027 I BAKKENS LY

Page 1

I B A K K E N S LY

Stavkirken har gjennom århundrene vært et knutepunkt i samfunnet. Her har troen brakt folk sammen om historier og vært et sted hvor man beriket sin tilværelse ved å lære av fortellingene fra andre tider. Selv om Urnes stavkirke er over tusen år gammel, er kirken fortsatt relevant i dag for å forstå den historie vi bygger vårt samfunn på. Det nye Verdensarv Senteret i Urnes vil være et nytt samlingssted for formidlingen av den store kulturarv som Urnes representerer og er en del av. Urnes er et lite sted med vakker natur og en rik kultur, et sted der trenger sensitive forandringer. Prosjektet vil skrive seg inn i landskapet ved å ta høyde for størrelsen på de lokale bygg, kunnskap til håndverk og materialer. Det nye senteret legger seg horisontalt opp langs landskapet, for ikke å forstyrre utsikten for naboer eller ta oppmerksomheten bort fra stavkirken. Bygningen inviterer til en bevegelsen gjennom landskapet, hvor senteret blir et opphold på turen mellom fjorden og stavkirken. Som en nyfortolkning av den tradisjonelle funksjonsinndelte gård, samler tre bygninger seg om et tun. Kaféen, vestibylen og utstillingene plasseres i landskapet slik at hver bygning tilpasser seg til den funksjon den ivaretar. Kaféen og vestibylen vender åpningen ut mot den lange utsikten, mens utstillings-bygningen trekker seg innover for å skape rom som kan arbeide ulikt med lyse og mørke. Bygningens former føyer seg etter terrenget, hvor landskapet danner terrasser, her kan lokale og besøkende gå på oppdagelse i Urneshagen, eller nyte en kopp kaffe med utsikt utover fjorden. De nye terrasse-hagene dannes med tanke på mulighet for urtehager, bærbusker og arter som er interessante for Urneshagen. Tunet mellom bygningene fremheves med en mønstret belegning inspirert av Urnes-stilen. Mønsteret svinger seg inn i vestibylen og fungerer som en mytisk ledetråd, fra parkering til bygningens hovedinngang. Belegningens formspråk skaper en subtil forbindelser mellom historien, nåtiden, Verdensarvsenteret og Stavkirken. Situasjonsplan 1:1500

1:1500


I B A K K E N S LY

Utsikt over Verdensarvsenteret, indikerer passagen mellom bygningen, som bringer gående fra havnen opp mot Stavkirken

Section AA, 1:100 Inngang, utendørs plass, og urneshagen i terrasse landskapet foran bygningene


145

145

Kafé

50

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

25

Lager Kafé

28

28

Publikums toaletter

13

23

Museumsbutikk

20

20

Lager Museumsbutikk

6

6

Filmrom

30

40

Aktivitetsrom for barn og unge

35

31

Salgsrom lokalprodusert mat

20

20

Prosjektert Netto M2

Basisutstilling Norges verdensarv

60

60

Utstillingen “Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år”

140

145

Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12 8

12

Program Netto M2

11 8

14

Prosjektert Netto M2

Program Netto M2

Prosjektert Netto M2

Kontor daglig leder

8

14

Publikumsfunksjoner

372

388

Åpne arbeidsplasser; 4 stk

24

21

Utstillinger

232

228

Kopirom, lager rekvisita

5

5

Ansatte- og driftsarealer

92

97

Møterom, pauserom

20

17

Toaletter, garderobe til personale

5

8

696 m2

713 m2

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

5

Felles varemottak

10

12

Lager redskap, utemøbler etc.

15

15

Tekniske rom (foreløpig forutsatt)

70

70

SUM FUNKSJONSAREAL

De kalde takene Den isolerende kropp

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST, BTA

1298 m2

Den stødige grunn

N

Resepsjon/vestibyle

Program Netto M2

Samlet areal

Prosjektert Netto M2

Ansatte og drifsarealer

Program Netto M2

Utstillinger

Publikumsfunksjoner

Romprogram

e

kirk

tav

s nes

A

Ur

stign

/ På

Basisutstillingen Norges verden sa

rv

"Urnes stavrike tre og tro gjenn om

Kirkerommet

tusen år"

Lager til utstillin

ger

Av

ss

ebu

uttl

sh ings

B

B

ringsplass

Gangsti fra parke

CO UNES sjonspunkt a m r fo In

r

ær og urte

A

Terrasser b

Urneshagen Parke

I B A K K E N S LY

ring

1

5

10

Utstillings etasje 1:200


r

n

Filmrom

wc p redska Lager ler og b utemø butikk m museu

wc

sjon

Resep

le

Vestibu

"Urnes stavkirke tre og tro gjennom

ikk

msbut

e

Museu Garde

B

Skogrommet

robe

ringsplass

Gangsti fra parke

g

inngan

Hoved

CO UNES sjonspunkt a Inform

r

ær og urte

Terrasser b n

Aktivit e or bar tsrom n og u nge

Inngan

g Kafé

Oppv

ask

Salgsd

isk for

lokal m

at Bar

Parke

I B A K K E N S LY

ring

1

5

10

Første etasje 1:200

A

Kjøkke

Urneshagen Kafé

N

Kjøkke

Teknisk rom

mslage

Museu

tusen år"

B


Utsikt til tunet mellom kafé og vestibyle. Bygningens vegger er laget av Hempcrete, et materiale som tillater å ta i bruk pigmenter fra jorden på stedet. Taket er en lett trekonstruksjon som tillater ventilasjon fra bygningsmassen.

e

ringsplass

Gangsti fra parke

r

ge Tørrla n Kjøkke

CO UNES sjonspunkt a Inform

k rom

Lager o kopiro g m

r

ær og urte

Teknis

Terrasser b Kjøleo Frysela g ger

Møter

n

Parke

ring

Konto

rer

WC

Kjøkke

Kon dagligtor le

der

om Garde

robe

Kjøle

Urneshagen

til mata rom vfall

Avfalls

rom

Varem

I B A K K E N S LY

Varem ottak og inngan g til an satte

1

5

10

Kontor etasje 1:200

N

ottak


100 cm

100 cm

I B A K K E N S LY

Snitt BB 1:100 Viser hovedinngang, passage fra vestibyle til Skogrommet i utstillingen “Tre og Tro igjennom tusen år”

Skogrommet i utstillingen “Tre og Tro igjennom tusen år” , Urnesportalen utstilles i et dobbelhøyt rom som gir luft og inndirkete sollys

Vestibyle og Museumsbutikk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.