Page 1


EDITOR’S TALK & CONTENTS

| OCTOBER 2019 3


SOCIAL NEWS

4 OCTOBER 2019 |

PLUS


SOCIAL NEWS

6 OCTOBER 2019 |

PLUS


PET PHOTOGRAPHY

8 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 9


PET PHOTOGRAPHY

10 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 11


PET PHOTOGRAPHY

12 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 13


PET PHOTOGRAPHY

14 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 15


PET PHOTOGRAPHY

16 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 17


PET PHOTOGRAPHY

18 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 19


ALL ABOUT LENS

20 OCTOBER |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 21


ALL ABOUT LENS

22 OCTOBER |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 23


PHOTOGRAPHIC REVIEW

24 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 25


GADGET

CORNER

26 OCTOBER 2019 |

PLUS


GADGET

CORNER

PLUS

| OCTOBER 2019 27


SHOOT WITH SMARTPHONE

28 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 29


ท่องเที่ยวเมืองรอง

30 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 31


ท่องเที่ยวเมืองรอง

32 OCTOBER 2019 |

PLUS


PLUS

| OCTOBER 2019 33


One Fine Day เรื่อง / ภาพ : โยครีหนีเที่ยว

ม่ อ นแจ่ ม แจ่มแค่ ไหน ไปดู..

ว่ากันว่า สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนโหยหาคือ “เวลา” โดยเฉพาะเวลาในการพักผ่อน หรือได้ทำาในสิ่งตัวเองอยากทำา เป็นต้นว่าการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคน ต้องการมัน รวมถึงตัวผมเองก็เช่นกันครับ One Fine Day ฉบับนี้ จึงอยากพาทุกท่าน เดินทางไปกับวันหยุดยาวทีผ่ า่ นมาของผมครับ กับการเดินทางครัง้ นี้ ที่ “ม่อนแจ่ม” อำาเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปลายทางของมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน ในช่วงวันหยุดยาวทีผ่ า่ นมา ผมมีโอกาสได้ เดินทางไปยังม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น สถานทีท่ ไี่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการ โทรจองทีพ่ กั ซึง่ ผมเองก็ตดิ ต่อไปหลายๆ ที ่ แต่ทกุ ทีล่ ว้ น แต่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เต็มแล้วค่าาา” โดยเฉพาะ ที่พักที่มีวิวหลักล้าน มักจะเต็มมากครับ เรียกได้ว่า ราคาเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงครับ ขอให้วิวสวยไว้ก่อน ผมเองก็ติดต่อไปหลายๆ ที่ จนมาตกลง ปลงใจที่ “บ้านหว่าญ่า” ครับ บ้านที่ผมเลือกเป็นบ้านที่ ชือ่ ว่าบ้านหิน (บ้านทีส่ ร้างจำาลองให้เหมือนว่าสร้างจาก หิน) ซึ่งเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างจะเป็นห้องนำ้าและห้อง โถงเล็กๆ ห้องนอนจะอยูช่ นั้ สอง สามารถนอนได้สองคน และเป็นบ้านทีม่ รี ะเบียงให้นงั่ ชมวิวทิวทัศน์ของม่อนแจ่ม ได้อย่างสะใจเลยหละครับ นอกจากระเบียงแล้ว ยังมี ดาดฟ้าที่สามารถเปิดทะลุจากห้องนอนได้เลยครับ ซึ่ง ผมเองมีความหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เก็บภาพถ่ายดาว แน่ๆ แต่!! แห้วครับ วันทีผ่ มพักนัน้ เมฆมาเต็ม ประกอบ กับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง หากจะถ่ายดาวด้วยการ เปิดชัตเตอร์สปีดนานๆ นั้น ย่อมได้ภาพที่ไม่ตรงตาม เจตนาผมแน่ๆ ผมเองเลยพับเก็บโครงการนี้ไปครับ หลังจากเก็บของเข้าทีเ่ ข้าทางแล้ว ผมก็เดิน สำารวจวิวรอบๆ ทีพ่ กั บอกได้คาำ เดียวว่างามครับ ผมเดิน ถ่ายภาพได้ไม่มเี บือ่ เลย และทีช่ อบคือ ทีน่ ี่ ถึงแม้จะเป็น พืน้ ทีเ่ กษตรทีส่ งู แต่กย็ งั มีเสียงนก แว่วให้ได้ยนิ ครับ นัน่ แสดงว่าที่นี่เองยังไม่ได้อาศัยสารเคมีในการกำาจัดศัตรู

34 OCTOBER 2019 |

PLUS

พืชครับ ถือได้ว่ายังเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากๆ ตกเย็น ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ถ่ายดาว แต่ ถึงกระนั้น ผมก็หากิจกรรมมาชดเชยจนได้ กิจกรรมที่ ว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับ นอกจากการกินครับ เป็น กิจกรรมเดียวทีท่ าำ ได้ในตอนนัน้ ฮ่าา สำาหรับบ้านหว่าญ่า จะมีอาหารให้บริการหลากหลายมากครับ โดยเฉพาะ เมนูอาหารญีป่ นุ่ และทีเ่ ป็นจุดเด่นของทีน่ เี่ ลยก็คอื “หมู กะทะ” ครับ เรียกได้ว่าสั่งกันแทบทุกหลังคาเรือนเลย ทีเดียว และด้วยความที่ว่าม่อนแจ่มเป็นแหล่งปลูกผัก บนภูเขา ผักทีป่ ระกอบเครือ่ งเคียงหมูกะทะก็เลยจะสด กรอบ และหวานเป็นพิเศษครับ หลังจากทีอ่ มิ่ เอมกับอาหารและอากาศเย็นๆ แล้ว ผมก็นง่ั ย่อยอาหาร พร้อมโหลดภาพถ่ายลงฮาร์ดดิส และลองแต่งดูสักสองสามภาพเพื่ออัพลงโซเชี่ยลให้ใคร หลายๆ คนอิจฉาเล่นๆ หละครับ เสร็จสิน้ ภาะกิจ ผมก็เข้า นอนท่ามกลางอากาศทีเ่ ย็นมากในตอนกลางคืนครับ ซึง่ ไม่แปลกใจเลยว่า ทำาไมเจ้าของที่พักถึงไม่ติดแอร์ ในช่วงเช้า ผมตื่นมาพร้อมกับความหวังว่า จะมีทะเลหมอกให้ได้เห็นบ้าง และก็ไม่ผดิ หวังครับ ทีน่ ี่ ยังพอมีทะเลหมอกให้เห็นครับ เรียกได้ว่ามาที่นี่แล้ว ไม่ผิดหวังจริงๆ ก่อนเดินทางกลับสูเ่ มืองหลวง ผมก็ไม่พลาด ทีจ่ ะแวะซือ้ ของฝากท้องถิน่ ติดไม้ตดิ มือกลับมาด้วยปิด ทริปครั้งนี้เรียกได้ว่ามีความสุขมากๆ ครับ ในครั้งหน้า ผมจะพาไปที่ไหน ค่อยติดตามได้เลยนะครับ


POINT & SHOOT

PLUS

| OCTOBER 2019 35


Profile for FOTOINFO MAGAZINE

FOTOINFO ISSUE175 OCTOBER 2019  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. In September for About PETS Photographer Theme.

FOTOINFO ISSUE175 OCTOBER 2019  

FOTOINFO Photography and Travel Thailand Magazine. In September for About PETS Photographer Theme.