094 STEINAUGE

Page 1

KIRKEN ER FRA SKOGEN OG SENTERET ER FRA FJELLET - BEGGE ER FRA URNES. I fortellingen om stavkirken er materialet og konstruksjonen sentrale treverket og hvordan det er reist er det som gjør kirken til en stavkirke. Vårt besøkssenter er en fortelling om kirken på høyden ovenfor. Senteret er oppbygd av reiste steinblokker der dets indre domineres av ett opphøyd sentralt rom med sideskip på alle fire sider. Det tredelte huset med sin zigguratform trykker seg inn i fjellet for å beskytte og bevare med mørket som en tilgang samtidig som terrassene og utsikten leder inn liv og lys i bygningen. Alt kretser rundt det opphøyde rommet der programmet rundt omkring har mulighet til å vokse, krympe, bytte plass og erstattes med tiden samtidig som at bygningen i seg selv står for permanens og sin egen tilknytning til plassen. Det skrånende terrenget og Urneshagen gjør at senteret kan ankommes på forskjellige måter og av ulike årsaker. Gjennom at bygningen delvis skyter seg inn i fjellet blir bygningen og dens terrasser en del av landskapet. Fra vegkrysset og parkeringen utenfor Urnes møtes man av den midterste bygningskroppen som inneholder de åpne programmene. Fra grenda møtes man isteden av den øverste og minste bygningskroppen som inneholder den lille butikken for lokalt produsert mat. Fra veien nedenfor tomten når man med varebil den laveste bygningskroppen der selve utstillingsrommene ligger skjult bak kontorlokalene og varemottaket.

FRA VEGKRYSSET OG PARKERINGEN UTENFOR ORNES MØTES MAN AV DEN MIDTERSTE BYGNINGSKROPPEN MED RESEPSJON OG KAFÉ.

STEINAUGE


Halve det øverste planet opptas av

B

åpningen ned til vestibylen, noe som skaper det forhøyde midtrommet som bygningen kretser rundt. Resterende areal på det øverste planet er reservert til butikken med lokalt produsert mat. Den øverste MATBUTIKK

terrassen har utsikt mot fjorden i vest

WC

og Urneshagen i sør. Terrassen kan både +37.00

VESTIBYLE

A

benyttes av butikken og av aktiviteter som A

hører til hagen. Butikkinngangen ligger i den østre fasaden intill heisen og trappa

MAT-MARKED

som lander i senterets vestibyle nedenfor. I den østre fasaden ligger også toalettet som skal være direkte tilgjengelig utenfra og være åpen utenfor åpningstiden.

B

ØVERSTE PLANET

Mellomplanet har senterets hovedinngang mot nord med en tydlig siktlinje gjennom planet mellom hovedinngang på ene siden og Urneshagen på den andre. Resepsjonen

B

ligger under det forhøyde midtrommet og rundt dette ligger senterets alle offentlige

+33.30

program; Vestibyle og museumsbutikk

LEKEOMRÅDE

direkte

hovedinngangen

i

nord.

Trapper, heis, toaletter og filmrom ligger i

HWC

MUSEUMBUTIKK

ved

de vestre delene som er innskutt i fjellet.

VESTIBYLE

Kjøkken og café ligger i sør med direkte

BARN-OG-UNGE

A

atkomst til uteserveringen og Urneshagen.

A

Aktivitets- og lekeområdet er plassert

RESEPSJON

langs med fasaden i vest og kan ved behov FILMROM

utvides eller minskes sammen med kaféen.

UTESERVERING KJOKKEN KAFÉ

Den generøse terrassen med utsikt mot

LAGER

fjorden blir et sted som både kan benyttes

SERVERING OPPVASK

KJØLE/ FRYSE

TØRRVARER

ved besøk av store puljer og som en del av barn- og kafévirksomheten.

B

MELLOMPLANET

Det nederste planet inneholder utstillings-

B RENHOLD

helt kan stenges av fra de øvrige rommene.

GARD.

MATAVFALL

+29.00

rommene som ligger rundt trappen og som

LAGER-REDSKAP

VAREMOTTAK

LAGERBUTIKK

LAGER-UTSTILLING FORMIDLINGSUTSTYR

LAGERUTSTILLING

Utstillingene kan oppleves hver for seg

TEKNIKUT.

men det går også å bevege seg gjennom utstillingene i en uavbrutt sekvens som begynner og slutter ved trappen. Tekniske

KOPI. DAGLIGLEDER

rom og lager ligger i øvrige arealer som ikke

REK.

behøver dagslys. Ansattarealene ligger

KIRKEROMMET

A

direkte mot fasaden og med utsikt mot

A ARBEIDSPLASSER

TEKNIK

fjorden. Ved at ansattarealene ligger på

BASISUTSTILLING

det nederste nivået har de atkomst direkte fra veien og de nye parkeringsplassene. Samtidig er det takket være heisen med SKOGSROMMET

MØTE

dører i to retninger mulig å ta seg til resepsjonsområdet uten å måtte behøve passere gjennom utstillingene.

B

NEDERSTE PLANET

PERSPEKTIV OVER DET FORHØYDE MIDTROMMET.

A1  1 : 200

10 m

STEINAUGE


Senteret deles opp i tre bygningskropper i en ziggaturform som danner terrasser som tilpasser seg terrengets forskjellige nivåer. 1. Fra parkeringen og vegkrysset leder en gangvei fram til den midterste bygningskroppen. Støttemuren langs gangveiens overside har sittebenker med utsikt mot fjorden nedenfor. 2. Oppe fra Ornes annonserer seg bare den øverste, minste bygningskroppen som inneholder butikken for lokalt produsert mat og den øvre inngangen ned til resten av senteret. 3. Gjennom Urneshagen kommer man til kaféen og aktivitetsområdet for barn i den midterste bygningskroppen. 4. Ved veien nedenfor tomten stikker den laveste bygningskroppen ut fra fjellet. Her finnes varemottaket og en egen entré til senterets

1.

kontorlokaler. 5. Alle tre bygningskropper kan nås på utsiden gjennom trappen som ligger langs senterets sørside mot eplehagen og som samtidig blir en snarvei mellom den nedre og den øverste veien. E

A Besøksentré

I

D

4.

B Butikkinngang C Innlast/personalinngang

O

D Unescostatuen E  Benker integrert i støttemuren

A

F Uteservering

C

G  Nedre terrassen P G

H  Øvre terrassen

B

H

I

5.

Blomstereng

J Frukthage N

5.

F

K Krydderhage

P

L Grønnsaksbedd L Bikuber

J

M Kompost

K

3.

L

N Parkeringsplasser O Avfallscontainere

M

P  Påstigningsplass minibuss

2.

SITUASJONSPLAN A1  1 : 500

25 m

STEINAUGE


STEINAUGE


Fra sjøen danner kirken og besøkssenteret en overettlinje som i forlengelsen blir en siktlinje langs fergens strekning hele veien til Solvorn. Vi forsterker denne måten å navigere på ved å plassere senterets midtakse i nøyaktig samme vinkel som kirken, det vil si med en peiling på 278°.

OPPEFRA GRENDA MØTES MAN AV DEN ØVERSTE OG MINSTE BYGNINGSKROPPEN MED DEN LILLE BUTIKKEN FOR LOKALT PRODUSERT MAT.

STEINAUGE


Senteret har bærende steinelement som eksponeres utvendig og skaper fasadeutrykket. Steinmaterialet hentyder ikke bare til landskapet men også til deler av stavkirkens ornamentering som man tror har sitt opphav i både runesteiner og de romanske steinkirkene på kontinentet. Bryting av stein har, sammenlignet med framstilling av betong, et betydlig mindre CO2-avtrykk og ved å bruke norske steinbrudd og muligheten til båttransport kan dette avtrykket ytterligere reduseres. Bjelkelag, søyler og innervegger som ikke er en direkte fortsettelse av steinfasaden, utføres av tre - både med hensyn til miljøet og til stedets tradisjon.

SNITT A-A

Program

Forslag

ROMKATEGORI m² m²

m² m²

Publikumsfunksjoner 372 363

Ansatte- og driftsarealer 92 100

Resepsjon/vestibyle 145 137

Kontor daglig leder 8 10

Kafé 50 56

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

Kjøkken, oppvask mv. 25 30

Kopirom, lager rekvisita 5 5

Lagre kafé 28 21

Møterom, pauserom 20 22

Publikumstoaletter 13 12

Toaletter og garderobe, personale

5

7

Museumsbutikk 20 12

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

7

Lager museumsbutikk 6 6

Felles varemottak 10 11

Filmrom 30 26

Lager redskap, utemøbler etc.

Aktivitetsområde for barn og unge

35

46

Bygningen skal prosjekteres med

Salgsrom lokalprodusert mat

20

17

nødvendige tekniske rom.

24

15

23

15

Foreløpig forutsatt 70 68

Utstillinger 232 249 Basisutstilling Norges verdensarv

60

68

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

SUM FUNKSJONSAREAL 696 712

140

146

Lager utstilling 12 13

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA 995

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 8 8 Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

SNITT B-B

14

A1  1 : 200

10 m

STEINAUGE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.