Page 1

STÅ STÆRKERE

med Frie Skolers Lærerforening

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

1


Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening, april 2007 Ravnsøvej 6 - 8240 Risskov - T: 8746 9110 Illustration: Stinne Jensen Layout: Christina Ann Sydow Produktion: Zeuner Grafisk A/S Oplag: 13.000 ex. 1. oplag, 2007 Frie Skolers Lærerforening © 2007


STÅ STÆRKERE MED FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING


FORORD Som medlem sikrer du dit arbejdsliv optimalt. Frie Skolers Lærerforening er det rigtige valg som ansat på en fri skole. Vi er den eneste faglige organisation, som forhandler overenskomst for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på en fri skole. Når du i din hverdag støder på overenskomstmæssige spørgsmål om fx løn, arbejdstid og barsel har du som medlem altid dit bagland i orden. Kommer du i klemme, garanterer vi dig den bedste hjælp. Vi har indsigten og ekspertisen og kan som de eneste - i samarbejde med dig og din tillidsrepræsentant -

4

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L Æ RERFORENING


indgå aftaler med skolen. Som medlem har du en række individuelle fordele, der kan spare dig for udgifter i flere situationer, fx hvis du bliver langtidssygemeldt eller kommer til skade på dit job. Du står stærkere som medlem. Jo flere vi er, desto større mulighed har vi for at sikre dig de bedst mulige vilkår, fordi Frie Skolers Lærerforening er en fagforening, der bygger på solidaritet. Sammenholdet er betydningsfuldt, når vi forhandler overenskomst, og når Frie Skolers Lærerforening søger at påvirke beslutninger, der har betydning for alle medlemmers arbejdsliv.

Arne Pedersen Formand for Frie Skolers Lærerforening

5


6

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L Æ RERFORENING


ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ET GODT ARBEJDSLIV Du er garanteret faglig hjælp og kompetent rådgivning, fra du bliver ansat, til du fratræder din stilling, ligesom du kan få gratis juridisk og faglig hjælp, hvis du bliver opsagt, og når du skal på pension. Får du problemer med at fastholde dit job på grund af helbred eller uddannelse, kan de ansatte i Frie Skolers Lærerforening hjælpe og guide dig med dine muligheder. Når du kontakter foreningen, vil du få professionel rådgivning og sagsbehandling med udgangspunkt i netop dine behov.

7


DIT ANSÆTTELSESBREV Lærere, børnehaveklasseledere og ledere har krav på et ansættelsesbrev, som oplyser om vilkårene for ansættelsesforholdet. Frie Skolers Lærerforening kan vurdere, om dit ansættelsesbrev lever op til gældende overenskomst og lovgivning. Sker der ændringer i dit job, kan vi hjælpe dig med at vurdere, om der skal laves et nyt ansættelsesbrev. Har du fået nyt job, gennemgår vi gerne ansættelsesbrevet sammen med dig. Har du ikke modtaget dit ansættelsesbrev, eller svarer ansættelsesbrevet ikke til de faktiske forhold, bør du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

8

STÅ STÆ R K E R E M E D F R I E S KO L E R S L ÆRERFORENING


DIN LØN Frie Skolers Lærerforening kan hjælpe dig med at tjekke din løn og pension. Som medlem skal du være sikker på, at du får den løn, som du har krav på, fx hvis du er på barsel eller bliver syg. Kontakt os og få hjælp til at udregne din anciennitet. Vi kender reglerne og ved, hvordan de skal bruges. Er din lønindplacering korrekt? Vi kan rådgive dig, hvis din lønseddel ikke er forståelig, så du får mulighed for at gennemskue og efterberegne din løn. Er du i tvivl, om du får den aftalte løn og korrekte pension, drøfter vi det gerne med skolen og tager sagen op, hvis det bliver nødvendigt.

9


PÅ SKOLEN Som medlem kan du bruge tillidsrepræsentanten, som bliver uddannet til at varetage rollen som din repræsentant og din forhandler på skolen. Tillidsrepræsentanten er bindeleddet mellem lærerne og ledelsen ved løsning af spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår. Som medlem har du sammen med tillidsrepræsentanten indflydelse på din arbejdssituation. Tillidsrepræsentanten har ret til at kræve hurtig forhandling, at blive hørt og indhente information fra ledelsen inden for en række områder. Tillidsrepræsentanterne uddannes i de grundlæggende elementer i vellykkede forhandlinger, der kan sikre dig og kollegerne resultater, når der forhandles lokale løndele. Tillidsrepræsentanten er Frie Skolers Lærerforenings repræsentant og er med til at sikre, at overenskomsten og de lokale aftaler overholdes af ledelsen, af dig og af kollegerne. På skoler med mindst fem ansatte på overenskomsten har de ansatte ret til at vælge en tillidsrepræsentant. På skoler med færre ansatte kan de ansatte efter aftale med skolen vælge en tillidsrepræsentant.

10

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L ÆRERFORENING


KOMPETENCEUDVIKLING Vi tilbyder vejledning i planlægning af dit efter- og videreuddannelsesforløb. Du kan få ideer til, hvordan du kommer videre i dit job og overblik over mulighederne for kompetenceudvikling inden for lærerfaget til praktikvejleder, skolevejleder eller til et lederjob. Frie Skolers Lærerforening udbyder hvert år et medlemskursus med et tema om et aktuelt pædagogisk emne. Foreningens uddannelse for tillidsrepræsentanter kan være et springbræt til et godt karriereforløb.

11


MUS-SAMTALER (MUS) Vores erfaringer kan være dit afsæt til, at medarbejderudviklingssamtalen ikke er skønne, spildte kræfter, men bliver et redskab, der udvikler dig personligt og fagligt i jobbet. Du kan få information og hjælp til, hvordan du forbereder dig til samtalen, og hvad der bør tages højde for inden, under og efter MUS-samtalen. Du kan få inspiration til, hvordan der kan udarbejdes en handleplan, der kan bruges som afsæt til en opfølgningssamtale om, hvordan det går i jobbet.

12

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L ÆRERFORENING


BLIVER DU SYG Får du problemer med at udføre dit job, fordi du er blevet begrænset i din arbejdsevne, kan vi hjælpe dig. Du kan få råd og vejledning om et job, som tager højde for din nedsatte arbejdsevne. Frie Skolers Lærerforening kan være med til at tænke utraditionelt, så jobbet kan tilpasses din arbejdsevne. Vi kan give råd om mulighederne for revalidering, fleksjob eller førtidspension. Vi tilbyder at gennemgå alle relevante papirer i din sag. Når vi har vurderet sagen, kan du få konkrete råd om, hvad du har ret til og mulighed for. Hvis du får konstateret, at din arbejdsevne er nedsat, tilbyder Frie Skolers Lærerforening at bistå dig med sagen over for både skolen og kommunen.

13


KOMMER DU TIL SKADE Får du en skade på jobbet, eller har du mistanke om, at en gene eller sygdom skyldes dit arbejde, er det vigtigt at kontakte Frie Skolers Lærerforening for at få rådgivning. Vi rådgiver dig om, hvad du kan gøre her og nu. Og hjælper dig, hvis vi sammen vurderer, at der er tale om en arbejdsskade. Vores konsulenter og jurister kan føre komplekse sager over for Arbejdsskadestyrelsen, sørge for, at sagen bliver oplyst korrekt, og argumentere for din ret til erstatning.

14


FÅ DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ PÅ DAGSORDENEN Vi tilbyder at hjælpe med at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, såsom stress, forhold mellem kolleger og tilrettelæggelse af arbejdet. Frie Skolers Lærerforening kan fortælle, hvad du/I selv kan gøre for at forebygge eller forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Vi har erfaring med, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø, og hvordan arbejdsmiljøet kan få fokus ved hjælp af samarbejdsudvalg og en relevant personalepolitik. Det er skolen, der er centrum, ikke den enkelte kollega, når Frie Skolers Lærerforening er med til at sikre et sundt arbejdsliv.

15


BLIVER DU FYRET Får du en påtale eller bliver du opsagt, er det særligt vigtigt, at du kontakter Frie Skolers Lærerforening med det samme. Vi vurderer, om opsigelsen opfylder overenskomstens krav. Fx skal opsigelsen være sagligt begrundet og varslet i tide. Er kravene ikke opfyldt, kan vi - på dine vegne - kontakte skolen. Bliver det nødvendigt, fører vi sagen for dig i det fagretlige system. Er du i en vanskelig situation, eller står du over for et dilemma på jobbet, tilbyder Frie Skolers Lærerforening rådgivning og giver gerne konkrete råd om, hvad du har ret til og mulighed for.

16

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L ÆRERFORENING


NÅR DU STOPPER Frie Skolers Lærerforening er den eneste fagforening, der kan indgå aftaler med skolen. Det gælder, når du fratræder på grund af opsigelse, på grund af sygdom eller på grund af uoverensstemmelser med skolen. Som medlem kan du gratis trække på foreningens ekspertise og vores juridiske konsulenter, som kan sikre dig optimale aftaler, når du fratræder dit job. Uanset om du har pension i Lærernes Pension, Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925, har vi rådgivere, der har en unik viden inden for dette felt. Det sikrer dig, at vi i samarbejde laver den bedste aftale.

17


PERSONLIG RÅDGIVNING Når du er lærer, børnehaveklasseleder eller leder på en fri grundskole eller efterskole, er Frie Skolers Lærerforening din fagforening. Som medlem tilbyder vi dig al den hjælp og rådgivning, som vi råder over. Du kan kontakte os på telefon 8746 9110, ringe for at aftale et personligt møde eller sende os en mail på fsl@fslnet.dk. Indmeldelse kan også ske på vores hjemmeside: www.fslnet.dk.

På gensyn! Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6 8240 Risskov fsl@fslnet.dk www.fslnet.dk

18

STÅ STÆ R K E R E M E D FR I E S KO L E R S L ÆRERFORENING


19


www.fslnet.dk

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

Stå stærkere med FSL  

http://www.fsl.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/Udgivelser/Staa_staerkere_web.pdf

Stå stærkere med FSL  

http://www.fsl.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/Udgivelser/Staa_staerkere_web.pdf