Page 1

PENSIONIST i Frie Skolers Lærerforening MULIGHEDER OG RETTIGHEDER

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

1


Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening, April 2009 Ravnsøvej 6 - 8240 Risskov - T: 8746 9110

Layout: Christina Ann Sydow Produktion: Vahle og Nicholaisen Oplag: 2.000 ex. 1. oplag, 2009 Frie Skolers Lærerforening © 2009


PENSIONIST I FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

MULIGHEDER OG RETTIGHEDER

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING


OVERSIGT Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensionistkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politisk organisering af pensionisterne i Frie Skolers Lærerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Årsmøde for pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreningens blad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pension/efterløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppelivsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regler for organisering af Frie Skolers Lærerforenings pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensionistgruppen i Frie Skolers Lærerforening . . . . . . . . . . Pensionistudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


INDLEDNING Når du går på pension/efterløn, kan du bevare tilknytningen til Frie Skolers Lærerforening med et pensionistmedlemskab. Frie Skolers Lærerforening ønsker at pensionisterne skal have en politisk platform i foreningen. Derfor er der mulighed for at deltage aktivt via pensionistudvalget.

KONTINGENT Som pensionist kan du fortsætte som særligt medlem af Frie Skolers Lærerforening til nedsat kontingent. Som særligt medlem er du valgbar til pensionistudvalget. Kredsaktiviteter og -kontingent for pensionister fastsættes af den enkelte kreds. Mod betaling af eventuelt kredskontingent kan du vælge at være tilknyttet kredsen. Kontingentet er fortsat fradragsberettiget på selvangivelsen.

PENSIONISTKURSUS Du får tilbud om at deltage i et pensionistkursus, som holdes én gang årligt på Hornstrup Kursuscenter. Kursernes indhold varierer fra år til år, og bygger på kulturelle indslag og naturoplevelser. Normalt holdes kurset i august. Ægtefæller/ samlevere kan, mod betaling, deltage i kurset. Der sendes indbydelser til alle pensionistmedlemmer i Frie Skolers Lærerforening. Hvis du overgår til pension/ efterløn og mangler et tilbud om at deltage i kurset, skal du henvende dig på sekretariatet.

5


POLITISK ORGANISERING Pensionisterne i Frie Skolers Lærerforening er organiseret i pensionistgruppen, som på sit årlige møde vælger et udvalg bestående af 4 medlemmer og 2 suppleanter. Pensionistudvalget deltager med stemmeret i det årlige repræsentantskabsmøde, hvor de kan fremføre pensionisternes holdninger.

ÅRSMØDE I forbindelse med det årlige pensionistkursus holdes der et årsmøde, hvor alle pensionistmedlemmer kan deltage. Medlemmerne af pensionistudvalget vælges på årsmødet. Opstilling sker ved forudgående skriftlig henvendelse til sekretariatet. Kandidaterne offentliggøres på www.fsl.dk/ pensionister.

FORENINGENS BLAD Som pensionistmedlem modtager du foreningens fagblad,hvor du kan følge med i, hvad der sker på de frie skolers område.

6

P E N S I O N I ST I F R I E S KO L E R S L Æ R E R FORENING


KALENDEREN Du modtager fortsat kalenderen fra Frie Skolers Lærerforening.

PENSION / EFTERLØN Inden du forlader arbejdsmarkedet, bør du kontakte Frie Skolers Lærerforening for at få rådgivning omkring pension og efterløn. ATP-huset giver automatisk besked om følgende ordninger: • ATP – arbejdsmarkedets tillægspension. • Indefrosne dyrtidsportioner. • SP – den særlige pensionsopsparing. Hvis du ikke har fået besked om ovenstående ordninger, kan du henvende dig til : ATP-huset Kongens Vænge 8 3400 Hillerød tlf. 4820 4923 Desuden kan du hente nærmere oplysninger på Frie Skolers Lærerforenings hjemmeside www.fsl.dk eller ved henvendelse til sekretariatet.

7


GRUPPELIVSFORSIKRING Du kan fortsætte i Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring, et tilbud som alle medlemmer af Frie Skolers Lærerforening har fået.

FORSIKRINGER Du bør kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge mulighederne for nedsat præmie. For eksempel har Lærerstandens Brandforsikring nedsatte præmier for pensionister.

REGLER FOR ORGANISERING PENSIONISTGRUPPEN I FRIE SKOLERS LÆRERFORENING Pensionister optages i Frie Skolers Lærerforening som særlige medlemmer og udgør tilsammen pensionistgruppen. Pensionister kan vælge at være tilknyttet kredsen, enten ved at forblive i den kreds hvortil vedkommende har haft arbejdsmæssig tilknytning, eller efter ønske overføres til den kreds, hvor bopælen ligger. Dette sker mod betaling af kredskontingent. PENSIONISTUDVALGET Pensionistgruppen ledes af pensionistudvalget, der består af 4 valgte pensionistmedlemmer. Desuden deltager et hovedbestyrelsesmedlem fra organisationsudvalget som kontaktperson mellem udvalget og Hovedbestyrelsen.

8

P E N S I O N I ST I F R I E S KO L E R S L Æ R E R FORENING


Pensionistudvalgets medlemmer vælges af de fremmødte på pensionistgruppens Årsmøde, der afholdes i forbindelse med pensionistkurset. Kandidatopstilling sker ved forudgående skriftlig meddelelse til sekretariatet, senest 14 dage før årsmødets afholdelse. Man kan sende sin kandidatopstilling til sekretariatet, såfremt man er pensionist, på tidspunktet for årsmødets afvikling. Alle medlemmer af Pensionistgruppen har adgang til årsmødet. Tid og sted bekendtgøres i foreningens blad senest to måneder før afholdelsen. På årsmødet vælges pensionistudvalgsformanden, tre pensionistudvalgsmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant. Alle valg gælder for et år. Det nyvalgte pensionistudvalg konstituerer sig på førstkommende møde efter valget med en næstformand, der er formandens stedfortræder, og en referent. Pensionistudvalgsformanden og de tre valgte pensionistudvalgsmedlemmer er medlemmer af Frie Skolers Lærerforenings repræsentantskab. Frie Skolers Lærerforening dækker pensionistudvalgsmedlemmernes udgifter til deltagelse i Frie Skolers Lærerforenings årlige repræsentantskabsmøde efter gældende principper for en valgt delegeret. Pensionistudvalget skal varetage Pensionistgruppens interesser ved blandt andet.: • at holde sig informeret om og arbejde med pensionisternes generelle ønsker og

9


eventuelle særlige problemer, • at holde sig orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og fremføre synspunkter om pensionisternes forhold, • at pensionistudvalgsmedlemmer modtager Hovedbestyrelsesreferaterne, • at tilrettelægge årsmødet for Pensionistgruppen og kurserne, • at medvirke til et godt informationsniveau overfor FSL’s Pensionistgruppe.

ØKONOMI Hovedbestyrelsen afsætter et årligt rammebeløb til pensionistarbejdet. Beløbet dækker afholdelse af pensionistudvalgsmøder, pensionistgruppens årsmøde og pensionistkurset på Hornstrup Kursuscenter. Pensionistudvalget kan ikke uden Hovedbestyrelsens godkendelse forpligte sig økonomisk ud over rammerne i det bevilligede årsbeløb.

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING Ravnsøvej 6, 8240 Risskov Tlf. 8746 9110, Fax 8746 9111 fsl@fsl.dk, www.fsl.dk

10


11


www.fslnet.dk

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

www.fsl.dk

Pensionist  

FSL's folder om pensionistmedlemskab