Page 1

  VUOSIKERTOMUS 2018   ÅRSBERÄTTELSE

336

UUTTA ASIAKASTA NYA KUNDER

1 016

YRITYSKÄYNTIÄ FÖRETAGSBESÖK

80

PERUSTETTUA UUTTA YRITYSTÄ NYGRUNDADE FÖRETAG MAKSETUT KUNTARAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ 2018 BETALDA KOMMUNFINANSIERINGSANDELAR SAMMANLAGT 2018

437 160 €

SNELLMAN-SALI / SNELLMANSSALEN:

107

TILAISUUTTA JA TAPAHTUMAA / EVENEMANG OCH HÄNDELSER

26 950 hlöä/pers.

KOKOUS KOKKOLA

85 KOKOUSTA / MÖTEN 6 379 hlöä/pers.

M/S JENNYN MATKUSTAJAMÄÄRÄT / M/S JENNYS PASSAGERARANTAL REITTILIIKENNE / REGULJÄRTRAFIK

5 939 hlö/pers.

TILAUSAJOT / BESTÄLLNINGSTRAFIK

933 hlö/pers.


SISÄLLYS • INNEHÅLL 4

Myönteinen ilmapiiri jatkui elinkeinoelämässä

Fortsatt positiv atmosfär i näringslivet

6

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Långsiktigt arbete skapar resultat

21

Uusyritysneuvonta siirtyi KOSEKille

Nyföretagarrådgivningen flyttade till KOSEK

22

KOSEK vahvasti mukana Venetsialaisten järjestelyissä

KOSEK starkt involverat i arrangemangen för

Veneziaden

10

KOSEKin tilastot vuonna 2018 KOSEKs statistik år 2018

23

Kokkola Material Week ja Meeting Point

Kokkola Material Week och Meeting Point

16

Kvartaaliteemat rytmittivät toimintavuotta

Kvartalteman skapar rytmen under året

24

Tapahtumia 2018 / Händelser 2018

18

”Täyden kympin palvelua”

26

TEKNO2015-hanke nosti esille yritysten palvelutarpeita

”En full tia för servicen”

TEKNO2015-projektet lyfte fram servicebehov hos

företag

20

2

KOSEKin toiminta laajeni Perhoon KOSEKs verksamhet expanderade till Perho

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


27

KOHTAAMO 2.0-hanke vauhditti mikro- ja pk-yritysten

KOHTAAMO 2.0 gav fart åt tillväxten i mikro- och

kasvua SMF-företag

29

Keskipohjalaiselle matkailulle miljoonaluokan näkyvyys

34

KOSEK on koordinoiva asiantuntija

KOSEK är en koordinerande expert

35

KOSEKin organisaatiokaavio

KOSEKs organisationsschema

36

Hallituksen jäsenet vuonna 2018

Styrelsemedlemmarna år 2018

37

KOSEKin henkilöstö 2018

Synlighet i miljonklass för turismen i Mellersta

Österbotten

31

Uusi ja monipuolisempi CRM, KOSEKin näkyvyys

somessa kasvaa

Nyare och mångsidigare CRM, KOSEKs synlighet på

sociala medier ökar

32

Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2018

33

Tase / Balansräkning 31.12.2018

KOSEKs personal 2018

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

3


Myönteinen ilmapiiri jatkui elinkeinoelämässä

E

linkeinoelämässä vallitsi myönteinen ilmapiiri, ja yritysten toimintaa vauhdittivat edelleen positiiviset tulevaisuuden näkymät vuoden 2018 aikana. Akkuteollisuuden orastava buumi on myös KOSEKin näkökulmasta todella mielenkiintoinen, ja sillä on varmuudella positiivisia heijastusvaikutuksia alueeseemme. Suurhankkeista Fennovoiman Hanhikivi 1 on edelleen listalla, ja töiden päästessä Pyhäjoella kunnolla vauhtiin tekemistä riittää meidänkin alueen yrityksille. KOSEKilla on selkeä rooli yritysten kehittämisessä ja elinkeinoneuvonnassa. KOSEK otti askeleen maakunnallisen kehittämisen suuntaan solmimalla Perhon kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen yrityspalveluiden tuottamisesta. On mielenkiintoista nähdä, miten KOSEK asemoituu maakunnan sisällä siinä tilanteessa, mikäli pitkään valmisteltu maakuntauudistus toteutuu. Alueellisen edunvalvonnan tärkeys nousee koko ajan esille tilanteessa, jossa alueiden välinen kilpailu kiristyy. Meidät haastaa kehitystrendi, jossa isot paikkakunnat ja alueet kasvavat pienten kustannuksella. Olemme edelleen hieman liian pieni ollaksemme iso, ja siksi meidän on tärkeä pysyä kehityksessä mukana ja kehittyä myös alueena. Yritysten kehittämisessä korostuvat erityisesti digitalisaation, automaation, robotiikan ja tekoälyn mukanaan tuomat mahdollisuudet. Niitä tehokkaasti hyödyntämällä yritykset varmistavat oman kilpailukykynsä.

Työpaikat ovat vahvin vetovoimatekijä Vetovoimaan vaikuttavat monet asiat. Keskeisin vetovoimatekijä alueiden välisessä kilpailussa on luonnollisesti se, että meillä on tarjota työpaikkoja, mielellään myös puolisoille. Meidän onni on vahva elinkeinoelämä, joka kehittyy ja pystyy aidosti tarjoamaan työmahdollisuuksia. Toki työmarkkinat ovat edel-

4

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

Fortsatt positiv atmosfär i näringslivet

I

nom näringslivet rådde en positiv atmosfär, och företagens verksamhet fick ytterligare fart av de positiva framtidsutsikterna under 2018. Batteriindustrins spirande boom är också mycket intressant ur KOSEKs perspektiv, och det kommer med säkerhet att ha positiva effekter för vår region. Av de stora projekten finns Fennovoimas Hanhikivi 1 fortfarande på listan, och när arbetet kommer i gång i Pyhäjoki, kommer det att finnas mycket att göra även för företag i vår region. KOSEK har en tydlig roll i när det gäller utveckling av företag och näringsrådgivning. KOSEK tog ett steg mot regional utveckling genom att ingå ett köptjänstavtal med Perho kommun om produktion av företagstjänster. Det blir intressant att se hur KOSEK positionerar sig inom landskapet i det fallet att den länge beredda landskapsreformen blir verklighet. Betydelsen av regional intressebevakning lyfts ständigt fram i en situation där konkurrensen mellan regionerna skärps. Vi utmanas av en utvecklingstrend, där stora orter och regioner växer på bekostnad av de små. Vi är fortfarande lite för små för att vara stora, och därför är det viktigt att vi hålls med i utvecklingen och utvecklas också som region. Inom utvecklingen av företag framhävs särskilt de möjligheter som digitalisering, automation, robotik och artificiell intelligens medför. Genom att utnyttja dem effektivt säkerställer företagen sin konkurrenskraft.

Arbetsplatser är den starkaste attraktionsfaktorn Attraktionen påverkas av många saker. Den viktigaste attraktionsfaktorn i konkurrensen mellan regionerna är naturligtvis att vi kan erbjuda arbetsplatser, gärna även för makar. Som tur är har vi ett starkt näringsliv som utvecklas och genuint kan erbjuda arbetstillfällen. Visserligen är arbetsmarknaden fortfarande smal, något som inte alltid är bra för karriärutvecklingen.


leen kapeat, mikä ei aina ole hyväksi urakehitykselle. Alueiden kilpailussa saavutettavuudella on oma merkityksensä, samoin asumisen monipuolisilla vaihtoehdoilla. Esimerkiksi kerrostaloasumista on vara edelleen kehittää. Eikä pidä unohtaa elämysten merkitystä ja yleensäkään sellaisten tekijöiden, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Yksi toimintavuoden merkittävistä muutoksista oli uusiyritysneuvonnan siirtyminen KOSEKille Firmaxin pitkäaikaisen toimitusjohtajan Pehr-Göran Kålan siirryttyä eläkkeelle. Samalla uusyritysneuvonnassa siirryttiin toimintamalliin, joka on jo käytössä monella muulla alueella. Pehr-Göran Kålalle haluan lausua lämpimät kiitokset yhteistyöstä ja ansiokkaasta työstä yrittäjyyden hyväksi.

Inom konkurrensen mellan regionerna är tillgänglighet av betydelse, liksom även mångsidiga boendealternativ. Till exempel finns det fortfarande utrymme för utveckling i höghusboende. Och vi får inte glömma betydelsen av erfarenheter och i allmänhet sådana faktorer som förbättrar livskvaliteten för människor. En av de stora förändringarna under året var överföringen av nyföretagarrådgivningen till KOSEK, efter att Firmaxis långvariga VD Pehr-Göran Kåla gick i pension. Samtidigt övergick man inom nyföretagarrådgivningen till en verksamhetsmodell som redan används inom många andra områden. Jag vill framföra mitt varmaste tack till Pehr-Göran Kåla för samarbetet och hans förtjänstfulla arbete till förmån för företagande.

JONNE SANDBERG KOSEKin hallituksen puheenjohtaja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja

JONNE SANDBERG KOSEKs styrelseordförande Karleby stads utvecklingsdirektör

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

5


Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Långsiktigt arbete skapar resultat

O

J

KOSEKin toiminta laajeni Perhoon, ja Firmaxista osa KOSEKin toimintaa

KOSEKs verksamhet expanderade till Perho och Firmaxi blev en del av KOSEKs verksamhet

KOSEKin toiminta-alue laajeni vuoden 2018 alussa, jolloin

KOSEKs verksamhetsområde utvidgades i början av 2018, då vi

len kuvannut tarkastelun kohteena olevaa toimintavuotta usein aktiiviseksi ja työntäyteiseksi, ja tätä oli myös vuosi 2018. KOSEK toteutti vuonna 2018 yhteensä 2029 yritys- ja toimija-aktiviteettia, joista 1016 kpl oli yrityskäyntejä ja 1013 kpl käyntien johdosta tehtyä taustatyötä sekä puhelin-, sähköpostineuvontaa ja koulutus-/valmennustapahtumaa. KOSEK tavoitti vuoden aikana 546 yritystä. KOSEK otti 1.10.2018 käyttöön uuden asiakasrekisteri-järjestelmän, jonka kautta raportointia voidaan parantaa edelleen. KOSEKin näkökulmasta yksi keskeinen kysymys kuuluu, miten alueen yrityksillä menee. Siksi teetimme yhdessä kaupungin kanssa viime vuoden lopulla tilinpäätösanalyysin yritysten taloudellisesta kehityksestä viimeisen neljän vuoden aikana. Tulokset kertovat niin liikevaihdon, liiketuloksen, nettotuloksen kuin sijoitetun pääoman tuoton kasvaneen vuodesta 2014 alkaen. Luokittelussa 54,5 prosenttia yrityksistä sai arvosanan erinomainen tai hyvä, ja ainoastaan 15,4 prosentilla arvosanaksi jäi välttävä tai heikko. Erinomaisia tunnuslukuja viime vuodelta olivat lisäksi Kokkolan korkea 72 prosentin työllisyysaste sekä 6,8 prosenttiin laskenut työttömyysaste. Tavoitteena oli myös kohentaa sijoitustamme EK:n kuntarankingissa, ja tässä myös onnistuimme, eli Kokkolan seutukunnan sijoitus nousi 7 pykälää (17 -> 10). Kokkolan seutukunta on 10. yrittäjämyönteisin seutukunta 25 seutukunnan joukossa. Edellä olevat luvut kertovat yritysten taloudellisesta ja toiminnallisesta menestyksestä ja parantuneesta yritysilmapiiristä. Uskon, että myös KOSEKilla on ollut oma osuutensa tunnusluihin. Töitä täytyy kuitenkin tehdä lujasti, jotta tilanne pysyy yhtä hyvänä tai mielellään jopa paranee entisestään. Vuoden yksi merkittävimmistä sijoittumisuutisista oli kaivosyhtiö Keliberin päätös rakentaa litiumkemiantehdas Kokkolaan KIP:n alueelle. Myös KOSEK teki Keliberin kanssa yhteistyötä tehdashankkeen edistämiseksi.

6

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

ag har ofta beskrivit det aktuella verksamhetsåret som aktivt och fullt av arbete, och det var också år 2018. Under 2018 genomförde KOSEK sammanlagt 2 029 företags- och aktörsaktiviteter, varav 1 016 st. var företagsbesök 1 013 st. var bakgrundsarbete med anledning av besöken, telefon- och e-postrådgivning och utbildnings-/coachningsevenemang. Under året nådde KOSEK 546 företag. KOSEK tog 1.10.2018 i bruk ett nytt kundregistersystem, med vilket rapporteringen kan förbättras ytterligare. Ur KOSEKs perspektiv är en central fråga hur det går för företagen inom regionen. Därför lät vi i slutet av förra året tillsammans med staden göra en bokslutsanalys om företagens ekonomiska utveckling under de fyra senaste åren. Enligt resultaten har såväl omsättningen, rörelseresultatet, nettoresultatet som avkastningen på investerat kapital ökat sedan 2014. I klassificeringen fick 54,5 procent av företagen betyget utmärkt eller gott, och endast för 15,4 procent fick betyget försvarligt eller svagt. Utmärkta nyckeltal för förra året var även den höga sysselsättningsgraden i Karleby, 72 procent, samt arbetslöshetsdagen som sjönk till 6,8 procent. Målet var också att förbättra vår placering i EK:s kommunranking, och här lyckades vi också, då Karleby ekonomiska regions placering gick upp med 7 platser (17 -> 10). Bland de 25 ekonomiska regionerna är Karleby ekonomiska region den 10:e mest företagarvänliga. Siffrorna ovan vittnar om företagens ekonomiska och operativa framgång och ett förbättrat företagsklimat. Jag tror att även KOSEK har bidragit till nyckeltalen. Det gäller emellertid att jobba hårt för att situationen ska förbli lika bra eller gärna till och med bli ännu bättre. En av de viktigaste nyheterna under året var gruvbolaget Keliberis beslut att bygga en litiumkemifabrik inom KIP-området i Karleby. Även KOSEK samarbetade med Keliber för att främja fabriksprojektet.


teimme Perhon kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen yrityspalveluiden tuottamisesta. Tammikuussa palkkasimme Perhoon yritysneuvojaksi Anne Koskisen. Firmaxin palveluiden siirto osaksi KOSEKin toimintaa toteutettiin vuoden 2018 aikana niin, että KOSEKin aputoiminimeksi rekisteröitiin Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxi, ja kaksi nykyistä työntekijäämme perehdytettiin Uusyritystoimintaan. He jatkavat palvelun antamista KOSEKin puitteissa. Lisäksi TE-toimiston kanssa solmittiin sopimus starttirahalausuntojen antamisesta. KOSEK lisäsi yhteistyötä myös Viexpon kanssa kansainvälistymisasioissa, ja kumppanuus tiivistyy edelleen.

ingick ett köptjänstavtal med Perho kommun om produktion av företagstjänster. I januari anställde vi Anne Koskinen som företagsrådgivare i Perho. Överföringen av Firmaxis tjänster till en del av KOSEKs verksamhet genomfördes under år 2018 så att Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxi registrerades som KOSEKs bifirma, och två av våra nuvarande medarbetare introducerades i nyföretagarverksamheten. De fortsätter tillhandahålla tjänster inom ramen för KOSEK. Vi ingick även ett avtal med arbets- och näringsbyrån om att ge startpenningsutlåtanden. KOSEK ökade även samarbetet med Viexpo i internationaliseringsärenden, och partnerskapet fortsätter att intensifieras.

Teemoitus jäntevöitti työskentelyä

Teman gjorde arbetet smidigare

Ensimmäisen kerran teemoitimme KOSEKin toimintavuoden neljään pääteemaan, mikä jäntevöitti toimintaa. Teemoina olivat tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, sähköinen markkinointi, rahoitus ja omistajanvaihdokset. Koko vuoden läpi-

För första gången utförde tog vi fram fyra huvudteman för KOSEKS verksamhetsår, vilket gjorde verksamheten smidigare. Teman var produktifiering och servicedesign, elektronisk marknadsföring, finansiering och ägarbyten. Det genomgåenKOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

7


leikkaavana teemana oli digitalisaatio. Eri yhteyksissä tuotiin esille sitä, miten digitalisaatio ja automaatio kannattaa huomioida vaikkapa konekantaa uusittaessa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä verkkokaupassa. Teemoitus toteutettiin myös aluemarkkinoinnissa. Siellä teemoina olivat Meri-Kokkola, Kokous-Kokkola, Tapahtuma-Kokkola ja elinkeinomarkkinointi. Aluemarkkinoinnin isoimpia tapahtumia olivat Kokkolan Venetsialaiset, Helsingin matkamessut sekä kotimaan matkailumessut Tampereella. KOSEK toteutti yhteensä 42 aluemarkkinointi- ja yrityskehittämistapahtumaa itse tai tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi KOSEKin hallinnoima Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa – hanke toteutti 40 tapahtumaa ja koulutustilaisuutta. Merkittävimpiä elinkeinomarkkinoinnin tapahtumia olivat Kokkola Material Week, Alihankintamessu - osasto, Pohjoinen Teollisuus – messuosasto sekä yritysten Meeting Point – tapahtuma.

Yritystukirahoitusta hyvin Kokkolan seutukuntaan Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolaan suunnattu yritystukirahoitus tuli täysimääräisesti käytettyä vuonna 2018. Kokkolaan yrityksille tehtiin 27 myönteistä yritystukipäätöstä, joissa tuen osuus oli yhteensä 2,070 milj. euroa. KOSEK oli mukana useassa kehittämistukihakemuksen valmistelussa. Kokkola siirtyi Finnveran alueorganisaatiossa Oulun piiriin vuoden 2018 alussa. Yhteistyössä Finnveran ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa Yritystalo Evaldiin järjestettiin kerran kuussa vastaanotto, jolloin paikalliset yritykset pääsivät keskustelemaan rahoituksesta Finnveran edustajan kanssa. Uudistus sai yrityksiltä paljon hyvää palautetta.

Eriyttämisprosessilla pyritään selkeämpään toimintaan Vuoden 2018 aikana Kokkolan kaupunki päätti eriyttää aluemarkkinointi- ja matkailijapalvelupalvelut pois KOSEKista. Aluemarkkinointipalvelut siirtyivät osaksi konsernihallintoa, jolloin KOSEKin markkinointipäällikkö siirtyi konsernihallinnon palvelukseen kustannusneutraalisti. Matkailijapalvelut siirrettiin Kokkolan Matkailu Oy:n alaisuuteen ja yksikkö sijoitettiin Kokkolan kaupungintalolle, jolloin Chydeniassa sijainnut toimipiste lakkautettiin vuoden loppuun mennessä. Neljä henkilöä siirtyi vanhoina työntekijöinä KOSEKista

8

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

de temat för hela året var digitalisering. I olika sammanhang lyfte vi fram hur digitalisering och automatisering är värt att observera, till exempel när det gäller förnyelse av maskiner, försäljning och marknadsföring och näthandel. Teman var också synliga i regionmarknadsföring. Där var teman Havs-Karleby, Konferens-Karleby, Evenemangs-Karleby och näringsmarknadsföring. De största evenemangen inom regionmarknadsföring var Karleby Veneziad, resemässan i Helsingfors och den inhemska resemässan i Tammerfors. KOSEK genomförde totalt 42 regionala marknadsförings-och företagsutvecklingsevenemang själv eller i nära samarbete med partner. Dessutom genomförde projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, som administreras av KOSEK, 40 evenemang och utbildningar. De viktigaste evenemangen inom näringsmarknadsföring var Kokkola Material Week, montern på underleverantörsmässan Alihankinta, montern på mässan industrimässan Pohjoinen Teollisuus samt Meeting Point-evenemanget för företag.

Karleby ekonomiska region fick bra med företagsstöd Företagsstödfinansieringen riktad mot Mellersta Österbotten och Karleby användes till fullo under 2018. 27 positiva beslut om företagsstöd fattades för företag i Karleby, där stödandelen uppgick till sammanlagt 2,07 miljoner euro. KOSEK medverkade i beredningen av flera ansökningar om utvecklingsstöd. I början av 2018 övergick Karleby till Uleåborgs distrikt i inom Finnveras regionala organisation. I samarbete med Finnvera och Mellersta Österbottens Företagare anordnades en mottagning på Företagshuset Evald en gång i månaden, där lokala företag kunde diskutera finansiering med Finnveras representant. Förnyelsen fick mycket bra feedback från företagen.

Differentieringsprocessen syftar till tydligare verksamhet Karleby stad beslöt under år 2018 att avskilja regionmarknadsförings-och turisttjänsterna från KOSEK. Regionmarknadsföringstjänsterna blev en del av koncernförvaltningen, och KOSEKs marknadsföringschef övergick till koncernförvaltningen kostnadsneutralt. Turisttjänsterna överfördes till Karleby Turism Ab, och enheten förlades till Karleby stadshus, varvid verksamhetsstället i Chydenia lades ned i slutet av året. Fyra personer flyttade från KOSEK till Karleby Turism Ab som


Kokkolan Matkailu Oy:n palvelukseen. Loppuvuoden aikana käytiin eriyttämiseen liittyvät, KOSEKin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Hallinnollisesti ja henkilöstön kannalta prosessi oli raskas mutta henkilöstö hoiti kaikesta huolimatta asiallisesti sille määritellyt tehtävät. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kaikilla sektoreilla.

gamla arbetstagare. Under slutet av året fördes samarbetsförhandlingar som gällde KOSEKs personal i samband med differentieringen. Administrativt och för personalen var processen tung, men personalen skötte trots allt de tilldelade uppgifterna på behörigt sätt. De operativa målen uppnåddes inom alla sektorer.

Hankkeet tavoittivat runsaasti yrityksiä

Projekten nådde många företag

Hankkeista TEKNO 2015-hanke päättyi syksyllä. Hankkeessa haastateltiin yli 120 yritystä, joista 65:lle tehtiin kasvua tukeva teknologiasuunnitelma. Suunnitelmat käsittivät muun muassa tuotannon uudistamista ja markkinoinnin kehittämistä. Yritykset kokivat erittäin positiivisena sen, että heillä on nyt käytössään työkalu, jota he voivat hyödyntää omien aikataulujensa ja muiden suunnitelmiensa mukaan. Vuoden 2019 toukokuuhun kestävä Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa-hanke on tavoittanut runsaasti kiinnostuneita, noin 80 yritystä. Hanke muun muassa järjesti yrityksille Sveitsiin ja Saksaan suuntautuneen opintomatkan. Kohtaamo-hanke jatkuu vuoden 2019 helmikuuhun saakka. Edellisten tavoin Kohtamo-hanke on onnistunut saavuttamaan runsaasti mikroyrityksiä sekä toimintaansa aloittavia yrityksiä näiden alkutaipaleella.

Bland projekten slutfördes TEKNO 2015 under hösten. I projektet intervjuades mer än 120 företag. För 65 av företagen utarbetades en teknologiplan som stöder tillväxten. I planerna ingick bland annat omstrukturering av produktionen och utveckling av marknadsföringen. Företagen upplevde det som något mycket positivt att de nu har tillgång till ett verktyg som de kan utnyttja efter sina egna tidsplaner och andra planer. Projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, som pågår till maj 2019, har nått många intresserade företag, cirka 80 stycken. Projektet arrangerade bland annat en studieresa till Schweiz och Tyskland för företagen. Projektet Kohtaamo fortsätter fram till februari 2019. I likhet med projekten ovan har Kohtaamo lyckats nå ut till ett stort antal mikroföretag och nystartade företag som tar sina första steg. ANNE PESOLA Verkställande direktör

ANNE PESOLA Toimitusjohtaja

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

9


KOSEKin tilastot vuonna 2018 KOSEKs statistik år 2018

V

uoden 2018 aikana uudistimme asiakkuudenhallintajärjestelmämme, ja otimme uuden Hakosalo Asiakas CRM-järjestelmän käyttöön lokakuussa. Uuden järjestelmän avulla saamme entistä tarkempaa tietoa mm. asiakaskäynteihin ja tapaamisiin liittyvästä taustatyön määrästä, sekä koottua tarkempaa tietoa esimerkiksi yksittäiseen aktiviteettiin liittyneistä yrityksistä ja toimenpiteistä, sekä omasta henkilöstöstä. Nämä uudet kirjausmahdollisuudet auttavat suuresti yrityskehittämisen käytännön työtä ja tiedonkulkua järjestelmän kautta. Järjestelmämuutoksesta johtuen tilastointi ei ole kaikilta osin täysin vertailukelpoista aiempiin vuosiin verrattuna, koska loppuvuoden raportointitarkkuus on yksityiskohtaisempi kuin aiemmin. Uudessa järjestelmässä yksi aktiviteettimerkintä voi kohdistua samalla kertaa useampaan yritykseen (esimerkiksi koulutus, tapahtuma, sähköposti), yrityksen sijaintipaikkakuntaan jne, joten tästä johtuen aktiviteettien lukumäärä loka-joulukuussa alueittain tarkasteltuna näyttää yhteensä eri lukemaa kuin aktiviteettityyppijakauma. Myös yrityskehittämisen resursseissa on merkittävä ero, vuonna 2017 yrityskäyntejä raportoitiin 11 henkilön voimin (sis. myös osa-aikaiset), kun taas vuonna 2018 yrityskehittämisen resursseja oli 6 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista. Tästä johtuen esitämmekin tässä vuosikertomuksessa yrityskäyntien / tapaamisten osalta 2018 vuoden tilastot yhteenvetona kahdesta järjestelmästä. Myös termistö raportoinnissa muuttuu hieman uuden järjestelmän myötä.

10

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

U

nder 2018 förnyade vi vårt kundhanteringssystem, och vi tog i bruk det nya Hakosalo Asiakas CRM-systemet i oktober. Med hjälp av det nya systemet får vi mer detaljerad information om bl.a. mängden bakgrundsarbete i anslutning till kundbesök och möten samt sammanställd, noggrannare information till exempel om företag och åtgärder i anslutning till en enskild aktivitet samt om vår egen personal. De nya registreringsmöjligheterna är till stor hjälp vid det praktiska företagsutvecklingsarbetet och informationsspridningen via systemet. På grund av systemändringen är statistiken inte till alla delar helt jämförbar med tidigare år, eftersom rapporteringsnoggrannheten för årets slut är mer detaljerad än tidigare. I det nya systemet kan en aktivitetsregistrering samtidigt riktas mot flera företag (till exempel utbildning, evenemang, e-post), företagets placeringsort osv., och därför visar antalet aktiviteter i oktober–november granskat efter område ett annat totalantal än fördelningen mellan typ av aktivitet. Det finns även en betydande skillnad i resurserna för företagsutveckling, då företagsbesöken år 2017 rapporterades av 11 personer (inkl. även deltidsanställda), medan resurserna för företagsutveckling år 2018 var 6 heltidsanställda och 2 deltidsanställda personer. Därför presenterar vi i denna årsberättelse statistiken beträffande företagsbesök/möten år 2018 som en sammanfattning från två olika system. Även terminologi i rapporteringen ändras något i och med det nya systemet.


K

OSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden 2018 aikana yhteensä 2029 kirjausta / aktiviteettiä yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Kaikista kirjauksista varsinaisia yrityskäyntejä / tapaamisia oli 1016 kappaletta. Uusia asiakaskontakteja tehtiin vuoden aikana 235 kappaletta KOSEKin toimesta, ja ostopalveluna Firmaxin kautta 101, eli yhteensä 336. Kokkolassa ja Perhossa perustettiin vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin kautta 80 yritystä. Firmaxilla oli yhteensä 209 asiakaskäyntiä ja 101 asiakasta Kokkolassa ja Perhossa. Edellisvuonna Kokkolassa perustettiin 79 yritystä ja asiakaskäyntejä oli 207. Edellisvuonna Firmaxilla oli Kokkolassa 127 asiakasta. Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa KOSEKin käynnit on esitetty kunnittain ja käynnin tyypin mukaisesti.

U

nder verksamhetsåret 2018 hade KOSEKs personal sammanlagt 2 029 registreringar/aktiviteter med företag, andra aktörer i nejden och kommunernas representanter samt i anslutning till olika projekt. Av alla registreringar var 1 016 stycken företagsbesök/möten. Det totala antalet nya kundkontakter under året var 336. KOSEK stod för 235 av dessa, och 101 gjordes via Firmaxi som en köpt tjänst. Genom Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi grundades 80 företag i Karleby och Perho under 2018. Firmaxi hade totalt 209 kundbesök och 101 kunder i Karleby och Perho. Året innan grundades 79 företag i Karleby och antalet kundbesök var 207. Året innan hade Firmaxi 127 kunder i Karleby. I diagrammen och tabellerna nedan presenteras KOSEKs besök efter kommun och typ av besök.

KOSEKin käynnit alueittain • KOSEKs besök kommunvis Kokkola / Karleby

KUVIO 1. KOSEKin käynnit alueittain. Kohta muu sisältää muille paikkakunnille sekä ilman sijaintimerkintää raportoidut aktiviteetit.

Perho Muu / Övriga

DIAGRAM 1. KOSEKs besök per region. Punkten ”övriga” innehåller aktiviteter som rapporterats för övriga orter och utan platsmarkering.

Alueittain (10-12 2018)

Käynnit

Kokkola / Karleby Alueittain (1-9 2018) Kokkola / Karleby

Käynnit 930

274

Perho 73 Muut alueet/Övriga områden

122

Aktiviteetit ilman sijaintimerkintää Perho 224

315

Aktiviteter utan platsmarkering Muu/Övriga 184 Yhteensä/Sammanlagt

1 338

TAULUKKO 1. KOSEKin käynnit alueittain kappalemäärinä 2018. Taulukot on jaettu vanhan ja uuden CRM-järjestelmän käyttöönottoajankohdan mukaan, koska raportointitarkkuus on uudessa järjestelmässä kattavampi. Kohta ”Muu” alue sisältää mm. Keski-Pohjanmaan alueella toimivien hankkeiden aktiviteettejä Kokkolan ja Perhon ulkopuolella, yritysten sijoittumiskontaktointeja, sekä verkostoitumistapahtumiin liittyvää kontaktointia ym.

Yhteensä/Sammanlagt

784

TABELL 1. KOSEKs besök per region, antal 2018. Tabellerna är delade mellan tidpunkten för införande av det gamla och nya CRM-systemet, eftersom rapporteringsnoggrannheten är mer omfattande i det nya systemet. Punkten ”Övriga” områden omfattar bl.a. aktiviteter inom projekt verksamma i Mellersta Österbotten utanför Karleby och Perho, kontakter gällande placering av företag och kontakter gällande nätverksevenemang osv. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

11


KOSEKin käyntien kohdentuminen tyypeittäin • KOSEKs besök per typ Tyypeittäin / Per typ(1-9 2018)

Aktiivityypeittäin / Per aktivitets typ(10-12 2018)

900

300

800

250

700 600

200

500

150

400 300

100

200

KUVIO 2. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Jaottelu vanhan ja uuden CRM:n raportoinnin mukaan, koska raportointitarkkuus ja termistö on kattavampi. Tyypeittäin / Per typ (1-9 2018)

Käynnit / Besök

Messut / Mässa

Koulutus / Utbildning

Seminaari / Seminarium

Tilaisuus / Evenemang

Puhelu / Samtal

Taustatyö / Bakgrundsarbete

0

Sähköposti / E-post

Some / Sociala medier

Messut / Mässa

Seminaari / Seminarium

Koulutus / Utbildning

Puhelinneuvonta / Telefonrådgivning

Toimistotyö / Kontorsarbete

Käynti / Besök

0

Tapaaminen / Möte

50

100

DIAGRAM 2. KOSEKs besök per typ. Indelning enligt rapporteringen i det gamla och nya CRM-systemet, eftersom rapporteringsnoggrannheten och terminologin är mer omfattande. Aktiivityypeittäin / Per aktivitets typ (10-12 2018) Käynnit / Besök

Käynti / Besök

775

Tapaaminen / Möte

241

Toimistotyö / Kontorsarbete

232

Sähköposti / E-post

150

Puhelinneuvonta / Telefonrådgivning

152

Taustatyö / Bakgrundsarbete

138

Koulutus / Utbildning

89

Puhelu / Samtal

85

Seminaari / Seminarium

63

Tilaisuus / Evenemang

55

Messut / Mässa

26

Seminaari / Seminarium

12

Some / Sociala medier

1

Koulutus / Utbildning

9

Messut / Mässa

1

Yhteensä / Sammanlagt:

1338

Yhteensä / Sammanlagt:

TAULUKKO 2. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Jaottelu vanhan ja uuden CRM:n raportoinnin mukaan, koska raportointitarkkuus ja termistö on kattavampi.

Vuosi 2018 yhteensä • År 2018 totalt Yrityskäynnit/tapaamiset / Företagsbesök/möten: 1016 kpl/st Kirjaukset / aktiviteetit / Registreringar/aktiviteter: 2029 kpl/st

12

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

691

TABELL 2. KOSEKs besök per typ. Indelning enligt rapporteringen i det gamla och nya CRM-systemet, eftersom rapporteringsnoggrannheten och terminologin är mer omfattande.


Uusyrityskeskus 1.1.–31.12.2018 Kokkola ja Perho Nyföretagarcentralen 1.1.–31.12.2018 Karleby och Perho

2018 2017

Asiakaskäynnit kpl/ kundbesök st.

202 + 7

207

93 + 8

127

Asiakkaita kpl/ kunder st. Perustetut yritykset kpl/ grundade företag st.

76 + 4

79

TAULUKKO 3. Uusyritysneuvonta ja perustetut yritykset 1.1– 31.12.2018 Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen mukaan. Vuonna 2018 luvuissa mukana Kokkolaan ja Perhoon perustetut yritykset, vuonna 2017 vain Kokkolaan perustetut yritykset. TABELL 3. Nyföretagarrådgivning och grundade företag 1.1–31.12.2018 enligt Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxis statistik. I 2018 års siffror ingår företag grundade i Karleby och Perho, i 2017 års siffror endast företag grundade i Karleby.

Hankkeiden kuntarahoitus 2018 Kommunfinansiering av projekt 2018 Maksetut kuntarahat, vuoden 2018 tilastot

Maksetut kuntarahat hanketoteuttajittain

Betalda kommunpengar, 2018 års statistik

Utbetalda kommunpengar per projektgenomförare

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

%

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

183328,27

41,94

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

163073,2

37,30

KOSEK

58016,76 13,27

KOSEK

VTT

14238,06 3,26

VTT

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kpedu

12317,2 2,82

Kpedu

Muut / Övriga

6186,32

Muut / Övriga

Yhteensä / Sammanlagt:

1,42

437159,81

TAULUKKO 4. Maksetut kuntarahoitusosuudet vuonna 2018 toimijoittain. TABELL 4. Betalda kommunfinansieringsandelar år 2018 per aktör.

KUVIO 3. Maksetut kuntarahoitusosuudet vuonna 2018 toimijoittain. DIAGRAM 3. Betalda kommunfinansieringsandelar år 2018 per aktör.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

13


Hankkeiden tuottamat palvelut 2018 Tjänster som produceras inom projekten 2018 HANKKEIDEN TUOTTAMAT PALVELUT TJÄNSTER SOM PRODUCERAS INOM PROJEKTEN

Kpl/st

Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet / Nya marknader och affärsmöjligheter

29

Verkostoituminen / Nätverk

26

Uudet innovaatiot ja teknologiat / Innovationer och nya teknologier

26

Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen / Affärsutveckling och lönsamhetsförbättring

22

Kansainvälistymisen kehittäminen / Internationaliseringen i utveckling

17

Henkilöstön osaamisen kehittäminen / Personalens kompetensutveckling

15

Kehittämisen ja kasvun rahoitus / Utvecklings- och tillväxtfinansiering

8

Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen / Kvalitets- eller ERP-systemutveckling

7

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen / Försäljnings- och marknadsföringsutveckling

6

Johtamisen osaamisen kehittäminen / Ledarskapets kompetensutveckling

6

Työhyvinvoinnin edistäminen / Bättre arbetshälsa

5

Työvoimapoliittiset palvelut / Arbetskraftspolitiska tjänster

1

TAULUKKO 5. Hankkeiden tuottamat palvelut 2018 Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet/ Nya marknader och affärsmöjligheter Verkostoituminen/ Nätverk Uudet innovaatiot ja teknologiat/ Innovationer och nya teknologier Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen/ Affärsutveckling och lönsamhetsförbättring Kansainvälistymisen kehittäminen/ Internationaliseringen i utveckling Henkilöstön osaamisen kehittäminen/ Personalens kompetensutveckling Kehittämisen ja kasvun rahoitus/ Utvecklings- och tillväxtfinansiering Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen/ Kvalitets- eller ERP-systemutveckling Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen/ Försäljnings- och marknadsföringsutveckling Johtamisen osaamisen kehittäminen/ Ledarskapets kompetensutveckling Työhyvinvoinnin edistäminen/ Bättre arbetshälsa Työvoimapoliittiset palvelut/ Arbetskraftspolitiska tjänster

KUVIO 4. Hankkeiden tuottamat palvelut 2018: monessako hankkeessa on tuotettu kyseisiä palveluita, yhdessä hankkeessa voi olla useampikin palvelu

14

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

TABELL 5. Tjänster som produceras inom projekten 2018

0 5 10 15 20 25 30 35

DIAGRAM 4. Tjänster som produceras inom projekten 2018: antalet projekt där de ifrågavarande tjänsterna producerats, ett projekt kan omfatta flera tjänster


Matkailun tilastot 2018 • Statistik för turismen 2018

2018 2017 Snellman-sali/Snellmanssalen Käyttöpäivät/Användningsdagar 107 kpl/st 113 kpl/st Yleisömäärät/Publikmängd 26 950 hlö/pers. 28 580 hlö/pers. Kokous Kokkola Kokoukset/Möten 85 kpl/st 126 kpl/st Henkilömäärät/Antal personer 6 379 hlö/pers. 10 328 hlö/pers. M/S Jennyn matkustajamäärät/M/S Jennys passagerarantal Reittiliikenne/Reguljärtrafik 5 939 hlö/pers. 4 782 hlö/pers. Tilausajot/Beställningstrafik 933 hlö/pers. 899 hlö/pers. Yhteensä/Sammanlagt 6 872 hlö/pers. 5 681 hlö/pers.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

15


Kvartaaliteemat rytmittivät toimintavuotta

K

OSEKin toimintavuosi jaettiin ensimmäisen kerran kvartaaliteemoihin, joiden mukaan ajoitettiin esimerkiksi koulutuksia, tapahtumia sekä teema-artikkeleita. Vuoden 2018 kvartaaliteemoja olivat tuotteistaminen, sähköinen markkinointi, rahoitus ja omistajanvaihdokset. Kvartaaliteemat todettiin hyväksi keinoksi rytmittää toimintaa jatkossakin.

Tuotteistaminen KOSEK järjesti kevään aikana tuotteistamisen työpajoja, jotka suunnattiin sekä tuotannollisiin- että palveluyrityksiin. Puhujina oli palvelumuotoilun, tuotesuunnittelun sekä tuotekehityksen ammattilaisia, ja valmennuspäivät saivat osanottajilta erittäin hyvän vastaanoton. Ilahduttavaa oli, että edellisen tuloksena yrityksissä käynnistyi uusia tuotteistamisen ja tuotteen kehittämisen projekteja. Tuotteistamisen ja tuotekehityksen työpajoja pyritään järjestämään myös uudelleen.

Sähköinen markkinointi

Kvartalteman skapar rytmen under året

K

OSEKs verksamhetsåret delades för första gången in i kvartalsteman, efter vilka till exempel utbildningar, evenemang och temaartiklar schemalades. Kvartalsteman under 2018 var produktifiering, elektronisk marknadsföring, finansiering och ägarbyten. Kvartalsteman befanns vara ett bra sätt att skapa en rytm i verksamheten även i framtiden.

Produktifiering KOSEK arrangerade under våren en produktifieringsworkshoppar som riktades mot både tillverknings- och serviceföretag. Talarna var yrkespersoner inom servicedesign, produktdesign och produktutveckling, och coachingsdagarna mottogs mycket väl av deltagarna. Det var glädjande att nya produktifierings- och produktutvecklingsprojekt startade i företag till följd av workshopparna. Målet är att arrangera workshoppar om produktifiering och produktutveckling också i framtiden.

Elektronisk marknadsföring

Sähköiseen markkinointiin keskittyneen kvarttaaliteeman aikana järjestettiin kaksi tilaisuutta; Yrittäjä, ota Some haltuun-seminaari sekä Sähköinen markkinointi-valmennus. Ensin mainitussa tapahtumassa oli 40 osallistujaa, ja puhujina toimivat Harto Pönkä (Innowise), Emmi Salo (Fitverstas) sekä Johanna Tidström (somessa.com). Palautteessa seminaaria kehuttiin loistavaksi tapahtumaksi. Sähköisen markkinoinnin valmennus järjestettiin kahtena päivänä, joista ensimmäiseen osallistui 18 henkilöä ja toiseen 12 henkilöä. Valmennuksen toteutti Myynnin Foorumi. Palautteessa kiitosta saivat kiinnostava aihe, hyvä kouluttaja sekä käytännönläheinen sisältö. Edellisten lisäksi aihetta käsiteltiin Yrityksen 6 askelta sosiaaliseen mediaan-blogikirjoituksessa.

Två evenemang anordnades inom ramen för kvartalstemat för elektronisk marknadsföring: ett seminarium om sociala medier för företagare och en coachning om elektronisk marknadsföring. Det första evenemanget hade 40 deltagare, och talare var Harto Pönkä (Innowise), Emmi Salo (Fitverstas) samt Johanna Tidström (somessa.com). I feedbacken fick seminariet beröm för att vara ett fantastiskt evenemang. Coachningen om elektronisk marknadsföring arrangerades under på två dagar, 18 personer deltog i den första dagen och 12 personer i den andra. Coachningen genomfördes av Myynnin Foorumi. I feedbacken fick det intressanta temat, den duktiga utbildaren och det praktiknära innehållet beröm. Förutom i de ovan nämnda behandlades temat även i ett blogginlägg om företagens sex steg till sociala medier.

Rahoitus

Finansiering

Rahoitusta käsiteltiin maksuttomassa Yrityksen rahoituskli-

Finansiering behandlades vid en avgiftsfri finansieringsklinik

16

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


nikka-tilaisuudessa, jossa osanottajille kerrottiin yrityksille suunnatuista rahoitusvaihtoehdoista. Rahoittajien edustajien puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa oli 20 minuutin mittaisia, rahoittajien ja yrittäjien kahdenkeskisiä rahoitusklinikoita.´ Mukana oli 12 yritystä, joista kaikki palautekyselyyn vastanneet pitivät tilaisuutta yritykselleen hyödyllisenä. Rahoitusalan toimijoista edustettuina olivat Arvo Sijoitusosuuskunta, Business Finland, ELY-keskus, Fellow Finance, Finnvera, Privanet, Nordea ja Wedeco. Lisäksi Finnveralla on ollut uutena palveluna kerran kuussa Yritystalo Evaldissa pidettävä rahoituspäivystys.

Omistajanvaihdokset Omistajanvaihdokset ja sukupolvenvaihdokset ovat nousseet entistä enemmän tietoisuuteen niin KOSEKin alueella kuin valtakunnallisesti. KOSEKin toimialueella omistajanvaihdosten määrä on kasvanut, vaikka jatkajan tai ostajan löytäminen tuottaakin ajoittain haasteita. KOSEKilla on tarjota omistajanvaihdoksiin hyvät työkalut, kuten tehokkaat ja luotettavat asiantuntijapalvelut. Myös Yrityspörssi helpottaa myyjän ja ostajan kohtaamista. Kvartaaliteeman aikana KOSEK järjesti omistajanvaihdosklinikan. Siellä osanottajilla oli mahdollisuus tavata 15 minuutin pituisissa tapaamisissa esimerkiksi rahoituksen ja verotuksen asiantuntijoita.

för företag, där deltagarna fick information om finansieringsalternativ för företag. Förutom inlägg av representanter för finansiärer bestod programmet av korta finansieringskliniker på 20 minuter mellan finansiärer och företagare. Sammanlagt 12 företag deltog, och alla som svarade på feedbackenkäten ansåg att evenemanget var nyttigt för deras företag. Representanterna från finansbranschen kom från Arvo Sijoitusosuuskunta, Business Finland, NTM-centralen, Fellow Finance, Finnvera, Privanet, Nordea och Wedeco. En ny tjänst från Finnvera är en finansieringsjour som hålls på Företagshuset Evald en gång i månaden.

Ägarbyten Ägarbyten och generationsväxlingar har blivit mer aktuella såväl inom KOSEKs område som nationellt. Inom KOSEKs verksamhetsområde har antalet ägarbyten ökat, även om det ibland är krävande att hitta en köpare eller någon som vill fortsätta verksamheten. KOSEK kan erbjuda goda verktyg för ägarbyten, till exempel effektiva och pålitliga sakkunnigtjänster. Även Företagsbörsen gör det lättare för köpare och säljare att mötas. Under kvartalet arrangerade KOSEK en ägarbytesklinik. Där kunde deltagarna under 15-minuters möten träffa sakkunniga inom till exempel finansiering och skattefrågor.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

17


”Täyden kympin palvelua”

”En full tia för servicen”

G

G

Kokkolalainen Ari-Jukka Luomaranta kuuluu Gypsy Jazz-kitaroita rakentavien kädentaitajien kansainväliseen eliittiin. Kuva: Clas-Olav Slotte

Karlebybon Ari-Jukka Luomaranta hör till den skickliga hantverkseliten som bygger Gypsy Jazz-gitarrer. Foto: Clas-Olav Slotte

ypsy Jazz-kitaroita valmistavan Ari-Jukka Luomarannan yritystoiminta oli kasvanut niin paljon, että tuli aika miettiä työntekijän palkkaamista ja sopivia rahoitusratkaisuja. Samalla tuotannon lisääminen edellytti voimakasta markkinointia. - Näillä eväillä menin KOSEKin toimistoon Sabina Storbackan juttusille. Sain alusta saakka täyden kympin asiantuntijapalvelua, Luomaranta kehuu. ELY-rahoituksen hakeminen ei ollut hänen mukaansa niin työläs prosessi kuin joskus annetaan ymmärtää. - Jo nyt voin sanoa, että ilman kehittämisavustusta minulla ei olisi ollut rahkeita luoda sellaisia markkinointityökaluja, joita AJL-Guitarsille on tehty. Toki urakka on ollut vaativa yhden miehen firmalle. Malttamattomana odotan, mitä kaikkea hyvää tästä seuraa.

18

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

ypsy Jazz-gitarrtillverkaren Ari-Jukka Luomarantas företagsverksamhet hade vuxit så mycket att det blev aktuellt att fundera över att anställa en arbetstagare och lämpliga finansieringslösningar. Samtidigt krävde den ökade produktion en stark marknadsföring. – Med det här i bagaget träffade jag Sabina Storbacka på KOSEKs kontor för ett samtal. Jag fick sakkunnigservice värd en full tia från början, berömmer Luomaranta. Ansökan om NTM-finansiering var enligt honom inte en så arbetsdryg process som det ibland antyds. – Redan nu kan jag säga att jag utan ett understöd för utvecklande inte skulle ha haft resurser att skapa sådana marknadsföringsredskap som har gjorts för AJL-Guitars. Förvisso har det varit ett krävande arbete för ett enmansföretag. Jag väntar otåligt på allt gott som kommer att följa av detta.


KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

19


KOSEKin toiminta laajeni Perhoon

K

OSEKin toiminta laajeni vuoden 2018 alussa Perhoon KOSEKin tehtyä Perhon kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen yrityspalveluiden tuottamisesta. Perhon kunnan tavoitteena yhteistyön käynnistämisessä ja sen tiivistämisessä oli päästä ratkaisuun, jolla turvataan alueella toimiville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville toimijoille resursseiltaan ja osaamispääomaltaan toimivat palvelut. Perhon kunnanjohtajan Lauri Laajalan mukaan omistusosuus sitouttaa Perhon kuntaa, kuten myös Kokkolan kaupunkia hyödyntämään yhtiön palveluja osana elinkeinopolitiikkaansa. Samalla se viestii yhtiölle ja sen asiakasyrityksille yritysneuvonnan ja -kehittämisen jatkuvuudesta. Yritysneuvojaksi Perhoon palkattiin Anne Koskinen, jolla on pysyvästi oma työpiste Perhon kunnanvirastolla. Toiminta käynnistyi aktiivisella tutustumisella paikalliseen yrityskenttään, jotta KOSEK ja sen palvelut tulisivat heti alussa tutuiksi mahdollisimman laajasti. Sen lisäksi KOSEKin toiminnasta on viestitty kattavasti eri kanavissa. Perhon elinkeinorakenteesta teollisuuden ja rakentamisen osuus on noin 25 prosenttia, palveluiden noin 30 prosenttia, alkutuotannon noin 18 prosenttia ja julkisen sektorin noin 20 prosenttia. Paikallisten yritysten tarpeet liittyvät muun muassa kasvun ja kehittämisen rahoitukseen sekä markkinoinnin osaamiseen kehittämiseen.

20

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

KOSEKs verksamhet expanderade till Perho

K

OSEKs verksamhets utvidgades i början av 2018 till Perho, då KOSEK ingick ett köptjänstavtal med Perho kommun om produktion av företagstjänster. Målet för Perho kommun för när det gällde start och intensifiering av samarbetet var att nå en lösning för att trygga att företag som verkar inom området och aktörer som planerar företagsverksamhet har tillgång till tjänster med fungerande resurser och kunskapskapital. Enligt Perhos kommundirektör Lauri Laajala engagerar ägarandelen Perho kommun, liksom även Karleby stad, att utnyttja bolagets tjänster som en del av näringspolitiken. Samtidigt är det ett budskap till bolaget och dess kundföretag om kontinuiteten i företagsrådgivning och -utveckling. Anne Koskinen anställdes som företagsrådgivare i Perho. Hon har sitt ordinarie verksamhetsställe på Perho kommunkansli. Verksamheten inleddes genom att vi bekantade oss aktivt med det lokala företagsfältet, för att KOSEK och dess tjänster ska bli så kända som möjligt i början. Dessutom har vi kommunicerat på ett heltäckande sätt via olika kanaler om KOSEKs verksamhet. Inom näringsstrukturen i Perho står industri och byggande för cirka 25 procent, service för cirka 30 procent, primärproduktion för cirka 18 procent och den offentliga sektorn för cirka 20 procent. De lokala företagens behov gäller bland annat finansieringen av tillväxt och utveckling och utvecklingen av marknadsföringskompetens.


Uusyritysneuvonta siirtyi KOSEKille

U

usyritysneuvonta siirtyi vuoden 2018 lopulla KOSEKille Uusyrityskeskus Firmaxin toimitusjohtajan Pehr-Göran Kålan siirryttyä eläkkeelle. Palvelulle on iso tarve, sillä Firmaxin yli 14 vuotta jatkuneen toiminnan aikana neuvontapalvelun kautta perustettiin yli 1 200 yritystä asiakasmäärän oltua yli 2 500. Muutoksen ansiosta KOSEK saa käyttöönsä lisää työkaluja, koska KOSEKilla on jo entisestään laajan verkostonsa lisäksi jatkuvat kontaktit yrittäjiksi aikoviin, joille puolestaan yritysosto on yksi potentiaalinen vaihtoehto aloittaa yritystoiminta. Uusiyritysneuvonnassa asiakkaita palvelevat KOSEKin yrityskehittäjät Sami Viljanen ja Sabina Storbacka.

Nyföretagarrådgivningen flyttade till KOSEK

I

slutet av 2018 övergick nyföretagarrådgivningen till KOSEK, efter att Pehr-Göran Kåla, verkställande direktör för Nyföretagarcentralen Firmaxi, gick i pension. Det finns ett stort behov av tjänsten, eftersom över 1 200 företag har grundats via rådgivningstjänsten under dess 14-åriga verksamhet, och antalet under har varit över 2 500. Tack vare förändringen får KOSEK tillgång till fler verktyg, eftersom KOSEK utöver sitt omfattande nätverk har ständig kontakt med personer som har för avsikt att bli företagare och för vilka ett företagsförvärv är en potentiell möjlighet att inleda företagsverksamheten. I nyföretagarrådgivningen betjänas kunderna av KOSEKs företagsutvecklare Sami Viljanen och Sabina Storbacka.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

21


KOSEK vahvasti mukana Venetsialaisten järjestelyissä

K

OSEKin toimintavuoden yksi isoimmista ponnistuksista oli Venetsialaiset elokuun viimeisenä viikonloppuna. KOSEK toimi järjestelyissä vahvana resurssina kaupungin kumppanina. Tapahtuman konsepti, toritapahtumat ja monet oheistapahtumat, noudatti pitkälti edellisvuosien perinteitä. Merkittävin muutos aikaisempaan oli lauantai-illan ilotulituksen korvaaminen lasershow´lla. Oma mausteensa järjestelyihin saatiin, kun pääesiintyjä Isac Elliot peruutti tulonsa, mutta korvaajaksi järjestyi nopeasti viihdetaivaan toinen suuri tähti, Mikael Gabriel.

Vilkas messuvuosi Pohjoinen Teollisuus-suurtapahtumaan toukokuussa Oulussa osallistui yrityksiä maansiirtoalalta sekä teollisuuden erikoispalveluista. Alihankintamessut Tampereella syyskuussa keräsivät KOSEKin alueelta vahvan edustuksen. Mukana oli yrityksiä sekä valmistavasta metalliteollisuudesta että rakennusteollisuudesta. Positiivista ilmettä osastolle toi Best-Hallin kummiurheilija, kokkolalaislähtöinen pikajuoksija Hanna-Maari Latvala. Kokoluokaltaan pienempiä messuja olivat Kotimaan Matkamessut Tampereella sekä Kokkolassa Kampushallissa pidetyt Seniorimessut ja Edu+Job-messut, joissa KOSEK toimi järjestäjänä yhteistyössä kaupungin kanssa.

22

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

KOSEK starkt involverat i arrangemangen för Veneziaden

E

n av de största insatserna under KOSEKS verksamhetsår var Veneziaden det sista veckoslutet i augusti. KOSEK var en stark resurs som stadens partner i arrangemangen. Evenemangets koncept, torgevenemang och många andra tillställningar följde till stor del traditionerna från tidigare år. Den mest betydande förändringen från det tidigare var att lördagskvällens fyrverkerier ersattes med en lasershow. Arrangemanget fick en extra krydda när huvudakten Isac Elliot ställde in sitt uppträdande, men Mikael Gabriel, en annan stor stjärna på underhållningshimlen kunde hoppa in i hans ställe.

Ett livligt år av mässor Företag från schaktningsbranschen och industritjänster deltog i storevenemanget Pohjoinen Teollisuus i Uleåborg i maj. Underleverantörsmässan Alihankinta i Tammerfors i september samlades en stark representation i från KOSEKs område. Företag från både metalltillverkningsindustrin och byggnadsindustrin medverkade. Best-Halls fadderidrottare, den Karlebybördiga sprintern Hanna-Maari Latvala bidrog positivt till montern. Mindre mässor var den inhemska resemässan i Tammerfors samt Seniormässan och Edu+Job-mässan i Campushallen i Karleby, där KOSEK var arrangör i samarbete med staden.


Kokkola Material Week ja Meeting Point

M

ateriaalitieteet olivat jälleen näkyvästi esillä kansainvälisen Kokkola Material Weekin aikana loka-marraskuun vaihteessa. Suurelle yleisölle suunnattu tapahtuma järjestettiin tällä kertaa kaupungin keskustassa kauppakeskus Chydeniassa, josta järjestettiin lisäksi kiertoajelut KIP:n alueelle. Verkostoitumisen merkitys ja tarve kasvavat, eikä hiipumista ole näköpiirissä. Meeting Point on vakiinnuttanut paikkansa vuotuisena merkittävänä verkostoitumistapahtumana. Kokkola-salissa marraskuussa pidetyn tilaisuuden teemana oli kaivosteollisuus, ja se keräsi paikalle yli 100 yritystä verkostoitumaan. Mukana oli aikaisemmilta vuosilta tuttuja yrityksiä mutta myös uusia tulijoita. Kokkolan Meeting Point on herättänyt mielenkiintoa muuallakin Suomessa, mikä näkyi osanottajakunnassa varsinkin Itä-Suomesta. Meeting Point järjestetään vuosittain osana Kokkola Material Week tapahtumaa.

Kokkola Material Week och Meeting

M

aterialvetenskaper figurerade återigen på internationella Kokkola Material Week i månadsskiftet oktober–november. Evenemanget, som är riktat mot en bred publik, anordnades denna gång på köpcentret Chydenia i centrum. Härifrån startade även rundturer till KIP-området. Betydelsen och behovet av att skapa nätverk ökar, och förefaller inte avta. Meeting Point har etablerat sig som ett betydande årligen återkommande nätverksevenemang. Temat för evenemanget i Karlebysalen i november var gruvindustrin, och det samlade mer än 100 företag för att skapa nätverk. Välbekanta företag från tidigare år medverkade, men även nya aktörer deltog. Meeting Point i Karleby har väckt intresse även på andra håll i Finland, vilket återspeglades i att det fanns deltagare särskilt från östra Finland. Meeting Point arrangeras årligen som en del av Kokkola Material Week.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

23


Tapahtumia 2018 Evenemang 2018

24

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


Tapahtumat ovat tärkeä osa KOSEKin vuotuista toimintaa. Ohessa poimintoja vuoden 2018 tapahtumista ja messuista, joihin osallistuimme tai joita itse järjestimme. Evenemang är en viktig del av KOSEKs årliga verksamhet. Nedan presenterar vi exempel på evenemang och mässor som vi deltog i eller ordnade själv år 2018. TAMMIKUU / JANUARI

9.1. EU-tietosuojauudistus 11.1. #ReittienKP - Muuttuva valmismatkalaki -koulutus 18.1. Matkamessut

HELMIKUU / FEBRUARI

1.2. Pohjanmaan Kasvupolku, starttitapahtuma 6.2. MicroENTRE, aloitustapahtuma 8.2. EDU+JOB 8.2. – 13.12. #ReittienKP – Reitistötyöpajat (8 kpl) 15.2. #ReittienKP – Reitistövalmennus 13.2. #ReittienKP - Luontomatkailuseminaari 14.-16.2 #ReittienKP - Tuotteistuksen taika (Kaustinen, Kannus, Kälviä)

MAALISKUU / MARS

8.3. Pohjanmaan Kasvupolku, Kiitorata 1 27.3. Palveluiden osallistava tuotteistaminen-työpaja 27.3. Tuotteistaminen tuotekehityksessä -valmennus

HUHTIKUU / APRIL

7. – 8.4. Pohjanmaan messut 12.4. Pohjanmaan Kasvupolku, Kiitorata 2 ja semifinaali 17.4. B2I - Gates open / Portit auki suurteollisuusalueelle 20.-22.4. Kotimaan matkamessut 24.4. Yrittäjä, ota SOME haltuun! 26.4. #ReittienKP – Luontomatkailun mahdollisuudet 28.-29.4. Seniorimessut 28.4. Perhon yritysmessut

TOUKOKUU / MAJ

2.5. KokkoGrow avajaiset 8.5. #ReittienKP – Hinnoitteluvalmennus 8.5. #ReittienKP – Tuotteiden sparraus 23.5. Pohjoinen Teollisuus-messut

KESÄKUU / JUNI

6.6. #ReittienKP - Reitistötyöpaja 9.6. #ReittienKP - Erämessut

HEINÄKUU / JULI 20.7. Tekno Areena

ELOKUU / AUGUSTI

4.8. Perho päivä 24.-25.8. Venetsialaiset 25.-27.8. Alihankintamessut

SYYSKUU / SEPTEMBER

6.9. Moderni Rekrytointi-valmennus 16. – 22.9. #ReittienKP opintomatka Saksaan ja Sveitsiin 20.9. Kolsterin IPR-päivä 21.9. Kytke yrityksesi kehityksen verkostoon / Tekno2015 loppuseminaari 29.9. #ReittienKP - Mennään metsäänpolkujuoksukiertue

LOKAKUU / OKTOBER

3.10. Venäjä-roadshow 4.10. Rahoitusklinikka 11.10. ja 9.11. Myynnin ja markkinoinnin valmennus -työpajat 24.-25.10 Kasvu Open 29.10. #ReittienKP - Ruokamatkailuvalmennus H4F 27.10. – 1.11. Kokkola Material Week 30.10. – 26.11. #ReittienKP - Outdoor Active -infotilaisuudet (4 kpl)

MARRASKUU / NOVEMBER

14.11. Omistajanvaihdosiltapäivä

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

25


TEKNO2015-hanke nosti esille yritysten palvelutarpeita

S

yyskuussa 2018 päättyneessä KOSEKin hallinnoimassa TEKNO 2015-hankkeessa paneuduttiin teknologian siirtoon sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen tuotannollisissa yrityksissä Keski-Pohjanmaan alueella. Hankkeen aikana kontaktoitiin yli 120 yritystä, jotka edustivat niin pieniä kuin keskisuuria yrityksiä. Niistä 65:lle tehtiin kehittämissuunnitelma. Valtaosa kasvua tavoittelevista oli tuotannollisia yrityksiä. Mukana oli myös palvelualan toimijoita, jotka halusivat hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia palvelun parantamisessa. Hankkeen aikana kävi selvästi ilmi yritysten tarve ulkopuoliselle taholle, joka yritysten kiireen keskellä pystyy tukemaan ja olemaan katalysaattorina muun muassa tuotekehityksessä, toiminnan uudistamisessa sekä laadun parantamisessa. Valmistavassa teollisuudessa on tarvetta myös jalostusarvon nostamiselle. Monia yrityksiä tämä kiinnostaa, koska korkeampi jalostusarvo yleensä parantaa hintatasoa. Yritykset ovat lähteneet toteuttamaan kehittämissuunnitelmissa määriteltyjä toimenpiteitä. KOSEK on reagoinut yritysten tarpeisiin jatkamalla hankkeen päätyttyä teknologioihin liittyvää yrityspalvelua osana KOSEKin toimintaa.

26

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

TEKNO2015-projektet lyfte fram servicebehov hos företag

I

nom projektet TEKNO 2015, som administrerades av KOSEK och som slutfördes i september 2018, satte man sig in i teknologiöverföring samt utnyttjande av nya teknologier i produktionsföretag i Mellersta Österbotten. Under projektet kontaktades över 120 små och medelstora företag. För 65 av dem utarbetades en utvecklingsplan. Merparten av de tillväxtorienterade företagen var produktionsföretag. Bland de medverkande fanns även aktörer inom servicebranschen som ville dra nytta av möjligheterna som tekniken erbjuder för att förbättra servicen. Under projektets gång framgick tydligt företagens behov av externa aktörer som under brådskan i företag kan stödja företagen och vara en katalysator för bland annat produktutveckling, omstrukturering av verksamheten och kvalitetsförbättring. Inom tillverkningsindustrin finns också ett behov av att också höja förädlingsvärdet. Många företag är intresserade av detta, eftersom ett högre förädlingsvärde i allmänhet förbättrar prisnivån. Företagen har börjat genomföra åtgärder som fastställts i utvecklingsplanerna. KOSEK har reagerat på företagens behov genom att efter projektet fortsätta företagstjänsten gällande teknologier som en del av KOSEKs verksamhet.


KOHTAAMO 2.0-hanke KOHTAAMO 2.0 gav fart åt tillväxten i mikrovauhditti mikro- ja och SMF-företag pk-yritysten kasvua

H

elmikuuhun 2019 jatkuvan KOHTAAMO 2.0-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä mikro- ja pk-yritysten kasvulle. Kasvua on edistetty yritysten laatimilla kasvusuunnitelmilla, joissa tunnistettuihin kasvun haasteisiin

M

ålet för projektet KOHTAAMO 2.0, som pågår till februari 2019, är att skapa förutsättningar för tillväxt i mikro- och SMF-företag. Tillväxten har främjats med hjälp av tillväxtplaner som företagen utarbetat, där konkreta

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

27


tarjottiin konkreettisia keinoja kasvun tueksi. Hankkeessa on edistetty vahvasti yritysten välistä kumppanuutta sekä toisilta oppimista erityisesti yritysryhmäkohtaisilla valmennuksilla. Hankkeen järjestämissä avoimissa seminaareissa yrityksiä on kannustettu kokeilemaan uusia keinoja kasvaa ja kansainvälistyä. Seminaareja seuranneisiin valmennuksiin pääsi rajattu määrä yrityksiä syventämään omia kasvusuunnitelmiaan. Tärkeässä roolissa on ollut yritysten välinen verkostoituminen ja vertaisoppiminen. Valmennusten välillä sekä niiden jälkeen on tehty yrityskäyntejä, joiden tarkoituksena on ollut kannustaa yrityksiä viemään suunnitelmia konkreettisesti toteutukseen. Suurin osa yrityksistä on ollut alle 10 henkilön yrityksiä, ja yrityksiltä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. KOHTAAMO 2.0-hanke on myös mahdollistanut kaikille mikroyrityksille avoimen MicroENTRE-ryhmän toiminnan. Kyse on kuukausittain ilta-aikaan kokoontuvasta mikroyritysten vertaisverkostosta, joka tukee vientiä ja kasvua tukevia kokeiluja. Tavoitteena on, että ryhmään kuuluvat yritykset sparraavat toisiaan ja jakavat keskenään kehittämisideoita. Yhteistyötä on tehty lisäksi Suomen suurimman yritysten kasvun sparrauskilpailun Kasvu Openin kanssa. Kokkolasta Kasvu Open-finaalissa olivat mukana MÖ-Foods ja Heliostorage.

metoder för att stöda tillväxten erbjuds för identifierade utmaningar gällande tillväxt. Projektet har bidragit starkt till partnerskap mellan företagen samt till att lära av andra, särskilt genom coachningar av olika företagsgrupper. I de öppna seminarier som arrangerats av projektet har företagen uppmuntrats till att prova nya sätt att växa och internationaliseras. En begränsad grupp företag fick delta i coachningarna efter seminarierna för att fördjupa sina tillväxtplaner. Skapande av nätverk och s.k. peer learning mellan företagen har spelat en viktig roll. Mellan coachningarna och efter dem har man gjort företagsbesök i syfte att uppmuntra företag att genomföra planerna konkret. Större delen av företagen har varit företag med färre än 10 personer, och feedbacken från företagen har varit mycket positiv. KOHTAAMO 2.0-projektet har även möjliggjort verksamheten i MicroENTRE-gruppen för mikroföretag. Det handlar om ett nätverk av jämlika mikroföretag som träffas kvällstid för att stöda försök som stöder export och tillväxt. Målet är att företagen i gruppen ska sparra varandra och utbyta utvecklingsidéer. Dessutom har man samarbetat med Kasvu Open, Finlands största sparrningstävling för tillväxt i företag. Från Karleby deltog MÖ-Foods och Heliostorage i finalen i Kasvu Open.

Kokko Grow-hanke tukee KIP:n yritysten kehittämistä

Projektet Kokko Grow stöder utvecklingen av företag inom KIP

KOSEK on osallistunut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa Kokko Grow-hankkeeseen, joka tuo KIP:n alueen yrityksille tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalvelut konkreettisesti käden ulottuville. Yritykset saavat hankkeen toimijoilta esimerkiksi rahoitusneuvontaa innovaatio- ja kehittämishankkeiden edistämiseen, tukea rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämiseen sekä tukea ja neuvontaa kansainvälistymiseen. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään hankkeen toimijoiden verkostot ja osaaminen. Hanke on järjestänyt myös työpajoja kasvun ja kehittämisen teemoista.

KOSEK har deltagit tillsammans med Karleby universitetscenter Chydenius och yrkeshögskolan Centria i projektet Kokko Grow, som gör forsknings-, utbildnings- och utvecklingstjänster konkret tillgängliga för företag inom KIP-området. Av projektaktörerna får företagen till exempel finansiell rådgivning för att främja innovations- och utvecklingsprojekt, stöd för rekrytering och personalutveckling samt stöd och råd för internationalisering. Dessutom har företagen tillgång till projektaktörernas nätverk och kompetens. Projektet har också organiserat workshoppar om tillväxt och utveckling.

28

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


Keskipohjalaiselle matkailulle miljoonaluokan näkyvyys

K

OSEKin hallinnoiman Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa-hankkeen tavoitteena on kartoittaa keskipohjalaisia reitistöjä sekä luontokohteita yhtenäiseksi matkailualueeksi. Samalla matkailutoimijoilla on mah-

Synlighet i miljonklass för turismen i Mellersta Österbotten

M

ålet för projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, som administreras av KOSEK, är att kartlägga leder och naturmål i Mellersta Österbotten till ett enhetligt turistområde. Samtidigt har KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

29


dollisuus verkostoitua keskenään edistämään yhdessä alueen matkailua. Tässä on myös onnistuttu toimijoiden löydettyä toisensa laajasti yli kuntarajojen. Vuosi 2018 oli hankkeelle erittäin menestyksekäs. Hankkeen puitteissa järjestettiin lukuisia tilaisuuksia, kuten koulutuksia, opintomatkoja ja verkostoitumistapahtumia. Niihin osallistui muun muassa alalla jo pitkään toimineita matkailuyrittäjiä sekä aloittavia yrityksiä, yhdistyksiä ja urheiluseurojen edustajia. Osallistujien lukumäärä tilaisuuksissa vaihteli 30-50 osanottajan välillä. Sosiaalisen median kanavissa hanke on opittu tuntemaan tunnisteestaan #ReittienKP. Juuri sosiaalisessa mediassa keskipohjalainen matkailu on kerännyt vuoden aikana valtavasti lisää kansainvälistä näkyvyyttä Outdooractive-sovelluksen ansiosta. Keski-Pohjanmaa otti ensimmäisten suomalaisten joukossa käyttöönsä varsinkin Keski-Euroopassa erittäin suositun sovellukseen. Keski-Pohjanmaalta vietiin vuoden aikana sovelluksen 53 reittiä sekä erilaisia kohteita ja matkailuyrityksiä yli 300. Outdooractiven vahvuus on siinä, että karttanäkymässä näkyvät sekä luontokohteet että alueen matkailupalveluita tarjoavat yritykset. Sovelluksesta on lisäksi suora ohjaus yritysten omille kotisivuille tai Facebook-sivuille. Keskipohjalaiset reitit ja kohteet on nähty sovelluksessa jo yli 1,2 miljoonaa kertaa, mikä on lisännyt merkittävästi Keski-Pohjanmaan kiinnostavuutta kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Tämä on vauhdittanut sekä nykyisten matkailuyritysten toiminnan kehittämistä että uusien yritysten perustamista. Vuoden 2019 toukokuuhun jatkuvan hankkeen aikana oli viime vuoden loppuun mennessä perustettu kahdeksan uutta matkailualan yritystä. Hanke myös mahdollistaa yrityksille maksuttoman näkyvyyden Outdooractive-sovelluksessa.

30

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

turismaktörer möjlighet att skapa nätverk sinsemellan för att tillsammans främja turismen i regionen. Detta har man också lyckats med, då aktörerna hittat varandra väl över kommungränserna. År 2018 var mycket framgångsrikt för projektet. Inom ramen för projektet arrangerades många evenemang, såsom utbildningar, studieresor och nätverksevenemang. I dem deltog bland annat turismföretagare med lång erfarenhet i branschen samt nystartade företag, föreningar och representanter för idrottsföreningar. Antalet deltagare i evenemangen varierade mellan 30 och 50. På sociala medier känns projektet igen på hashtaggen #ReittienKP. Just på sociala medier har Mellersta Österbottens turism under året fått en enorm ökning i internationell synlighet tack vare appen Outdooractive. Mellersta Österbotten var en av de första regionerna i Finland som tog i bruk appen som är mycket populär, i synnerhet i Mellaneuropa. Under året infördes 53 leder och över 300 olika resmål och turismföretag i Mellersta Österbotten i appen. Styrkan i Outdooractive ligger i att både naturdestinationer och företag som erbjuder turismtjänster i regionen syns i kartvyn. Appen omdirigerar även användarna direkt till företagets webbplats eller Facebook-sida. Mellersta Österbottens leder och destinationer har visats i appen över 1,2 miljoner gånger, vilket har ökat Mellersta Österbottens attraktionskraft avsevärt bland internationella turister. Detta har påskyndat utvecklingen av verksamheten i befintliga turismföretag och etableringen av nya företag. Fram till slutet av förra året hade åtta nya projekt i turismbranschen grundats inom projektet, som pågår till maj 2019. Projektet möjliggör även avgiftsfri synlighet i appen Outdooractive.


Uusi ja monipuolisempi CRM, KOSEKin näkyvyys somessa kasvaa

K

OSEK vaihtoi toimintavuoden aikana asiakkuudenhallinta- ja yritysrekisterijärjestelmänsä Hakosalo Kunta-järjestelmään. Kyseinen CRM on käytössä useilla kehitysyhtiöillä, koska se on räätälöity tukemaan nimenomaan kehitysyhtiöiden toimintaa ja tarpeita. Uuden CRM:n etuja ovat muun muassa aikaisempaa kehittyneempi visuaalisuus, minkä ansiosta asioita voidaan esittää entistä selkeämmin esimerkiksi grafiikan avulla. Yrityskehittäjien työtä puolestaan tukee yksityiskohtaisempi ja laajempi raportointimahdollisuus. Jatkossa järjestelmään voidaan integroida esimerkiksi uutiskirjetoiminto sekä tekoälyyn perustuva, palvelutasoa parantava chatbot-ominaisuus. Myös yritysrekisterin hakutoiminto uudistui. Hakuja voi nyt tehdä myös entistä monipuolisemman palveluhakemiston avulla yrityshakemiston lisäksi. Järjestelmästä saa sitä paremmin ajantasaista tietoa, mitä aktiivisemmin yritykset päivittävät sinne omia tietojaan. Sosiaalisessa mediassa tavoitteena on ollut saada tasaista kasvua KOSEKin seuraajamäärille. KOSEK toimitti medialle vuoden aikana 17 tiedotetta ja juttuvinkkiä, ja KOSEK sekä aluemarkkinointi mainittiin medioissa yhteensä 179 jutussa. Yksittäisistä tapahtumista varsinkin Venetsialaiset ja Kokkola Material Week saivat runsaasti medianäkyvyyttä. Ilmoituksia KOSEK julkaisi 38. Niiden painopiste oli sähköisessä mediassa, mutta myös printillä on edelleen oma paikkansa. Viestintään liittyen KOSEKin henkilökunta hankki lisää osaamista erityisesti valo- ja videokuvaukseen. Tarkoituksena on tuottaa entistä enemmän sisältöjä oman henkilökunnan toimesta.

Nyare och mångsidigare CRM, KOSEKs synlighet på sociala medier ökar

U

nder året bytte KOSEK sitt kundhanterings-och företagsregistersystem till Hakosalo Kunta-systemet. Detta CRM-system används av flera utvecklingsbolag, eftersom det är skräddarsytt för att uttryckligen stödja utvecklingsbolagens verksamhet och behov. Fördelarna med det nya CRM-systemet är bland annat mer avancerade visuella egenskaper som kan användas för att presentera saker tydligare till exempel med hjälp av grafik. Företagsutvecklarnas arbetet stöds av en mer detaljerad och omfattande rapporteringsmöjlighet. I framtiden kan vi integrera till exempel en nyhetsbrevsfunktion och en chattbot-egenskap som är baserad på artificiell intelligens och som förbättrar servicenivån. Även sökfunktionen i företagsregistret förnyades. Nu kan sökningar göras i ett allt mångsidigare serviceregister utöver företagsregistret. Ju aktivare företagen är i att uppdatera sina egna uppgifter i systemet, desto mer aktuell information ger det. När det gäller sociala medier har målet varit att uppnå en stadig ökning i antalet följare för KOSEK. Under året lämnade KOSEK 17 pressmeddelanden och artikeltips till medier, och KOSEK och den regionala marknadsföringen nämndes i totalt 179 artiklar i media. Av de enskilda evenemangen fick i synnerhet Veneziaden och Kokkola Material Week stor synlighet i medier. KOSEK publicerade 38 annonser. Deras fokus låg på elektroniska medier, men även tryckta medier har fortfarande sin plats. När det gäller kommunikation utökade KOSEKs personal sin kompetens särskilt inom fotografering och videofotografering. Syftet är personalen ska kunna producera allt mer innehåll.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

31


Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2018 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

2018

2017

1 358 570,96 1 864 572,02 427 126,11 509 355,49 -349 588,10 -794 482,97 -975 513,87 -1 040 979,79 -4 253,20 -5 670,94 -456 803,42 -535 678,59 -461,52

-2 884,78

OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst (-förlust)

Rahoitustuotot ja kulut 450,99 2 884,77 Finansiella intäkter och kostnader Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja -10,53 -0,01 Vinst (-förlust) före bokslutsdispositioner ja veroja och skatter Tuloverot -42,20 -155,96 Direkta skatter TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -52,73 -155,97 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (-FÖRLUST)

32

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


Tase / Balansräkning 31.12.2018 VASTAAVAA

2018

2017 AKTIVA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 12 759,59 17 012,79 Sijoitukset 441 080,02 1 080,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 453 839,61 18 092,79

BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar Bestående aktiva

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset yhteensä 212 982,93 502 948,78 Rahat ja pankkisaamiset 866 543,05 997 685,99

RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kassa och bank

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

RÖRLIGA AKTIVA

1 079 525,98

1 500 634,77

VASTAAVAA 1 533 365,59 1 518 727,56 AKTIVA

VASTATTAVAA

2018

2017 PASSIVA

OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma 50 000,00 50 000,00 Aktiekapital SVOP-rahasto 361 262,74 361 262,74 SVOP-fond Edellisten tilikausien voitto (tappio) 18 448,81 18 604,78 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden voitto (tappio) -52,73 -155,97 Räkenskapsperiodens vinst (-förlust) Oma pääoma yhteensä 429 658,82 429 711,55 Eget kapital VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Lyhytaikainen yhteensä 1 103 706,77 1 089 016,01 Kortfristiga Vieras pääoma yhteensä 1 103 706,77 1 089 016,01 Främmande kapital VASTATTAVAA 1 533 365,59 1 518 727,56 PASSIVA

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

33


KOSEK on koordinoiva asiantuntija

KOSEK är en samordnande expert

K

K

okkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK on 19.9.2002 perustettu, Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan (1.1.2019 alkaen) omistama kehitysyhtiö. KOSEK vastaa Kokkolan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta ja yritysten tarvitsemista palveluista. KOSEK kehittää alueen yrityksiä ja toimialoja, edistää kansainvälisyyttä sekä palvelee omistajanvaihdoksissa. Tuemme yrityksiä kasvussa ja investoinneissa uusien työpaikkojen luomiseksi. Viestimme Kokkolan vahvuuksista yritysten sijoittumispaikkana ja liiketoimintaympäristönä. Toimimme yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja TE-palveluiden kanssa osaavan henkilöstön saamiseksi ja monipuolisen koulutuksen tarjoamiseksi. KOSEK palvelee ja kehittää yrityksiä ja aluettamme, ja alueen yrityksille neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Laajat verkostomme mahdollistavat monipuolisen kontaktipinnan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

34

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018

arlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK grundades 19.9.2002 och är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun (från och med 1.1.2019). KOSEK ansvarar för att genomföra Karlebys näringsprogram och för de tjänster som företagen behöver. KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationalisering och betjänar vid ägarbyten. Vi stöder företag i tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi kommunicerar om Karlebys styrkor som placeringsort och affärsmiljö för företag. Vi samarbetar med utbildningsorganisationer och arbets- och näringstjänsterna för att få kunnig personal och för att erbjuda mångsidig utbildning. KOSEK betjänar och utvecklar företag och vår region, och rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för företagen. Våra omfattande nätverk möjliggör en mångsidig kontaktyta regionalt, nationellt och internationellt.


KOSEKin organisaatiokaavio

KOSEKs organisationsschema

K

I

OSEKin hallituksessa on sekä elinkeinoelämän edustajia että omistajakaupungin luottamushenkilöitä. KOSEKin toimitusjohtaja toimii esittelijänä hallituksessa. Neuvottelukunnan muodostavat omistajan kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä elinkeinoelämän edustajat, muun muassa yrittäjäjärjestön paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä alueen kehittäjäorganisaatioiden johtajat.

KOSEKs styrelse verkar både representanter för näringslivet och förtroendevalda i ägarstaden. KOSEKs verkställande direktör verkar som föredragande i styrelsen. Delegationen bildas av ordförandena i ägarens stadsstyrelse och av representanter för näringslivet, bland annat ordförandena i företagarorganisationens lokalförening samt direktörerna i områdets utvecklingsorganisationer.

YHTIÖKOKOUS/ BOLAGSTÄMMA

NEUVOTTELUKUNTA/ DELEGATION

HALLITUS/ STYRELSE

TOIMITUSJOHTAJA/ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

HENKILÖKUNTA/ PERSONALEN (31.12.2018 saakka/t.o.m.) Yrityskehitystiimi/ Företagsutveckling Aluemarkkinointitiimi/ Regional marknadsföring Hallintotiimi/ Administration

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

35


Hallituksen jäsenet vuonna 2018 Styrelsemedlemmar år 2018 Jonne Sandberg puheenjohtaja, ordförande Anne Jokela varapuheenjohtaja, viceordförande John Hagnäs Kajsa Kouvo Markku Pohjonen Mauri Salo Vesa Pihlajamaa Alpo Ylitalo 27.4.2018 alkaen Jonne Sandberg puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande John Hagnäs Kajsa Kouvo Mauri Salo Vesa Pihlajamaa Johanna Paloranta Janne Jukkola

KOSEKin toimitusjohtaja Verkställande direktör för KOSEK KOSEKin toimitusjohtajana 1.9.2014 lähtien on toiminut Anne Pesola. Anne Pesola har varit verkställande direktör för KOSEK sedan 1.9.2014.

36

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2018


KOSEKin henkilöstö 2018 • KOSEKs personal 2018 YRITYSKEHITTÄMINEN FÖRETAGSUTVECKLING

ALUEMARKKINOINTI REGIONMARKNADSFÖRING

HALLINTO FÖRVALTNING

Ole Gustafsson Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Päivi Korpisalo Markkinointipäällikkö/ Marknadsföringschef (31.12.2018 saakka)

Mira-Jonna Myllykangas Toimistosihteeri/ Byråsekreterare (31.12.2018 saakka)

Stefan Jungell Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare (6.7.2018 saakka)

Mari Keiski Projektipäällikkö/ Projektchef

Leila Pirttimäki Taloussihteeri/ Ekonomisekreterare

Sabina Storbacka Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Milla Kulmala Myyntisihteeri/ Försäljningssekreterare (31.12.2018 saakka)

Johanna Haikola Viestintäkoordinaattori/ Kommunikationskoordinator

Sami Viljanen Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Pekka Kuusansalo Kokous- ja konsertti-isäntä/ Konferens- och konsertvärd (31.12.2018 saakka)

Pekka Pohjola Yrityskehittäjä, Teknologia-asiantuntija/ Företagsutvecklare Teknologiexpert

Maija-Stina Sundström Myyntisihteeri/ Försäljningssekreterare (31.12.2018 saakka)

Juha Hautala Markkinointi- ja verkkotuottaja/ Marknadsföring och webb producent (31.12.2018 saakka) Marjo Rahikka Hankekoordinaattori/ Projektkoordinator

Anne Koskinen Yritysneuvoja/ Företagsrådgivare Perho Titta Vuorinen Matkailualan yrityskehittäjä Företagsutvecklare i turistbranschen (31.12.2018 saakka) Reijo Kinnunen Projektipäällikkö/ Projektchef

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2018

37


KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY KARLEBYNEJDENS UTVECKLING AB

FRISTYLE • 2019

Ristirannankatu 1 Ristrandsgatan 67100 Kokkola - Karleby Puh./Tfn. (06) 824 3400 info@kosek.fi www.kosek.fi

Profile for Fristyle

KOSEK vuosikertomus 2018  

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n vuosikertomus 2018

KOSEK vuosikertomus 2018  

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n vuosikertomus 2018

Profile for fristyle
Advertisement