125 Urnes terrasser

Page 1

Vy över huvudentré

Vy över samlingsrummet

Världsarvscenter och lokal samlingsplats

Urnes nya besökscenter innebär en unik möjlighet att skapa ett samtida tillägg som stärker regionens globala attraktionskraft såväl som det lokala vardagliga folk- och föreningslivet. Världsarvscentret föreslås utformas i harmoni med landskapet vad gäller form, volym och materialitet. Nedbäddad i jorden med utblick över fjordlandskapet underordnar sig centret platsens huvudattraktion, Stavkyrkan. Arkitektoniskt ansluter sig förslaget likt Stavkyrkan till en tradition av att tillvarata platsens resurser. Centret föreslås utföras i stampad jord med råmaterial direkt från platsen. Byggnadsförslaget går därmed snarast att likna vid en transformation och anpassning av det existerande landskapet i syfte att skapa rum för besökare och lokalbefolkningen. Den

1 (6)

Tradition och innovation

terrasserade byggnadsvolymen skapar goda kopplingar i landskapet längs och tvärs platsens höjdskillnader. Från huvudparkeringen i norr till Urneshagen i söder, samt bilvägen i väster och vidare upp mot Stavkyrkan i öster. En bärande idé i förslaget är utformningen av byggnadens entréplan. Öppna och slutna delar samverkar för att skapa ett dynamiskt rörelsemönster för besökare under centrets öppettider samtidigt som den rumsliga organisationen möjliggör för valda delar att skärmas av så att byggnaden kan nyttjas av lokalbefolkningen utanför centrets öppettider. I byggnadens mitt öppnar en central hall upp sig varifrån man når centrets olika programdelar. Denna hall möjliggör för ett flexibelt bruk av byggnaden under dygnets alla timmar.

Den rumsliga organisationen tillsammans med byggnadens sektion och landskapsanpassning möjliggör för interiöra rum med goda dagsljusförhållanden och generösa rumshöjder samtidigt som byggnadens terrasserade tak understödjer centrets olika programdelar. Ett centralt placerat trapphus kopplar samman byggnadens samtliga nivåer och möjliggör för en tillgänglig koppling från entréplanet upp till byggnadens tak varifrån bussturer går vidare upp för berget mot Stavkyrkan.

Samtidigt som centret på ett pedagogiskt sätt skall ge inblick i den historiska byggnadstradition som stavkyrkan tillhör ämnar förslaget i sin arkitektur blicka framåt. På samma sätt som stavkyrkan var en naturlig följd av sin tids kunskap och teknologi ser vi att Urnes nya besökscenter kan bli en manifestation av samtidens möjligheter och ambitioner om att bygga en hållbar framtid. I utställningsrummen omfamnas stavkyrkans arkitektur av ett samtida hölje. I mötet mellan dessa två polariteter - tradition och innovation, tillåts stavkyrkans arkitektur upplevas och belysas på nya sätt som ger en djupare förståelse för världsarvet i Urnes.

Diagram volymhantering och landskap

Plandiagram

Sektionsdiagram

Urnes terrasser


Vy Y

X - Vy mot fjorden

1

2

4 3 5

6 11

Y - Vy från huvudparkeringen 12 10

8 7

Vy Z 9

Vy X

1. Cykelparkering 2. Huvudentré 3. Entré, matbutik 4. HC-parkering, 2st

5. Uppställningsplats minibuss 6. Övre entré 7. Utvändig WC 8. UNESCO informationsskulptur

9. Urneshagen 10. Parkering, 4st 12. Personalentré 12. Inlast & avfallskärl

Z - Vy från fjorden Situationsplan, 1:500 2 (6)

1

5

10

20

50

Urnes terrasser


S TAVKYRKA

FV

33

1

UTSIKT

TEKNIK / FÖRRÅD

FV

33

URNESHAGEN

1

UNESCO INFO

B U S S - P L AT S

SONE 2

KÖK

SONE 1

BASIS

URNESHAGEN

KAFÉ FILM LEK

SAMLINGSSAL

ENTRÈ / SHOP

KONTOR

PERSONAL

KONTOR

INLAST

FV331

Programfördelning

? ? ?

Fågelperspektiv

Tomten och volymhantering

Rum och programdisposition

Utställningsrum

Material och konstruktion

Byggnadsvolymen går att beskriva som ett terrasserat suterränghus beståendes av tre våningar invändigt och fyra terrasser utvändigt. Tomtens höjdskillnader, och önskemålen om ett anspråkslöst byggnadsverk med låg byggnadshöjd, gör suterränghuset till en naturlig typologi för platsen. Byggnadens terrasser löper utmed tomtens höjdkurvor och kopplas samman av trappor i tvärgående riktning och blir så en naturlig förlängning av det kuperade landskapet.

Rumsprogrammet är i huvudsak disponerat på två av husets tre våningar. Ett nedre plan med teknik, personalytor och inlast, och ett entréplan med centrets publika funktioner. Det tredje och översta planet möjliggör för generösare rumshöjd i utställningsrummen på entréplanet samt en tillgänglig koppling till uppställningsplatsen av minibussarna.

Centrets tre utställningsrum är förlagda i byggnadens bakkant med generös rumshöjd och högt sittande fönster. Basutställningen över Norges världsarv har ett fönster åt norr, medan utställningsrummen som presenterar Urnes stavkyrka har en taklanternin vardera. Särskilt för dessa två rum är införandet av synliga takstolar i trä som bär rummens tak. Dessa utgör en direkt koppling till stavkyrkan och föreslås utföras med profiler, dimensioner och detaljutförande lika takstolarna i kyrkan. Ett grepp som syftar till att bredda utställningens pedagogiska värde genom att replikera ytterligare delar av stavkyrkan samtidigt som det visar på hur dåtidens konstruktion och materialanvändning är brukbar och relevant än idag, knappa tusen år senare.

Byggnaden föreslås utföras i stampad jord, med sekundära bärande element av stål och trä. Det pedagogiska värdet i att låta världsarvscentret uppföras i ett naturmaterial som stampad jord är stort, utifrån såväl ett hållbarhetsperspektiv som ett pedagogiskt perspektiv. I likhet med stavkyrkans tektoniska egenskaper, där det bärande materialet - trä - får göra sig påmint också i kyrkans färdiga ytor, föreslås här att centrets väggar, in- och utvändigt, bevaras med en färdig yta av packad jord.

Vidare medför volymhanteringen att rum som kök, reception och inre passager på centrets entréplan via högt sittande fönster också får tillgång till direkt dagsljus, utan att byggnadsvolymen över mark ökar i storlek.

3 (6)

?

Entréplanet, byggnadens mellersta plan, är fördelat kring tre större rumsbildningar; entrézon, samlingsrum och kafé. Dessa tre utgör kopplingar till - och ramas in av - centrets övriga rum, vilket gör det lätt att skärma av vissa delar av byggnaden, medan andra kan hållas öppna för allmänheten.

Vid eventuell vidareutveckling av förslaget föreslås att en fördjupad bedömning görs av jorden som finns på tomten idag, för att utvärdera dess duglighet som material i centrets konstruktion.

?

Samlingssal - utställning

Samlingssal - föreläsning

Samlingssal - workshop

Entréplan under muséets öppettider

Entréplan efter muséets öppettider

Entréplan med endast matbutik öppen

Urnes terrasser


+43.90

6

9

10 +40.70

6 +38.10

6

7

8

+34.10

1

2

3

4

5 +29.70

+29.65

+28.10

1. Personalrum 2. WC, personal

3. Städrum 4. Varumottag, gemensam

5. Hiss- & trapphushall 6. Terrass

7. Flexibelt samlingsrum 8. Utställning, Urnes stavkyrka

9. Uppställningsplats, minibuss 10. Förrum, minibuss / entré HCparkering

Sektion A, 1:200

B

C

9

+43.90 +43.20

8

+40.70

B +38.10 +37.40

5

2

1

3

4

5

6

7 +34.10

4 7 3 6 1

A

2

+34.10

1. Lager, museibutik 2. Museibutik

A

3. Reception 4. Filmrum

5. Basutställning, Norges världsarv 6. Utställning, Urnes stavkyrka

7. Utställning, Urnes stavkyrka 8. Uppställningsplats, minibuss

9. Terrass

+29.65

9

8

Sektion B, 1:200

10

A

11

+28.10

13

15

12

5

14

16

13

12

B

+43.90

11

+40.70

14

+40.70

+38.10

+38.10

10 1

2

3

4

+34.05

5

6

9

+35.10

+34.10

7

8

C

1. Entré, personal 2. Garderob, personal 3. Kontor, daglig leder 4. Öppna arbetsplatser

Plan -1, 1:200 4 (6)

5. Interntrappa, personal 6. Kopieringsrum 7. Teknik 8. Personalrum

9. WC, personal 10. Städrum 11. Varumottag, gemensam 12. Varumottag kyld, kafé

13. Avfallsrum kyld, kafé 14. Uppställning, avfallskärl 15. Uppställning, varumottag 16. Parkering, 4st

1. Vindfång 2. Museibutik

1

5

10

20

3. Reception 4. Garderob

5. Ingång, WC 6. Flexibelt samlingsrum

7. Hiss- & trapphushall 8. Interntrappa, personal

9. Kafé 10. Publik trappa, besökare

11. Förrum, minibuss / entré HC - parkering

12. Uppställningsplats, minibuss 13. Terrass

14. Urneshagen

Sektion C, 1:200, principiellt dragen

Urnes terrasser


B

C

+34.05

1 3 2

23 +34.10

4

Entrérum B

22

5 8 21 6 7

20

19

A

9

24

A

18

10

A

17 12

16

13 10 14 11

15 +34.05

+34.10

B

C

1. Huvudentré 2. Vindfång 3. Lager, museibutik 4. Museibutik

Entréplan, 1:200 5 (6)

5. Reception 6. Garderober 7. WC 8. Filmrum

9. Basutställning, Norges världsarv 10. Utställning, Urnes stavkyrka 11. Disk 12. Kafélager, torrvaror

13. Kafélager, kylvaror 14. Kafékök 15. Kafé, sittområde 16. Lager utställning, läromedel

17. Aktivitetsområde för barn och unga 18. Flexibelt samlingsrum 19. Kokvrå 20. Lager, inomhusmöbler

1

5

21. Butik, lokalproducerad mat 22. Interntrappa, personal 23. Lager, utomhusmöbler 24. Terrass

10

20

Vy över Urnes terrasser

Urnes terrasser


B

C

3

B

2 +38.10

4

+40.70 A

A

1 5

A

9 6 8

Utställningsrum

10 7

+38.10

Publika funktioner Reception / vestibul: Samlingsrum: Kafé: Kök, disk, mm: Lager, kafé: WC, publika: Museibutik: Lager museibutik: Filmrum: Aktivitetsområde för barn och unga: Sälgrum, lokalproducerad mat:

B

C

1. Förrum, minibuss / entré HCparkering 2. Uppställningsplats, minibuss 3. HC-parkering, 2st

Plan 1, 1:200 6 (6)

4. Öppet ner, utställning 5. Öppet ner, utställning 6. Öppet ner, utställning 7. WC

Utställningar 81m2 (145m2) 132m2 (-) 64m2 (50m2) 25m2 (25m2) 28m2 (28m2) 16+6m2 (13m2) 20m2 (20m2) 6m2 (6m2) 30m2 (30m2) 34m2 (35m2) 25m2 (20m2)

Övrigt:

8. Teknikrum, utställning 9. Lager, utställning 10. UNESCO informationsskulptur

Väggar,hiss,trappa,kommunikation: Teknikrum:

1

5

10

20

Basutställning, Norges världsarv: Utställning Urnes stavkyrka: Lager utställning: Teknikrum utställning: Lager utställning, läromedel:

Verksamhet- och personalutrymmen: 61m2 140m2 12m2 10m2 12m2

(60m2) (140m2) (12m2) (8m2) (12m2)

Kontor: Öppna arbetsplatser: Kopieringsrum, kontorsmaterial: Personalrum: Toaletter och garderob: Städrum: Varumottag, gemensam: Lager, redskap, utemöbler, mm:

8m2 24m2 4m2 26m2 7m2 5m2 10m2 12m2

(8m2) (24m2) (5m2) (20m2) (5m2) (5m2) (10m2) (15m2)

Totalt: 396m2 70m2

(345m2) (70m2)

Netto: Brutto:

798m2 (696m2) 1194m2 (1009m2)

Programytor

Urnes terrasser


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.