Page 1

Jaaroverzicht 2011

Omdat onderwijs écht helpt! Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap… Je zal er maar mee te maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan daardoor 67 miljoen kinderen niet naar school.

Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Want onderwijs helpt écht! Eén jaar extra onderwijs kan het inkomen dat een kind later verdient gemiddeld 10 procent laten stijgen. Het is dus écht belangrijk om kinderen op school te houden. Simpelweg omdat onderwijs een van de grootste bijdragen levert aan ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap én aan het land waarin zij wonen.

Een overzicht van de resultaten van Edukans in 2011. U kunt het volledige jaarverslag en de jaarrekening opvragen bij Edukans of bekijken op www.edukans.nl.


Ethiopië, meer onderwijs op het platteland Veel plattelandskinderen in Ethiopië kunnen niet naar het gewone onderwijs. Daarom mogen zij nu naar een nonformele school. Dit jaar bereikte Edukans 31.744 kinderen in Ethiopië. Zij gaan naar school en krijgen hier beter les. Mede door de training van leerkrachten. Op 75 Ethiopische scholen werd een computerlokaal ingericht, waardoor de kwaliteit van lesgeven verbetert. In 2012 worden de ICT lessen opgevolgd en leren leerkrachten de computers te gebruiken om lessen voor te bereiden en lesmateriaal te ontwikkelen. Tieners kregen goede voorlichting over gezondheid en seksualiteit. Werkloze jongeren kregen een beroepsopleiding. Door de actie ‘geitenmelk’ in samenwerking met giro 555 konden 1.296 nomadenkinderen – verspreid over tien scholen – op school blijven.

‘Onze kennis en ervaring proberen we zo goed mogelijk in te zetten. Het is voor mij heel leerzaam om mijn ervaring te delen met de Ethiopische leraren en na te denken over een andere lesopzet met andere werkvormen. Ik neem de tijd om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wereld, kennis, kunde en ervaring van de Ethiopische docent. Tijd, die ik Nederland vaak niet neem.’ Vanessa Hollaar ging mee met Edukans Werelddocent

‘Ik heb het naar mijn zin op school. Ik zit in groep 8. Later wil ik docent worden. Het leukste vind ik aardrijkskunde en scheikunde. Scheikunde krijgen we alleen niet vaak, omdat er geen boeken zijn.’ Tekle Mulugeta (13 jaar) zit op de Hermata Primary School Ethiopië

Kenia, onderwijs voor iedereen

Oeganda, actief betrekken van ouders

Edukans ondersteunt de allerarmste bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden. De hele gemeenschap wordt verantwoordelijk gemaakt voor het onderwijs: ouders, leerkrachten, lokale leiders en de overheid. In Kenia bereikte Edukans meer dan 35.000 kinderen, 912 docenten en 875 ouders. 2.849 leden van schoolbesturen kregen training.

In Oeganda zijn er onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten, klaslokalen en schoolmaterialen. En omdat onderwijs gratis is, zijn ouders zich minder bewust van hun taken om de school te controleren en hun kinderen te stimuleren. Het gevolg? Ruim driekwart van de kinderen maakt de basisschool niet af. Edukans pakt deze problemen actief aan door het inzetten van goede lesmethodes en het actief betrekken van ouders bij het onderwijs. Kinderen die niet meer naar school komen, worden geholpen met re-integratietrajecten en beroepstrainingen.

13 Nederlandse docenten gingen naar scholen rondom Kajiado om daar met hun collega’s te werken aan kindgericht onderwijs. Twee groepen Pabo-studenten maakten kennis met de Keniaanse onderwijssituatie. De actie ‘schoolmaaltijden’ voor kinderen in de door droogte geteisterde Hoorn van Afrika leverde € 52.291 op.

15 Pabo-studenten (Onderwijsexpeditie) en 10 docenten (Werelddocent) bezochten onderwijsprojecten in Oeganda en werkten met lokale collega’s aan beter onderwijs.


Ghana Zuid-Soedan Bolivia

DR Congo Zambia

In 2011 startte Edukans nieuwe projecten in Bolivia, Ghana en Zambia in het kader van de Connect4Change alliantie waar Edukans deel van uitmaakt. Ook werden onderwijsprogramma’s van de ICCO alliantie ondersteund in DR Congo en Zuid-Soedan.

‘Voordat het project startte waren de dorpsbewoners en ouders nauwelijks geïnteresseerd in onderwijs. Maar nu, na twee jaar van actief werken aan het belang van goed onderwijs, is de situatie rigoureus veranderd. Een geweldig positieve ontwikkeling!’ Kavita Srivastava, projectmedewerker in India

Malawi, veel aandacht voor meisjes

India, hele gemeenschap actief

Peru, een betere plek in de maatschappij

Met het onderwijsprogramma op 141 basisscholen bereikte Edukans 63.500 leerlingen en 650 leerkrachten. Meisjes in Malawi maken vaak hun school niet af. Daarom focust Edukans op goed onderwijs voor meisjes. Samen met pabo’s in Malawi ontwikkelde Edukans schoolverbeterplannen. Hierdoor groeide het aantal leerlingen met 6,2 procent. Met het Centrum voor Nascholing in Amsterdam werd een nascholingsprogramma voor toekomstige leerkrachten en onderwijsadviseurs ingezet. Schoenmaatjes bracht circa 24.000 dozen naar Malawi. 19 studenten liepen er stage en 34 studenten en hun begeleiders gingen op Onderwijsexpeditie. Zij gaven met hun collega-studenten van de St. Joseph-pabo in Dedza les op praktijkscholen. 12 Werelddocenten deelden kennis en ervaring met collega’s van zes basisscholen.

Het lukt de Indiaase overheid niet om de allerarmste kinderen naar school te krijgen. De onderwijsprogramma’s van Edukans stimuleren de gemeenschappen zodat de overheid haar taken beter gaat uitvoeren. Het resultaat? Beter onderwijs voor 98.747 kinderen in de leeftijd van 6 -14 jaar. 20.378 jongeren tussen de 15 en 20 kregen beroepstrainingen. 774 lokale leerkrachten in de dorpen werden getraind. 749 dorpsonderwijscomités, ouderraden, kinderclubs en vrouwengroepen leerden de kwaliteit van het onderwijs bewaken én onderwijs aan te passen aan de lokale behoeften. Dankzij alle inspanningen is de schooluitval vrijwel 0 procent. Kinderen en jongeren die stopten met school zijn weer gestart of volgen nu een beroepsopleiding. 13 Werelddocenten werkten met 213 Indiase leerkrachten aan het thema klassenmanagement.

In Peru zijn de inkomens erg ongelijk verdeeld. Edukans richt zich op de arme inheemse bevolking. Via goed onderwijs kunnen indianenkinderen later een betere plek in de maatschappij verwerven. Het basisonderwijs is aangepast aan de cultuur en leefomgeving van indianenkinderen, zodat deze uitgesloten groep beter aansluit bij de Peruviaanse samenleving. En in het voortgezet onderwijs is het thema ‘ondernemerschap’ met succes ingebouwd. Doordat docenten worden ondersteund met ICT is er meer efficiëntie en zijn de lessen verbeterd. Als gevolg van de nauwe samenwerking met ouders is de schooluitval nihil. Ouders begrijpen het belang van goed onderwijs.


Hoe besteedt Edukans het geld? Continent

Aantal

Bedragen

projecten

( €)

n

Afrika

129

n

Azië

23

3.884.944 914.145

n

Latijns-Amerika

25

1.027.415

n

Europa

1

4.429

n

niet land-gebonden

9

153.370

187

5.984.303

(waarde dozen en logistiek)

2.719.395

Uitvoeringskosten

1.252.618

Totaal

9.956.318

Totaal

Latijns-Amerika 17,2%

Europa/ niet land-gebonden 2,7%

Azië 15,2%

Afrika 64,9%

Het Edukans concert door ambassadeurs Nick & Simon in Ahoy leverde 6.820 schoenendozen op!

Schoenmaatjes

In actie voor onderwijs!

Inkomsten en uitgaven Edukans

S  choenmaatjes in Nederland zorgden voor 134.258 schoenendooscadeaus voor hun leeftijdsgenootjes ver weg. n5  3 scholieren reisden met Edukans Going Global als verslaggever naar Ethiopië. Zij volgden met hun Ethiopische buddy’s (lokale scholieren) lessen en wisselden ervaringen uit op Ethiopische scholen. Hun scholen organiseerden na thuiskomst acties voor Ethiopië. nM  aar liefst 1.000 vrijwilligers zetten zich enthousiast in voor Edukans. n8  7 pabostudenten gingen mee met de Onderwijsexpeditie. Zij verdiepten zich in het onderwijs in Malawi, Oeganda en Kenia en gaven met lokale pabostudenten les. Ook haalden zij geld op voor de scholen in het land dat zij bezochten. n3  67 basisscholen deden mee aan ‘Scholen voor scholen’ van Edukans en voerden actie voor onderwijs. n6  3 docenten gingen op reis als Werelddocent. Het programma levert een belangrijke bijdrage aan de competenties en persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten in het ontwikkelingsland én in Nederland. n

Inkomsten (€)

Uitgaven (€) inclusief uitvoeringskosten

Eigen fondsenwerving

Ontwikkelingssamenwerking

n

Scholen po/vo

n

Scholen mbo/hbo/wo

363.287

n

Particulieren en kerken

1.523.979

n

Bedrijven, fondsen en stichtingen

n

Bijdragen Impulsis

n

Giften in natura

n

Nalatenschappen

385.670

n

Notariële schenkingen

160.129

(waarde schoenendozen)

1.636.693

537.564

Wereldburgerschap Voorlichting Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijgen subsidies

9.956.318 1.117.144 586.126 1.240.158 44.019

1.094.400

Kosten beheer en administratie

2.305.210

Totaal

13.214.271

Bedrijfsresultaat Edukans

1.006.627

270.506

Resultaat deelneming

-135.934

Resultaat

870.693

Gezamenlijke acties n

Puzzelacties

47.595

n

Kerk in Actie

128.000

Subsidies van overheden

5.845.483

Interestbaten

118.175

Ontvangen penvoerderschap

67.363

Overige baten Totaal

7.350

Het kostenpercentage eigen fondsenwerving blijft met 15,5 procent ver onder de norm van 25 procent die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt.

14.220.898

Bedankt!

Beter onderwijs voor duizenden kinderen. Wij konden dit niet waarmaken zonder uw hulp. Edukans bedankt alle donateurs, stichtingen, bedrijven, organisaties en leerlingen en docenten in Nederland die een financiële bijdrage hebben gegeven en zich in 2011 hebben ingezet voor het werk van Edukans! Kees de Jong directeur Edukans

Postbus 1492 | 3800 BL Amersfoort | t (033) 460 60 10 info@edukans.nl | www.edukans.nl | giro 515

Edukans Jaaroverzicht 2011  
Edukans Jaaroverzicht 2011  

Het Edukans Jaaroverzicht van 2011.

Advertisement