Van alle markten thuis

Page 1

Van alle markten thuis

www.vanallemarktenthuis.be

Foto: Gil Plaquet - Stampmedia

De etnisch-culturele federaties in Vlaanderen


– Klaartje Franckx

en Actie

Foto: AIF

Foto: Vorming

Foto: © Marc Laquière-FMV


Van alle markten thuis Als je aan ons verenigingsleven denkt, hoe stel je je dit voor en welke namen komen in je op? Femma, çavaria, Willemsfonds of Amnesty Intern ational? Of denk je eerder aan organisaties als Vredesactie, Velt of Wisper? Al gehoord van de etnisch-culture le federaties? Ken je organisaties als Turkse Un ie, Afrikaans Platform, AIF of Internationaal Comité? De etnisch-culturele federaties zijn jong en groeien volop. Ze brengen mensen samen die fier zichzelf zijn en met veel goesting werken aan een gezamenlijke toekomst hier.

een eft je in e door e g e r an d rochu Deze b g een beeld v kende ­ a l er oogops se overheid nischm et a de Vla ubsidieerde ijn, s ie we z e g W f . o ­ s ­ / e i n t e ra ft. le fede ns drij culture oen en wat o d kennis wat we aak je m s je k en, aderstu In de k tijkvoorbeeld rein. k a t r et er met p t van h k lu p e vers g

De 13 federaties worden erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dat geb eurt in het kader van het decreet voor sociaal -cultureel volwassenenwerk. Via zo’n 1.600 afdelingen zijn zij verankerd in heel Vlaanderen en Brussel. Zo houden de federaties een nauw contact met de achterban en voelen ze wat leeft op het plein of aan de keukentafel. Vrijwilligers helpen ouders op weg met schoolzaken of gidsen senioren door het zorgaan bod. Vrouwen gaan aan de slag met de computer en pubers ontdekken de Turkse luit.


Waarvoor staan we? Zelforganisaties Missie Onze organisaties zijn zelforganisaties. Vrijwilligers en bestuursleden van de afdelingen trekken lokaal aan de kar. Wij vertrekken van de sterktes van onze achterban. Met daadkracht en de blik vooruit.

Doelgroepen Onze lokale afdelingen staan er: in de steden, bij jongeren, bij nieuwkomers… We bereiken diverse groepen mensen, dikwijls nog voor deze op de radar van de overheid of andere organisaties opduiken. Vaak in een moeilijke context van kansarmoede en sociale uitsluiting.

Zonder dure woorden zijn wij koplopers in de ondersteuning van lokale groepen en empowerment van onze achterban. We verzetten ons tegen maatschappelijke uitsluiting van nieuwkomers, vrouwen, laaggeschoolden… We bouwen bruggen tussen culturen en gaan voor sociale verandering. Daartoe vervullen we heel wat opdrachten: naast, bovenop en middenin onze core business; het sociaal-cultureel werk. We worden gedreven door signalen en initiatieven van onze achterban en springen op vraag van overheden of partners in de bres.

De etnisch-culturele federaties zijn van alle markten thuis.


Wat doen we? le en de talloze loka es ti ra de fe de n Het werk va  noemers: vatten onder drie je n ka rs ge li il vrijw

empoweren interculturaliseren stem laten klinken.

Foto: Hasn

a Akal - St ampmedia

n met raad en elnemers worde de en s er ig ill ijw De vr Die dokteren or de federaties. do an ta es jg bi daad gionale projecten n landelijke of re ge ei k oo t as na daar men met een netwerk of sa uit. Bijna altijd in rtners. verschillende pa


Mensen empoweren

Ontmoeting, ontspanning, zelfontp looiing. Daarom nemen mensen deel aan het vere nigingsleven. Ook mensen met etnisch-cultureel dive rse roots. Net zoals andere sociaal-culturele verenigi ngen organiseren de vrijwilligers van de etnisch-cultur ele federaties een waaier aan activiteiten. Van de A van artistiek of artisanaal tot de Z van zorg of zelfontplooiing. Maar ook debatten, vormingen, uitstappen… Nu eens vooral voor de fun of uit nieuwsgierigheid, dan weer vooral om zichzelf te versterken in het leven of het wer k. Soms voor de achterban, maar even vaak gericht op een breed publiek. De energie daarvoor ontstaat aan de basis. Bij mensen die zin hebben, of een nood voelen om iets te ondernemen. Die brede inzet is niet zonder effe ct: de deelnemers, vrijwilligers en bestuurders hébben en némen deel aan de Vlaamse samenleving. Onderzo 1 ek toont aan dat de etnisch-culturele federaties, hun lidorganisaties, hun vrijwilligers en achterban bru ggenbouwers zijn. Etnisch-cultureel diverse burger s die lid zijn van een zelforganisatie beheersen het Nederlands beter, beschikken over meer praktische vaardigheden zoals vergaderen en omgaan met gemeen telijke instanties, hebben meer zelfvertrouwen en een grotere kennis van de samenleving. Mensen die samen­ werken in een organisatie oefenen er zich ook in om gezame nlijk en zelfstandig problemen op te lossen. Bovendien blijkt dat mensen die actief zijn in de verenigingen van etnisch-culturele minderheden ook vaker actief zijn in andere Vlaamse organisaties. 1 Fennema, M. & Tillie, J.(2004). Civic communities and Multicultural Democracy. In: S. Rssteutscher (ed.), Social Capi tal: a Democratic Elixir? Routledge . • Penninx, Rinus, van Heelsup, Anja (2004). Bondgenoot of spelbreker? Organisaties van immigranten en hun mogelijke rol in integratieprocessen . Forum, Utrecht. • Swyngedouw, M., Phalet, K. & Deschouwer, K., (eds. ) (1999). Minderheden in Brussel. Socio -politieke houdingen en gedraging en. VUBPress, Brussel. • Van Craen, M. & Vancluysen, K. (2007). Voorb ij wij en zij? De sociaal-culturele afstand tusse n autochtonen en allochtonen tegen de meetlat. Vanden Broele, Brugge.

Praten werkt

mijn hoofd bleef het in e ti ” ra e p o e terugkomt? “Na d de kanker ls a rt t o a k w s : d spoken leven sin neemt het Voor Adiba wending. een andere er een ­ , leek kank rd e w k ie z e er kanker Voor z -show. “Ov d e -b n ij -m et enkele ver­-v­ an k. Samen m ij il e o m is roep voor praten n we een g te rt a : koken, st n e vrouw uke dingen le n e o d e .W lotgenoten itstapjes...” u , n le babbe rhaal je met je ve t a d n te e te w iets moet. “Het is fijn r dat ook n a a m ver , n a k praat je lie terecht n e g a d te slech ’ dat.” adammen Heb je een m e ‘d n e jp egri niet, dan b ve afdeling ep een actie ro g e d is n Intusse . van VOEM


België ontrafeld

Foto: AIF

haverklap af op en we om de en ev st ë gi el B land met een Oleg: “In n ingewikkeld ee is et H . en hierover veel verkiezing gen. We krijgen lin el st in n aa m organiseren kluwen erban. Daaro ht ac ze on n ité politieke vragen va rnationaal Com te In t he en machinerie in we binn e de Belgische ho r ve O . n ge g eigenlijk is, vormin amse bewegin la V e di at w t, elkaar zi ” ij voor staat… waar elke part

Gekleurd proeven van cultuur

Foto: AIF

van ject ‘Gekleurd proeven FMDO lanceert het pro e d cultuurparticipatie. “W cultuur’, een project ron r naar pe ze lidverenigingen am merkten dat veel van on het ze t gingen. Meestal omda theater, dans of musea de n of omdat de stap naar gewoonweg niet kenne a.” is dan pakweg de cinem schouwburg veel groter igingen t verschillende lidveren FMDO plant daarom me e deel e uitstappen. In het tweed een heel aantal culturel g sla verenigingen zelf aan de van het project gaan de e ps rond dans, toneel... “W tijdens creatieve worksho n, l drempels weg te werke hopen zo een heel aanta erken tellingen die actief meew zowel bij de culturele ins de verenigingen.” tijdens dit project, als bij

La Barca de

i Comici

“Weet je w at leuk is? D roots en d iegenen m e mensen met Itali aanse et de Vlaa voeten we mse rken hier sa men”, lach klei aan hun “Door de t Gianpaolo tone . fijne mense elgroep leerde ik oo k al heel w n uit mijn at buurt ken nen”. Gianpaolo hee “Samen m ft de podiummicro be te pakk et en. werken we 9 andere Genkse ve re nu aan ee n typisch G nigingen Revueshow enkse . Volgend jaar voere in C-mine n we de sh .” ow op La Barca d ei Comici is een afde en bestaat ling van A al sinds 19 CLI 99. “De b enerzijds d e doeling is at de oude re generati van de Ita es de trad liaa itie herbeleven nse ‘commedia dell ’arte’ kun en anderz n ijds daard naar Vlaa oor de dre en mse cultu mpels urhuizen werking va verlagen. n La Barc De a is hét in mensen d strument ie anders n o m ooit naar centrum z een culture ouden gaa e l n, nu wél zover te kri jgen.”


Bruggen bouwen

Foto: A frik

aans P

latform

– Sofie

Vancoill ie

Interculturele ontmoetingen zijn actief en wederkerig: stappen zetten naar elkaar, bruggen oversteken, andere invalshoeken durven hanteren. Aandacht hebben voor verschillend e behoeften, gevoeligheden en interesses. Hie raan sleutelen de etnisch-culturele federaties. Ze bou wen bruggen met andere groepen, organisaties en overheden. Vaak ontstaat een partnerschap op eige n initiatief, maar nog vaker worden de federaties gev raagd. Want ze brengen een frisse kijk binnen en stellen evidenties in vraag. Het resultaat van die insp anningen mag er zijn: de federaties omringen zich vandaag met een indrukwekkend netwerk. In hun adresboekje staan lokale overheden, scholen, cultuurcentra, welzijnsorganisaties, vakbonden, sportverenigingen, sociaal-culturele organisaties‌

Interlitratour etnisch-culturele In Brussel organiseren urfondsen, federaties, Vlaamse cultu culturele literaire organisaties en ultureel literair centra samen het interc evenement Interlitratour. ktail Dat is een smaakvolle coc ken, rek sp ge , ten van voordrach , ies tat sen pre , en bloemlezing certen in con en r ate the , wandelingen . Je vindt er de Brusselse binnenstad kaanse muziek Arabische poĂŤzie, Marok banees naast en Hugo Claus in het Al elkaar.


s

Foto: A yse

Karaaga

c - Sta

mpmed

ia

Cultuurschokdemper

Work-Up Work-Up is een project van verschillende etnisch-culturele federaties, dat een antwoord wil bieden op de werkloosheid van etnisch-culturele minderheden. Massoud: “Mijn Iraans diploma telt hier niet. Maar samen met de Work-up-consulent bekijk ik welke vaardigheden ik wél kan voorleggen. Zo raak ik sneller op de juiste sollicitatiegesprekken. Ik spreek ook al een aardig mondje Nederlands, maar wat hulp bij de paperassen blijft voorlopig welkom.” In 2011 begeleidde Work-Up over heel Vlaanderen en Brussel 881 werkzoekenden.

andse nietnisatie die buitenl ga or n ee is ko da idt. Jongeren Minor N opvangt en begele en rig rja de in m e begeleid komen er terecht. uit de hele wereld bare taal- of moeilijk overbrug jongeren, Vaak ontstaan er ug te slaan naar de br n ee m O . en ov cultuurkl AB. een beroep op FA doet Minor Ndako toen onze eria bloeide open ig N t ui sje ei m Ishe: “Een et iemand die contact bracht m federatie haar in jongen mocht sprak. Een andere haar moedertaal van mensen n lokale afdeling meedraaien in ee s. Zo behield sch-culturele root met dezelfde etni en werd de zijn herkomstland hij de voeling met iets draaglijker.” cultuurshock net seren dit seren? “We organi Hoe ze dit organi avonds of in het vrijwillig, vaak ’s begeleidingswerk weekend.”

Nieuw Vlaams Talen

t

Zoek je talent van ’allochtone origin e’? Een andere spreker dan Piet of Magda? Nieuw Vlaams Ta lent kan je daarbi j helpen. Het is een online databa nk om sprekers, of panelleden, of artiesten van ’allo chtone origine’ te vinden. de databa is een initiatief va nk n Vrouwen Overle g Komitee, Masereelfonds en de federaties FZO -VL en CDF.


Spaanse spiegel

LAF bekijkt interc ulturaliteit van de andere kant en vraagt in een fly er: “Spreek je al ee n mondje Spaans, maar sta je toch met je mon d vol tanden bij een native speake r? Kom dan naar onze Spaanse conversatieles.”

'educ Foto: Arch

Of hoe etnisch-cu lturele federaties taalles geven aan Nederlandstal igen.

Boyokani Het Afrikaans Platform werkt al geruime tijd samen met de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling. n Samen organiseren ze ontmoetinge en mse tussen senioren van Vlaa Afrikaanse origine. Beide groepen , hebben soms een verschillende visie n leve van ier een verschillende man en verschillende waarden. In het project ‘Boyokani’ maken ze samen een film en leren ze elkaars culturele achtergrond van dichtbij kennen. De nadruk ligt steeds op de overeenkomsten – en niet de verschillen – tussen mensen en hun gewoontes.

Samen op stap in ‘t Stad

ganiseerde in eldvrouwen or er W e ti ra de Fe interculturele met Pasar een g n ki er w en m sa Pasar-afdeling tiviteit met een ac gs lin se is tw ui n Filippijnse Europe vzw, ee an ia in lip Fi en uven. afdeling uit Le Wereldvrouwen noten van een vrijwilligers ge n pe oe gr de ei B erpen. itstap in Antw gu da le re ltu cu nden Magda verrijkend”, vi ht ec as w et “H en Sophia.


Interculturele liefde atie van de Turkse Centrum Özburun, een deelorganis rond de VlaamsUnie, organiseerde een thema-avond Turkse film Turquaze. sch-culturele De 200 geïnteresseerden, zowel etni de film in debat na en ging minderheden én anderen, ving’. Nog enle sam le over ‘liefde in de interculture de reacties. uit k blee zo steeds geen evident thema,

Tragikomedie of huwelijk Tijdens dit proj ect van de Un ie va Verenigingen maken deelnem n Turkse ers een kortfilm over hedendaa gse huwelijken bij etnisch-cul minderheden turele (migratiehuwel ijken, huwelijk iemand uit Bel met gië, uit het lan d van herkom st ... ). Op basis van di t materiaal wil de vereniging een ruimer aa later nbod te creëre n. Zo maken w mensen bewus e ter van dit them a.

n– e p r e w t n A j i r v t s Ga am m a h e d n a a k e o Bez

V, deling van FM ams, een lidaf Sh g op in e ig n di re LV ve De n de KV wengroepen va en begeleidt vrou en kennis will n pe Antwer in en m ko ek . bezo cultuur Marokkaanse maken met de ting, dialoog aarbij ontmoe w g da n ee is Het e dames eten ntraal staan. D ce g lin se is tw en ui rrijke aanbod eren in het kleu st ui g sn en en sam Ze krijgen uitle anse winkels. ka ok op f ar oe M pr de van een de en nemen met over de hamam ess-sessie. ln el w n heerlijke ee et m m so de dagen waarbij één kleurrijke or vo n éé jn zi Het rts keren. eden huiswaa vr te en w ou vr alle


Etnisch-culturele minderheden een stem geven De etnisch-culturele federaties laten de stem van de achterban klinken. Constructief, maar luid en duidelijk: bij opiniemakers, media en overheid. De federaties en hun achterban komen op voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ze timmeren aan de weg naar een evenwichtige beeldvorming van minderheden en een volwaardige politieke participatie. Via de weg van interculturele dialoog halen ze thema’s uit de taboesfeer en werken ze aan verandering.

Foto: Inter

nationaal Co mité

De federaties signaleren wat de achterban wakker houdt. Ze voelen de polsslag van de samenleving en hebben oog voor tendensen die mensen uitsluiten. Zo realiseren ze acties om aandacht te vragen voor thema’s als discriminatie op de arbeids- of huizenmarkt, de stem van minderheden in het politiek debat… Maar ze participeren ook aan het beleid. Vrijwilligers en professionals van de federaties zetelen in tal van adviesraden, ze zijn actief in overlegfora van scholen en buurtcomités…

Arbeidsmarkt vorm geven Het interculturele middenveld zit m ee aan de overlegtafel van de werkgevers en we rknemers (SERV). De SERV is de plek waar he t Vlaamse arbeidsmarktbele id gesmeed wordt. “Hier leggen we be langrijke contacte n en vergroten ons netw erk”, klinkt het bi j de federaties. “Thema’s zoals di scriminatie en de eis om streefcijfers bekijk en we eerst met de achterban. Daarna vertolken we hun standpun t op de SERV.” “Onze aanwezighe id in SERV is een stap op weg naar een arbeidsm arkt waar etnischculturele minderheden eerli jke kansen krijgen .”

Racisme, ! daar ga ik van koken

gen rnationale Dag te 21 maart is de Inte in de tra ex rdt in Gent Racisme en dat wo iten. ite tiv ac n hele reeks verf gezet door ee dieke lu n ee terecht voor Bij FZO-VL kan je inatie en rim sc di elling rond st on to en nt oo rt ca Platform V en het Afrikaans FM . en el rd oo or vo e racisme tieavond over ho ac n ee n re se ni ga or rden ridisch) kunnen wo en discriminatie (ju aangepakt.


té steunt één van haar Het Internationaal Comi ie voor de toelating lidorganisaties in een act ek in middelbare van tulband en hoofddo scholen. hoofdbedekking toe. De “Weinig scholen laten arom bezorgd over Sikh-gemeenschap is da ongeren,” klinkt het. de toekomst van Sikh-j ool kiezen die geen “Zij moeten nu een sch n tulband, eerder dan probleem heeft met hu zen die aansluit bij een school te kunnen kie hun talenten.”

Eisenbundel zk luisterend oor t.

FMV organis eert in het ka der van de gemeenteraad sverkiezinge n een aantal rondetafelge sprekken. Jolijn: “Via d eze gesprekk en komen w leden tot een e met onze gezamenlijke politieke eise De democra nbundel. tische politie ke partijen kr eisenbundel ijgen de overhandigd , met de boo ‘wie naar on dschap: s luistert, krijg t onze stem’. ” De rondetafel s bestrijken ee n breed scala gaande van on aan thema’s: derwijs, godsd ienstvrijheid huisvesting, , werk en tot racisme en discriminatie polarisatie in , armoede en de samenlevi ng.

al Com ité Foto: In ternatio na

En de tulband?!

Mediawatchers Kif Kif geeft mensen de instrumenten in handen om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat. “Daarom organiseren we al verschillende jaren workshops journalistiek en mediawatch. Gespreid over een vijftal momenten leren mensen er helder schrijven. De cursisten brengen daarna verhalen die de mainstream media niet halen. Het zijn verhalen en bespiegelingen over de superdiverse samenleving,” klinkt het bij Kif Kif.

Omgaan met racisme op en rond het voetbalveld Dat een voetbalveld en de tribunes niet steeds het beste in mensen naar boven halen, is geen nieuws. Maar hoe ga je in het voetbal met racisme om? Om dat probleem te tackelen, orga niseert AIF in het stadion van KRC Genk een reek s debatten met liefhebbers en professionals uit de voetbalwereld.


, n e s n e M n e l e d d mi n e g n i l e en afd Antwerpen

462

W.Vlaanderen O.Vlaanderen

70

afdelingen

afdelingen

343

afdelingen

Vl.Brabant

Limburg

363

afdelingen

93

afdelingen

Brussel

307

afdelingen

1.638 autonome afdelingen De 13 federaties overkoepelen samen 1.638 afdelingen, waarvan de Vlaamse cultuuroverheid er ruim 1.200 erkent voor subsidiĂŤring. De afdelingen van de federaties zijn autonoom en draaien voor 100 procent op vrijwilligers. De landelijke federaties coachen, steunen logistiek en inhoudelijk, en versterken de stem van de afdelingen.

Je vindt afdelingen van de federaties van Hasselt tot Oostende: overal zijn ze in de weer. Toch valt het op dat je de meeste afdelingen terugvindt in de provincies Limburg en Antwerpen. Samen zijn ze goed voor meer dan de helft van alle afdelingen. In alle provincies vind je de meeste afdelingen in de (groot)steden.


In de lift De etnisch-culturele federaties zitten vandaag in de lift. Hoe komt dit?

Erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid De Vlaamse Overheid erkent en ondersteunt de etnischculturele federaties. De organisaties krijgen, net als andere erkende Vlaamse verenigingen, structurele subsidies in het kader van het decreet voor het

sociaal-cultureel volwassenenwerk. De

minister van Cultuur is voor dat decreet bevoegd.

Vroeger bestonden de meeste federaties voor één specifieke groep: mensen met pakweg Turkse, Italiaanse, Marokkaanse of Ghanese roots. Maar dit federatiemodel was ook aantrekkelijk voor organisaties met andere roots. Geleidelijk sloten nieuwe afdelingen zich aan. De federaties groeiden zo uit tot grotere landelijke verenigingen en ontwikkelden een veel internationaler profiel. Ook meer zogenaamd ‘autochtone’ afdelingen worden lid en willen zich inschrijven in het verhaal van federaties.

1800

1.638

1600

1.567

1400

1.269

1200 1000

1.119

800 600 400 200 0

2007

2008

2009

2010

Sinds 2007 slot en meer dan 500 nieuwe afdel ingen zich aan. Dat is een groei m et de helft op 3 jaar tijd. In Antwer pen en Brussel is de groei van de verenigingen he t sterkst.


Vrouw- en mankracht Wie houdt de boel draaiende? In eerste instantie zo’n 8.700 (bestuurs) vrijwilligers. Zij kunnen rekenen op de ondersteuning door 110 professionals. Het gemiddelde professionele team van een etnischculturele federatie telt 8 werknemers met 7 voltijdse equivalenten. De federaties tellen jaarlijks 383.000 mensen die deelnemen aan zo’n 10.000 activiteiten. Dat zijn gemiddeld 6 activiteiten per jaar per afdeling, met telkens zo’n 40 deelnemers. Elke educatieve medewerker coacht gemiddeld meer dan 30 afdelingen en zo’n 150 (bestuurs)vrijwilligers.

deelnemers 0 0 0 . 3 38 8.700 vrijwilligers 1.638 afdelingen 110 professionals

Met lage drempels en veel vrijwilligerskracht De etnisch-culturele federaties hebben een brede werking. Stellen we de focus echter scherper, dan zien we dat de organisaties speciale aandacht hebben voor wie het moeilijker heeft. Vaak gaat het om mensen die in een kwetsbare sociaal-economische (en soms juridische) situatie leven. Om de drempel naar de activiteiten voor deze groepen laag te houden, moeten de verenigingen de formaliteiten en kosten tot een minimum beperken. De marges om geld te vragen voor activiteiten, lidmaatschap of sponsoring zijn dus heel beperkt. De inzet van vrijwilligers drukt de kosten, maar toch blijft de financiële ruggengraat van de afdelingen en de federaties kwetsbaar. Overheidsmiddelen zijn daarom onontbeerlijk. De federaties ontvangen een structurele subsidie van het Agentschap SociaalCultureel Werk voor een deel van hun werking. De enveloppe werd per federatie vastgelegd op basis van het aantal afdelingen en de groei in de afgelopen jaren. Naast de structurele middelen doen de federaties een beroep op heel wat kortlopende en onzekere projectsubsidies.


Alle organisaties op een rijtje AIF Multiculturele Federatie van Zelforganisaties

aif.scw.be

Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen www.cdfvzw.be

n

ACLI-Vlaandere (deel van Feniks

vzw)

anderen.be

www.acli-vla

Federatie Wereldvrouwen (deel van Feniks vzw)

rouwen.be

www.federatiewereldv


FAAB Federation of Anglophone Africans in Belgium www.faabonline.org

FMV Federatie van Ma ro

www.fmv-vzw

.be

kkaanse Verenig

ingen

FZO-VL Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen www.fzovl.be

IC Internationaal ComitĂŠ

www.icvzw.be

LAF tie Latijns-Amerikaanse Federa www.lafederacion.be


FMDO Federatie Mondiale Democratische Organisaties www.fmdo.be

PAG AFRIKAANS

Platform van Afr

www.afrikaa

nsplatform.b

e

ikaanse Gemeen

schappen

PLATFORM

Turkse Unie van België www.turkseunie.be

UTV – Unie van Turkse Verenigingen

www.utvweb.be

VOEM – g Vereniging voor Ontwikkelin s en Emancipatie van Moslim www.voem-vzw.be


Colofon

Deze brochure is een coproductie van de 13 (hiervoor vermelde) etnisch-culturele federaties in samenwerking met:

federatie sociaal-cultureel werk

Minderhedenforum is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Ze neemt het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Het Minderhedenforum telt 17 leden, waaronder 12 erkende federaties.

De FOV verdedigt sinds 2000 de belangen van de erkende en/of gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties bij overheden en bij andere beleids­ instanties. De FOV neemt het dus op voor de sociaal-culturele sector, zowel voor de individuele organisaties als voor de hele sector.

Daarnaast is er ook VOEM vzw.

De FOV is een autonome en onafhankelijke vzw van en opgericht door erkende en/of gesubsidieerde organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. De 13 etnisch-culturele federaties zijn lid van de FOV.

www.minderhedenforum.be

www.fov.be

Met dank aan:

Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een autonome organisatie die gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen.

‘de Verenigde Verenigingen’ is de spreekbuis van het middenveld. Het is een open netwerk opgezet voor en door honderden middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden.

www.socius.be

www.deverenigdeverenigingen.be

www.vanallemarktenthuis.be Overname uit deze publicatie is toegelaten, mits bronvermelding. De rechten op het beeldmateriaal berusten bij de respectieve organisaties of fotografen. V.U.: Dirk Verbist (FOV) - Gallaitstraat 86 bus 12 - 1030 Brussel • Vormgeving: Media Luna • Druk: Bulckens