KOSEK vuosikertomus 2021

Page 1

2021 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS

454

UUTTA ASIAKASKONTAKTIA NYA KUNDKONTAKTER

1 467

YRITYSTAPAAMISTA FÖRETAGSMÖTEN

4,5

ASIAKASTYYTYVÄISYYS (asteikolla 1–5) KUNDNÖJDHET (på skalan 1–5)

90

PERUSTETTUA UUTTA YRITYSTÄ NYGRUNDADE FÖRETAG


SISÄLLYS • INNEHÅLL 4

Toimintavuoden teemana olennaiseen keskittyminen Verksamhetsårets tema var fokus på det väsentliga

6

Palveluita yrityksille koko elinkaaren ajalle Tjänster för företag under hela livscykeln

8

Osaavaa työvoimaa uudenlaisella konseptilla Kompetent arbetskraft med ett nytt koncept

9

Omistajanvaihdokset aikaisempaa enemmän esillä Perhossa Flera ägarbyten än tidigare har aktualiserats i Perho

10

Kokkola Material Week ylitti odotukset Kokkola Material Week överträffade förväntningarna

12

Alihankinta-messut välivuoden jälkeen Underleverantörsmässa efter ett mellanår

13

Työnetsijä auttaa osaajien rekrytoinnissa Jobbsökaren hjälper till i rekryteringen av talanger

14

KOSEKin tilastot vuonna 2021 KOSEKs statistik år 2021

2

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021


16

Matkailuun uusia palvelupaketteja Nya tjänstepaket för turismen

17

Retkibussi palveli lähimatkailua Utflyktsbussen betjänade närturismen

18

Future Cleantech Solutions -hanke vahvisti kestävää kehitystä Merenkurkun alueella Genom projektet Future Cleantech Solutions stärktes den hållbara utvecklingen inom Kvarkenområdet

21

Kestävä energiataloutta edistämässä Hållbar energihushållning främjas

22

Tapahtumia 2021 / Händelser 2021

24

Tuloslaskelma / Resultaträkning

25

Tase / Balansräkning

26

KOSEKin organisaatio KOSEKs organisation

27

KOSEKin henkilöstö 2021 KOSEKs personal 2021

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

3


Toimintavuoden Verksamhetsårets teemana olennaiseen tema var fokus keskittyminen på det väsentliga

K

OSEKin toiminnassa otettiin toimintavuoden 2021 aikana useita positiivisia kehitysaskelia. Kokkolanseudun Kehitys Oy:n toimitusjohta-

jaksi valittu Timo Lahtinen aloitti työnsä tammikuussa

I

KOSEKs verksamhet togs många positiva utvecklingssteg under verksamhetsåret 2021. Timo Lahtinen valdes till verkställande direktör för

Karlebyregionens Utveckling Ab. Han inledde sitt ar-

päästen heti hyvin alkuun uudessa tehtävässään. Sa-

bete i januari och fick genast en god start i sin uppgift.

moihin aikoihin ajoittui KOSEKin muutto kaupunginta-

Ungefär vid samma tidpunkt flyttade KOSEK till stads-

lolle, jonka huomioimme myös määritellessämme toimi-

huset, vilket vi beaktade också när arbetsbeskrivningen

tusjohtajamme työnkuvaa.

fastställdes för verkställande direktören.

Edellä mainittujen toimien tavoitteena on tiivistää

Syftet med de ovan nämnda åtgärderna är att in-

KOSEKin yhteistyötä erityisesti Kokkolan kaupungin

tensifiera KOSEKs samarbete i synnerhet med Kar-

elinkeinojen kehittämisen sekä kaupunkisuunnittelun,

leby stads näringsutveckling samt stadsplanering

kuten kaavoituspalveluiden kanssa. Jatkossa KOSEK

såsom planläggningstjänsterna. I fortsättningen kan

pystyy esimerkiksi kaavoitukseen ja muuhun maan-

KOSEK till exempel i frågor som gäller planläggning-

käyttöön liittyvissä asioissa tuomaan entistä paremmin

en och annan markanvändning allt bättre föra fram

esille yritysnäkökulman. Sen lisäksi toimitusjohtajam-

företagsaspekten. Dessutom har vår verkställande

me tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin elinkeinopuo-

direktör ett nära samarbete med stadens näringsliv

len kanssa muun muassa uusien yritysten sijoittumiseen

bland annat i frågor som gäller placeringen av nya

liittyvissä asioissa.

företag.

4

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021


Osaavan työvoiman saatavuus haastaa monia

Tillgången på kompetent arbetskraft är en utmaning

alueemme yrityksiä. KOSEK oli toimintavuoden aika-

för många av företagen inom vårt område. Under verk-

na yhtenä järjestäjänä käynnistämässä venealan työ-

samhetsåret var KOSEK i egenskap av arrangör med i

voimakoulutusta, jolla veneenrakennukseen saadaan

starten av en arbetskraftsutbildning för båtbranschen.

uusia tekijöitä. Lähdimme edistämään myös maahan-

Syftet är att värva nya talanger för båtbyggandet. Vi

muuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä, minkä

började också arbeta för sysselsättningen bland per-

lisäksi KOSEK käynnisti selvityksen kaupallisten tapah-

soner med invandrarbakgrund, och därutöver inledde

tumien vaikutuksista alueen yrityksille ja elinkeinoelä-

KOSEK en utredning av hur kommersiella evenemang

mälle.

påverkar områdets företag och näringsliv.

Edellä luetellut esimerkit kuvaavat KOSEKin koko

De ovan nämnda exemplen beskriver temat som var

toimintavuoden kattanutta teemaa, eli keskittymistä

genomgripande för hela KOSEKs verksamhetsår, dvs.

olennaiseen. KOSEKin tehtävänä on ennen kaikkea ke-

fokus på det väsentliga. KOSEKs främsta uppgift är ut-

hittää yritystoiminnan edellytyksiä ja olla siinä roolissa

veckla förutsättningarna för företagsverksamhet och i

yritysten puolestapuhujana. On ilo todeta, että yrityk-

denna roll verka som förespråkare för företag. Det har

siltä tulleen palautteen perusteella yritykset kokevat

varit en glädje att konstatera att företagen enligt re-

KOSEKin omakseen entistä vahvemmin.

sponsen allt starkare omfattat KOSEK.

Toimintavuoden aikana arvioimme myös hallitustyös-

Under verksamhetsåret utvärderade vi också styrel-

kentelyä. Palaute oli hyvää, ja palautteiden sisällössä-

searbetet. Responsen var god, och också i dess innehåll

kin korostui olennaiseen keskittyminen. Sen ansiosta

betonades fokus på det väsentliga. Tack vare denna

hallituksen jäsenet pystyvät entistä paremmin sparraa-

kan styrelsemedlemmarna allt bättre sparra den ope-

maan operatiivista johtoa sekä hyödyntämään hallitus-

rativa ledningen samt omsätta sin egen specialkompe-

työskentelyssä omaa erityisosaamistaan.

tens i styrelsearbetet.

VESA PIHLAJAMAA

VESA PIHLAJAMAA

KOSEKin hallituksen puheenjohtaja

KOSEKs styrelseordförande KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

5


Palveluita yrityksille koko elinkaaren ajalle

Tjänster för företag under hela livscykeln

K

I

okkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistamana elinkeino- ja kehitysyhtiönä KOSEK palvelee alueemme yrittäjiä kaikissa vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä mahdolliseen omistajanvaihdokseen asti. Toimintavuoden 2021 aikana yritystapaamisten määrä nousi selvästi vuoteen 2020 verrattuna, kun taas aktiviteettien kokonaismäärä laski edellisvuodesta jonkin verran. Taustalla vaikuttaa koronapandemia. Vuonna 2020 KOSEKin yritysneuvontaa työllistivät merkittävästi täysin uutena asiana yksinyrittäjien tukihakemukset, kun taas yritystapaamisten järjestämistä pandemia rajoitti tuolloin erityisen paljon. KOSEK jatkoi tiedottamistaan yrityksille kustannustuen hakukierroksista sekä auttoi yrityksiä tuen hakemisessa. Kustannustukea oli haettavissa vuoden 2021 aikana kierrokset 2-5. Niistä 2. hakukierros alkoi jo vuoden 2020 puolella, ja hakukierros 5 päättyi helmikuussa 2022. KOSEKin alueella päätöksiä saatiin toimintavuoden aikana 320 kappaletta. Niistä 310 kohdistui Kokkolaan ja 10 Perhoon. 209:sta hyväksytystä päätöksestä 204 oli Kokkolassa ja 5 Perhossa. Kappalemäärissä Kokkolassa tukea sai yhteensä 129 yritystä ja Perhossa 5, osa yrityksistä sai tukea useammalla kierroksella. Kustannustukea myönnettiin Kokkolaan 1 865 292 euroa ja Perhoon 12 501 euroa.

KOSEK vie yritysten ääntä Kokkolan kaupungin päätöksentekoon Yhtiössä selkiytettiin tarkasteluvuoden aikana toimialavastuita ja toimintaprosesseja, kuten yrityskäynneillä läpikäytäviä asioita, sisäistä ja ulkoista viestintää sekä toiminnan seurantaa. Jo ensimmäinen vuosi osoitti KOSEKin muuton Kokkolan kaupungintalolle tiivistäneen yhtiön ja Kokkolan kaupungin keskinäistä yhteistyötä muun muassa elinkeinoviestinnässä sekä yritysten lupa-asioihin ja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Lisäksi KOSEK on mukana kaupungin ekosysteemin johtoryhmässä, Invest in-toiminnassa ja yritysvaikutusten arvioinnissa.

6

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

egenskap av ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun betjänar KOSEK företagarna inom regionen i alla skeden från etablering till tillväxt och internationalisering samt eventuellt ägarbyte. Under verksamhetsåret 2021 ökade antalet företagsmöten klart jämfört med 2020, medan det totala antalet aktiviteter minskade något sedan föregående år. Detta berodde på coronapandemin. År 2020 sysselsattes KOSEKs företagsrådgivning i väsentlig grad, som ett helt nytt ärende, av ensamföretagarnas ansökningar om stöd, medan ordnandet av företagsmöten vid denna tidpunkt begränsades betydligt av coronapandemin. KOSEK fortsatte att informera företagen om omgångarna i ansökan om kostnadsstöd samt hjälpte företagen med ansökan om stöd. Under 2021 kunde kostnadsstöd ansökas i omgångarna 2–5. Av dessa började ansökningsomgång 2 redan 2020, och ansökningsomgång 5 avslutades i februari 2022. För KOSEKs område meddelades 320 beslut under verksamhetsåret. Av dessa gällde 310 Karleby och 10 Perho. Av 209 godkända beslut hänförde sig 204 till Karleby och 5 till Perho. Kvantitativt beviljades stöd för totalt 129 företag i Karleby och för 5 i Perho, en del av företagen fick stöd i flera omgångar. För Karleby beviljades kostnadsstöd på 1 865 292 euro och för Perho på 12 501 euro.

KOSEK för företagens talan i Karleby stads beslutsprocess Under granskningsåret förtydligade bolaget sina branschåtaganden och verksamhetsprocesser, till exempel frågor som ska tas upp vid företagsmöten, den interna och externa kommunikationen samt verksamhetsuppföljningen. Redan det första året visade att KOSEKs flytt till Karleby stadshus resulterade i att samarbetet mellan bolaget och Karleby stad intensifierades i bland annat näringslivskommunikationen samt företagens tillståndsärenden och markanvändningsfrågor. KOSEK medlem är dessutom medlem i ledningsgruppen för stadens ekosystem samt deltar i Invest in-verksamheten och bedömningen av företagskonsekvenserna.


KOSEK oli aktiivisesti mukana myös oppilaitosten opetus- ja hanketoiminnan kehittämistyössä. Yrittäjyyskasvatuksen ohella yhtiön tärkeänä tehtävänä on viedä oppilaitoksille viestiä yritysten koulutustarpeita, jotta yrityksille voidaan turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa. Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan Kokkolaan perustettavalla koko maakuntaa palvelevalla yrittäjyyskasvatuksen osaamiskeskuksella, jonka on tarkoitus aloittaa syyslukukauden 2023 alussa. Lisäksi KOSEK on ollut mukana käynnistämässä toimintavuoden aikana venealan koulutusta, millä vahvistetaan alueen perinteisesti vahvan veneklusterin toimintaa. Omistajanvaihdoksia KOSEK edisti muun muassa päätöksellään järjestää alueen ensimmäiset Yritysmarkkinat Kokkolassa vuoden 2022 huhtikuussa. Yritysmarkkinoilla on tarjolla ostokohteita muun muassa teollisuuden, kaupan ja palveluiden toimialoilta. Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on yrityskauppojen asiantuntijoita ja rahoittajia. Tapahtuman toisena järjestäjänä toimii Keski-Pohjanmaan yrittäjien hanke, joka keskittyy pk-yritysten omistajanvaihdoksiin. Toimintavuoden aikana käynnistettiin määräaikainen tapahtuminen vaikuttavuusarviointi, jossa tarkastellaan tapahtumien vaikuttavuutta alueen yritys- ja matkailutuloon sekä kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseen. KOSEK aloitti myös yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilun kanssa KV-taustaisten henkilöiden työllisyyden edistämisen sekä ennakoimisen maahanmuuttajataustaisen työvoiman saamiseksi helpottamaan pulaa osaavasta työvoimasta. KOSEK jatkoi yhteistyökumppanina Liikesivistysrahaston rahoittamassa ja Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n vetämässä Hallitukset töihin-aktivointikampanjassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kehitys- ja kasvuhaluiset yritykset, joille tehtiin toimintavuoden aikana hallitustyön analyysejä. KOSEKin hankkeista Future Cleantech Solution-, Biolit- ja Retkibussi Keski-Pohjanmaa-hankkeet päättyivät vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2022 jatkavat Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hanke sekä Nordic Battery Belt-hanke.

KOSEK deltog också aktivt i utvecklingen av läroverkens undervisnings- och projektverksamhet. Utöver utbildning i företagande omfattar bolagets viktiga uppgifter bland annat att informera läroverken om företagens utbildningsbehov så att tillgång till kompetent arbetskraft kan säkerställas för företagen i framtiden. Utbildningen i företagande stärks genom ett kompetenscentrum för utbildning i företagande som betjänar hela landskapet och som enligt planerna inleder sin verksamhet under höstterminen 2023. Under verksamhetsåret har KOSEK dessutom varit med och startat utbildning inom båtsektorn. Syftet är att befästa verksamheten i det traditionellt starka båtklustret. KOSEK främjade ägarbyten bland annat genom sitt beslut att ordna regionens första Företagsmarknad i Karleby i april 2022. På Företagsmarknaden erbjuds köpobjekt inom bland annat industri-, handels- och servicebranscherna. Utöver köpare och säljare deltar också förvärvsexperter och -finansiärer. Evenemangets andra arrangör är Mellersta Österbottens företagares projekt som fokuserar på små- och medelstora företags ägarbyten. Under verksamhetsåret startades en tidsbegränsad bedömning av evenemangens genomslagskraft där man granskar vilken inverkan evenemangen har på regionens företagsoch turismintäkter samt förbättringen av stadens attraktivitet. I samarbete med kommunförsök med sysselsättning började KOSEK också främja sysselsättningen bland personer med internationell bakgrund samt undersöka möjligheterna att värva arbetskraft med invandrarbakgrund för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft. KOSEK fortsatte som samarbetspartner i kampanjen ”Aktivera styrelserna” som finansierades av Liikesivistysrahasto och leddes av Österbottens Styrelsepartner rf. Projektets målgrupp är utvecklings- och tillväxtinriktade företag för vilka analyser av styrelsearbetet gjordes under verksamhetsåret. Av KOSEKs projekt slutfördes projekten Future Cleantech Solution-, Biolit- och Retkibussi Keski-Pohjanmaa före utgången av året. År 2022 fortsätter projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten samt projektet Nordic Battery Belt.

TIMO LAHTINEN Toimitusjohtaja

TIMO LAHTINEN Verkställande direktör KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

7


Osaavaa työvoimaa uudenlaisella konseptilla

P

erhossa toimii useita vahvoja tuotannollisia yrityksiä, mutta niidenkin kasvua hidastaa yhä useammin puute osaavasta työvoimasta. Nyt tähän ongelmaan on ryhdytty kehittämään ratkaisua Keski-Pohjanmaan ammattiopiston johdolla ja yhteistyössä perholaisten yritysten kanssa. Kyseessä on niin sanottu Lähiamis-konsepti, jossa ammatillinen perustutkinto suoritetaan pääosin työelämässä joko koulutus- tai oppisopimuksella. Yhteiset tutkinnon osat tehdään Kpedun Perhon toimipaikassa tai verkko-opintoina. Koulutus on mahdollista Perhon alueen yritysten toimialoilla, ja nuoret voivat hakea koulutukseen normaalisti yhteishaussa. KOSEKin roolina on viestiä koulutuksesta paikallisille yrityksille ja avata niitä mahdollisuuksia, joita koulutusmuoto tarjoaa. Läheskään kaikki nuoret eivät suuntaa opiskelemaa maakuntakeskuksiin, vaan heille sopii eri syistä paremmin pääosin omalla kotipaikkakunnalla suoritettavat opinnot. Yritykset puolestaan saavat nuorista sitoutunutta ja pitkäaikaista työvoimaa, jolla on perustutkinnon ansiosta hyvä perusta kehittää osaamistaan myöhemmälläkin iällä. Uskon vahvasti, että kyse on laajemminkin tulevaisuuden konseptista ammatillisessa koulutuksessa. Pitkittynyt koronapandemia jakoi vuoden aikana perholaisia yrityksiä. Osa yrityksistä pystyi kehittämään toimintaansa hyvinkin voimakkaasti, kun taas erityisesti pienet palvelualan yritykset, joissa kaupankäynti perustuu asiakkaiden fyysiseen kohtaamiseen, olivat isojen haasteiden edessä. KOSEKin palvelut ovat olleet Perhossa helposti saavutettavissa kaikille yrityksille, jotka ovat palveluita halunneet käyttää. KOSEKin palveluista on tiedotettu aktiivisesti eri kanavissa. Erityisen hyvin perholaiset tavoittaa kaikkiin talouksiin ja yrityksiin jaettava painettu kuntatiedote, jossa myös KOSEK palveluineen on ollut esillä. KOSEKin kautta toteutettiin toimintavuoden aikana 113 yrittäjätapaamista, sähköpostin kautta yrityskontakteja oli 389 ja puhelinkontakteja 176. Yhteensä KOSEKin aktiviteetteja perholaisten yritysten kanssa oli 844 kappaletta, joista oman yrityskehittäjän osuus oli 814 kappaletta.

LAURI LAAJALA KOSEKin hallituksen jäsen, Perhon kunnanjohtaja

8

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

Kompetent arbetskraft med ett nytt koncept

I

Perho verkar många starka produktionsföretag, men deras tillväxt bromsas allt oftare upp på grund av bristen på kompetent arbetskraft. Under ledning av Keski-Pohjanmaan ammattiopisto och i samarbete med företagen i Perho har man nu börjat utveckla en lösning på detta problem. Det är fråga om ett så kallat Lähiamis-koncept där en grundläggande yrkesexamen huvudsakligen avläggs inom arbetslivet med antingen ett utbildningsavtal eller ett lärlingsavtal. De gemensamma examensdelarna avläggs på Kpedus verksamhetsställe i Perho eller i form av webbstudier. Utbildningen kan avläggas inom verksamhetsområdet för företagen inom Perho-området, och unga personer kan ansöka till utbildningen som normalt i den gemensamma ansökan. KOSEKs roll har varit att informera de lokala företagen om utbildningen och bana väg för de möjligheter som denna utbildningsform ger. Det är långtifrån alla unga personer som föresätter sig att studera i landskapscentrumen, utan av olika anledningar lämpar sig huvudsakligen studier som avläggs på den egna hemorten bättre för dem. För företagen blir de unga personerna engagerad och långvarig arbetskraft som tack vare sin grundläggande examen har en god grund för att utveckla sin kompetens också senare i livet. Jag tror starkt på att det också i större utsträckning är fråga om ett framtida koncept i yrkesutbildningen. Under året delade den utdragna coronapandemin företagen i Perho. En del av företagen kunde utveckla sin verksamhet kraftigt, medan i synnerhet små företag inom servicebranschen, där handeln grundar sig på fysiska möten med kunderna, stod inför stora utmaningar. KOSEKs tjänster har varit lättillgängliga för alla de företag i Perho som önskar använda dessa. Genom olika kanaler har man aktivt informerat om KOSEKs tjänster. Invånarna i Perho kan nås särskilt bra med kommunens tryckta nyhetsbrev som delas ut till alla hushåll och företag. I brevet har också KOSEK och dess tjänster presenterats. Genom KOSEK förverkligades under verksamhetsåret 113 företagarmöten, 389 företagskontakter per e-post och 176 telefonkontakter. Totalt ordnades 844 olika aktiviteter för företagen i Perho, och av dessa var den egna företagsutvecklarens andel 814.

LAURI LAAJALA, Styrelseledamot i KOSEK, Perho kommundirektör


Omistajanvaihdokset aikaisempaa enemmän esillä Perhossa

K

OSEKin omistajanvaihdospalveluiden kysyntä kasvoi Perhossa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Omistajanvaihdosasioita on tuotu paikallisesti esille KOSEKin viestinnässä, ja aiheeseen liittyvä muukin näkyvyys on osaltaan vaikuttanut siihen, että yritykset ovat ottanet asian esille entistä rohkeammin ja hyvissä ajoin. KOSEK tarjoaa yrityksille omistajanvaihdosneuvontaa laajan asiantuntijaverkostonsa kautta. Koronapandemia väritti toimintaa edelleen, kun esimerkiksi yhteydenpitoon haettiin kullekin yritykselle parhaiten sopivia tapoja. Osalle yrityksistä mieluisin vaihtoehto on ollut henkilökohtainen tapaaminen, mutta usein puhelimessa tapahtuva palvelukin on koettu helpoksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi. KOSEK oli toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteydessä yrityksiin sekä tiedotti toiminnastaan monikanavaisesti, ja yhteydenpito oli aktiivista toiseenkin suuntaan. Se kertoo, että KOSEKin palvelut ovat tulleet Perhossa koko ajan tutummiksi. Perholaisia yrityksiä on myös pyritty tuomaan esille KOSEKin kanavissa. Erityisesti valmistavassa teollisuudessa kehittämishankkeita vietiin onnistuneesti eteenpäin, mikä näkyi kasvuna ja toiminnan vahvistumisena. Yritystoiminnan haasteena on ollut rahoituksen ohella ammattitaitoisen työvoiman palkkaaminen. Ongelmana ei ole ollut vain osaajapula, vaan yritysten on ollut lisäksi hankala saada selvyys siitä, mikä eri vaihtoehdoista on juuri heille sopivin keino palkata uusia työntekijöitä. KOSEK on auttanut yrityksiä näissäkin tilanteissa. Aloittavien yritysten määrä pysyi Perhossa edellisvuoden tasolla. Usein kyseessä oli teollisuudelle tai rakennusalalle alihankintaa tekevä yritys, jolle asiakkuudet olivat jo tiedossa.

Flera ägarbyten än tidigare har aktualiserats i Perho

J

ämfört med tidigare år ökade efterfrågan på KOSEKs ägarbytestjänster i Perho. Ägarbytesfrågor har lokalt förts fram i KOSEKs kommunikation, och även annan anknytande synlighet har i sin tur resulterat i att företag tagit upp frågan modigare än tidigare och i god tid. Genom sitt omfattande expertnätverk tillhandahåller KOSEK rådgivning om ägarbyte för företag. Coronapendemin präglade alltjämt verksamheten, till exempel genom att man sökte kontaktmetoder som lämpar sig bäst för vart och ett företag. En del av företagen har föredragit ett personligt möte, men ofta har också telefonbetjäning upplevts som en lätt och effektiv lösning. Under verksamhetsåret höll KOSEK aktivt kontakt med företagen samt informerade om sin verksamhet genom många kanaler, och kontakt har också aktivt tagits med KOSEK. Detta visar att KOSEKs tjänster blivit alltmer kända i Perho. Genom KOSEKs kanaler har man också försökt föra fram företagen i Perho. I synnerhet inom tillverkningsindustrin framskred utvecklingsprojekten framgångsrikt, vilket framgick som tillväxt och allt starkare verksamhet. I företagsverksamheten har problemet varit förutom finansieringen också anställningen av yrkeskunnig arbetskraft. Problemet har inte varit enbart brist på talanger, utan det har dessutom varit svårt för företagen att få klarhet i vilket av de olika alternativen är det lämpligaste för just dem då det gäller att anställa nya medarbetare. Också i dessa situationer har KOSEK hjälpt företagen. Antalet nystartade företag låg i Perho på samma nivå som året innan. Ofta var det fråga om ett företag som tillhandahöll underentreprenader för industrin eller byggbranschen och som redan kände till kunderna.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

9


Kokkola Material Week ylitti odotukset

Y

hdeksättä kertaa marraskuussa pääosin englanniksi järjestetty Kokkola Material Week keräsi yli 630 kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä kiinnostunutta osallistujaa niin paikan päälle Kokkolaan, kuin striimin ääreen tilaisuutta seuraamaan. Tällä kertaa aiheina olivat muun muassa vetyteknologia, ekosysteemit, kemianteollisuuden energiaratkaisut, tulevaisuuden työvoimatarpeet sekä biotalouden mahdollisuudet esimerkiksi biopohjaisten kemikaalien valmistuksessa. Aiheita käsiteltiin yli 70 puhujan johdolla. Järjestelyihin osallistui tänäkin vuonna kaksitoista eri Kokkolan alueella toimivaa organisaatiota. KOSEK vastasi yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa erityisesti Kokkola Material Weekin avajaispäivän järjestelyistä. Avajaiset pidettiin ensimmäistä kertaa tapahtuman historian aikana Kokkolan Tullipakkahuoneella, jossa käsiteltiin muun muassa tulevaisuuden sähkö- ja vetyuudistusta. Alustajina kuultiin muun muassa Tieliikenteen tietokeskuksen Hanna Kalenojaa, Euroopan lupaavimman 35 innovaattorin joukkoon valittua visionääriä Perttu Pölöstä ja Aurelia Turbinesin toimitusjohtajaa Matti Malkamäkeä. Avajaisten juontajana toimi Vuoden Juontajaksi Suomessa vuonna 2015 valittu André Noël Chaker. Kaikki viikon aikana järjestetyt seminaariosiot olivat totuttuun tapaan maksuttomia. Tänä vuonna Tullipakkahuoneella ja Kokkolan kaupungintalolla paikan päällä osallistumisen lisäksi, pystyi tiettyjä osioita seuraamaan myös päivittäin verkon kautta suorana. Avajaiset välitettiin kokonaisuudessaan striimin välityksellä. Tapahtuma pystyttiin järjestämään lähes kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaan koronapandemiasta huolimatta, ainoastaan Kauppakeskus Chydeniaan suunniteltu yleisöpäivä jouduttiin perumaan.

10

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

Kokkola Material Week överträffade förväntningarna

I

november ordnades Kokkola Material Week för nionde gången, huvudsakligen på engelska. Mer än 630 personer intresserade av aktuell forskning och utvecklingsutsikter inom den kemiska industrin, bioekonomin och batteritekniken deltog såväl fysiskt i Karleby som genom den direkta webbsändningen. Temana omfattade denna gång bland annat vätgasteknik, ekosystem, den kemiska industrins energilösningar, de framtida arbetskraftsbehoven samt bioekonomins möjligheter i tillverkningen av biobaserade kemikalier. Dessa teman behandlades under ledning av mer än 70 föreläsare. I arrangemangen deltog också detta år tolv organisationer som är verksamma inom Karlebyregionen. Tillsammans med Karleby stad svarade KOSEK i synnerhet för arrangemangen under Kokkola Material Weeks öppningsdag. Evenemanget öppnades för första gången genom tiderna på Tullipakkahuone i Karleby. Under dagen behandlades bland annat den framtida el- och vätgasreformen. Öppningsanföranden hölls av bland annat Hanna Kalenoja från Vägtrafikens informationscentral, visionären Perttu Pölönen, som valts till en av de 35 mest lovande innovatörerna i Europa, och Matti Malkamäki, verkställande direktör för Aurelia Turbines. Öppningens konferencier var André Noël Chaker som 2015 valdes till Årets Konferencier i Finland. Alla seminarier som ordnades under veckan var som vanligt avgiftsfria. Detta år kunde man förutom att delta i evenemanget på Tullipakkahuone och Karleby stadshus också ta del av vissa avsnitt genom en direkt webbsändning varje dag. Öppningen förmedlades i sin helhet i en direkt webbsändning. Evenemanget kunde nästan i sin helhet arrangeras enligt planerna, trots coronapandemin, endast den planerade dagen för allmänheten på köpcentrumet Chydenius måste inställas.


KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

11


Alihankinta-messut välivuoden jälkeen

A

lihankinta-messut järjestettiin koronapandemian aiheuttaman välivuoden jälkeen syyskuussa Tampereella. Kävijämäärä jäi tavallista pienemmäksi, ja messuilta puuttui varsinkin suurteollisuuden osastoja, mutta siitä huolimatta näytteilleasettajia oli yli 900. Kokkolalaisyrityksillä, KOSEKilla ja Kokkolan kaupungilla on jo useiden vuosien kokemus messuyhteistyöstä ja yhteisosastosta alueen yrityksille. Tapahtuma osoitti jälleen kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten tärkeyden kaupankäynnille. Palautteen perusteella laatu myös korvasi määrän, sillä osanottajayritykset kertoivat solmineensa myös monia uusia kontakteja. KOSEKin alueella kasvuhakuiset yritykset olivat toimintavuoden aikana hyvässä investointivauhdissa. Loppuvuodesta valmistava teollisuus kärsi komponenttipulasta, mikä vaikutti usean yrityksen myyntilukuihin. Vuoden loppua varjostivat lisäksi korkeat raaka-aineiden hinnat muun muassa puu- ja metalliteollisuudessa, jotka hillitsivät investointipäätöksiä.

12

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

Underleverantörsmässa efter ett mellanår

E

fter ett mellanår som orsakades av coronapandemin ordnades underleverantörsmässan i september i Tammerfors. Antalet besökare var lägre än normalt, och på mässan saknades i synnerhet storindustrins avdelningar, men trots det fanns det mer än 900 utställare. Karlebyföretagen, KOSEK och Karleby stad har redan flera års erfarenhet av mässamarbete och en gemensam avdelning för företagen i området. Under evenemanget framgick igen vikten av fysiska möten för handeln. Enligt responsen ersatte också kvaliteten kvantiteten. Deltagarföretagen berättade att de även hade knutit många nya kontakter. Inom KOSEKs område hade de tillväxtorienterade företagen under verksamhetsåret kommit upp i ett gott investeringstempo. I slutet av året rådde det brist på komponenter inom tillverkningsindustrin, vilket påverkade flera företags försäljningssiffror. Slutet av året överskuggades dessutom av höga råvarupriser inom bland annat virkes- och metallindustrin, vilket bromsade upp investeringsbesluten.


Työnetsijä auttaa osaajien rekrytoinnissa

M

aahanmuuttajataustaisten osaajien rekrytointi on yksi keino vastata yritysten työvoimatarpeeseen. Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa aloitti toimintavuoden lopulla työnetsijä, joka toimii erityisesti maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden keskuudessa ja joka tekee tiivistä yhteistyötä KOSEKin kanssa. Työnetsijä suunnittelee työnhakija-asiakkaiden jatkopolkuja suoraan työelämään, eri palveluihin tai koulutukseen hyödyntäen kuntakokeilun palveluvalikoimaa, kuten työkokeiluja, palkkatukea tai oppisopimusta. Yritysten kanssa työnetsijä kartoittaa yritysten työvoimatarpeita sekä selvittää, millaisia haasteita yrityksillä mahdollisesti esiintyy työvoiman palkkaamisessa.

Jobbsökaren hjälper till i rekryteringen av talanger

E

tt sätt att möta företagens behov av arbetskraft är att rekrytera talanger med invandrarbakgrund. I Karlebyregionens kommunförsök med sysselsättning anställdes i slutet av verksamhetsåret en jobbsökare som är aktiv i synnerhet bland kunder med invandrarbakgrund och har ett nära samarbete med KOSEK. Jobbsökaren planerar tillsammans med jobbsökande kunder fortsatta vägar direkt in i arbetslivet, olika tjänster eller utbildning genom att utnyttja kommunförsökets tjänsteutbud, till exempel arbetsprövningar, lönestöd eller läroavtal. Tillsammans med företag kartlägger jobbsökaren företagens behov av arbetskraft, vilka utmaningar företagen eventuellt har då det gäller att anställa arbetskraft.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

13


KOSEKin tilastot vuonna 2021 KOSEKs statistik år 2021

K

OSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden 2021 aikana yhteensä 6 679 kirjausta / aktiviteettiä yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Kaikista kirjauksista varsinaisia yrityskäyntejä / tapaamisia oli 1 467 kappaletta. Uusia asiakas- ja toimijakontakteja tehtiin vuoden aikana 454 kappaletta toiminta-alueellamme ja sen ulkopuolella. Kokkolassa ja Perhossa perustettiin vuonna 2021 KOSEKin uusyritysneuvonnan kautta 90 yritystä. Uusyritysneuvonnalla oli yhteensä 178 asiakasta Kokkolassa ja Perhossa. Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa KOSEKin käynnit on esitetty kunnittain ja käynnin tyypin mukaisesti.

F

ör KOSEKs personal kumulerades under verksamhetsåret 2021 totalt 6 679 registreringar/aktiviteter med företag, andra aktörer inom området och företrädare för kommunerna samt i anslutning till olika projekt. Av alla registreringar var 1 467 egentliga företagsbesök/ möten. Under året knöts 454 kund- och aktörskontakter inom och utanför vårt verksamhetsområde. Genom KOSEKs nyföretagarrådgivning grundades 90 företag i Karleby och Perho 2021. Nyföretagarrådgivningen hade totalt 178 kunder i Karleby och Perho. I följande diagram och tabeller presenteras KOSEKs besök enligt kommun och typ av besök.

KOSEKin aktiviteetit lajeittain KOSEKs aktiviteter efter typ Aktiviteettilajit / Aktivitetstyper

2021

2020

Yritystap.

Yritystapaaminen/ Företagsmöte

1 467

1007

Taustatyö ym.

Taustatyö, puhelut, sähköpostit ym. /

4 465

5617

747

589

Bakgrundsarbete, telefonsamtal, e-post osv. Seminaarit, webinaarit, koulutukset, tilaisuudet /

Seminarier, webbinarier, utbildningar, evenemang Yhteensä/Sammanlagt

14

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

6 679

7213

Seminaarit, webinaarit koulutukset tilaisuudet


KOSEKin aktiviteetit sijainnin mukaan KOSEKs aktiviteter efter plats Aktiviteetit sij. muk. / Aktiviteter eft. plats 2021 Kokkola / Karleby

3 004

3 261

Perho

694

768

Muu Keski-P. / Övriga Mell. Österb.

502

563

Muu Suomi / Övriga Finland

651 1 043

Ulkomaat / Utomlands Yhteensä/Sammanlagt

7

Perho Muu K-P Muu Suomi

30

Ulkomaat

4 858 5 665

Uusyritysneuvonta 1.1. – 31.12.2021 Kokkola ja Perho Nyföretagarrådgivning 1.1–31.12.2021 Karleby och Perho 2021 2020 Asiakkaita kpl / Kunder st.

Kokkola

2020

Jos olet käyttänyt KOSEKin palveluita, minkä arvosanan 1–5 antaisit niille? Om du har anlitat KOSEKs tjänster, vilken betyg skulle du ge dem på skalan 1–5? 100%

178

195

90%

Perustetut yritykset kpl / Grundade föret. st. 90

101

80% 70% 55 %

60% 50% 40%

36 %

30% 20% 10% 0%

0,0%

0,0%

1

2

8,0 % 3

4

5

Asteikolla 1-5, N=99 På skalan 1–5

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

15


Matkailuun uusia palvelupaketteja

K

OSEKin hallinnoima Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hankkeen II-vaihe jatkoi menestyksekkäästi matkailun kehittämistä toimintavuoden 2021 aikana. Pitkittyneessä koronapandemiassa hankkeella oli tärkeä rooli sekä toiminnan kehittäjänä muuttuneessa matkailumaailmassa että matkailualaa yhdistävänä verkostona. Alan toimijat pystyivät muun muassa jakamaan keskenään parhaita käytäntöjä sekä tarjoamaan vertaistukea pandemian kurittamalle toimialalle. Monelle yrittäjälle hanke oli myös henkinen tuki ja rinnalla kulkija. Lisäksi yhteistyön tuloksena syntyi edelleen yritysten yhdessä kehittämiä tuotepaketteja laajentamaan matkailupalveluiden tarjontaa. Niille oli hyvin kysyntää, sillä matkailutoimialan selviytymistä pandemiasta helpotti edellisvuoden tapaan vilkas kotimaanmatkailu kesäkuukausina. Tämä näkyi vaikkapa yhteisten verkkosivujen ja Outdooractive-sovelluksen runsaana käyttönä, mikä toi laajasti näkyvyyttä hankkeessa oleville yrityksille. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, ja hank-

16

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

Nya tjänstepaket för turismen

D

et av KOSEK förvaltade projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, etapp II, fortsatte framgångsrikt utvecklingen av turismen under verksamhetsåret 2021. I den utdragna coronapandemin hade projektet en viktig roll som både verksamhetsutvecklare i en förändrad turismvärld och ett nätverk som sammanför turistnäringen. Aktörerna inom branschen kunde bland annat sinsemellan dela bästa praxis samt erbjuda kamratstöd för verksamhetsområdet som tuktades av pandemin. För många företagare var projektet också ett mentalt stöd och en följeslagare. Samarbetet resulterade också fortfarande i produktpaket som företagen hade utvecklat tillsammans i syfte att utvidga utbudet av turisttjänster. Efterfrågan på dessa var god till följd av att turistnäringens återhämtning efter pandemin underlättades tack vare den livliga inrikesturismen under sommarmånaderna. Detta framgick som exempelvis flitig användning av de gemensamma webbplatserna och applikationen Outdooractive, vilket gav stor synlighet för företagen som deltog i projektet.


keessa on tullut näkyvästi esille, miten laajasti matkailu koskettaa eri toimialoja. Hanke onkin täydentynyt matkan varrella uusilla toimijoilla, joista yhtenä esimerkkinä ovat kulttuurialan yrittäjät. He ovat tuoneet mukanaan uusia sisältöjä, kun matkailijoille on tuotteistettu lisää matkailupalveluita. Vuoden 2021 loppuun mennessä hankkeen aikana oli perustettu yli 20 uutta matkailualan yritystä. Pandemiasta huolimatta yhteisiä työpajoja ja valmennuksia onnistuttiin järjestämään yli 20 kappaletta, ja niihin osallistui yli 400 henkilöä. Hankkeessa mukana oleville yrityksille suunnattu kysely osoitti, että yritykset pitävät hanketta tärkeänä ja heille hyödyllisenä monestakin syystä. Koska hankkeessa on syntynyt laaja matkailualan toimijoiden verkosto, se on esimerkiksi auttanut yrityksiä suunnittelemaan yhteisiä tuotepaketteja. Lisäksi yritykset pitivät erittäin tärkeänä hankkeen roolia yhteishengen ja vertaistuen vahvistajana. Lähes sata prosenttia vastaajista toivoikin, että vastaavanlaisia hankkeita järjestettäisiin jatkossakin. Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hankkeessa esiin nousseista tarpeista on syntynyt useita uusia matkailuhankkeita, joista yksi on ollut Retkibussi Keski-Pohjanmaa-hanke.

Projektets huvudsakliga målgrupp är företag, och i projektet har det tydligt förts fram hur många olika branscher som berörs av turismen. Projektet har under sin gång kompletterats med nya aktörer, av vilka företagare inom kulturbranschen kan nämnas som exempel. De har bidragit med nytt innehåll när ytterligare turisttjänster har produktifierats för resenärerna. Vid utgången av 2021 hade drygt 20 nya turistföretag grundats under projektets gång. Trots pandemin lyckades vi ordna mer än 20 gemensamma workshops och coachningar, och i dessa deltog drygt 400 personer. Av enkäten för företagen som deltog i projektet framgick det att företagen anser att projektet är viktigt och av olika orsaker för nytta med sig för dem. I projektet bildades ett omfattande nätverk av aktörer inom turistbranschen, och därför har projektet varit till hjälp för företag till exempel då det gäller att planera gemensamma produktpaket. Företagen ansåg dessutom att projektets roll då det gällde att stärka lagandan och kamratstödet var mycket viktig. Nästan hundra procent av respondenterna önskade också att liknande projekt skulle ordnas även i fortsättningen. Utifrån de behov som dök upp i projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten skapades många nya turismprojekt, och ett av dessa var projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa.

Retkibussi palveli lähimatkailua

Utflyktsbussen betjänade närturismen

R

etkibussi kuljetti kesällä 2021 juhannuksesta elokuun alkupuolelle matkailijoita luontomatkailukohteisiin Keski-Pohjanmaalla. Retkibussi Keski-Pohjanmaa-hanke rahoitettiin Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella ja Keski-Pohjanmaan kuntien kuntarahaosuuksilla. Runkoreittejä oli kaksi. Reitit kattoivat alueen merkittävimmät luontokohteet, kuten Ohtakarin ja Öjan kalastajakylät dyyneineen ja retkeilyreitteineen sekä Salamajärven kansallispuiston ja Kaustisen kulttuurialueen. Hyvän palautteen saanutta palvelua käyttivät niin muualta Kokkolaan saapuneet matkailijat kuin paikalliset asukkaat. Kolmannes matkustajista oli alle 12-vuotiaita lapsia, ja noin 10 prosentilla matkustajista oli mukanaan polkupyörä.

M

ellan midsommar och början av augusti 2021 transporterade utflyktsbussen turister till naturturismdestinationer i Mellersta Österbotten. Projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa genomfördes genom ERUF-finansiering som beviljades av Mellersta Österbottens förbund och kommunbetalningsandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten. Det finns två stamrutter. Rutterna innefattade områdets främsta naturdestinationer, till exempel fiskebyarna Ohtakari och Öja med sina sanddyner och utflyktsstråk samt Salamajärvi nationalpark och Kaustby kulturområde. Tjänsten fick god respons och anlitades av såväl resenärer från andra ställen än Karleby som de lokala invånarna. En tredjedel av resenärerna var barn under 12 år, och cirka 10 procent av resenärerna tog med sig en cykel. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

17


Kuvassa ylärivissä vasemmalta / På bilden i övre raden från vänster Future Cleantech Solutions -hankeryhmä / -projektgruppen: Jon Moraeus, Ylva Billing, Peter Hedman, Lasse Pohjala, Nora Birkman Neunstedt (KOSEKin FCS-hankeasiantuntija / KOSEKs FCS-projektexpert), Sanna Näsström, Maria Lidberg, Triinu Varblane, Nina Rismalm, Mauritz Knuts, Reija Harlamow (KOSEKin FCS-projektivastaava / KOSEKs FCS-projektansvariga), Jeanette Holmlund de Miranda. Kuvasta puuttuvat / På bilden saknas Jenny Åkermark, Jenny Björs, Peter Sundberg, Sanna Orellano, Johannes Lövdahl, Peter Hellström ja / och Kjell-Owe Ahlskog. Kuva / bild: Jonas Westling

Future Cleantech Solutions -hanke vahvisti kestävää kehitystä Merenkurkun alueella

T

oimintavuoden aikana päättyi kolmivuotinen Future Cleantech Solutions-hanke, jonka tavoitteena oli vahvistaa Merenkurkun alueen kestävää kehitystä luomalla cleantech-yrityksille edellytyksiä hyödyntää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Hanke toteu-

18

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

Genom projektet Future Cleantech Solutions stärktes den hållbara utvecklingen inom Kvarkenområdet

U

nder verksamhetsåret slutfördes det treåriga projektet Future Cleantech Solutions där målet var att stärka Kvarkenområdets hållbara utveckling genom att skapa förutsättningar att utnyttja nya affärs- och samarbetsmöjligheter för cleantech-företag. Projektet genomför-


tettiin yhteistyössä alueellisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n Interreg Botnia-Atlantica-ohjelman tuella. Hankkeen painopisteenä oli hyödyntää niitä uusia mahdollisuuksia, jotka syntyvät alueella etabloitumisten ja investointien kautta, pääasiassa energian, kestävien älykaupunkien, biotalouden ja kemian osa-alueilla. Hankeryhmä pyrki toiminnallaan vahvistamaan suurtoimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten välistä arvoketjua. Hankkeen toimintaan kuului kehittää tapoja jakaa käytännön yritystietoja, tukea konkreettista rajat ylittävää yhteistyötä sekä vahvistaa uutta ja olemassa olevaa klusteriyhteistyötä. Hankkeen puitteissa oltiin yhteydessä yli 300 yritykseen ja organisaatioon, tasapuolisesti molemmin puolin Merenkurkkua, ja järjestettiin kolmen vuoden aikana kaikkiaan 19 eri tapahtumaa, sekä digitaalisesti että fyysisesti. Toimintavuoden 2021 maaliskuussa toteutettiin Future Sustainable Workplaces -webinaari, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta kestävistä työpaikoista ja inspiroida yritysjohtajien ja poliittisten päättäjien välisen keskustelun myötä pk-yrityksiä huomioimaan kestävät ratkaisut omassa työssään. Englanniksi järjestetty virtuaalitilaisuus keräsi useita satoja osallistujia. Osana tilaisuutta järjestettiin palkintogaala, jossa julkaistiin ensimmäistä kertaa valittu Pohjanmaan Vuoden tasa-arvoyritys.

des i samarbete med regionala organisationer och företag med stöd ur EU:s Interreg Botnia-Atlantica-program. Prioriteringen i projektet var att utnyttja de nya möjligheter som skapas i regionen genom etableringar och investeringar, i synnerhet inom sektorerna energi, hållbara smarta städer, bioekonomi och kemi. Projektgruppen hade som mål att genom sitt arbete stärka värdekedjan mellan de stora aktörerna samt de små och medelstora företagen. Projektarbetet omfattade att utveckla metoder för att dela praktisk företagsinformation, stödja konkret gränsöverskridande samarbete samt stärka nytt och pågående klustersamarbete. Inom ramen för projektet kontaktade vi mer än 300 företag och organisationer, opartiskt på vardera sidan av Kvarken, och ordnade under treårsperioden totalt 19 olika evenemang, både digitala och fysiska. Under verksamhetsåret 2021 ordnade vi i mars webbinariet Future Sustainable Workplaces i syfte att utvidga kännedomen om hållbara arbetsplatser och genom diskussioner mellan företagsledare och politiska beslutsfattare inspirera små och medelstora företag att beakta hållbara lösningar i sitt arbete. Det virtuella evenemanget ordnades på engelska och hade flera hundra deltagare. Som en del av evenemanget ordnades en prisgala där vi kungjorde det för första gången valda Årets jämställdhetsföretag i Österbotten.

KIP:n toimijoita virtuaalivierailulla

KIP-operatörer på virtuellt besök

Hankkeen järjestämän KIP goes North Sweden -virtuaalivierailun kautta Kokkola Industrial Parkin verkostotyöryhmät kävivät virtuaalivierailulla Skellefteåssa, Uumajassa ja Örnsköldsvikissä toukokuun lopulla. Vierailijat pääsivät tapaamaan virtuaalisesti yritysten ja organisaatioiden edustajia, jotka kertoivat teollisista aloitteistaan ja Pohjois-Ruotsissa tapahtuvasta urbaanista kehityksestä. Kaksipäiväisessä Bioeconomy Co-creation -tapahtumassa keskityttiin Suomessa ja Ruotsissa biotalouden parissa toimiviin suuryrityksiin. Metsä Spring, Metsä Board Husum, RISE Research Institutes of Sweden ja Walki Oy kertoivat ajankohtaisista investoinneistaan ja tulevaisuuden tarpeistaan. Tapahtumassa kuultiin myös esittelyt suomalaisilta ja ruotsalaisilta pk-yrityksiltä. Molemmat tapahtumapäivät päättyivät verkostoitumistilaisuuksiin, joissa osallistujat pääsivät tapaamaan toisiaan virtuaalialustalla. Future Sustainable Leadership -tapahtumassa lokakuussa käsiteltiin puolestaan luennoitsija Ulrika Sedinin

Genom det virtuella besöket KIP goes North Sweden som ordnades av projektet gjorde Kokkola Industrial Parks nätverksarbetsgrupper ett virtuellt besök i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik i slutet av maj. Besökarna fick virtuellt träffa företags- och organisationsföreträdare som berättade om sina industriinitiativ och den urbana utvecklingen i norra Sverige. Under det två dagar långa Bioeconomy Co-creation-evenemanget fokuserade man på storföretag inom bioekonomi i Finland och Sverige. Metsä Spring, Metsä Board Husum, RISE Research Institutes of Sweden och Walki Oy berättade om sina aktuella investeringar och framtida behov. Evenemanget innefattade också presentationer av små och medelstora företag i Finland och Sverige. Båda evenemangsdagarna avslutades med nätverksmöten där deltagarna fick träffa varandra genom en virtuell plattform. Under evenemanget Future Sustainable Leadership i oktober behandlades i sin tur hållbart ledarskap under ledning av föreläsaren Ulrika Sedin. Hennes föreläsningsteman omKOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

19


johdolla kestävää johtajuutta. Hänen puheenvuoronsa aiheina olivat stressi ja toimituskyky, ja se herätteli ajattelemaan kestävyyden kytköstä tehokkuuteen ja kannattavuuteen sekä tapoja, joilla oman ja työyhteisön vastuullisuutta voidaan lisätä. Tilaisuus tarjosi myös työkaluja johtamiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Luentoa seurasi kaksi pk-yrityksille suunnattua interaktiivista pienryhmäkeskustelua, joita veti henkinen valmentaja ja yrityskehitykseen ja tulosorientoitunut keskustelunvetäjä Jon Moraeus FCS-hankkeesta. Tasa-arvon ja osallisuuden edistämistä pidettiin myös tärkeänä osana kaikissa hanketoimissa. Tähän liittyen toteutettiin syksyn 2021 aikana hankkeen toimeksiannosta nykytilakartoitus Merenkurkun cleantech-yritysten tasa-arvotilanteesta suomalaisen ja ruotsalaisen konsulttiyrityksen yhteistyössä. Hankeaikana aikaansaadut tulokset esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa Uumajassa marraskuun lopussa, jossa myös lanseerattiin hankkeen tuottama opas, johon hankkeen opit on kerätty. Sen tarkoituksena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla paikallisten investointien mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Opas on suunniteltu sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville, että myös elinkeinoelämän organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea paikallista yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä. Opas ja tasa-arvokartoituksen tuloksia esittelevät raportti löytyvät molemmat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi KOSEKin nettisivuilta ja ovat lisäksi myös saatavilla printattuna versiona.

fattade stress och funktionsförmåga, och det väckte tankar om hållbarhetens koppling till effektivitet och lönsamhet, samt olika metoder för att utvidga det egna ansvarstagandet och arbetsgemenskapens ansvarstagande. Under evenemanget presenterades också verktyg för ledarskap i en ständigt föränderlig värld. Föreläsningen följdes av två interaktiva smågruppsdiskussioner för små och medelstora företag under ledning av den mentala coachen och företagsutvecklings- och resultatorienterade diskussionsledaren Jon Moraeus från FCS-projektet. I alla projektaktiviteter ansågs det också vara viktigt att främja jämställdhet och inkludering. I anslutning till detta genomfördes hösten 2021 på uppdrag av projektet och i samarbete med ett finländskt och ett svenskt konsultföretag en kartläggning av status för jämställdhetssituationen hos cleantech-företagen i Kvarkenområdet. De resultat som uppnåddes under projektets gång presenterades under projektets avslutande seminarium i Umeå i slutet av november. Då lanserades också den av projektet producerade guiden där lärdomarna från projektet har samlats. Syftet med denna är att hjälpa små och medelstora företag då det gäller att så effektivt som möjligt utnyttja möjligheterna som de lokala investeringarna ger. Guiden är planerad för såväl medarbetare hos små och medelstora företag som också näringslivsorganisationer som vill främja och stödja lokalt företagande och hållbar utveckling. Guiden och rapporten om jämställdhetskartläggningens resultat finns på finska, svenska och engelska på KOSEKS webbplats och dessutom tillgängliga i tryckt form.

Future Cleantech Solutions hanketta yhteistyössä toteuttivat 1.1.2019-31.12.2021 hankkeen hallinnoijana toiminut Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsvikin kunta, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys ja Kokkolanseudun Kehitys yhdessä Uumajan, Skellefteån, Örnsköldsvikin, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien sekä energiayhtiö Skellefteå Kraftin ja Umeå Energin kanssa. Rahoituksesta tuli 60 % Interreg Botnia-Atlantica-ohjelmasta, jonka lisäksi rahoituksesta vastasivat Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten ja Region Västernorrland sekä aiemmin mainitut hanketoteuttajatahot.

Future Cleantech Solutions-projektet genomfördes 1.1.2019-31.12.2021 i samarbete mellan projektadministratören Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Teknologicentret Merinova, Vasaregionens utveckling och Karlebyregionens utveckling samt Umeå, Skellefteå, Örnsköldsviks, Vasa och Karleby städer, energibolaget Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Av finansieringen kom 60 procent ur Interreg Botnia-Atlantica-programmet, för resten svarade Österbottens förbund, Region Västerbotten och Region Västernorrland samt de ovan nämnda projektgenomförarna.

20

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021


Kestävä energiataloutta edistämässä

L

okakuussa päättynyt Biolit-hanke keskittyi kuluneen vuoden aikana kiertotalouteen sekä energiamurroksen tuomiin haasteisiin. Hanke mahdollisti Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP) toteutetun energiakatselmuksen, jossa selvitettiin, miten KIP:n alueella voidaan edistää energiakiertotaloutta. Suurteollisuusalue on kehittynyt vuosikymmenien aikana merkittäväksi kierto- ja energiakiertotalouden keskittymäksi, jonka toimijat hyödyntävät alueen muiden yritysten tai omien prosessiensa sivuvirtoja sekä hukkalämpöä. Selvitys osoitti, että KIP:n yritykset hyödyntävät tehokkaasti hukkalämpövirtauksia, mutta että alueella on edelleen runsaasti potentiaalia kehittyä entistä vahvemmaksi kierto- ja energiatalouden kokonaisuudeksi. Raportti on hyvä tietopaketti sijoittumispaikkaansa etsiville yrityksille. Biokaasu ja biohiili ovat osa kestävää energiantuotantoa. Biolit-hanke oli toteuttamassa myös selvitystä, jossa kartoitettiin biohiilimarkkinan potentiaalia Kokkolan alueella. Kokkolan kaupunki esimerkiksi suunnittelee biohiilen käyttöä hulevesien puhdistamisessa. Hankkeen päätyttyä sen projektipäällikkö siirtyi onnistuneesti hyödyntämään kiertotalousosaamistaan kansallisella tasolla, valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan palvelukseen.

Hållbar energihushållning främjas

D

et i oktober avslutade Biolit-projektet fokuserade under det gångna året på cirkulär ekonomi samt på utmaningarna som energiövergången förde med sig. Inom Karleby storindustriområde (KIP) banade projektet väg för en energiöversyn där man undersökte hur cirkulär energiekonomi kunde främjas inom KIP:s område. Under flera decennier har storindustriområdet utvecklats till en betydande koncentration för cirkulär ekonomi och cirkulär energiekonomi där aktörerna utnyttjar sidoflöden och spillvärme från processerna hos områdets övriga företag eller från sina egna processer. Undersökningen visade att KIP:s företag effektivt utnyttjar spillvärmeflöden, men att området fortfarande har stor potential att utvecklas till en enhet inom cirkulär ekonomi och cirkulär energiekonomi. Rapporten är ett bra informationspaket för företag som söker en placeringsort. Biogas och biokol är en del av hållbar energiproduktion. I Biolit-projektet hade man också för avsikt att genomföra en undersökning för att kartlägga biokolmarknadens potential i Karlebyregionen. Karleby stad planerar till exempel att använda biokol för att rena dagvatten. När projektet avslutades övergick projektledaren framgångsrikt i det statliga bolaget för hållbar utveckling Motivas tjänst där han kan omsätta sin kompetens gällande cirkulär ekonomi på nationell nivå. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

21


Tapahtumia 2021 / Händelser 2021 Listaukseen on koottu KOSEKin itse tai osittain järjestämiä tapahtumia ja messuosallistumisia. Vuonna 2021 suuri osa tapahtumista järjestettiin virtuaalisesti. Förteckningen innehåller evenemang och mässor som helt eller delvis har ordnats av KOSEK. År 2021 ordnades en stor del av evenemangen virtuellt.

21.1.

#ReittienKP: Johku kauppapaikka-/verkkosivupaja

23.-24.1. #ReittienKP: Tuotteistamis- ja Johku kauppapaikka-/verkkosivupaja 8.2.

#ReittienKP: Verkkosivu ja markkinointityöpaja

9.2.

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Mecco-hanke ja KOSEKin uusi tj Timo Lahtinen esittäytyvät

18.2.

MicroENTRE-tapaaminen: Osaamisen johtaminen ja osaamisen merkitys menestymiselle

19.2.

#ReittienKP: Kulttuurimatkailun tuotteistamispaja ryhmä I

20.2.

#ReittienKP: Kulttuurimatkailun tuotteistamispaja ryhmä II

21.2.

#ReittienKP: Kulttuurimatkailun tuotteistamispaja ryhmä III

16.3.

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Microentre-yritysverkostotoiminta sekä Hallitukset töihin! -hanke esittäytyvät

17.3.

FCS: Future Sustainable Workplaces, arranged by Future Cleantech Solutions

18.3.

#ReittienKP: Teemalliset tuotteistamispajat, Kuule meren kutsu!

19. - 20.3. #ReittienKP: Teemalliset tuotteistamispajat, Salamajärven kansallispuisto 24.3.

#ReittienKP: Teemalliset tuotteistamispajat, Soiva luonto!

25.3.

MicroENTRE-tapaaminen: Taloushallintoa yrittäjille

29.3.

#ReittienKP: Doerz valmennus

30.3.

#ReittienKP: Teemalliset tuotteistamispajat, Lestijoen tarina

6.4.

REACT EU lisärahoitus pk-yrityksille - infotilaisuus

20.4.

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Yritysesittely - Muoviitala

28.4.

Kokkolan kaupungin, KOSEKin ja yrittäjien virtuaaliset aamutapaamiset

6.5.

Wärtsilä goes North Sweden

7.5.

Tervatynnyri-pitchauskilpailu

10.5.

Tietoa kustannustuesta -infotilaisuus

19. - 21.5. #ReittienKP: Verkostointivaellus, Peuranpolku

22

20.5.

FCS: KIP goes North Sweden

25.5.

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Yritysesittelyt - Katering13 ja Perhon Eräelämykset

26.5.

Virtuaalinen yrittäjäaamu - aiheena kaupunkikeskustan kehittämisen tilannekatsaus

2. - 3.6.

FCS: Bioeconomy Co-Creation

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021


3.6.

#ReittienKP: Johku kauppapaikka-/verkkosivupaja

22.6.

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Yritysesittelyt - Ehtasauna ja Wood-Make Center

30.6.

Virtuaalinen yrittäjäaamu - aiheena osaavan työvoiman saatavuus

2.9.

#ReittienKP: Valokuvaus ja videokuvaus omalla matkapuhelimella suunnittelusta toteutukseen valmennus

4.9.

#ReittienKP: Saariston luonto ja erämessut, Keski-Pohjanmaa osasto

8.9.

Virtuaalinen yrittäjäaamu / Uusi kaupunkistrategia

14.9.

#ReittienKP: Johku kauppapaikka-/verkkosivupaja

17. - 19.9. #ReittienKP: Retkelle messut, Jyväskylä, Keski-Pohjanmaa osasto 4.10.

#ReittienKP: Yhteiset matkapaketit ja markkinointikokeilut työpaja

7.10.

FCS: Future Sustainable Leadership

8.10.

FCS: Future Sustainable Leadership TALKS

12.10.

FCS: Future Sustainable Leadership TALKS

12.10.

#ReittienKP: Matkailun yhteistyöpäivä

13.10 & 14.10. 14.10.

Rakenna Unelmien Liiketoiminta Verkkokursseilla -koulutus

Perhon kunnanjohtajan etätreffit: Yritysesittely - Perhon Talouskauppa 90v

14. - 15.10. #ReittienKP: Valokuvaus ja videokuvaus omalla matkapuhelimella suunnittelusta toteutukseen valmennus 29.10.

Logistiikan ajankohtaiset

2.11.

Omistajanvaihdoskonferenssi 2021

2. - 5.11.

#ReittienKP: Erilaisten ja erikoisten elämysten opintomatka, Naantali-Sauvo-Kemiö

3.11.

Hankintakoulutus virkamiehille ja yrittäjille

15.11.

Kokkola Material Week - Opening Seminar

16.11.

Kokkola Material Week - Industry Meeting Point

24.11.

#ReittienKP: Kulttuuri ja matkailu kohtaa tuotteistamispaja

30.11.

FCS: Future Cleantech Solutions loppuseminaari Uumajassa

30.11.

#ReittienKP: Matkailuyrittäjän taloushallinto

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

23


Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2021 2021

2020

LIIKEVAIHTO

916 759,89

719 019,13

OMSÄTTNING

Liiketoiminnan muut tuotot

390 563,92

352 022,11

Övriga rörelseintäkter

Materiaalit ja palvelut

-193 489,35

-116 990,99

Material och tjänster

Henkilöstökulut

-773 474,15

-688 107,57

Personalkostnader

-1 794,32

-2 392,42

-338 369,38

-263 472,73

196,61

77,53

-196,61

-77,53

0,00

-0,00

Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Voitto (-tappio) ennen tilin-

Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst (-förlust) Finansiella intäkter och kostnader Vinst (-förlust) före boksluts-

päätössiirtoja ja veroja

dispositioner och skatter

Tuloverot

-11,35

-320,09

Direkta skatter

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

-11,35

-320,09

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

24

Avskrivningar

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

(-FÖRLUST)


Tase / Balansräkning 31.12.2021 VASTAAVAA

2021

2020

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet

5 382,95

7 177,27

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar

Sijoitukset

527 525,79

527 946,26

Placeringar

Pysyvät vastaavat yhteensä

532 908,74

535 123,53

Bestående aktiva

VAIHTUVAT VASTAAVAT

RÖRLIGA AKTIVA

Saamiset yhteensä

336 407,91

338 424,94

Fordringar

Rahat ja pankkisaamiset

201 769,62

310 173,89

Kassa och bank

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

538 177,53

648 598,83

RÖRLIGA AKTIVA

1 071 086,27

1 183 722,36

VASTAAVAA

AKTIVA

VASTATTAVAA

2021

2020

OMA PÄÄOMA

PASSIVA EGET KAPITAL

Osakepääoma

50 000,00

50 000,00

Aktiekapital

SVOP-rahasto

386 551,13

386 551,13

SVOP-fond

18 075,98

18 396,07

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä

-11,35

-320,09

454 615,76

454 627,11

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (-förlust) Eget kapital

VIERAS PÄÄOMA

FRÄMMANDE KAPITAL

Lyhytaikainen yhteensä

616 470,51

729 095,25

Kortfristiga

Vieras pääoma yhteensä

616 470,51

729 095,25

Främmande kapital

1 071 086,27

1 183 722,36

VASTATTAVAA

PASSIVA

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

25


KOSEKin organisaatio

KOSEKs organisation

K

K

Hallituksen jäsenet v. 2021 Styrelsemedlemmar år 2021

KOSEKin toimitusjohtaja

okkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK on 19.9.2002 perustettu, Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan (1.1.2019 alkaen) omistama kehitysyhtiö. KOSEK vastaa Kokkolan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta ja yritysten tarvitsemista palveluista. KOSEK kehittää alueen yrityksiä ja toimialoja, edistää kansainvälisyyttä sekä palvelee omistajanvaihdoksissa. Tuemme yrityksiä kasvussa ja investoinneissa uusien työpaikkojen luomiseksi. Viestimme Kokkolan vahvuuksista yritysten sijoittumispaikkana ja liiketoimintaympäristönä. Toimimme yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja TE-palveluiden kanssa osaavan henkilöstön saamiseksi ja monipuolisen koulutuksen tarjoamiseksi. KOSEK palvelee ja kehittää yrityksiä ja aluettamme, ja alueen yrityksille neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Laajat verkostomme mahdollistavat monipuolisen kontaktipinnan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vesa Pihlajamaa puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande Olli Lindqvist Eija Pienimäki (17.8.2021 saakka) Janne Jukkola Linda Boberg-Santala Lauri Laajala

26

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2021

arlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK grundades 19.9.2002 och är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun (från och med 1.1.2019). KOSEK ansvarar för att genomföra Karlebys näringsprogram och för de tjänster som företagen behöver. KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationalisering och betjänar vid ägarbyten. Vi stöder företag i tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi kommunicerar om områdets styrkor som placeringsort och affärsmiljö för företag. Vi samarbetar med utbildningsorganisationer, det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen och arbets- och näringstjänsterna för att få kunnig personal och för att erbjuda mångsidig utbildning. KOSEK betjänar och utvecklar företag och vår region, och rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för företagen. Våra omfattande nätverk möjliggör en mångsidig kontaktyta regionalt, nationellt och internationellt.

Verkställande direktör för KOSEK KOSEKin toimitusjohtajana on toiminut Timo Lahtinen 11.1.2021 alkaen. Timo Lahtinen har sedan 11.1.2021 verkat som KOSEK:s verkställande direktör.


KOSEKin henkilöstö 2021 KOSEKs personal 2021 Timo Lahtinen toimitusjohtaja

Janne Vähäkangas yrityskehittäjä

Nora Birkman Neunstedt projektiasiantuntija

Leila Pirttimäki hallinto- ja taloussihteeri

Anne Koskinen yrityskehittäjä, Perho

Janne Keränen projektipäällikkö (20.8.2021 saakka)

Sabina Storbacka yrityskehittäjä

Ole Gustafsson yrityskehittäjä (30.6.2021 saakka)

Titta Tilvis tapahtumakehittäjä (11.11.2021 alkaen)

Sami Viljanen yrityskehittäjä

Reijo Kinnunen yrityskehittäjä (28.2.2021 saakka)

Kari Huhta yrityskehittäjä

Mari Keiski projektipäällikkö

Pekka Pohjola yrityskehittäjä

Reija Harlamow projektipäällikkö

Matthew Mendy työnetsijä, Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu (22.11.2021 alkaen)

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2021

27


KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY KARLEBYNEJDENS UTVECKLING AB

FRISTYLE • 2022

Kauppatori 5 Salutorget 67100 Kokkola - Karleby Puh./Tfn. (06) 824 3400 info@kosek.fi www.kosek.fi