T-kit 4 «Uczenie się międzykulturowe»

Page 1

Pochette 100%

PAKIET SZKOLENIOWY NR 4

W ROKU 1998 RADA EUROPY I KOMISJA EUROPEJSKA POSTANOWI¸Y PODJÑå WSPÓLNE DZIA¸ANIA W DZIEDZINIE SZKOLENIA EUROPEJSKICH PRACOWNIKÓW M¸ODZIE˚OWYCH I W ZWIÑZKU Z TYM WYSTÑPI¸Y Z INICJATYWÑ PODPISANIA POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO. CELEM TEGO POROZUMIENIA, OKREÂLONYM W SZEREGU UMÓW, JEST „PROMOWANIE POSTAWY AKTYWNEGO OBYWATELA EUROPY ORAZ IDEI SPO¸ECZE¡STWA OBYWATELSKIEGO POPRZEZ STYMULOWANIE SZKOLE¡ DLA LIDERÓW M¸ODZIE˚OWYCH I PRACOWNIKÓW M¸ODZIE˚OWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM”. WSPÓ¸PRACA TYCH DWÓCH INSTYTUCJI OBEJMUJE SZEROKIE SPEKTRUM DZIA¸A¡ I PUBLIKACJI ORAZ OPRACOWYWANIE NARZ¢DZI WSPIERAJÑCYCH DALSZÑ WSPÓ¸PRAC¢ W RAMACH SIECI. PROGRAM PARTNERSTWA OPIERA SI¢ NA TRZECH G¸ÓWNYCH KOMPONENTACH, KTÓRYMI SÑ: OFERTA SZKOLENIOWA (D¸UGOTERMINOWE SZKOLENIE SZKOLENIOWCÓW/TRENERÓW I SZKOLENIE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO), PUBLIKACJE (MATERIA¸Y SZKOLENIOWE I CZASOPISMO ZARÓWNO W WERSJI DRUKOWANEJ, JAK I ELEKTRONICZNEJ) ORAZ NARZ¢DZIA S¸U˚ÑCE WSPÓ¸PRACY W RAMACH SIECI (ZESPÓ¸ SZKOLENIOWCÓW I MO˚LIWOÂCI WYMIANY). OSTATECZNYM CELEM JEST PODNIESIENIE POZIOMU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW M¸ODZIE˚OWYCH NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM I OKREÂLENIE JAKOÂCIOWYCH KRYTERIÓW DLA TAKICH SZKOLE¡.

UCZENIE SI¢ MI¢DZYKULTUROWE

PAKIET SZKOLENIOWY NR 4

SIĘ MIĘDZYKULTUROWE

PAKIET SZKOLENIOWY „UCZENIE SI¢ MI¢DZYKULTUROWE”

UCZENIE

UCZENIE SI¢ MI¢DZYKULTUROWE

Publikacja zosta∏a sfinansowana ze Êrodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu M¸ODZIE˚ Publikacja zosta∏a sfinansowana ze Êrodków Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu M¸ODZIE˚

WE KULTURO

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚ ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel. 0-22 622 37 06; 628 60 14 fax: 0-22 622 37 08; 628 60 17 e-mail: youth@youth.org.pl; www.youth.org.pl

Rada Europy

www.training-youth.net

PAKIET SZKOLENIOWY NR 4

Komisja Europejska

MIĘDZY UCZENIE SIĘ

PARTNERSTWO

RADA EUROPY I KOMISJA EUROPEJSKA

SZKOLENIE – M¸ODZIE˚

www.training-youth.net


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.