028 stairway to heaven

Page 1

stairway to heaven


stairway to heaven Tomt Vårt koncept går ut på att helt och hållet anpassa projektet till platsens utseende och förutsättningar. Vi kände att det var mycket viktigt att respektera den sluttande topografin och att så smidigt som möjligt införliva byggnaden i landskapet. Vår vision är en byggnad bestående av tre enkla terasser skulpterade i bergssluttningen, med ett elegant sluttande tak som fulländar helheten. Genom att konstruera terasser behövs ingen omfattande utgrävning, samtidigt som byggnaden tillåts att bli ett med platsen. Byggnadens placering mellan fjorden och stavkyrkan innebär att den blir ett slags inledande tröskel. Byggnaden förstärker känslan av att en klättrar uppåt, från strandkanten upp mot kyrkan. Plan Planen är kilformad, den smalnar av samtidigt som den följer backens lutning. De större publika utrymmena, i byggnadens nedre del - vid sluttningens början - har en något bredare plan, medan de mindre administrativa utrymmena i byggnadens övre del - högre upp i backen – har en något smalare plan. Utställningsytorna är placerade i planens mitt, med en fysisk såväl som en visuell förbindelse i båda riktningarna. Ett konsekvent, sammanhängande 6X6 m rutnät, bestående av timmerpelare, stödjer det sluttande taket. Sektion Det genomgående konceptet framgår tydligast i sektionen. Tre, på varandra staplade, terrasser har formats i bergssluttningen, med ett enkelt sluttande tak placerat ovanför dem. Byggnadens karaktär uppstår i området mellan dessa två byggnadselement. Utrymmet mellan golv och tak utvidgas och samman medan man går upp genom byggnaden. Därigenom skapas en ständig variation i rumshöjden. Husets terassering möjliggör också en mjuk övergång till landskapet runtomkring. Byggnaden för en ständig dialog med dess omgivning. Det finns ingångar både från den nedre och från den övre delen av byggnaden. Det finns även en smidig övergång till de intilliggande äppelodlingarna.

Fasad Vi ser taket som byggnadens huvudsakliga fasad. Genom att spegla bergets lutning i takets utformning minimerar vi byggnadens påverkan på landskapet. Ett grönt tak bevuxet med lokala växter möjliggör att byggnaden smälter in i den spektakulära omgivande naturen. Genom att låta entréfasaden vara indragen under ett framskjutande tak, bjuder vi in besökarna att utforska husets inre.

Program Uppdelningen av program har utvecklats utifrån förutsättningarna i tävlingsbeskrivningen och utifrån hur vi valde att utforma byggnaden på tomten. Programmet består av tre tydliga delar och varje programgrupp är placerad på respektive terass. På den lägsta terassen finns ingången och större publika ytor som lobby, kafé och affär. Denna del kan separeras från övriga delar för att möjliggöra att ytan kan användas även utanför ordinarie öpettider. På den mellersta terassen finns utställningsytor som har en visuell förbindelse, både med lobbyn nedanför och med kontorslokalen ovanför. På den översta terassen finns kontorslokaler och personalrum. Vi har, där det varit möjligt, placerat alla servicefunktioner i berget under den övre terassen.

Cirkulation Cirkulationen genom huset är tänkt att efterlikna bergets svaga lutning upp mot stavkyrkan. Besökare anländer till besökscentret från väster, vid bergets fot. Där finns en generös uteplats under ett tunt, utstickande tak. En stor trappa är husets centrala byggnadselement, och alla programfunktioner relaterar till denna. Mellan entrén och utställningsvåningarna har trapporna även sittplatser som kan användas av utställningsbesökare och åskådare, vid särskilda arrangemang. Trapporna fortsätter upp till kontorsdelen på den tredje våningen. En hiss förbinder alla tre våningar för att underlätta för besökare och personal.

Teknik Lastområdet för publika funktioner nås från den nedre vägen och är lokaliserade med direkt anslutning till kafé och kök. Ett större lastområde, för utställningar, nås från den övre vägen. I båda fallen kan lastning ske utan behov av vertikal förbindelse. Vi föreslår att större delen av den tekniska servicen placeras i golvdelen, vilket tillåter ett så tunt tak som möjligt. Detta för att minimera byggnadens ingrepp i landskapet.

Material Timmer är det huvudsakliga konstruktionsmaterialet. Betong används endast i markarbeten för att stabilisera byggnaden. Strukturella konstruktionsdelar kommer att bestå av lokalt limträ. Ytorna på golv, väggar och innertak kommer främst att bestå av timmerpaneler. Som nämnt tidigare, kommer yttertaket att vara gräsbevuxet för att reflektera det omgivande landskapet. Övriga ytor utomhus kommer att bestå av träspån.

situajonsplan 1:500

stairway to heaven


fasade mot sor

snitt AA

inngang SEKTION

FUNKSJONER

AREAL m2

PUBLIKRUMSFUNKTIONER A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Resepsjon Kafè Kjökken Lagre kafè Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområdefor barn og unge Salongrom lokalprodusert mat

145 50 26 27 14 20 8 33 35 20

A A

Rumsareal % Bruttoareal

378 120

Total A

498

UTSTILLNIGER B1 B2 B3 B4 B5

Basisutstillng Utstilling "Urnes stavkirke" Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger formidlingsutstyr

65 140 12 8 12

B B

Rumsareal % Bruttoareal

237 104

Total B

341

ANSATTEͲ OG DRIFTSAREALER C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplatsser kopirom, lager rekvisita Möterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager Felles varemottak Lager redskap, utemöbler etc.

9 26 5 20 10 5 10 12

C C

Rumsareal % Bruttoareal

97 79

Total C TOTAL A+B+C TEKNIK

grunnplan 1:200

176 1015 69

stairway to heaven


fasade mot vest

snitt BB

utsikt fra nord

skisser

terrasse 1 1:200

stairway to heaven


Tak

struktur

terrasse 2

terrasse 1

grunnplan

aksonometri

terrasse 2 1:200

stairway to heaven


stairway to heaven


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.