Hetkessä 2020

Page 1

FR E SHI N SI D O SRY HM Ä LE HTI 2 02 0

Osuuskauppa Hämeenmaa uskoo yhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen s. 14

Älä heitä hyvää ruokaa pois s. 10

Ruokatrendit tienviittoina kestävämpään tulevaisuuteen s. 4

K-Supermarket Ratina hurmaa monipuolisuudellaan

s. 8


Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Ruokatrendit tienviittoina kestävämpään tulevaisuuteen Ilmastoahdistus ja henkilökohtainen hyvinvointi kirittävät muutosta 6

Tuotekehitys luo uusia maailmoja Lähtökohtina makuinnovaatiot, arjen helppous sekä terveellisyys ja hyvinvointi

8

K-Supermarket Ratina hurmaa monipuolisuudellaan Yhteistyöllä koviin tuloksiin

10

Älä heitä hyvää ruokaa pois Suunnittelulla ja arkea helpottavilla ratkaisuilla vähennät hävikkiä

12

Täyden kympin Hetki Ensimmäinen vuosikymmen oli muutosten ja kasvun aikaa

14

Osuuskauppa Hämeenmaa uskoo yhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen Hyvä keskusteluyhteys ja toimiva kokonaisuus ratkaisee

15

Fresh Pro huolehtii Horeca-alan ammattilaisista Konsepti- ja reseptiikkaosaaminen ratkaisuna monen keittiön haasteisiin

20

Kestävämpi on parempi Freshin vastuullisuusohjelma tekee näkyvämmäksi jatkuvat toimenpiteet ja tavoitteet

22

Muutos olen minä Yksi ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin avaintaisteluista käydään keittiössä

24

Kulttuuri kantaa freshiläisiä Fresh spirit eli vahva yhteishenki on tärkeintä

29

Tehokas toimitusketju on Freshin moottori Tapahtumaketjussa on valtava määrä ihmisiä ja automaatiota

F R ES HIN SI DO SRYHM ÄLEHT I 202 0 Julkaisija

2

Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö

Painopaikka

www.fresh.fi

Forsberg Printed Communication Oy Ab 2019

Päätoimittaja

Graafinen suunnittelu ja taitto

Piia Uusi-Kakkuri | piia.uusi-kakkuri@fresh.fi

Tiina Luonua | tiina@luonua.com


Hetkestä kiinni!

M

erittäin vahva. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme kasvaneet, joka on vaatinut meiltä paljon investointeja ja uuden

eillä kaikilla on omat hetkemme, johon

oppimista. Olemme rakentaneet uuden tehtaan, logis-

olemme tarttuneet, joista voimme iloita

tiikkakeskuksen, digitalisoineet ja automatisoineet.

ja myös nostalgisesti niitä muistella. Oma

Tärkeimpänä kasvun tekijänä on kuitenkin ollut valikoi-

koulun aloitus, rippikoulu, harrastukset, opiskelun aloi-

miemme ja tuotteidemme kehitys, uudet maut ja toimi-

tus, valmistuminen, häät, lapsen syntymä, ensimmäinen

vat pakkaukset. Tulemme jatkossakin aktiivisesti lansee-

työpaikka ja monet muut asiat. Olemme uskoneet, luotta-

raamaan uusia tuotteita ja konsepteja, jotka helpottavat

neet tulevaan ja tarttuneet hetkeen

kuluttajan arkea ja luovat hyvinvointia.

Meidän Hetki koitti helmikuussa 2010, jolloin lippu-

Hetki tuotteiden ensimmäiset kymmenen vuotta

laivatuotteemme LounasHetki lanseerattiin. Toimme

ovat olleet sangen mieleenpainuvaa aikaa. Markkina

markkinoille täysin uuden brändin, sekä salaatin aivan

on muuttunut, kilpailijoita on tullut ja mennyt. Tällä

uudentyyppisessä pakkauksessa. Hiljalleen Pohjanmaan

hetkellä kilpailijakentässämme ei ole samoja kilpaili-

paikallisesta toimijasta kasvoi koko valtakuntaan tuoreita

joita, kuin vuosikymmen sitten. Tämä kertoo mielestäni

salaatteja toimittava Fresh Servant.

siitä, että olemme ainoana toimijana pystyneet aidosti

Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon onnistumisia,

pitkäjänteisesti kehittämään markkinaa ja yhteistyötä

joissa Fresh on hakenut omaa tietään rohkean tekemisen

asiakkaidemme kanssa. Visiossamme on olla asiakkai-

kautta; laajentunut, oppinut ja kehittynyt kaikin tavoin.

den ykkösvalinta tarjoomassa, jossa hyvinvointi ja arjen

Sanomattakin on selvää, että menestys ja kasvu on tullut

helpottaminen yhdistyvät ruokaan ja ruokaratkaisuihin.

hyvien ihmisten kautta: freshiläisten into ja osaaminen on se kaikkein tärkein osa yrityskulttuuriamme. Kun aloitimme 10 vuotta sitten, ”Fresh-perheessä” oli 60 jäsentä. 2020-luvulle käännyttäessä meitä on jo

Haluamme palvella asiakkaitamme uudelleen ja paremmin. Lupaamme, mitä teemme ja teemme mitä lupaamme. Olemme päättäneet tarttua seuraavaan ruoan revo-

melkein 500. Meillä on töissä 28 eri kansallisuutta, joka on

luution hetkeen ja tulemme ensi vuonna lanseeraamaan

meidän suuri voimavara. Erilaiset ihmiset antavat laajaa

useita mielenkiintoisia tuoteuutuuksia ja samalla vahvis-

perspektiiviä elämään ja laajentavat maailmankuvaa. Sen

tamaan nykyisten valikoimien tarjontaa.

lisäksi olemme pitkäjänteisesti rakentaneet yrityksemme kulttuuria vahvoille arvoillemme, jotka ovat Terveelli-

Terveisin,

syys ja hyvinvointi, Yhdessä onnistuminen, Vastuullisuus ja Innostava ilmapiiri. Auttamisen kulttuuri on meillä

Sami Haapasalmi, toimitusjohtaja

3


Tuotepäällikkö Elina Välisaari, markkinointipäällikkö Arja Sarre sekä tuotekehitys- ja markkinointipäällikkö Kristiina Niemi inspiroivien suunnitelmien äärellä

Ruokatrendit tieviittoina kestävämpään tulevaisuuteen Ilmastoahdistus ja henkilökohtainen hyvinvointi kirittävät muutosta kohti kestävämpää lautasmallia – mitä kaupallisia mahdollisuuksia nykytilanne tarjoaa alan toimijoille? SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

SUOMALAISTEN RUOKAILUTOTTUMUKSET ovat

nousee esille lähes jokaisessa kuluttajatutkimuksessa.

nyt myllerryksessä, kun hiilipihi, terveellisempi ravinto

Ihmiset etsivät vaihtoehtoja lihalle ja vähentävät sen

nostaa jatkuvasti kurssiaan. Tutkimusjohtaja Suvi

käyttöä”, toteaa Luoma, jolla on 20 vuoden kokemus

Luoma Foodwest Oy:stä katsoo, että ruokailutottumuk-

alalta.

sissa koetaan nyt kenties historiallisia muutoksia. ”Kriittisyys lihankäyttöä kohtaan on yksi asia, joka

4

Ihmisten ruokakoreissa ja jääkaapeissa on nyt näkymättömänä ainesosana vastuullisuus. Luoman mukaan


vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat globaaleja megat-

Hänen mukaansa ihmisten hyviä pyrkimyksiä pitää edes-

rendejä, jotka lyövät väistämättä leimansa myös ruoka-

auttaa niin kotona kuin töissäkin, vaikka jokainen ravin-

teollisuuteen.

toon liittyvä valinta ei menisikään nappiin.

”Yritysten on pystyttävä vastaamaan kuluttajien odotuksiin ja vaatimuksiin, mikä ei aina ole helppoa.” Pellervon taloustutkimuksen (PTT) syyskuinen ennuste antaa lisäpontta Luoman sanoille: PTT:n

”Oleellista on edistää kasvisten osuuden kasvua arjen ruokavalinnoissa. Hyvinvointi on myös mielen hyvinvointia ja herkuillakin on oma osansa elämässä.”

mukaan lihan kokonaiskulutus kääntyy tänä vuonna

Individualismi ohjaa elämän rytmejä

laskuun Suomessa, yhtenä syynä kasvisten kulutuk-

Sarre katsoo, että myös perinteinen ruokailurytmi on

sen lisääntyminen ja kasvipohjaisten lihankorvikkeiden

nyt paineessa eli ikiaikainen aamiainen-lounas-päiväl-

ilmestyminen markkinoille.

linen-iltapala-kvartetti on vaarassa muuttua katoavaksi

Lisäksi PTT katsoo, että terveys- ja ympäristötietoi-

kansanperinteeksi. Esimerkiksi sinkut tai lapsettomat

suuden lisääntyminen kulutuspäätöksissä on kasvatta-

pariskunnat voivat syödä milloin huvittaa, sen paremmin

nut kasvipohjaisten tuotteiden markkinoita varsin vilk-

kelloon tai sivuilleen vilkuilematta. Välipalaistuminen

kaasti.

on jatkuvasti vahvistuva ja syventyvä trendi, Sarre arvioi.

Valmisruokaa terveyskärjellä

ruoan terveellisyydestä ja monipuolisuudesta ollaan sen

Tiedostavankaan kuluttajan vuorokauteen ei silti mahdu

sijaan laajasti kiinnostuneita.”

enempää kuin 24 tuntia. Ajasta on krooninen puute, mikä

”Ei ole enää yhtä muottia, joka sopii kaikille, mutta

Sarren mukaan valmiit ja puolivalmiit raaka-aineet

taas ohjaa ruokailutottumuksia kohti ”helpompaa ja

ovat vahvoilla markkinassa, joka korostaa helppokäyt-

nopeampaa”, toteaa Luoma. Mutta siinä missä ennen käsi

töisyyttä ja nopeutta – mutta tällöinkin laatu ratkaisee.

hamusi lihapiirakkaa tai pizzalättyä, nyt myös valmis-

”Tuoreus on erittäin tärkeä ajuri”, hän toteaa.

ruoka voi olla terveellistä elämäntapaa tukevaa. ”Kuluttajien käytöksessä on sisäänrakennettua risti-

Yksi askel kerrallaan

riitaa siinä mielessä, että he arvostavat aitoutta ja lähi-

Freshin markkinointi- ja TK-päällikkö Kristiina Niemi

ruokaa, mutta toisaalta suosivat myös helppoa ja nopeaa

uskoo hänkin pienten askelten pelikirjaan, jossa tietoi-

einestä.”

suutta nostamalla vaikutetaan ihmisten valintoihin.

Ristiriita selittyy sillä, että nykykuluttajan tarpeet ja

”Jatkuvasti pinnalla olevat ilmastoasiat ja lisääntynyt

fiilikset vaihtelevat tilanteesta toiseen. ”Tällöin ostetaan

kiinnostus omasta hyvinvoinnista johtavat parempiin

sitä tuotetta, joka sopii juuri siihen hetkeen.”

valintoihin ruokakaupassa”, hän uskoo.

Jos kerran kuluttaja on näin arvaamaton toimija,

Alan toimijoiden on vastattava tähän tarpeeseen

miten kummassa ruokatoimiala voi ennakoida, mitä

muutenkin kuin bulkkisalaattia vyöryttämällä: ”Kulut-

markkinassa tapahtuu seuraavaksi? – Luoma myöntää,

taja etsii ruokaelämyksiä ja kokeilee mielellään uusia

että kuluttajatottumusten pirstaloituminen heittää ison

makuja. Myös tuotteen visuaalisuus merkitsee paljon.”

haasteen alan teollisuudelle. ”Arvaamattomuutta lisää sekin, että auktoriteettien perinteisiä ravintosuosituksia ei aina enää kuunnella-

Miehet mukaan! Niemen mukaan nuoret, koulutetut kaupunkilais-

kaan, vaan ihmiset uskovat olevansa itse oman hyvin-

naiset ovat pitkälti muutoksen veturina, mutta myös

vointinsa parhaita asiantuntijoita. Puhutaan niin sano-

miehet ovat nostaneet profiiliaan tällä saralla. Esimer-

tusta täsmähyvinvoinnista.”

kiksi uudenlainen ”bioinsinööri”-miestyyppi voi hyvin-

Tee parempia valintoja Freshin markkinointipäällikkö Arja Sarre toteaa, että

kin vyöttää itsensä sykemittareilla ja punnita ruokaansa osana hyvin omakohtaista t&k-projektia. Hyvinvoinnista puhuttaessa onkin hyvä muistaa,

hyvinvointi ja helppous ovat nyt teemoja, jotka löytyvät

että erilaisiin kohderyhmiin vetoavat erilaiset teemat ja

monen alan toimijan strategiapapereista.

termit.

”Tähän kuuluu vahvasti se, että lihan kulutusta halu-

”Tarve tehdä omia, yksilöllisiä valintoja on suuri –

taan vähentää ja kasvisten lisätä. Myös hävikkiin puutu-

ja oma terveys arvotetaan korkealle”, toteaa Niemi, joka

taan nyt tiukemmin”, Sarre arvioi.

hänkään ei usko nihilistiseen, herkuttomaan linjaan.

Sarre ei kuitenkaan usko, että kuluttajaa mollaamalla ja syyllistämällä saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

”Ravintoasioissa kokonaisuus ratkaisee, niin kuin elämässä yleensäkin.”

5


Tuotekehitys luo uusia maailmoja Freshin tuotekehityksessä makuinnovaatiot ovat kaikki kaikessa – mutta kaupan hyllyyn päästäkseen täytyy uutuustuotteen läpäistä tiukka seula

”Tähtäämme mahdollisimman monipuoliseen valikoimaan ja siihen, että meillä on tarjota jotain ihan jokaiselle”, Fagernäs toteaa. Markkinointi ja TK-päällikkö Kristiina Niemi toteaa, että tämän päivän kuluttaja on makuvalinnoissaan rohkea, koska esimerkiksi matkailu ja ruokablogit ovat avartaneet monen kansalaisen ruokahorisonttia. ”Tämän vuoksi olemme tuoneet markkinoille rohkeasti makuja maailmalta, esimerkkinä LämminHetki Kanakebab, jossa maistuu itämaisittain maustettu jätticouscous, paahdettu kanakebab, tuore tomaatti ja babypinaatti”, Niemi kertoo.

Kuuntele kenttää Freshin tuotekehitys kerää jatkuvasti tietoa kaupan ketjuilta ja asiakaskentästä, jotta pystyy esittämään valistuneita arvauksia sen suhteen, mihin suuntaan kansalliset makunystyrät suuntautuvat lähiaikoina. Koekeittiössä

SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

pysytään tasaisen kiireisenä, Fagernäs paljastaa.

TUOTEKEHITYKSESSÄ LUOVITAAN eksoottisten,

Vain murto-osa niistä tulee ikinä myyntiin asti, ja näin

nousevien trendien ja vanhojen tuttujen ruokailutot-

sen pitääkin olla – haluamme tulla markkinoille vain

tumusten ristiaallokossa. Elintarvikeala elää uusiutu-

vahvimpien ideoiden ja parhaiden tuotteiden kanssa. ”

”Meillä on jatkuvasti monta tuotetta kehitysputkessa.

misesta siinä missä mikä tahansa muukin toimiala;

mentointia päivästä toiseen. Matkan varrella ymmärrys

klassikkotuotteet vuodesta toiseen. Tuotekehitys siis

karttuu sen suhteen, mikä toimii ja mikä ei. Kun lamppu

syväluotaa tietynlaista ”mahdollisuuksien maailmaa”

syttyy pään yläpuolella ja tuotedemo pelittää, lopputuote

ja avaa kuluttajalle ovia ja ikkunoita paikkoihin, joiden

voidaan saada kaupan hyllyyn hyvinkin nopeasti.

olemassaolosta he eivät edes tienneet. Tuotekehittäjä Fredrik Fagernäs kertoo, että Freshin

”Etenkin jos tuote tehdään tutuista raaka-aineista eikä se vaadi erikoispakkausta, ei esteitä nopealle lansee-

tuotekehityksen yhtenä tienviittana on arjen helppous:

raukselle ole”, Fagernäs vahvistaa. Tyypillisesti tuoteport-

nykyihmisellä on aina kiire, jolloin ruoka voi hyvinkin

foliota päivitetään kvartaaleittain, koska tämä sopii ketju-

olla ”express”.

jen aikatauluihin parhaiten.

”Toinen lähtökohta meillä on tietenkin terveellisyys ja hyvinvointi laajemminkin – haluemme tehdä ruokaa,

Reagoi nopeasti!

joka tekee hyvää.”

Kristiina Niemi toteaa, että ketjujen kanssa tehdään

Samalla Fresh asemoi itsensä sangen kutkuttavaan

tiivistä yhteistyötä, jotta uutuustuotteet saadaan nopeasti

lokeroon valmisruokasegmentissä: talon salaatit eivät

kuluttajien ulottuville. ”Prioriteettinä on se, että kun

rasvaa tihku, vaan tarjoavat sen aidosti vihreän vaihtoeh-

kaupalta tulee signaali, me pystymme toimittamaan.”

don. Freshin tuotteet eivät myöskään kärsi ”ylijalostuk-

Niemen mukaan lupaavia uusia tuotteita testataan

sesta”: salaattiainekset pestään, pilkotaan ja tarjoillaan

”strategisesti”: mitä enemmän kaupallisia odotuksia

kuluttajalle mahdollisimman tuoreina.

uutuuteen kohdistuu, sitä hartaammin sen kehitystyötä

Diversiteettiä hyllylle

nuotitetaan myös kuluttajien kommentteja keräämällä. Kokkitaustan omaava Fagernäs aloitti tuotekehi-

Fagernäs tietää, että tuotekehityksen pyrinnöt etenevät

tyksessä vuonna 2015. Hänen mukaansa työssä motivoi

mukavassa myötätuulessa: salaatti on hyvä valinta sekä

vapaus ja luovuus: on mielenkiintoista seurata trendejä ja

ihmisen että ilmaston kannalta ja esimerkiksi mediassa

tehdä sitten niihin nojaavia omia sovelluksia – tai keksiä

aihetta pidetään sopivasti lämpimänä. Trendin imussa

jotain aivan uutta.

voi kokeilla rohkeitakin vetoja, kuten vuoden 2018 lopulla lanseeratut Freshin lämpimät salaatit.

6

Tuotekehittäjän arki on tiivistä testausta ja doku-

toisaalta kuluttaja haluaa löytää kaupan hyllystä ne tietyt

”Tässä työssä kyllä pääsee kokemaan onnistumisen hetkiä.”


Tuotekehittäjä Fredrik Fagernäs motivoituu työnsä luovuudesta

7


Valmisruokavastaava Riina Aalto iloitsee tuoresalaattien kovasta kasvusta

Aktiivinen ote kantaa pitkälle K-Supermarket Ratina on saanut Freshin tuotteista todellisen ”vihreän piristysruiskeen”

Tapper ja Bodbacka muodostavat Freshin asiakaspalvelun ”tehoduon”, joka tekee yhteistyötä yli 400 päivittäistavarakaupan kanssa. Tämä tarkoittaa kovia reissupäiviä, sähköposti- ja puhelinrumbaa – mutta toisaalta virtaa saa juuri asiakkaista. Bodbacka toteaa, että kussakin asiakassuhteessa tavoite on yhteinen: miettiä ne keinot, joilla kauppias saa trimmattua liiketoimintaansa vielä parempaan kuosiin. ”Asiakkaat ovat myös vastaanottavaisia ja avoimia erilaisille kokeiluille”, Bodbacka kiittelee.

Suunnittele & toteuta! Voidakseen antaa kaupoille tasalaatuista ”tulitukea” tukea, Tapperilla ja Bodbackalla täytyy olla hyvä käsitys

SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST

markkinoista ja niiden kehityksestä. Työparilla on ”pelikirja”, joka yltää kuusi viikkoa eteenpäin – ja joka joustaa tarvittaessa, kun jotain yllätyksiä sattuu.

KENTÄLLÄ TILANTEET ja trendit vaihtelevat – mutta miten varmistetaan, että asiakas saa aina parasta mahdol-

Koko ajan pitää miettiä, mitä tapahtuu seuraavaksi”,

lista palvelua? - Iso osa Freshin ammattitaitoa on kuun-

toteaa Tapper.

nella ruokakauppiaita ja löytää ratkaisuja näiden kohtaa-

Tapper ja Bodbacka ovat puskeneet duunia yhdessä

miin ongelmiin. Asiakkuuspäällikkö Jarkko Tapper ja

elokuusta 2018 lähtien, jolloin Tapper tuli uutena

asiakaspalvelija Tina Bodbacka tietävät, että asiakasraja-

miehenä taloon. Parivaljakko kuvaa yhteistyötään hyvin

pinnassa toimiminen vaatii keskittynyttä, pitkäjänteistä

toimivaksi – samalle aaltopituudelle päästiin jo heti

asennetta:

kättelyssä. ”Luottamus on tässäkin se ykkösjuttu”, toteaa

”Asiakassuhteen kehittämisessä olennaista on aktiivinen yhteydenpito. Kun asiakassuhteelle antaa aikaa ja

8

”Suunnitelmallisuus on tässä työssä kaikki kaikessa.

Bodbacka. Päivittäisessä työssään tämä tehokaksikko miet-

huomiota, luottamus alkaa rakentua ja yhteistyö syven-

tii jatkuvasti, miten asiakkaalle voidaan tuottaa lisäar-

tyä”, toteaa Tapper.

voa Freshin tuotteiden avulla. Yksi tärkeä periaate on


Asiakkuuspäällikkö Jarkko Tapper ja asiakaspalvelija Tina Bodbacka ovat yksi Freshin tehokaksikoista

tekemisen ankkuroiminen numeroihin: kun jotain uutta kokeillaan, seurataan tarkasti myynnin kehitystä. ”Aina kun ollaan kauppojen kanssa tekemisissä, käydään kaikki luvut huolella läpi. Myynnin kehitys on jatkuvassa seurannassa – se on kaiken lähtökohta”, linjaa Tapper.

Ratina hurmaa monipuolisuudellaan Yksi uusi tulokas tehoduon ”tallissa” on K-Supermarket Ratina. Huhtikuussa 2018 ovensa avannut Tampereen laadukkain ruokakauppa sijaitsee uudessa Ratinan kauppakeskuksessa. K-Supermarket Ratinassa on tarjolla kauppahallitunnelmaa, laatuaterioita mukaan ja heti syötäväksi, yli 100 juustolajiketta ympäri maailmaa sekä leipiä ja leivonnaisia yhteensä yli 20:sta lähi- ja pienleipomosta (ja omasta uunista). Aina asiakaslähtöinen ruokakauppa lupaa täyttää vaativankin kuluttajan tarpeet ja seuraa tarkasti ruokatrendejä meiltä ja maailmalta. Valmisruokaosastosta vastaava Riina Aalto kertoo, että kaupassa piipahtaa paljon väkeä lounastunnilla – ja vastaavasti iltapäivällä,

huomaa että esimerkiksi rakennusmiehiä käy kaupassa

kun perheissä vaihdetaan vapaalle ja lähdetään kauppa-

paljon lounasaikaan – ja heistä moni nappaa Freshin

keskukseen.

salaatin mukaan”, tietää Riina Aalto. Eivätkä pelkästään

Aalto tietää, että ihmisten ruokailutottumuksissa tunnustetaan nyt väriä: vihreää. ”Tuoresalaattiateriat ovat meillä kovassa kasvussa”, vahvistaa Aalto. Freshin Hetki-salaattiaterioiden myynnin viimeaikainen kehitys on ollut erityisen dramaattista:

nuoret miehet: miehissä ostajien ikähaitari venyy parikymppisestä 50-vuotiaisiin. ”Kyllä ihan kaikenikäiset miehet tarttuvat nyt salaattiin”, Aalto toteaa.

elo-syyskuun myyntijakso näyttää 65 % kasvun verrat-

Ennätykset uusiksi?

tuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Suurin myynnin harppaus on kuitenkin vasta tulossa,

”Ihan viime aikoina suurin yllättäjä on ollut kana-cae-

Aalto uskoo. Toistaiseksi Fresh-salaatit ovat nimittäin

sar, jonka myynti on loppukesästä (elo-syyskuu) kasvanut

olleet to-go-pikahyllyssä, mistä ne on kätevä napata

60 prosenttia. Freshin vois vaihtaa Hetki kana-taco-sa-

matkaan – mutta ensi vuonna Fresh ottaa paikkansa

laatti on alusta asti ollut tasainen menestyjä meillä, mutta

myös kaupan eineshyllyssä.

sekin näyttää 25 % kasvua”, Aalto kertoo.

Yhdessä koviin tuloksiin

”Ensi vuonna myynnin luvut ovat vielä hurjempia”, Aalto ennustaa. Marko Laaksonen huomauttaa, että ruokailutrendien

K-Supermarket Ratinan kauppias Marko Laaksonen

megatrendit povaavat hyvää Freshin kaltaisille tuotteille.

toteaa, että yhteistyö Freshin kanssa on sujunut hyvin

”Terveellinen vaihtoehto on 2020-luvulla yhä kysytympi.

alusta asti – kiitos yhteisen tahtotilan. ”Kun valikoima ja

Samoin tarvitaan monipuolista valikoimaa, kun ihmiset

laatu on kohdallaan, myyntiä kyllä tulee”, hän linjaa.

etsivät juuri siihen hetkeen parhaiten sopivaa tuotetta.”

Laaksonen uskoo, että yhteistyö Freshin ammatti-

Jarkko Tapper ja Tina Bodbacka uskovat, että ”vihreä

laisten kanssa tiivistyy ja syventyy entisestään jatkossa.

linja” sekä monipuolistuu että valtavirtaistuu. Ruoka-

”Kauppa ei voi koskaan sanoa olevansa valmis. Aina pitää

kauppojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta tule-

katsoa eteenpäin ja kehittyä. Kumppaneilta tämä vaatii

vaisuuden mahdollisuuksista saadaan kaikki irti, he

ketteryyttä ja sitä Freshiltä on löytynyt”, kauppias kiitte-

linjaavat. Moni asiakas on jo vanha tuttu. ”Kun soittaa jonnekin

lee. Nuoria, kouluttuja citynaisia on asiakaskunnassa yllin kyllin – mutta koko ajan enemmän myös miehiä. ”Kun itse on tuolla järjestelemässä hyllyjä, niin

kauppaan, niin siellä usein sanotaan että tosi hyvä kun pirautit, odotinkin jo soittoa. Siitä tulee aina hyvä mieli”, Bodbacka toteaa.

9


Tuotepäällikkö Elina Välisaari haastaa ihmisiä suunnittelemaan ja tuunaamaan ruokiaan hävikin minimoimiseksi

Älä heitä hyvää ruokaa pois Ihmiskunnalla ei enää ole varaa ruokahävikkiin – mutta onneksi uudet, resurssiviisaammat tuulet puhaltavat jo ruokahävikin todelliseksi ongelmaksi ja tekee asialle SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST JA KATJA LÖSÖNEN

jotain tai paljonkin. Toisessa kategoriassa ihminen kylläkin tiedostaa ongelman, mutta ei tee mitään, ainakaan merkittävästi. Kolmannessa kategoriassa ihminen ei

RUOKAA LENTÄÄ meillä roskiin – jatkuvalla syötöllä ja suuria määriä. Suomessa kotitalouksien ruokahävikki

Suurin potentiaali muutokseen on kakkoskategorian

on vuosittain arviolta 120-160 miljoonaa kiloa – eli hurjat

kansalaisissa, jotka tuntevat jo rinnassaan syyllisyyden

20-25 kiloa henkilöä kohden. Kokonaisuudessaan ruoka-

piston, mutta se ei ole vielä kanavoitunut toiminnaksi.

ketjussa hävikkiä syntyy lähes nelinkertainen määrä.

Erityisesti tälle ryhmälle Katajajuurella on neuvoja:

Kesällä 2019 valmistunut EU-komission uusi säädös

”Ihan ensiksi ruoan hamstraamisesta pitää luopua.

yhtenäistää elintarvikejätteen määrittämistä ja seuranta-

Sitten ruoan hankinta ja käyttö pitää saada suunnitelmal-

menetelmiä sekä raportointia ja sen vaatimuksia Euroo-

liseksi – ja miettiä sekin, missä määrin jo kerran valmis-

passa. Suomessa ruokahävikkiä on tähän asti seurattu

tettua ruokaa voi uusiokäyttää.”

vapaaehtoisesti, mutta ensi vuodesta lähtien seurannassa huomioidaan myös EU-vaatimukset. Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri Luonnonva-

Pitkäjänteisempää otetta Tuotepäällikkö Elina Välisaari Freshistä on samoilla

rakeskuksesta (Luke) muistuttaa, että kaikki turhaan

linjoilla: hyvän suunnitelman avulla hävikin määrä

tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä.

saadaan käännettyä laskuun, vaikka esimerkiksi lapsiper-

Ketjussa hävikiksi päätyvän turhan ruoan tuottamisen

heen arjessa kaikkeen ei aina voikaan varautua.

aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat Luken mukaan noin miljoona CO2-ekvivalenttitonnia. ”Meidän pitää pienentää hävikkiä entistä tehokkaam-

”Kun jaksetaan miettiä valmiiksi, milloin syödään ja mitä, ollaan jo lähempänä ratkaisua.” Toinen Välisaaren vinkki koskee omalta mukavuus-

min läpi koko ketjun, vaikka ihan kokonaan tätä ongel-

alueelta poistumista. Kotikeittiöön pitää saada lisää

maa ei voidakaan poistaa”, Katajajuuri toteaa ja perään-

rohkeutta ja uteliaisuutta: mitähän tästäkin vielä voisi

kuuluttaa samalla keinoja, joilla ruokahävikki tehdään

tehdä?

näkyväksi. ”Tätä kautta ongelmakohtiin voidaan myös puuttua.”

Kolmen kerroksen väkeä

”Esimerkiksi aterioilta ylijäänyttä ruokaa voi tuunata monin eri tavoin ja näin saada aikaan maukkaita kokonaisuuksia.”

Kun poraudutaan ruokahävikin pulmakenttään vähän

Laajalla rintamalla hävikkiä vastaan

syvällisemmin, suomalainen kuluttaja kuuluu yleensä

Freshin tuotevalikoimassa hävikin minimoiminen on

yhteen kolmesta kategoriasta, kertoo Katajajuuri.

kestoteema. Esimerkiksi sopivat tuotekoot varmista-

”Ensimmäisessä kategoriassa ihminen tiedostaa

10

tiedosta eikä tee”, Katajajuuri linjaa.

vat, että hävikkiä syntyy vain vähän tai ei ollenkaan.


Salaattien ja ruoanvalmistustuotteiden laatua ja säilyvyyttä taas on parannettu uudenlaisilla hengittävillä pakkauskalvoilla. ”Lisäksi tuotteet ovat nopeita ja helppoja käyttää, koska kasvikset ovat valmiiksi pestyjä, kuorittuja ja pilkottuja. Tuotteet ovat myös monikäyttöisiä: salaatti voi olla joko itse ateria tai sen lisuke”, toteaa Välisaari. Freshillä myös ideoidaan reseptejä, joita painetaan tuotepakkauksiin – ja näin laajennetaan ”mahdollisuuksien maailmaa” keittiöissä. ”Loppuvuodesta meillä tulee markkinoille Hetki-keittomixit, joissa on erityisesti panostettu reseptipuoleen”, Välisaari paljastaa.

Ilmastotekoja, kiitos! Taistelussa ruokahävikkiä vastaan kaikki kivet on käännettävä. ”Ruokahävikin tuoma rasitus on valtavan kova ympäristölle ja ruoan poisheittäminen on todellista haaskuuta – tämähän tiedostetaan asennepuolella jo varsin hyvin. Nyt on kysymys siitä, että tehdään myös niitä tekoja”, Välisaari päättää.

Ruokahävikki on globaali jättihaaste • maapallon maapinta-alasta 50 % on ruoantuotannon käytössä • puhtaasta vedestä 70 % kuluu ruoantuotantoon • 30 % ilmastopäästöistä syntyy ruoantuotannossa • 1/3 kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi • YK:n tavoite on vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä

Yksi Freshin oma ympäristöteko on se, että kasvisten kuoret ja muut käyttökelvottomat osat menevät Jepuan biokaasulaitokselle hyötykäyttöön.

Täyteläinen kasvissosekeitto 400 g Aurinkoinen keittomix 3-4 dl vettä 1,5 rkl kasvisfondia tai 1 kasvisliemikuutio 150 g crème fraîchea suolaa ja pippuria Kaada kasvikset kattilaan ja lisää vesi sekä kasvisfondi tai -kuutio. Keitä noin 20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Lisää crème fraîche ja soseuta sileäksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Vinkki! Saat ruokaisamman annokseen lisäämällä keiton päälle esimerkiksi raejuustoa. 11


Täyden kympin Hetki Hetki venähti 10 vuodeksi. Lippulaivatuotteemme LounasHetki lanseerattiin vuonna 2010 – ja kulunut vuosikymmen on ollut meille todella kovan kasvun aikaa KYMMENEN VUOTTA sitten yrityksemme toiminta ja

kautta; laajentunut, oppinut ja kehittynyt kaikin tavoin.

taloudellinen tilanteemme oli aivan toisenlainen kuin

Sanomattakin on selvää, että menestys ja kasvu on tullut

tänä päivänä. Yritystoimintamme oli pääasiassa tukku-

hyvien ihmisten kautta: freshiläisten into ja osaaminen

kauppaa. Päätimme lähteä isosti mukaan tuotejalostuk-

on se kaikkein tärkein osa yrityskulttuuriamme.

seen sekä kehittämään HeVi-tarjontaa. Aiemmin meillä suomalaisilla valmistajilla ei ollut

Freshin ensimmäiset kymmenen vuotta ovat olleet sangen mieleenpainuvaa aikaa. Viime vuosina alan

rasioissa suljentakalvoja eikä suojakaasuja, joten salaatit

suuret trendit ja Freshin perusideologia ovat lähentyneet

eivät säilyneet pitkään. Haimme oppia ulkomaita myöten

tuntuvasti, kun ”vihreä lautanen” muuttuu vaihtoehdosta

ja ennen pitkää ryhdyimme valmistamaan tulevaa

valtavirraksi. Tämä evoluutio on vasta alussa ja Fresh

Suomen parasta tuoresalaattia, Hetki salaattia. Valikoi-

aikoo jatkossakin seisoa muutoksen tekijöiden eturivissä.

missa oli mm. Äijä Hetki, Perhe Hetki ja Emännän Hetki. Näihin vuosiin mahtuu paljon onnistumisia, joissa Fresh on hakenut omaa tietään rohkean tekemisen

Kiitos kaikille kanssamatkustajille näistä 10 vuodesta. Otetaan tästä hetkestä kiinni ja nautitaan. Seuraava kasvun vuosikymmen on jo kulman takana.

2011 Salaattipussit lanseerataan. Pussien materiaaleja ja käytettävyyttä on sittemmin jatkuvasti parannettu – ja kehitys jatkuu yhä. Fresh Servant on

2013

ensimmäinen valtakunnallisessa jakelussa

Hetkessä-mobiilisovelluksella

oleva tuoresalaattien toimittaja.

seurattiin täyttyikö päivittäinen 500 g:n kasvisten määrä.

2010

12

Hetki-tuotemerkki lanseerataan.

2012

Hetki on koittanut: kauppojen tarjon-

Muutto uuteen salaattitehtaaseen, joka oli jo

nasta puuttuu “valmis suomalainen

silloin – ja on edelleen – Suomen modernein ja

salaatti suomalaiselle”, lounaalle tai mihin

paras salaattitehdas. Uusi tuotantolaitos ja logis-

hetkeen tahansa. Tähän saumaan iskee

tiikkakeskus sijaitsee Pedersöressä, lähellä Pietarsaarta.

vuonna 1995 perustettu pietarsaarelainen

Samana vuonna tehdään insert-innovaatio, joka mahdol-

perheyhtiö Fresh Servant.

listaa salaatin eri komponenttien kätevän “lokeroinnin”.


2019 Uudet Hetki-rieskat ja -tuorepuurot sekä Hetki-keittomixit lanseerataan.

2020

Fresh Pro eriytyy omaksi yritykseksi ja Food Service -asiakkaisiin panostetaan

Hetki-perhe juhlistaa 10-vuotissyntymäpäiviään yli 50 tuotteen voimin.

yhä enemmän.

2017 Lapualle perustetaan SalaattiMestarin palvelutuotteisiin erikoistunut tehdas. Hetki wokit lanseerataan.

2015

2018

Hetki perhesalaatit näkivät

Markkinoille tulevat lämpimät salaatit.

päivänvalon.

Toinen salaattitehtaan laajennus. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön myös logistiikassa, myynnissä ja ostoissa.

2016 Ensimmäinen Pedersören salaattitehtaan laajennus. Samana vuonna otetaan käyttöön talon oma toiminnanohjausjärjestelmä, alkaen tuotannosta.

2014 SalaattiMestari-konsepti lanseerataan valtakunnallisesti. Freshin salaattibaarissa tarjolla on aina aitoja raaka-aineita, jotka on valmiiksi pesty, kuorittu ja pilkottu.

Aukeaman kuvitus on Hetki- ja SalaattiMestariesitteistä vuosilta 2010–2019

Hetki-tuoteperheen ensimmäinen vuosikymmen on ollut muutosten ja kasvun aikaa. Myös SalaattiMestari hurmaa nyt ympäri Suomen

13


Osuuskauppa Hämeenmaa uskoo yhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen Kuluttaja arvostaa terveellisiä elämäntapoja, helppoutta ja kotimaisuutta - ja tämä näkyy arjen valinnoissa SAMI ANTEROINEN, KUVA ANTTI SIHLMAN

HYVÄ KESKUSTELUYHTEYS on ratkaisevan tärkeässä

tehdä mitään jättitilausta, vaan voi tilata joka päivä yhden

Pihl Osuuskauppa Hämeenmaasta. Pihlin tontilla ovat

myyntierän”, hän lisää.

liha, lihajaloste, kala, pakasteet, palvelutori ja valmisruoka – ja myös Fresh-yhteistyö. ”Freshin ammattilaisten kanssa tavataan muutama

Salaattimestari sai pilotin Lauri Pihl on vastannut Fresh-yhteistyöstä Osuuskauppa

kerta vuodessa ja käydään asiat lävitse. Freshin yhtenä

Hämeenmaassa nyt parin vuoden ajan. Tänä aikana on

vahvuutena on kuunnella herkällä korvalla ja suhtau-

koettu pienimuotoinen laajentuminen, sillä Palvelutorin

tua hyvin avoimesti kaikkiin ehdotuksiin, mitä meidän

ja valintapakatun tuotteistuksen lisäksi mukaan on tullut

puolelta tulee”, Pihl toteaa. Osuuskauppa Hämeenmaa on

myös salaattibaaritoimintaa. Freshin Salaattimestari-sa-

myös varsin iso toimija, sillä siihen kuuluu 74 myymälää.

laattibaari on ollut testissä S-market Orimattilassa kesä-

Kun Freshin edustajan kanssa istutaan alas, asialistalla on usein uutuustuotteita. Samaten käydään läpi

kuusta lähtien. Osuuskauppa Hämeenmaan tarve on muutenkin

edellisten jaksojen kehityslukuja ja isoa kuvaa muuten-

”syventää ja parantaa” valmisruokavalikoimaa, eli tuot-

kin: mikä toimii, mikä ei? Mihin tarvitaan paukkuja lisää,

taa asiakkaalle enemmän varteenotettavia vaihtoehtoja

missä panostus on riittävä?

arkeen.

”Käydään läpi viimeaikaisia trendejä ja asiakkaita kiinnostaneita tuotteita”, Pihl kuvailee.

Sama tavoite Palavereissa pöydän toisella puolella istuu myyntipääl-

”Tässä suhteessa koen Fresh-yhteistyön hyvin hedelmälliseksi, koska se on yksi niistä väylistä, joiden avulla pystymme tarjoamaan koko ajan parempaa valikoimaa asiakkaillemme”, toteaa Pihl.

likkö Petri Tähtinen Freshistä. Hänen mukaansa yhteis-

Nopein tie miehen sydämeen?

työ on rullannut antoisissa merkeissä ja tahtotila on

Oivaltavat tuotteet ovat isossa osassa tässä kuviossa. Pihl

hyvin pitkälle sama:

mainitsee Freshin vuoden 2018 lopussa markkinoille

”Lisäarvoa tekemässä siinä tietenkin ollaan, eli me mietimme yhdessä keinoja, miten kuluttajaa voidaan palvella mahdollisimman monipuolisesti. Samalla tulee testattua uusia ajatuksia puolin ja toisin”, Tähtinen toteaa. Lisäarvoon kuuluu tietysti sekin, että Freshin kone on

tulleet lämpimät salaatit esimerkkinä uutuudesta, jolla on melkoista cross-over potentiaalia. ”Olemme huomanneet, että asiakaskunnassamme sellaiset miehet, jotka eivät aikaisemmin juuri salaattia ole ostaneet, ovat kokeilleet lämpimiä salaatteja ja tykän-

trimmattu huippuunsa, oli sitten kysymys logistiikasta,

neet”, toteaa Pihl ja lisää, että miehille lämmin salaatti voi

laadusta tai tarjonnasta. ”Koko ketjun on oltava kunnossa

olla juuri sopivanmallinen ”loiva reitti” terveellisempään

ja lupaukset on pidettävä”, Tähtinen arvioi haasteita

syömiseen.

Freshin näkökulmasta.

14

”Kauppoja palvellaan myös siten, että ei aina tarvitse

roolissa hyvässä yhteistyössä, toteaa asiantuntija Lauri

Freshin omissa tutkimuksissa on myös huomattu,


Asiantuntija Lauri Pihlin ja myyntipäällikkö Petri Tähtisen yhteistyö tuottaa tulosta. Osuuskauppa Hämeenmaan myymälässä Orimattilassa SalaattiMestari palvelee kuluttajia.

kuinka suomalaisten lautanen alkaa vihertää yhä enemmän. Petri Tähtinen arvioi, että valmisruoasta puhuttaessa hyvinvointi ja helppous ovat hyviä rakennuspuita, mutta yksi on silti ylitse muiden: ”Ruoan täytyy maistua hyvältä, se on tietenkin kaiken lähtökohta joka tuotteen kohdalla.”

Vihreä kärki ei tylsy Lauri Pihl toteaa muuttuvista ruokailutottumuksista, että ”vihreää suonta” louhitaan nyt hyvin ahkerasti. ”Fresh osuu tähän nykytrendiin hyvin. Se on kotimainen toimija, joka tarjoaa terveellistä, nopeaa syötävää”, hän arvioi. Lisäksi Freshin kova etunoja uusien tuotteiden lanseerauksessa saa Pihliltä hyväksyvän nyökkäyksen. ”Esimerkiksi Hetki-rieskat ja jälkiruoat ovat löytäneet hyvin paikkansa meillä.” Tähtinen toteaa, että valmisruokamarkkinassa menestys tehdään tuotteiden ja tarjonnan kautta, joka päivä aina uudestaan. ”Toimiva kokonaisuus on se, joka ratkaisee.”

15


Härmän kylpylän keittiömestari Mikko Pettersson ja Freshin keittiömestari Pasi Holkkola hiovat ruokastrategioita yhdessä

Pidä asiakkaasta huolta! Kun asiantuntijuus ja laatutuotteet yhdistettiin kovaan konsepti- ja reseptiikkaosaamiseen, syntyi yrityskenttää monipuolisesti palveleva Fresh Pro SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST

FRESH PRO on Freshin tukkuliike, joka toimittaa käte-

laitaan, fine dining -ravintoloista aina julkisen sektorin

viä kokonaisratkaisuja yrityskentälle. Vuoden 2019 alusta

ruokapalveluihin ja lounaspaikkoihin. Toiminta-alueena

omaksi yrityksekseen eriytetyn Fresh Pro:n vahvaa osaa-

on erityisesti Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Poh-

mista ovat lounasbuffetit, kahvilatarjoilu, catering, à la

janmaa.

carte ja kokoustarjoilu. Asiakkaina on yrityksiä laidasta

16

Keittiömestari Pasi Holkkola Fresh Pro:sta kertoo,


että palvelun avulla asiakas pystyy budjetoimaan paremmin ja säästämään enemmän. Suunnitelmallisuuden kehittyminen näkyy laadukkaampana ja monipuolisempana palveluna, Holkkola uskoo. ”Esimerkiksi aamupala voidaan räätälöidä Fresh-tuotteilla koko paletti, alusta loppuun”, hän kuvailee. Fresh Pro tarjoaa ratkaisun sangen yleiseen ongelmaan asiakasrajapinnassa: akuutti tai tilapäinen henkilöstövaje – tai yksinkertaisesti osaamisen puute – luo liiallista painetta keittiön puolelle. Fresh Pro hyppää hätiin kokonaisratkaisulla, jossa asiakkaasta otetaan koppi joka tilanteessa.

Tarjolla täysi kattaus Holkkolan mukaan kaikki lähtee Fresh Pro:n ammattilaisten huippuasiantuntemuksesta: he tuntevat trendit, markkinan ja raaka-aineet kuin oman keittiöveitsensä. Tämän kivijalan varassa on helppo tarjota Freshin tuot-

Keittiömestari Mikko Pettersson haluaa tuoda innovatiivisia ruokaelämyksiä asiakkailleen

teita, joissa laatu ja tuoreus on kaikki kaikessa. ”Tähän kun lisätään loppuun asti mietityt konseptit ja monipuolinen reseptiikka, niin kasassa alkaa olla todella kova paketti”, toteaa yli 20 vuotta alalla ollut Holkkola. Työntekijästä riippumaton tasalaatuisuus on haaste monessa paikassa, mutta Fresh Pro on ratkaisut tämän-

Härmän Kylpylä luottaa Freshin osaamiseen

kin ongelman. Esimerkiksi mozzarellasalaatti syntyy

Härmän Kylpylä on hionut ruokastrategioita Freshin kanssa

”1-2-3-mallilla” siten, että kokki kasaa salaatin ottamalla

jo pitkään. Kolme vuotta talossa ollut keittiömestari Mikko

komponentteja juuri oikeassa suhteessa. Näitä ainek-

Pettersson kertoo, että Freshin ammattilaisten kanssa on

sia kun sekoittaa, niin saa tuotteen, joka on identtinen ja

helppo ja hyvä tehdä yhteistyötä.

samalla katerakenteella ja kululla tehty – tekijästä riippumatta. ”Lopputulos on taatusti tasalaatuinen salaatti, johon

”Tuotteet ovat laadukkaita ja toimitukset pelaavat erittäin hyvin”, hän kehaisee. Samaten keskusteluyhteys on kunnossa: uusia salaatti-ideoita ja muita ”maalisyöttöjä”

pystyy kyllä kokki kuin kokki.”

tippuu lapaan tasaiseen tahtiin.

Pidä katteesta kiinni

tomaattiviipaleet ja kurkkukuutiot. Kalaakin on: juuri tuli 50

Holkkola tietää nimittäin paljon myös taskulaskimen

kiloa loimulohta”, myhäilee syyskuun lopulla haastateltu

käytöstä: keittiöissä on usein ongelmana, että niiden kaik-

Pettersson tyytyväisenä. Petterssonin valtakunnassa riittää

kein kalleimpien raaka-aineiden käyttö on liian summit-

aktiviteettia, sillä päivän aikana kylpylässä ruokailee hyvinkin

taista ja päivän/viikon päätteeksi sitten huomataankin,

500-800 henkilöä.

”Tyypillisesti salaattipohjat tulevat Freshiltä, samoin

että vaikkapa rapua tai savulohta meni aivan liikaa.

Härmän kylpylässä on parasta aikaa meneillään brän-

”Siinä käy helposti niin, että katteet karkaa, ellei

din uudistaminen ja Petterssonin mukaan ruokapuoli on

prosessi ole kunnossa.” Holkkolan omalla tontilla on tuotekehittelyn lisäksi myyntityötä. Hän on aina innoissaan, kun pääsee kentälle

vahvasti mukana tässä: omaa identiteettiä ja profiilia voi siis voimistaa myös innovatiivisen kulinarismin kautta. ”Me teemme erilaisia variaatioita ja esimerkiksi vaihdel-

asiakkaita tapaamaan: siellä vasta todella selviää, mikä

laan eri pohjia. Kokeilemalla ja testaamalla löytyy aina jotain

on asiakkaan tilanne ja kuinka se voidaan trimmata

uutta”, hän toteaa.

timmiksi. Asiakaslähtöisyys on se, mikä pitää Fresh Pro:n moottorin hyrräämässä: ”Sormet niin sanotusti salaatissa mennään ja vanhat

”Makulaboratoriossa” tukena on aina Fresh Pro. ”Fresh on kovasti kehittänyt omaa tuotevalikoimaansa viime aikoina, mistä olemme tietenkin erittäin iloisia. Freshin vali-

kokkitaidot on pysynyt vetreenä nekin”, Holkkola virnis-

koima on hyvin ajan hermolla ja esimerkiksi kausimaut on

tää.

otettu hyvin huomioon”, kiittelee Pettersson.

17


Hyvä etiketti ohjaa käyttäytymistä. Ja aivan erityisesti ostokäyttäytymistä.

Ravenwood Linerless -etiketit ja muut etikettiratkaisut löydät Auraprintistä.

Jotta erottuisit eduksesi. www.auraprint.fi


Luotettava ja turvallinen logistiikan yhteystyökumppani jo vuodesta 1992

TL Trans Oy, Yrittäjäntie 9, 68500 Kruunupyy puh. 06 832 5300 www.tltrans.fi

Digia Enterprise ERP Toiminnanohjausta avainlipun alla

Digia Enterprise on kotimainen, skaalautuva toiminnanohjausratkaisu, joka on kehitetty erityisesti suomalaisyritysten tarpeisiin. Asiakkaamme ovat perheyrityksiä, monialakonserneja sekä kaikkea siltä väliltä. Digia Enterprise tukee joustavasti liiketoiminnan kehitystä eri vaiheissa.

digia.com 19


Projektipäällikkö Sanna Mikkola iloitsee yhteisistä saavutuksista

Kestävämpi on parempi Freshin vastuullisuusohjelma 2020 ankkuroi yrityksen kestävät periaatteet, toimenpiteet ja tavoitteet SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

FRESHIN ENSIMMÄINEN vastuullisuusohjelma on parasta aikaa työn alla. Ohjelman odotetaan valmistuvan vuonna 2020, kertoo ohjelmatyötä vetävä Sanna Mikkola. Freshin vastuullisuusohjelmaan tulee kirjauksia toiminnan kaikista eri puolista. Tapetilla on luonnollisesti niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin kestävyys. Ympäristöasioihin liittyen Freshille tärkeitä teemoja ovat mm. jätteiden vähentäminen ja energiankulutuksen optimointi. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä asioita ovat mm. tasa-arvo työpaikalla, ihmisoikeudet, henkilöstön koulutuksen mahdollistaminen, työterveys sekä työturvallisuus. Yrityksen on oltava myös kannattava ja kilpailukykyinen. ”Taloudelliseen kestävyyteen kuuluvia asioita ovat esimerkiksi kattava riskienhallinta ja korruptiota vastaan toimiminen sekä vastuulliset hankinnan periaatteet”, toteaa Mikkola.

Vuodessa olemme säästäneet 186 904 kiloa pahvia, jos vertaa nykyistä mallia tuohon vanhaan. Määrä vastaa 40 rekkalastillista pahvia. Jätevallankumous Freshin kaltainen elintarvikealan toimija on myös paljon vartijana siinä mielessä, että ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri

20


kuin liikenteen tai asumisen. Kun volyymipeluri onnistuu esimerkiksi hävikin hallinnassa, vaikutus todella on

Tien päällä taas?

huomattava.

Oma lukunsa vastuullisuudessa on logistiikka. Kotimaan

”Me olemme jo aikaisemmin onnistuneet hävikin

liikenteen osuus on noin viidennes maamme kaikista

karsimisessa varsin hyvin ja viime aikoina jätemäärän

kasvihuonekaasupäästöistä ja kansallinen energia- ja

vähentämisessä on saatu aikaan kovia tuloksia.” Freshin

ilmastostrategia linjaa, että liikenteen kasvihuonekaasu-

tuottama sekajäte vähenikin dramaattisesti (29%), kun

päästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä. Mikko-

vertaa tämän vuoden alkupuoliskoa (tammi-heinä)

lan mukaan vastuullinen kuljetus pohjaa pitkälti tehok-

vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon.

kaaseen optimointiin:

”Sekajäte on eri jätelajeista se kaikkein ongelmallisin,

”Hyvällä suunnittelulla esimerkiksi vajaatehoiset siir-

joten tuo onnistuminen tuntuu todella hyvältä”, hehkut-

tokuljetukset eri yksiköiden välillä saadaan karsittua

taa Mikkola.

pois.” Tällä saralla ”täydet laatikot, täydet autot” on hyvä ohjenuora, josta halutaan pitää kiinni.

Kovaa trimmausta kentällä

Vastuullisuusohjelmaa tekemässä on oman talon

Fresh on tehnyt myös hyvin läheistä työtä salaattiviljeli-

väkeä käytännössä joka osa-alueelta. Toimitusjohtaja itse

jöiden kanssa varmistaakseen kaiken toiminnan vastuul-

valvoo ohjelmatyötä, johon oman puumerkkinsä lyövät

lisuuden ja painaakseen päästöt alas. ”Verkostomme

tuotanto, logistiikka, tutkimus & kehitys, laatu, ostot,

suurin salaattiviljelijä vaihtoi muoviset kasvatusruukut

kunnossapito, henkilöstö… ”Meillä on mukana tietämystä ihan joka puolelta,

biokompostoitaviin ruukkuihin ja näin muovinkulutus

jotta saamme aikaan taatusti parhaan mahdollisen

vähenee vuositasolla 7 600 kiloa”, Mikkola kertoo.

lopputuloksen.”

Vielä hurjempi luku liittyy kuljetuksiin ja pakkauksiin. Kun salaattia aikaisemmin kuljetettiin kertakäyttöisissä pahvilaatikoissa, tästä seurasi todellinen pahvivuori. Siirtyminen yhä uudestaan käytettäviin, kier-

L ÄMMI T Y

rätettäviin muovilaatikoihin on muuttanut pelin kokonaan.”Vuodessa olemme säästäneet 186 904 kiloa pahvia, jos vertaa nykyistä mallia tuohon vanhaan.” Määrä vastaa

B

U

CH₄

M Ä DÄ T YS

P

ET

39°

syntymistä voidaan vähentää esimerkiksi kehittämällä sopivia pakkauskokoja, jolloin hävikki jää pieneksi (tai sitä ei synny lainkaan).

NI

Ympäristön kannalta erityisen haitallisen hävikin

T SE

tymistä kasvispainotteisempaan ruokavalioon.

N K P N K K P

T TE JÄ

Freshin tuotteet jo sinällään helpottavat siir-

JEPPO BIOGAS

AA

auttamassa entistä vastuullisempaa kulutusta.

CH₄

OR G

Fresh haluaa mahdollistaa ja olla mukana edes-

CH₄

R AVINTEE T

Auta kuluttajaa toimimaan kestävästi

E

saadaan tuotettua 20 % enemmän jääsalaattia.

L

IN

neet toimintaa siten, että kasvihuonetta kohden

PO

OA

Myös kasvihuoneissa tapahtuu. Yhteistyössä Freshin kanssa salaattiviljelijät ovat kehittä-

S

TT

40 rekkalastillista pahvia.

IO

K

S AA

”Tulemme myös lisäämään salaattipakkauksiimme kierrätysohjeet,” lupaa Mikkola. Tuotekehityksessä testataan eri muovilaatuja herkeämättä, jotta löytyy niin kestävä ja laadukas materiaali, että sitä voi käyttää mahdollisimman vähän. ”Mustan muovin käytöstä tullaan luopumaan vähitellen, koska se ei sovellu kierrätykseen.

Tuotannosta kasvisten kuoret ja muut käyttökelvottomat osat menevät Jepuan biokaasulaitokselle hyötykäyttöön. Biokaasu on puhdas polttoaine, joka ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Kuva: Jepuan Biokaasu Oy

21


Muutos olen minä

kuittaa ja lisää, että uuden elämäntavan takana on sekä terveysvaikutuksiin että ympäristöön liittyviä syitä. Edes kesägrilliin ei tarvitse laittaa mitään tuhdimpaa osastoa: ”Enää ei mene vesi kielelle pihvistä. Foliossa savustettu kala tai maissi on enemmän se juttu.”

Hyvinvoinnin kovaa ydintä Kasviruoan vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat hyvin tiedossa: paremmat rasva-arvot, parempi painonhallinta sekä pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja ainakin paksusuolen

Yksi ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin avaintaisteluista käydään keittiössä, asiantuntijat uskovat

syöpään, listaa Fogelholm. ”Ruokavalion kuidun määrän lisääntyminen – kun kasviksia käytetään enemmän – ja maltillinen proteiinin määrän väheneminen voi myös parantaa suoliston toimintaa ja jollain tavalla keventää oloa”, Fogelholm toteaa ja lisää, että tämän muutoksen voi havaita nopeastikin. Fogelholm huomauttaa, että vain vähän lihaa sisäl-

SAMI ANTEROINEN, KUVA VEIKKO SOMERPURO

tävä, kasvisvoittoinen sekaruokavalio on terveyden kannalta usein helpompi toteuttaa kuin äärimmäinen vegaaniruokavalio. Kohtuullisuus on hyvä opas tässäkin.

RAVITSEMUSTIETEEN PROFESSORI Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta toteaa, että ihmisten ruokailutottu-

Luotettavaa tietoa Pohjolasta

muksissa näkyy nyt iso murros.

Kun internet on tulvillaan ravintoon liittyvää faktaa ja

”Esimerkiksi yliopistokaupungeissa ruokailutottumukset ovat muuttumassa. Erityisesti nuoret naiset

ketä tässä kannattaa kuunnella? - Informaation ja disin-

ovat näyttäneet tietä tässä”, toteaa Fogelholm. Pisteitä

formaation ristivedossa pohjoismaiset ravintosuosi-

saavat myös yliopistoruokalat, jotka ovat ottaneet tavaksi

tukset ovat pitäneet pintansa yllättävänkin hyvin – ja

pistää kasvisruoan heti ruokalistan kärkeen – näin ajatus

maailmalla niitä käytetään jopa alan standardina. Uudet

kasvis”vaihtoehdosta” kenties häipyy takavasemmalle, ja

pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat paraikaa työn

vähähiilinen ravinto valtavirtaistuu edelleen.

alla ja valmista odotellaan syksyksi 2022.

”Myös kaura- ja soijamaito ovat hyvin esillä”, hän kiittelee.

Pieniä askelia, oikeaan suuntaan

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maaja metsätalousministeriöstä toimii Suomea edustavan, uusia suosituksia omalta osaltaan rakentavan ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajana. Hielm tietää,

Fogelholmin mukaan mitään näin isoa muutosta ei voida

että EU:n sisällä ”Nordic nutrition” -suositukset ovat tällä

toteuttaa kertarysäyksellä, vaan pienten, määrätietoisten

hetkellä ne kaikkein arvostetuimmat.

askelten tie on kestävämpi ratkaisu. ”Se kaikkein helpoin askel on yksinkertaisesti vähen-

”Tämä on sikäli mielenkiintoista, että kun pohjoismaisia ravitsemussuosituksia alettiin ensimmäistä

tää liha-annoksen kokoa. Jos ennen meni kaksi uunimak-

kertaa laatia 1980-luvun alussa, silloin haettiin vaikutteita

karaa, niin riittäisikö nyt yksi”, hän haastaa. Sitä mukaa

Yhdysvalloista”, hän toteaa.

kun punaista lihaa vähennetään, lisätään lautaselle

22

fiktiota, voi kansalaisen vallata ihan aito hämmennys:

Sittemmin pohjoismaiset ravintosuositukset on päivi-

kasviksia, kalaa, siipikarjaa, härkäpapua, salaattia…

tetty uuteen uskoon kahdeksan vuoden välein. ”Perusi-

mahdollisuuksia on loppupeleissä vaikka kuinka paljon,

dea on tutustua kaikkeen tieteelliseen tutkimukseen mitä

Fogelholm vakuuttaa.

ravitsemuspuolella on viime aikoina tehty ja laatia suosi-

Professori itse aloitti ”vihreän linjan” neljä vuotta

tukset niiden pohjalta”, toteaa Hielm ja lisää, että kahdek-

sitten ja on hiljalleen luopunut lihansyönnistä lähes

sassa vuodessa ehtii kertyä hyvinkin tuhatkunta ravitse-

kokonaan. ”Pääsiäisenä vähän söin lammasta”, hän

mukseen liittyvää akateemista artikkelia.


Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm liputtaa kasvisvoittoisen ruokavalion puolesta

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu kaipaa uudenlaista lautasmallia. Jotta hiilidioksidipäästöt saadaan painettua alas, pitää lihan määrää vähentää ja tilalle haalia joka sortin vihreää. Parasta tässä muutoksessa on se, että samalla elimistö kiittää ja kumartaa – ja hyvinvointi harppaa kokonaan uudelle tasolle.

Ruokalistat uusiksi Jahka suositukset parin vuoden päästä julkaistaan, ne lyövät puumerkkinsä esimerkiksi koulujen, päiväkotien

”Esimerkiksi kiinalaiset käyttävät lihaa kolmasosan siitä, mitä me suomalaiset.”

ja hoitokotien ruokalistoihin. Hielm toteaa, että uudet

Faktapohjainen tietodieetti

suositukset rakentuvat vahvasti ilmastokärjellä: hänen

Ilmastonmuutos ei tietenkään ole ainoa asia, mihin

mukaansa on päivänselvää, että nykyisiin ilmastotavoit-

ravintosuositukset ottavat kantaa. Tutkijoiden huoli on,

teisiin ei ikinä päästä, jos ruokavaliota ei muuteta.

että kansalaiset käyttävät edelleen liikaa kovia rasvoja ja

”Lihansyönnistä ei tarvitse luopua kokonaan, mutta sitä pitäisi huomattavasti vähentää ja vastaavasti lisätä kasviksia.” Hielm kertoo, että ilmastonmuutos oli otettu huomioon jo edellisissä, vuonna 2014 julkaistuissa ravintosuosituksissa. Silloin ”vihreä lautanen” oli kuiten-

suolaa, eivätkä malta syödä monipuolisesti. Lisäksi erilaiset ihmedieetit ja kikkakolmoset leviävät sosiaalisen median myötävaikutuksella niin vauhdikkaasti, että tylsät tosiasiat jäävät usein lähtöruutuun ihmettelemään. ”Kun pohjoismaiset ravintosuositukset aina sään-

kin enemmänkin harras toive, eikä mikään päiväkäsky

nöllisin väliajoin uusitaan ja sitten jalkautetaan, siinä on

sinänsä. 2020-luvulle käännyttäessä jo tiedetään, että

aika hyvä vastaisku kaikenlaiselle mutu-tiedolle”, toteaa

kuiskauksen täytyy muuttua huudoksi:

Hielm.

23


Kulttuuri kantaa Freshin väkeä Menestysreseptiin kuuluu kivat pomot, timanttinen yhteishenki – ja mahdollisuus olla aina oma itsensä SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST

Fresh on noussut pienestä firmasta isoksi kansalliseksi toimijaksi lyhyessä ajassa. Mutta mitä tapahtuu, kun yritys kasvaa ja jokaisen vastaantulijan naama ei enää olekaan tuttu? Miten ”Fresh spirit” vastaa muutoksiin? 24

TAMMI-HELMIKUUSSA 2019 toteutetun työyhteisökyselyn perusteella työntekijäkokemus on hyvässä hapessa ja talon väellä riittää motivaatiota puskea eteenpäin. HR-kehittäjä Piia Uusi-Kakkuri toteaa, että kyselyn perusteella etenkin vahva yhteishenki on freshiläisille tärkeää ja sitä firmasta löytyy – puhutaan ”Fresh spiritistä”. Kyselyn valossa Fresh spirit tarkoittaa peruspositiivista asennetta päivittäisessä tekemisessä; toisten auttamista arjessa; ilon ja hyvän mielen tartuttamista. ”Lisäksi


HR-kehittäjä Piia Uusi-Kakkuri ja elintarviketyöntekijä Bailo Bah arvostavat kollegoitaan ja vahvaa yhteishenkeä

Fresh spirit ottaa kantaa haasteisiin – niihin tartutaan innolla ja ne voitetaan. Tässä kohtaa avainasemassa on avoin ja joustava ajattelu- sekä toimintamalli”, Uusi-Kakkuri toteaa.

Kova vastausprosentti Verkkopohjaisena toteutettuun Siqni-työyhteisökyselyyn osallistui 82 % freshiläisistä. Uusi-Kakkurin mukaan vastauksista nousi kolme keskeistä asiaa. ”Ensinnäkin nostettiin esille mukavat, oikeudenmukaiset lähiesimiehet. Heitä pidetään helposti lähestyttävinä pomoina, jotka kertovat asioista selkeästi.” Myös lähiesimiesten kykyä sparrata alaisiaan ja antaa sopivassa suhteessa korjaavaa ja kannustavaa palautetta kehuttiin. Toinen vastauksissa toistunut teema on työpaikan vahva yhteishenki. ”Hyvä työilmapiiri koostuu monista pienistä asioista, kuten siitä että aamulla töihin tullessa tervehditään kaikkia vastaantulijoita. Samaten taloon tulevat uudet työntekijät otetaan lämpimästi vastaan, vaikka yhteistä kieltäkään ei aina aluksi ole”, Uusi-Kakkuri purkaa vastausten antia. Kolmantena tuloksena oli Freshin loistava työilmapiiri ja se, että jokainen voi olla oma itsensä. ”Meillä ihmisiä arvostetaan riippumatta siitä, mistä he ovat tulleet – kaikki ovat freshiläisiä ja yhtä tärkeitä”, valaisee Uusi-Kakkuri.

”Mitä voidaan vielä parantaa?” Kysely paljasti myös, että Freshin eri tiimeillä painottuvat

”Tulin Suomeen elokuussa 2010 ja aloitin työt Freshillä tuotannossa kesäkuussa 2011”, Bah kertoo. Tuotannossa Bah on ollut koko tuon ajan, joskin työsarka on vuosien mittaan vaihdellut. ”Tällä hetkellä toimin linjaoperaattorina.” Samalla Bah on nähnyt Freshin kovan kasvun vuodet

eri prioriteetit, koska työnluonteet ovat erilaisia. Tällöin

aitiopaikalta: ”Lisää ihmisiä on tullut, samoin kuin

jossain tiimissä voidaan miettiä – hyvin käytännönlähei-

koneita ja ylipäänsä teknologiaa. Se on hyvin jännittävää”,

sesti – ergonomiaa ja työturvallisuutta, kun taas jossain

hän kuvailee.

muualla innostutaan Freshin arvoista ja visiosta. ”Näiden eri teemojen kautta on luontevaa kehit-

Pidä huolta perheestä!

tää toimintaa edelleen ja tuoda parannuksia ihmisten

Työilmapiiri on pysynyt hyvänä – tai oikeammin paran-

arkeen.”

tunut koko ajan. Bah ajattelee, että hänellä on kaksi

Asiantuntijoiden ja esimiesten kohdalla kysely nosti esiin esimerkiksi sen, että näille vastaajaryhmille on

perhettä: yksi kotona ja toinen työpaikalla. ”Työkaverit eivät ole pelkästään kollegoita – ja se on

erityisen merkityksellistä säilyttää hyvät vaikutusmah-

todella mahtava tunne.” Bahilla on hyvä sana sanottavana

dollisuudet omaan työhön ja työympäristöön.

esimiehistäkin: ”Pomot ovat joustavia, niin kuin kaikki

”Tämä toteutuu heidän mielestään meillä erinomaisen hyvin. Samoin oli myös innostavan päämäärän ja tavoitteen osalta”, kertoo Uusi-Kakkuri.

Ensimmäinen työpaikka Euroopassa

tekeminen Freshillä.” Bah myös tietää hyvän työpaikan salaisuuden: ”Hyvä viestintä on kaiken lähtökohta. Ilman sitä mistään ei tule mitään”, hän nauraa. Bahin peräänkuuluttamaan ihmiskasvoiseen vies-

Länsi-Afrikan Guineasta kotoisin oleva Bailo Bah on hyvä

tintään kuuluu se, että jokaisen ääni on arvokas ja jokai-

esimerkki siitä, millaista työnteko voi olla silloin, kun

sen mielipidettä arvostetaan. ”Kun antamaasi palauttee-

intoa ja positiivista asennetta riittää. Bah on viihtynyt

seen suhtaudutaan positiivisesti, se lisää motivaatiota

talossa jo kahdeksan vuotta.

huomattavasti.”

25Korealainen broilerinuudelipaistos

4 annosta

• • •

2 valkosipulinkynttä 1 punainen chilipaprika 4 broilerinfileetä tai 400 g broilerinfileesuikaleita • 2 rkl rypsiöljyä tai seesamiöljyä • 200 g Hetki Lempeä Wokmix (porkkana, valkokaali, fenkoli, lehtikaali, purjosipuli) • 2-3 dl korealaista maustekastiketta • Lisäksi: • 1 l vettä • 200 g riisinuudeleita Pinnalle: korianteria tai minttua Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet ja chilipaprika. Leikkaa broilerinfileet suikaleiksi tai sopiviksi suupaloiksi. Kuumenna rypsiöljy tai seesamiöljy wokkipannussa ja paista broilerinfileesuikaleet kauttaaltaan kypsäksi. Lisää joukkoon hienonnettu valkosipulinkynsi ja Hetki Lempeä Wokmix. Kääntele hetki ja lisää joukkoon korealainen maustekastike. Kuumenna nopeasti. Nosta sivuun liedeltä. Kiehauta vesi ja lisää riisinuudelit joukkoon. Keitä noin kolme minuuttia ja valuta hyvin. Lisää valutetut riisinuudelit pannulle ja sekoita kastikkeen joukkoon. Ripottele pinnalle tuoretta minttua ja korianteria. Tarjoa heti!


Tehokas toimitusketju on Freshin moottori Digitaalisuus ja automaatio kirittävät logistiikkaa – mutta asiakkaan tarve on edelleen kaiken lähtökohta SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

28

Varastotyöntekijä Angelica Järnström, suunnittelu- ja kehityspäällikkö Juha Tiitto sekä lähettämöpäällikkö Daniel Stephens ovat myös osa valtavaa toimitusketjua


TILAUS- JA toimitusketjupäällikkö Kari Oksanen ja suunnittelu- ja kehityspäällikkö Juha Tiitto tietävät, että

Tulevaisuus on tekoja

aukoton toimitusketju vaatii jatkuvaa panostusta virtauk-

Uusia mahdollisuuksia parantaa toimintaa etsitään ja

sen parantamiseen.

löydetään koko ajan, Tiitto toteaa.

”Toimitusketjun ohjaus on kokonaisuus, joka koostuu kysynnän suunnittelusta, raaka-ainehankinnasta, tuotannon suunnittelusta ja toimitusten suunnittelusta”,

”Kun olemme sisäisesti vahvoja toimitusketjun osalta, se näkyy ja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.” Oksanen ja Tiitto katsovat, että toimitusketjun paran-

listaa Kari Oksanen. Automaatio puskee prosessia eteen-

taminen on etupäässä pieniä asioita ja päivittäistä teke-

päin yhdestä vaiheesta toiseen. Koko systeemin ”kone-

mistä. Freshiläisyyteen kuuluu myös kyky katsoa aina

huone” on Digian toimittama toiminnanohjausjärjes-

eteenpäin:

telmä. ”Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ensin tuotannossa syksyllä 2016 ja sitten tammikuussa 2018 myös logistiikassa, myynnissä ja ostoissa”, kertoo Juha Tiitto.

Lupaus toimituksesta

”Jatkuvan parantamisen kautta, asianmukaisia investointeja tekemällä, menestymme myös jatkossa”, uskoo Oksanen.

Turnauskestävyyttä piisaa Juha Tiitto lisää, että 2020-luvulle käännyttäessä kilpailu toimialalla tulee kovenemaan entisestään – mikä on

Tilaus -ja toimitusketju on trimmattu mahdollisimman

vain hyvä, koska kilpailulla on taipumus seuloa jyvät

tehokkaaksi ja joustavaksi siten, että tilaukset saadaan

akanoista.

aina käsiteltyä ilman viivettä. ”Esimerkiksi meidän sisäi-

”Meillä on sellainen tekemisen DNA, jota ei voi ostaa”,

set prosessit ovat hyvin lyhyet ja tulevat lyhenemään enti-

Tiitto kuittaa. ”Asiakkaan tarpeet muuttuvat ja vaatimuk-

sestään”, Tiitto kertoo.

sia tulee lisää, mutta meidän palvelumme tulee olemaan

Osana Freshin toimitusideologiaa on ollut aivan

huippuluokkaa myös jatkossa.”

alusta asti, että yrityksen ammattilaiset pystyvät hoitamaan tilanteen kuin tilanteen. Jos asiakas äkisti tarvitseekin lisää tuotetta, niin lisäkuljetus saadaan lähtemään vauhdilla, kuvailee Tiitto. ”Tilauksen vastaanottaminen on lupaus toimituksesta ja tämä näkyy freshiläisten päivittäisessä toiminnassa. Uusi järjestelmä ja toimintatavat vahvistaa tätä linjaa entisestään”, hän lisää.

Digikärki vahvistuu Kari Oksanen huomauttaa, että ”pieni ja ketterä” toimija on kasvanut, mutta on edelleen vikkelä jaloillaan. ”Logistiikan puolella meidän kehitys on ollut huima, kun automatisaatio ja digitalisaatio ovat koko ajan levinneet.” Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun ennen ihmiskädet

Myitkö salaattirasian?

pistivät salaattirasioita kiinni, niin nyt laatikointirobo-

Salaattirasian matka kassahihnalla käynnistää melkoisen

tit hoitavat homman. Robotiikan määrä kentällä lisään-

tapahtumaketjun. Kohta kassa kilahtaa ja asiakas katoaa

tyy ja läpivirtaus paranee jatkuvasti. Maaliin ei silti tulla

ostoksineen – mutta itse prosessi on vasta alussa. Myynti

koskaan, muistuttaa Oksanen.

rekisteröityy järjestelmään ja vastaavasti kaupan tuotesaldo

”Tässä työssä tähdätään aina liikkuvaan maalitauluun. Freshin volyymien kasvu on viime aikoina ollut niin kovaa, että jo pelkkä perässä pysyminen on ollut

vähenee. Yöllä tilausautomaatio havahtuu ja laskee päivän myynnit: tavara liikkuu, vajausta on! Järjestelmä lähettää tilausehdotuksen Freshille ja tilaus-

haaste”, hän toteaa ja lisää, että logistiikassa on pitänyt

kantaa verrataan olemassa oleviin saldoihin. Kysymyksiä riit-

miettiä tosissaan, mitä tehdä sekä tilojen että kapasitee-

tää: paljonko salaattia valmistetaan, laitetaanko seuraavan

tin suhteen.

päivän keruuseen, millainen asiakastoimitus? Automatisoitu

”Kaikesta on kuitenkin selvitty ja olemme tällä hetkellä erittäin kovassa iskussa.”

järjestelmä pitää monta palloa ilmassa yhtä aikaa ja Freshin ammattilaiset varmistavat, että tilaus saadaan maaliin.

29


Hetki Mediakalenteri 2020 tammihelmikuu TV Online Digi/SoMe Vaikuttajayhteisö Pakkauspromo

a a a a

maalishuhtikuu

a a

toukokesäkuu

a a a a a

heinäelokuu

a a

syyslokakuu

marrasjoulukuu

a a a a

a a


25 LISÄÄ KE ITTOIHIN SELLAISENAAN TAI SOSEUTA SILEÄKSI!

31


251119


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.