20 lat frse

Page 67

jubileusz 20-lecia

Fundacja rozwoju systemu edukacji

ABC programów FRSE

Przez 2 dekady swojej działalności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji współpracowała z przedstawicielami wielu instytucji i organizacji zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zawsze mogliśmy liczyć na Państwa życzliwość, wsparcie i wyrozumiałość. Chociaż nie sposób wspomnieć o wszystkich na łamach tej publikacji – wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

Głównym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz innych inicjatyw międzynarodowych. FRSE promuje współpracę polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami zagranicznymi oraz wspiera mobilność uczniów, studentów, młodzieży, dorosłych, pracowników naukowych i seniorów. Umożliwia realizację projektów badawczych, organizację wizyt studyjnych, szkoleń, konferencji i seminariów służących podniesieniu jakości sytemu edukacji.

PARTNERZY FRSE

Przykładem doskonałej współpracy z partnerami były konferencje organizowane przez FRSE podczas prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z oferty programów i inicjatyw koordynowanych przez FRSE można uzyskać na stronie FRSE, w bezpłatnych materiałach promocyjnych, a także w Punkcie Informacyjnym w siedzibie Fundacji.

Główne instytucje i organizacje, z którymi FRSE współpracowała w latach 1993-2013   Ministerstwo Edukacji Narodowej   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego

PROGRAMY ZARZĄDZANE PRZEZ FRSE (STAN W 2013 R.): „Uczenie się przez całe życie” www.llp.org.pl Comenius www.comenius.org.pl Erasmus www.erasmus.org.pl Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Grundtvig www.grundtvig.org.pl Wizyty Studyjne www.sv.org.pl Wizyty Przygotowawcze www.pv.org.pl eTwinning www.etwinning.pl European Language Label www.ell.org.pl Europass www.europass.org.pl

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA) www.salto-youth.net/rc/eeca/ Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży www.plf.org.pl Erasmus Mundus www.erasmusmundus.org.pl

Eurodesk www.eurodesk.pl

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

  Komisja Europejska. Przedstawicielstwo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy www.fss.org.pl

w Polsce   Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce   Biuro Rady Europy w Warszawie

Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch www.sciex.pl

  Europejskie Centrum Rozwoju

TEMPUS www.tempus.org.pl

Zespół Ekspertów Bolońskich www.ekspercibolonscy.org.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki (3 projekty systemowe PO KL w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty) www.pokl.frse.org.pl

Eurydice www.eurydice.org.pl „Młodzież w działaniu” www.mlodziez.org.pl

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

FRSE zarządzała także zakończonymi już programami: TESSA, TERM, SMART, Socrates, MŁODZIEŻ.

  International Association of Teachers of

  Europejskie Stowarzyszenie

  Ambasada Republiki Litewskiej

Narodowych Instytutów Kultury (European Union National Insitutes for Culture) EUNIC oraz inne instytucje współorganizujące Europejski Dzień Języków

Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

  Europejskie Służby Zatrudnienia

(European Employment Services) EURES   Centralne Biuro Eurydice w Brukseli (EACEA P9)   Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML)   Euraxess – Portal mobilnych naukowców   Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

  Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)

  Biuro Edukacji Miasta Stołecznego

Warszawy   Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych (WCIES)   Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA)   Ośrodek Edukacji Informatycznej

120

i Zastosowań Komputerów w Warszawie   Instytut Wschodni (Forum Ekonomiczne w Krynicy)   Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia   Instytut Adama Mickiewicza   Centrum Edukacji Obywatelskiej   Polskie Towarzystwo Neofilologiczne   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Centrum Nauki Kopernik   Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

  Instytuty Polskie za granicą

  Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej   Ambasada Królestwa Norwegii

  Biuro Mechanizmów Finansowych

(EEA Grants - Norway Grants, Financial Mechanism Office)   Norweskie Centrum Międzynarodowej Współpracy w dziedzinie Edukacji (Norwegian Centre for International Cooperation in Education) SIU   Ambasada Szwajcarii

  Konferencja Rektorów Uniwersytetów

Szwajcarskich (CRUS)

  Ambasada Wielkiej Brytanii   British Council

English as a Foreign Language (IATEFL)

  Ambasada Francji

  Instytut Francuski w Warszawie

  Stowarzyszenie Nauczycieli Języka

Francuskiego w Polsce (ProfEurope)

  Ambasada Niemiec

  Niemiecka Centrala Wymiany

Akademickiej (DAAD)   Goethe-Institut   Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego   Ambasada Rosji

  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

  Departament Spraw Młodzieży przy

Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie

  Konferencja Rektorów Akademickich

Szkół Polskich (KRASP)

  Academic Cooperation Association

(ACA)

  Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni

Polskich „PRom”

  Polska Komisja Akredytacyjna   Uniwersytet Jagielloński   Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Warszawski

  Federacja Uniwersytetów Trzeciego

Wieku

  Forum Młodych Demokratów   Polska Rada Organizacji

Młodzieżowych (PROM)

  Sieć Eurodesku (organizacje

i instytucje pracujące z młodzieżą)

  Regionalne struktury wsparcia

programu „Młodzież w działaniu”

  NGO.pl

  Ambasada Irlandii

  edulandia.pl

  Instytut Camõesa

  Macmillan

  Przedstawicielstwo Walonii-Brukseli

  IBM

  Włoski Instytut Kultury

  PL2012

  Rumuński Instytut Kultury

  Forum Akademickie

  ReferNet – europejska sieć danych

  Interkulturelles Zentrum (Austria)

i ekspertyz – polskie Konsorcjum Sieci ReferNet   Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE)   Związek Rzemiosła Polskiego   Izby Rzemieślnicze   Kuratoria Oświaty   Centralna Komisja Egzaminacyjna   Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

  Centrum Inicjatyw Oświatowych

(Center of Educational Initiatives) (Ukraina)   Akademia Pokoju i Rozwoju (Academy of Peace and Development) (Gruzja)   Międzyregionalny Młodzieżowy Ruch Wspierający Inicjatywę Wolontariatu (Interregional Youth Social Movement of Support of Voluntary Initiatives) SFERA (Rosja)

121