090 KRYSSFELT

Page 1

Perspektiv fra fjorden

KRYSSFELT Fortidsminneforeningen har sammen med lokalmiljøet i Urnes valgt en tomt som har mulighet til å skape kryssfeltet i en inkluderende fortelling om verdensarven. Med beliggenhet ved et veikryss ved ankomst til Urnes, i god avstand fra stavkirken, skal bygningen og dens omgivelser forløse og knytte sammen de gode formål og mange verdier som er tenkt for Urnes Verdensarvsenter. «Kryssfelt» er knyttet til formidling av kultur- og naturarv i en helhetlig opplevelse, både utendørs og innendørs, og i kryssfeltet møter UNESCOs idégrunnlag om et globalt fellesskap og ansvar for bevaring av jordens kultur- og naturarv, et levende samfunn og natur- og kulturlandskap. Det nye bygget fungerer som et fysisk bindeledd – et kryssfelt av passasjer gjennom det omkringliggende landskapet, og er samtidig punktet hvor Urnes’ unike verdensarv formidles til det internasjonale publikum. Verdensarvsenteret er Urnes’ vindu mot verden og første stopp på reisen mot stavkirken. Her skal mange mennesker, fra hele verden, føle seg velkomne og tilegne seg historisk kunnskap, samtidig som bygget skal bli et samlingssted for lokalsamfunnet. På denne måten blir Urnes Verdensarvsenter et kryssfelt mellom det lokale og det internasjonale, slik kirken har vært i snart 1000 år. På denne måten sikrer man dermed at kirken også i fremtiden vil spille en stor rolle i den norske kulturarvformidlingen.

Annkomst

Med respekt for det som er og utfordringene som den bratte tomten og det ambisiøse programmet beskriver, har vi tilstrebet å la utfordringene lede oss mot enkle og godt integrerte løsninger.

kt. 36 Stavkirke

Fjorden

Veien mot kirken

Landsbyen kt. 28

Verden

kt. 48 Urneshagen

Urneshagen

Vårt forslag til konkurransen er et bygg som skriver seg inn i lokal sammenheng, ved å gå i dialog med områdets øvrige bebyggelse på den vestvendte fjellsiden. Med utgangspunkt i områdets karakteristiske arkitektur, som er preget av enkle trehus med saltak satt på sokkel av stein, har vi tegnet et forslag i denne byggeskikken. Bygget består av to saltaksfløyer plassert på et platå midt på tomten, som samler seg ved et ankomstpunkt mot nord, mens de mot sør er skilt og åpner seg mot Urneshagen. På denne måten virker ankomsten i nord inviterende mens de to fløyene mot sør gjør at hagen fremstår åpen og tilgjengelig.. Mellom bygningskroppene oppstår et sørvendt gårdsrom og et amfi som skaper et intimt rom i det store landskapet slik det er kjent fra historiske gårdstun. Et rolig sted i det store landskapet, hvor du kan hvile og oppleve Urneshagen og utsikten over fjordlandskapet i et lunt miljø. Med sine mørke trefasader og steinsokkel skriver bygget seg inn i terrenget sett fra fjorden. På et utvalgt punkt kommer arkitekturen frem og markerer inngangspartiet.

Arkitekturen tilstreber ellers å spille en dempet rolle på stedet, ved å fremstå med et uttrykk som viser til områdets arkitektur og kjente takmotiver. Husets farge- og materialpalett er også en diskret referanse til stavkirkens arkitektur og materialitet, slik at Verdensarvsenteret får en identitet og et atmosfærisk slektskap til kirken uten å gjenta eller overskygge kirkens kommunikative hovedrolle. Bygget består av 2 karakteristiske rom, med åpen publikumsdel mot fjorden og lukket utstilling mot bakken. I fløyen mot bakken er utstillingsrommene plassert naturlig, med sine krav til romhøyde og begrenset dagslys. Fellesfunksjonene er plassert mot utsikten. Fløyene åpner seg mot Urneshagen, som blir samlingspunktet for liv og aktiviteter inne i huset og ute. Ambisjonen med forslaget er å finne balansen mellom det globale verdensarvperspektivet i besøksdriften og det lokale perspektivet, der senteret blir et involverende samlingspunkt for hverdagslivet i nærmiljøet. Dette har vi løst ved å prioritere ett felles plan/ én høyde for alle funksjoner. Fellesnivået legger grunnlaget for at alle funksjoner, og aktiviteter og sammenhenger starter fra samme punkt på lik linje. Dette er med på å understreke byggets rolle som et tilgjengelig og fleksibelt lokalt møtepunkt, både ute og inne.

KRYSSFELT


5

10

20

30

40

50

100

Bu sh ald ep

las s

P22 plas stk s .

Målestokk i meter

Eplehage Unesco Informasjonspunkt

Oppstillingsplass Minibus

Innkørsel kiss’n ride

s

Orne

Sør

side veg e

n

Inngang

Eksteriørperspektiv av inngangspartiet

VELKOMMEN TIL VERDENSARVSENTERET Ansatte Oppstillingsplass

Når du ankommer Verdensarvsenteret henvender bygget seg tydelig til publikum gjennom et utkraget tak, som kan sees allerede når du går ut på parkeringsplassen langs Sørsidevegen. De to bygningsfløyene møtes i et kryssfelt og markerer inngangen til bygget i et sjenerøst overbygd område, hvor flere kan samles før de beveger seg inn i bygget og går langs fasaden til Urneshagen eller videre opp mot kirken. Det overbygde området er en del av den natursteinsbelagte forplassen, som ligger i en høyde som gjør det enkelt å bevege seg fra parkeringsplassen til inngangen. Fra inngangspartiet kommer man trinnfritt inn i alle bygningsfunksjoner og gårdsrommet mot Urneshagen. Det er dermed mulig å få tilgang til alle deler av bygget fra samme nivå, til tross for tomtens ganske bratte karakter. Forplassen er dimensjonert slik at det er mulig å ankomme direkte til både inngang og varemottak med bil, dersom det er behov for dette. Det forventes imidlertid at flertallet av besøkende går fra parkeringsplassen eller elbussholdeplassen nord for tomten. For å oppta noe av terrenget som er fjernet, er det plassert en støttemur langs forplassen som er tenkt utført med en front av stablet stein. Fra forplassen har alle besøkende og ansatte tilgang til bygget, og man kommer direkte til Urneshagen langs vestfasaden under utkraget tak.

Gårdsplassen

Amfi

Urneshagen

Merking av ankomst

Åpner opp mot Urneshagen

En intim gårdsplass

Situasjonsplan 1:500 KRYSSFELT


Kiss’n ride HC-Parkering C

Inngang kt. 34

Urnes’ infotavle

Møte/ pause

Kontor, leder

Kopi Vestibyle Resepsjon

B

Salgsrom lokalprodusert mat

Tørvarer Kjøle/ frys Oppvask

B

Museumsbutikk Varemottak og lager museums butikk

Verdensarvsenter infotavle

Aktivitetsrom barn/unge

Kjølt rom

Åpne arbejds plasser

Affald

wc, pers.

Filmrom

Pub. toa

HC toa.

Tekjøkken

Teknisk rom Basisutstilling Norges verdensarv

Kjøkken A

Rennhold

Lager, utstilling og formidling

Ansatte Oppstillingsplass

Lager, utstilling

A

Kafé

Utstilling “Urnes stavkirke tre og tro gennom tusen år”

Uteservering Gårdsplassen

C

Amfi

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

Plan 1:200 1

OVERSIKT VED ANNKOMST Ved adkomst inn i verdensarvsenteret får man enkelt oversikt over senterets funksjoner, og man ser tydelig at fløyenes takkonstruksjoner peker i retning utstillingen og Urneshagen. Fra vestibylen kan besøkende velge å kjøpe billett til kirke og utstilling, eller gå direkte til kafeen og Urneshagen. Umiddelbart inne ønskes du velkommen til en resepsjon som også betjener husets butikkfunksjon. Vestibylen er utformet som en fleksibel gulvflate, hvor det er enkelt å endre disponering av møbler og hvor oppbevaring av butikkvarer og lokalprodusert mat utenom åpningstid skjer i låsbare møbler. Enkelte av disse kan skyves inn i nisjer langs veggene. Denne løsningen er valgt for å optimalisere vestibyleområdet og gi fleksibilitet med tanke på fremtidens brukere.

2 3 4 5

10

20

40m

Målestokk i meter

Billet

Billet

Billet

Ornes

Fra lobbyen er det enkelt tilgang til servicepersonalets funksjoner, som er plassert rett bak resepsjonen. Det er også her besøkende kan gå direkte til toalett og garderobe, enten de skal se utstillingen eller bare ta en pause i kafeen.

Utstilling

Utstilling Kafé

På kveldstid, når utstillingen er stengt, kan man enkelt seksjonere denne fra husets øvrige funksjoner, men likevel benytte filmrommet, som ligger bak museumsbutikken i direkte tilknytning til vestibylen.

Kafé

Aktivitetsrom barn/unge

Vestibyle

Ansatte Inngang

Urneshagen

Til kirken

Utstilling og kafé

Hele oplevelsen

Snitt AA 1:200

Sørsidevegen

KRYSSFELT


Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag Krydsfelt

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

23

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

6 30 35

367 145 50 25 23 13 20 6 30

20

35 20

232

242

60

60

140 12

140 17

8

8

12

17

92

92 8

8 24

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

24 5 20

5

5

5

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

5 10 15 70

691

701

SUM FUNKSJONSAREAL

5

10

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

997

Eksteriørperspektiv fra Urneshagen 1

ROM FOR ALLE

Innvendig er senteret utstyrt med størst mulig grad av sammenhengende og fleksible gulvflater, som betjenes av individuelle lukkede kjerner, som inneholder lager- og stabsfunksjoner. Teknisk rom er plassert på loft over lagerfunksjonene bak utstillingen, som angitt på snittegninger.

10

20

40m

Målestokk i meter

Husets disposisjon i to fløyer gjør det enkelt å tilpasse seg ulike brukssituasjoner og dermed seksjonere etter behov. Dermed kan det også vises arrangementer i «åpne fløy», selv om utstillingen er åpen, noe som gir mulighet for fleksibel bruk både dag- og kveldstid. Den åpne publikumsfløyen er en fleksibel sone som fungerer som en vestibyle i forbindelse med utstillingen, men som også kan brukes til et bredt spekter av arrangementer for de lokale innbyggerne. Utformingen av bygget reflekterer dermed de multifunksjonelle behovene beskrevet i konkurranseprogrammet, som er sentralt i utformingen av vårt forslag.

2 3 4 5

Vestibyle

Vestibyle Butikk

Ansatte

Butikk

Salgsrom

Salgsrom Film

Butikk

Barn og unge

Ornes

Barn og unge Toa. + garderobe

Toa. + garderobe

Lager og teknik

Kjøkken

Kafé

kafé + tekjøkken.

Kafé

Utstilling

Utstilling

Gårdplassen

Kafé

Gårdsplassen

Utstilling

Gårdplassen

Sørsidevegen

Driftsarealer

Tilgjengelig for publikum

Lokal bruk

Snitt BB 1:200 KRYSSFELT


Eksteriørperspektiv fra veien mot kirken

MOT KIRKEN

1

2 3 4 5

10

20

Målestokk i meter

Når du kommer tilbake til Verdensarvsenteret fra stavkirken kan du gå direkte ned i gårdsplassen og Urneshagen via amfiet langs gavlen på utstillingsfløyen, og avslutte turen med mat eller drikke i kafeen. Tanken er at amfiet skal kunne brukes til utendørs formidling og kulturarrangementer og bidra til lokallivet i området når været tillater det. Fra perspektivet over er det tydelig hvordan bygget forholder seg til Urneshagen i sør og hvordan det etableres et intimt samlingssted for både besøkende og lokale. Ved å skyve utstillingsfløyen mot bakken sikrer vi også at utsikten mot fjorden blir mindre påvirket når man beveger seg på veien mot kirken.

Vestibyle

Det planlegges å etablere en parkeringslomme langs veien mot kirken, som kan benyttes av ansatte som ikke ønsker å parkere på parkeringsplassen langs Sørsidevegen. Amfi

Film

Inngang

Maksimal seksjonering

Butikk og landsbytorg

Vestibyle

Filmrom

Basisutstilling Norges verdensarv

Utstilling “Urnes stavkirke - tre og tro gennom tusen år”

Snitt CC 1:200 KRYSSFELT

40m


ARKITEKTONISKE UTTRYKK Arkitekturen i forslaget er et resultat av en lesning av kontekstens bygninger og er som beskrevet en moderne tolkning av et klassisk norsk trehus med sokkel av stein. Forslagets intensjon er å tilpasse seg landskapet, men samtidig skape best mulig rammer for formidling og opplevelse av det fantastiske fjordlandskapet og Urneshagen. Det betyr at bygget på utvalgte steder åpner opp og markereres i omgivelsene, slik at kryssets rolle som møtepunkt kan avleses i omgivelsene.

sikt over fjorden. Den åpne fløyen har en stor andel glass på fasaden, men skyggen av den markante takfoten sørger for at byggets arkitektur oppleves som dempet, med minimalt gjenskinn mot omgivelsene.

Det er meningen at huset så langt som mulig skal bygges av lokale byggematerialer, som har en naturnær materialitet. Siste bærekraftige teknologi og prinsipper skal innarbeides i etablering og drift av senteret.

Byggets fasader er tenkt utført i lokalprodusert tre, som enten er beiset eller varmebehandlet for å oppnå et mørkt uttrykk, og hvor treets struktur er godt synlig. Trefasadene deles hver 60. cm av en vertikal lamell som gir fasaden en tydelig rytme og skyggeeffekt og som samtidig er tilpasset den underliggende sperremodulen på 6 meter. Taket på bygget utføres som et blikktak som farges og tilpasses fasadetreets fargetone, slik at bygningsvolumene fremstår mest mulig homogene.

Den arkitektoniske utformingen og disponeringen av huset er enkel og består av to fløyer, som har henholdsvis åpen og lukket karakter, og er en referanse til det komplekse uttrykket, som er kjent fra det historiske gårdsrommets sammenstilling av ulike bygninger. Utstillingsfløyen, som har et lukket uttrykk, skyves så langt inn i bakken som mulig, for å redusere den opplevde høyden fra både Sørsideveien og veien mot Urnes stavkirke, mens den østre gesimsen følger terrengets naturlige helning. Publikumsfløyen, som har en mer åpen karakter, er plassert litt hevet over bakken på et platå, noe som sikrer en enkel sirkulasjon og en fantastisk ut-

Innvendig og under overheng er huset laget av elementer i ubehandlet tre, noe som gir husets interiør og omkringliggende områder en varm og imøtekommende karakter. Byggemodulen, som leses tydelig inne i bygget, via sperrekonstruksjonene, gir de innvendige rommene en enkel og konsekvent detaljering. Det er veksling mellom finérplater og trelister i byggets interiør, slik at støydempere og tekniske løsninger i størst mulig grad kan integreres i tak og vegger. Gulvene er laget av terrazzo med tillegg av lokale bergarter, noe som skaper en forbindelse med natursteinsbelegget på forplassen.

Bygget er tenkt belyst under takutkragingen i retning mot fasaden, slik at lyskilder ikke orienteres direkte mot omgivelsene. I mørket vil bygningen fremstå som en smal varm lysstripe mot fjorden, hvor vegetasjonen rundt ikke dekker fasadene helt. Fra Sørsideveien ser du opp under takfoten mot byggets trehimling, noe som gjør at bygget vil fremstå med et varmt og innbydende preg når du passerer om kvelden.

KRYSSFELT


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.