095 STI

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER STI er et nytt besøkssenter for Urnes stavkirke. Gjennom materialer og lys skaper prosjektet en kobling til stavkirken samtidig som både tettstedets og kirkens integritet ivaretas gjennom byggets enkelhet og plassering i bakken. Den eksisterende hagen trekkes inn på tomten slik at bygningen, tomten og landskapetet rundt smelter sammen. Slik skaper STI et besøkssenter som kan gi både lokalbefolkningen og de tilreisende et samlingssted for formidling og adspredelse på vei til Urnes stavkirke.

STI


Hovedparkering

Besøker / footgjengere

Utendorsutstilling

Kjøretøy

STI er en bygning lagt inn i den fallende tomta. Den underordner seg landskapet og tettstedet samtidig som den har en klar identitet. Fjernvirkningen er liten. Men fra ferga ser man hvor man skal på vei opp bakkene. Materialene henter sin inspirasjon fra stavkirken. Skifer og treverk kommer sammen til et moderne uttrykk med forankring i området og tradisjonene her. Bygningen gir mer landskap. Epletrærne i Urneshagen trekkes inn på tomta og over den nye bygninger. Dette gir ikke bare en godt integrert funksjonalitet mellom senteret og hagen, men også et enhetlig preg på prosjektet. STI gir bedre anvendelige utendørsområder til Urnes. Tomten med fall mellom de to veiene tillater en løsning der en bygning på opptil to etasjer kan legges diskret inn i grunnen. Man ankommer i tråd med reguleringsforslaget tomten fra parkeringsplassen ved å krysse den mindre veien oppover mot Urnes stavkirke. Herfra kan man vandre på den flate stien bort til Urneshagen og epletrærne. Adkomsten er tilrettelagt for alle. Tomten ovenfor stien graves ut, og det settes inn en støttemur mot det fallende terrenget. Støttemuren gir bygningens omriss. Man finner den igjen som hovedfasade og innvendig der rom ligger tilstøtende denne. Innenfor støttemuren settes det opp vegger og dekker i laft og massivtre. Vestibylen ligger sentralt og henter sin inspirasjon fra en hule. Herfra har man tilgang til alle andre funksjoner i senteres. Innerst mot berget legges utstillingsarealene med sine krav til sikkerhet og kontrollert miljø. Mot dagslyset ligger aktivitetsrommet. Dette har tilgang til en liten lukket hage slik at lek og formidling også kan gjennomføres avgrenset utendørs for mindre grupper. Det er planlagt med en fleksibel vegg mot filmrommet like bakenfor slik at disse kan brukes sammen for større møter og konferanser. Videre langs fasaden finner vi butikklokaler for salg av lokale varer og kaféen med tilgang til hagen.

Adgangen til minibussen opp til Urnes stavkirke er lagt på taket av bygningens hovedvolum. Slik sikres en best mulig trafikal flyt. Besøkende tar enten trapper eller heis opp en etasje til takhagen. Her er utsikten enda bedre enn ved hovedinngangen. Kaféen kan tilby utendørs servering her samtidig som lokalt tilhørende kan arrangere marked, skuespill og konserter. Administrasjonen ligger på samme nivå som takhagen løftet over utstillingsarealet. Prosjektet ønsker, innenfor de begrensede rammene med ensidig dagslys, å undersøke forskjellig romformer, størrelser og lyssituasjoner. Det lar bygningen passivt tilby en rekke ulike opplevelser til den besøkende. STI er bygget opp rundt ett lettfattelig konsept der stien mellom parkeringsplassen og hagen gir en enkel tilgjengelighet til alle deler av prosjektet fra utsiden. Innenfor den skiferkledde støttemuren finner funksjonene sin logiske plassering utfra behov for dagslys, tilgjengelighet og sikkerhet. Opp av denne basen stikker administrasjonsdelen som også fungerer som utgang til minibussen. Målet med STI er å skape et prosjekt som utvendig er enkelt og i harmoni med sine omgivelser, mens det inne kan gi rike opplevelser og stor fleksibilitet gjennom rommenes forskjellige karakter. STI legger opp til en god logisk flyt av besøkende, ansatte, varer og avfall. For besøkende er kjernen i prosjektet vestibylen midt i det nedgravde volumet. Alle andre funksjoner for denne gruppen er lagt ut rundt lobbyen. Aktivitetsrom og filmrom har mulighet for å slås sammen med en fleksibel vegg dersom et større samlingsrom behøves. Begge rommene kan også åpnes mot den nedsenkte hagen utenfor.

I bakkant finner man garderobe- og toalettfasiliteter samt museumsbutikken. For å komme til utstillingsrommene, heisen og trappen opp til nivået over, må man løse billett. Dersom adgang til bussen ikke krever billett, kan billettlinjen enkelt flyttes slik at kun utstillingsarealet er avstengt. Utstillingsrommene er sammen med tekniske rom plassert lengst inne mot berget. På vei til kaféen går man forbi utsalget for lokale matvarer. Utsalget har også en separat inngang som gir god eksponering mot besøkende. Kaféen åpner seg mot utsikten og mot Urneshagen. Med egen tilknytning til heisen er også mulig å tilrettelegge for bordservering dirkete fra kjøkkenet til takhagen på nivået over. Oppe på taket er en hage. Besøkende som kommer fra vestibylen og ønsker å ta bussen opp til Urnes stavkirke kan vente på neste avgang her i parken.

Minibuss stop

Hovedinngang

Sekundær inngang, Minibuss

Kafeplas

De ansatte har sin adskilte administrasjonsavdeling med vakker utsikt på samme nivå som takhagen. Bilene parkeres under tak. Med heisen er administrasjonsdelen direkte koblet til kjøkken med lager under. Dette er også ruten for mat og avfall.

Ingang ansatte, Vareinngang

Parkering under taket 4 + 2HC

Urnes Hage Kafeinngang

N

Tilknytningen mellom parkeringsplassen og Urneshagen er prosjektets utgangspunkt. Ved å etablere en sti på langs av hele tomten sikrer man god tilgjengelighet for alle. Bygningen legges med gulv på samme kote inn i terrenget. STI her en rekke romstørrelser med forskjellige dagslysforhold. Det muliggjør en fleksibel bruk til både utstilling og annen formidling. Selve utstillingsrommene er delt av med en vegg som kan flyttes dersom behovet skulle oppstå i fremtiden. Rommet er skjermet fra dagslys og her en helt kontrollert atmosfære. Annen formidling til enkeltpersoner eller grupper kan foregå både ute i hagen, i takhagen, i vestibylen, i kaféen, aktivitetsrommet eller i filmrommet.

Takterrasse

STI 0

SITUASJONSPLAN 1:500

10m

20m

50m


ROMKATEGORI AREAL AREAL programmerte prosjekterte nettoarealer nettoarealer m2 (FUA) m2 (FUA)

B

SUM FUNKSJONSAREAL 691 710 Publikumsfunksjoner 372 380 Resepsjon/vestibyle 145 140 Kafé 50 54 Kjøkken, oppvask mv. 25 27 Lagre kafé 23 25 Publikumstoaletter 13 19 Museumsbutikk 20 22 Lager museumsbutikk 6 6 Filmrom 30 30 Aktivitetsområde for barn og unge 35 35 Salgsrom lokalprodusert mat 20 22

4x parkering A

2x HC parkering Avfall Minibuss

Sykkelparkering Vare

Sekundærinngang

Avfall

WC Gard

Ren Lager

Kopi Lager

Utstillinger 232 232 Basisutstilling Norges verdensarv 60 60 Utstilling «Urnes stavkirke» 140 140 Lager utstilling 12 12 Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 8 8 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 12 12

Takterrasse

Møterom, pause Arbeidsplasser

A

N

Daglig leder

B

Ansatte- og driftsarealer 92 98 Kontor daglig leder 8 15 Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 24 25 Kopirom, lager rekvisita 5 5 Møterom, pauserom 20 20 Toaletter og garderobe, personale 5 5 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 5 5 Felles varemottak 10 8 Lager redskap, utemøbler etc. 15 15 Nødvendige tekniske rom (ikke FUA)

PLAN ANDRE ETASJE 1:200

0

5m

10m

20m

70

70

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

985

Minibuss til Urnes stavkirke A

B

Teknisk Utstiling

Butikk lager Gard

Utst. lager

Utst. lager

Museumsbutikk

Utstilling Tre og Tro Utstilling Norge

Toaletter

Parkering

Lager utemøbler

Filmrom

Aktivitetsområde

Vestibyle

Hovedinngang

Teknisk

Lokalprodukt

A

Kjøkken

Kjøkkenkrok

Hage

Resepsjon

Lager kafe

Kafe

B

N

Utendorsutstilling

Urnes Hage

PLAN FØRSTE ETASJE 1:200

0

5m

10m

20m

Urneshagen Besøkende Ansatte Mat / avfall

STI


KAFÉ MED UTSIKT TIL HAGEN OG FJORDEN

VESTIBYLE

SNITT A - 1:200

FILMROM MED EN LITEN HAGE UTENFOR

0

5m

10m

20m

SNITT B - 1:200

STI


STI


STI er bygget opp av en mur forblendet med skifer med trevegger og dekker innenfor. Dette gir et sunt bygg oppført med kortreiste materialer. Ved å lafte vegger ivaretar man lokale tradisjoner samtidig som man kan fjerne plastmaterialer og kompositter fra konstruksjonen. Få materialer med enkle sammenføring reduserer også bruken av andre materialer som kan være vanskeligere å reparere eller resirkulere. Om man bruker laftplank av massivtre laget av kapprester fra treindustrien får man også nyttegjort seg av materiale som eller ville gått til spille. Treverket kan enten behandles med tjære eller brennes for å få en mørkere tone. Begge deler vil stå seg fint som bakgrunn for besøket til stavkirken og utstillingen om denne.

UNDERVISNINGSROM

STI

SEDUM / LOKAL MOSE OG LAV


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.