123 Kultur, upplevelse och mötesplats

Page 1

+31.5 .

Gangvei fra parkering +40

+33

Utendørs møteplats Entr'e plan 1 kotehøjde +40

altan i anslutning till caffe’t

samling-arealen Gångväg nedanför jordvallen på den västra sidan av ”Orens”

+33

Konsoll bygget altan uteservering med skjermtak Plan 1

N

SITUATIONSPLAN Sørsidevegen

ILLUSTRATION AV FÖRSLAGETS HUVUDPRINCIPER FASAD MOT VÄST

SKALA 1:500

0

5

10 m

KULTUR UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS Förslagets intentioner är att utforma plats för upplevelser och utrymme för möte. Utformning av byggnaden görs med hänsyn till omkringliggande natur och terrängförhållande där byggnadens volym över marken är begränsad. Besökare på centret får uppleva de vidsträckta vyerna över fjorden och huset placeras på den övre delen av terrängen. Entren till centret nås från marknivå på +40. Det underdimensionerade befentliga vägar bör kompletteras med gångväg och lämpliga ytor för angöring till centret med lastbilar. Från ”Sørsidevegen” läggs en väg till asfalterad yta på marknivån +33. (Den är dimensioneras för fordon med svängradien på 12 meter.) Nedanför jordvallen på den västra sidan av ”Orens”, kan gångväg etableras från parkeringsplatsen till samling-arealen framför centrets entren. Byggnaden utformas med funktionella planlösningar i tre plan där byggnaden öppnar sig mot väst. Publikums utrymmen läggs på den översta våningen och utställningslokalerna samt personalens funktioner rymms på mellanplanet. Nedre våningen inrymmer service och tekniska funktioner. Utformningen av den vertikala rörelse genom byggnaden och planernas layout ges möjligheter för flexibilitet vid angöring och transport av större grupper kan ske med el-fordon från plan -2. Byggnadens gavlar samt östra fasaden utförs i betong. Trots byggnadens begränsade gesims höjd, utformning av gavlarna uttrycker husets siluett i den lutande terrängen. Materialvalet har gjorts också med hänsyn till liggande snö och fukt längs den lutande marken. Den lutande fasad mot väst kläs med trä och utformas med stora fönsterpartier. Byggnadens volymen mot sydväst kombineras med altan i anslutning till caffe’t . Bred trappa leder från altanen-uteserveringen till ”Urneshagen”. Här valdes det att lägga caffe’t med uteplats på husets högsta våning där man upplever utsikten över fjorden. Funktionella och flexibla planlösningar medför mindre ökning av grundläggande arealer för olika funktioner. Tillkommande funktioner som vindfångare, back office till receptionen, lagring- garderob för större grupper föreslås och bör beaktas.

KULTUR, UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS

asfaltert overflate kotehøjde +33 Ingång Plan -2, Felles varemottak, Matavfallsrom, Parkering (se plan -2)

1

URNES VERDENSARVSENTER GSPublisherEngine 0.1.100.100

GSPublisherEngine 0.1.100.100


40

33

1

2

3

22

4

21

21

19

5

6

A

7

A

A

18

A

30

8

18

9

B

- 7.0

B

0.0

B

- 7.0

17

- 4.2

29

B

B

10

- 7.0

KH 33

"møteplass" 11

A

31

- 7.0

16

23

12

26

28

28

27 13

24

25

33

14

15

1.Gangvei fra parkering 2. Utendørs møteplats 3. Vindfångare 4. Garderob og Publikumdtoaletter 5. Resepsjon og back office 6. Vestibyle 7. Museumsbutikk 8. Lager 9. Salgsrom lokalprodusert mat 10. Aktivitetsområde for barn og unge 11. Heis 12. Lagre kafé (avfallsrum i plan -2 ) 13. Kjøkken 14. Kafé 15. konsoltaltan-uteservering

N 0

5

10 m

PLAN VÅNING 1

N 0

5

10 m

16. Ekstra grderob før grupper 17. Renholdsrom 18. Utstilling «Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år» 19. Basisutstilling Norges verdensarv 20. Lager 21. Lager 22. Teknisk rom 23. Kontor 24. Åpne arbeidsplasser 25. Møterom 26. Toaletter og garderobe, personale 27. Kopirom, lager rekvisita 28. Filmrom

PLAN VÅNING - 1

SKALA 1:200

0

5

ENTREPLAN +0.00

PLAN -1 -4200

PLAN -1 -4200

PLAN -2 -7000

PLAN -2 -7000

SKALA 1:200

URNES VERDENSARVSENTER

SEKTION B-B SKALA 1:200

0

N 0

SKALA 1:200

ENTREPLAN +0.00

10 m

30. Matavfallsrom 31. Lager 32. Teknik 28. Ingång Plan -2 33. HC Parkering 29. Felles varemottak

PLAN VÅNING - 2

SKALA 1:200

SEKTION A-A

B

5

10 m

FASAD MOT NORD

5

10 m

KULTUR, UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS

A

32

SKALA 1:200

2


KULTUR, UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS URNES VERDENSARVSENTER GSPublisherEngine 0.1.100.100

3


KULTUR, UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS PERSPEKTIV FRA FJORDSIDEN

URNES VERDENSARVSENTER GSPublisherEngine 0.1.100.100

4


Arealoversikt innsendt forslag kutur, upplevelse och mötesplats

Romprogram konkurransegrunnlaget

Publikumsfunksjoner

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA) 372

Vindfångare plan 1 Vindfångare plan -2 Vestibyle

145

Resepsjon og "backoffice" Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Matavfalsrum garderobe og lagringplass Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

PERSPEKTIV (BILDE INGANG ALT. 2)

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

PERSPEKTIV (BILDE INGANG ALT. 2)

PERSPEKTIV FRA VEIEN MOT STAVKIRKEN

URNES VERDENSARVSENTER GSPublisherEngine 0.1.100.100

6 30 35 20

34 20

232

242

60

70

140

140 12

12 8

8

12

12

92

106 9

8 24 5

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

SUM FUNKSJONSAREAL

442 6 6 150 11 60 24 14 16 24 15 20 6 36

24 5 20

5

6

5

8 17 17

10

73 696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

790

�lleggsfunksjoner nr 3 nr 16 nr 5

nr 30 nr 4 og 16

KULTUR, UPPLEVELSE OCH MÖTESPLATS

ROMKATEGORI

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.