Page 1

**

www.fotoinfomag.com พบกับเราที่


ปกติตŒองเล‹นตามบท แต‹ตอนถ‹ายรูป ขอเปšนตัวเองก็แลŒวกัน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท

นักแสดง นักเดินทาง

Find your wonder - side พบชีว�ตอีกดŒานที่วันเดอร


SOCIAL

NEWS

/ 8

| DECEMBER 2017


/ / | DECEMBER 2017 9


SOCIAL

NEWS

/ / 10

| DECEMBER 2017


CONTENTS

CONTENTS

BACK TO BASIC & TECHNIQUE

TRAVEL & ADVENTURE

COMPACT ZONE & REVIEWS

Fi World

12

| DECEMBER 2017


EDITOR’S

TALK

| DECEMBER 2017 13


HOW TO

14

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 15


HOW TO

16

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 17


HOW TO

18

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 19


PHOTOGRAPHY SKILL

20

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 21


PHOTOGRAPHY SKILL

22

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 23


PHOTOGRAPHY

PLANNER

24

| DECEMBER 2017


Rapa Nui Plan B

จุดหมายสุดปลายฝัน (ตอนจบ)

| DECEMBER 2017 25


PHOTOGRAPHY

PLANNER

26

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 27


PHOTOGRAPHY

PLANNER

28

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 29


LEARNING

BY DOING

30

| DECEMBER 2017


ธรรมชาติรังสรรค์ เรื่อง/ภาพ : ฤทัยรัตน์ พวงแก้ว

| DECEMBER 2017 31


LEARNING

BY DOING

32

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 33


Photographic preview

โลกใหมแหงการสรางความสมจรงิ

34

| DECEMBER 2017


*

**

ใหม

| DECEMBER 2017 35


Photographic preview

36

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 37


Photographic preview

38

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 39


Photographic preview

40

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 41


PHOTOGRAPHIC REVIEW

42

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 43


PHOTOGRAPHIC REVIEW

44

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 45


PHOTOGRAPHIC REVIEW

46

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 47


PHOTOGRAPHIC REVIEW

48

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 49


PHOTOGRAPHIC REVIEW

50

| DECEMBER 2017


ก้านปรับหมุนแพน พร้อมสเกลวัดระยะ

ก้านปรับล็อก พร้อมก้านปรับความหนืดในตัว

ก้านปรับแพนที่ฐานเพลท หรือ Panning Clamb พร้อมสเกลวัดระยะ

บริเวณฐานเพลทมีระดับนํ้า ช่วยให้จัดระนาบกล้องได้อย่างสะดวก ไม่ว่าหัวบอลจะอยู่ ในแนวไหนก็ตาม

ช่องต่อกับสกรูขาตั้งกล้องขนาด 3/8 นิ้ว พร้อมอแดปเตอร์ สําหรับต่อกับสกรูขนาด 1/4 นิ้วได้ด้วย

ฐานเพลทแบบ Arca Swiss สามารถใช้งานกับ L Plate ได้เลย

| DECEMBER 2017 51


PHOTOGRAPHIC REVIEW

52

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 53


SMARTPHONE CORNER

56

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 57


SMARTPHONE CORNER

58

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 59


Beginner Guide

60

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 61


Beginner Guide

62

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 63


Beginner Guide

64

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 65


Beginner Guide

66

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 67


Beginner Guide

68

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 69


Beginner Guide

70

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 71


UNDERSTANDING

72

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 73


UNDERSTANDING

74

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 75


ONE

FINE DAY

76

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 77


ONE

FINE DAY

78

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 79


ONE

FINE DAY

80

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 81


Shooting Destination

82

| DECEMBER 2017

ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง


| DECEMBER 2017 83


Shooting Destination

84

| DECEMBER 2017

ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง


| DECEMBER 2017 85


Shooting Destination

86

| DECEMBER 2017

ตามรอยพระบาท 12 โครงการหลวง 12 เส้นทางแห่งความสุขโครงการหลวง


| DECEMBER 2017 87


BOOK

RECOMMENDED

88

| DECEMBER 2017


WEB

RECOMMENDED

| DECEMBER 2017 89


A PLACE TO GO

90

| DECEMBER 2017


Fi CLUB

TALKATIVE

ถูกใจ

C H A N N E L

รับขอมูลขาวสาร และ กิจกรรมตางๆ มากมายของ FOTOINFO มารวมกันสรางสังคมออนไลน ของคนรักการถ ายภาพ ที่นี่ | DECEMBER 2017 91


HOT

STUFF

92

| DECEMBER 2017


NEW

GEAR

| DECEMBER 2017 93


NEW

GEAR

94

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 95


BUYER

GUIDE

In Body Stabilization Flagship Mirrorless Camera

96

| DECEMBER 2017


| DECEMBER 2017 97


LAST

FRAME

98

| DECEMBER 2017


FOTOINFO ISSUE153 DECEMBER 2017  
FOTOINFO ISSUE153 DECEMBER 2017