065 respekt

Page 1

respekt Urnes Verdensarvsenter

Illustrasjon - Hovedinngang

øst-vest-akse av Stavkirken

nord-sør-akse etablerer kommunikasjon

mellom adkomstpunktene l tomten og Urneshagen GSPublisherVersion 0.1.99.12

bygningens disposisjon baseres på aksene

taket følger tomtens naturlige helling

og byr byr på bosted for bier og biller

bygningsmasse knekker seg og

legger et tydelig og ltrekkende moment for adkomst

det foreslås å kopiere bæresystem til Stavkirken i tillegg til nordportalen

det kopierte bæresystemet plasseres i nybygget på øst-vest-aksen


respekt Urnes Verdensarvsenter

Urnes er et unikt sted hvor fantas sk natur møter vik g kulturhistorie. Stedets rike bygningsarv og tradisjonell lever i et elegant samspill. Stavkirken med sin arkitektoniske u orming skiller seg ut fra miljøet. Plasseringen av kirken gir den det mest dominerende plassen i de e naturlige landskapet. Gjennom de siste ca. 800 år alle menneskene som har fly et hit, vist respekt for kirken og u ormet sine hus slik at stavkirken kunne beholde sin dominans. Det nye verdensarvsenteret vil være mest mulig lpasset l landskapets unike topografi. Derfor vil den naturlige hellingen av tomten beny es for å danne bygningens masse. Bygget vil være i en ren og naturlig form som er integrert i landskapets form som gjenspeiler og tegner videre på stedets unike landskapstrekk. En form som trekker seg lbake og lar den ikoniske kirken få dominere miljøet videre. Et bygg som viser respekt. BUSS

Aksene En kirkes akser har en sterk og dyp mening. Det vestlige endepunktet av øst-vestaksen gir kobling mellom kirkerom og uteområdet. Mens vi forlater kirkerommet gjennom vestporten, åpnes et panorama og den vakre naturen viser seg. Den østlige enden av aksen vender seg mot den sakrale kra en der alteret danner overgangen mellom den menneskelige og den ikke-menneskelige verden.

stein UNESCO skulptur

Konsept Kra en av disse aksene beny es og brukes som den vik gste grepet. Mens endene l øst-vest-aksen leder de besøkendes fokus på natur- og kulturarv, etablerer nordsør-aksen kommunikasjon mellom adkomstpunktene l tomten og Urneshagen. Siden nord-sør-aksen deler tomten i to deler, vil de e være et naturlig skille mellom publikums- og uts llingsarealer. Der arealene vender seg mot bakken, vil de besøkende se e fokus på uts llinger, mens de arealene som ligger mot orden vil gjøre at gjestene fokuserer på naturen.

gres

INN-/ UTG ANG

gres

mur

TEKNISKR OM

HOVEGINN GANG

Øst-vest-aksen brukes som en usynlig binding mellom Stavkirken og det nye senteret. Det foreslås å lage en kopi av bæresystemet l hovedfløyen av kirken i llegg l nord-portalen som en del av uts llingen, slik at de besøkende kan få innblikk av kirkens rike trearkitektur. De e foreslås fordi forventet økning av antall besøkende kan skape en situasjon der ikke alle får mulighet l å bli kjent med selve kirkens fysiske volum og atmosfære.

INNGANG

INN-/ UTG ANG

/HEIS

VARELEVE RING

mur

asfalt

sykkelpark ering VARELEVE RING

Siden øst-vest-aksen har betydelig mening i kristendommen, vil det være naturlig at nybygget reagerer på denne usynlige kra en. Derfor knekkes bygningsmassen på denne aksen. Med de e vil gavlene mot nord og vest åpne seg, og dermed legge et tydelig og ltrekkende moment for adkomst fra begge sider.

gres mu

r

mur

Nybygget gjør et vesentlig inngrep i dagens økologi og berører levested for bier og biller. Disse insektene er vik g for lokal matproduksjon og det vil derfor være naturlig å ersta e disse levestedene. Det foreslås at taket, som vil følge tomtens naturlige helling, beplantes med planter, blomster og gress som byr på bosted for disse vik ge dyrene.

gres

Det etableres utsiktpunkt samt sekundær inngang i tredje etasje. Det gir mulighet for en overdekket ventesone som kan beny es av besøkende som venter på senterets buss. Via en universelt u ormet gangvei kan besøkende le nå bussholdeplassen som er plassert på nordlig end av tomten nær hovedinngangen. Det finnes også parkeringsplasser, sykkelparkering og låsbart søppelrom i denne etasjen. Innkommende varer og uts llingsmaterialer kan enkelt transporteres inn via heis eller utvendig trapp.

angrepsre tning

situasjonsplan 1 : 500

Fokus på n atur

Fokus på k ultur Urneshag

en

øst-vest-a kse

Trafikkanalyse - bussrute l/fra Stavkirken GSPublisherVersion 0.1.99.12

Trafikkanalyse - gåtur l/fra Stavkirken

De organiserende aksene

Disposisjon og fokusretninger


respekt Urnes Verdensarvsenter

Det nye Verdensarvsenteret

Salgsrom

10

Fra adkomsten fremstår det nye senteret som en vakker og detaljert etasjehøy trekonstruksjon som følger landskapets helling og byr velkommen. Målet er at det nye senteret blir en respek ull nabo l kirken, der er det hyggelig å gå på besøk og være der mens man nyter det spektakulært panoramaet mot orden. Skala og materialer er valgt slik at både lokale folk og besøkende kan føle seg hjemme. Hovedinngangen og fasadene mot vest og sør er trukket lbake slik at man kan etablere lstrekkelig utvendige overdekket arealer.

Aktivitets område

9

Lager

15

Lager

7

+36,80 Gang*

Tekniskro m

24

Vindf.*

Butikk

6

m iskro Tekn

Nordporta len

Resepsjo n

B

Utstilling

12

Resepsjon /vestibyle

1

11

8

+33,50

B

Basisutstil ling

Filmrom

Gardrobe r Utstilling Tekniskro m

Tekjøkke n

14

Gardrobe r

Gang*

A Eltavlerom *

Kjøkken

Toalett

5

Lager utst illing

13

3

Gang* Kaffe

Lagre kafé

2

4

Varemotta k

22

Heis

Toalett

Renholdsr om

21

+36,80

20

Gang*

Arbeidspl asser

17

18

Søppelro m

Heis

Tekjøkke n Pauserom

19

Toalett

5

Kopi

sjakt

Heis

Lager reds kap

23

Daglig lede r

16

Vindf.kon tor*

+40,10

A

Overdekk et venteso ne - Besø kende

1. etg. plan - uts lling|publikumsarealer|dri 1 : 200

2. etg. plan - kontor|tekniskrom 1 : 200

Nord-sør-aksen deler funksjoner og skaper dermed en ren planløsning som er le å forstå. Ves bylens vrimleområde byr alle de besøkende velkommen l senterets sentrale hjerterom med enkel og direkte adgang l alle funksjoner. Organiseringen av alle publikumsfunksjoner på adkomstnivået gir enkel adgang og logis kk, og en le og effek v kommunikasjon mellom de forskjellige funksjoner på senteret. Ves bylen gir romslig plass for publikum, og sam dig kan uts llingen og besøksflyt fri omorganiseres ut fra nåværende og frem dige behov. Resepsjonen med bille salg og bu kk er enkelt innredet og er plassert i krysspunktet av aksene, noe som gjør at personalet har oversikt over senterets liv. Det nye senteret vil være et samlende sted for lokalbefolkningen i frem den, som et veldig fleksibelt, prak sk, bæredyk g og oms llingsparat besøkssenter og kulturhus. Huset er delt i tre soner e er de tre hovedfunksjoner. Ved bille salget er det adgang l filmrommet og uts llingsarealet. Filmrommet har en sentrumsfunksjon og er plassert slik at det fort kan bli en del av uts llingen, eller det kan beny es som samling, konsert eller kino og kan dermed bli en kulturarena for den lokale befolkningen. Filmrommet er u ormet som et mørkt rom op malisert for digitale presentasjoner av enhver art. Det kan åpnes både l ves byle og basisuts lling. Uts llingsrommene er store og rektangulære med høy takhøyde som varierer mellom 4 og 8 meter. De e gir gode og frie muligheter for organisering av uts llinger og gir også mulighet for veldig store uts llingsobjekter innendørs. Uts llingsrommene har direkte kontakt l vareleveringen med enkel logis kk og kan e er behov deles opp i mindre rom med le vegger. Uts llingene kan suppleres med gardiner og veggskiver, som helt eller delvis kan mørklegge uts llingsarealet e er behov. Uts llings-, kontor- og dri sarealer har sine skallsikrings soner, og dermed kan disse områdene fungere adskilt fra publikumsarealer. For å oppnå maksimal fleksibilitet og robusthet, organiseres alle publikumsfunksjoner i e plan på adkomstnivå. Kontorer organiseres i etasjen over adkomstnivået og har egen inngang. Kaféen har direkte adgang fra ves bylen og har utgang l Urneshagen. Her er det fantas sk utsikt mot orden og Urneshagen. Det gode solforhold med flo uteservering, som også kan nås fra utsiktspunktet. Siden det er direkte adgang l kafeen utenfor senterets åpnings der, vil den vakre plasseringen legge opp l både planlagte og impulsive besøk. Kontorer med møterom er plassert i andre etasje som a rak ve og fleksible arbeidsplasser med gode dagslysforhold. Det er enkel adkomst med heis og to trappekjerner forbundet direkte l ves bylen og vareleveringen . Med disse to trappene ligger arbeidsplasser og personalområder godt forbundet l senterets øvrige funksjoner, mens kontoretasjen også kan fungere adskilt fra senterets dri og åpnings der. Fra kontorene er det direkte utgang l en a rak v og solrik terrasse med utsikt over Urneshagen. Det etableres utsiktpunkt samt sekundær inngang i tredje etasje. Det gir mulighet for en overdekket ventesone som kan beny es av besøkende som venter på senterets buss. Via en universelt u ormet gangvei kan besøkende le nå bussholdeplassen som er plassert på nordlig end av tomten nær hovedinngangen. Det finnes også parkeringsplasser, sykkelparkering og låsbart søppelrom i denne etasjen. Innkommende varer og uts llingsmaterialer kan enkelt transporteres inn via heis eller utvendig trapp.

3. etg. plan - inngang|utsiktspunkt 1 : 200

Nordportalen

S BUS

Besøksforløp l bussholdeplass - overdekket venteplass ved utsiktspunkt

S BUS

Filrom kny et l utsilling

GSPublisherVersion 0.1.99.12

Utvidet Filrom - konsert|fores lling - Senteret som kulturarena

Filrom kny et l ves byle - Samling|Bryllup|Komfirmasjon

Filrom som en egen funksjon - Møter|Kino

Besøksforløp fra bussholdeplass - direkte l ves byle med trapp eller heis


respekt Urnes Verdensarvsenter

Materialer og gjennomførbarhet

Arealoversikt innsendt forslag - respekt

Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Navn

Eltavlerom* Gang* Vindfang kontor Vindfang Senteret Resepsjon/vestibyle Kaffe Kjøkken Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling - Urnes stavkirke Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Tekniskrom

145 50 25 23 13 20 6 30 35 20 60 140 12 8 12 8 24 5 20 5 5 10 15 70

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA) 7 136 6 15 146 50 25 23 15 21 7 30 36 21 62 144 16 8 11 9 24 5 22 5 8 10 15 79

Stavkirken har en avklart og entydig materialbruk som har fungert over flere hundre år. Det nye verdensarvsenteret vil beny e tre som primært materiale. Huset er tenkt som et enkelt og prak sk bygg både i helhet og i detalj. Det beny es holdbare og vedlikeholdsvennlige materialer som er kjent for lokale innbyggere. Tre er valgt som primært materiale både l utvendig og innvendig kledninger og konstruksjon. Det er vik g å skape et varmt, imøtekommende og hjemlig interiør. Det beny es limtre-bærekonstruksjon supplert med massivtre-elementer rundt de bærende veggene. Limtredragerne danner en vakker, tektonisk og modulær oppdeling av takflaten med trelameller mellom. Trelamellene danner et flo systemlo med integrerte installasjoner. Det gir mulighet for akus sk regulering og integrasjon av kunstlys som enkelt og fleksibelt kan lpasses uts llinger og generell belysning i huset. Funksjonskjerner og veggflater i interiøret kles med brent, børstet og oljet malmfuru kledning. Tre- kledningen gir interiøret en forfinet kontrast l de høylo ede rommene og betonggulvet. Glassfasaden viser den fantas ske panoramautsikten og binder inne og ute sammen. Senterets østlige fasade u ormes med trekledning og trelister, impregnerte eller av høy kvalitet som kan stå ubehandlet. Den arkitektoniske ideen er å fremheve treets naturlige u rykk og skape en arkitektonisk sammenheng med den historiske bygningen. Taket bygges opp med høy isoleringsverdi og er utvendig et vakkert, helverdig grønntak med gress og blomster. Senteret er ltenkt som et passivhus med energiop maliserte installasjoner og intelligent belysning, ven lasjon, vann- og varmeforbruk og andre bærekra ige tekniske ltak og dri sop merte løsninger. Samlet er det nye Verdensarvsenteret tegnet med hensyn l natur og miljø. Huset er tenkt med bærekra ige materialer og løsning slik at det kan oppføres i henhold l passivhusstandard eller bedre.

* vurdert som nødvendige funksjoner

Illustrasjon - se fra orden

44,98

44,98

44,98

44,98

+ 44,98 + 43,77

43,74

44,48

+ 40,10

utsiktspunkt

39,69 kontor

36,85

36,85

36,85 35,62

33,48

GSPublisherVersion 0.1.99.12

+ 36,45 MUSEUMBUTIKK

+ 35,62 33,48

Fasade vest 1:200

+ 36,85

33,48

Fasade nord 1:200

+ 33,48 + 33,50 Ves byle

sni B - B 1 : 200

Uts lling

33,48

sni A - A 1 : 200

møte/pause

+ 36,80

kafé/kjøkken

gang/dri

+ 33,50


respekt Urnes Verdensarvsenter

44,98

44,98

Fasade øst 1:200 GSPublisherVersion 0.1.99.12

Illustrasjon - Ves byle


respekt Urnes Verdensarvsenter

44,98

44,98

36,85

33,48

Fasade sør 1:200

Illustrasjon - Utsiktspunkt se fra øst GSPublisherVersion 0.1.99.12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.