066 STED

Page 1

STED

1


Urnes Verdensarvsenter Verdensarvsenteret är gestaltat som en integrerad del av Urnes unika kulturlandskap. Byggnaden är en terrass inpassad i den existerande topografin, med en lätt takskiva som följer markens lutning. Mot väster viker takskivan upp och skapar ett öppet rum med utsikt över det omgivande landskapet och fjorden. Mot öster bildas ett släpp mellan marken och takskivan, som ger siktlinjer upp mot fjellet och en koppling i riktning mot Urnes stavkirke. 1.

Utomhus/Landskap Utemiljön är organiserad för att göra så liten påverkan på den existerande topografin och kulturlandskapet som möjligt. Publikrörelsen fram till huvudingången och inom byggnaden samlas på en och samma marknivå. Marknivån kopplar anläggningens alla delar längs en nord-sydlig axel, från parkering, angöring och entré via byggnadens inre funktioner och fram till Urneshagen. Längs gångvägen från parkeringen, nära korsningen, ligger infopunkt för centret, uppställningsplats för minibuss och hc-parkering. Ett stort skyddande tak möter besökaren vid huvudingången. Under taket finns en utvändig gradängsittning som kan samla grupper och guider. En trappa som leder upp längs topografin visar riktningen för de som vill vandra upp till kyrkan till fots. Mot sydväst ligger caféets uteservering och Urneshagen. I anslutning till uteserveringen finns plats för odlingar . Runt om byggnaden skapas en öppen ängsmark som väver samman utemiljön med det omgivande landskapet. Parkering och entré för ansatte ligger tillsammans med varumottag mot nedre våningen, med en egen access direkt mot Fylkesvägen. Här finns också möjlighet till snuplass för minibussen.

2.

3.

4.

5.

6. 9.

1. parkering 2. informasjonspunkt 3. av/påstigningsplass, minibuss, hc-plass 4. sykkelparkering 5. hovedinngang 6. gangvei upp mot stavkirken 7. uteservering, Urneshagen 8. parkering, hc-plass, snuplass minibuss 9. vareleveranser

8.

7.

n 0

10

20m

situasjonsplan 1:500

STED

2


Byggnaden

B

För att skapa en enkel, flexibel och lättillgänglig byggnad är de publika funktionerna samlade på ett våningsplan. Byggnadens långsmala form möjliggör en koppling mellan huvudingången mot nordväst och Urneshagen i söder. Publikrörelsen inom byggnaden leder besökarna i en sekvens via vestibylen, utställningsrummen och vidare mot kaféet och Urneshagen.

I byggnadens främre del mot väster och mot utsikten över fjorden ligger vestibylen och kaféet. Mot öster, in mot fjellet, ligger utställningsrum, shop och wc/garderob. För att ge en lugn och användbar yta ligger aktivitetsområdet för barn och unga mot söder, med direktkontakt med Urneshagen, kaféet och utemiljön. Kaféet har en terrass med uteservering under tak mot sydväst och utsikt mot äpplehagen och fjorden. Utställningsrummet är en långsmal yta med flexibilitet för olika rumsliga indelningar. I rummet finns möjlighet till indirekt dagsljus och visuell koppling upp mot stavkyrkan i de delar av utställningarna som så tillåter. Personalfunktioner, tekniska utrymmen och förråd ligger samlade på det nedre våningsplanet. Här finns en egen avskild entré för personalen, oberoende av de publika funktionerna. 1.

Konstruktion och material Takstommen är konstruerad med pelare och balkar av limträ, och med takskivor av massivträ. Indirekt dagsljus kan släppas in till byggnadens bakre del via fönster mot öster, medan den utskjutande takskivan mot väster ger solskydd till vestibylen och kaféet. Taket täcks med sedum vilket gör att byggnaden smälter in i landskapet samtidigt som det förenklar dagvattenhantering på platsen. Byggnadens placering i terrängen är gjord för att skapa en massbalans inom tomten, med så lite borttransport av jordmassor som möjligt under byggskedet.

5.

3.

6. 4.

arealoversikt 1 etasje, bruttoareal Resepsjon/vestibyle Museumsbutikk inkl lager Salgsrom lokalprodusert mat Filmrom Aktivitetsomr barn/ unge WC/Garderober Kafé Kjøkken Utstillinger Underetasje, bruttoareal Ansattearealer Lager/teknik utstillinger Lager kafé Lager redskap Varemottak Teknisk rom

2.

7.

A 705 kvm 150 25 20 30 35 35 50 25 200 270 kvm 70 30 25 15 10 70

A 8.

10.

16. 17.

15.

11.

9.

14. 17.

12. 1. hovedinngang 2. gradäng 3. vestibyle 4. resepsjon 5. publikumstoaletter & garderober 6. salgsrom lokalprodusert mat 7. museumsbutikk 8. filmrom 9. kafé 10. basisutstilling 11. utstilling urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år 12. aktivitetsområde for barn & unge 13. uteservering og urneshagen 14. ansattearealer 15. inngang ansatte 16. varemottak 17. lager og teknisk rom

13.

0

5

underetasje 1:200

10m 1. etasje 1:200

B

STED

3


STED

4


0

5

10m

snitt A-A 1:200

STED

5


perspektiv fra fjordsiden

snitt B-B 1:200

0

perspektiv fra veien mot stavkirken

5

10m

STED

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.