030 EN VERANDA I TRE

Page 1

EN VERANDA I TRE

URNES VERDENSARVSENTER Verdensarvsenteret er løst i en horisontal form for å underordne seg naturog kulturlandskapet i tillegg til omgivelsene med Urnes kirken som den eneste tydelige vertikale bygningen på Ornes. Som de fleste bygningene i det skrånende Ornes-terrenget, så ligger det nye verdensarvsenteret inntil og langs terrenget.


Eksisterende parkeringsplass

Adkomst besøkende via gangvei

Adkomst buss

Snuplass for el-buss HC. parkering

Sykkelparkering

Inngang kontorer Varemottak Nivå: -4.0m

Hovedinngang med venteområde Nivå: 0.0m

Parkering Nivå: -6.0m

Loggia som knytter sammen kafé, vestibyle og Urneshagen Nivå: 0.0m

Urneshagen Adkomst fra loggia

N 0

5

Situasjonsplan 1:500

25

50m

BYGGET OG TOMTEN Bygget strekker seg fra nord til sør på tomten. En mindre del av bygningsmassen er vinklet ut fra skråningen for å skape et tydelig inngangsparti mot nord med god kontakt med eksisterende parkeringsplass. Vinklingen er også med på å forme en mindre underetasje som virker som et solid fundament som deler av den lengre øvre etasjen hviler på, i likhet med lokale låvebygninger som er bygget i ulendt terreng. Alle publikumsrelaterte rom er lagt i den øvre etasjen, mens i underetasjen ligger kontorene med god utsikt over fjorden og med god tilgang til parkering, varelevering og fylkesveien. Bygningen er plassert og formet slik at man via verdensarvsenteret har god kontakt med Urneshagen.

Vestfasade

EN VERANDA I TRE


Eksteriørperspektiv som viser inngangssituasjonen fra den eksisterende parkeringsplassen

INNGANG OG EKSTERIØR Utvendig er verdensarvsenteret kledd i et vertikalt panel med horisontale delelinjer for å skape et bevisst men subtilt skille fra det stedstypiske horisontale panelet på bolig og gårdsbyggene på Ornes. Hvordan etasjene sitter sammen i sin helhet er et bevisst valg og inspirert fra stedet, eksempelvis låvenes trekledning og steinfundament. Når man nærmer seg bygget som besøkende får man et glimt av kaféen i en åpning vendt ut mot fjorden, mens det overbygde inngangspartiet ligger inn mot terrenget. Her er det plass for ansamlinger av besøkende eller lokale, og rom for holdeplass og snuplass for el-bussen(e).

Typisk snitt - AA’ - 1:200

EN VERANDA I TRE


Adkomst besøkende Gående og buss

Snuplass El-buss

-4.0 m

HC Parkering

Inngang Varelevering

Daglig leder

Kopi

+

+

UNESCO Info. skulptur

Renhold

+0.0 m

A

Felles varemot.

+

Kjøl.

Kjøkken

Tekniske rom

Varemot.

Overbygg Sykkelpark.

Matavfall Butikk lager

Kafé

Arbeidsplasser

-6.0 m

A

Tørr.

Mus. butikk Møterom

Til stavkirken

Hovedinngang

WC Resepsjon

Parkering A’

Garderobe Tek. rom

A’

Pub. toaletter

Vestibyle Salgsrom lokal mat

B’

B

Lager redskap Lager utstill. utemøb. formid.utstyr

Loggia

Aktivitetsområde

Lager utstill. Norges verdensarv Tek. utstill.

“Urnes stavkrirke - tre og tro gjennom tusen år”

Inngangspartiet er naturlig plassert hvor bygningsmassene er vinklet fra hverandre, noe som også fører til en definert entré i det ellers åpne vestibyleområdet- Her blir man møtt av utsikten over Lustrafjorden i bakgrunnen i tillegg til resepsjonen og en garderobe. Det åpne vestibyleområdet er sammen med den åpne kaféen er delvis definert av mer lukkede volumer rundt som blant annet inneholder kjøkken, toaletter, filmrom og nødvendige lager m.m. De åpne publikumsrommene er plassert langs byggets vestfasade for ideelle solforhold og god kontakt med både natur- og kulturlandskap gjennom god utsikt over fjorden og god tilgang til Urneshagen. Dette er blant annet forsterket ved hjelp av en loggia som starter ved kaféen og strekker seg langs vestfasaden til enden i sør hvor Urneshagen starter. Loggiaen og dens overbygg er også med på å forme og styrke byggets horisontale arkitektoniske uttrykk gjennom de horisontale linjene og rytmen fra søylene. Plasseringen av loggiaen gir også mulighet til å ha en åpen fasade fra publikumsrommene mot Lustrafjorden uten å lage en prangende glassvegg i Ornes landskapet.

+

Nordportalen

ETASJEPLANER

Filmrom

+0.0 m Urneshagen

Kaféen med utsikt over Lustrafjorden er forholdsvis separat, men likevel godt tilknyttet både inngangsparti og resten av vestibyleområdet, noe som gjør det lett å bruke begge rommene i en eventuell større forsamling. Kjøkkenet og dets bi-funksjoner, som f.eks. bio-søppel er godt tilknyttet varelevering og utvendig søppelområde i underetasjen via heis og trapper. I underetasjen er varemottak, lager og tekniske rom plassert inn mot terrenget, mens kontorer og møterom har utsikt over Lustrafjorden.

N 0 1

Underetasje 1:200

5

10

Fra vestibyleområdet når man enkelt alle publikumsarealene på en og samme etasje for å sørge for en enkel, tydelig og helhetlig tilknytning av publikumsområdet. Videre har resepsjonen god oversikt, og inngangen til utstillingsarealene er tydelige fra resepsjonsområdet hvor besøkende kjøper billett. Begge utstillingsarealene er tilpasset de respektive utstillingene med enkle romformer som gir mulighet for fleksibilitet. Det er også gode muligheter for å kontrollere både lyd og lys ved hjelp av store romhøyder på 3.8 meter på det laveste og opp til 6 meter på det høyeste.

20m

Overetasje 1:200

EN VERANDA I TRE


Kjøkken

Overbygg

Kafé Hovedinngang Tekjøkken Garderobe Tek. rom Vestibyle

Toaletter

Filmrom

Lager redskap utemøb.

Loggia

Aktivitetsområde

N 0 1

5

10

20m

Overetasje 1:200 - I bruk av lokalsamfunnet

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet med resepsjonen og kaféen i bakgrunnen

KONSTRUKSJON OG MATERIALER Byggets hovedkonstruksjonen er i tre. Det er et naturlig men bevisst valg i forhold til stedet, omgivelsene og miljøet. Inspirert av stavkirkenes stolpe og bjelke system består senterets øvre etasje av konstruert tømmer i form av søyler og dragere med innvendige ‘infill’ vegger i de mer lukkede volumene. Overetasjens trestruktur hviler på et konvensjonelt fundament og den mer solide underetasjen som i hovedsak er en hybrid av konstruert tre og betong med sirkulært tilslag. Når det kommer til underetasjens kledning er det foreslått et jord/stein basert materiale som antyder horisontale strata linjer, dette håper vi kan være starten på en interessant diskusjon med lokal kunnskap, metode og ekspertise. Hvordan etasjene sitter sammen i sin helhet er et bevisst valg og inspirert fra stedet, eksempelvis låvenes trekledning og steinfundament.

‘Romkonsept’

‘Strukturkonsept’

EN VERANDA I TRE


Eksteriørperspektiv som viser Urneshagen og verdensarvsenteret sett mot fjorden

KONSTRUKSJON OG MATERIALER Taket, som består av en relativt simpel, men robust struktur i konstruert tømmer strekker seg fra de lukkede volumene bak og frem til de åpne søylerekkene mot fjorden. Utvendig er taket foreslått kledd i lagdelt grå og matt sink for å unngå refleksjoner og for å trekke paralleller til gårdsomgivelsene. Bygget er alt i alt konstruert med konvensjonelle materialer og metoder. Strukturen og romløsningene er relativt enkle, noe som gjør bygningsmassen mer fleksibel i forhold til utvidelse eller redusering. Når det kommer til grunnarbeid er mesteparten av jord og steinmassene som blir gravd ut kun flyttet på, og ikke transportert bort.

Typisk snitt - BB’ - 1:200

EN VERANDA I TRE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.