Μερικώς

x

x

12. ΚΠ12: «Torino Wireless» από Περιφέρεια Marche και SVIM

x

13. ΚΠ13: «Robo M.D.» από RERA

x

14. ΚΠ14: «Social Patronage» από Δήμος Σόφιας

x

15. ΚΠ15: «T-Seniority» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

www.innovage-project.eu

x


7.4 Επισκόπηση ανά Τύπο Εργαλείου Σε αυτήν την ενότητα, η πρόθεση είναι να ομαδοποιηθούν οι καλές πρακτικές ανά τύπο εργαλείου Τύπος Εργαλείου

Καινοτόμο εργαλείο για την παρακολούθηση και αποθεραπεία ασθενών

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ --

ΚΠ1: «Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME)» από Αναπτυξιακό Κέντρο Litija

--

ΚΠ2: «eVia» από Περιφερειακή Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation

--

ΚΠ3: «GAC» από Δήμο Γεροσκήπου

--

ΚΠ4: «HABITECH» από Περιφέρεια Marche και SVIM

--

ΚΠ5: «Health Factory Initiative» από Το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας

Τομεακή αναφορά Μοντέλο διακυβέρνησης

Δράσεις με οδηγό την αγορά Καινοτόμα εργαλεία Καθορισμός στόχων και σχεδιασμός, με βάση την αγορά, καινοτόμα εργαλεία, θερμοκοιτίδα ΜΜΕ, διεθνοποίηση συνεργατικών σχηματισμών

Η πρωτοβουλία Health Factory δημιουργεί μια πλατφόρμα για έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία και δράσεις start-up στη βιομηχανία υπηρεσιών και λύσεων υγείας. Συνδυάζει τεχνολογία, επιχειρηματικότητα και σχεδιασμό

Καινοτόμος μέθοδος για το πώς θα ετοιμάσει τις προδιαγραφές για ένα περιφερειακό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με επίκεντρο τις ΜΜΕ και φιλικό προς τις επιχειρήσεις Δράση με οδηγό την αγορά

--

ΚΠ6: «ICE-T» από SEHTA

25


Καινοτόμα εργαλεία Οικονομικά μέτρα KPI (Δείκτες Απόδοσης Κλειδιά): ερωτηματολόγια ικανοποίησης, χρηματοοικονομικοί δείκτες, ομάδα εργασίας με τελικούς χρήστες, δικτύωση κτλ.

Αναδυόμενος συνεργατικός σχηματισμός: Υποστήριξη Συνεργατικών Σχηματισμών μέσω Διαρθρωτικών Ταμείων, έργο BSR Stars για τη διεθνοποίηση συνεργατικών σχηματισμών

Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και διάγνωση και αξιολόγηση των κατάλληλων τεχνολογιών και του ερευνητικού μετώπου που διαγνώστηκαν Μια διατομεακή προσέγγιση που καλύπτει τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις ενός μοντέλου που οδηγεί στη δημιουργία μια καινοτόμας κατασκευής που παρέχει βελτιωμένη ποιότητα ζωής στο Podkarpacie

--

ΚΠ7: «The Grenoble- Isère Health Cluster» από MEDIC@LPS

--

ΚΠ8: «MONAK2 Cluster» από το Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας LIC

--

ΚΠ9: «Senior well living BTH Sweden» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge

--

ΚΠ10: «Subcarpathian Renewable Energy Cluster» από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow

--

ΚΠ11: «TNO SBIR» από TNO

--

ΚΠ12: «Torino Wireless» από Περιφέρεια Marche και SVIM

--

GP13: Robo M.D written by RERA

Καινοτόμα εργαλεία Οικονομικά μέτρα (κοινωνική/οικονομική προστιθέμενη αξιά), καινοτόμα

26 Οργανωτικά μέτρα, χρηματοδότηση καινοτόμων έργων, υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, διασύνδεση συνεργατικών σχηματισμών, εκπαίδευση επιχειρηματικότητας

Καινοτόμα εργαλεία, διαπεριφερειακή συνεργασία σε συγκεκριμένο ερευνητικό έργο στη μορφή ενός μίνιπρογράμματος

www.innovage-project.eu


Κοινωνική προστιθέμενη αξία (κοινωνικά μέτρα), επικέντρωση στους χρήστες, στοχευμένες υπηρεσίες

Καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ηλικιωμένους και σε κοινά περιθωριοποιημένα ως προς την πληροφόρηση, ενσωμάτωση υπηρεσιών μέσω τηλεόρασης με επίκεντρο τον χρήστη, ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία φροντίδας, χρήση ψηφιακής τηλεόρασης ως

--

ΚΠ14: «Social Patronage» από Δήμος Σόφιας

--

ΚΠ15: «T-Seniority» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

7.5 Δελτία Καλών Πρακτικών Τα πληροφοριακά δελτία παρουσιάζονται ανά θέμα και στη συνέχεια με αλφαβητική σειρά: --

Θέμα 1: Ανάπτυξη Cluster, διακυβέρνησης και πολιτικών.

--

Θέμα 2: Καινοτόμα μέσα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στα έξυπνα σπίτια: συστήματα, δίκτυα και υπηρεσίες ΤΠΕ.

27


ΚΠ1: «Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME)» από Αναπτυξιακό Κέντρο Litija 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Έργο SAMinZDRAV (INDEPENDENTandHEALTHY)

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Το πρόγραμμα του CC BME επικεντρώνεται σε γενικές γραμμές στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών που μειώνουν την εισβολή των ιατρικών θεραπειών και αυξάνουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των διαγνωστικών διαδικασιών που υλοποιούνται μέσω 5 έργων.

28

Ο κύριος στόχος του έργου SAMinZDRAV είναι να θεσπίσει μια έννοια ανεξάρτητης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες μετά από την έξοδο τους από το νοσοκομείο. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα της καθημερινής ζωής με διακριτική συλλογή βιοϊατρικών σημάτων (ECG, HR, οξυγόνωση, κίνηση, RFID ) με σκοπό να αναπτύξει νέους αισθητήρες και συστήματα που μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό να παρακολουθεί και να αξιολογεί λειτουργικά την υγεία των ασθενών. Η ανεξάρτητη καθημερινή ζωή και οι λιγότερο συχνές εξωτερικές υπηρεσίες ασθενών μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής.

www.innovage-project.eu


3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Το CC BME είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιφερειακής Ικανότητας Βιοϊατρικής Μηχανικής, που συντονίζεται από την Ακαδημία Λέιζερ και Υγείας και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Σλοβένικο Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας. Το όραμα του CC BME είναι να τεθεί η Σλοβενία στον παγκόσμιο χάρτη ως θερμοκοιτίδα εξαιρετικά καινοτόμων επιχειρήσεων που κατασκευάζουν τις πιο ενδιαφέρουσες βιοϊατρικές συσκευές στον κόσμο. Οι εταίροι της κοινοπραξίας περιλαμβάνουν σημαντικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους της βιομηχανίας, καθώς και εμπειρογνώμονες (συνεργατικοί σχηματισμοί) στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής και της ιατρικής που επιθυμούν να επεκτείνουν τις υπάρχουσες οδούς συνεργασίας τους για την επίτευξη νέων επιπέδων συνέργειας. Το CC BME είναι οργανωμένo ως ένας συνεργατικός σχηματισμός (κοινοπραξία εταιρειών , ερευνητικών ινστιτούτων και εμπειρογνωμόνων) που συνεργάζεται κυρίως στη βιομηχανία βιοϊατρικής μηχανικής, για την επίτευξη νέων επιπέδων συνέργειας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης: --

Νέες θεραπευτικές πηγές

--

Νέοι ή σημαντικά βελτιωμένοι αισθητήρες παρακολούθησης και διάγνωσης

--

Συστήματα ελέγχου για τον άμεσο ή εξ αποστάσεως έλεγχο και την εποπτεία ιατρικών συσκευών, ασθενών ή θεραπευτικών αγωγών.

4

- 5 έργα - 12 εταίροι - 120 συμμετέχοντες ερευνητές - 50 καινοτομίες - 15 καταχωρημένα διπλωμάτα ευρεσιτεχνίας - 17 νέα προϊόντα - Αυξημένες επενδύσεις στην Ε & Α - Νέες επενδύσεις (ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών)

Στόχοι της πρακτικής

29


5 ---

Τοποθεσία Σλοβενία Οι εταίροι που συμμετέχουν είναι από όλη τη χώρα (Λιουμπλιάνα, Velenje, Maribor, Solkan), ο συντονιστής του CC BME εδρεύει στη Λιουμπλιάνα.

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

- Πληροφορίες υποβάθρου (ιστορία και βασικά στοιχεία) των φορέων που συμμετέχουν / υλοποίηση Ισχυρή έρευνα στον τομέα της βιοϊατρικής υλοποιείται στη Σλοβενία στο Ινστιτούτο Josef Stefan Institute, στο Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνας και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες (Fotona κτλ.). Ωστόσο , η αποδοτική και συνεργατική δουλειά στο CC BME μπορεί να συνενώσει βασική έρευνα και βιοϊατρικές εφαρμογές που οδηγούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. - Διαδικασία και αναλυτικό περιεχόμενο της πρακτικής Το Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας της Σλοβενίας δημοσίευσε την δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία των Κέντρων Ικανότητας το 2010. Ο LP – η Ακαδημία Λέιζερ και Υγείας ένωσαν τις προσπάθειες τους με 12 συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη βιοϊατρικού εξοπλισμού και συσκευών. Το εφάρμοσαν με 5 έργα και πέτυχε. Το KC BME συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2010. Η φάση της ανάπτυξης έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της σε όλα τα σχέδια, ενώ προς το παρόν το προϊόν βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση και στο τέλος του επόμενου έτους, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα για το κοινό. -Νομικό πλαίσιο

30

Οι εταίροι του CC BME είναι οργανωμένοι ως μια κοινοπραξία εκπροσώπων της βιομηχανίας (εταιρείες), πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων. Αίτηση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών υπέβαλε η Ακαδημία Λέιζερ και Υγείας (LAHA) που διαχειρίζεται το έργο. Οι εταίροι της κοινοπραξίας είναι υπεύθυνοι προς την Ακαδημία και όχι απευθείας στο Υπουργείο. Η Ακαδημία Λέιζερ και Υγείας (LAHA) ιδρύθηκε από μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν (Fotona JSC) στη διαχείριση της διασποράς (5 κοινοπραξίες). Το έργο τους είναι: εσωτερική ροή των πληροφοριών, διαχείρισηκαι των 5 έργων προς το Υπουργείο, οικονομικές εκθέσεις , PR του CC , κτλ. - Χρηματοοικονομικό πλαίσιο Η ΚΠ χρηματοδοτούνταν και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Σλοβένικο Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας. Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Περιφερειακών Δυνατοτήτων Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο της 1. Προτεραιότητας Ανάπτυξης Δικαιούχος: LAHA, Stegne 7, 1000 Λουμπλιάνα, Σλοβενία

www.innovage-project.eu


Συνολική Αξία Λειτουργίας: EUR 9,071,937.00 Συγχρηματοδοτούμενα: EUR 6,399,863.00 (85% EU, 15% SLO) Ημερομηνία Έναρξης: 15. Dec., 2010 Ημερομηνία Λήξης: 31. Dec., 2014 Η LAHA είναι συντονίστρια του CCBME και είναι υπεύθυνη για όλες τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εταίρων σε κάθε έργο. Η σημαντική αποστολή του CCBME αντανακλάται επίσης στην πρόθεση να αποτελέσει μια ισχυρή υποστήριξη για τον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της βιοϊατρικής μηχανικής. Με τον τρόπο αυτό, μια νέα γενιά εμπειρογνωμόνων θα μάθει για τις βασικές αρχές του περιβάλλοντος Ε&Α, τα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Σλοβενίας, ενώ μελετούν τις Ε&Α δραστηριότητες των βιομηχανικών εταίρων του CCBME. Τέτοια συνέργεια θα πρέπει να είναι η επιταχυμένη μεταφορά γνώσεων στη βιομηχανική ανάπτυξη, η νέα επιτάχυνση της ανάπτυξης και των κύκλων παραγωγής, και η πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής που βελτιώνει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

7

Αξιολόγηση πρακτικής

Πιθανά αποτελέσματα έδειξαν π.χ. μέσω δεικτών όπως: Αριθμός πρωτοβουλιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 5. Αριθμός κοινοπραξιών μεταξύ των δημόσιων - ιδιωτικών ερευνητικών φορέων 5. Αριθμός επίσημων εταιρειών που συμμετέχουν 12. Αριθμός τελικών χρηστών των εκπροσώπων 3. 120 υπαλλήλους που εμπλέκονται στο συνεργατικό σχηματισμό. Το CC BME είναι μια πρωτοβουλία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανωμένη ως κοινοπραξία και ως 5 έργα που έχουν 5 εξειδικευμένες κοινοπραξίες. Συμμετέχουν 5 ιδιωτικές εταιρείες (JSC , LTD) . Τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα συμμετείχαν στην έρευνα, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αναπτυγμένων νέων προϊόντων. - Παράγοντες επιτυχίας Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κάθε έργου είναι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εργάζονται σκληρά για την επίτευξη πολύτιμων και χρήσιμων αποτελεσμάτων. - Αδυναμίες Λόγω του γεγονότος ότι η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα, η καλή προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κοινοπραξίας. Η αδυναμία είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

31


8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

- Δυνατότητα μεταφοράς (βλ. παράρτημα ονομάζεται μεταφερσιμότητα) Το σύστημα των χρηματοδοτικών μέσων και διαδικασιών για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής είναι καινοτόμο. Το σύστημα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Σχόλια σχετικά με πολιτική Η ανταπόκριση στα έγγραφα πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο / κατάσταση είναι κακή. - Τετραπλός Έλικας Οι ιδιωτικές εταιρείες, τα ερευνητικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στο έργο. Εκτός από τη δημιουργία της ιδέας ενός προϊόντος αποτελούν επίσης το πεδίο δοκιμών για τους τελικούς χρήστες. Στο πλαίσιο του έργου SAMinZDRAV, οι οικιακές συσκευές με τα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης των δεικτών υγείας του χρήστη τοποθετούνται στο έξυπνο σπίτι Dom Iris στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αποκατάστασης για να δοκιμαστούν από τους χρήστες (ασθενείς). Η κυβέρνηση (φορείς χάραξης πολιτικής) δεν συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου. Η μεταφορά των ευρημάτων στις εθνικές πολιτικές δεν είναι ο στόχος του CC. Τα ευρήματα θα πάνε κατευθείαν στην παραγωγή. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου SAMinZDRAV:

32

--

Η χρήση των οικιακών συσκευών για τη μέτρηση των δεικτών υγείας.

--

Μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας (λιγότερο επισκέψεις στα ιδρύματα υγείας και στα νοσοκομεία).

--

Χρησιμότητα της τεχνολογίας για τους ηλικιωμένους.

--

Αύξηση της εποπτείας της υγείας των ηλικιωμένων.

--

Διατήρηση των ηλικιωμένων ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι .

9

Καθορισμός σεναρίου

Οι εταιρείες και οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του έργου, να αναπτύξουν πρωτότυπα και να προσπαθήσουν να τα εισαγάγουν στην πράξη μετά το τέλος του έργου.

www.innovage-project.eu


10

Επικοινωνία

Κέντρο Ικανοτήτων: http://www.bmecenter.com/en/ --

Zore Lukin, M.Sc. zore.lukin@fotona.com

Συνέντευξη με τον εκπρόσωπο LP στη SLO : http://kr-og.sta.si/2012/06/kc-biomedicinska-tehnika-z-ambicioznimi-nacrti/ Σχέδιο SAMinZDRAV: --

Gorenje: dr.Konrad Steblovnik

--

URI-Soca: prof.dr.Imre Cikajlo, Imre.cikajlo@ir-rs.si

--

Πανεπιστήμιο του Maribor, FERI: prof.dr.Damjan Zazula

11

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

http://www.bmecenter.com/en/ Διάφορα έγγραφα (εκθέσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.) Υπάρχουν εσωτερικά έγγραφα, αλλά δεν είναι δημόσια, λόγω υποχρέωσης που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία της κοινοπραξίας.

33


ΚΠ2: «eVia» από Περιφερειακή Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Junta de Castilla y León και INTRAS Foundation 1

Τίτλος καλής πρακτικής

eVia: Ισπανική Τεχνολογική Πλατφόρμα Τεχνολογιών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής.

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Επιστημονικό και τεχνολογικό Δίκτυο Συνεργασίας. Η πλατφόρμα καλύπτει τους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής. Με καθοδήγηση από τη βιομηχανία, κινητοποιείται μια σημαντική κρίσιμη μάζα ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής προσπάθειας.

3

34

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Η τεχνολογική πλατφόρμα eVia έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τη χρήση της τεχνολογίας στην Υγεία, να διευκολύνει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων που πάσχουν από αναπηρία, να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και την αυτονομία των ηλικιωμένων, να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και των μεταναστών και να βοηθήσει την παραγωγή του νέων μοντέλων αγροτικής ανάπτυξης και του μη αποκλεισμού από την τεχνολογία. Η eVia έχει μία δέσμευση για την καινοτομία στη χρήση τεχνολογίας, με μια συγκλίνουσα όψη του κοινωνικο-υγειονομικού τομέα και της περιοχή. Αυτός ο συνεργατικός σχηματισμός χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για την προώθηση της καινοτομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο ως ένα τρόπο για την ενσωμάτωση των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και τη μετατροπή του κοινωνικού συστήματος και του συστήματος υγείας, δίνοντας προσοχή στην πραγματική δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη. Η eVia έχει γίνει ένα εθνικό φόρουμ που προσφέρει μια όψη της ισπανικής θέσης σχετικά με την

www.innovage-project.eu


εφαρμογή της Ε&Α&Κ για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινωνία και ότι σε ένα οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο κρίσης είναι απαραίτητη: η βελτίωση της υγείας και του βιοτικού επιπέδου για όλους τους πολίτες.

4

Στόχοι της πρακτικής

--

Επίτευξη θετικού αντίκτυπου των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α&Κ. Αυτό θα επηρεάσει πολύ θετικά το βιοτικό επίπεδο, την παραγωγή ποιοτικών θέσεων εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση του ΑΕΠ και τη βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας.

--

Διατήρηση μιας ενεργούς σύνδεσης με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα ώστε να επηρεάσουν πολιτικές και προγράμματα και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών αυτού του συνεργατικού σχηματισμού σε επιτροπές, πάνελς και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

--

Προώθηση των στρατηγικών σχεδίων Ε&Α&Κ για πραγματικές λύσεις των διαγνωσμένων προβλημάτων.

5

Τοποθεσία

--

Ισπανία

--

Εθνικά

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Η eVia δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2007. Η ηγεσία της προέρχεται κυρίως από θεσμικούς φορείς, ενώσεις χρηστών και βιομηχανιών, αλλά συμμετέχουν και δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί. 388 οργανώσεις και πάνω από 500 εμπειρογνώμονες αποτελούν μέρος της eVia. Για να εξασφαλιστεί η δέσμευση κάθε μέλους, αυτός ο συνεργατικός σχηματισμός συντίθεται από διάφορα όργανα δομημένα ως εξής: --

Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο).

--

Διαχειριστική επιτροπή (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και φωνητικά).

--

Γραμματέας (είναι το τμήμα Ε&Α&Α).

--

Ομάδες εργασίας (ηλεκτρονική - προσβασιμότητα, ηλεκτρονική - Υγεία, AAL - υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση, Οικολογικό - Εργαστήριο, Πολυπολιτισμικότητα, διαχείριση της γνώσης, ενεργός γήρανση).

--

Παρατηρητές (CDTI, Υπουργείο ενέργειας, βιομηχανίας και τουρισμού).

Το να είναι μέρος του συνεργατικού σχηματισμού eVia καθιστούν δυνατή: --

Την καθιέρωση ένα ευρέος δικτύου επαφών με διαφορετικά προφίλ.

35


--

Συμβολή και συμμετοχή μιας στρατηγικής επισκόπησης με εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια.

--

Συνεργασία σε ομάδες εργασίας προτείνοντας ιδέες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες.

--

Λήψη υποστήριξης για την ανάπτυξη και εξέλιξη έργων: αναζήτηση εθνικών και διεθνών εταίρων, παροχή συμβουλών, στρατηγικός προσανατολισμός, διάχυση κτλ.

--

Λήψη των πιο σχετικών πληροφορίες για νέα, εκδηλώσεις , σεμινάρια , κλπ.

Οι κύριοι στόχοι είναι: --

Δημιουργία θετικού αντίκτυπου στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α&Κ.

--

Ενεργή σύνδεση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

--

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη να αναπροσαρμοστεί ο «σχεδιασμός» για όλους (IT εξελίξεις).

--

Προώθηση μοναδική όψης των ανθρώπων όταν αναπτύσσονται τεχνολογίες.

--

Δημιουργία στρατηγικών σχεδίων Ε&Α&Κ.

--

Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας.

--

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά για τις ΜΜΕ.

--

Τη διάχυση των δράσεων και των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας.

--

Χρηματοοικονομικό πλαίσιο: 2008-2011, η πλατφόρμα eVia έχει τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες πηγές χρηματοδότησης. Στον ιδιωτικό τομέα, έχει υποστηριχθεί από το Fundación ONCE και AMETIC (πρώην AETIC). Στο δημόσιο τομέα, έχει υποστηριχθεί μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “AVANZA I + D + I / Competitividad” στο Ισπανικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 2008-2011. Το 2012, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από την eVia χρηματοδοτείται πλήρως από Fundación ONCE και AMETIC. Ωστόσο, και τα δύο, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού και του Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στηρίζουν το έργο της πλατφόρμας eVia.

36 7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Η eVia δημιουργήθηκε το 2007. Από τότε, η Πλατφόρμα έχει οργανώσει και συνεργάστηκε για την έναρξη πολλών πρωτοβουλιών για την προώθηση της αποτελεσματικής Ισπανικής συμμετοχής στην έρευνα, την ανάπτυξη και τα προγράμματα καινοτομίας, καθώς και για να διευκολυνθεί η εισαγωγή λύσεων Υγείας στην αγορά. Μερικές από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες είναι οι εξής: Ανταγωνισμός ΜΜΕ στην Ηλεκτρονική Υγεία στην ΕΕ (2η έκδοση), Γύρος Καινοτομίας στις ΤΠΕ Υγείας (1η έκδοση), Συνέδριο για τους Κοινωνικούς Χώρους για την Έρευνα και την Καινοτομία (5η έκδοση), Ετήσια Γενική Συνέλευση της eVia (6η έκδοση), και φόρουμ για τις AAL (η eVia ανήκει στην Επιτροπή του Προγράμματος του Φόρουμ για τις AAL από το 2010).

--

Η eVia συγκεντρώνει πάνω από 600 εμπειρογνώμονες Υγείας, Ευημερίας και Κοινωνικής

www.innovage-project.eu


Συνοχής και πάνω από 400 οντότητες ανήκουν σε αυτό το δίκτυο, από τις οποίες το 43% είναι εταιρείες (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), το 23% Πανεπιστήμια, το 13% Ιδιωτικά Κέντρα Έρευνας, το 13 % Σύλλογοι / Ιδρύματα και το 8 % Δημόσια Ιδρύματα: • Ο γραμματέας της eVia συνεργάζεται με εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να βοηθήσει στο σχεδιασμό του περιεχομένου των διαφόρων επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Υπάρχει επίσης συνεργασία για την προώθηση της συμμετοχής των ισπανικών φορέων στα προγράμματα αυτά. Μερικά από τα ινστιτούτα με τα οποία συνήθως υπάρχει συνεργασία είναι, σε εθνικό επίπεδο: το Ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, το Κέντρο Βιομηχανικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης - CDTI, πολλές Αυτόνομες Κοινότητες όπως η Μαδρίτη, η Junta de Andalucía, η Comunidad Valenciana, η Extremadura, η Γαλικία ή η Καταλονία. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG CNECT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) , η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Μονάδα Κεντρικής Διαχείρισης του Κοινού Προγράμματος για την υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (AAL JP CMU). --

Εθνικά και Διεθνή Προγράμματα: στην eVia έχουν απονεμηθεί μέχρι σήμερα 73 ετικέτες ποιότητας σε διάφορα έργα και προτάσεις. Ο Γραμματέας έχει επίσης βοηθήσει να δημιουργηθούν διεθνείς και εθνικές κοινοπραξίες και έχει δώσει συμβουλές σχετικά με διάφορες πτυχές των προτάσεων και στοχευμένων προγραμμάτων.

--

Ευχαριστίες: • Η eVia έχει βραβευτεί το 2010 από την Iσπανική Κοινωνία Ιατρικής Πληροφορικής (SEIS), το Εθνικό Βραβείο για την Επιστήμη των Υπολογιστών στην Υγεία λόγω ενεργειών διάχυσης που αναπτύχθηκαν με σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. • Η eVia εργάζεται ενεργά και προωθεί τη συμμετοχή στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές • Πρωτοβουλίες: Κοινό Πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης, Πρόγραμμα Πλαίσιο Καινοτομίας - Πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικής ΤΠΕ, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – ΤΠΕ Πρόκληση 5 , Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή γήρανση.

--

Η eVia αποτελεί μαζί με τη «Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας» την κατευθυντήρια γραμμή μαζί με όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι ενδιαφέροντα για τα μέλη και τον ορισμό, τις δράσεις, τους τομείς έρευνας της κάθε ομάδας εργασίας που ενσωματώνονται σε αυτόν τον συνεργατικό σχηματισμό / πλατφόρμα.

--

Ένας από τους στόχους της eVia είναι η διάδοση και η προβολή των Ισπανικών έργων στον τομέα της τεχνολογίας για την Υγεία, την Πρόνοια και την Κοινωνική Συνοχή. Το Suplai είναι το εργαλείο για αυτό. Η πλατφόρμα υποστήριξης για την καινοτομία Suplai είναι ένα online παρατηρητήριο όπου όλα τα τρέχοντα ή τελικά σχέδια και οι μελλοντικές πρωτοβουλίες έργων για τις εθνικές ή διεθνείς κλήσεις είναι ορατά, πάντα στο πλαίσιο των Τεχνολογιών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής.

37


--

Η eVia μετράει με μια σφραγίδα ποιότητας που πιστοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ότι είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας. Το έργο που βραβεύτηκε με τις σφραγίδες ποιότητας περιλαμβάνει τους τομείς της γνώσης και τα τεχνολογικά σχέδια ανάπτυξης για ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες. Η απόκτηση αυτού του γραμματόσημου είναι εθελοντική και ο Συντονιστής του έργου θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα.

--

Παράγοντες επιτυχίας: • Η ύπαρξη ενός ισχυρού συστήματος Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με τις Τεχνολογικές εταιρείες και ένα σταθερό πυρήνα των τεχνολογικών κέντρων με • ικανοτήτων σε βασικές τεχνολογίες για την ώθηση του συνεργατικού σχηματισμού. • Υπάρχει μια διαφορετική ομάδα παραγόντων που προέρχονται από διάφορους τομείς (υγειονομική περίθαλψη, τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, κ.λπ.), που αποτελούν το συνεργατικό σχηματισμό. • Το Παρατηρητήριο, ως εργαλείο διάχυσης αλλά και χώρος για να γίνουν γνωστές έρευνες και έργα, ολοκληρωμένα ή τρέχοντα. • Η κατανομή των μελών του συνεργατικού σχηματισμού σε διάφορες ομάδες εργασίας ανάλογα με τη δραστηριότητα του υποτομέα. Αυτές οι εξειδικευμένες ομάδες αποτελούν σημαντικές επαφές και δίκτυα έργων και άλλες παραστάσεις.

--

Αδυναμίες: • Οι εταιρείες (τόσο οι μεγάλες όσο και οι ΜΜΕ) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών της eVia. Ο Γραμματέας προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερες οργανώσεις τελικών χρηστών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό των αναγκών των χρηστών, και ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός έργου. Αυτή τη στιγμή, ο Γραμματέας συνεργάζεται με την RED ITEMAS (ένα δίκτυο που αποτελείται από τις Ισπανικές Μονάδες Καινοτομίας των Νοσοκομείων) και θα υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας μαζί τους, σύντομα.

38

8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Ανατροφοδότηση στην πολιτική: Στο 2012, συμβουλεύτηκαν την eVia και την AMETIC κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου της Ισπανικής Στρατηγικής για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, το Πρόγραμμα AAL και τo Horizon 2020.

--

Τετραπλός έλικας: Λόγω της φύσης του κλάδου της αίτησης, η eVia δίνει βάρος στην ενσωμάτωση του τελικού χρήστη. Αυτό είναι πολύ σαφές, όχι μόνο για την παρουσία Ινστιτούτων, όπως του Ιδρύματος ONCE, του Ερυθρού Σταυρού, που είναι επιφορτισμένες με την προεδρία και αντιπροεδρία αλλά και στην ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογιών για τη συμμετοχή των χρηστών, όπως ζωντανά εργαστήρια και ανοιχτό χώρο για την καινοτομία.

--

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος υπηρεσιών υγείας/κρατώντας τους ηλικιωμένους ανεξάρτητα και για περισσότερο χρόνο στο σπίτι:

www.innovage-project.eu


• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγειονομικής περίθαλψης, του επιπέδου εκπαίδευσης, κλπ. δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα σε σχέση με το αναμενόμενο. Παρά το ότι αναφέρεται σε ηλικιωμένους, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία δεν φαίνεται να μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι να ζουν μόνοι, ανεξάρτητα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα σπίτια τους. Υπάρχουν δύο συνέπειες αυτής της κατάστασης: »» Οι κυβερνήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν το σχετικό κόστος νοσηλείας για τους ηλικιωμένους. »» Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν στο περιβάλλον τους για μεγαλύτερο χρόνο, ανεξάρτητα στο σπίτι. • Οι εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές προωθούν την ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών διότι μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το σχετικό κόστος της υγειονομικής τους περίθαλψης και παρέχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους που ζουν ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. --

Ελαχιστοποίηση της ενέργειας, θα συμβάλει στη βιωσιμότητα: η eVia προωθεί την αποτελεσματική έρευνα, την ανάπτυξη και τα έργα καινοτομίας και αυξάνει την ορατότητα των υφιστάμενων λύσεων για την υγεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ένας από τους στόχους είναι να τους βοηθήσει να φτάσουν στη μαζική αγορά.

--

Βαθμός Καινοτομίας (στη διακυβέρνηση, στη συγκέντρωση χρημάτων, στα χρηματοδοτικά μέσα, στο μάρκετινγκ, στη διεθνοποίηση, στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες, κ.λπ.): η AMETIC εκπροσωπεί το Γραμματέα της eVia ενώ η Προεδρία ανήκει στο Fundación ONCE. Η eVia έχει λάβει δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για τη διάχυση πληροφοριών: τις ιστοσελίες eVia και AMETIC, το Linked In Group, το Twitter, το Flickr, RSS. Η eVia οργανώνει και είναι παρούσα σε πολλές εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται ο σκοπός και οι δραστηριότητές της.

9

Επικοινωνία

Estefanía Olmos: eolmos@ametic.es

10

http://evia.imasdtic.es/

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

39


ΚΠ3: «GAC» από Δήμο Γεροσκήπου 1

Τίτλος καλής πρακτικής

GAC – Support Health services for daily care in a period after operation in a smart home

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Καινοτόμες λύσεις στον τομέα των υπηρεσιών για να βοηθήσει τους ενήλικες να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους σε έξυπνα σπίτια GAC, ιδίως στην περίοδο αποθεραπείας μετά από εγχείριση.

3

40

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Γεροσκήπου είναι μια υπηρεσία ημερήσιας-φροντίδας για τους ενήλικες στην περιοχή Γεροσκήπου. Το Κέντρο αναλαμβάνει σήμερα τη φροντίδα περίπου 180 ατόμων σε καθημερινή βάση παρέχοντας κυρίως ιατρικές υπηρεσίες, κατ’ οίκον νοσηλεία και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Δημιουργήθηκε ως ένα μέσο για να υποστηρίξει στον πληθυσμό των ηλικιωμένων να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Ο θεσμός ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002.

4

Στόχοι της πρακτικής

Οι στόχοι είναι οι εξής: --

TΝα μελετήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας σε ένα

www.innovage-project.eu


έξυπνο σπίτι και κυρίως μετά την υποβολή τους σε χειρουργική επέμβαση. --

Να διαγνώσει τα πιθανά μέσα για τη βελτίωση εργαλείων και υπηρεσιών για την εν λόγω περίοδο.

--

Να δημιουργηθεί μια βάση για περαιτέρω εξέλιξη της Ε&Α στο θέμα αυτό.

--

Να επηρεάσει τη στρατηγική πολιτική προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα.

--

Να καθορίσει τις μεθόδους και τις υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε έξυπνα σπίτια.

--

Να εμπλακεί ο Ακαδημαϊκός τομέας στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη για θέματα υγείας και να κάνουν χρήση της τεχνογνωσίας του στον εντοπισμό νέων λύσεων.

5

Τοποθεσία

--

Κύπρος

--

Δήμος Γεροσκήπου / περιοχή Πάφου

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Οι προσπάθειες προσανατολίζονται στη συλλογή λύσεων για την εφαρμογή νέων μεθόδων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών διαβίωσης ενηλίκων που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Το επίκεντρο της εξέτασης είναι η Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Γεροσκήπου, όπου επαγγελματίες από τους τομείς υγείας και ΤΠΕ εξετάζουν την καθημερινή συμπεριφορά και τις ανάγκες των ενήλικων ατόμων που πάσχουν από προβλήματα υγείας και οι οποίοι εγχειρήστηκαν πρόσφατα. Οι επαγγελματίες συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου καθώς και σε θέματα πολιτικής.

--

Για το σκοπό αυτό, μια σειρά από επαγγελματίες, εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα των ΤΠΕ και άτομα από τον τομέα της υγείας, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα, έτσι ώστε να παρέχουν λύσεις για καινοτόμες υπηρεσίες και μεθόδους, οι οποίες θα επιτρέψουν μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων μετά από μια εγχείρηση. Οι εταιρείες εξειδικεύονται κυρίως στην υλοποίηση των προηγμένων εγκαταστάσεων (όργανα και υπηρεσίες).

7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Η Καλή Πρακτική GAC επικεντρώνεται στην πιθανή εμπειρία της ακαδημαϊκής έρευνας και στην επαγγελματική προσέγγιση των ιδιωτικών εταιρειών.

--

Ένας αριθμός εταιρειών που ασχολούνται με νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές έχουν προσεγγιστεί και αυτές αναμένεται να βοηθήσουν στην υλοποίηση ορισμένων νέων στοιχείων

41


για το Κέντρο Φροντίδας Ενηλίκων Γεροσκήπου. --

Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν μετά από εξέταση των σημερινών απαιτήσεων και αναγκών στην περίοδο μετά από εγχείρηση σε έξυπνα σπίτια αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τις αλλαγές και βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό μια ισχυρή κοινοπραξία συμμετεχόντων, κυρίως από τον τομέα της έρευνας (ακαδημαϊκός τομέας)) έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του τελικού χρήστη.

--

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Γεροσκήπου παράλληλα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και το Γραφείο Διασύνδεσης του Κυπριακού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι σε επαφή με περίπου 9 εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων.

8

--

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Μπορούμε να βασιστούμε στα ακόλουθα κριτήρια: • Η Καλή Πρακτική Γεροσκήπου χρησιμοποιεί την υφιστάμενη τεχνογνωσία και ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία. Το μέγεθος της συνεισφοράς του ακαδημαϊκού τομέα καθορίζει την έρευνα με γνώμονα τις εμπειρικές δραστηριότητες με τεκμηριωμένα αποτελέσματα. • Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η οποία καθορίζει την προσαρμογή των προδιαγραφών στις ανάγκες των απαιτήσεων. • Η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων. • Ο βαθμός καινοτομίας στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα.

42

www.innovage-project.eu


ΚΠ4: «HABITECH» από Περιφέρεια Marche και SVIM 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Το HABITECH, ένα Πράσινο και Έξυπνο R&IDC: όταν η έρευνα, η βιομηχανία και η δημόσια διοίκηση από κοινού συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα πολυδιάστατο οικολογικό σύστημα που ενισχύει την καινοτομία, τις επιχειρήσεις και τις φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές.

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Μοντέλο διακυβέρνησης - συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) – μέθοδοι ενίσχυσης καινοτομίας - στρατηγικές συλλογής οικονομικών πόρων – τεχνικές μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας - διεθνοποίηση της καινοτομίας.

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Από το 2007, το HABITECH είναι μια σταθερή και επιτυχημένη πρωτοβουλία μέσα στο τοπίο των Ιταλικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών. Το HABITECH εδρεύει στη βόρειο-ανατολική Ιταλία, κοντά στο Τρέντο, μια επαρχία που από το ιταλικό Σύνταγμα απολαμβάνει το καθεστώς της αυτόνομης περιοχής και συνεπώς πληρώνουν στη Ρώμη μόνο το 10 % των φόρων. Τα πεδία δράσης του είναι η ενέργεια, η κινητικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το HABITECH είναι μια κοινοπραξία 300 φορέων, κυρίως ιδιώτες, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ως πάροχος υπηρεσιών για τους εταίρους και για εξωτερικούς πελάτες. Το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Τρέντο, ένα από τα πιο καινοτόμα ινστιτούτα έντασης έρευνας στην Ιταλία, είναι επίσης και μέλος της HABITECH. Η δραστηριότητα του HABITECH ως φορέα διαχείρισης συνεργατικού σχηματισμού επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) και παρέχει υποστήριξη για τη μεταφορά τεχνολογίας, την περιβαλλοντική διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και σε επίπεδο ΕΕ, τα καινοτόμα έργα, τα θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την

43


από-κοινού δημιουργία κοινοπραξιών, το συνεργατικό marketing, τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων και την προσέλκυση Ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Ωστόσο, η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του HABITECH είναι η μεταφορά σε πολιτικές διεθνών πρότυπων ποιότητας πράσινων κτιρίων (LEED , ARCA , GBC HOME) και η παροχή καθοδήγησης σε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και κατασκευαστικές εταιρείες για την υλοποίηση περισσότερο πράσινων κτιρίων. Το HABITECH έχει δημιουργηθεί υπό τη σαφή στρατηγική, να είναι επιχειρηματικά-προσανατολισμένο και να μην αποκλειστεί από πολιτικά όργανα: βάσει νόμου δεν μπορεί να ανήκει στο δημόσιο περισσότερο από το 50% των μετοχών του HABITECH. Από το 2012, η ιδιωτική - δημόσια ισορροπία είναι 85%:15%. Το HABITECH είναι ιδιαίτερο σχετικό με την ανταλλαγή καλών πρακτικών του INNOVAge για τους ακόλουθους λόγους: --

Σαφής επικάλυψη μεταξύ των περιοχών παρέμβασης του HABITECH και των στόχων του Innovage, δηλαδή των Πράσινων Κτιρίων και της Ενέργειας.

--

Η σημαντική δυνατότητα του HABITECH να συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες εταιρείες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής και στη συνέχεια να ενεργεί ως διαμεσολαβητής Οικολογικής Καιντοτομίας.

--

Το HABITECH αντιπροσωπεύει έναν καλό παράδειγμα συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ακόμα κι αν τα κεφάλαια του HABITECH παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα χέρια ιδιωτών, η στενή συνεργασία με την Επαρχία του Trento τους επιτρέπει να λάβουν μέρος στη σύνταξη όλων των σχετικών νόμων και στρατηγικών σχεδίων ενέργειας, μεταφορών ή κατασκευών (π.χ. το σχέδιο για την ενέργεια 2012-2020).

--

Το HABITECH διαχειρίζεται μέσω μιας σαφούς αλλά μη συμβατικής διακυβέρνησης (ιδιωτικοί φορείς που μετρούν περισσότερο από τους δημόσιους φορείς), που αποδείχθηκε ότι είναι ένα αποτελεσματικό μοντέλο που προκάλεσε μια γόνιμη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, το Πανεπιστήμιο του Τρέντο και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

--

- Το επιχειρηματικό μοντέλο που προτείνουν είναι επιτυχές, όπως φαίνεται από την εξαιρετική απόδοση στην αγορά που έχει επιτευχθεί.

--

Το HABITECH είναι μία από τις πιο σημαντικές Κοινοπραξίες στην Ευρώπη για την οικολογική καινοτομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

44 4

Στόχοι της πρακτικής

Ο στόχος της πρακτικής είναι να κατανοηθούν και να τονιστούν οι βασικές αρχές των παραγόντων επιτυχίας του HABITEC (όπως το καθαρό και καλά ισορροπημένο εταιρικό σχήμα δημόσιουιδιωτικού τομέα, τη δυνατότητα να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα ζητήματα βιωσιμότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), το αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί) και να μεταφραστούν σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις και για τους διαχειριστές συνεργατικών σχηματισμών άλλων χωρών, έτσι ώστε να καταστούν σε θέση να προσαρμοστούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία στο δικό οικονομικό και πολιτικό τους πλαίσιο και, με αυτόν τον τρόπο, να αναπτυχθεί ένα R&IDC

www.innovage-project.eu


ικανό να μιμηθεί τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το HABITECH.

5

Τοποθεσία

Rovereto, Αυτόνομη Επαρχία του Τρέντο, Ιταλία

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Πληροφορίες υποβάθρου (ιστορία και βασικά στοιχεία) Η πρώτη ιδέα της ανάπτυξης ενός RDC χρονολογείται στο 2004-2005, όταν η υπηρεσία ανάπτυξης της Επαρχίας Τρέντο, Τρεντίνο Sviluppo, που κινητοποιήθηκε από την ίδια την Κυβέρνηση της Επαρχίας - που εκείνη την εποχή είχε εισάγει την έξυπνη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ως βασική προτεραιότητα του σχεδίου για την οικονομική της ανάπτυξη - πραγματοποίησε κάποιου είδους βιομηχανική ανάλυση και μελέτες σκοπιμότητας που πρότειναν την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός τοπικού συνεργατικού σχηματισμού για την ενέργεια και τα αειφόρα κτίρια με καλές προοπτικές στην αγορά. Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές εργασίες, το HABITECH δημιουργήθηκε επίσημα το 2006, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας-πλαίσιο που υπεγράφη από την Επαρχία του Τρεντίνο και το Υπουργείο Έρευνας και το Πανεπιστήμιο (MIUR), που καθιέρωσε μια Τεχνολογική Περιφέρεια στην περιοχή της επαρχίας. Από τότε, το HABITECH έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών που βασίζονται στην Έρευνα πιστοποιημένο από το MIUR (από το 2012, υπάρχουν 24 αναγνωρισμένοι συνεργατικοί σχηματισμοί). Ωστόσο, δεν ήταν παρά μόνο 1 χρόνο αργότερα (2007) που το HABITECH έγινε μια Κοινοπραξία με το δικό του κανονισμό και νομική προσωπικότητα. Το 2007 υπήρχαν μόνο 4 ιδρυτικά μέλη, όλοι τους δημόσιοι φορείς (2 τοπικά ερευνητικά ιδρύματα , Τρεντίνο Sviluppo και το Πανεπιστήμιο του Τρέντο). Επί του παρόντος, υπάρχουν 171 μέλη, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να είναι ιδιωτικοί φορείς (85%-15%) . Λεπτομερές περιεχόμενο της πρακτικής Από την αρχή, το HABITECH επέλεξε τα πρότυπα ποιότητας ως τον τομέα των βασικών του δραστηριοτήτων. Το HABITECH εισήγαγε στον Ιταλικό κτιριακό τομέα την αμερικανική πιστοποίηση αειφόρων κτιρίων LEED, που έχει ήδη εφαρμοστεί σε 120 δημόσια κτίρια σε όλη την Ιταλία. Σήμερα, ενημερώνουν και κατασκευαστές τρένων, αρχιτέκτονες και προμηθευτές υλικού σχετικά με το πώς να ανταποκριθούν στα ποιοτικά κριτήρια του LEED και να διεκδικήσουν με αυτόν τον τρόπο πιστώσεις LEED για τα κτίρια ή τα προϊόντα τους. Το HABITECH είναι επίσης υποστηρικτής ενός ολοκαίνουργιου πιστοποιητικού ξύλινων κτιρίων που ονομάζεται ARCA. Εκτός από την πιστοποίηση ποιότητας, το HABITECH ενεργεί επίσης ως: --

Στρατηγικός εταίρος για τoν τοπικό φορέα χάραξης πολιτικής (το Τρεντίνο), υποστηρίζοντας την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων και κανονιστικών πράξεων για την ενέργεια, τις μεταφορές,

45


τις κατασκευές και τον αστικό σχεδιασμό. --

Φορέας Διευκόλυνσης Μεταφοράς Τεχνολογίας/γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μελών και μη-μελών μέσω σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, ανταλλαγών προσωπικού, μαθημάτων κατάρτισης, θεματικών εργαστηρίων και ούτω καθεξής.

--

Σύμβουλος Καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ανάλυση καινοτόμων σχεδίων.

--

Δημιουργός και ηγέτης αρκετών κοινοπραξιών, με τη συμμετοχή των μελών και των μη-μελών, που δημιουργήθηκε εσκεμμένα για τη συμμετοχή σε εθνικούς διαγωνισμούς και διαγωνισμούς της ΕΕ και προσκλήσεις υποβολής προσφορών, και για την προσφορά πακέτων all-inclusive για πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

--

Συντονιστής των διαδικασιών διεθνοποίησης για τα μέλη και μη-μέλη, για την αντιμετώπιση των αναγκών των αναδυόμενων αγορών, μέσω της μάρκας HABITECH International. Οι πιο σημαντικές εμπειρίες μέχρι στιγμής έχουν σχέση με τα μεγάλα έργα αναπιστοποίησης ενέργειας στη Ρουμανία .

--

Θερμοκοιτίδα Start- ups.

--

Χορηγός των νέων προγραμμάτων σπουδών που επικεντρώθηκαν ειδικά σε θέματα αειφορίας στο τοπικό πανεπιστήμιο και σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Επαρχίας Trento.

--

Προσελκυτής διεθνών κεφαλαίων για τους εταίρους μέσω JTIs, χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργα (ΠΠ7 , IEE) και διασυνοριακών στρατηγικών πρωτοβουλιών (π.χ. Πράσινος Διάδρομος).

Επί του παρόντος, το προσωπικό του HABITECH με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 19 άτομα, με μέσο όρο ηλικίας τα 30 χρόνια. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των μελών του HABITECH είναι €1Β. Συνολικά, δίνουν δουλειά σε 8.000 εργαζόμενους. Νομικό πλαίσιο:

46

To HABITECH είναι μια κερδοσκοπική κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με περιορισμένη ευθύνη που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Βάσει καταστατικού, οι ιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να κατέχουν περισσότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας. Κάθε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να έχει έως και 5 ποσοστώσεις προκειμένου να αποτραπεί μια σύμπραξη μεγάλων επενδυτών από την ανάληψη της κοινοπραξίας. Μια ποσόστωση κεφαλαίου κοστίζει 1000€, ενώ μια ετήσια συνδρομή είναι 500€. Χρηματοοικονομικό πλαίσιο: Το HABITECH ξεκίνησε χάρη σε χρηματοδότηση 1,8 εκατ. € που χορηγήθηκε από την αυτόνομη επαρχία του Trento. Η επιχορήγηση αυτή έχει μεταφερθεί μέσα σε 5 χρόνια σε ετήσιες δόσεις, από το 2007 ως το 2011. Από τότε που το Τρεντίνο Sviluppo (εσωτερικό όργανο της Επαρχία Trento) ήταν ο κύριος υποστηρικτής του HABITECH, ήταν φυσικό για το συνεργατικό σχηματισμό να αποκτήσει πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότοση. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο 5 ετών το HABITECH παρήγαγε κύκλο εργασιών 4,8Μ€, κυρίως από την πώληση υπηρεσιών υποστήριξης Kαινοτομίας και μερικώς μέσω κονδυλίων της ΕΕ και συνδρομών των μελών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα έχουν επιτύχει πλήρη οικονομική ανεξαρτησία από την τοπική δημόσια χρηματοδότηση.

www.innovage-project.eu


Επί του παρόντος έως και το 90 % των εισοδημάτων του HABITECH προέρχονται από την αγορά, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που πωλούν στους εταίρους και σε εξωτερικούς πελάτες, με προσαρμοσμένους τιμοκαταλόγους. Το 2012 αναμένεται να είναι περίπου γύρω στο 1,5Μ€. 7

Αξιολόγηση πρακτικής

Παράγοντες Επιτυχίας: --

Σε μόλις 5 χρόνια το HABITECH ήταν σε θέση να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης καινοτομίας, ταιριάζοντας τις ανάγκες της αγοράς με τις εταιρείες και τις δυνατότητες έρευνας. Η επιτυχία του HABITECH είναι χτισμένη σε μια έξυπνη οικονομική ανάλυση των αδυναμιών (χαμηλός ρυθμός καινοτομίας του τομέα των κατασκευών), τις δυνάμεις (παραδοσιακή προσοχή στα περιβαλλοντικά θέματα από τις τοπικές δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, την μη-ύπαρξη κυρίαρχων βιομηχανικών περιοχών, που σήμαινε κανένας προληπτικός αποκλεισμός σε αλλαγές από τοπικούς βασικούς παράγοντες) και τις ευκαιρίες (πρόωρη κατανόηση της αύξησης της πράσινης οικονομίας ως τον κυρίαρχο μελλοντικό οικονομικό τομέα στην ΕΕ).

--

Η ικανότητα να ξεπεραστεί η αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ των παραγόντων καινοτομίας (πανεπιστήμια ενάντια σε εταιρείες, ΜΜΕ ενάντια σε μεγάλες επιχειρήσεις, και ούτω καθεξής) και να τους οδηγήσει προς την κατεύθυνση κοινών στόχων σε ένα συνεργατικό τρόπο εργασίας. Το αποτέλεσμα αυτό έχει επιτευχθεί με το να πειστούν ότι η ανταλλαγή γνώσεων και πόρων είναι σταδιακή και όχι επιζήμια για τις επιχειρήσεις και την τεχνολογική εξέλιξη. Η επιλογή των μελών υπήρξε ένας άλλος βασικός παράγοντας επιτυχίας: δεν έχει κάθε ενδιαφερόμενος προστιθέμενη αξία στη βελτίωση της ποιότητας των έργων αν δεν είναι απόλυτα προσηλωμένος στο όραμα και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού. Οι εκπρόσωποι του HABITECH δεν παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σε νέα μέλη ως λύτες προβλημάτων, αλλά απλά ως διαμεσολαβητές των συνεργιών που παράγουν θετικές εξελίξεις για όλους

--

Το HABITECH είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος της τοπικής δημόσιας αρχής (Επαρχία Trento) για το στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με την ενέργεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θεωρούνται από τους νομοθέτες ως εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά, καθώς και νόμιμες φορείς των συμφερόντων όλων των φορέων καινοτομίας. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν τόσο καλή ανατροφοδότηση σε πολιτικές.

--

Η Επαρχία του Trento είναι μέλος της Κοινοπραξίας, μέσω της υπηρεσίας ανάπτυξης Trentino Sviluppo, με πολύ λιγότερο από το 50 % των ποσοστώσεων. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική μετράει εντός του HABITECH, αλλά δεν αποκλείεται οποιαδήποτε απόφαση, η οποία πρέπει να είναι κατ ‘αρχάς αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με την πλειοψηφία των ιδιωτικών εταίρων.

--

Το HABITECH ήταν σε θέση να δημιουργήσει μια θετική σχέση με τα τοπικά χρηματοοικονομικά ινστιτούτα: οι τράπεζες και οι επενδυτές είναι συνήθως πρόθυμοι να δανείσουν μεγάλο χρηματικό ποσό για μεγάλα σχέδια πράσινων μεταφορών και πιστοποίησης κτιρίων, επειδή θεωρούν το HABITECH ως ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο που υλοποιεί ενοικιάσιμα έργα.

47


--

Σωστές εμπορικές επιλογές: από την αρχή, το HABITECH κατανόησε ότι η προώθηση των προτύπων ποιότητας στα αειφόρα κτίρια (LEED και άλλα) ήταν ένας βασικός παράγοντας για να κερδηθούν ευρύτερα τμήματα της αγοράς

--

Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο που προβλέπει την οικονομική αυτάρκεια και έτσι δίνει ανεξαρτησία από πολιτικά συμφέροντα.

Αδύνατα Σημεία: --

Οι τελικοί χρήστες είναι γενικά αγνοημένη και η συμμετοχή τους στο HABITECH εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Μόνο τα μέλη λαμβάνουν από μόνα τους πρωτοβουλίες που ζητούν τη συμμετοχή των τελικών χρηστών. Σχέδια όπως τα Εργαστήρια Καινοτομίας δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας φορέας διαχείρισης Συνεργατικού Σχηματισμού με βάση την Καινοτομία πρέπει συνεχώς να προσπαθείς για την προώθηση νέων προσεγγίσεων Ανοιχτής Καινοτομίας.

--

Το HABITECH μπορεί να βασίζεται στην αγορά: ο επιχειρηματικός προσανατολισμός των δραστηριοτήτων του έχει δώσει στο HABITECH πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις που τους απελευθέρωσε από την εξάρτηση από τη δημόσια στήριξη. Ωστόσο, ένα τέτοιο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένο με τις τάσεις της αγοράς, ώστε εξ’ορισμού, να φέρει μαζί του περιοδική επιβράδυνση των εσόδων. Μια μεγαλύτερη προσέλκυση χρηματοδοτήσεων της ΕΕ μπορεί να μετριάσει τις διαταραχές της αγοράς. Επιπλέον, τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν μπορούν πάντα να συγκρούονται με τους δημόσιους στόχους. Τι θα συμβεί αν ένας κανονισμός για την πράσινη ανάπτυξη γίνει πολύ αυστηρός για τους μετόχους του HABITECH; Σε αυτό το σενάριο, θα ενεργεί το HABITECH ως όργανο άσκησης πίεσης ενάντια σε καλύτερα περιβαλλοντικά πρότυπα κατασκευής; Ποιος είναι ο πραγματικός κύριος στόχος του HABITECH, η οικολογική βιωσιμότητα ή η οικονομική αποδοτικότητα;

8

48

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Ποιοτική κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόστηκε, ταξινομημένη σε αύξοντα βαθμό αξίας: Μη σχετική - Ανεπαρκής - Ικανοποιητική - Καλή - Πολύ Καλή - Άριστη: --

Δυνατότητα μεταφοράς (βλ. παράρτημα ονομάζεται μεταφερσιμότητα).

--

Ανατροφοδότηση στην πολιτική ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: αποτελεσματική συνεργασία στρατηγικού σχεδιασμού με την Επαρχία Trento. προ-δραστηριότητα σε πλατφόρμες του Ευρωπαϊκού τομέα που ασκούν πίεση προς τα όργανα της ΕΕ για τους πράσινους κανονισμούς.

--

Τετραπλός έλικας ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: καλή συμμετοχή δημοσίων, ιδιωτικών, χρηματοοικονομικών και ερευνητικών τομέων. Ωστόσο, η συνεργασία του HABITECH είναι σε μικρό βαθμό επικεντρωμένη στους τελικούς χρήστες.

--

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών είναι πολύ υψηλή, όπως αποδεικνύεται από το αυξανόμενο οικονομικό αποτέλεσμα του συνεργατικού σχηματισμού.

--

Εξοικονόμηση χρημάτων δημόσιας υγείας! ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: τα βοηθητικά έξυπνα σπίτια δεν έχουν

www.innovage-project.eu


άμεσα αντιμετωπιστεί από τις ενέργειες του HABITECH, έτσι ώστε τα έργα τους να έχουν μικρή θετική επίδραση στις δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. --

Διατήρηση των ηλικιωμένων ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι ΜΗ-ΣΧΕΤΙΚΗ: δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια που έχουν αναληφθεί σχετικά με τα θέματα γήρανσης του πληθυσμού.

--

Αποδοχή από τους ηλικιωμένους της τεχνολογίας και της πολιτικής ΜΗ-ΣΧΕΤΙΚΗ: βλέπε παραπάνω.

--

Ελαχιστοποίηση της ενέργειας, θα συμβάλει στη βιωσιμότητα ΑΡΙΣΤΗ: η ασφαλέστερη και η περισσότερη πράσινη ενέργεια και ξ οικολογική βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς στόχους της αποστολής του HABITECH.

--

Βαθμός Καινοτομίας (στη διακυβέρνηση, στη συγκέντρωση χρημάτων, στα χρηματοδοτικά μέσα, στο μάρκετινγκ, στη διεθνοποίηση, στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες, κ.λπ.) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ. Οι περισσότερο καινοτόμες πτυχές σχετίζονται με: • Η δομή διακυβέρνησης, οδηγούμενη από ιδιωτικούς οργανισμούς, αλλά με μια σημαντική παρουσία του δημόσιου τομέα, μια δομή που φέρνει θετικές συνέργιες. • Ο πυρήνας των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση την πιστοποίηση ποιότητας πράσινης κατασκευής, ένας τομέας με υψηλή εμπορική αξία που στην Ιταλία εξακολουθεί να μην έχουν ένα μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο πρότυπο. • Η διαδικασία συγκέντρωσης ενδιαφερομένων φορέων, η οποία δεν συνεπάγεται επιθετική προώθηση συνεργατικών σχηματισμών δεν συνδέεται με κάποια γεωγραφικά όρια (ακόμη και οργανισμοί που δεν έχουν βάση στο Trento μπορούν να γίνουν μέλη). • Οι στρατηγικές μάρκετινγκ: αποτελεσματικές ενέργειες συνεργατικού μάρκετινγκ πραγματοποιούνται μαζί με τα μέλη του συνεργατικού σχηματισμού. • Η διαδικασία διεθνοποίησης: αναδυόμενες αγορές εντοπίζονται και στη συνέχεια • προσεγγίζονται με all-inclusive πακέτα υπηρεσιών που προτείνονται από ομάδες • εταιρειών που έχουν συσταθεί από το HABITECH, με το εμπορικό σήμα HABITECH INTERNATIONAL.

9

Μαθήματα από την πρακτική

Η δημόσια πρωτοβουλία είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκκίνηση ενός συνεργατικού σχηματισμού, αλλά στη συνέχεια ένα μακροπρόθεσμο επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου, να αποκτήσει ελευθερία δράσης σε σχέση με την πολιτική, να συγκεντρώσει όλα τα είδη των φορέων και να αποφέρει πραγματικά καινοτόμα έργα. Οι τοπικές και εθνικές δημόσιες αρχές είναι εταίροι προς τους οποίους ο συνεργατικός σχηματισμός πρέπει να ενεργεί ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και ως νομοθετικό σώμα και μέσο άσκηση πίεσης για θέματα ενδιαφέροντος. Η ιδανική σχέση ΔΑ-συνεργατικού σχηματισμού συντίθεται από: αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινούς στόχους και

49


συντονισμένη δουλειά, με σαφώς διαχωρισμένες διακυβερνήσεις. Ένα άλλο ορόσημο ενός επιτυχημένου Συνεργατικού Σχηματισμού R&ID είναι το εξής: σε ναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο που αναδεικνύει ισχυρό εξωτερικό αναδυόμενο ανταγωνισμό και ένα περιβάλλον φθίνουσας κρατικής βοήθειας, η διαφοροποίηση και διεθνοποίηση των δράσεων (π.χ. HABITECH INTERNATIONAL, διασυνοριακές κοινοπραξίες) και η διακρατική συνεργασία σε έργα έρευνας και καινοτομίας, σε επίπεδο ΕΕ ή σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν απαραίτητες στρατηγικές ενός υγιούς συνεργατικού σχηματισμού.

10

Επικοινωνία

Ιστοσελίδες: www.habitech.it www.greenmap.it Email: andrea.tomasi@dttn.it

11

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

--

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του HABITECH είναι διαθέσιμη στο www.habitech.it.

--

Παρουσίαση του HABITECH, το φυλλάδιο και πρόσθετο ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στη www.habitech.it.

--

Για τα διαφημιστικά βίντεο, μπορείτε να επισκεφθείτε το κανάλι Youtube του HABITECH.

50

www.innovage-project.eu


ΚΠ5: Πρωτοβουλία «Health Factory» από Το Βαλτικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Health Factory Initiative (Πρωτοβουλία Εργοστάσιο Υγείας)

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Η πρωτοβουλία Health Factory δίνει έμφαση σε τεχνολογίες υγείας και στην ανάπτυξη υπηρεσιών. Επικεντρώνεται στην ευημερία, στους αισθητήρες, στην επικοινωνία, στην ασφάλεια, στην εποπτεία της υγείας και στην πρόληψη. Περιορίζεται κάτω από το πρακτικό όριο εφαρμογής νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Η πρωτοβουλία Health Factory δημιουργεί βιομηχανική επανάσταση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στις λύσεις της βιομηχανίας με βάση την τεχνολογία. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη θα συμβάλει στην επίλυση των εγχώριων προκλήσεων υγειονομικής περίθαλψης και ξεκινάει ένα νέο τομέα εξαγωγών για τη Φινλανδία. Το Health Factory γίνεται με την πάροδο του χρόνου ένα διεθνώς αναγνωρισμένο hotspot για τεχνολογικές καινοτομίες υγειονομικής περίθαλψης. Η πρωτοβουλία Health Factory συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ερευνητικών εταίρων για την ανάπτυξη και την έναρξη επιχειρησιακών λύσεων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους εταίρους της. Φέρνει λύσεις από τη βασική έρευνα σε καινοτομίες και εφαρμογές. 4

Στόχοι της πρακτικής

Η πρωτοβουλία Health Factory φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της

51


υγείας στην πλατφόρμα που δημιουργεί εφευρέσεις, εφαρμογές, λύσεις, υπηρεσίες και σχέδια για τη διεθνή ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων. Το Health Factory παρέχει νέες πρακτικές λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, για το φινλανδικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του. Η επιτυχία του Health Factory θα πρέπει να μετράται μέσω του επιπέδου των εσόδων από τις εμπορευματοποιημένες καινοτομίες μέσω νεοσύστατων επιχείρησεων που δημιουργήθηκαν. Ένα δευτερεύον μέτρο επιτυχίας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στη Φινλανδία από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει εντός του Health Factory. Άλλα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν καινούργια έρευνα και εκπαίδευση που παρέχεται στον κλάδο της τεχνολογίας υγείας. Έμμεσα, το Heath Factory στοχεύει να επηρεάσει τη γενική κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που ζουν στη Φινλανδία.

5

Τοποθεσία

Φινλανδία, Πόλη του Ελσίνκι, Πόλη του Espoo

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Η πρωτοβουλία Health Factory στην πράξη: 1. Εντοπισμός προβλημάτων που αξίζουν να επιλυθούν μέσω της δικτύωσης με τη βιομηχανία, νεοσύστατων επιχειρήεων, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και του ασφαλιστικού κλάδου. 2. Χρηματοδότηση νέων καινοτόμων λύσεων και ενίσχυση πιλοτικών προγραμμάτων. 3. Διαχείριση, υποστήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση ομάδων

52

4. Δημιουργία νέων εταιρειών 5. Διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας 6. Δημιουργία ενός κόμβου για το οικοσύστημα της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη. 7. Παροχή εκπαίδευσης διαχείρισης της καινοτομίας σε φοιτητές και στη βιομηχανία. Το Health Factory δημιουργεί μια πλατφόρμα για έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία και δραστηριότητες νεοσύστατων επιχειρήσεων στις υπηρεσείς και λύσεις της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης. Βασικός του στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Συνδυάζει την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις και το σχεδιασμό. Η πλατφόρμα του Health Factory χρησιμεύει ως άγκυρα για το οικοσύστημα της τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης με την παροχή συστηματικών δράσεων συντονισμού, εκδηλώσεις και διευκολύνσεις. Παρέχει πρόσβαση σε περιβάλλοντα «ζωντανών» εργαστηρίων σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή της πρωτεύουσας στη Φινλανδία.

www.innovage-project.eu


Το Health Factory παρέχει μια συστηματική γραμμή για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν ως διεθνώς αναγνωρισμένοι καινοτομούντες υγειονομικής περίθαλψης που παράγουν έσοδα και απασχόληση στη Φινλανδία. Το Health Factory λειτουργεί με τον εντοπισμό πρακτικής επιχειρηματικής λογικής για λύσεις, κάνοντας τη σύνθετη έννοια εύκολη και συγκεκριμένη, κατανοώντας και δημιουργώντας νέα δικτύα αξίας, βοηθώντας τις εταιρείες με την κύρια λειτουργία τους και δοκιμάζοντας πρακτικές έννοιες αναμένοντας μέγιστο χρόνο για την αγορά τα δύο έτη. ΕΤΑΙΡΟΙ: --

Πανεπιστήμιο Aalto

--

VTT

--

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι

--

Πόλη του Ελσίνκι

--

Πόλη του Espoo

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 2012: --

Σχεδιασμός του Health Factory και συζητήσεις μεταξύ εταίρων

--

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Υγεία Studia Generalia

--

Χρηματοδότηση για τον προγραμματισμόg

2013: --

Αρχικοί εταίροι δημιουργούν το πλαίσιο για το οικοσύστημα

--

Διαλέξεις, έρευνα, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες

--

Πρώτες περιπτώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων

--

Χρηματοδότηση ενεργειών

2014: --

Καθορισμός πλαισίου για το οικοσύστημα και συμμετοχή περισσότερων εταίρων

--

Διαλέξεις, έρευνα, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες

--

10 περιπτώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων

--

Πρώτη νεοσύστατη επιχείρηση που παράγει έσοδα

--

Πρώτη νεοσύστατη επιχείρηση που λαμβάνει εξωτερική χρηματοδότηση

--

Χρηματοδότηση ενεργειών

2015: --

Οικοσύστημα εγκατεστημένο στη Φινλανδία και διεθνώς αναγνωρισμένο

--

Διαλέξεις, έρευνα, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες

--

10 περιπτώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων

--

5 νεοσύστατες επιχειρήσεις που παράγουν έσοδα

--

5 νεοσύστατες επιχειρήσεις που λαμβάνουν εξωτερική χρηματοδότηση

53


--

Χρηματοδότηση ενεργειών

7

Αξιολόγηση πρακτικής

Η πρωτοβουλία για το Health Factory ξεκίνησε το 2012, οπότε είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της. Παρακάτω παρέχονται μερικές πληροφορίες σχετικά με κάποιες ιστορίες επιτυχίας που έχουν ήδη ή που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του HF. Ιστορίες Επιτυχίας (χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται περαιτέρω σε τρέχουσες περιπτώσεις και έργα HF: Elsi Ασφάλεια Ορόφου: --

Ένα σύστημα ενδοδαπέδιας παρακολούθησης της κίνησης

--

Αναπτύχθηκε για τον εντοπισμό περιπτώσεων πτώσεων σε οίκους ευγηρίας

--

Νέα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσωπικοί συναγερμοί, χρόνο στο μπάνιο, αφήνοντας το κρεβάτι, δωμάτιο εξόδου

--

Από ανίχνευση πτώσεων για προληπτική φροντίδα - φροντίζοντας βοήθεια είναι πάντα εκεί που χρειάζεται

--

Μια νεοσύστατη επιχείρηση ιδρύθηκε το 2005 , κοντά στο τέλος του 2009

--

Η Elsi έχει γίνει ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ασφάλειας σε οίκους ευγηρίας στη Φινλανδία, τη στιγμή που ανήκει στη Marimils Oy, και καλύπτονται πάνω από 1000 δωμάτια

Beddit Sleep (Ύπνος Beddit):

54

--

Αρχική ιδέα, παρακολούθηση ζωτικών σημάτων σε νοσοκομειακά κρεβάτια

--

Finsor Ltd. ιδρύθηκε το 2006

--

Νικητής του VentureCup 2007

--

Η διαδικασία ανάπτυξης μετατρέπει τη λύση σε μια υπηρεσία ευεξίας, Bedditltd

--

Διαδικτυαξή υπηρεσία και έξυπνοι αισθητήρες για την ανάλυση της ποιότητας του ύπνου

--

Ανίχνευση θέματα τρόπου ζωής που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου

--

Εφαρμογές επίσης για αθλήματα, φροντίδας ηλικιωμένων

8

Καθορισμός σεναρίου

Λύσεις και νέες επιχειρήσεις που επιτρέπουν πραγματική κοινωνική, οικονομική και υγειονομική επίπτωση. Σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της φινλανδικής τεχνολογίας και υπηρεσιών της βιομηχανίας υγείας. Πρόγραμμα Καινοτόμων Πόλεων (ΙΝΚΑ) για τα έτη 2014-2020 από το φινλανδικό Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας: --

Οι περιφερειακοί συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας διαμορφώνονται με βάση τις δυνατότητες των διαφόρων πόλεων στη Φινλανδία.

--

Ο τομέας της υγείας θεωρείται ως ένας δυναμικός συνεργατικός σχηματισμός για την περιοχή του Ελσίνκι.

--

Το Health Factory προτείνεται ως βασικό έργο/πλατφόρμα για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων φορέων.

www.innovage-project.eu


9

Επικοινωνία

Καθηγητής Raimo Sepponen Πανεπιστήμιο Aalto raimo.sepponen@aalto.fi Τηλ. +358 (0)50 551 2223

10

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

http://elec.aalto.fi/en/research/health_factory/

55


ΚΠ6: «ICE-T» από SEHTA 1

Τίτλος καλής πρακτικής

ICE-T (Διεθνές Κέντρο Αριστείας στην Τηλεφροντίδα)

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Υποστήριξη της ανάπτυξης με βάση τις ΤΠΕ καθοδηγούμενη από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην υποβοηθούμενη διαβίωση.

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

--

Το Διεθνές Κέντρο Αριστείας στη Τηλεφροντίδας (ICE-T) είναι ένα μοντέλο επιχορήγησηςχρηματοδότησης που σχεδιάστηκε για την επιτάχυνση της καινοτομίας προϊόντων και υπηρεσιών με επίπεδο ανάπτυξης κοντά-στην-αγορά, στον τομέα της τηλεφροντίδας.

--

Για τις ΜΜΕ, το Προσανατολισμένο στην Έρευνα μοντέλο Συνεργατικού Σχηματισμού έχει αδυναμίες. Σε απάντηση, η SEHTA ανέπτυξε το ICE-T Προσανατολισμένο στην Αποστολή μοντέλο Συνεργατικού Σχηματισμού για να οδηγήσει περισσότερο την προσανατολισμένη στην πολιτική και κοντά-στην-αγορά ανάπτυξη. Ειδικοί του χώρου σε τρεις επιλεγμένες θεματικές ενότητες βοήθησαν να συνταχθούν οι προδιαγραφές και λήφθηκε χρηματοδότηση από την Περιφερειακή Κυβέρνηση.

56

4 --

Στόχοι της πρακτικής Να παρέχει χρηματοδότηση, εμπορευματοποίηση, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε 10 έργα κοντά-στη-διάθεση ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Ο ρόλος του ICE-Τ ήταν:

www.innovage-project.eu


--

Εντοπισμός και ανάπτυξη νέων βιώσιμων ευκαιριών αγοράς και επιχειρηματικών ευκαιριών

--

Κατανόηση και περιγραφή ανάγκης χρήστη και παρόχου

--

Προώθηση συνεργασίας και συγκέντρωση των κατάλληλων κοινοπραξιών

--

Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης και κεφαλαίων εκκίνησης για συλλογικά σχέδια Ε&Α για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τηλεφροντίδας

--

Παροχή ακαδημαϊκής αξιολόγησης, τεχνική παρακολούθηση και στήριξη επιχειρηματικού σχεδιασμού

--

Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υποβοηθούμενης διαβίωσης σε ένα ευρύτερο κοινό και λειτουργία ως μια πύλη προς την αγορά

5

Τοποθεσία

-

Αγγλία

-

Νοτιοανατολική Αγγλία

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Το 2008, η SEHTA πήρε μια εναλλακτική στρατηγική προσέγγιση κοιτάζοντας τους τομείς προτεραιότητας για την υγειονομική περίθαλψη για την επόμενη δεκαετία. Ένας από τους τομείς που εντοπίστηκαν ήταν η παροχή φροντίδας στο σπίτι για να υποστηρίξει τους ανθρώπους να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα – τώρα αναφέρονται συνήθως ως υποβοηθούμενη διαβίωση.

--

Η SEHTA αποφάσισε να επικεντρώσει τις προσπάθειές της γύρω από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην υποβοήθηση της διαβίωσης. Επιπλέον, αποφάσισε να ακολουθήσει μια έννοια ανάπτυξης προϊόντων περισσότερο επικεντρωμένη στο χρήστη και την εταιρεία (και ιδίως ΜΜΕ). Με τον τρόπο αυτό από το να είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός προσανατολισμένος στην έρευνα μετατράπηκε σε ένα σχηματισμό προσανατολισμένο στην αποστολή. Η μετάβαση αυτή σήμαινε ότι ο υψηλού επιπέδου στόχος της «δημιουργίας νέων βιώσιμων επιχειρήσεων» θα μπορούσε να ξαναπροσδιοριστεί ως «παροχή βοήθειας προς τις εταιρείες για να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης που καλύπτουν μια διαγνωσμένη ανάγκη».

--

Αυτός ο νέος συνεργατικός τρόπος εργασίας υποστηρίχθηκε από το South East England Development Agency (SEEDA) με επιχορήγηση £1 εκατομμυρίου. Μετά από περαιτέρω έρευνα η SEHTA εντόπισε τρία θέματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα: • Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας και Κατ ‘οίκον Βοήθεια • Υποστήριξη για Εύθραυστα Άτομα ή Ομάδες • Υποστήριξη σε Άτομα που εργάζονται ή επιστρέφουν στην αγορά εργασίας με μια Μακρυπρόθεσμη Κατάσταση

57


• Μια πιο ακριβής περιγραφή της ανάγκης σε κάθε θεματικό τομέα παρασχέθηκε από έναν εμπειρογνώμονα του τομέα σε εργαστήριο με εταιρείες-μέλη της SEHTA. Η SEHTA δημοσίευσε τότε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κοινοπραξίες για την ανάπτυξη τέτοιου είδους εστιασμένων προϊόντων και υπηρεσιών κοντά-στη-διάθεση (στην αγορά). Δεν υπήρξε καμία απαίτηση να συνεργαστεί με ένα Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών, αλλά μάλλον η προσδοκία ότι οι κοινοπραξίες θα επέλεγαν υφιστάμενα ή σχεδόν ολοκληρωμένα προϊόντα ύψιστης ποιότητας και θα χρησιμοποιούσαν αναπτυξιακούς πόρους για να φέρει ένα προϊόν στην αγορά ή πιο κοντά στην αγορά. Δέκα κοινοπραξίες χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας (που αναφέρεται ως ICE-T) για μια περίοδο έξι μηνών. 7

Αξιολόγηση πρακτικής

Περίληψη -- Με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης συνεργατικού σχηματισμού προσανατολισμένου στην αποστολή, η SEHTA ήταν σε θέση να κατευθύνει κεφάλαια με μεγαλύτερη ακρίβεια, να δημιουργήσει οφέλος για ένα σημαντικό αριθμό των ΜΜΕ και να έχει αντίκτυπο στην αγορά. Το μοντέλο χρηματοδότησης ICE-T μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί. Το κλειδί είναι να προσδιορίσει μια στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά την πολιτική, το πώς αυτό μπορεί να επανακαθοριστεί ως προς την ανάγκη και να προσελκύσει κεφάλαια που θα επιτρέψουν τις μικρές κοινοπραξίες να αναπτύξουν λύσεις κοντά-στη-διάθεση που ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη --

58

Μια πιο γρήγορη εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της σαφώς καθορισμένης πολιτικής και της ανάγκης του χρήστη ωφελούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) – τελικοί χρήστες, επίσημοι και ανεπίσημοι φροντιστές, οργανισμοί παροχής φροντίδας και η βιομηχανία. Υπάρχει επίσης ένα όφελος για τη χάραξη πολιτικής από τη στιγμή που μια επίδειξη ότι η πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί επιτρέπει στους φορείς χάραξης πολιτικής να τελειοποιήσουν και να διευρύνουν την πολιτική αυτή.

Η αξιολόγηση του μοντέλου ICE-T έχει δείξει η προσέγγιση αυτή είναι: Στοχευμένη --

Η προσέγγιση συνεργατικού σχηματισμού προσανατολισμένου στην αποστολή που ενσωματώνεται στο μοντέλο ICE-T επιτρέπει η χρηματοδότηση να στοχεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε εκείνες τις ΜΜΕ με λύσεις κοντά-στη-διάθεση που είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν στον ίδιο βαθμό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Λειτουργική --

www.innovage-project.eu

Το μοντέλο ICE-T είναι ένα λειτουργικό μοντέλο για τις προδιαγραφές, τη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση και την εμπορευματοποίηση έργων. Είναι μεταβιβάσιμο και προσαρμόσιμο, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί στο σύνολό του ή σε τμηματική μορφή. Για παράδειγμα, η διάγνωση ευκαιριών της αγοράς, ή ο καθορισμός αναγκών χρήστη/παρόχου μπορούν να προσφερθούν ως αυτόνομες δραστηριότητες, όπως και οι προδιαγραφές διαγωνισμών και η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης-χρηματοδότησης.


Ευέλικτη --

Το μοντέλο ICE-T είναι ευέλικτο και η διαχείριση του γίνεται με επαγγελματικό τρόπο και κατάλληλο για εκ του νόμου καθορισμένων και ιδιωτικών φορέων παροχής περίθαλψης, δημόσιους οργανισμούς χρηματοδότησης, επιχειρηματικά κεφαλαία, προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας μεγάλων εταιριών, εμπορικές συνεργασίες, κ.λπ.

Ανταποκρίσιμη --

The ICE-T model has been built around the concept of ‘market pull’ rather than ‘technology push’. Solutions developed as a result of the ICE-T methodology are responding to identified market needs and, as such, even though further funding may be required to support the commercialization process, it is envisaged that the solutions will find a ready market awaiting.

Ταχεία --

Το μοντέλο ICE-T επιτρέπει την ταχύτερη εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της σαφώς διατυπωμένης ανάγκης.

Μεταφέρσιμη --

Το μοντέλο ICE-T για την κατανόηση, διατύπωση, ορισμό και καθορισμό των αναγκών των χρηστών και / ή των παρόχων εφαρμόζεται σε όλη την όχι μόνο στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής μέριμνας και της ευημερίας αλλά και στους τομείς τεχνολογίες υγείας και επιστήμες ζωής και σε άλλες συναφείς βιομηχανίες που επιθυμούν να εμπλακούν στην υγεία και την περίθαλψη. Το μοντέλο ICE-T είναι ανεξάρτητο θέσης και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές και χώρες.

Προσαρμόσιμη --

Η πλατφόρμα ICE-T μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να παραχθούν οι προδιαγραφές προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για CR&D, πριν την προμήθεια προγραμμάτα, κοντάστη-διάθεση-στην-αγορά εμπορευματοποίηση, προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας και εμπορικές συνεργασίες.

59 8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης συνεισφέρει £1m από τη χρηματοδότηση, καθορίστηκαν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και εκροές και παρακολουθούνται σε τριμηνιαία βάση. Επιπλέον, τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του μοντέλου ICE-T υπόκεινται σε τριμηνιαία τεχνική και οικονομική παρακολούθηση. Η τελική μετά το τέλος του έργου αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων είναι ακόμα σε εξέλιξη.

--

Κριτήρια (συγκεκριμένα αποτελέσματα) βάσει των οποίων το μοντέλο ICE-T αξιολογήθηκε (όλα εκπληρώνονται ή υπάρχει υπέρβαση από το μοντέλο ICE-T): • Η επένδυση βασίζεται σε μόχλευση από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: περιλαμβάνει συμφωνημένη χρηματοδότηση από έργα και άλλες πηγές χρηματοδότησης στον τομέα αυτό.


• Συνεργασία συνεργατικών σχηματισμών και ανάπτυξη κοινοπραξιών, μέσω: δημιουργίας τόπων περιφερειακής βιτρίνας (με καθοδήγηση από πανεπιστήμιο) που συμβάλλουν πάνω από το 50% της χρηματοδότησης από τους εταίρους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νέες συνεργασίες με τη βάση γνώσεων, δημιουργία περιφερειακών συνεργασιών (περιλαμβάνει τη συνεργασία επιχειρήσεων - βάσης γνώσεων). • Κατανόηση αναγκών χρήστη και παρόχου και ανάλυση τους μέσα εργαστήρια με οδηγό την αγορά και με στόχο τους κλινικούς γιατρούς, τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και που υλοποιήθηκαν για τον καθορισμό των αναγκών. • Κεφάλαια κίνησης και υποστήριξη που παρέχεται για συλλογικά έργα Ε&Α για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τηλεφροντίδας ως αποτέλεσμα της ανάθεσης τουλάχιστον 7 ίσης χρηματοδοτήσης συνεργατικών έργων Ε&Α που πληρούν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται από το ICE-T. • Συμβολή στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη μέσω των πρόσθετων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν και των επιχειρήσεων που βοηθήθηκαν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. • Προώθηση (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) του μοντέλου ICE-T, χρηματοδοτούμενων έργων, και περιφερειακής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις μέσω ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων. • Ακαδημαϊκή αξιολόγηση, τεχνική παρακολούθηση και στήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού που παρέχονται σε χρηματοδοτούμενα έργα. 9

Μαθήματα από την πρακτική

Η επιτυχία του μοντέλου ICE-T σημαίνει ότι μπορεί να προταθεί ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής διότι:

60

--

Δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους φορείς / μέλοι του συνεργατικού σχηματισμού

--

Είναι εστιασμένο σε ένα αποτέλεσμα (σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα στην αγορά αλλά θα μπορούσε να είναι και η ταχεία ανάπτυξη πολιτικής)

--

Είναι γρήγορο

10

Επικοινωνία

Richard Curry, Διευθυντής Ηλεκτρονικής Υγείας richard.curry@sehta.co.uk 11

www.sehta.co.uk Τελική έκθεση για την SEEDA

www.innovage-project.eu

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


ΚΠ7: «The Grenoble- Isère Health Cluster» από MEDIC@LPS 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Συνεργατικός Σχηματισμός Υγείας Grenoble –Isere MEDIC@LPS

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

--

Επιτάχυνση του χρόνου για διάθεση στη διεθνή αγορά για καινοτόμες επιχειρήσεις

--

Ενίσχυση των συνδέσεων εντός του τοπικού οικοσυστήματος υγείας

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Ο MEDIC@LPS είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην περιοχή Grenoble-Isere της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης του κλάδου της υγείας - βιοτεχνολογίας, της ιατρικής τεχνολογίας και των υπηρεσιών για την υγειονομική περίθαλψη, την ευημερία και την αυτονομία: --

Με τη συγκέντρωση και την εκπροσώπηση όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών

--

Με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων

--

Με τη συνεργασία με άλλες υπάρχουσες δομές για να εξασφαλίσει την προώθηση και την ανάπτυξη της ελκυστικότητας της περιοχής

--

Με το συντονισμό της κοινότητας των οικοσυστημάτων αυτών

--

Με την παροχή βοήθειας σε νέες εταιρείες αυτών των οικοσυστημάτων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους

Τα βασικά στοιχεία του Medic@lps είναι: --

12 χρόνια ύπαρξης

--

70 μέλη

--

70 εταίρους από την ΕΕ και διεθνείς εταίρους.

61


4

Στόχοι της πρακτικής

--

Επικοινωνία: ανάπτυξη μιας «κοινής ταμπέλας» για μια μοναδική τοποθεσία μέσω των δυνατοτήτων της για έρευνα και καινοτομία και μέσω του τεχνολογικού, βιομηχανικού και

--

κλινικού του περιβάλλοντος,

--

Διεθνείς εξελίξεις: παροχή ειδικής βοήθειας σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές,

--

Συνεργατικά έργα: προώθηση και υποστήριξη της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην έργα με πολλαπλούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ,

--

Ενίσχυση της αξίας των τεχνολογικών πλατφόρμων: διευκόλυνση της χρήση τους από τις εταιρείες, διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω διασυνδέσεων με τις πλατφόρμες.

5

Τοποθεσία

Γαλλία, Περιφέρεια Rhône-Alpes, Γκρενόμπλ – Isere 6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Ο Medic@lps είναι ένας συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε το 2000 για να ξεκινήσει και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη του τομέα της υγείας στην περιοχή Grenoble-Isere.

--

O Medic@lps αντιπροσωπεύει: • 4 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα • 1 πανεπιστημιακό νοσοκομείο • 55 επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις

62

• 5 μεγάλες εταιρείες διάγνωσης: BD, Roche Diagnostics, bioMerieux, ST Ericsson • 1 κοινωνική ομάδα προστασίας: Prémalliance • 2 μεγάλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση European Synchrotron Radiation και Ινστιτούτο Laue Langevin • 2 τοπικές αρχές: Grenoble Alpes Metropole, Γενικό Συμβούλιο Isère --

Διαδικασία και αναλυτικό περιεχόμενο της πρακτικής: Ο MEDIC@LPS παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία για τα μέλη του: • Εργαστήρια δραστηριοτήτων και κατάρτισης • BioBiz Club, club επιχειρηματιών της βιομηχανίας • Πρόσβαση σε τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή (Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) δίκτυα για τα μέλη (Boston Delegate, διερευνητική αποστολή στην Ιαπωνία, εμπορικές εκθέσεις και συνεταιρισμός επιχειρήσεων) • Παρακολούθηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και υποστήριξη στην προετοιμασία σχεδίων συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

www.innovage-project.eu


(Alps Bio Cluster, έργο JADE, έργο INNOVAge, έργα IDeAll και TN_G) • Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό δελτίο --

Νομικό πλαίσιο Ένωση σύμφωνα με το νόμο 1901 (μη κερδοσκοπικός οργανισμός)

--

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: • Συνδρομή μέλους • Επιχορηγήσεις από τις τοπικές αρχές και από την ΕΕ (συνεργατικά έργα)

7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη για την περιοχή και τις επιχειρήσεις: το βάρος του τομέα της βιο-βιομηχανίας (αριθμός απασχολουμένων, κύκλος εργασιών), κατάτμηση σε υπό-τομείς, ανάπτυξη επιχειρήσεων από νεοσύστατες στο μέγεθος ΜΜΕ

--

Πρόσβαση στην αγορά: ποσοστό μετατροπής (δικτύωση / συνεργατικά έργα), αριθμός των εταιρειών μελών που λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, χρόνος για διάθεση στην αγορά, επιχειρήσεις που δημιουργούνται, ο Medic@lps διοργάνωσε 123 εκδηλώσεις από το 2000

--

Ο τρέχων δείκτης περιορίζεται στη μέτρηση της ικανοποίησης των μελών μας

8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Δυνατότητα μεταφοράς: ο Medic@lps με την εμπειρία του στον τομέα της υγείας για πάνω από 12 χρόνια έχει πολλαπλά επίπεδα δυνατότητας μεταφοράς από γενικές (έναρξη, ομοσπονδία και εμψύχωση ενδιαφερόμενοι φορέων (stakeholders), interclustering, διεθνή ανάπτυξη) σε προσαρμοσμένες (διεθνής υποστήριξη πρόσβασης στην αγορά, καλοκαιρινό σχολείο, κ.λπ.).

--

Ανατροφοδότηση στην πολιτική: Συμβολή στην Πράσινη Βίβλο «Από τις Προκλήσεις στις Ευκαιρίες: Προς ένα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και τη Χρηματοδότηση της Καινοτομίας στην ΕΕ» - 20 Μαΐου, 2011. Πώς θα μπορούσε ο MEDIC@LPS (πρώην ADEBAG) να συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη-2020; Ο MEDIC@LPS (πρώην ADEBAG) με την ευρεία γνώση του οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας/ ιατρικής τεχνολογίας στην περιοχή της Γκρενόμπλ και τη στενή επαφή του με ΜΜΕ της δεν θα μπορούσε παρά να ενημερώσει φορείς σε ευρωπαϊκά προγράμματα ότι: • Τους υποστηρίζει για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης της εμπλοκής τους σε ευρωπαϊκά έργα, • Να τους βοηθήσει στην ημέρα-με-ημέρα διαπολιτισμική διαχείριση αυτών των έργων, • Να ενοποιήσει τα Ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται από τα μέλη του, όσον αφορά την προσέγγιση του εργαστηρίου Living e-Care. Δωρεάν συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHAP) 2012-2020: Υλοποίηση μεγάλης κλίμακας λύσεων ηλεκτρονικής-υγείας στις

63


Ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές - 23 Μαΐου 2011. Η συνεισφορά αυτή εκδόθηκε από έναν οδικό χάρτη που εκπονήθηκε από την ηγετική ομάδα του Βιο-Συνεργατικού Σχηματισμού των Αλπεων που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού δικτύου: «Αυτονομία και Υγειονομική Περίθαλψη» του Βιο-Συνεργατικού Σχηματισμού των Αλπεων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 (Προτεραιότητα 1 του Αλπικού Διαστημικού προγράμματος με την ηγεσία του Medic@lps). Μερικές συνολικές συστάσεις έγιναν σχετικά με την ανάγκη να έχουν μια κοινή τεχνολογική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία: ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα και διαλειτουργική, (ανάπτυξη τεχνολογιών: χαμηλή ενέργεια, αυτοπροσαρμοζόμενο σύστημα και λογισμικό σύντηξης δεδομένων) για να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και να μοιραστούν δεξιοτήτες, να συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες του τομέα των ιατρικών συσκευών για να εφαρμοστούν οι λύσεις σε μεγάλη κλίμακα και να δοθεί συνεπώς πρόσβαση στην αγορά. Ένας ειδικός άξονας αυτού του οδικού χάρτη είναι η απαρίθμηση μερικών συστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με λύσεις Ηλεκτρονικής Υγείας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και η παραδειγματικότητα τους για την ταχύτερη υλοποίηση των λύσεων αυτών. --

Τετραπλός Έλικας: Ο Medic@lps είναι ο διαχειριστής του Ζωντανού Εργαστηρίου e -Care, ένα ζωντανό εργαστήριο διαπιστευμένο από το ENoLL το 2010. Η μεθοδολογία Ζωντανού Εργαστηρίου αναπτύχθηκε για να προωθήσει την προσέγγιση Ζωντανού Εργαστηρίου στον τομέα της υγείας μέσω μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας δημιουργίας για την άνοδο καινοτόμων λύσεων υγειονομικής περίθαλψης. Το Ζωντανό Εργαστήριο e-Care είναι στη διεπαφή μεταξύ του οργανισμού περίθαλψης («παρακολούθηση ασθενών») και της ιατροκοινωνικής τεχνικής διαδικασίας («σχετική ιατρική συσκευή»). Το Ζωντανό Εργαστήριο e-Care αναπτύσσει μια εδαφική προσέγγιση καινοτόμων λύσεων φροντίδας με βάση τον χρήση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική διάσταση στους τρεις ακόλουθους τομείς κατηγορίες μειζόνων κατηγοριών ασθενειών: καρκίνο, χρόνιες παθήσεις και ασθένειες της γήρανσης των ανθρώπων, νευρολογικές παθήσεις και αναπηρία. Περιλαμβάνει μια περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας φροντίδας: πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.

--

Υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος υγειονομικής περίθαλψης: Το έργο IDeALL (Ολοκληρωμένο Σχέδιο για Όλους στα Ζωντανά Εργαστήρια) αναφέρεται στη σύνδεση δύο κοινοτήτων με επίκεντρο το χρήστη. Ζωντανά Εργαστήρια και Σχεδιασμός για Όλους τους επαγγελματίες. Μέσα από το έργο αυτό, η ADEBAG θα αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από μια μεθοδολογία μηχανικής του έργου που συνδυάζει τόσο το σχεδιασμό όσο και τις προσεγγίσεις Ζωντανών Εργαστηρίων e-Care από την άποψη της ιατρικής διαχείρισης κινδύνου (αποδοχή, χρηστικότητα) από την πλευρά του τελικού χρήστη αλλά και από την πλευρά του ιατρικού επαγγελματία.

--

Κρατώντας τους ηλικιωμένους ανεξάρτητα πλέον στο σπίτι: Ο Medic@lps συμμετέχει σε πολλά έργα με στόχο να κρατήσει τους ηλικιωμένους ανεξάρτητα πλέον στο σπίτι. To Ευρωπαϊκό έργου JADE στοχεύει να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να ζήσουν ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες της αναπτυξιακής πολιτικής προς την κατεύθυνση καινοτόμων και προσιτών τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

64

www.innovage-project.eu


των ηλικιωμένων. Το έργο T-NG σκοπεύει να προτείνει νέο είδος τηλευπηρεσιών παροχής βοήθειας και να δημιουργήσει ένα πείραμα σε πραγματικές συνθήκες για τη χρήση τεχνολογίας αναφορικά με την αυτονομία των ηλικιωμένων. --

Αποδοχή της τεχνολογίας και της πολιτικής από τους ηλικιωμένους: Ο Medic@lps εμπλέκεται σε ένα συνεργατικό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία ένος πειράματος για τους ηλικιωμένους. Η ADEBAG υλοποιεί την μεθοδολογία Ζωντανού Εργαστηρίου e-Care μέσω του έργου T-NG που έχει ως στόχο να προτείνει νέο είδος τηλευπηρεσιών βοήθειας μέσω της ανάπτυξης και της αξιοπιστίς προσφοράς τηλεβοήθειας βάσει ADSL και ενός νέου πακέτου υπηρεσιών (Visio, κινητή βοήθεια και οικιακοί αυτοματισμοί). Αυτό περιλαμβάνει την προσαρμογή σε υπηρεσίες φροντίδας και συνοδευτικά μέτρα για τους φροντιστές ώστε να ξεπεραστεί το τεχνολογικό χάσμα. Οι νέες αυτές υπηρεσίες δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής στην πόλη Bourgoin Jallieu.

--

Ελαχιστοποίηση ενέργειας, συμβολή στη βιωσιμότητα δεν λαμβάνεται υπόψη για το συνεργατικό σχηματισμό. Γνωρίζουμε ότι στο μέλλον αυτό το μέρος θα γίνει ολοένα και πιο σημαντικό για τα μέλη μας και για τα μελλοντικά σχέδια μας. Σήμερα, δεν έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει το θέμα, αλλά το έργο INNOVAge είναι μια τέλεια ευκαιρία για εμάς για να ξεκινήσει η μελέτη των θεμάτων ενέργειας και βιωσιμότητας και να μάθουν για το μέλλον.

--

Βαθμός Καινοτομίας (στη διακυβέρνηση, στη συγκέντρωση χρημάτων, στα χρηματοδοτικά μέσα, στο μάρκετινγκ, στη διεθνοποίηση, στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες, κ.λπ.): Αλλαγή διακυβέρνησης: • Από ένα συνεργατικό σχηματισμό με βάση την έρευνα σε έναν με βάση τη βιομηχανία. • Από δημόσια σε ιδιωτική χρηματοδότηση.

9

Καθορισμός σεναρίου

Το 2000, μια ομάδα εστίασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) στον τομέα των επιστημών ζωής, όπως το Πανεπιστήμιο Joseph Fourier, η CEA, η Πολυτεχνική Σχολή της Grenoble (INPG), η Grenoble Alpes Metropole, δημιουργήθηκε για την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της επιστήμης της ζωής στην περιοχή της Grenoble. Το κίνητρο για τη δημιουργία αυτής της ομάδας εστίασης βασίστηκε στη διαπίστωση ότι φοιτητές με υψηλά προσόντα που προέρχονται από πανεπιστήμια/σχολές μηχανικών, ιδιαίτερα φοιτητές που αποφοίτησαν στις επιστήμες της ζωής, δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρηθεί στην περιοχή λόγω της έλλειψης απασχόλησης σε αυτό το πεδίο. Η ADEBAG βασίστηκε στην ιδέα της δημιουργίας μιας δομής που μπορεί να φέρει σε επαφή ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές ώστε να διαρθρωθεί ο τομέας της υγείας και των επιστημών ζωής. Ο σκοπός αυτής της δομής είναι η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης σε εργαστήρια και η προώθηση της συμφιλίωσης των εν λόγω εργαστηρίων με τον κόσμο των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ενός δικτύου εταιρειών και να κάνουν ελκυστική την περιοχή της Grenoble από την άποψη της εγκατάστασης εταιρειών και της προώθησης της απασχόλησης στη Grenoble για φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν στον τομέα της υγείας. Μετά από 12 χρόνια, η ADEBAG έγινε Medic@lps και ο τομέας της υγείας της Grenoble έγινε

65


δομημένος και με μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη οικονομία. Ο Medic@lps αντιπροσωπεύει τρεις γραμμές εταιρειών, όπως η βιοτεχνολογία, η ιατρική τεχνολογία και η τεχνολογία η αφιερωμένη στην ανεξαρτησία και την υγεία. Ο Medic@lps άλλαξε τη διακυβέρνησή του από ένα συνεργατικό σχηματισμό με βάση την έρευνα σε έναν με βάση τη βιομηχανία και από δημόσια σε ιδιωτική χρηματοδότηση. Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, ο Medic@lps επιδεικνύει την προθυμία του να εισέλθει σε μια διαδικασία διεθνοποίησης αυξάνοντας τις συνεργασίες και τις διασυνδέσεις με διεθνείς όπως και με Ευρωπαϊκούς συνεργατικούς σχηματισμούς που επέτρεψε την εγκαθίδρυση συνδέσμων με τον Ιταλικό συνεργατικό σχηματισμό πάρκο Βιοβιομηχανίας του Τορίνο και τον Ελβετικό συνεργατικό σχηματισμό Bioalps. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στην εμφάνιση του έργου διακρατικής συνεργασίας Alpes Bio Cluster σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Ο Medic@lps τώρα συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το JADE και το INNOVAge αλλά υπογράφει και συμφωνίες interclustering με άλλους συνεργατικούς σχηματισμούς όπως το CTS του Μόντρεαλ. 10

Μαθήματα από την πρακτική

--

Να είναι πρωτοποριακή, να είναι δημιουργική, να είναι καινοτόμα: «Ένας μεσάζων στην καινοτομία πρέπει να είναι και ο ίδιος καινοτόμος»

--

Εργασία στον KPI «διπλής συνεισφοράς» και, κατά συνέπεια, σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο (από δημόσια σε ιδιωτική χρηματοδότηση)

--

Μια ομαλή μετάβαση από μια δημόσια διαχείριση της έρευνας σε ιδιωτική είναι το κλειδί για την ωριμότητα του συμπλέγματος

11

66

Επικοινωνία

Medic@lps 5, avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche – Γαλλία Τηλέφωνο: + 33 (0) 4 76 54 95 63 Επικοινωνία: Valérie Ayache Διευθύνων Σύμβουλος valerie.ayache@medicalps.eu Séverine Lebreton Υπεύθυνος Έργου severine.lebreton@medicalps.eu 12 http://www.medicalp.eu

www.innovage-project.eu

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


ΚΠ8: «MONAK2 Cluster» από το Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας - LIC 1

Τίτλος καλής πρακτικής

MONAK2 Cluster: Έξυπνα Σπίτια για τους ηλικιωμένους

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Ανάπτυξη λύσεων συνεργατικών σχηματισμών για τους ηλικιωμένους

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Μια ομάδα κατασκευαστικών εταιρειών συνεργάστηκε για να ξεκινήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κάλεσαν εταιρείες ΤΠΕ και ερευνητές να σκεφτούν από κοινού για νέα προϊόντα/ υπηρεσίες. Στη συνέχεια άρχισαν να σκέφτονται και να αναπτύσσουν λύσεις έξυπνων σπιτιών ειδικά για τους ηλικιωμένους. Αυτό το κάνουν σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους και για τις διεθνείς αγορές. 4

Στόχοι της πρακτικής

Ανάπτυξη συνεργατικού σχηματισμού για νέα προϊόντα και λύσεις για τους ηλικιωμένους. 5

Alytus (με εταίρους από το Vilnius και το Kaunas), Λιθουανία

Τοποθεσία

67


6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Η ομάδα αυτή ξεκίνησε όταν διάφορες εταιρείες στον τομέα της κατασκευής των ξύλινων σπιτιών ξεκίνησαν τη συνεργασία όταν μια διεθνής παραγγελία ήταν πολύ μεγάλη για μία εταιρεία να τη χειριστεί. Από το μοίρασμα την ίδια παραγγελίας, οι εταιρείες άρχισαν να συνεργάζονται και να σκέφτονται για μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Αυτό οδήγησε σε ένα νέο συνεργατικό σχηματισμό για την κοινή ανάπτυξη προϊόντων. Ο συνεργατικός σχηματισμός οργανώνεται τώρα ως η ενιαία νομική οντότητα MONAK2.

7

Αξιολόγηση πρακτικής

Ο συνεργατικός σχηματισμός MONAK2 διαθέτει πλέον ένα κοινό δικτυακό τόπο, κοινή νομική οντότητα, και συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και κάνει κοινή ανάπτυξη πρωτοτύπων και έργων επίδειξης. Ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του συνεργατικού σχηματισμού ήταν η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και αυτό επιτεύχθηκε με την έναρξη από κοινού υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Ένα από τα διδάγματα είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει μια πρόκληση η ανάπτυξη κοινών προϊόντων σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Δυνατότητα μεταφοράς: Ο συνεργατικός σχηματισμός μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης, δύσκολη να αναπαραχθεί: η εμφάνιση ενός νέου συνεργατικού σχηματισμού βασίζεται στο ρόλο των μεμονωμένων ατόμων και σε τυχαία γεγονότα.

--

Δεν υπάρχει ανατροφοδότηση στη χάραξη νέας πολιτικής. Υπάρχει ένας συνεχής διάλογος με το Υπουργείο Οικονομίας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, αλλά καμία συγκεκριμένη συμβολή στην ανάπτυξη της πολιτικής.

--

Τετραπλός έλικας: Ο συνεργατικός σχηματισμός εμπλέκει την έρευνα και τη βιομηχανία, και άρχισε να μιλάει με τους τελικούς χρήστες σχετικά με τις ανάγκες τους. Οι δημόσιες αρχές δεν έχουν ακόμη εμπλακεί άμεσα στην ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.

--

Ένας από τους κύριους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού είναι η ανάπτυξη λύσεων που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να ζουν ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι μέσω νέων Έξυπνων Σπιτιών

--

Βαθμός Καινοτομίας: Ακολουθεί τις εμπειρίες ανάπτυξης άλλων συνεργατικών σχηματισμών,

68

www.innovage-project.eu


αλλά είναι καινοτόμος όσον αφορά την ένταξη των τελικών χρηστών (τα πρώτα βήματα)

9

Καθορισμός σεναρίου

Ο συνεργατικός σχηματισμός δημιουργήθηκε αρχικά μετά από μια ομάδα ανταγωνιστικών κατασκευαστικών εταιρειών που ήταν πολύ μικρές για να χειριστούν μια μεγάλη παραγγελία από το εξωτερικό και αποφάσισαν να συνεργαστούν για να παραδώσουν την παραγγελία. Μετά την αρχική αυτή τη συνεργασία, οι εταιρείες άρχισαν να μιλούν και να συνεργάζονται και αποφάσισαν να κάνουν κοινό branding και ανάπτυξη προϊόντος. Τώρα, ο συνεργατικός σχηματισμός περιλαμβάνει ερευνητές και εταιρείες πληροφορικής και ψάχνει ενεργά ευκαιρίες για έξυπνα σπίτια και λύσεις για την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων.

10

Μαθήματα από την πρακτική

Η μάθηση μέσα από την πράξη είναι σημαντική και με τη συνεργασία των εταίρων άρχισε η συνεργασία και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης που απαιτείται για την κοινή μελλοντική συνεργασία σε εμπιστευτικά θέματα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως η ανάπτυξη προϊόντων και οι στρατηγικές εμπορικές επιλογές. 11

Επικοινωνία

Dalia Matukienè: plvkc@aktv.lt

12

http://www.monak.lt

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

69


ΚΠ9: «Senior well living BTH Sweden» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Ευημερία για τους Ηλικιωμένους - Καλή πρακτική του BTH Σουηδίας

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

--

Διερεύνηση των αναγκών των ηλικιωμένων για την οικολογική αειφόρο διαβίωση.

--

Συμμετοχή των τελικών χρηστών, του προσωπικού, των πολιτικών και των συγγενών και εκπαίδευση των ομάδων αυτών σε προσεγγίσεις και τεχνολογίες για την ανεξάρτητη διαβίωση.

--

Επιδείξεις της σχετικής τεχνολογίας για ηλικιωμένους, συγγενείς, πολιτικούς, ομάδα ηλικιωμένων πολιτών και προσωπικού από φορείς παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

--

Ενίσχυση των συνδέσεων και επικοινωνία με τις τοπικές οργανώσεις των ηλικιωμένων και το οικοσύστημα υγείας.

--

Θερμοκοιτίδες καινοτομίας, σε συνεργασία με ομάδες εστίασης οργανισμών ηλικιωμένων, ειδικές τεχνολογίες που επιλέγονται για μικρό αριθμό ηλικιωμένων και συγγενών για να δοκιμαστούν.

70 3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Η ευημερία των ηλικιωμένων είναι ένα έργο που επικεντρώνεται στην κατανόηση των αναγκών των ηλικιωμένων και τις δυνατότητες για τον οικολογικό αειφόρο τρόπο ζωής με την αξιοποίηση τεχνολογίας και υπηρεσιών για υγειονομικής περίθαλψης, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, των πολιτικών, των συγγενών και του προσωπικού και την καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ αυτών των ομάδων γύρω από τεχνολογικές λύσεις και προσεγγίσεις για την ευεξία και την ανεξαρτησία, ως εξής: --

Φέρνοντας μαζί και παρουσιάζοντας σχετικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

--

Ενισχύοντας την κατανόηση των αναγκών και των συμφερόντων των ηλικιωμένων.

--

Συνεργασία με τις επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών, σε δίκτυα αισθητήρων, στη μηχανική, σε υποδομές πληροφοριών και ΤΠΕ, με περιφερειακές αρχές και άλλες υφιστάμενες

www.innovage-project.eu


δομές για να εξασφαλίσει την προώθηση και την ανάπτυξη της ελκυστικότητας της περιοχής.

4

Στόχοι της πρακτικής

--

Διερεύνηση δυνατοτήτων για να υποστηρίξει την ασφαλή και άνετη ανεξάρτητη διαβίωση που συνδυάζει τις γνώσεις και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ανάπτυξη ενός νέου περίθαλψης και διαβίωσης. Προσδιορισμός ασφαλών, άνετων και βιώσιμων τεχνικών λύσεων. Σύγκριση διαφορετικών προϊόντών ως βάση για τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας για τα νέα σπίτια ηλικιωμένων.

--

Καλλιέργεια του διαλόγου και του χώρου σχεδιασμού για τεχνικές λύσεις με τους τελικούς χρήστες, τους συγγενείς και το προσωπικό στην περίθαλψη των ηλικιωμένων.

--

Συμμετοχή στην ημέρα τεχνολογίας για το προσωπικό στην περίθαλψη των ηλικιωμένων με έμφαση στην ασφάλεια και την άνετη ζωή για τους ηλικιωμένους.

5

Τοποθεσία

--

Σουηδία

--

Blekinge

6 --

--

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής Η ευημερία για τους ηλικιωμένους είναι ένα έργο σε συνεργασία με το Δήμο, το εθνικό συμβούλιο και το πανεπιστήμιο. Το έργο επίσης συνεργάζεται με σχετικά εν εξελίξει έργα που αφορούν οργανισμούς ηλικιωμένων, συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και τοπικές αρχές και πρωτοβουλίες στην περιοχή. Διαδικασία και αναλυτικό περιεχόμενο πρακτικής: Το έργο παρέχει υπηρεσίες, γνώσεις, τεχνολογίες και εργαλεία για τα μέλη του: • Ομάδες εστίασης, συγκεντρώνονται και εστιάζουν σε ειδικά επιλεγμένες τεχνολογίες • Διαλέξεις με ηλικιωμένους, συγγενείς του προσωπικού, πολιτικούς • Εκθέσεις τεχνολογιών • Συζητήσεις καινοτομίας με το προσωπικό, ηλικιωμένους και σχετικές οργανώσεις.

--

Νομικό πλαίσιο Οργάνωση ηλικιωμένων στην Karlskrona, BTH καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το Hjälpmedelsinstitutet, Bo bra på äldre dar.

--

Χρηματοοικονομικό πλαίσιο: • Επιχορηγήσεις από το εθνικό κέντρο γνώσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

71


7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Χρηματοδότηση του έργου.

--

Το έργο έχει οδηγήσει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μερών σε διαφορετικούς αστερισμούς του έργου, με τους ηλικιωμένους, με σχετικές οργανώσεις, πολιτικούς, προσωπικό, πανεπιστήμια, δήμους, εθνικό συμβούλιο, εταιρείες κλπ.

--

Διαλέξεις και τεχνολογίες που αξιολογήθηκαν από το προσωπικό και τους ηλικιωμένους.

8

72

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Συνάφεια: Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για τους τελικούς χρήστες, τους ηλικιωμένους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

--

Ανατροφοδότηση στην πολιτική: Οι πληροφορίες που μεταδίδονται στους οργανισμούς για το έργο και τον εθνικό οργανισμό χρηματοδότησης.

--

Τετραπλός έλικας: Όλα τα μέρη του τετραπλού έλικα εμπλέκονται, δημόσιος / ιδιωτικός τομέας, τελικοί χρήστες, συγγενείς, κυβέρνηση, επιχειρήσεις, πολιτικοί.

--

Υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος υγειονομικής περίθαλψης: Η προσέγγιση αφορά την καλή διαβίωση για τους ηλικιωμένους. Εάν υπάρχουν υπηρεσίες, τεχνολογίες και προσεγγίσεις που εξοικονομούν χρήματα για τη δημόσια υγεία αυτό είναι ένα μπόνους. Ο στόχος είναι η ψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

--

Υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης στο σπίτι για περισσότερο χρόνο για τους ηλικιωμένους: Αυτό είναι ένας από τους στόχους του έργου. Συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων, του προσωπικού και των συγγενών, προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις ευκαιρίες.

--

Αποδοχή από τους ηλικιωμένους της τεχνολογίας και της πολιτικής: Τουλάχιστον 25 διαφορετικές τεχνολογίες έχουν εμφανιστεί συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων οικιακών τεχνολογιών και των διαφόρων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους.

--

Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας στην αειφορία: Οι διάφορες τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες εξ αποστάσεως συνεργασίας.

--

Βαθμός Καινοτομίας (στη διακυβέρνηση, στη συγκέντρωση χρημάτων, στα χρηματοδοτικά μέσα, στο μάρκετινγκ, στη διεθνοποίηση, στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες, κ.λπ.): • Έργα και σχηματισμοί του έργου.

www.innovage-project.eu


9

Καθορισμός σεναρίου

Συνεργασία σε διάφορες μορφές έργων είχε γίνει και στο παρελθόν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη καλή πρακτική και συνεργασία μεταξύ Δήμου, εθνικού συμβουλίου και πανεπιστημίου δημιουργήθηκε το 2011. Περισσότερα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και ένα πιο εκτεταμένο εξαετές σχέδιο με εταιρείες με επίκεντρο τα έξυπνα σπίτια έχει ξεκινήσει.

10

Μαθήματα από την πρακτική

--

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, που έχουν διαφορετικές ικανότητες.

--

Πολλή δουλειά που εμπλέκει διαφορετικές προοπτικές και αντιλήψεις.

--

Η κατάρτιση, η συντήρηση και η επίτευξη ωριμότητας της τεχνολογίας απαιτεί χρόνο.

11

Επικοινωνία

Blekinge Institute of Technology BTH Jenny Lundberg Valhallavägen 371 41 Karlskrona, +46455385873 jennylundb@gmail.com jenny.lundberg@bth.se

73 12

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

www.bth.se http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/ http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/Pagaende-projekt/Pagaendeprojekt-om-forstudier/Senior-Bokvam-i-Karlskrona/ www.seniorbo.nu


ΚΠ10: «Subcarpathian Renewable Energy Cluster» από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Rzeszow 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Subcarpathian Συνεργατικός Σχηματισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευφυής Οικολογική Στέγαση 2020

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους ιδέες για καλύτερη, πιο υγιεινή ζωή - μικρότερες εκπομές άνθρακα λόγω της χρήσης πράσινης ενέργειας.

3

74

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

--

Οι πιο σημαντικές υποθέσεις του Subcarpathian Συνεργατικού Σχηματισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ιδρυμάτων στήριξης επιχειρήσεων, διοίκησης και επιχειρηματιών του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ε&Α.

--

Τόνωση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με αναλυτική και επιστημονική υποστήριξη σε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις,

--

Στήριξη των δράσεων που σχετίζονται με την αειφόρο χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση του Subcarpatian δυναμικού Voivodeship.

--

Πρόγραμμα Ευφυής Οικολογική Στέγαση 2020 που θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους στην οικολογική ανεξάρτητη διαβίωση. Καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους να κάνουν τη ζωής του ευκολότερη. Η ιδέα και οι αρχικές παραδοχές έγιναν με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην Αυστραλία, στην Κίνα, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία.

www.innovage-project.eu


4

Στόχοι της πρακτικής

Το πρόγραμμα Ευφυής Οικολογική Στέγαση 2020 θα λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες στάσεις / τρόπους σκέψης των ανθρώπων της περιοχής Podkarpacie για τη χρήση κοινωνικών και οικονομικών καινοτόμων τεχνολογιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων. Θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ποιότητα υλοποίησης τοπικών και περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών καθηκόντων, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αειφόρο ανάπτυξη και για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή Podkarpacie. Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την τόνωση της ανάπτυξης της σύγχρονης αστικής περιοχής, αυξάνοντας το επίπεδο της καινοτομίας στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διατήρηση της ευημερίας του περιβάλλοντος.

5

--

Τοποθεσία

Πολωνία, Subcarpatian Voivodeship, (Περιφέρεια Podkarpackie)

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2011, τα μέλη του Subcarpathian Συνεργατικού Σχηματισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύστησαν την «Ομοσπονδία Ecoenergetics Subcarpathian», η οποία λειτουργεί ως θεσμικός συντονιστής συνεργατικού σχηματισμού. Η Ευφυής Οικολογική Στέγαση θα είναι ένα συγκρότημα κτιρίων: διαμερίσματα, σπίτια, όπου θα βάλουμε πολλές καινοτόμες λύσεις (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, «έξυπνα» έπιπλα - προσαρμοσμένες στις ανάγκες του νοικοκυριού). Στο κέντρο της περιοχής θα είναι ένα Κέντρο Υγείας, ένα Πάρκο, ένα Εμπορικό Κέντρο, ένα Κέντρο Ψυχαγωγίας και ένα Αθλητικό Κέντρο. Σε ένα τμήμα θα είναι ένα αγρόκτημα όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αγοράσουν φρέσκα λαχανικά, γαλακτοκομικά, φρούτα. Πολλοί άνθρωποι που θα ζουν σε αυτό το συγκρότημα θα μπορούν επίσης να βρουν μια θέση εργασίας όχι μακριά από το σπίτι τους (για παράδειγμα σε καταστήματα, σινεμά, βιβλιοθήκη, στο αγρόκτημα). Η Ευφυής Οικολογική Στέγαση θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων σε κοντινή απόσταση και σε οικολογικό στυλ. Χρηματοδότηση: Αμοιβές μελών.

75


7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Μέλη:

--

Τακτικά μέλη: 65

--

Πανεπιστήμια: 2

--

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώνει: 4

--

Επιχειρήσεις Ιδρύματα suport: 4

--

Σχολεία: 5

--

Προσωπικό: 10 8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Ακόμα πραγματοποιούνται οι υποθέσεις μας. Εμφάνιζουμε, στις τοπικές αρχές, σε πολιτικούς τι είδους προβλήματα έχουν οι ηλικιωμένοι και τους ενημερώνουμε για την λύση της καινοτομίας η οποία υπάρχει στην αγορά.

9

Lessons learnt from the practice

Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών έχει τεράστια σημασία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο.

76

10

Επικοινωνία

biuro@klasteroze.org, +48 788 817 777, +48 17 717 33 00

11 www.klasteroze.org, www.rescluster.eu

www.innovage-project.eu

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


ΚΠ11: «TNO SBIR» από TNO 1

Τίτλος καλής πρακτικής

TNO SBIR (Έρευνα Καινοτομίας Μικρών Επιχειρήσεων)

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Η χρήση ανεπτυγμένων τεχνολογιών στην εμπορική διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών από τις ΜΜΕ στην Ολλανδία. Γενική εφαρμογή.

3

--

--

4

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Το πρόγραμμα TNO SBIR έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας. Πρωτότυπες ιδέες που αναπτύχθηκαν από την TNO έχουν τώρα μια ευκαιρία να μεταφερθούν στις ΜΜΕ μέσω μιας εκδήλωσης δικτύου στην οποία, όταν ένα επιτυχημένο ταίριασμα γίνεται, η εφεύρεση μπορεί να εξελιχθεί σε μια εμπορική οντότητα. Από την πλευρά ενός R&IDC αυτή η πρακτική αξίζει να αναφερθεί, καθώς γεφυρώνει τα κενά μεταξύ της ανάπτυξης και της εφαρμογής υποπστηρίζοντας τις τοπικές ΜΜΕ.

Στόχοι της πρακτικής

Να μεταφερθούν και να αναπτύχθουν ιδέες/εφευρέσεις σε προϊόντα σε μια εκδήλωση που ταιριάζει ΜΜΕ εταιρείες με ερευνητές της TNO.

77


5

--

Τοποθεσία

Ολλανδία

6

78

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Η TNO έχει συσταθεί το 1932 για να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της Ε&Α για τις ΜΜΕ.

--

Η TNO εκτελεί έρευνα από θεμελιώδους σημασίας σε πλήρη εφαρμογή και έχει ένα πολύ ικανό προσωπικό. Η TNO έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 160 ιδέες / εφευρέσεις το 2011 (EPO)).

--

Η TNO τρέχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ για να είναι σε θέση να μετατρέψει ιδέες/ εφευρέσεις/πατέντες της TNO σε εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

--

Μέσα από μια on-line (εσωτερική) διαδικασία οι εργαζόμενοι της TNO έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ιδέες τους σε ένα ακροατήριο των ΜΜΕ. Μόνο οι καλύτερες ιδέες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τις ιδέες τους. Οι ιδέες κρίνονται με βάση κριτήρια όπως: κοινωνική/οικονομική αξία, πρωτοτυπία/καινοτομία, έτοιμη για ανάπτυξη με κάποια πρόσθετη έρευνα (εντός 2-3 ετών, για max 300 χιλ. ευρώ), να βασίζεται σε συγκεκριμένη τεχνολογία / γνώση ή εμπειρία της TNO.

--

Όταν ένα ταίριασμα γίνεται ανάμεσα σε μια ιδέα της TNO και μιας ΜΜΕ, εισέρχονται σε μια σχέση για την ανάπτυξη της ιδέας σε διάφορα στάδια: μελέτη σκοπιμότητας (φάση 1), ανάπτυξη προϊόντος/υπηρεσίας (φάση 2) και τελικά εμπορευματοποίηση.

--

Η TNO χρηματοδοτεί την από κοινού ανάπτυξη με το υπάρχον προσωπικό που έχει εκχωρηθεί σε αυτά τα επιτυχημένα έργα. Το στάδιο της προμελέτης υποστηρίζεται από max 25 χιλιάδες ευρώ. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης από το ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ max.

--

Αρχικό IPR που αναπτύχθηκε από την TNO διατηρείται στην TNO, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες από τις ΜΜΕ. Πρόσφατα αναπτύχθηκαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε από τις ΜΜΕ.

7

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Τα τελευταία χρόνια 51 μελέτες σκοπιμότητας (φάση 1), ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. 19 μελέτες ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει εκ των οποίων 11 έχουν ολοκληρωθεί (φάση 2).

--

Μια σειρά από επιτυχημένα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και το

--

πρόγραμμα SBIR μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ

www.innovage-project.eu


εφεύρεσης και καινοτομίας. --

Το πρόγραμμα όχι μόνο διεγείρει την ανάπτυξη εσωτερικών ιδεών / εφευρέσεων, αλλά και ταιριάζει με επιτυχία αυτά μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων. Οι ιδέες γίνονται καλύτερες μέσα από το στοιχείο του ανταγωνισμού και την on-line συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων πριν γίνει η επιλογή των ιδεών. Διεγείρει επίσης την έρευνα για να σκεφτούν και να ενεργήσουν σαν μια εμπορική επιχείρηση. Πώς μπορεί η ιδέα μου να είναι επιτυχής στην επιχείρηση; Οι ΜΜΕ που είναι στο ακροατήριο θα έχουν ή όχι επαφή με τον ερευνητή.

8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Ιδέες μπορεί να προέλθουν από το ευρύ υπόβαθρο και την εμπειρία της TNO. Δεν περιορίζονται στην τεχνολογία ή στην περιοχή εφαρμογής. Μια καλά αναπτυγμένη ιδέα της TNO έχει τουλάχιστον: --

Κοινωνική / οικονομική προστιθέμενη αξία

--

Είναι πρωτότυπη και καινοτόμα ή

--

Βασίζεται σε πρόσφατα αναπτυγμένη γνώση της ΤΝΟ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δημοσίευση ή αλγόριθμος λογισμικού)

--

Είναι εμπορικά ενδιαφέρουσα για την ολλανδική ΜΜΕ και μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέγιστο επιτρεπόμενος προϋπολογισμός Ε&Α είναι 300 χιλιάδες ευρώ.

--

Δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Περισσότερη εφαρμοσμένη Ε&Α είναι απαραίτητη πριν επιτευχθεί η εμπορικοποίηση

9

Επικοινωνία

79 erik.ham@tno.nl

10

www.tno.nl/sbir

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


ΚΠ12: «Torino Wireless» από Περιφέρεια Marche και SVIM 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Ο συνεργατικός σχηματισμός ΤΠΕ του Piemonte - Torino Wireless: πώς να αξιοποιηθεί το δυναμικό τοπικών ΜΜΕ, ερευνητικών ινστιτούτων και δημόσιας διοίκησης και να παράγει πλούτο και αειφόρο ανάπτυξη σε μια περιοχή μέσω ενός αποτελεσματικού συνεργατικού σχηματισμού R&ID.

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Μοντέλο διακυβέρνησης – συμμετοχή και ομαδοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) – μέθοδοι ενίσχυσης καινοτομίας - στρατηγικές συγκέντρωσης πόρων – τεχνικές μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας - Διεθνοποίηση της Καινοτομίας - συστημικά έργα οικοδομικών τεχνικών - στρατηγικές εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας συνεργατικών σχηματισμών – branding και marketing συνεργατικού σχηματισμού.

80

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Ο συνεργατικός σχηματισμός ΤΠΕ του Piemonte θεωρείται ευρέως ως παράδειγμα αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με οργανωμένα οικοσυστήματα πολλαπλών φορέων που προωθούν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη για έναν συγκεκριμένο τομέα (ΤΠΕ) σε μια δεδομένη περιοχή (περιοχή Piemonte). Από τη στιγμή που κορυφαία πανεπιστήμια έντασης-έρευνας, όπως το Πολυτεχνείο του Τορίνο, είναι ιδρυτικά μέλη του συνεργατικού σχηματισμού, καθώς και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (π.χ. Telecom Italia) και ερευνητικά κέντρα, η τεχνολογική καινοτομία είναι με διαφορά ο παράγοντας οδήγησης της ζωής του συνεργατικού σχηματισμού από την αρχή του. Στην πραγματικότητα, η πρώτη αποστολή του συνεργατικού σχηματισμού ΤΠΕ είναι να δημιουργήσει φιλόδοξα καινοτόμα έργα ΤΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από ΜΜΕ συνδέοντας ανάγκες, πόρους και ικανότητες της περιοχής και ανακατανέμοντας δημόσιους χρηματικούς πόρους. Επιπλέον, ο φορέας που ηγείται του σχηματισμού, το Ίδρυμα

www.innovage-project.eu


Torino Wireless, είναι το ίδιο ένας οργανισμός υψηλού επιπέδου οργάνωσης, ικανός από το 2003 να προωθήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανταλλαγή γνώσεων σε διάφορους τομείς που βασίζονται στην τεχνολογία, χάρη σε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών και εθνικών εταίρων και στον επίσημο ρόλο του ενδιάμεσου φορέα και του τεχνικού επιβλέποντα σε πολλές τεχνολογικές εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως έργα έξυπνων πόλεων και η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων MIUR. Με βάση τα παραπάνω, ο συνεργατικός σχηματισμός ΤΠΕ του Piemonte αξίζει σίγουρα να περιλαμβάνεται μεταξύ της επιλογής των Καλών Πρακτικών του INNOVAge για τους ακόλουθους λόγους: • Η μεγάλη σχετικότητα του τομέα ΤΠΕ με την οικολογική καινοτομία και τα έξυπνα σπίτια και την ανεξάρτητη διαβίωση. • Η ισχυρή επίδοση του συνεργατικού σχηματισμού ΤΠΕ του Piemonte στη χρηματοδότηση και εφαρμογή εθνικών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών έργων ΤΠΕ. • Η αποδεδειγμένη ικανότητα σύνδεσης της ζήτησης και της προσφοράς καινοτομίας στην περιοχή του Piemonte. • Η δημιουργία σταθερής συνεργασίας μεταξύ των αναγκών των ΜΜΕ, μεγαλύτερων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και της δημόσιας διοίκησης. • Οι επιτυχημένες διεθνείς δραστηριότητες ταιριάσματος για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. • Η ικανότητα να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της περιφερειακής επικράτειας σε όλες τις διαφορετικές συνιστώσες της, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. • Η ικανότητα να ενεργεί ως περιφερειακό σημείο εστίασης για την ενημέρωση για κάθε είδους χρηματοδτικές ευκαιρίες και για την ανταλλαγή γνώσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. • Η επιτυχία της TW, είτε στην πώληση Υπηρεσιών Καινοτομίας στην αγορά είτε προσελκύοντας ένα μεγάλο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης. • Η άμεση και έμμεση επιρροή στο περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με την τεχνολογική καινοτομία.

4

Στόχοι της πρακτικής

Για να κατανοηθεί πλήρως η στρατηγική και επιχειρησιακή δυναμική, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασίας, η δομή διακυβέρνησης και όλα τα άλλα στοιχεία που κάνουν το Συνεργατικό Σχηματισμό ΤΠΕ του Piemonte και την TW επιτυχημένες περιπτώσεις στο ιταλικό πανόραμα των R&iDCs. Να απομονωθούν αυτές οι πολύτιμες πτυχές της εμπειρίας του Συνεργατικού Σχηματισμού ΤΠΕ του Piemonte που είναι μεταβιβάσιμη σε διαφορετικά πολιτικά πλαίσια και κοινωνικο-

81


οικονομικές πραγματικότητες και μέσω αυτών να κινητοποιηθούν θετικοί μηχανισμοί εξομοίωσης στις Περιφέρειες Μάθησης του INNOVAge. 5

Τοποθεσία

--

Ιταλία

--

Τορίνο (κεντρικά γραφείο), Νοβάρα (τοπικό υποκατάστημα)

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

Το Torino Wireless Foundation (TW) ιδρύθυκε το 2003 ως φορέας διαχείρισης του ΤΠΕ της Περιφέρειας Piemonte, μια τεχνολογική περιοχή που αναγνωρίζεται από το ιταλικό Υπουργείο Έρευνας και το Πανεπιστήμιο. Η αποστολή του είναι να λειτουργήσει ως επιταχυντής επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικά, πληροφορική και TLC, καθώς και άλλους βιομηχανικούς τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως μοχλό για την καινοτομία. Ιδρύθηκε από 19 εθνικούς και τοπικούς εταίρους, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς (Υπουργείο Έρευνας, Περιφέρεια Piemonte, επαρχία του Τορίνο, πόλη του Τορίνο, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες εταιρείες). Λειτουργώντας σε μια βιομηχανική λεκάνη με πάνω από 13000 εταιρείες ΤΠΕ, εκ των οποίων 2000 συμμετέχουν σε διαδικασίες Τεχνολογικής Καινοτομίας, από την ίδρυσή της η TW έχει χαρτογραφήσει και ήρθε σε επαφή με 900 από αυτές. Επί του παρόντος, πάνω από 400 ΜΜΕ ΤΠΕ αναπτύσσουν έργα Ε&Κ σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα που εδρεύουν σε όλη την περιοχή Piemonte. 150 ΜΜΕ συμμετέχουν σε τομεακά προγράμματα ενώ περίπου 80 νέα μέλη εντάσσοναι στο δίκτυο του TW κάθε χρόνο.

82

Ο ρυθμός ανάπτυξης του δικτύου αυξήθηκε πρόσφατα με την ανάπτυξη των έργων έξυπνων πόλεων (το TW είναι το τηλεφωνικό κέντρο της πρωτοβουλίας Τορίνο Smart City), η οποία περιλαμβάνει και επιχειρήσεις εκτός ΤΠΕ. Η TW έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη σε εθνικό επίπεδο ως καταλύτης, μέσω των μελών της, τεχνολογίας κορυφαίου επιπέδου, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και επομένως ανέπτυξε σταθερές σχέσεις με τις περισσότερες από τις ιταλικές περιφερειακές αρχές. Κατά συνέπεια, το TW συμμετείχε ως επικεφαλής ή ως εταίρος σε περίπου τις μισές από όλες τις προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης για τεχνολογικούς συνεργατικούς σχηματισμούς που ξεκίνησε το MIUR το 2012. Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το TW στα μέλη του δικτύου περιλαμβάνουν: χρηματοδότηση Ε&Α, υποστήριξη για έργα καινοτομίας, προσέλκυση κεφαλαίων της ΕΕ, δικτύωση επιχειρήσεων, πρωτοβουλίες στόχου, διευκόλυνση πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια, διαχείριση του Συνεργατικού Σχηματισμού ΤΠΕ, ειδικά έργα.

www.innovage-project.eu


Όσον αφορά τη σχέση με την περιφερειακή αρχή, το TW προσφέρει στην Περιφέρεια Piemonte θεματική ανάλυση για την υποστήριξη του περιφερειακού στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασμού, ενώ δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Τέλος, το TW παίρνει μέρος σε εθνικά και κοινοτικά έργα Ε&Α ως ενδιάμεσος οργανισμός εκπροσωπώντας διαφορετικά είδη φορέων της περιοχής – δημόσιες αρχές, έρευνα, ιδιωτικές επιχειρήσεις , εκπροσώπους τελικών χρηστών - και έτσι είναι σε θέση να μεταδώσει τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα που απαιτούνται για το έργο κατά περίπτωση. Λόγω της σημαντικής γνώσης της περιοχής και χάρη στη συνεργασία με διάφορους φορείς τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους, το Ίδρυμα Torino Wireless υποστηρίζει τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων σε ένα θεματικό τομέα της αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη νέων λύσεων ΤΠΕ για τη συγκεκριμένη αγορά. Σήμερα, τρεις αγορές είναι στο στόχαστρο: έξυπνα κτίρια, γεωργικά προϊόντα διατροφής και τουρισμός. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η ετοιμότητα των μη κυβερνητικών φορέων ΤΠΕ στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός ΤΠΕ του Piemonte είναι μία από τις 12 θεματικές ομάδες που δημιουργήθηκε το 2009 στο Piemonte χάρη σε μια πρωτοβουλία που προωθείται από την Περιφερειακή Κυβέρνηση για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών καλά-ριζωμένων στρατηγικών τομέων της περιφέρειας. Η αποστολή του είναι να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, χορηγός και υποστηρικτής των έργων Ε&Α καθώς και η δημιουργία και ενίσχυση των δικτύων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιρειών, για να τους κάνει να συνεργαστούν για την αξιοποίηση των συνεργιών και να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων έργων. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός ΤΠΕ ξεκίνησε το 2009 με 78 μέλη, τα οποία, μετά από μια απότομη αύξηση τα πρώτα 4 χρόνια της δραστηριότητας, έγιναν 169 το 2012. Μέχρι σήμερα, 132 μικρές επιχειρήσεις, 16 μεσαίες επιχειρήσεις, 9 μεγάλες εταιρείες (μεταξύ των οποίων, η Oracle και η Telecom Italia) και 11 ερευνητικά ιδρύματα (4 πανεπιστήμια, 4 ερευνητικά κέντρα και 3 επιστημονικά πάρκα) συνδέονται με το Συνεργατικό Σχηματισμό των ΤΠΕ. . Οι κύριες δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι: --

Χρηματοδότηση έργων καινοτομίας. Από το 2009, ο συνεργατικός σχηματισμός ΤΠΕ έχει χρηματοδοτήσει 60 σχέδια Ε&Α που εμπλέκουν 216 εταίρους και παρήγαγαν συνολικές επενδύσεις 25,2Μ€.

--

Ανάλυση των βασικών οικονομικών τομέων.

--

Καθοδήγηση για έργα ανάπτυξης καινοτομίας: α. Συνδρομή στο σχεδιασμό έργου. β. Αξιολόγηση ποιότητας έργου. γ. Αξιολόγηση προσφορών επιχορήγησης σε σχέση με την επιλεξιμότητα και τα κριτήρια ανάθεσης.

--

Υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας (συνολικά επενδύσεις 2,4 εκ. € σε ΤΠΕ από τις 35

83


συνδεδεμένες εταιρείες): διαχείριση θεμάτων IPR, τεχνολογία νοημοσύνης, ανάπτυξη ιδέας έργου, διεθνής δικτύωση και αναζήτηση εταίρων, κινητικότητα εξειδικευμένου προσωπικού, «νηπιαγωγείο» καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. --

Δια-ομαδοποίηση: 22 έργα Ε&Α έχουν υλοποιηθεί από κοινού με τους περισσότερους από τους υπόλοιπους 11 τεχνολογικούς συνεργατικούς σχηματισμούς του Piemonte.

--

Διεθνοποίηση συμπεριλαμβανομένων διεθνών συνεδρίων, B2B συναντήσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης.

--

Έργα ΕΕ: ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ, έρευνα για εταίρους, δικτύωση με άλλους σχηματισμούς της ΕΕ, βοήθεια στο σχεδιασμό και στη δημιουργία έργων, αξιολόγηση προτάσεων με ειδικούς από την APRE ( Ιταλική Υπηρεσία Έρευνας).

--

Δικτύωση επιχειρήσεων.

--

Εταιρικές Συναντήσεις.

--

Επιχειρηματική Εκπαίδευση: ειδικές εκδηλώσεις και εργαστήρια, τεχνολογικά σεμινάρια, τομεακό Bar Camp, μαθήματα στο σχεδιασμό έργου και την υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών.

Νομικό πλαίσιο: Το Torino Wireless είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ενώ ο Συνεργατικός Σχηματισμός ΤΠΕ είναι μια μη-κερδοσκοπική προσωρινή ένωση (μια 5έτης συμφωνία που ανανεώνεται) που δημιουργήθηκε από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, μεγάλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ, καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις), οι οποίοι λειτουργούν όλοι στον ίδιο τομέα Χρηματοοικονομικό πλαίσιο:

84

Το TW δημιουργήθηκε το 2003 χάρη σε μια αρχική χορήγηση 26 εκατ. € και έχει προϋπολογισμό περίπου 3,5 εκατ. € ετησίως. Τα εισοδήματά τους προέρχονται κυρίως από δημόσιες εισφορές και εμπορικά έσοδα, με το υπόλοιπο των χρημάτων να προέρχεται από τα τέλη που πληρώνουν τα μέλη. Οι πηγές εσόδων είναι οι εξής: 60% από εθνικές ή περιφερειακές δημόσιες επιχορηγήσεις, 30% από την αγορά (πώληση υπηρεσιών καινοτομίας) και το υπόλοιπο 10% από τα τέλη των μελών. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός ΤΠΕ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Piemonte, που απένειμε σε 12 συνεργατικούς σχηματισμούς μια 5ετή επιχορήγηση (2009-2014) 90 εκατ. € (10 εκατ. € για το 2012).

7

Αξιολόγηση πρακτικής

Κύρια Επιτεύγματα Από το 2003 έως το 2008, το Ίδρυμα Torino Wireless βοήθησε 390 επιχειρήσεις στις τεχνολογικές,

www.innovage-project.eu


διαχειριστικές και εμπορικές τους δραστηριότητες, στο να αναπτυχθούν και να πετύχουν στην αγορά. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα είχαν ενεργοποιηθεί από κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, που όχι μόνο αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα αλλά εμπλέκονται επίσης ενεργά στην προώθηση και την ανάπτυξη του συνεργατικού σχηματισμού. Ένα από τα πιο λαμπρά επίτευγματα σχετίζεται με την ικανότητα του Ιδρύματος να έλκει και να κινητοποιεί οικονομικούς πόρους: συνολικά είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει €117.000.000 (32 από το δημόσιο και 85 από ιδιωτικούς οργανισμούς). Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο 2003-2008 μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: --

Εταιρείες επιτάχυνσης: 909 παρεμβάσεις για 17,9 εκατ. € παρεχόμενων υπηρεσιών.

--

Αύξηση πόρων από Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά ταμεία για την υλοποίηση έργων συνεργασίας που αφορούν τις ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις για συνολικό ποσό επένδυσης 33 εκατομμύρια €.

--

Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας: 61 διπλώματα ευρεσιτεχνίας υποβλήθηκαν (35 αδειοδοτήσεις), 66 εταιρείες που βοηθήθηκαν, αλληλεπίδραση με 150 ερευνητές.

--

Διεθνείς δραστηριότητες δικτύωσης (π.χ. Σύμφωνο ΜΜΕ).

--

Έργα συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων ΤΠΕ για την εξέλιξη προϊόντων (π.χ. Cluster Infomobility).

--

Δημιουργία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Piemontech και Innogest Capital, για το συνολικό ποσό των € 85.000.000.

Παράγοντες Επιτυχίας. --

Σωστή ενσωμάτωση όλων των βασικών παραγόντων καινοτομίας, μεγάλη ικανότητα να συγκεντρώνουν τα τοπικά συμφέροντα και δεξιότητες και να τους μετατρέπει σε προστιθέμενες αξίες στα ευρύτερα περιβάλλοντα εργασίας όπως οι εθνικές συνεργατικοί σχηματισμοί ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

--

Υψηλή ικανότητα στους εμπλεκόμενους τόμεις, ιδιοκτησία σε περιφερειακό επίπεδο θεματικών ενοτήτων που αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύτερες οικονομικές προοπτικές (π.χ. Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνες Κοινότητες, Ζωντάνα Εργαστήρια και Έργα PCP).

--

Αποτελεσματική διαδικασία διεθνοποίησης συνεργατικού σχηματισμού, χάρη στη συνεπή συμμετοχή σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και άμεσης χρηματοδότησης της ΕΕ (δηλαδή συμμετοχή των ΜΜΕ του Piemonte στις διασυνοριακές πρωτοβουλίες των Living Labs μέσω του προγράμματος ALCOTRA) και σε ενοποιημένες στρατηγικές σχέσεις με παρόμοιες ομάδες από τρίτες χώρες (Αυστραλία, Καναδά, Κολομβία, Η.Π.Α.).

--

Αξιόλογη ανατροφοδότηση στις περιφερειακές πολιτικές και τα προγράμματα (ιδίως εκ των προτέρων αξιολόγηση, υποστήριξη για την εφαρμογή ΠΕΠ, υποστήριξη στην πρόσκληση υποβολής πρότασης που στοχεύει σε ΠΜΕ-ΜΜΕ κ.λπ.).

Αδύνατα Σημεία --

Χαμηλή συμμετοχή των τελικών χρηστών σε ανοικτές διαδικασίες καινοτομίας

85


8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Ποιοτική κλίμακα αξιολόγησης που εφαρμοζέται, ταξινομώντας ανά αύξουσα βαθμίδα αξίας: Μησχετική - Ανεπαρκής - Ικανοποιητική - Καλή - Πολύ Καλή - Άριστη: a. Δυνατότητα μεταβίβασης: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (το μοντέλο συνεργατικού σχηματισμού είναι εύκολο να μεταφερθεί εάν υπάρχει διάθεση για συνεργασία στην περιοχή). b. Ανατροφοδότηση στην πολιτική: ΚΑΛΗ ανατροφοδότηση στον προγραμματισμό και τη φάση της εκ των προτέρων αξιολόγησης. c. Τετραπλός Έλικας: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (εξακολουθούν να εργάζονται με βάση το μοντέλο τριπλού έλικα), η συμμετοχή των εκπροσώπων των τελικών χρηστών είναι μία από τις βασικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. d. Υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος για την υγεία! ΚΑΛΗ (π.χ. βλ. σχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευφυή δίκτυα, κ.λπ.). e. Διατήρηση των ηλικιωμένων ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι: ΚΑΛΗ (ορισμένα έργα επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σε κινητές λύσεις, και σε ενσωματωμένα συστήματα οικιακών λύσεων). f. Αποδοχή από τους ηλικιωμένους της τεχνολογίας και της πολιτικής ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (βλ. έργο ADAMO, η εκροή είναι αποδεκτή από τους ηλικιωμένους και πωλείται στην αγορά). g. Ελαχιστοποίηση ενέργειας, συμβολή στη βιωσιμότητα: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (το TW επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, σε πράσινες και έξυπνες κατασκευές, ενσωματωμένα συστήματα). h. Βαθμός καινοτομίας (στη διακυβέρνηση, στη συγκέντρωση χρημάτων, στα χρηματοδοτικά μέσα, στο μάρκετινγκ, στη διεθνοποίηση, στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες, κ.λπ.) ΑΡΙΣΤΗ.

9

86

Μαθήματα από την πρακτική

--

Χαρακτήρας συνεργατικού σχηματισμού που είναι επικερδής για όλους: συμμετοχικός και υψηλού επιπέδου συντονισμός των βασικών ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) καινοτομίας

--

Υψηλή επίπτωση έργων σε περιφερειακό επίπεδο για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ και την καινοτομία

--

Οι δραστηριότητες interclustering είναι προστιθέμενης αξίας καθώς και η δραστηριότητα σε επίπεδο ΕΕ και διαπεριφερειακό επίπεδο.

www.innovage-project.eu


10

Επικοινωνία

Cluster Manager: Gianmarco Piola (gianmarco.piola@torinowireless.it) 11

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

--

Ιστοσελίδα: www.torinowireless.it

--

Άλλες πηγές πληροφοριών: φυλλάδιο TW, Επετηρίδα Συνεργατικού Σχηματισμού ΤΠΕ του Piemonte, PPTs (όλα τα διαθέσιμα στις παραπάνω ιστοσελίδες

--

Έργο ADAMO: αποτελείται από ένα ρολόι (του οποίου ο σχεδιασμός θεωρήθηκε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες τον χρήστη) και ένα σταθμό βάσης που είναι εγκατεστημένος στο περιβάλλον διαβίωσης του ατόμου και που μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση με ένα κέντρο εξυπηρέτησης (ένα κέντρο υγείας στην κοινότητα). Το σύστημα είναι ικανό να την ανάγνωση πρωτογενών φυσιολογικών παραμέτρων ανθρώπων καθώς και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον γύρω τους, προκειμένου να εντοπίσει αυτόματα τις ανώμαλες καταστάσεις και να στείλει αιτήσεις για βοήθεια στο κέντρο επιχειρήσεων. Και οι δύο συσκευές (το ρολόι και το σταθμό βάσης ) διαθέτουν ένα κουμπί κλήσης με το οποία ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων άμεσα και να καλέσει για βοήθεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης, υγείας και οι κοινωνικοί λειτουργοί λαμβάνουν τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το σύστημα ή τις κλήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας από το πρόσωπο που αντιμετωπίζει δυσκολίες και να καθορίζουν τη σωστή αντίδραση. Η αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του συστήματος ADAMO επιτρέπει να αναπτυχθούν διάφορα είδη εφοδιασμού, ανάλογα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο http://www.adamo-healthcare.com/ index.htm

87


ΚΠ13: «Robo M.D.» από RERA 1

Τίτλος καλής πρακτικής

ROBO M.D.

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Επικεντρώθηκε σε ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι - ανίχνευση κρίσιμων καταστάσεων (προϊόν για την υγειονομική περίθαλψη στο σπίτι).

3

88

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Ενα ρομπότ κατ ‘οίκον φροντίδας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων που αναπτύχθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών σε κίνδυνο όπως οι ηλικιωμένοι αλλά και να μειώσει το κόστος των συστημάτων κατ’ οίκον νοσηλείας.

4

Στόχοι της πρακτικής

Σε κρίσιμη κατάσταση (για παράδειγμα, πτώση των χρηστών), το ρομπότ θα βρει έναν τρόπο να προσεγγίσει τον χρήστη και θα ξεκινήσει μια απλή συζήτηση. Με μερικές ερωτήσεις το ρομπότ θα μάθει μέσω της ανάλυσης των δεδομένων αν η περίπτωση είναι επείγουσα ή αν ένας ψευδής συναγερμός πυροδοτήθηκε. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και ενεργοποιητών για την επικοινωνία με τον χρήστη και για να βρουν το δρόμο προς τον ασθενή (για παράδειγμα βίντεοκάμερα, ηχεία και μικρόφωνο). Οι αισθητήρες θα μπορούσαν να απενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής έτσι ώστε ο χρήστης δεν θα έχει την αίσθηση του ότι παρατηρείται αλλά και να αυξάνεται η πιθανότητα της αποδοχής του ρομπότ από τον χρήστη.

www.innovage-project.eu


5

--

Τοποθεσία

Τσεχία (Νοτιοδυτική Βοημία) + όλες οι σχετικές Ευρωπαϊκές περιοχές που εμπλέκονται στο έργο.

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Το Robo MD είναι ένα από τα οκτώ υποέργα του έργου Innovation 4 Welfare του Interreg IVC που υλοποιήθηκε από το Φεβρουάριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2011.

--

5 εταίροι από 5 περιφέρειες στις ακόλουθες χώρες - Αυστρία (Άνω Αυστρία), Τσεχική Δημοκρατία (ΝΔ Βοημία), Εσθονία, Ιταλία (Λομβαρδία), Ολλανδία (North Brabant) συμμετείχαν σε αυτό το έργο. 1. Πανεπίστημιο Johannes Kepler, Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ελέγχου της Μηχανικών Συστημάτων. 2. Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας στο Ceské Budejovice. 3. Πανεπίστημιο του Tartu 4. Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής και ΤΠΕ 5. Fontys Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών

--

Η ιδέα του υποπρογράμματος Robo MD αναπτύχθηκε ως ένα εργαλείο προσανατολισμένο στη ζήτηση για την αντιμετώπιση των περιφερειακών μέσων κατ ‘οίκον φροντίδας και κενών του συστήματος προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και εφαρμογή της καινοτομίας σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Με τη βοήθεια των καθορισμένων δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του ρομπότ πιλοτικά ως υπηρεσία φροντίδας στο σπίτι, οι οργανισμοί πρόνοιας έχουν τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν ένα νέο εργαλείο για την ενίσχυση των υπηρεσιών τους.

--

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IVC με συνολικό προϋπολογισμό 445.996€.

--

Το ROBO MD συμμετέχει σήμερα στο: Werner von Siemens Βραβείο Αριστείας στην Τσεχική Δημοκρατία.

7

--

Αξιολόγηση πρακτικής

Ένα πρωτότυπο ρομπότ έχει κατασκευαστεί με τις ακόλουθες λειτουργίες: α. Ανίχνευση πτώσης πραγματικού χρόνου

89


β. Ανίχνευση παλμου QRS σε πραγματικό χρόνο Το ρομπότ αλληλεπιδρά με το χρήστη ρωτώντας ερωτήσεις με απαντήσεις ναι ή όχι. Το ρομπότ μπορεί να γίνει ελεγχθεί απομακρυσμένα από έναν πάροχο-φροντίδα ο οποίος οδηγεί και ελέγχει το ρομπότ και εξ αποστάσεως βλέπει και επικοινωνεί με τον ασθενή. Το ρομπότ ήταν στερεωμένο σε τροχοφόρο πλατφόρμα να έχει αυξημένη ταχύτητα. Τα στοιχεία μετρήσεων αποθηκεύονται σε έναν προσωπικό υπολογιστή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνες.

8

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Δυνατότητα μεταφοράς: Πιθανή

--

Σχόλια στην στρατηγική: Οι στόχοι του ROBO M.D. έχουν τόσο μια στρατηγική όσο και μια επιχειρησιακή προσέγγιση: Η στρατηγική προσέγγιση στοχεύει ειδικά στη γενική πιστοποίηση και απόδειξη του νέου συστήματος υπηρεσιών φροντίδας του ρομπότ στο σπίτι ως ένα κατάλληλο μέσο στήριξης τονίζοντας τη σημασία του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και του υφιστάμενου κενού που εξακολουθεί να υπάρχει στις πολιτικές υποστήριξης της καινοτομίας. Επιπλέον, ένας από τους κύριους στόχους είναι η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης μεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών και θεσμικών φορέων που εμπλέκονται, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών πλαισίου. Απευθύνεται στο επίπεδο της πολιτικής των περιφερειακών ή εθνικών φορέων με στόχο την προσαρμογή των υπαρχόντων ή τον ορισμό νέων πολιτικών που επικεντρώνονται σε συστήματα κατ ‘οίκον φροντίδας. Η λειτουργική προσέγγιση της ROBO M.D. επικεντρώνεται κυρίως σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας με στόχο την εφαρμογή των νέων προϊόντων στην αγορά, την τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας και ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και την μετατροπή της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων που εμπλέκονται σε καθημερινή πρακτική.

90 --

Τετραπλός Έλικας: Ερευνητικές εγκαταστάσεις, παραγωγοί τεχνολογίας, περιφερειακή κυβέρνησης, δικαιούχοι. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίων χρημάτων για την υγεία!: Το ROBO M.D. έχει ως κύριο στόχο να αυξήσει τις υπηρεσίες με ασύρματη τεχνολογία ΤΠΕ προς τους ασθενείς προκειμένου να προσφέρει ένα νέο εργαλείο υπηρεσιών και επιπλέον, να συμβάλει στη μείωση του κόστους των περιφερειακών συστημάτων κατ ‘οίκον φροντίδας.

--

Διατήρηση των ηλικιωμένων ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι: Το ROBO M.D. φέρνει αποκεντρωμένες υπηρεσίες κατ ‘οίκον φροντίδας στους χρήστες-στόχους. Οι ασθενείς μπορούν να ζήσουν στο οικείο τους περιβάλλον και όχι, π.χ. στο νοσοκομείο.

--

Αποδοχή τεχνολογίας και πολιτικής από τους ηλικιωμένους Η έρευνα των βέλτιστων λύσεων για όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (ασθενής, δημόσιοι

www.innovage-project.eu


και ιδιωτικοί οργανισμοί και φορείς) οδηγήθηκε από την κοινοπραξία του έργου στην αλληλεπίδραση με τους δικαιούχους-στόχο της.

9

Μαθήματα από την πρακτική

--

Η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την ευημερία μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). Καλή Πρακτική σημαίνει διαπεριφερειακή συνεργασία σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, με τη μορφή ενός μίνι-προγράμματος.

--

Ο συνδυασμός ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη επιμέρους καινοτόμων έργων και η παροχή συστάσεων πολιτικής είναι χρήσιμα στον τομέα της καινοτομίας και της κοινωνικής πρόνοιας.

--

Τα διαπεριφερειακά έργα έχουν τονώσει τη δημιουργία νέων λύσεων στον τομέα των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία: η ζήτηση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις νέες τεχνικές για την αποκατάσταση και την απομακρυσμένη βοήθεια ελέγχου.

10

Επικοινωνία

Ing. Tomáš Cílek, Ph.D. – Regional Development Agency of South Bohemia (cilek@rera.cz, +420 386 720 760) doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. – University of South Bohemia in Ceské Budejovice (bartos-petr@ seznam.cz, +420 387 773 124)

11

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες

91 http://www.innovation4welfare.eu/


ΚΠ14: «Social Patronage» από Δήμο Σόφιας 1

Τίτλος καλής πρακτικής

Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” («Κοινωνική Προστασία»)

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Η εταιρεία παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα στο σπίτι, τα οποία πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Δεν είναι σε θέση είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια των κοντινών ανθρώπων τους να οργανώσουν και να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. 2. Βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης. 3. Έχουν 50 τοις εκατό ή περισσότερο από 50 τοις εκατό μειωμένη μόνιμη ικανότητα εργασίας.

92

4. Είναι παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες έως 18 ετών με νοητική 5. καθυστέρηση, φυσική και / ή αισθητηριακή αναπηρία και με μειωμένες προσαρμοστικές ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής. 6. Δεν έχουν συγγενείς, οι οποίοι μπορούν να τους φροντίσουν. 7. Είναι κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα και οικογένειες που έχουν χάσει το καταφύγιο τους ή έχουν φιλοξενηθεί σε ένα κέντρο προσωρινής διαμονής για αστέγους για έως και τρεις μήνες. 8. Είναι άτομα με σοβαρές ή μη αναστρέψιμες αναπηρίες ενός ζωτικού όργανου και σημαντικού συστήματος ή σε περίοδο πιστοποίησης από την Περιφερειακή Ιατρική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

www.innovage-project.eu


3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

Η Δημοτική Επιχείρηση «Social Patronage» παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στο σπίτι. Ο τρόπος παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών έγκειται στην παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, μορφών φροντίδας και υποστήριξης στις καθημερινές δραστηριότητες με την πλήρη συμμετοχή στη δημόσια ζωή της ομάδας στόχου, υλοποιείται από την πραγματική προστασία, την ισότιμη πρόσβαση και ευκαιρίες για τη δημιουργία ορίων και προϋποθέσεων για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

4

Στόχοι της πρακτικής

Παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών στο σύνηθες περιβάλλον στο σπίτι των ηλικιωμένων

5

Τοποθεσία

--

Βουλγαρία

--

Δήμος Σόφιας – όλες οι 24 περιφέρειες της πρωτεύουσας

6 --

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής Η Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” ιδρύθηκε στις 17.02.2003 με την απόφαση Nº7 πρακτικό Nº48 από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σόφιας και εκδόθηκε σχετική άδεια προϋπολογισμού.

--

Το πεδίο δραστηριοτήτων για την Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” περιλάμβανε την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινότητα.

--

Προετοιμασία και προμήθεια τροφίμων στο σπίτι με ένα εξειδικευμένο μέσο μεταφοράς, οικιακές υπηρεσίες, βοήθεια για την απόκτηση γενικών και εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας για την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων, παιδιών, νέων και ενηλίκων σε μη-ευνοϊκή κοινωνική θέση.

--

Η δραστηριότητα της Εταιρείας υλοποιείται από 9 τμήματα Κοινωνικής Προστασίας που εξυπηρετούν όλες τις περιοχές της πόλης της Σόφιας.

--

Οι υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη δραστηριότητα - την αποδοχή αιτημάτων από εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της εταιρείας και που λαμβάνονται από τους πολίτες για τα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών

93


στο πλαίσιο εφαρμογής κοινωνικών ερευνών στον τόπο διαμονής για τους αιτούντες.

94

--

Η προετοιμασία των τροφίμων για τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της εταιρείας γίνεται σε 5 κουζίνες της εταιρείας που έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απόθεμα.

--

Πέντε διατροφικοί εκπαιδευτές ελέγχουν τη διαδικασία των τροφίμων για την παρασκευή 4 ειδικών δίαιτων.

--

Οι οδηγοί είναι επιφορτισμένοι με το έργο της διανομής των τροφίμων σε άτομα στα σπίτια τους.

--

Οι εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης θα πρέπει να αποστέλλονται στη βοήθεια για τη διατροφή των κλινήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία εξυπηρετούνται. Τα σχόλια που λήφθησαν για την παρεχόμενη βοήθεια είναι θετικά.

--

Ανάλογα τις ανάγκες των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών η υγειονομική περίθαλψη από τους νοσηλευτές συνίσταται στη φροντίδα της υγιεινής των υπηρεσιών δίπλα-στο-κρεβάτι, φροντίδα ενάντια στη πλάνη, ενέσεις, αλλαγή επιδέσμων, ψυχολόγους που διεξάγουν μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση. Οι αποκαταστάτες υλοποιούν δραστηριοτήτες για την ιατρική αποκατάσταση των ατόμων που είναι χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία. Όπως ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών έτσι και η αποκατάσταση ενός προσώπου που χρειάζεται νοσηλευτές και θεραπευτές λαμβάνει χώρα μετά από οδηγία που εκδίδεται από το γενικό ιατρό του ατόμου αυτού.

--

Οι χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών φροντίζονται από υψηλά ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς. Η δραστηριότητα των κοινωνικών λειτουργών έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της κοινωνικής εργασίας με τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες καθώς και να παρέχει νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι εφικτή μέσω της προετοιμασίας εκ των προτέρων μεμονωμένων σχεδίων, με βάση μία εκτίμηση αναγκών, μιας ικανότητας και τις προσωπικές προτιμήσεις των ανθρώπων που εξυπηρετούνται, ειδικά για τα σπίτια τους. Το κοινωνικό έργο υλοποιείται στα σπίτια των ανθρώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, μέσα από μερικές επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών.

--

Αυτό επιτυγχάνεται μετά από μια προκαταρκτική συμφωνία των εξυπηρετούμενων ενηλίκων σχετικά με το πότε πρέπει να δέχεται επίσκεψη από τον κοινωνικό λειτουργό. Σύμφωνα με την επιθυμία και τις ανάγκες τους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για την βοήθεια στην καθημερινή τους ζωή και για να βελτιώσουν την υγεία τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν στην επίσκεψη του ιατρού για διαβουλεύσεις με ειδικούς σε προβλήματα υγείας, νομικές διαβουλεύσεις και ούτω καθεξής. Εάν είναι απαραίτητο, ο κοινωνικός λειτουργός θα βοηθήσει επίσης τους ηλικιωμένους με τα ψώνια τους. Ο κοινωνικός λειτουργός βοηθά στην επίλυση τυχόν διοικητικών ζητημάτων - κάνει επαφές με επιμέρους ιδρύματα που παρέχουν κεφάλαια μέσω στήριξης που παρέχεται από τις Διευθύνσεις για την κοινωνική πρόνοια και

www.innovage-project.eu


την προετοιμασία των εγγράφων για την παροχή βοήθειας για την τοποθέτηση σε ειδικά ιδρύματα. --

7

Οι υπηρεσίες , που παρέχονται από την Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” ορίζεται στο Νόμο περί Κοινωνικής Βοήθειας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο της Σόφιας.

Αξιολόγηση πρακτικής

--

Οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Σόφιας. Προς το παρόν, ο αναγνωρισμένος οργανισμός που παρέχει μια ποικιλία των κοινωνικών υπηρεσιών ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

--

Οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κανονικό περιβάλλον στο σπίτι των ανθρώπων με έναν τρόπο που σέβεται την ιδιωτική τους ζωής αλλά και σύμφωνο με τον τρόπο ζωής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται για να ενθαρρύνουν την ανάμιξη των χρηστών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να μην τον / την θέσουν στη θέση να αισθάνεται εξαρτημένος από τις υπηρεσίες.

8

--

--

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία παρέχονται με έναν τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα της προσωπικής περιοχής των χρηστών, αλλά και που συμμορφώνεται με τον τρόπο ζωής τους. Η αυτονομία και η ανάμιξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του ενθαρρύνεται. Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και των θετικών χαρακτηριστικών στο σύστημα αξιών του κάθε χρήστη. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ηθικές επιχειρηματικές αρχές σε αυτή τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. Οι χρήστες έχουν πλήρη και ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης. Με βάση την εκτίμηση των αναγκών στο αρχικό σχέδιο για την παροχή της υπηρεσίας, ο στόχος είναι να επιτευχθεί η πληρέστερη ικανοποίηση των ατομικών αναγκών του κάθε πελάτη. Η σύμβαση για την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών μεταξύ του προμηθευτή και του χρήστη των κοινωνικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Οι χρήστες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage”.

95


--

Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των χρηστών προστατεύονται από ακριβή και περιοδική ενημερωμένη τεκμηρίωση.

--

Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από έναν σαφή μηχανισμό για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων με εξάλειψη διακρίσεων τόσο για την αναπηρία όσο και για την ηλικία.

9

Επικοινωνία

Δήμος Σόφιας, 1618 „Tzar Boris III” Blvd Nº207 Δημοτική Επιχείρηση “Social Patronage” e-mail: social_patronaj@mail.bg

10 www. socialenpatronaj.com

96

www.innovage-project.eu

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


ΚΠ15: «T-Seniority» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1

Τίτλος καλής πρακτικής

T - SENIORITY

2

Ακριβές θέμα που αντιμετωπίζεται από την πρακτική

Νέες τεχνολογίες για μια ανεξάρτητη ζωή μέσω τηλεόραση

3

Επισκόπηση περιεχομένου πρακτικής

To T-Seniority είναι μια SaaS (Λογισμικό ως Υπηρεσίας) υπηρεσία προσβάσιμη σε ειδικές περιοχές της Ευρώπης μέσω ψηφιακής τηλεόρασης ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και σε πολλές περιπτώσεις το προτιμώμενο ηλεκτρονικό κανάλι, το οποίο χρειάζεται μικρή εισαγωγή ή συντήρηση. Ο κύριος στόχος είναι να ενδυναμώσει την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων ανθρώπων και να καλύψει την ποικιλία των αναγκών τους.

4

Στόχοι της πρακτικής

Οι στόχοι της πρακτικής είναι οι ακόλουθοι: --

Διαθεσιμότητα: Άνθρωποι σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης της γεωγραφικής κάλυψης.

--

Η οικονομική προσιτότητα: Οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση λόγω έλλειψης πόρων (ρεαλιστικά σχέδια λόγω της οικονομικής κρίσης).

--

Προσβασιμότητα: Δύο στοιχεία 1) άτομα με αναπηρίες (οπτική, ακουστική, ομιλία, σχετικά με

97


την κινητικότητα) 2) άτομα που στερούνται δεξιότητες ΤΠΕ. 5

Τοποθεσία

Ελλάδα

6

Λεπτομερής περιγραφή της πρακτικής

--

Το T-Seniority συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του CIP Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. (Προϋπολογισμός ΠΚΜ 134.000€). Συμμετέχοντες φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την Κύπρο, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

--

Το T - Seniority έχει ως στόχο να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής και να εξασφαλίσεις αποτελεσματική υγεία και κοινωνική φροντίδα για τον ηλικιωμένο πληθυσμό, με την ένδειξη και την επίδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι δυνατές λόγω ΤΠΕ.

--

Βασίζεται στην ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και ακροατηρίων περιθωριοποιημένων ως προς την πληροφορία που θα είναι προσβάσιμες από τηλεοπτικά κανάλια και όπου το σημαντικό τμήμα των ανθρώπων που έχουν ήδη εξοικειωθεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να συμπεριληφθεί στην ψηφιακή κοινωνία και να επωφελείται από αυτό.

--

Ο κύριος στόχος του T - Seniority είναι μια επικεντρωμένη-στο-χρήστη ενσωμάτωση υπηρεσιών στην τηλεόραση, ειδικά προγράμματα βοήθειας (συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών υπηρεσιών) για τις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες εστιασμένες κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα και σε ανθρώπους στα «πρώτα στάδια γήρανσης», για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών φροντίδας σε ένα ευρύ φάσμα τρόπων παροχής υπηρεσιών (φροντίδα στο σπίτι, τηλε-βοήθεια, κινητές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τηλε-συναγερμοί, νοσηλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.).

--

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί τη ψηφιακή τηλεόραση ως το πιο ευρέως διαθέσιμο και προτιμώμενο κανάλι για περιθωριοποιημένους ως προς την πληροφόρησης τομείς, συμβάλλοντας στην προσέγγιση κοινών δύσκολα να προσεγγιστούν, όπως «άτομα με ειδικές ανάγκες που γερνάνε», που μπορεί να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες μορφές ψηφιακής τεχνολογίας, να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση και να καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων.

--

Τονίζει την ψηφιακή ένταξη μέσω τηλεόρασης στην πλευρά της Πρόληψης και της Έγκαιρης Δράσης Κοινωνικής Φροντίδας, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις ή να διορθωθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με αυτό, αποτελεί ένα σύνολο

98

www.innovage-project.eu


ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φροντίδας στην τηλεόραση προσανατολισμένη προς τους ηλικιωμένους (ή/και εξαρτώμενα άτομα) και τους ανεπίσημους φροντιστες τους. Οι ανεπίσημοι φροντιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ζωές πολλών ηλικιωμένων. Υποστηρίζει αυτούς τους φροντιστές καθώς και τους ίδιους τους πάσχοντες, διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίσης περιθωριοποιημένοι ως προς την πληροφόρηση.

7

Αξιολόγηση πρακτικής

Η υλοποίηση του έργου T-Seniority ολοκληρώθηκε και είχε τα εξής αποτελέσματα: --

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την Καθημερινή Υποστήριξη της Διαβίωσης Ηλικιωμένων.

--

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων επιτρέποντας έναν πλήρη έλεγχο της παροχή υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους.

--

Συντονισμένη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά πάντα με επίκεντρο τους ηλικιωμένους: χρειάζονται, επιλέγουν, διαχειρίζονται, σερβίρονται. Οι δημόσιοι φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών είναι μέρος του δικτύου των υπηρεσιών και ο καθένας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

Το πρότυπο παρακάτω παρουσιάζει τα αποτελέσματα: Ευχρηστία της Υπηρεσίας και την πλατφόρμα • Το 90% των χρηστών είχε μια σαφή εικόνα της λειτουργίας και των υπηρεσιών που παρέχονται από το T-Seniority. • Το 40% δεν αισθάνονται απολύτως σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες T-Seniority από μόνοι τους Ικανοποίηση Χρηστών • Το 70% δήλωσαν ότι δεν βαριούνται κατά τη χρήση του. • Το 80% των χρηστών δήλωσε ότι το T-Seniority έχει αλλάξει την κατανόησή τους και την άποψη τους για τις νέες τεχνολογίες. Ανεξαρτησία • Οι χρήστες δεν επέλεξαν να χρησιμοποιούν προσωπικές υπηρεσίες γιατί σύμφωνα με τον τρόπο διαβίωσής τους δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν αυτές τις υπηρεσίες. • Οι χρήστες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις διαδραστικές υπηρεσίες, όπως να είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο Κοινωνική Ένταξη • Το 90% των χρηστών δεν καταλαβαίνουν πώς το T-Seniority θα τους βοηθήσει να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη κοινωνική ζωή. • Οι χρήστες προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου

99


Αειφορία • Το 90% των χρηστών άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα ήθελε να πληρώσει για όλες τις παραμέτρους της υπηρεσίας 8

100

Κριτήρια αξιολόγησης (λίστα φιλοδοξίας)

--

Ανατροφοδότηση στην πολιτική: Το έργο είναι σύμφωνο με τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους. Πιο συγκεκριμένα το έργο ήταν σύμφωνο με τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τίτλο «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».

--

Τετραπλός Έλικας: Οι τελικοί δικαιούχοι από την υλοποίηση του παραπάνω έργου ήταν Γηροκομεία (π.χ. Χαρίσειο Γηροκομείο) στη Θεσσαλονίκη καθώς και Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων πολλών δήμων (π.χ. Δήμος Θέρμης).

--

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και εξοικονόμηση δημοσίων χρημάτων για την υγεία!: Ενισχυμένη κατ’ οίκον νοσηλεία.

--

Μειωμένη πρωτοβάθμια νοσηλεία.

--

Διατήρηση των ηλικιωμένων ανεξάρτητα και περισσότερο στο σπίτι: Η ανεξάρτητη διαβίωση ήταν ο κύριος στόχος.

--

Αποδοχή από τους ηλικιωμένους της τεχνολογίας και της πολιτικής: Δημιουργήθηκε ένα σύνολο ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φροντίδας στην τηλεόραση προσανατολισμένο στους ηλικιωμένους ή/και τα εξαρτώμενα άτομα, και στους ανεπίσημους φροντιστές τους. Υψηλό επίπεδο αποδοχής.

9

Μαθήματα από την πρακτική

--

Οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του T-Seniority στα Κέντρα Φροντίδας.

--

Οι προσωπικές υπηρεσίες είναι χρήσιμες όταν οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν αυτόνομα.

10

Επικοινωνία

k.pantazi@pkm.gov.gr c.kiskini@pkm.gov.gr v.tsanidis@pkm.gov.gr 11 www.pkm.gov.gr

www.innovage-project.eu

Άλλες πιθανές ενδιαφέρουσες πληροφορίες


101

14 Ευρωπαϊκές περιφέρειες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στην οικολογική ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων μέσω δράσεων δικτύωσης, καθοδήγησης και δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών.


Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG IVC

102

Εταίροι του Έργου

Iταλία

Eλλάδα

Σλοβενία

Πολωνία

Περιφέρεια Μάρκε

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κέντρο Ανάπτυξης Litija

Εταιρία Περιφερειακής ανάπτυξης Rzeszow

www.regione.marche.it

www.pkm.gov.gr

www.razvoj.si

www.rarr.rzeszow.pl

anna.torelli@regione.marche.it

a.giantsis@nath.gr

info@razvoj.si

info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

Γαλλία

Ισπανία

Λιθουανία

Ολλανδία

MEDIC@LPS

Περιφερειακή Διεύθυνση

Κέντρο Καινοτομιών Λιθουανίας

Οργανισμός για Εφαρμοσμένη Επιστημονική Έρευνα

www.medicalps.eu

Κοινωνικών Υπηρεσιών

www.lic.lt

TNO

valerie.ayache@medicalps.eu

www.jcyl.es

m.vilys@lic.lt

www.tno.nl

Φιλανδία

mijserma@jcyl.es

Ισπανία

just.eijkman@tno.nl

Culminatum Innovation Oy Ltd

Ίδρυμα INTRAS

www.culminatum.fi

Κύπρος

www.intras.es

Σουηδία

leena.silvennoinen@culminatum.fi

Δήμος Γεροσκήπου

proyectos1@intras.es

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Blekinge

Βουλγαρία

info@geroskipou-municipality.com

Τσεχία

www.bth.se

Δήμος Σόφιας

Ηνωμένο Βασίλειο

Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτίου jenny.lundberg@bth.se

www.sofia.bg

ΝΑ Συνεργασία Τεχνολογιών Υγείας

Βοημίας

ezheleva@sofia.bg

www.sehta.co.uk

www.rera.cz

Γενική Γραμματεία

david.parry@sehta.co.uk

jiri.vlach@rera.cz

Iταλία Svim Sviluppo Marche SpA

www.innovage-project.eu

www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

Profile for Fundación INTRAS

05 gp catalogue gr  

05 gp catalogue gr