005 KRYSSING

Page 1

KRYSSING Vårt tävlingsförslag för Verdensarvsenter Urnes tar avstamp i den omliggande landskaps-, kultur- och bebyggelsemiljön. Vi föreslår en byggnad som i likhet med traditionell bebyggelse i byn orienterar sig längs med landskapet och framträder som en rätvinklig volym med väggar, tak och takkupor. Huvudentrén förläggs på husets norra gavel för att välkomna merparten av besökarna som kommer att anlända från färjeläget eller parkeringsplatsen i norr. En smal gångstig, förslagsvis i form av en nätt spång, följer terrängen från korsningen fram till huvudentrén. Interiört är byggnadens organisation uppbyggd för att på samma gång möjliggöra olika sätt att röra sig genom den som att tydligt rama in olika vyer. De publika ytorna bildar ett kors där den längre axeln förbinder huvudentrén med Urneshagen och den kortare axeln fjorden med berget via en dramatisk trappa som leder upp till hållplatsen för elbussen. Rummet som bildas i skärningspunkten utgör en flexibel vestibul som med magnifika

utblickar mot det dramatiska landskapet kan fungera som naturlig samlingsplats för en eller flera små eller stora grupper.

N

De möjliga rörelserna är flera. En går via entrén och ut mot kaféets sydvästvända uteservering vid Urneshagen, för att sedan fortsätta turen till fots upp mot stavkyrkan. För de som hellre tar elbussen är vestibulens dramatiska trappa, vid sidan av hissen, den naturliga vägen upp till den lilla hållplatsen.

V

S

Utställningarna, som inte är i behov av direkt dagsljus eller utsikt, förläggs i bakkant mot berget, medan kafé, butik och personalytor lokaliseras ut mot fjorden. Genom sin svarttjärade träfasad knyter exteriören an till kyrkans materialitet, medan interiören föreslås utföras i ljus träpanel för att genom kontrast bädda för en stark upplevelse i såväl utställningsrummen som vid själva kyrkobesöket.

Ø

KONTEXT

VOLYMKONCEPT

KOPPLING

Vårt förslag tar avstamp i lokala traditionen att låta bebyggelsen landa som enkla rätblock, orienterade längs landskapet.

Föreslagen volym är influerad av byns enkla ekonomibyggnader såväl som stavkyrkans raffinerat sammansatta form, och i mötet med landskapet uppstår egen karaktär som är lokalt förankrad.

De rum som ryms under de korslagda sadeltaksformerna gör att byggnaden genom starka rum och inramningar länkar samman fjorden, fjället, entrén, kyrkan och Urneshagen.

KRYSSING


1:1000 0

100 m

Situasjonsplan KRYSSING


1:500 0

50 m

Situasjonsplan KRYSSING


1:200 20 m

AKTIVITET

IN/UT

MÖJLIG INDELNING AV UTSTÄLLNING

IN/UT UTSTÄLLNING 2

UTSTÄLLNING 1

IN/UT

IN/UT

INLAST

KAFÉ

IN/UT

IN/UT

KAFÉ

FILM

MÖJLIG INDELNING AV UTSTÄLLNING

INLAST

BUTIK

VESTIBULE

IN/UT

Etasje +1

UTSTÄLLNING 2

VESTIBULE

ZONER I UTSTÄLLNINGSRUMMET

HÖG DEL MED ÖVERLJUS

OPENT

STENGT

SALG

UTSTILLING

STENGT

ADMIN

ÅTKOMST FRÅN PUBLIK YTA

IN/UT

AKTIVITET

UTBLICKAR OCH SOLLJUS

INLAST

KAFÉ

FILM

MÖJLIGHET ATT STÄNGA DELAR

STENGT

KJÖKKEN

BUTIK

VESTIBULE

UTSTILLING

SALG

STÄD/KOPI/ETC.

ADMIN

GRUPPERING AV FUNKTIONER

Etasje +0

IN/UT

Etasje -1

UTSTÄLLNING 1

0

RUMSORGANISATION

Huvudentrén är tydlig för besökarna i ankomsten från norr. Varumottag, förrådsytor, avfallsrum och entré från parkeringen på det nedersta planet kopplas med hiss upp till den kryssformade vestibulen som länkar samman alla delar av programmet. Härifrån kan varor och besökare röra sig vidare antingen uppåt mot kyrkan, stanna till i butiken eller vidare bort mot kafét som ligger ut mot Urneshagen. Hissens placering möjliggör direkt åtkomst till utställningsrummen. Hissens storlek kan anpassas i ett mer detaljerat skede. Samtliga personalkrävande funktioner ligger samman för att möjliggöra en effektiv drift av senteret och göra besöksupplevelsen tydlig.

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lager kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

201 202 203 204 205

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

301 302 303 304 305 306 307 308

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc.

KRYSSING


Snitt A-A

1:200 0

20 m

Snitt B-B KRYSSING


Fasad mot norr

Vy mot fjorden

Vy mot Urneshagen

Vy mot fjället, riktning kyrkan

Vy mot entrén

1:200 0

20 m

Fasad mot väster

ROMPROGRAM ROM

FRÅN SKISS TILL MATERIALITET

ROMKATEGORI

AREAL [m2]

AREAL [m2]

ROBUST, GENOMFÖRBAR OCH MILJÖVÄNLIG KONSTRUKTION

Vi föreslår en enkel byggnad som i sin konstruktion tar lärdom av omgivningen. Den stora merparten av huset, stomme såväl som fasad, kan byggas med konventionella träbyggnadsmetoder med limträ och lösvirke vilket medför positiva effekter ur ett livscykelperspektiv. Mer utsatta delar av huset, exempelvis källarytterväggen mot landskapet, behöver vara tåligare ur fukthänsyn och kan byggas som klimatsmart betong. Källarens fotavtryck är minimalt för att minska mängden schaktning som behöver genomföras.

Programmerte nettoarealer Prosjekterte nettoarealer (FUA) (FUA) 1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

PUBLIKUMSFUNKSJONER Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lager kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

208 57 26 28 20 20 7 34 35 22

2 201 202 203 204 205

UTSTILLINGER

232 60 140 12 8 12

60 141 12 19* 12

3 301 302 303 304 305 306 307 308

ANSATTE- OG DRIFTSAREALER Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70

9 32 7 19 9 7 10 15 70

696

809

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

986

Brutto etasjeareal Plan -1 Plan +0 Plan +1 Sum Bruttoareal

176 800 10 986

Brutto / Netto

1.22

* varav ca. 10 m2 med låg takhöjd.

INVÄNDIGA YTSKIKT

FASAD & TAK

träpanel

svarttjärad trä

GOLV

SOCKEL

slipad betong

brädformsgjuten betong, infärgad svart

1:50 0

5m

Snitt 1:50 KRYSSING


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.