Page 1


R E D L I S T

A R B E I T M A C H , нах! П раца робіць свабодны м . П раца ператвары ла м алпу ў чалавека. Ты я, хто вы дум ляе такія іды ём ы для іды ётаў, наўрад цікалінебудзь працавалісам і. А табе цяпер застаецца атры м аць ды плём іўсё ж ы цьцё заганяцца на двух м есцах за $ 2 0 0 у м есяц. П ры гэты м лісьліва зазіраць ш эф у ў вочы ( “вы кіне сёньня ціпраз ты дзень? ”) іцэлы год адкладаць, каб зь 1 5 па 3 0 ліпеня прапаласкаць сваю дупу ў м оры і падставіць яе пад сонца. Хто ты пасьля гэтага? Гам адры лам бы ў гам адры лам ізастаўся. Э нгельс ня м еў рацы і. П раўда, ёсьць запасны вары янт. “П раца < > Адпачы нак”. Ц іатры м аецца ў цябе зьвесьці гэтае < > да = ? З алеж ы ць ад таго, наколькі ты Н Е падобны да інш ы х. Тут м ы табе не дарадцы , там у ш то: м ы не вы пісваем рэцэпты для гэтага ёсьць 3 3 я паліклініка; м ы не ўстаўляем м азгідля гэтага існую ць “прэподы ”, чы ноўнікі, гопнікіe t c . М ы робім так, як Н АМ падабаецца. М енавіта там у нам хопіць нахабства не закатваць гістэры кі зза таго, ш то на гэтай старонцы некаторы час будзе стаяць “наклад: 2 9 9 ”. Каліцябе прэ, то наф іг ум оўнасьці. Я к сказаў бы клясы к t e e n a g e r e a d i n g ты пу Ўэлш а: “Ч увак, ты РЭ А Л ЬН А хочаш бы ць свабодны м ? Тады , пры кінь, табе сю ды ”.

НЕХТА МАЕ ПЛЯНЫ ПРЫБРАЦЬ ДА РУК ТВОЙ НУМАР C D / " СТУДЭНЦКАЙ ДУМКI " ? ЦI ЎЖО ПРЫБРАЎ? . . АТРЫМАЕШ I НСТРУКЦЫЮ, КАЛI , ДЗЕ I ЯК УЗЯЦЬ НОВЫ НУМАР, КАЛI СКI НЕШ СВОЙ МЭЙЛ НА

СD знойдзеш тут: крам а " T O M T A I L O R " ( М енск, пр. С кары ны , 3 7 , т. 2 8 8 1 2 4 4 ) крам а " L E V I ' S " ( М енск, пр. С кары ны , 4 8 , т. 2 8 8 2 5 6 2 ) крам а " БУН КЕ Р" ( М енск, вул. Казлова, 1 4 , т. 2 8 4 9 3 9 9 ) крам а " T R A F F I C " ( М енск, пр. С кары ны , 4 4 , т. 2 8 4 3 0 1 4 ) крам ы " М И С ТЕРИ Я ЗВУ КА " ( М енск, вул. Н ям іга, 1 2 , т. 2 8 9 3 9 3 0 ; пр. С кары ны , 5 2 а, т. 2 8 3 2 3 0 6 ) ГЦ " П АРКИ Н Г" ( М енск, вул. Куйбы ш ава, 4 0 , крам а " F U J I f i l m " , т. 2 3 7 3 0 3 3 ) аўтобусы " ІN T E R C A R S " іоф іс " ІN T E R C A R S " ( М енск, вул. Гікалы , 3 , т. 2 8 4 6 0 3 7 , 2 8 4 6 0 8 5 ) крам а " П ЕРЕХО Д " ( падзем ны пераход каля ГУМ а, т. 2 2 7 4 1 1 4 ) крам а " КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й М И Р" ( вул. К. Ч орнага, 3 1 , т. 2 8 4 0 0 3 5 )

S T U D U M K A @ T U T . B Y

інтэрнэтклю б “i P O I N T ”( вул. Рум янцава, 1 5 , т. 2 3 3 9 7 2 5 ) інтэрнэтцэнтар " П лощ @ дка" ( пр. С кары ны , 5 8 4 , т. 2 3 9 3 8 7 4 ) " Ц ЕН ТР М О Л О Д ЕЖ Н Ы Х П УТЕШ ЕС ТВИ Й " ( вул. Варваш эні, 1 7 1 0 1 , т. 2 3 9 1 7 4 9 )

( вул. Рум янцава, 1 3 , т. 2 8 4 8 5 1 1 , 2 8 8 2 3 5 2 ) ГАН Д Л ЁВЫ Д О М " Н А Н ЯМ ІЗЕ" ( 2 паверх, стэнд R I M M E L ) ІН ТЭ РН Э ТКА ВЯР Н Я ' ' С АЮ ЗO N L I N E ' ' ( Ц энтральны дом аф іцэраў, вул. Ч ы рвонаарм ейская, 3 , т. 2 2 6 0 2 7 9 ) крам а " П О Д ЗЕМ КА " ( М енск, пр. С кары ны , 4 3 , т. 2 8 8 2 0 3 6 )

Í à ê ë à ä 2 9 9 à ñ î á í ³ ê à ¢

S T A R T r a v e l ( вул. С урганава, 4 7 , оф . 8 , т. 2 3 2 5 0 2 8 ) ТАВА РЫ С ТВА БЕЛ АРУС КА Й М О ВЫ


ЗЬМ ЕС Т

КО Н ТРАС 3 АД РЭ ЗАК 4 T H E F E I C Y : I В АН АЙ П Л АТАЎ 6 М ОДЫ : S M A R T P U N K 8 A R B E I T M A C H F R E I 1 0 КI М БЫ Ц Ь К АР' ЕРЫ С ТУ 1 4 У ТЫ М С АМ Ы М 1 6 УД АРН I К АМ 1 8

М ЕС Ц Ы

П РАЦ Ы

А ТЫ Н Я З Н АШ АЙ 2 0

П ЯС О Ч Н I ЦЫ

Л ЕТН I W O R K & T R A V E L 2 3 ЯК ТЫ 2 6 G S M : Н Е БЫ Л О 3 0

П РАБЛ ЕМ . . .

X T E A M : Н ЯГО РН Ы 3 4

АЛ ЬП I НI ЗМ

Н Е М АГУ М АЎЧ АЦ Ь 3 7 T H E F E I C Y : Д АШ А П УШ К I НА 4 5 М ОДЫ : СI НI К АП ТУРО К 4 8 S H I T T I N G , К РАД ЗЕЖ 5 0

Ы Н Г ІРАД АС ЬЦ ІН Г

ХУ ТЧ Э Й . ВЫ Ш Э Й . М АЦ Н ЕЙ . 5 3 К УП Л ЯЙ 5 6

“В АС ІЛ ІС У”!

М. Е. Н. С. К. 5 9 Ф О ТАРО БАТ БЕЛ АРУС К АГА П О П С У 6 4 С Ф Э РЫ : “В ЕЧ АРЫ Н К А БЫ Л А Ш ТО 7 0

ТРЭ БА!”

СD Ч К А: МI C I C ЭЛI ЯТ e t c . 7 4

НЕХТА МАЕ ПЛЯНЫ ПРЫБРАЦЬ ДА РУК ТВОЙ НУМАР C D / " СТУДЭНЦКАЙ ДУМКI " ? ЦI ЎЖО ПРЫБРАЎ? . . АТРЫМАЕШ I НСТРУКЦЫЮ, КАЛI , ДЗЕ I ЯК УЗЯЦЬ НОВЫ НУМАР, КАЛI СКI НЕШ СВОЙ МЭЙЛ НА

S T U D U M K A @ T U T . B Y


КО НТРАС

ЧЭ

V S РАГНЕД А С ьвета Ш О Ў

хто тут з народам ? Д О Ў ГІЯ РУ К ІМ А Н А П А Л ІС ТА Ў П А К РЫ С Е П А Д БІРА Ю Ц Ц А Д А Н А Ш А ГА С ЬВ Я ТО ГА . Д А ЧК А Э РН Э С ТА ЧЭ ГЕВ А РЫ В Ы К А ЗА Л А С Я Ў П РЭ С Е С У П РА Ц Ь “Ц А Л К А М ІРА Ц Ы Я Н А Л ЬН А ГА ” В Ы К А РЫ С ТА Н ЬН Я ІМ ІД Ж У Я Е БА Ц ЬК І.

Кубінка Алейда Гевара, доктар па адукацы і, падчас наведваньня ш піталя для бедны х у Каракасе ( В энэсуэла) у пачатку лю тага вы разіла занепакоенасьць ты м , ш то вы ява Ч э красуецца “на пляш ках з ром ам ігарэлкай”. У дзень народзінаў легенды сусьветнай рэвалю цы і, 1 4 чэрвеня, пачне працаваць заснаваны сваякам іГевары дасьледчы цэнтар, якібудзе кантраляваць вы кары станьне вы яваў Ч э.

Н аш а перш ая князёўна, бясспрэчна, заслугоўвае такой паш аны . Рагнеда Рагвалодаўна перш ая беларуская анархаф эм іністка. Я е м уж ны ўчы нак, зам ах на м аскоўскага князя Ўладзім ера, нельга разглядаць толькіяк ф акт гендэрнага пратэсту. Гэтая сьм елая ж анчы на ўперш ы ню паўстала супраць глябалісцкай інтэрвэнцы із Усходу.

Удзячны я беларусы , каб увечніць ім я сваёй гераіні, А ты м часам барадаты 7 2 гадовы кубінскіф атограф абралісам ы дэм акраты чны напой: пладовае віно ( яно ж Альбэрта Корда, аўтар той сам ай славутай ф откіЧ э, чарніла, яно ж бы рла) . П радукт, па м еркаваньніайчы нны х таксам а вы казваецца супраць яе вы кары станьня ў рэклям е сам элье, м ае характэрную для напояў гэтай катэгоры і S m i r n o f f . Н а эты кетцы гарэлкірэвалю цы янэр паўстае ў градуснасьць ( каля 1 8 ) іня м енш характэрны кош т каля атачэньнічы рвоны х чы лійскіх перцаў. Корда сабраўся ехаць 2 0 0 0 . З аваяваўш ы залаты м эдаль на I V М іж народны м у Л ёндан, каб асабіста вы казаць сваё “ф і” агенцы іL o w e конкурседэгустацы івінаў іканьякоў ( брэндзі) , “Рагнеда” L i n t a s , якая два гады там у запусьціла рэклям у S m i r n o f f C h e , атры м ала заслуж аную папулярнасьць далёка за м еж ам і ікам панііR e x F e a t u r e s , ш то прадаставіла ім ф ота. наш ай дзярж авы .

Ц Ы ТАТА: “ТВ АР ГЕВ АРЫ Н Я ТО Е, Ш ТО М О Ж А БЫ Ц Ь ЗЬВ ЯЗАН А З АЛ ЬК АГО Л ЬН Ы М Н АП О ЕМ ”.

Ц Ы ТАТА: “Л ЕП Ш Ы Я БЫ РЛ Ы ЗАВ О Д У “К РЫ Ш ТАЛ Ь” “РАГН ЕД А” І “В АС ІЛ ІС А”.

( АЛ ЬБЭ РТА КО РД А Ў ІН ТЭ РВ ІЮ R E U T E R S ) .

( “М И Р В И Н А”, W I N E W O R L D . R U ) .

З Кордам усё зразум ела: ён зрабіў ф отку, а нахабны я Такая прадукцы я, бясспрэчна, спры яе папуляры зацы і англікіяе скары сталі, нават не адкаціўш ы дзеду на беларускай культурнай спадчы ны ў м асах. С ам напой карвалол. Аднак ня варта забы вацца, ш то ф атазды м ак зьяўляецца ў продаж ы сэзонна: некаторы я пладоваягадны я кары стаецца папулярнасьцю не там у, ш то сівы Альбэрта кам панэнты , ш то вы кары стоўваю цца вы клю чна ў сьвеж ы м добра ф отае, а там у, ш то на ф отцы П арты зан № 1 плянэты . вы глядзе, узім ку, на ж аль, не растуць. Ты м ня м енш застаецца яш чэ агром ністае поле для асьветніцкай Інш ая справа з Алейдай Геварай, якая зьбіраецца дзейнасьці: доктара С кары ну м ож на на цы гарэты , м анахіню гандляваць родны м бацькам . Чэ герой, а героіналеж аць Э ўф расіньню П олацкую на прэзэрваты вы , а на гарэлцы народу. Усям у народу, а не адной клім актэры чнай доктарцы , друкаваць партрэты беларускіх савецкіх пісьм еньнікаў пад якая вы раш ы ла наж ы цца на “рацы янальны м ” гандліў дэвізам “З ьбяры іх усіх”. Д айце народу герояў! раздроб. У адрозьненьне ад Кубы , у нас на герояў ня ж м оцяцца. Я ны ж ы вуць у пам яцінароду іна паліцах гастраном аў. Узяць, напры клад, гонар айчы ннай вінагарэлачнай прам ы словасьцівіно “Рагнеда” ад В есялоўскага крухм альнага заводу. C D / 0 0 3


А

Д

Р

Э

Z А К

“БЕЗ В А П РО С АЎ !”

Н О В Ы М ЕН С К ІГО П Н ІК

У горадзе нарадж аю цца новы я лю дзі.

Н ядоўгія назіраньніза м енскім ляндш аф там вы явіліновы ты п гарадж аніна. Такога раней назы валіб “калхазанам ” іза гэта ён акты ўна веш аў бы зьдз* лей. Ц япер ён бы ццам вы хаваны інібы та пераж ы вае этап эвалю цы і.

Н ІВ А М УО РК У , Н ІН ЬЮ ЁРК У Бесьперапы нны я паездкіна летнія падзаробкіў Ш таты ціЭ ўропу накры ваю цца для студэнтаў м едны м тазам . М інадукацы із падачы ( паводле наш ы х кры ніцаў) Адм іністрацы іАГЛ вы дала пастанову, якая закры вае ЎС Е легальны я м агчы м асьцінарм альна зарабіць летам . П адрабязнасьці ш укайце ў гэты м нум ары .

Д РЭ Д Ы П А Д “П ІД А РК А Й ” хаваю ць у м аразы м енскія растам аны . Д ж а, гэта дакладна твае дзеці?

“К РА С К И ” Ф УФ Э Л ? Л ідэр групы сьцьвярдж ае, ш то так.

К А Н Д О М Ы КО Л ЕРУ ХА К І

Апрануты някідка, “как приличны й человек” сярэдняй рукі. П азьней вы сьвятляецца нязграбна. Д а таго ж , пры бліж эйш ы м разглядзе безгустоўна. Д оўгічорны палітон, яківы дае на “ціпа” дзелавітасьць, кепкатаблетка м алінаўскага братка, непачы ш чаны я туф ліз востры м i насам i , калды рны я дж ы нсы ітакіж ш вэдар. Кры ху сьм ярдзіць потам ім оцна “м энэнам ” ( ахвяра агрэсіўнай рэклям ы ) . С ярэдне наварочаная м абіла на танную сям ёрку ў кіш эніціў барсэтцы зьвініць “Бригадой”. Адукацы я напісаная на твары часьцей сярэдняя спэцы яльная цінезакончаная ( перш ы курс) вы ш эйш ая. Ёсьць досьвед працы ў кам эрцы йны х структурах хутчэй за ўсё, купляпродаж дэталяў, ш м отак, еж ы . Н апрацаваны я кантакты дазваляю ць распачаць уласны м аленькібізнэс. Хапае на “танную тачку, бухло і баб”. М ож а гуляць у беларускае лато. С ам ае характэрнае м ова. Ф ам ільярназаспакойваю чае “С аш а, без вапросаў!” у адказ на “Андрэй, зм ож аце дапам агчы ? ” сьведчы ць пра тое, ш то наш герой ім кнецца стаць бліж эй да бізнэскасты , ён упэўнены ў ж ы цьцііўласны м досьведзе. П асапраўднам у раскры вае яго толькіалькагольны перадоз. Уклю чаная бесцы ры м оннасьць у словах, рухах іпаводзінах вы дае Д ж экіла ( ціХайда? ) з галавой. С тановіцца зразум ела: м енскія гопы ня зьніклі, а толькізам аскаваліся.

С кладаны я сэм анты чны я м аніпуляцы і пракруціліаўтары анты С Н ІД аўскага плякату, якіпаступіў у казарм ы беларускага войска. П аглядзіце на карцінку іпаспрабуйце асэнсаваць глы бакадум нае: ( надпіс зьверху) : “Л ю би родину! Л ю би арм ию ! Л ю би ж изнь!” ( надпіс зьнізу) : “То, что м ы лю бим защ итим ! ( I туту A L A R M !!!) И спользуя презерватив, ты дум аеш ь о себе и близких, пом ниш ь о детях и внуках!” Д ум аем , пасьля ТАКО ГА м эсэдж у ў краіне рэзка ўзрасьце колькасьць “касцоў”ды ім гненна павялічы цца нарадж альнасьць. М Ы ЎС Ё ЯШ Ч Э Л Ю БІМ ГРУП У “К РАС К И ” Кавалеўская ў сэры ісваіх нядаўніх м аскоўскіх інтэрвію вы казалася, бы ццам яна вельм інезадаволеная ты м , ш то яе ўспры м аю ць як аўтарку дурны х ш лягераў для м алалетак. І, м аўляў, усе гэты я “Я лю блю тебя, С ергей”, “Раз, два, три, четы ре” і інш ы я блёкбастэры ф ігня на ф оне яе вы сокага I Q . . . . Усхваляваны я чы тачы C D пы таю цца, а разью ш аная рэдакцы я далучаецца: а кам у В ы , спн. Аксана, упалібяз гэты х сам ы х ш лягераў? ! Іяк бы , уласна каж учы , бязь іх сталітой, кім сталі? ? ? Ч акаем саты сф акцы іітлум ачэньняў на сольніку ў к/ з “М енск”

C D / 0 0 4


АВ АН ГАРД БЕЛ АРУС К АГА Ш Э РАГА ГЛ ЯМ УРУ

П РЫ Д У РК ІН Е Ч Ы ТА Ю Ц Ь C D

сам ы м одны часапопіс краіны C D / “С тудэнцкая Д ум ка” безвы нікова спрабую ць зрабіць ахвярай кандовага кансэрваты зм у. Ананім ны я клеркізь м енскай м эры іпасьля прачы таньня C D вы раш ы лі, ш то вы даньне ня вартае ўвагім асавага чы тача іяго трэба закры ць. Хаця б зза таго, ш то часопіс паруш ае нейкія эф эм эрны я “м аральнаРЭ А БІЛ ІТА Ц Ы Я ГЕРО Я Ў эты чны я асновы ” беларускай м оладзі. У турм у трапіў кры ўдзіцель трэш дзівы П а ш чы расьці, рэдакцы іпа барабане дум ка япілузэраў. У двух словах чам у. Э леаноры Я зэрскай. С падара Ры бакова ( эксбоса БТ, якізасудзіў ж анчы ну на М ы сапраўды паруш аем асновы . Бо м ож ам дазволіць сабе ты цнуць у м орду вялі кі я грош ы ідавёў да рэанім ацы і) ф акам м удакам , старпёрам іінш ы м калды рам м аргіналам . Казаць праўду пасадзі ліў турм у за празьм ерную лю боў тое, ш то ёсьць насам рэч пра студэнцкае ж ы цьцё, пра м узы ку ісэкс, пра да грош ай. м оду іпаліты ку гэта наш а права. П рава чы тачоў чы таць цівы кідаць C D . Толькіяны вы раш аю ць, ш то “м аральна”, а ш то неэты чна. Астатнім рукі прэч ад м одны х часапопісаў! М ы інаш ы я чы тачы круты я. С падзяем ся, гэта зразум ела. А кам у не глядзi це ўсярэдзi не перш ы нум ар " A C / C D : ам аральна! неэты чна! клэба!" .

Такім чы нам , кам панія “Рэабілітуйце наш ы х герояў!”( гл. C D № 1 2 ) атры м лівае свой лягічны працяг. З араз усе ўдзельнікі акцы ісканцэнтраваліся на ты м , як а) вярнуць Э леаноры яе грош ы і б) знайсьцііабясш кодзіць кры ўдзіцеляў попкараля М айкла Д ж эксана. Акты вісты , не расслабляйм ася! Героі, не здавайм ася!

Ц ІШ О ТК І

НА P A R T Y БУМ зноў чакае М енск. Я к нам стала вядом а, увесну адкры ваю цца два ( па некаторы х кры ніцах аж но тры ) новы я клю бы . Н а ж аль, дакладна не вядом ы іх ф арм ат проста “ды скач” ціпаўнавартасны я цэнтры геданізм у. М есцы ды сьлякацы ііэпізоды біяграф ііклю баў не адкры ваю ць, але толькіблы таю ць карты . Ты м ня м енш . П ерш ы клю б адкры ецца каля М эдінсты туту. Блізкасьць спальны х раёнаў і той ф акт, ш то дадзеную ўстанову нібы та падары ў сваёй ж онцы нейкіV I P , робіць яе ам аль апры ёры закры тай тэры торы яй для клябэраў. Э кспэрты спадзяю цца, ш то клю б будзе падобны да “N i g h t S t a r ”. Але для цьвярозы х розум ам ігэта не вялікае суцяш эньне М аліна іЗ ахад ніколіне адрозьніваліся талерантнасьцю ім узы чны м густам . Клю б “З ебра” ( ? ) на М аш эрава м ож а прэтэндаваць на больш ую дэм акраты чнасьць. П а наш ы х зьвестках, адкры ецца ён у раёне гандлёвага цэнтру “Арм онія”, ш то ўскосна м ож а спрасьціць ф эйскантроль. У якібок вось у чы м пы таньне. І, нарэш це, трэцім ож а адкры цца ў раёне Белсавпраф у. Я к становіцца зразум ела з інтэрвію М аторы на ( гл. рубры ку “С ф эры ”) , пакуль гэты клю б сам ы рэальны прэтэндэнт на тое, каб скласьціканкурэнцы ю “R e m i x ' 8 2 ”.

C D / 0 0 5

Ц эсьлер & В ойчанка Э ндзіЎорхал наш ай эпохіакты ўна прам атую ць у сеціве калекцы ю ары гінальны х ціш отак “П акаленьне Ч э”і“С экс, паліты ка, рокнрол”. Ч эбураш ка, М ентС К, W h o йгэта толькім алая частка ідэяў, якія, граф ічна аф орм лены я, ляж аць на y o m a i k a . c o m . Улічваю чы нем алы кош т рары тэтаў ( каля 1 8 эўра) , бедны я іахвотны я м огуць заняцца D I Y . Адно ш то не забудзьцеся паставіць копірайт аўтараў.

“N O T I T S !”П РА ТЭ С ТЫ Голы я цы цкіД ж энэт, пацалункіБры тніз Агілерай ідругое соф тX X X на м узы чны х каналах не пакідае абы якавы м інадта сьвядом ы х. Так, падчас уручэньня G r a m m y Д эйв Грол заявіў, ш то ТАКІМ дам скім вы бры кам ня м есца на м узы чны х каналах. “П аказвайце ўсялякае такое на канале “П лэйбой”, сказаў Д эйв. Іто праўда: ням а чы м зьдзівіць, апрача зорак на см очках сядзідом а.

А Ж Н О ТРЫ Н О В Ы Я клю бы нібы та хутка адкры ю цца ў М енску.


Іван, як даўно ты Я кая эпоха, м узы ка, сты ль іг. д. ім паную ць твайм у займ аеш ся ды зайнам вопраткі? адзеньню ?

E R I B A S D E L U X E U S S I A N F A S H I O N W E E K , М Я РК У Ю ЧЫ П А Ф У РО РЫ , Я К ІВ Ы К Л ІК А Л А Я ГО К А Л ЕК Ц Ы Я D ( ВЯСНАЛ ЕТА 2 0 0 4 ) НА R БЕЛ А РУ С Ы ХУ ТК А БУД У Ц Ь А П РА Н А Ц Ц А Ў БЕЛ А РУ С К А Е. ІВ А Н А Й П Л А ТА Ў , У К Л ІЕН ТА Х Я К О ГА ХО Д ЗЯ Ц Ь “Л Я П ІС Ы ”, “Л ЕП РЫ К О Н С Ы ” ІК В З БД У , С ТУД ЗЕН ЬС К ІФ Э Й С С D .

тэкст, ф ота: Н аташ а М УЗ А Л ЁВ А ; a t p r o f f . c o m

Ф Э Й С НУМ АРУ: ІВАН АЙ ПЛ АТАЎ

Гэта ў м яне зь дзяцінства. В едаеш , м ам а неяк пры вяла ў гурток. . . іпанеслася. М аім перш ы м праф эсійны м конкурсам бы ў “М ам ант' 9 7 ”.

Усё ш то заўгодна. З алеж ы ць ад м айго настрою . Ц япер м яне натхняю ць 1 9 6 0 7 0 я. П адабаецца сам час, атм асф эра. Каўбасіць ад Д ж эніз Д ж оплін. Я к слухаў яе 1 0 год там у, так слухаю ізараз.

Я кім одны брэнд падабаецца табе асабіста? Ш то для цябе сам ае У розны я пэры яды розны я ды зайнэры . Н а дадзены цікавае ў конкурсах іпаказах? м ом ант, напры клад, трэш авая вопратка ад D i s c w a r e . Але Н у, у конкурсах я ўж о ня м ае калекцы ігэта, у асноўны м , не стоадсоткавы p r e t a ўдзельнічаю . Конкурсы гэта для p o r t e r . Іне c i t y s t y l e . Я вы кары стоўваю розны я элем энты , ты х, кам у ням а чы м заняцца, ары ентую ся ў перш ую чаргу на клю бнае ж ы цьцё, ствараю альбо для ты х, хто хоча для клю бны х лю дзей. Т. зв. c l u b b e r s . даведацца, чаго ён варты . А Д ля гэткіх “эксгібіцы яністаў”? паказы гэта ўж о праф эсійная дзейнасьць. Гэта прэса, T V ікуча Так, для. . . ахвяраў м оды . патрэбны х лю дзей.

Ш то адбы ваецца за кулісам ім одны х паказаў? С каж ам , на той ж а R F W ? З вы чайная працоўная м ітусьня. З раніцы пачы наю ць ры хтаваць да паказу м анэкенш чы ц: песьцяць іх, м ілую ць. . . П расуеш вопратку, апранаеш яе на м адэляў. П аказ праходзіць усяго хвілін за 1 5 2 0 , а далей s h o w r o o m ізвы чайны гандаль. Увесь ты дзень сустрэчы , разм овы , знаём ствы . С ьвецкая тусоўка ствараецца літаральна на вачах. С ам ы кары сны для м яне вы нік м інулага R F W тое, ш то м ая калекцы я будзе прадстаўлена на F a s h i o n T V .

Я кую частку працы ты робіш сваім ірукам і? П а м аіх эскізах ш ы ю ць праф эсійны я краўцы . С ам , канечне, ш ы ю таксам а, але ўсё рабіць сам ом у проста не хапае часу. Н атуральна, чы м далей я прасоўваю ся, ты м м енш працую рукам і. Ч ы м круцей ты м м енш ? Ага. . . Зьбіраеш ся прадаваць сваю вопратку ў М енску? Н я ведаю , ш то сказаць пра М енск. . . . Н е, натуральна, хочацца прадаваць паўсю ль. Рукіж заграбуш чы я. . . Але пакуль больш ы я стаўкіраблю на М аскву: увесну іўлетку м ае калекцы ібудуць вы стаўлены я ў крам ах “М аркі” і“Ф абры ка”. Я кім эсэдж ты ўкладаеш у сваё адзеньне? Н асам рэч проста хочацца, каб лю дзінасілітое, ш то ты робіш . М эта лю бога м адэльера бачы ць свае творы на пры гож ы х лю дзях.

C D / 0 0 7


М ОДЫ 9 . 1 1 ІІРА Ц К А Я В А Й Н А да такой ступеніўскалы хнулісьвядом асьць лю дзей, ш то нарадзіўся м оцны рух, які ф ранцуж анка С оня Ры кель назвала s m a r t p u n k . Гэты м i двум а словам i трапна ахоплi ваю цца ўсе тэндэнцы i , якi я будую цца на наўм ы сны м спалучэньнi задзi рлi ва грубы х ф орм аў i тэкстураў з сэнты м энтальнаi нф анты льны м i настроям і. Апош нія м усяць нагадваць раньняе дзяцi нства, адтопленае м алако, Вi нi П уха i ўсi х, усi х, усіх.

Н А П А ЧА ТК У 2 0 0 0 х П А Н К ЗА БА ЎЛ Я Е. Ц Я П ЕР ЁН БРУД Н А ГЛ Я М У РН Ы , С ЬМ Я РД ЗЮ ЧА Ш Ы К О Ў Н Ы ІГІД К А П А ЗЁРС К І. Д ЗІВ А Ф Э Ш Н ІН Д У С ТРЫ ІС О Н Я РЫ К ЕЛ Ь А БВ ЕС ЬЦ ІЛ А , Ш ТО С ЁН ЬН Я М О Д А ЗА БА ЎЛ Я ЕЦ Ц А Н Я П РО С ТА З П А Н К А М У Ф А В О РЫ S M A R T P U N K . П РА Я ГО П ІШ А С ТА С БАТА Н О ГАЎ .

У1 9 7 0 я ПАНК Ш АКАВАЎ. ЗА М Я Ш ЧА Л ЬН ІК ГІП ІЗМ У , ЁН П ЕРА П А Ў Н Я Ў С Я А Д Н Ы М БРА ТЭ РС К ІМ Д А Н А В А К О Л ЬЛ Я П А ЧУ Ц ЬЦ ЁМ Н Я Н А В ІС ЬЦ Ю . Я Е, А Я Ш ЧЭ А ГРЭ С ІЎ Н А С ЬЦ І, ЗЛ О С ЬЦ ІІІМ К Н ЕН ЬН Я Д А Д Э С ТРУ К Ц Ы ІХА П ІЛ А , К А Б П А Н К С ТА Ў К УЛ ЬТА В Ы М .

незабудкіірж авы я лёзы

S M A R T P U N K

аглядальнi к" м оды " C тас БА ТА Н О ГА Ў

Гэта панк наадварот агрэсіўная сам аабарона, абарончая рэакцы я. П адбіраю чы сабе адзеньне, м ы ствараем для сваёй душ ы ахоўную абалонку, каб захінуцца ад пагрозаў вар' яцкага м эгаполісу, глябалізм у ды інш ай халеры . У гэты м кантэксьце сам ая знакавая калекцы я лета' 2 0 0 3 Ф рэдэры ка М аленака. М адэлькіў ш лем ах, м асках, адгазьніках, са ш чы там іівы ратавальны м ікругам і. Н айтанчэйш ы я тканіны М аленак спалучае са скурай, цяж кім ім эталічны м іаксэсуарам і. Па словах ды зайнэра, каляровы я кантрасты яго калекцы інагадваю ць аб тры вож ны м часе, у які м ы ж ы вем , несум яш чальны я м атэры ялы аб непазьбеж насьціканф лікту, а грацы ёзнасьць лініяў іпакрою аб надзеіна вы ратаваньне.

М ЕН С К ІЯ S M A R T P U N K S !

П А Н К БЫ Ў

Апранайце ш ы ф онавы я ды баваўняны я абсалю тны м ігратэскавы м са скураны м i мi нi спаднi чкам i . С укенку увасабленьнем сэлф м эйду: ня ведаеш , блузачкi зь вясёленькага паркалi ку з карункам іi аборкам i як граць іпець рабігэта хоць як, то бок лепш за ўсё падпяразвайце агром нi сты м d o i t y o u r s e l f . Анархія іразбурэньне ( аў рэм енем з клёпкам i ім асi ўнай спраж кай. вопратцы дэканструкцы я) бы ліпалівам для панкаў. Н еверагоднае кам бінаваньне: Уi нсты тут дзелавы касьцю м i лякi раваны я яркія каш улі, скураны я курткі, ры бацкія туф лi кі( асаблi вы ш ы к туф лi зь перапонкай, як сеткі, ш атляндзкія кілты , дж ы нс насi лi ў дзяцi нстве наш ы я м ам кі) , яркi я гетры ( іх спалучаліся з гум ай іскурай. Ангельскія м ож на i трэба насi ць з чы м хочаш , усё адно будзе ш пількіілёзы для галеньня рабіліся м одна) або ш карпэткi . ўпры гож аньням і, а арм ейскія боты Хлопцы ш укаю ць ш таны зь лям пасам i , ш тодзённы м абуткам . каш улi , ціш откіз м ульцяш ны м іпэрсанаж ам і, Д а пачатку 1 9 8 0 х панкіпаціху ( сярод алi м пi йскi м м едзьведзянём . Ц іробяць такi я рэчы готаў, ды ска іновы х рам анты каў) здохлі. ўласнаруч. Таксам а добра вы глядае м i кс этнi кi i Д акладней, сталічасткай м эйнстры м у. кантры з ты м i ж панкаўскi мi пры чы ндалам i . П анк не перастаў бы ць кічлівы м і Л епш ы я аксэсуары россы п значкоў, яркi я небясьпечны м , але набы ў м одны лёск. кi , мi лы я плю ш авы я зьвяркi , скураны я Ш м атлікія ды зайнэры кары сталіся панк- ш алi рам яні. Галоўнае яркi кантраст двух сты ляў элем энтам і, ам аль усе твары з вокладак ( адзi нм аксы м альна рам анты чнанаi ўны , другi глянцавы х часопісаў ф арсіліў вопратцы ёзны ) i двухтрох са спуш чаны м іш вам і, дзіркам ііклёпкам і, як м ага больш грубы або сур' колераў ( у ф аворы чорначы рвоны i чорнаа дэканструкты візм перакуліў ф эш нпярэсты ) . У вы нi ку кры ху “навi нкаўскi ” пры кід. індустры ю дагары нагам і.

C D / 0 0 8


Ø Ò Î Í Î Ñ ŸÖ Ü Ñ À Ï Ð À ¡ Ä Í Û ß Ö ¸ Ò Ê I Ã Ë ŸÄ Ç I Ï Å Ð Ø Û Í Ó Ì À Ð A C / D

S M A R T P U N K У АС О БАХ

В ІВ ІЕН В Э С ТВ УД

М АС К ІН А

C O M M E D E S G A R C O N SU N D E R C O V E R ( РЭ ІК А В А К У БА )

Я на адкры ла ў 1 9 7 0 я Н іхто так ня граў са сусьветна вядом ы буцік “S E X ”, сьветам м оды . Ён бы ў якібы ў м эккай панкруху і рэвалю цы янэрам , цэнтрам Л ёндану. Я на зрабіла правакатарам іблазнам ён сабе ім я адзеньнем пад бы ў ізастаецца кум ірам . лэйблам “T o o q u i c k t o l i v e , t o oС кандальны ды зайнэр y o u n g t o l i v e ”. Я на пры несла ствараў спантанна, панк у поды ю м ную м оду праз інсты нкты ўна. Я го вопратка і свае калекцы і1 9 8 0 х, аксэсуары ісярод вар' яцкія м адэлііф антазія аблаш чаны х лёсам “зорак”, і разам з вы датны м пакроем сярод гарлем скіх рэпэраў. Ён зрабіліяе акадэм ікам злучаў папсу з м астацтваў. Я на ідал. андэрграўндам , рэлігійнасьць Л ю бім ы я тэм ы этніка, рам анты ка ісвабода, якія яна бліскуча м іксуе з трады цы йнай ангельскай м одай, а лю бім ы я пры ём ы яркія кантрасты колераў, ф актуры іф орм ы .

іправакацы йнасьць, гум анізм іэпатаж . Л ю бім ы канёк ператварэньне апрананьня ў забаўку, адм ы словае насы чэньне адзеньня несур' ёзны м ідэталям і.

Інтэлектуал м оды , яна стварае адзеньне будучы ні. Л епей за ўсіх засвоіла дасягненьніпанкм оды . Я на стварае адзеньне незвы чайнае, ж ы вое, ачалавечанае, падобнае на працяг чалавечага цела і інш аплянэтную істоту адначасова. “Н едасканаласьць інерэгулярнасьць галоўны я пры км еты ж ы цьця” ( яе дэвіз) . Я понская парты занка ш ы е сукенкі, якія нагадваю ць ш ы няліічэкісцкую ф орм у, ж акеты рэчм яш кі, строіз эф эктны м іды спрапарцы йны м і ф орм ам і.

М алады японскі ды зайнэр, якім ае ўсе задаткі ідала новага пакаленьня. Я го ж арсьць трансф арм аваць адзеньне, расьцягваць, сьцягваць. Д эф арм ацы я і пераўтварэньне ляж аць у аснове яго эстэты кі. М этры м оды назы ваю ць яго ф авары там м аладога пакаленьня м адэльераў. Рэі Кавакуба ахвяруе ўдзелам на паказе ўласнай калекцы ідля таго, каб пры сутнічаць на паказе U n d e r c o v e r гэты м усё сказана. Я го адзеньне больш за ўсё нагадвае падм ан зроку ці м рою . Рэчы м аркіU n d e r c o v e r цалкам сам астойны я, здольны я да ўласнага ж ы цьця.

Ц ЬВЯТО К РАД ЗІМ Ы ВАС ІЛ ЬКА Ф А В А РЫ ТЫ С Э ЗО Н У К В ЕТК А В Ы Я В О Д А РЫ , А ТА К С А М А П А ХІ, С ТВ О РА Н Ы Я Н А А С Н О В Е П РЫ П РА В А Ў , А БА В Я ЗК О В А З М О Ц Н А Й ГА Л О Ў Н А Й Н О ТА Й . L ' e a u d ' I s s e y ( I s s e y M i y a k e ) гэты пах м ае ўсе правы назы вацца новай клясы кай сярод водараў. Я понскім адэльерэстэт ствары ў ідэальна збалянсаваны парф ум з галоўны м інотам і м ускату, кары цы , бабоў тонка іцэлага сьпісу экзаты чны х кветак.

O x y g e n іV e t y v e r ( L a n v i n ) два пахі вядом ай ф ранцускай м аркіз м оцны м інотам і цы трусавы х ( лім он і бэргам от) івостры х пры праваў ( м ускат, перац) , у ш лейф е м яккія і абвалакаю чы я. В ы пускаю цца ў m a l e / f e m a l e v e r s i o n .

C D / 0 0 9

A l l u r e іE g o i s t e p l a t i n u m ( C h a n e l ) клясы капераклясы ка парф ум эры і з галоўны м ікветкавы м і нотам іў A l l u r e ( ж аночы пах) ідрэўны м у E g o i s t e p l a t i n u m ( м уж чы нскі) . Гэты я водары зноў у м одзе дзякую чы там у, ш то яны ідэальна падкрэсьліваю ць ф эм ініннасьць / м аскуліннасьць уладальніка.

Красная М осква ( ф абры ка “Красная З аря”) гэта ўж о клясы ка савецкая, як і “С авецкае Ш ам панскае”. В ы бар нетры віяльны , а там у вы йгры ш ны a p r i o r i , пах даволіпросты , але добра збалянсаваны . Галоўны я м оцны я кветкавы я ноты , у ш лейф е цёплы ім уж ны .


каліты гатовы да свабоды

C D / 0 1 0

Н ІЖ Э Й Н ЕК А Л ЬК ІП РА В ЕРА Н Ы Х С П О С А БА Ў А ТРЫ М А Ц Ь П РА Ц У ІЗА С ТА Ц Ц А С В А БО Д Н Ы М . К А Л ІТЫ , К А Н ЕЧН Е, ГА ТО В Ы Д А С В А БО Д Ы .

П А Л ІЦ А З С Э ГРЭ ГА ТА РА М І, С ТО Л 0 , 8 Х1 , 8 М, В А Д К А К РЫ С ТА Л ІЧН Ы М А Н ІТО Р, П О БА Ч Ф О ТК А Ў РА М А ЧЦ Ы . А БЕД З 1 3 . 0 0 ДА 1 4 . 0 0 , Д ВА C O F F E E B R E A K S Н А Д ЗЕН Ь. . . КАЛІ П А С ЬЛ Я Ў Н ІВ Э РУ ТРА П ІШ У Ж А Л ЕЗН Ы Я А БД Ы М К ІК А РП А РА ТЫ Ў Н А Й К УЛ ЬТУ РЫ , Н ЕШ ТА М Я Н Я Ц Ь БУД ЗЕ Ў Ж О П О ЗН А .

Таня С А Л А ЕВ А , М арта Ц I С ЕВ I Ч, М акс А ГЕЕЎ

A R B E I T M A


М АЙ К РАС Э РФ Э Р

М АК Д Ж О БЭ Р

Ф РЫ ТЭ Р

( M i c r o s o f t + s e r f : вольнанаём нік ад хайтэку)

( M c + j o b : працаўнікітанны х забягалавак кш талту M c D o n a l d s )

( f r e e + a r b e i t e r : вольны работнік)

Ты повы я прадстаўнікі: адм іністратары ў зачуханы х кам путарны х клю бах, якія начам ірэж уцца ў “контрстрайк”; адм іны невялікіх парталаў; праграм істы “надом нікі”. Д а м есца працы сур' ёзна ня ставяцца дрэйф ую ць з канторы ў кантору ў пош уках цёплага м есца. Н ейкім цудам м аю ць дастаткова грош ай на новае ж алеза іякасны “ты рч”.

Хлопчы кіідзяўчы нкіз добрай адукацы яй і заш кальваю чы м I Q . В а ўсім астатнім ты я ж ф ры тэры . С права вы клю чна ў м аты вацы і: анты кар' еры зм м акдж обэраў па некаторы х пунктах перасякаецца з ідэалёгіяй субкам андантэ М аркаса.

Бяскры ўдны я і непераборлівы я стварэньні, бяруцца за лю бы , часьцей за ўсё некваліф ікаваны від дзейнасьці. Н а кар' ерны я ам біцы іім не хапае энэргіі, таленту альбо адукацы і. А днак гэта няваж на: у іх кры ху інш ая ш кала каш тоўнасьцяў.

П ад уплы вам пры стаўкі “м ак” м ой м озаг ім гненна вы лічы ў, ш то м акдж обэраў трэба ш укаць у М акдональдсе. Там у я зьвярнулася да В італіка ( 5 курс БН ТУ, эканам іст) , які раней працаваў там круш нікам . Ён пераканаў м яне, ш то М акдон рэч добрая. “Із правам і працаўнікоў нарм альна, і санітарны я норм ы вы конваю цца, басіў, гледзячы на м яне зьверху ўніз, В італь. Грош ы ? Хапала, нават м ацічастку аддаваў. Але ж я нарм альны чалавек іхачу зрабіць кар' еру. . . ” Тут я зразум ела, ш то зьвярнулася не па адрасе. С апраўдны м акдж обэр сам авы раж эньне пры нцы пова ( !) ня зьвязвае з працай за грош ы . Каб дайсьціда такога, трэба няхіла набрацца ведаў. Як сантэхнік П аш а, якіпіш а м узы ку ў сты ліd o o m ічы тае Генры М ілера. “Н аф іг м не м арнаваць сваю энэргію на такія дробязі, як бабкі? Ж ы цьцё без ш аблёнаў наш м ат цікавейш ае”. П оты м дадае з пахавальнасур' ёзны м тварам : “Адно ш то м ае нестандартны я погляды часам адм яж оўваю ць м яне ад блізкіх лю дзей”. П расьцей каж учы , асабістае ж ы цьцё ў П аш ы не ф антан. “Горе от ум а”, ведаеце. . .

С аш а ( 2 1 , скончы ў хабзу) за апош нія паўгода працаваў кур' ерам , аф іцы янтам , вы кідалам , гандляваў ды скам іі тэхнікай, ляпіў абвесткііпры гэты м зарабляў столькі, колькі звы чайнам у электрам антаж ніку ( кім ім усіў бы ць С аш а) не зарабіць, нават каліён зам еніць усе пагарэлы я лям пачкіў М енску. “Н ічога асаблівага, распавядае С аш а, распальваю чы M a r l b o r o , проста я не ганары сты . Д зе плацяць, там іпрацую . Ічы хаў я на прэсты ж насьць. Ч ам у я павінен праціраць ш таны ў канторы за тры рубліў дзень, калім агу зарабляць столькі, колькім не трэба для нарм альнага ж ы цьця? ” С аш кава нарм альнае ж ы цьцё складаецца з прэсты ж ны х рэстарацы яў, саўны па нядзелях ідорага апранутай сяброўкі. “П раўда, часу на гэты я радасьці застаецца няш м ат, узды хае м енскіф ры тэр. Але, як каж а м ой бацька, завары ў каш у сёрбай”.

М ож на, напры клад, як В ова, рады ётэхнік па адукацы і, але м астак па ж ы цьці, сум яш чаць пасаду адм іністратара ў кам путарны м клю бе з працай у м адэльнай агенцы і. А для душ ы рабіць сябрам татуіроўкі“на хаце”. “М ая праца ў клю бе не вы м яраецца паняткам іты пу “хачу” і“атры м ліваю задавальненьне, апэты тна паядаю чы ж уравінавы М акф лары , В аван распавядае м не пра свой асноўны занятак. П роста м яне туды разьм еркавалі. В ось тату і агенцы я сапраўды кацяць, хоць пакуль заняткіня вельм і граш овы я”. Н у а каліня ўм ееш м аляваць іня надта вы йш аў м ордай, м ож на, аф орм іўш ы кантракт па нэце, пісаць ф рагм энты гульняў для “Ф аргус” іатры м ліваць грош ы на рахунак у Л ітве ( пры гэты м не забы ўш ы ся не заплаціць падаткі) .

C D / 0 1 1


Ф РЫ Л ЯН С Э Р

B O B O ( ад b o u r g e o i s i e b o h e m e : багем ны бурж уа) Я півы м ерлі. А пош нія м астадонты блякла адсьвечваю ць патры м аны м іR o l e x у рэстарацы йны х вітры нах краінаў “новай дэм акраты і”. У пары ве пэрф экцы янізм у эвалю цы я вы дала новую пасьпяховую м адэль “дзялок на расслабоне”. Уявісабе стандартнага гіпі, які, ледзь прадраўш ы вочы , завальваецца ў 1 1 . 0 0 на працу ў эўраоф іс. Уявіў? M e e t t h e b o b o !

Ч аста каж уць, ш то ф ры лянсэры гэта лю дзі, якім проста не паш часьціла ўладкавацца “на стаўку”. А ле гэта няпраўда. . . шшшчпок!. . А ле гэта няпраўда. . . Радзей, як у вы падку з Андрэем “П ернікам ” Л янкевічам , гэта насам рэч не зусім так. Л ю дзі, недалёкія ад беларускіх С М І, ведаю ць прозьвіш ча Л янкевіча па подпісах да ф ота ў газэтах “Н аш а Н іва”, “Кам сам ольская праўда”, “Беларуская газэта”, часопісах “Л ідэр”, “М астацтва”, на сайце m u s i c . f r o m b y n e t . М аю чы ( ам аль ш то) у кіш эніклясы чны ды плём “Рады ёф ізы ка іэканом іка”, па гэты х спэцы яльнасьцях Андрэй працаваць не зьбіраецца. “Бацькі дагэтуль пы таю цца, цібудзе пасьля ўнівэру разьм еркаваньне ідзе я зьбіраю ся працаваць. Абы ваталям цяж ка ўявіць, ш то ф атограф гэта сапраўдная праф эсія, за якую яш чэ і плацяць. Учора, напры клад, вахцёрка ў інтэрнаце Акадэм іім астацтваў спачатку нараўла, ш то ногіне вы ціраю , а пабачы ўш ы студэнцкі, сказала: “В ось гэта адукацы я! М алайчы на рады ёф ізы к!” С ваю праф эсійную экіпіроўку Андрэй ацэньвае пры блізна ў $ 2 0 0 0 . “Грош ы ў гэта трэба ўкладаць пастаянна: чы м больш м агчы м асьцяў у тваёй тэхнікі, ты м лепш . Хаця “м ы льніца” таксам а ф отаапарат. З а перш ы я 4 0 0 бэ, зароблены я ў Ш татах, я набы ў сабе C a n o n E O S 6 6 . Іпанеслася. . . ” В ольны граф ік працы асноўны плю с ф ры лянсэрства, і П ернік пакуль не зьбіраецца м яняць яго на оф існы расклад. “М агу зьнікнуць на ты дзень, а пасьля пры везьцікучу зьнятага м атэры ялу. З даецца, іпрацы даф іга, ізайм аю ся чы м хачу”.

C D / 0 1 2

М ікола “Н ік” З ьм енскі( 2 4 гады ) працуе перакладчы кам у будаўнічам антаж най ф ірм е. П ры км еты : хітраваты позірк зпад акуляраў і бакенбарды засталіся яш чэ са ш колы , калі касіў пад Л енана. П асьля заканчэньня Л інгвісты чнага ўнівэрсы тэту трапіў па разьм еркаваньніў “Белпрам будбанк”. “У перш ы працоўны дзень я пры йш оў зь белай ільняной торбачкай, як заўсёды напханай ды скам і. М не сказалі: хлопча, усё О К, але заўтра торбачка застанецца дом а. Н аступны м днём я застаўся дом а разам з торбачкай. Так ш то яна ( пяш чотна пагладж вае торбачку рукою ) пахеры ла м аю кар' еру”. П рацаўладкаваньне адбы лося неяк сам о па сабе у прадпры м альніка, у якога падрабляў яш чэ ш кольнікам . Н а працу М ікола ходзіць у ш эры м ш вэдры , якізьвязала м аці, іў такім сам ы м ш аліку. “П ры нагодзе я з пры ем насьцю працую “пад гальш тукам ”, але не хачу, каб гэта рабілася ўніф орм аю . М яне напруж вае м ахровы япізм , якіпануе ў карпарацы ях наш ы х м аскоўскіх партнэраў. Ч орная оф існая м эбля, кам енны я твары . . . П расьцей зь нем цам іваж ны я справы абм яркоўваю цца за півам , бізнэспляны складаю цца на сурвэтках у рэстарацы і”. М ае дом а 8 0 0 ды скаў. П ра м узы ку ведае ам аль усё. П адчас спэцвы ставы ў Бэльгіізьдзейсьніў м ару апош ніх гадоў трапіў на канцэрт туніскай вы канаўцы w o r l d m u s i c ГалііБэналііна вечары нку з гэтай нагоды . Абды м аўся іцалаваўся са сьпявачкай, п' яны ірасчулены тэлеф анаваў у М енск сябру, якіня м ог бы ць там . С пры чы ніўся да перасы лкіБэналі“Балядаў” В айцю ш кевіча і “С падчы ны забы ты х вёсак” “Тройцы ”. Ім кнецца не ўспры м аць ж ы цьцё ўсур' ёз. П ераканаў закаханую ў яго сакратарку, ш то сьм яротна баіцца ж анчы н, бо яго перш ая гёрлф рэнд падчас “гэтага” сьпіхнула яго нагой з лож ка. “П ляны на будучы ню ? Н яблага бы ло б купіць Аўстралію інасіць чаравікіза $ 1 0 0 0 0 кож ны , але лянота напруж вацца. Я не хачу бы ць м ільянэрам хачу ж ы ць як м ільянэр”.


J O U N G & C L E V E R П акуль алдовы я беларускія асьпіранты ня зды м уць акуляры аля “аўтобус Л А З”, яны не зразум ею ць, ш то бы ць разум ны м яш чэ ня значы ць пры лю бой нагодзе разяваць свой постструктуралісцкіды скурс. Ты м часам “новы я разум ны я”, сум яш чаю чы навуку зь бізнэсам і альтруізм з эгаізм ам , акты ўна адваёўваю ць ж ы цьцёвую прастору лекцы йны х заляў. С яргей С м атры чэнка ( 2 6 гадоў) , вы кладчы к БД У, адзін зь лепш ы х багем істаў у краіне. Л ічы ць сябе чалавекам неакадэм ічны м : “С ядж у часам на навуковы х канф эрэнцы ях і абаронах ды сэртацы яў, чую ад вы ступоўцаў незразум елы я словы із ж ахам дум аю , ш то м не давядзецца прам аўляць такія ж сам ы я. Ш то раблю з пры ем насьцю , ды к гэта вы кладаю чэскую м ову”. Ч эская м ова зачапіла яш чэ ў ліцэі. У год, каліпаступаў на ф ілф ак, набору на багем істы ку не бы ло, там у хадзіў на заняткіда м алодш ага курсу. П асьля ды плём у адразу трапіў на катэдру перш ы м іягоны м і студэнтам ібы лінядаўнія аднагрупнікі. У асьпірантуры адбы ў год зьявілася м агчы м асьць павучы цца сэм эстар у чэскім унівэрсы тэце, але абры дла. З араз м ае статус прэтэндэнта, піш а ды сэр. П а ж ы цьціС яргей займ аецца ты м , ш то сёньня м одна назы ваць культуртрэгерствам . Акты ўна прасоўвае праекты вы даньня ў Ч эхііанталёгіібеларускай прозы і некалькіх сучасны х чэскіх рам анаў у нас. С ярод падпрацовак м інулага году дубляж уж ы вую ф ільм аў на ты днічэскага кіно ісуправадж эньне чэскай Ф утбольнай Асацы яцы і падчас м атчу “Беларусь Ч эхія”. “З вы чайна ня я ш укаю працу, а праца ш укае м яне”. З ахапленьні: ровар, хічхайкінг. С ярод сяброў м ае м эра гораду ГлубаканадВ лтавай, ад якога неяк атры м аў у падарунак скры ню кніг. З ьбірае пры ватную чэскую бібліятэку. Увесну вы праўляецца ў Ч эхію : “В язу студэнтаў на стаж ы роўку ў Брно. Н азад хацелася б дабірацца стопам , але пакуль баю ся сказаць пра гэта ж онцы ”.

C D / 0 1 3


КІМ БЫ Ц Ь КАР' ЕРЫ С ТУ рэйты нг працы ў М енску 2 0 0 4 ХТО ТА К ІЯ Я П ІМ А Л А ХТО Д А К Л А Д Н А В ЕД А Е, А Л Е БО Л ЬШ А С ЬЦ Ь ІМ К Н ЕЦ Ц А ІМ І С ТА Ц Ь. ХТО ТА К ІЯ Л У ЗЭ РЫ В ЕД А Ю Ц Ь У С Е, ТЫ М Н Я М ЕН Ш БО Л ЬШ А С ЬЦ Ь ІМ І ЧА М У С ЬЦ ІІС ТА Н О В ІЦ Ц А . С У ЧА С Н Ы Я К А Р' ЕРЫ С ТЫ В Ы Д А ТН А Ў С ЬВ ЕД А М Л Я Ю Ц Ь, Ш ТО ТРЭ БА РА БІЦ Ь, К А Б С ТА Ц Ь Я П ІІН Е А П Ы Н У Ц Ц А Ў Ш Э РА ГА Х Л У ЗЭ РА Ў . ТО Л ЬК І Д О ХЛ Ы Я РА М А Н ТЫ К ІВ Ы БІРА Ю Ц Ь С П Э Ц Ы Я Л ЬН А С ЬЦ Ь “П А ЗА К Л ІК У С Э РЦ А ” ІН Ш Ы Я В Ы В У ЧА Ю Ц Ь РЫ Н А К П РА Ц Ы , С У П А С ТА ЎЛ Я Ю Ц Ь Я ГО С А С В А ІМ ІП РЫ Я РЫ ТЭ ТА М ІД Ы Ж А Д А Н ЬН Я М ІІВ Ы БІРА Ю Ц Ь. П А ЗЬВ ЕС ТК А Х В Я Д У ЧЫ Х М ЕН С К ІХ К А Д РА В Ы Х Ф ІРМ А Ў В ІЯ Л ЕТА ЗО Л А К С К Л А Л А С ЬП ІС С А М Ы Х ЗА П А ТРА БА В А Н Ы Х ІН ЕП А ТРЭ БН Ы Х С П Э Ц Ы Я Л ЬН А С ЬЦ Я Ў С Э ЗО Н У “ЗІМ А ВЯСНА 2 0 0 4 ГО Д У ”. 2 0 0 6

2 0 0 7

УЧА П ІС Я К А Р' ЕРЫ Ў ГО РЛ А

П АТРЭ БН Ы Я С П Э Ц Ы ЯЛ ІС ТЫ

У ГАЛ ІН Е П РО Д АЖ АЎ 2 0 0 4

2 0 0 5

%

П Э РС АН АЛ ЬН А

м энэдж эр па продаж ах ( той, хто кіруе працэсам продаж аў) прадуктм энэдж эр гандлёвы прадстаўнік ( пачатковая ступень у кар' еры спэцы яліста па продаж ах) рэгіянальны прадстаўнік тэры тары яльны м энэдж эр

У ГАЛ ІН Е Э К АН О М ІК І ІФ ІН АН С АЎ

галоўны бухгальтар бухгальтар ф інансавы ды рэктар ф інансавы м энэдж эр ф інансавы аналіты к

У С Ф Э РЫ М АРКЕТЫ Н ГУ ІРЭ К Л ЯМ Ы

кіраўнік аддзелу м аркеты нгу спэцы яліст па м аркеты нгу брэндм энэдж эр м эрчэндайзэр спэцы яліст па рэклям е лягісты к

%

%

У С Ф Э РЫ К ІРАВ АН ЬН Я ( С ЯРЭ Д Н ЯГА ІВ Ы Ш Э Й Ш АГА РАН ГУ)

ды рэктар нам есьнік ды рэктара загадчы кіаддзелаў кам эрцы йны ды рэктар

ІН Ж Ы Н Э РН АТЭ ХН ІЧ Н Ы Я С П Э Ц Ы ЯЛ ІС ТЫ

%

О Ф ІС Н Ы П Э РС АН АЛ

C D / 0 1 4

сакратары оф ісм энэдж эры


Л ЕП ЕЙ ІН Я С У Н ЬС Я

С П Э Ц Ы ЯЛ ЬН АС ЬЦ ІЛ УЗЭ РАЎ

Ч АМ У Н Я ТРЭ БА С УН УЦ Ц А*

У пры ватны х кам паніях практы чна ням а вакансііэканам іста, там ёсьць бухгальтары ( яны заўсёды запатрабаваны я) іф інансавы я аналіты кі. Э канам істы м огуць бы ць запатрабаваны я адно ш то ў вялікіх кам паніях, дзе бухгальтар ня м ож а сам справіцца зь ф інансавы м патокам . У нас яш чэ адна праблем а: каліў ды плём е напісана “эканам іст”, то вы пускнік пачы нае ш укаць вакансію м енавіта эканам іста, а тое, ш то з гэтай спэцы яльнасьцю м ож на працаваць у розны х м есцах, ям у ў галаву нават не пры ходзіць.

Э К АН АМ ІС ТЫ

Ю РЫ С ТЫ 2 0 0 5

2 0 0 4

П ЕРАК Л АД Ч Ы К І

Каліразьвіваецца бізнэс, у кам паніі пачы наю ць зьяўляцца ю ры сты . У нас кам паніім аленькія, ім эканам ічна нявы гадна тры м аць ю ры стаў у ш таце, там у яны стараю цца купляць ю ры ды чны я паслугі ў ю ры ды чны х кам паніяў. Ю ры сты патрэбны я ў нас толькідобры я, з досьведам працы . Д осьвед атры м аць нем агчы м а, бо безь яго нікуды не бяруць. З ам кнёнае кола. Хаця насам рэч здольны я да гэтай праф эсіі м огуць прабіцца ітак. У пры нцы пе, нарм альны студэнт, вы ходзячы з унівэрсы тэту, павінен разм аўляць паангельску. П ры кантактах з зам еж нікам івельм ірэдка патрэбная правільная літаратурная м ова, часта сам і зам еж нікіне разм аўляю ць правільна, там у такога ўзроўню абсалю тна хапае.

С П Э Ц Ы ЯЛ ІС ТЫ П А ЗЬН ЕШ Н ЕЭ К АН АМ ІЧ Н АЙ Д ЗЕЙ Н АС ЬЦ І

. . П ры ходзяць у кансалты нгавы я ф ірм ы м алады я лю дзіікаж уць: “Я хачу займ ацца зьнеш неэканам ічнай дзейнасьцю ”. Але ням а ў нас кам паніяў па зьнеш неэканам ічнай дзейнасьці. П роста наш ы я В Н У кры ху адстаю ць ад рэальнасьці.

P R С П Э Ц Ы ЯЛ ІС ТЫ

У нас не такія буйны я кам паніі, якія хацеліб клапаціцца пра свой ім ідж . Ш эраг зь іх наагул сядзяць у падпольлі. 2 0 0 6

БАН К АЎС К ІЯ С П Э Ц Ы ЯЛ ІС ТЫ

Н аём па гэтай спэцы яльнасьці адбы ваецца часьцей за ўсё не па конкурсе.

* Кам энтар Н эліМ іхайлоўскай, кадравая кам панія “АН КО РМ”

C D / 0 1 5

БУД ЗЬ П АТЭ Н Ц Ы Й Н Ы М К АР' ЕРЫ С ТАМ “Ц яж ка рабіць прагнозы наконт таго, якія спэцы яльнасьці будуць запатрабаваны я празь некалькігод. Рэйты нгісам ы х запатрабаваны х інезапатрабаваны х спэцы яльнасьцяў залеж аць як ад эканам ічны х, так іад паліты чны х ф актараў. В ядом а, ня варта паступаць цяпер на ю ры стаў іэканам істаў, м ож на паш укаць ш тонебудзь больш пры стойнае. На сёньняш нідзень разьвіваецца гандаль, іўсе папулярны я вакансіізнаходзяцца ў сф эры продаж аў. Ш то м агло б зьявіцца новае, ды к гэта ўсё, зьвязанае з вы творчасьцю , а вы творчасьці тут ням а. Адпаведна, ням а цяпер усплёску вы творчы х вакансіяў. Адрозьненьне Беларусі ад той ж а Расеіў ты м , ш то там ёсьць попы т на інж ы нэрны я вакансіі. У нас попы т на іх таксам а будзе павялічвацца, пы таньне толькіў ты м , каліпраз 2 гады ціпраз 2 0 . С ам ае галоўнае не зацы клівацца на ты м , ш то ў цябе напісана ў ды плём е. Калі хочаш зрабіць добрую кар' еру, для гэтага патрэбная вы ш эйш ая адукацы я, ічаста няваж на, якой В Н У. С ам а вы ш эйш ая адукацы я гэта як бы прахадны білет на добры конкурс”. Н эліМ іхайлоўская, “АН КО РМ ”:2 0 0 7

Рэйты нг бы ў складзены па зьвестках кадравай кам паніі “АН КО РМ ”, кадравага цэнтру “Коллекция О ткры тий”, кансалты нгавай групы “З десь и сейчас”, кадравай служ бы “Бирж а интеллектуального труда”.


C D / 0 1 6

П РА ТО Е, Ш ТО Ў ТЫ М М ЕС Ц Ы БЫ В А Е П РЫ ЧО С К А , М Ы ЧЫ ТА Л ІЯ Ш ЧЭ Ў “Э М А Н Ю Э Л І” Ў “С ТА ГА Д А Х А Д ЗІН О ТЫ ”. К А Ж У Ц Ь, Ш ТО ГІС ТО РЫ Я П РА Д М ЕТУ Н А Ш А Й У В А ГІС Я ГА Е К А РА Н Я М ІЎ С ІВ У Ю Д А Ў Н ІН У . Я Ш ЧЭ Э ГІП Ц Я Н К ІД БА Л ІП РА С ТА Н С В А ІХ ІН ТЫ М Н Ы Х М ЕС Ц А Ў ; С ТРЫ Ж К А ІЎ П РЫ ГО Ж В А Н ЬН Е Л А БК А Ў В А ХО Д ЗІЛ ІЎ А БА В Я ЗК О В У Ю П РА Ц Э Д У РУ П А Д РЫ ХТО Ў К ІМ У С УЛ ЬМ А Н С К ІХ Н Я В ЕС Т. У Э Ў РО П Е ГЭ ТЫ Ц УД ЗЬЯ В ІЎ С Я Ў 1 9 6 0 Я ГА Д Ы . А Ў М ЕН С К У С А С ТРЫ Ж К А Й У РА ЁН Е С А РА М А ТН Ы Х М ЕС Ц А Ў Д А ГЭ ТУЛ Ь Ц Я Ж К А . М А Л А С А Л ЁН А Ў , Я К ІЯ П РА П А Н У Ю Ц Ь ТА К ІВ ІД П А С Л У ГА Ў . А ХВ О ТН Ы М ( Я К ІМ Н Е) Д А В О Д ЗІЦ Ц А П А БЕГА Ц Ь, КАБ С У С ТРЭ Ц Ь С П Э Ц Ы Я Л ІС ТА Ў П А БІК ІН ІД Ы ЗА Й Н Е. ТА К ІХ, Я К Н А ТА Л Я , К А С М Э ТО Л Я Г С А Л ЁН У “Э Л ІТА ”.

пры чоска

Таня С ЬВ ЕТА Ш О В А

У ТЫ М С АМ Ы М М ЕС Ц Ы


Н аташ а працуе касм этолягам уж о сём ы год, ікаб атры м аць ды плём спэцы яліста па бікініды зайне езьдзіла вучы цца ў М аскву. К аж а, ш то навучы цца м ож на іў м енскай студы і“B e a u t y I m a g e ”, але вы нік м ож а атры м ацца s o s o . Інты м ная стры ж ка робіцца ў адведзены м пад таківід паслугаў кабінэце там м ы іразм аўлялі. Ш чы ра каж учы , у пакоія разьлічвала ўбачы ць неш та кш талту гінэкалягічнага ф атэля, але зам ест яго пасярод кабінэта стаяла куш этка легкадум наруж овага колеру, побач столік з ф ляконам і, бутэлечкам ііінш . Н аталя пры вабная, досы ць кам унікабэльная ж анчы на ( без апош няга не абы йдзеш ся працуеш зь лю дзьм іўсёткі, а ня толькіз асобны м ічасткам іцела) з добры м пачуцьцём гум ару. Н а пы таньне, ці не падколваю ць зза праф эсііяе дам аш нія, Н аталя каж а, ш то блізкія лю дзідаволісучасны я, ітам у ставяцца да працы з павагай.

БАЛ Ю Ч Ы Д Ы ЗАЙ Н Бяз болю ў бікініды зайне не абы йсьціся. П рацэдура ня з сам ы х пры ем ны х, але кліенты , па запэўніваньнях Н аталі, гатовы я пераж ы ць усё. Ты м больш каліў руках добрага спэцы яліста тваё сам ае дарагое: пры гаж осьць. Хай за м айткам ііня бачная. С ам а працэдура абстаўлена эннай колькасьцю прэпаратаў ( усялякія ласьёны , пудры , ф арбы для зоны бікіні) ікарпатлівай працай. Участак, пры значаны для дэпіляцы і, распавядае Н аталя, спачатку дэзы нф ікую ць, поты м скуру пакры ваю ць талькам , асьвятляю ць або ф арбую ць валасы іробяць стры ж ку. П асьля робіцца дэпіляцы я. В аласы пры біраю цца з дапам огай гарачага воску.

Д алей наносіцца м алю нак на скуру, із дапам огай звы чайнай расчоскіробіцца пры чоска. А поты м па ж аданьнікліента стразы , пер' еі інш ы я атры буты “красівай ж ы зьні”. Ж анчы нкіасноўны я ахвотніцы да экзоты кіхочуць парадаваць сваіх стом лены х ад руты ннага сэксу партнэраў нечы м асаблівы м . С трата пры том насьціад вы стры ж анай пры гаж осьціў такіх партнэраў нібы та пакуль не ф іксавалася… П а Н аталіны х словах, з валасам і кліента м ож на рабіць ш то заўгодна: ж аночы твар з вочкам іівейкам і; чы рвонае сардэчка, усы панае стразам і( такім алю нак ш алёна папулярны сярод нявест) . Я ш чэ м ож на зрабіць сабе ў інты м ны м м есцы бож ую кароўку, вы стры гчы знак Бэтм эна ці іньянь. Іў дадатак паф арбавацца хоць бы ў атрутнаж оўты колер. Я ня проста чалавек, якіробіць нейкую м эханічную работу. Я раю ся з кліентам , якую ён хоча карцінку. Да нас м ож а пры йсьцім уж чы на ісказаць: “Хачу сабе эм блем у м эрсэдэса”, ія павінна гэта зрабіць. Канечне, існую ць некаторы я абм еж аваньні, зьвязаны я з гуш чы нёй і даўж ы нёй ваш ы х валасоў. Але ў час ацаніць сы туацы ю іпадказаць кліенту м алю нак, колер, ф орм у пры чоскі закліканая якраз Н аталя. Уся гэтая пры гаж осьць будзе вам каш таваць каля 1 0 бэ ( ф ігурная дэпіляцы я) , плю с стразы ( 2 0 0 0 ш тука) , плю с аф арбоўка 1 0 у. а. Н езабы ўны я пачуцьцігарантую цца цягам некалькіх дзён пасьля м ож на пры йсьцізноў.

Э РАГАВ АН Ы Д Ы ЗАЙ Н П ры гаж осьць вы ратуе сьвет ж анчы н? Калім еркаваць па гендэрны м складзе Н аталінай кліентуры , то м уж чы ны таксам а прэтэндую ць на ролю вы ратаваны х. Я е кліенты лю дзірознага ўзросту ісацы яльнага статусу.

C D / 0 1 7

Канечне, м оладзь у больш ай ступені, але ёсьць іж анчы ны , якія лічаць, ш то яны павінны ў лю бы м узросьце бы ць дагледж аны м і. М ногія каж уць, ш то робяць гэта для м уж чы ны . Аднойчы да м яне пры йш ла кліентка, якая хацела зрабіць падарунак м уж у на дзень народзінаў. П аколькіяна рабіла дэпіляцы ю ўперш ы ню , ёй бы ло так балю ча, ш то аж заенчы ла: “В ой, лепей бы я ям у гальш тук купіла!” М уж чы ны ў Н аталінай праф эсііна асаблівы м рахунку. Л ю бы М кліент м усіць абавязкова пры несьціз сабой у салён пачак прэзы каў. Толькі апрануўш ы кандом , ён м ае права атры м аць сваю долю бікініды зайну. П ры гэты м ікасм этоляг, ікліент абсалю тна дакладна разум ею ць, ш то эрэкцы іў такой справе часьцей за ўсё не пазьбегнуць, там у ставяцца да яе як да данасьці. Канф узы каліі здараю цца, то кры ху інш ага кш талту. Н еяк тэлеф ануе ў салён кліент, каб запісацца на інты м ную стры ж ку. З апы таўся, ш то з сабой браць. Але неш та там здары лася з сувязьзю , і адм іністратарка папрасіла перазваніць. П акуль той набіраў нум ар, яго апярэдзіў кліент, які захацеў пастры гчы трады цы йнае м есца. Апош ням у адм іністратарка адразу івы паліла: “Так, пры ходзьце, і не забудзьцеся на прэзэрваты ў”. Д арэчы , м уж чы нская дэпіляцы я таксам а папулярная: напры клад, у м уж чы н, якія займ аю цца боды білды нгам альбо працую ць стры пты зэрам іпраф эсія абавязвае. … Н а простую , “беспантовую ” дэпіляцы ю пры ходзяць да Н аталі некалькічалавек на дзень. Упры гож ы ць свой інты м адваж ваю цца пакуль ням ногія. Ты м ня м еней, Н аталя ўпэўненая, ш то попы т на бікініды зайн у М енску забясьпечаны . Д осьвед польскіх, літоўскіх ірасейскіх салёнаў там у сьведчаньне. Там праходзяць адм ы словы я конкурсы іспаборніцтвы кш талту конкурсаў цы рульнікаў іпэды кю рш . Гэтая сф эра разьвіваецца пэрспэкты ўны м ітэм пам і.


C D / 0 1 8

УЖ О Н Я М А Л А ГА Д О Ў D I E S E L Д А П А М А ГА Е М А Л А Д О М У П А К А Л ЕН ЬН Ю ГО Д Н А П РА ХО Д ЗІЦ Ь П РА ЗЬ Л Ю БЫ Я В Ы П РА БА В А Н ЬН ІС У ЧА С Н А ГА Ж Ы Ц ЬЦ Я . Н ІЯ К А Я П РА БЛ ЕМ А Н Я М О Ж А ЗА С ТА Ц Ц А П А ЗА Ў В А ГА Й М А РК І“F М Ы М О Ж А М БЫ Ц Ь F R E E F R O M C H I L D R E N O R S U C C E S S F U L L I V I N G ”. А БО В ЕС ЬЦ ІL I F E W I T H O U T S E X . У ГЭ ТЫ М С Э ЗО Н Е А К ТУ А Л ЬН А Я П РА Ц А ІЯ Е Ц Я Ж К ІЯ Н А С ТУ П С ТВ Ы .

С тас БА ТА Н О ГА Ў

УД АРНІКАМ ПРАЦ Ы


T o d a y w e w o r k h a r d t o d o s i m p l e t h i n g s ( W o r k H a r d ) так назы ваецца асеньнезім овая калекцы я D . Італьянскія хлопцы добра ведаю ць, ш то кож ны дзень наш ага ж ы цьця патрабуе вы клю чна напруж анай працы . Н яваж на, колькі I T абсталяваньня акаляе нас неабходнасьць у цяж кай ф ізы чнай працы застаецца. Кож ны дзень м ы вы м уш аны я адточваць і рэалізоўваць свае ж ы цьцёвы я навы кі. Тэлеф онны даведнік м ож а ўвагнаць у пот, праверка электроннай пош ты або адпраўка s m s пазбавіць апош ніх сілаў, а кам путарны я гульніпатрабую ць такога недзіцячага напруж аньня і засяродж анасьці!!! Кож ны дзень м ы зьдзяйсьняем бег зь пераш кодам і, дабіраю чы ся дам оў. Інават плянаваньне ўікэнду здольнае пры м усіць схуднець. Ш часьце, ш то D добра ведае, як дзякую чы зручнай і ф ункцы янальнай вопратцы дасягаць посьпеху ў ж ы цьці, упартай працай пераадольваю чы лю бы я пераш коды . Асновай новай лінейкіпаслуж ы ла рабочая вопратка будаўнікоў, м антаж нікаў, партовы х рабочы х, зьм яш аная са s t r e e t w e a r . Асноўны я дэталіквадратны я накладны я кіш эні, засьцеж кі, якія нагадваю ць страховачны я пры стасаваньні м антаж нікаўвы сотнікаў, воданепры м альны я, лёгкаачы ш чальны я м атэры ялы і інш . Такое адзеньне найлепей

пасуе да брудны х вуліцаў м енскага гета, а зручнасьць пакрою па поўнай праграм е ацэняць ты я, кам у давядзецца лезьціпа забы ты клю ч праз ф ортку ў кватэру. Н ават абутак зроблены на “вы датна”: м ікс рабочы х буцаў зь бегавы м і красоўкам і, для дзяўчы н невы сокія боцікіз састаранай скуры на невы сокай м эталічнай ш пільцы . W o r k H a r d ты купляеш ш м откі, значы ць, ты купляеш частку посьпеху. Квіток пры вядзе цябе да яго, квіток на працу ў кож нае ім гненьне твайго існаваньня на плянэце. Ты м есіш бруд наш ы х вуліцаў гэты м іботам ііпрам очваеш потам працы ізьнясільваю чы х вечары наў гэты я ціш откіі каш улі. Ты траціш сілы і калёры іна кож ны ўзды х, кож ны рух. Гэты я ш м откіробяцца сьпісам тваіх працоўны х перам огаў над ж ы цьцём , патэнтаў на рацы яналізацы ю кары станьня зубачы сткай і туалетнай паперай. Аднойчы ты зноў пераадольваеш сябе, пады м аю чы ся раніцаю з лож ку. Гледзячы з апты м ізм ам у новы дзень плённай працы , ты знаходзіш у сваіх ш танах / каш улі/ сукенцы / ш карпэтках схаваны посьпех. Унутры калекцы іўсё разьбіта на 4 разьдзелы : W o r k i n g u n d e r r a i n , W o r k i n g u n d e r s u n , W o r k i n g u n d e r g r o u n d , R e s t . Такіпадзел дазваляе лёгка падабраць патрэбны я рэчы пад лю бы рэж ы м гарадзкога ж ы цьця / працы / адпачы нку. Тут усё зразум ела: “u n d e r r a i n ”пераж ы веш “другі патоп”, у адзеньні“u n d e r s u n ” без праблем аў перасячэш заасф альтаваны палаю чы м сонцам праспэкт, а ў вопратцы пад біркай “R e s t ” м ож на, леж ачы на канапе, дасягнуць нірваны .

C D / 0 1 9

W o r k H a r d такое пры вітаньне з васьм ідзясяты х. W o r k h a r d , p l a y h a r d аф іцы йная рэлігія ўсёй пасьпяховай м оладзі, зь якой пайш ліяпі. Галоўнае ў ж ы цьціупарта працаваць, рабіць кар' еру, іразам з ты м адры вацца напоўніцу. Адны м словам лю біж ы цьцё ва ўсіх сам ы х гню сны х яго праявах.


C D / 0 2 0

1 9 9 9 год. В учні1 1 й клясы С Ш № . . . беларускага гораду М . урачы ста ўносяць у кабінэт гісторы іБеларусісьцяг С авецкага С аю зу, кленчаць перад ім , абвяш чаю ць клясны пакой ам басадай С С С Р іпасы лаю ць гістары цу ш укаць паліты чнага пры тулку. 2 0 0 0 год. В учань 9 й клясы гэтай ж а ш колы ссы пае ў цэляф анавы пакецік некалькіпачкаў аскарбінак іў пры сутнасьцікляснай кіраўніцы перапрадае таблеткіаднаклясьнікам як “новую парты ю кіслаты ”. У абодвух вы падках гістэры ка ў настаўніцкай і“хуткая” каля ш кольнага ганку. А ле гэта толькіліры чны я адступленьніў ш тодзённай практы цы “разводу батанікаў”. Д зіцячая ж орсткасьць, каж уць ш кольны я псы холягі, але вось унівэр, практы ка, перш ы працоўны досьвед іты пераконваеш ся, ш то барацьба за лепш ае м есца ў пясочніцы ня спы ніцца ніколі. Н іж эй пра тое, як грам атна бараніцца ад ж алезны х саўкоў калегаў па працы .

А ТЫ НЯ З НАШ АЙ ПЯС О ЧНІЦ Ы Ш ура Л ЕП ЕЛ Ь


Ш ТО ГЭ ТА ТАКО Е С лова “м обінг” паходзіць ад ангельскага m o b “натоўп” ( гэтаксам а, як іf l a s h m o b ) . Той, хто праглядае на кніж ны х развалах дапам ож нікіпа практы чнай псы халёгіі, заўваж ы ў, ш то апош нім часам гэтае слоўца ўсё часьцей зьяўляецца на м яккіх вокладках браш урак. П адручнікавае азначэньне м обінгу “псы халягічны тэрор у дачы неньніда асобны х працаўнікоў альбо іх групаў з боку начальства альбо / ікалегаў па працы ” пры ўкрасна ілю струецца падназвам ігэты х сам ы х браш урак: “Каліпраца робіцца пеклам ” і“Я к вы ж ы ць, каліцябе вы ж ы ваю ць”. Акрам я аповедаў пра арды нарны псы халягічны прэсы нг там м ож на прачы таць, як дарослы я дзядзечкі іцётачкіплю ю ць адно аднам у ў талеркіў карпараты ўны х сталоўках іпадкладаю ць на працоўны я сталы дохлы х м ы ш ак зам ест кам путарны х. Н ям ецкія прозьвіш чы аўтараў наводзяць на дум ку, ш то хоць пры дум алітэрм ін у Ам эры цы , але на ш чы т яго падняліэўрапейскія праваабарончы я арганізацы іперадусім у Н ям еччы не. У Беларусіж м обінг як праблем а пакуль ш то не асэнсаваны . П аводле заканадаўства, яго проста ням а: паняткі“псы халягічны гвалт” альбо “ціск на працоўны м м есцы ” ніякім чы нам ня згадваю цца ў П рацоўны м кодэксе РБ. Разборкіпам іж супрацоўнікам ію ры сды кцы я Грам адзянскага кодэксу. “Адсталая краіна”, адрэагуе студэнт ю рф аку. “Ідзякуй Богу”, каж а Ігар ( 2 8 год) , ды рэктар па пэрсанале адной м енскай ф ірм ы . Н а ягоную дум ку, м обінг гэта зам еж ны брэнд, якітут раскручваць ня варта: “Я к бізнэсм эн я б м ог зладзіць сэм інар “М обінг і як зь ім зм агацца” ізарабіў бы 6 0 0 баксаў за ўікэнд. Я к грам адзянін я супраць навязваньня ж ы харам м аёй краіны новай нагоды для каўтаньня анты дэпрэсантаў. Я к псы холяг я ведаю , ш то белы я вароны іш эры я м ы ш кіёсьць паўсю ль, іпры гнёт слабога ўласьцівы лю бом у калекты ву, ня толькіпрацоўнам у”. У Н ям еччы не іШ вэйцары іна ўзроўні заканадаўства забаронена вы веш ваць на дош кі аб' яваў абвесткіізагады , якія абраж аю ць гонар працаўніка. У Д анііпакры ўдж аны прадпры м альнікам працаўнік м ае права пры пы ніць працу, пакуль не атры м ае прабачэньняў. У дадзены м ом ант Э ўрапарлям энт распрацоўвае агульнаэўрапейскае палаж эньне аб ахове працы , але справа з пры няцьцем далёка не пасоўваецца прадстаўнікі розны х краінаў ня м огуць вы працаваць адзінага разум еньня таго, ш то такое м обінг. Аднак псы хоз, які вы клікае тэм а ў Э ўропе, відавочны . Калі анты м обінгавае пагадненьне ўсёткібудзе пры нятае, Беларусь застанецца ціне адзінай эўрапейскай краінай, у якой начальнік іпадначалены зм огуць бяз ком плексаў гатаваць адзін аднам у каву.

C D / 0 2 1

ЯК ГЭ ТА БЫ В АЕ Н а пы таньне “цібы ваю ць у вас на працы вы падкі м обінгу” м енчукіадказваю ць парознам у. “Гэта як кам у з калегам іпаш энціць… М не паш энціла”, паціскае плячы м а Аляксей, 2 5 гадовы эканам іст адной аф ш орнай канторы . Андрэй, 2 8 год, ды рэктар зам еж нага гандлёвага прадпры ем ства, м яркуе інакш : “Больш ая частка звальненьняў адбы ваецца м енавіта праз таем нае вы ж ы ваньне. Усім ім агчы м ы м іспосабам іпсы хічнага гвалту супрацоўніка даводзяць да стану, каліён альбо каж а: “М яне дастала, я сы ходж у, іпайш лівы ўсе”, альбо пачы нае нэрвавацца, робіць ф атальную пам ы лку ібос разводзіць рукам і: “Н у, за такое яго проста нельга ня звольніць”.


В ы падак перш ы : я цябе нарадзіў, я цябе ізаб' ю Апавядае Андрэй: “Аднойчы на м аім даляглядзе зьявіўся хлопец, назавем яго Астап, зь якім м ы калісьцітавары ш аваліі ў якім я бачы ў патэнцы ял неблагога м энэдж эра. Ж ы ў ён да пры ходу ў м ой оф іс ня надта раскош на. С пачатку я ўкладаў у яго грош ы : карм іў, апранаў, даваў кіш аньковы я. Уводзіў у справы ф ірм ы , вазіў на паседж аньніды рэктараў. Ён аказаўся таленавіты м вучнем , інекаторы час ад яго бы ла вялікая аддача я ўж о цеш ы ўся, ш то вы гадаваў супэрспэцы яліста. Аднак неўзабаве хлапец “зазьвязьдзіўся”: цяпер ён дням іне зьяўляецца на працы , адчы няе м ае дзьверы нагой, хам іць усім навокал. Я добра бачу, ш то ўвесь оф іс аб' яднаўся супраць Астапа, але ня ўм еш ваю ся. Астапава звальненьне вы раш аная справа. Гэтага чакаю ць усе. Ён восьвось пасьлізьнецца, і ніхто не дапам ож а ям у ўзьняцца на ногі”.

В ы падак другі: бедная Н адзейка

ЯК З ГЭ ТЫ М ЗМ АГАЦ Ц А 1 . Звальняйся З вы чайна гэта тое, чаго ад цябе ідам агаю цца. З рэш ты , часам м эта зусім не вы ж ы ваньне, а “сам працэс”. З вальненьне ў залеж насьціад абставінаў м ож а бы ць як м оцны м , так іслабы м учы нкам . Там у м яркуй сам ( а) . Адно толькізьвярніўвагу на П рацоўны кодэкс. З вальненьне “па ўласны м ж аданьні” ( арт. 4 0 4 1 ) м ож а азначаць, ш то ты знайш оў больш даляры стую працу альбо атры м аў спадчы ну ад ам эры канскай бабулі. Але лепш звальняцца па 3 7 м ( “Узаем нае пагадненьне бакоў”) ён сьведчы ць, ш то бакіў аднолькавай ступенідасталіадно аднаго. Каліпоты м захочаш давесьціў судзе, ш то на бы лы м м есцы працы цябе пры ціскалі, то гэта табе пры дасца. І, вядом а, ніў якім разе не даводзь канф лікт да звальненьня “па арты куле”. Гэты радок будзе не найлепш ай аздобай тваёй працоўнай кніж кі. 2 . Д апам аж ы сабе сам

Н адзея, 2 1 гадовая вы пускніца эканам ічнага коледж у, М обінг, паводле азначэньня, гэта вы ж ы ваньне слабы х. ш укала працу. Тая нечакана знайш лася сам а сабой: даўняя Там у будзь м оцны м . “А лепш хітры м , раіць Андрэй. м атчы на пры яцелька акурат ш укала сакратарку для сваёй Н а сваю перш ую ф ірм у я пры йш оў па абвестцы . Д ы рэктар касм эты чнай ф ірм ы , справы ў якой яна нам агалася весьці не хаваў, ш то ш укае сабе пам очніка з арганізацы йны м і “пасям ейнам у”. С пачатку начальніца, яе м уж іінш ы я сваякі, здольнасьцям і. Я бы ў адзіны м м аладзейш ы м за 2 5 год ібяз ш то працаваліна ф ірм е, бы ліН адзейцы як родны я. Але вось проф ільнай адукацы і. Але тавараведаў, якія давалі вы прабавальны тэрм ін скончы ўся, а Н адзя так ізасталася няправільны я парады іпадсоўваліпратэрм інаваны я рахункі, стаж оркаю . П рацы ў яе паболела, але стаўленьне я хутка зрабіў сваім іхаўрусьнікам і, абараняю чы гэты х досы ць супрацоўнікаў да яе зьм янілася. Ц япер зь яе спаганяліза м ілы х цётак ад несправядлівы х наездаў. Ц яж эй бы ло з хібы ўсяго аддзелу, хаця дзяўчы на ведала, ш то не вінаватая. м энэдж эрам і, адны м зь якіх я неўзабаве ім усіў стаць. Л ю бы я спробы запярэчы ць ды рэктарцы сканчваліся Д аходзіла нават да паднож ак на лесьвіцы . Але калічарговы напам інам іпра хворую м аці, якая не пераж ы ве такой ганьбы , раз ш эф вы клікаў м яне “на кілім ”, я пагадж аўся з усім ібочкам і як звальненьне дачкі. М аўляў, толькіпраз гэта яе ітры м аю ць ініколіне перапіхваў віну на кры ўдзіцеля. Д а таго ж , заўсёды на ф ірм е. Гісторы я цягнецца больш за паўгода. З аробак Н адзі спрабаваў разабрацца ў сы туацы іса сваім непасрэдны м ўж о некалькіразоў паніж алі. “Кож най раніцы я бры ду на працу, начальнікам , не даводзячы справу да генэральнага. У вы ніку ведаю чы , ш то м яне чакае чарговы зьдзек. Я адчуваю , як ўж о праз два м есяцы м не сказалі: “З аўтра пры ходзь пры пакры се ператвараю ся ў нейкую П апялуш ку”. гальш туку”. Хлопцы з ды рэкцы іпры нялім яне за свайго”. 3 . Д апам аж ы бліж ням у свайм у В ы падак трэці: пайш лінах, сы нкі!

П аводле дасьледаваньняў, ш то ладзяцца акты вістам і “Z i v i l C o u r a g e ”( “Грам адзянская м уж насьць” папулярная ў С яргей ( 1 9 год) м інулы м летам працаваў важ аты м у Э ўропе грам адзкая ініцы яты ва, якая прапагандуе негвалтоўны м іж народны м дзіцячы м летніку на В іцебш чы не. П аводле супраціў гвалту) , ам аль ва ўсіх вы падках м обінгу ёсьць кантракту, на пасаду важ атага пры м аліяк студэнтаў, так і неф арм альны лідэр. Ён іпачы нае заганяць калегу, каб дарослы х спэцы ялістаў. Абавязкіў іх бы ліроўны я. А ш то да кагосьціпадседзець альбо проста пазьдзекавацца. правоў. . . С яргей дагэтуль ня м ож а спакойна згадваць пра Астатні“натоўп” звы чайна м аўклівая група падтры м кі. свайго напарніка: Каліты бачы ш , ш то на тваіх вачах ш чэм яць добрага хлопца / “Я не сьцьвярдж аю , ш то ў свае няпоўны я 2 0 я круцейш ы за дзяўчы ну, проста не паддавайся на правакацы ііш укай яго зь ягоны м саракоўнікам ціш то м ае трэніроўкіпа стры тболе неабы якавы х аднадум цаў: ня м ож а бы ць, ш то ты адзіны больш кары сны я за ягоную м айстарклясу па лепцы . Але ва чалавек у калекты ве, якім ы сьліць цьвяроза. П ры чы м ніхто ўсіх канф ліктны х сы туацы ях начальніца бы ла на ягоны м баку, не патрабуе ад вас супэрм энства, проста ня будзьце статкам . бо ён “пэдагог са стаж ам ”. Каліж я, дзяж урачы па корпусе Ітады м обінг як новы псы хааналіты чны брэнд асудж аны пасьля адбою , спрабаваў утайм аваць яго іінш ы х дзядзек, то на паразу. звы чайна чуў грубую прапанову t o s h u t u p , бо “м алакасос”. Ён м еў негалосны дазвол ганяць сваіх дзетак у суседню ю вёску па цы гарэты , у той час як я іяш чэ пара дзяўчат, каб папаліць, Д зякуй грам адзкам у аб' яднаньню “Адукацы йны Ц энтар хаваліся ў лесе іад начальства, іад “піянераў”. Д обра, ш то г “П О С Т” за дапам огу ў падры хтоўцы м атэры ялу эты каш м ар скончы ўся сам сабою разам са зьм енай”.

C D / 0 2 2


Н Я ЗВ Ы К Л А Н Я С ТРО Й Н Ы М ІШ Э РА ГА М ІП А Ц Я ГН У Ц Ц А ГЭ ТЫ М Л ЕТА М БЕЛ А РУ С К ІЯ С ТУД Э Н ТЫ Ў БО К ЗА ХО Д Н ІХ М ЕЖ А Ў У П О Ш У К А Х Ц Я Ж К А Й Д О Л ІГА С ТА РБА Й ТА РА . К А Л ІН А А ГУЛ П А Ц Я ГН У Ц Ц А . С П РА Д В ЕЧН А Я БЕЛ А РУ С К А Я ТРА Д Ы Ц Ы Я В Ы Я Ж Д Ж А Ц Ь ( ПА М А ГЧЫ М А С ЬЦ І, Н А ЗА Ў С ЁД Ы ) П А П РА ГРА М А Х W O R K & T R A V E L У ГЭ ТЫ М ГО Д ЗЕ М О Ж А Л Я С Н У Ц Ь. Н А П Я РЭ Д А Д Н ІН О В А ГА ГО Д У М ІН ІС ТЭ РС ТВ А А Д У К А Ц Ы ІП РЫ Н Я Л О П А С ТА Н О В У № 7 9 , Я К А Я Н А РЭ Ш Ц Е В ЕРН Е М О Л А Д ЗЬ Н А К А Л ГА С Н Ы Я П А Л ЕТК ІА Й ЧЫ Н Ы .

Алёна Ш АЛ АЕВ А

Л ЕТНІW O R K & T R A V E L : ЁН ЁС ЬЦ Ь Ц ІЯГО НЯМ А

C D / 0 2 3


С А М А П А С А БЕ П А С ТА Н О В А пры значана ф ірм ам , ш то займ аю цца працаўладкаваньнем студэнтаў за м яж ой. І, падаецца, адпраўляць студэнтаў куды падалей такім канторам гэты дакум энт м оцна не пераш кодзіць.

Так, В ольга, студэнтка БД П У, з трайбанам іў залікоўцы ідвум а ангельскарускім іразм оўнікам ізьехала ў Ш таты і, як каж а, досы ць пасьпяхова па бабках. З аадно яш чэ чаты ры новы я ангельскія словы вы вучы ла. А не засталася зусім вы падкова: “Я к? Н е скаж у будзеце доўга сьм яяцца! Але застацца там я плянавала”.

Ш то даты чы цца студэнтаў, то ў пастанове яны ўзгадваю цца літаральна некалькіразоў. П аперш ае, студэнты , якія зьбіраю цца зьяж дж аць папрацаваць на лета, абавязаны я падпісаць з кам паніяй дам ову пра абавязковае вяртаньне ва ўстаноўлены тэрм ін. У вы падку, каліда асабліва спры тны х “не даходзіць” іяны зьбіраю цца паруш аць гэтую дам ову паўторна, кам панія іМ інадукацы іпадаю ць усе біяграф ічны я зьвесткіневяртанца ў м ясцовы орган м іграцы і. А кам панія ры зы куе пазбавіцца ліцэнзіі.

Колькідакладна студэнтаў не вяртаецца на Радзім у дагэтуль ніхто ня ведае нават у м іністэрствах. А ведаць ж а хочацца! Тэндэнцы я апош ніх гадоў сьведчы ць толькіпра тое, ш то, у адрозьненьне ад пачатку 1 9 9 0 х, студэнты сам ая вялікая эм іграцы йная група ры зы кі. Гэта ўскосна пацьвярдж аю ць іў ф ірм ахадпраўш чы цах: цікавасьць да пы таньня часовай працы за м яж ой кож ны год істотна павялічваецца.

П адругое, кам панія істудэнт м огуць падпісваць кантракт на тэрм ін ня больш ы за тры м есяцы . І, патрэцяе, у вы ніку пераносу тэрм інаў здачы сэсііпапера, ш то пацьвярдж ае дадзены ф акт, накіроўваецца ў дзесяцідзённы тэрм ін у м іністэрства.

Карацей, клясы ку чы таць трэба: грош ы вы раш аю ць усё! П лаціш ты і патрабаваньніф ірм ы да тваіх чалавечы х якасьцяў пам якчаю цца, плацяць табе і твой патры яты зм зьнікае ў пэрспэкты ве зарабляць за м яж ой летам ( іня толькі) 4 8 ш тук бэ.

У сам ім М іністэрстве адукацы і каж уць, ш то асноўная пры чы на вы хаду пастановы паруш эньне навучальнага працэсу. П а словах галоўнага інспэктара Ўпраўленьня зам еж ны х справаў М інадукацы іАндрэя Ч арухіна, апош нім часам пэўная частка студэнтаў пасьля паездкіза м яж у не вяртаецца. А ты я, ш то вяртаю цца, пры яж дж аю ць не своечасова. “С тудэнт паруш ае вучэбны працэс, ініякіх м ераў да яго не пры м аецца. П аўгода адсутнічаў невядом а дзе, поты м пры ехаў, павучы ўся паўгода ізноў. Ён проста падстаўляе ўнівэрсы тэт, бо адпаведна зьніж аецца якасьць іўзровень адукацы і. Іўсё гэта поты м адаб' ецца на атэстацы і В Н У”. П а словах студэнтаў, некаторы я ф акультэты М Д Л У ўж о ў м інулы м годзе правяралі, цівярнуўся чалавек у час. Каліне дэканат м ахаў студэнту ручкай. Іў такой сы туацы ісам ы м кры ўдны м бы ло тое, ш то кож ны вы датна ведае, які “навучальны працэс” м ож а бы ць ва ўнівэры ў перш ы м есяц сэм эстру. Але больш за ўсё ў м іністэрстве азадачаны я ты м , ш то дзякую чы w o r k & t r a v e l едуць іне вяртаю цца лепш ы я. Абавязковая ўм ова ўдзелу ў праграм е валоданьне зам еж най м овай, добрая залікоўка івы бітны я якасьці. Я к суцяш эньне: касякам іадсю ль зьяж дж аю ць ня толькі“вы датнікі вучобы ”, але іціхія сярэднякі.

П А Й Ш Л ІІН Е В Я РН УЛ ІС Я 1 . П а зьвестках Д эпартам энту па м іграцы іМ іністэрства сацы яльнай абароны іпрацы , у2 0 0 2 годзе не вярнуліся ціпры бы ліў Беларусь, паруш ы ўш ы дам ову, 1 6 3 чалавекі, пры кладна 7 % ад агульнай колькасьці студэнтаў. Такім чы нам , элем энтарны я падлікісьведчаць, ш то ўсяго зь Беларусівы яж дж ала каля 2 3 2 9 ( 1 0 0 % ) . 2 . Д а кастры чніка 2 0 0 3 году ( а гэта м енш , чы м за год) лічба павялічы лася ў два разы ісклала 4 6 7 5 чалавек. А дпаведна зьм янілася іколькасьць невяртанцаў каля паўты сячы . Ты м часам неаф іцы йны я кры ніцы сьцьвярдж аю ць: рэальна па розны х працоўны х праграм ах ш тогод за м яж у зьяж дж ае ў два разы больш студэнтаў. П ры нам сі, на некаторы х ф акультэтах БД У іЛ інгвісты чнага пасьля летніх вакацы яў унівэры губляю ць ад трох да пятнаццацістудэнтаў. 3 . С тудэнты ня хочуць вяртацца перш за ўсё з А м эры кі( ам аль 9 0 % ) , А нгліііП ольш чы .

C D / 0 2 4


Ч Ы М П А С ТА Н О В А П А ГРА Ж А Е С ТУД Э Н ТА М ? П ерш ы я сы гналы “a l a r m ” пры йш лі з БД У: там напачатку верасьня студэнтаў “м іж інш ы м ” папярэдзілі, ш то “канікулы канікулам і, але адсутнічаць м ож на будзе толькізь 1 5 чэрвеня па 1 верасьня”. П ры чы ну новаўвядзеньня не патлум ачы лі. Н я так даўно іў Л інгвісты чны м павесілі абвесткі: на праграм ы падаваць ня варта датэрм інова здаваць сэсію дэканаты не дадуць! Ц ікава, ш то ў пастанове такой забароны ням а. С п. Ч арухін каж а: “М інадукацы ітолькідае параду ўзм ацніць кантроль над сам ім працэсам . П адобная рэч павінна бы ць неяк адрэгулявана. Н іякіх драконавы х м этадаў у гэты х адносінах да студэнтаў ням а, ды ігэта нем агчы м а: ёсьць Кансты туцы я, іграм адзянін РБ м ож а сам астойна перасоўвацца іж ы ць, дзе ён хоча”. П а вялікім рахунку, ніякіх драконавы х м ераў іня трэба: нескладаны я падлікіпацьвярдж аю ць, ш то працягласьць праграм ы чаты ры м есяцы , а студэнцкіадпачы нак тры няпоўны я. У М іністэрстве адукацы ігэта добра разум ею ць. Я к ітое, ш то ніхто дзеля беларусаў ня будзе пераглядаць ум овы праграм аў: “Ам эры канцам і англічанам пляваць, якія ў нас тут законы . Я ны даю ць працу студэнту, іім не патрэбны работнік на два м есяцы . Хаця б, як м інім ум , тры адпрацаваць. Там у, натуральна, ты днядвух наш ы м студэнтам якраз іне хапае”.

чаты ры м есяцы . П рацаваў як папа Карла. П ра падарож ж ы ідум ак не ўзьнікала, бо трэба бы ло яш чэ адкласьціты я грош ы , якія пазы чаў на паездку”. Хаця хлопец упэўнены , ш то з працай іж ы тлом ям у паш анцавала: “Бачы ў я там аднаго чувака. У яго бы лі нейкія праблем ы з граш ы м а, м абы ць, там у ён працаваў суткам іяк псы х. На яго бы ло ж ахліва глядзець празь м есяц. П асьля ў яго пачаліся нейкія псы хозы і зры вы . Н е, я лічу, ш то нем агчы м а за два з паловай м есяцы неш та зарабіць. Н у наф іг: такія грош ы не каш тую ць пры кладзены х нам аганьняў”. М ож на толькіўявіць, якія гэта бы лівы сілкі, калі, як каж уць ты я ж неаф іцы йны я кры ніцы , рэальны я заробкістудэнтаў складаю ць ад чаты рох да васьм іты сяч баксаў. Ігэта не абм інула ўвагітавары ш аў м іністраў. “В ярхі” палічы лі, ш то правароніліяш чэ адзін пункцік падаткі. Хтосьці падлічы ў, ш то летась студэнты пры везьліў краіну каля 1 0 м лн. ( !) баксаў, падатак зь якіх, трэба дум аць, ніхто не плаціў. Так ш то будучы м падарож нікам варта ры хтавацца да яш чэ аднаго сю рпры зу.

1 2 0 0 да 1 6 0 0 у. а. П ры ўм ове, калі студэнт не зьяж дж ае па ўласнай віне, кам панія пакідае сабе пры кладна 5 0 0 бэ. Хто толькізьбіраецца пачы наць справу, ты я баяцца ры зы каваць і нечага чакаю ць. У сам іх кам паніях лічаць, ш то пастанова ў гэты м годзе не адаб' ецца на іх дзейнасьці: працэс аф арм леньня дакум энтаў пачаўся раней за ўзьнікненьне дакум энту. П раблем ы м огуць пачацца ў наступны м , калі сёлета адны студэнты не ры зы кнуць, другія не пасьпею ць, а трэція апякуцца. Н я трэба бы ць прадказальнікам , каб здагадацца, ш то бліж эй да красавіка бум на судовы я справы м ож а сапраўды абваліцца на М іністэрства адукацы і.

Д ЗЕ ТА М “П асьля Ам эры кітут нем агчы м а ж ы ць! С рач, бю ракраты я іўсеагульны тупізм , каж а Кацяры на, якая гэты м летам перш ы раз у ж ы цьціезьдзіла на заробкіў Ш таты ідагэтуль ходзіць абураная. Тут трэба ш тосьцітэрм інова рабіць. Ц іпроста зьяж дж аць. А ўсе ж ы вуць спакойна, бы ццам так ітрэба!”

“С ы ндром ж алезнай заслоны ” ( так назваў адзін разум ны чалавек Разы ходж аньне дум ак наконт стан “пасьля зам еж ж а”) ахоплівае пастановы толькізаблы твае сы туацы ю . кож нага, хто зрабіў перш ую вы лазку З разум ела, ш то сьціснуць м еж ы на З ахад. Такіх студэнтаў запускаць праграм аў нем агчы м а, не зры ваю чы сапраўды ня варта: ходзяць пасьля, якойнебудзь ум овы . З разум ела разбухаю ць нем аведам а чаго… таксам а, ш то датэрм інова здаваць Там у ціха іспакойна, празь нейкія сэсі ю , як звы чайна, не атры м аецца. цьм яны я загады іпастановы м ож на У кам паніях на гэты конт больш Узьнікае лягічнае пы таньне: ш то спы ніць працоўны я падарож ж ы . спакойны я. З вы чайны я тэрм іны рабі ць? ўдзелу ў праграм е перш ая дэкада У гэтай дзярж аве невяртанцаў чэрвеня ( калім ае адбы цца вы лет) да З ьвяртаю чы ся да ўсем агутнага “ш када”, а ты я, хто вяртаецца 1 0 верасьня ( вяртаньне) . Гэтага М іністэрства адукацы і, м ож на небясьпечны я, бо зусім зь інш ы м і дастаткова, як лічаць у ф ірм ах, каб і падум аць, ш то вы йсьце плянуецца, м азгам і. Іх узровень уж о наш м ат папрацаваць, іпападарож нічаць. М ож а, але гэта не азначае, ш то яно ёсьць. вы ш эйш ы , ж ы цьцёвая пазы цы я ня так ш м ат, як гэта дазваляе віза, “Д экан ф акультэту м ож а дазволіць вы значаная іканкрэтная, а на якая адкры ваецца на пяць м есяцаў. датэрм іновую здачу. Ён таксам а м ож а сьветапогляд паўплы ваць ня здольны я Іўж о зараз ф ірм ы падстрахаваліся, запы тацца, як гэты студэнт вучы цца, ніБРС М , нікурс ідэалёгіі. Каліўявіць напісаўш ы ў граф е “тэрм іны ” “ад 2 , 5 якіён па ж ы цьціўвогуле. Каліям у сабе, ш то адзін такізавэрбаваны да 5 м есяцаў”. Н аконт сэсііівяртаньня адказваю ць, ш то студэнт Іваноў загніваю чы м З ахадам студэнт гэта ўж о праблем ы студэнтаў. п' яніца, валацуга, з ж аночага інтэрнату распавядзе пра ж ы цьцё ТАМ хаця б не вы лазіць, вучы цца дрэнна, то якая ж дзесяцісябрам ТУ Т іўсе разам раптам Н а пы таньне, цінарм альна, ш то з тут Ам эры ка? Ёсьць пэўны я вы раш аць, ш то нядрэнна бы ло б іім заплянаваны х пяцім есяцаў за м яж ой патрабаваньні, якія спрацоўваю ць у зьехаць, то баяцца дзядзькам пабудзеш толькідва з паловай, якіх лю бой В Н У”, каж а А. Ч арухін. “зьверху” сапраўды ёсьць чаго. ледзьледзь хапае, каб адбіць грош ы на паездку, у ф ірм ах адказваю ць: С таўленьне студэнтаў да пры нятага . . . Іня будзе нічога дзіўнага, “Усё залеж ы ць ад вас, ад таго, наколькі дакум энту іда таго, ш то вакол яго калі за адзначанай пастановай пойдзе вы працалю бівы я іяк зьбіраецеся адбы ваецца, рознае. Н екаторы х больш канкрэтны іадназначны працяг: працаваць”. студэнтаў, ш то ўж о заплацілігрош ы за “Беларус павінен бы ць спакойны і З ьм іцер, студэнт Л інгвісты чнага, праграм у, кам паніям удалося супакоіць. цярплівы , а не разум ны ібагаты ” якілетась працаваў у Ам эры цы , Але пэўна ш то ненадоўга: кош т w o r k &вось м араль, якую тупы я студэнты узгадвае: “Я прабы ў у Ш татах ам аль t r a v e l праграм аў у М енску вагаецца ад адм аўляю цца разум ець. . . ХТО П А С ЬП ЕЎ , ТО Й П РЫ С ЕЎ

C D / 0 2 5


Д зім а. БД У , Ф Ф СН, 1 курс

С аш а ака С анчэс. АМ , ды зайн, 4 курс

1 . Хацела проста адпачы ць. Езьдзіла дадом у зь сябрам і, хадзіла ў клю бы . У м яне добры я сябры , там у плянаваць нічога ня трэба: усё ітак будзе крута.

1 . П лянаваў ты дніпаўтара сьвятаў у вялікай кам паніі. Удзень каткі, м асавы я гуляньні. Увечары дом а, ва ўтульнай абстаноўцы . Атры м алася не зусім так. П разь некалькідзён уж о не знаходзілася м есца, дзе б м ы не бы лі, а калі знаходзілася, то яно бы ло вельм ідалёка. С прабавалі катацца на лы ж ах, але іх знайш лося ўсяго тры пары .

1 . Н іяк не плянаваў. Д ум аў заняцца нечы м кары сны м . Н е хачу весяліцца вясёлы х рэчаў ітак ш м ат. Але атры м алася ўсё супэр! Я спаў 3 разы ў суткіпа 6 гадзінаў. Іяш чэ 6 гадзінаў у м яне заставалася на ўсялякія там ш тукі ( загадкавая ўсьм еш ка) .

2 . Грош ай пайш ло ш м ат, але, дзякую чы добры м бацькам , м не не пры ходзіцца дум аць, дзе іх браць. 3 . Куртка вугорская з “апуш кай”. Ш тонікіE x t r a . Абутак неш та падобнае да S c h o o l 3 , з чы рвонай ш нуроўкай. Торбачка E x t r a .

C D / 0 2 6

2 . З усім няш м ат. 3 . Ч орны я чаравікіна ш тучны м м яху. Ш таны чорны я клёш ны я E x t r a . М ам ін улю бёны вязаны паласаты ш вэдар.

2 . Грош ай ня трачу наагул, бо іх у м яне ням а. П акуль. 3 . Гаф раваны я ш таны . С іняя “ф ігня”з капю ш онам . Ш апачка, у якой некаліж ы ў пацук у аквары ю м е. З ялёны ш вэдар ічы рвоная ціш отка.

1 . Я К ТЫ П Л Я Н А В А Ў А Д П А ЧЫ Ц Ь Н А В А К А Ц Ы Я Х ІШ ТО З ГЭ ТА ГА А ТРЫ М А Л А С Я ? 2 . Ш М А Т ГРО Ш А Й П А Й Ш Л О Н А А Д П А Ч Ы Н А К ? 3 . У Ш ТО ТЫ А П РА Н У ТЫ ?

Н аташ а П аверанава. БД У , Ф Ф СН, 1 курс


Коля Ф урм анаў. АМ , тэатральны , 2 курс

В іка Гудко. АМ , ды зайн інтэр' ераў, 4 курс

1 . У м яне скралім абілу гэтага я ніяк не плянаваў! А ў астатнім усё атры м алася: езьдзіў паглядзець на ўкраінскае неба. Я но ўзрадавалася і пайш ло даж дж ом . Увесь час піў піва ітам у ўвесь час хацеў у пры біральню . С паў на вакзале.

1 . П аехаць на м ора, загарэць. . . Але паколькі гэта нем агчы м а, то я цэлы м ідням іпрацую . С ёньня вось м яне запраш аліна горкіза горад, але ў м яне ш м ат працы : ш ы ю эксклю зіўны я сум кіна зам ову.

2 . Н а ўсё ў м яне пайш ло каля $ 6 0 . 3 . Інды йская аранж авая байка. Ш эры я ш таны і чорная м айка. Н а м не ш апка“невідзім ка”, праўда, яе ніхто ня бачы ць.

Д зяніс К астроўскі. ІС В , ды зайн ім адэляваньне вопраткі

Ю ля. Тэхналягічны коледж , м адэльерканструктар, 4 курс

1 . Хацеў пахадзіць на вечары нкі, але ня ведаў, на якія. Іатры м алася нават лепш , чы м па пляне: м ы зь сябрам і езьдзіліў 2 гадзіны ночы на Курган С лавы , гуляліпа аэрапорце “М енск2 ”, адры валіся ў “Рэм іксе ' 8 2 ”, дзень народзінаў у сьвяткавалi сябра на кватэры . . .

1 . Д ум ала правесьцівакацы і ў М енску, але атры м алася так, ш то паехала зь сяброўкай за кам панію “піянерваж атай”у Ч эхію . Тусавалася па вечары нках, папівала абсэнт.

2 . Н а вакацы ях я трачу больш , чы м у м ірны час. 2 . З а два вы ходны я я адзін Госьціўсякія, падарункі, патраціў $ 2 0 0 2 1 0 . кіно. . . Н у, усяго недзе $ 1 5 0 . 3 . С экандхэндавы ам эры канскіхалат у чы рвоную клетку. П антоф лікі. Ш карпэтачкі. Усё папростам у.

3 . Ч аравікізам ш авы я з “ам аль востры м і”насам і. Д ж ы нсы W r a n g l e r з драны м ікіш эням і. Куртка сам апры дум аная, паш ы тая сябрам . Баечка з зам очкам іскураны я пальчаткі.

2 . П атраціла на ўсё, каліне лічы ць дарогі, даляраў 1 5 0 2 0 0 . Грош ы бацькоўскія я не атры м ліваю сты пэнды ю . 3 . Кары чневая ф ранцуская куртка зь вязаны м каўнерам . Д ж ы нсы і красоўкіз “Купалаўскага”. Д ж ы нсавая куртачка, купленая ў “П аркінгу”. С ум ка зь “Л ю стэрка”.

C D / 0 2 7


. . . . . . . . 3 w e a t h e r o k s a n a w a i t i n g c l o u d s m e s s a g e f l i r t l i p s m e e t i n g . . . . . . . . p o r t r a i t s a b s t r a c t c h i l d b y e w a t e r c a r ' t a l k c a l l g p r s L . A .

T h e b e s t l o v e s t o r y o f t h e m o m e n t f r o m a n a n g e l i c o o n D V D n o w ! s e e d e t a i l s o n w w w . a n a n g e l i c o . c o m


1 3 сакавіка 2 3 : 0 0 6 : 0 0 V a d i m K . b i r t h d a y p a r t y D j Л ёш а Конанаў, D j С еня, D j S i m o n e 1 4 сакавіка D i s k o t e q s u n d a y s D J s : B u s t e r s , M a y d a y , G r e y E n t e r 3 0 0 0 1 6 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 D e e p e r & D e e p e r D j S i m o n e , D j D e n i s , D j S h i s h k i n E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l 1 7 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 S t a r s o n 4 5 D j S i m o n e , D j N i k o l a s K r o t , D j G u s s t a v v o , D j C h e c k E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l 1 8 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 J O I N t h e F U N K h i p h o p / R ` n ` B / F u n k / S o u l D J G a a m e r / D J S h t i r k a / D J P r o m o o n e E n t e r : 3 0 0 0 1 9 сакавіка 2 3 : 0 0 6 : 0 0 A l c o f r i d a y s p a r t y D j B e r g a m o & D j S i m o n e E n t e r : b o y s 7 0 0 0 b a b i e s f r e e 2 0 сакавіка 2 3 : 0 0 6 : 0 0 D j Я ры к & D j S i m o n e E n t e r : 1 4 0 0 0 2 1 сакавіка d i s k o t e q s u n d a y s D J s : B u s t e r s , M a y d a y , G r e y прэзэнтацы я ды ска d j m a y d a y : d i s k o t e q i s m y f r i e n d . a f t e r p a r t y . E n t e r : 3 0 0 0 2 3 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 D e e p e r & D e e p e r D j S i m o n e , D j D e n i s , D j S h i s h k i n E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l 2 4 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 S t a r s o n 4 5 D j L a n k , D j L o s e v , D j G u s s t a v v o , D j C h e c k E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l 2 5 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 J O I N t h e F U N K h i p h o p / R ` n ` B / F u n k / S o u l D J G a a m e r / N i g h t n i n j a s : K a r p & D ` M O N E n t e r : 3 0 0 0 2 6 сакавіка 2 3 : 0 0 6 : 0 0 A l c o f r i d a y s p a r t y D j T o p & D j S i m o n e E n t e r : b o y s 7 0 0 0 b a b i e s f r e e 2 7 сакавіка 2 3 : 0 0 6 : 0 0 D j F i s h ( М асква, Расея) & D j С еня E n t e r : 1 4 0 0 0 2 8 сакавіка D i s k o t e q s u n d a y s D J s : B u s t e r s , M a y d a y , G r e y E n t e r : 3 0 0 0 3 0 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 D e e p e r & D e e p e r D j S i m o n e , D j D e n i s , D j S h i s h k i n E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l

× ê à ë à â à , 1 2 , Ì Å Í Ñ Ê

3 1 сакавіка 2 0 : 0 0 2 : 0 0 S t a r s o n 4 5 D j S i m o n e , D j N i k o l a s K r o t , D j G u s s t a v v o , D j C h e c k E n t e r : 5 0 0 0 + f a c e c o n t r o l


C D / 0 3 0

ГЛ ЕД ЗЯ ЧЫ П А А К ТЫ Ў Н А С ЬЦ ІБЕЛ А РУ С К ІХ G S M А П Э РА ТА РА Ў , Н А С Я Ш ЧЭ Н Я ХУ ТК А П А К ІН У Ц Ь У С П А К О І. ТУ ЗА Н ІН А В А К О Л ТРЭ Ц Я ГА А П Э РА ТА РА , “О П ТЫ М А ” ІН О В Ы РЭ С У РС 3 3 3 . БА Й У В ЕС Ь ЧА С Н А ГА Д В А Ю Ц Ь ТВ О Й С А Ц Ы Я Л ЬН Ы С ТА ТУ С : U V A Z H A E M Y I A B O N E N T . А Н А Л ІЗУ Ю ЧЫ А С А БЛ ІВ А С ЬЦ ІС У С ЕД ЗК ІХ М А БІЛ ЬН Ы Х РЫ Н К А Ў , А РЦ ЁМ РА М А Н О В ІЧ С П РА БУ Е Д А В ЕД А Ц Ц А , Н А Ш ТО М Ы БУД ЗЕМ РА С К А Ш Э Л ЬВ А Ц Ц А Ў БЛ ІЖ Э Й Ш Ы ЧА С .

“Н О В А Я П РА П А Н О В А А Д M T С ! Ц Я П ЕР Я Ш ЧЭ ТА Н ЬН ЕЙ !” ЗГРА БН А Я Д ЗЯ Ў ЧЫ Н А Н А С ТО Й Л ІВ А Ў П ІХВ А Л А М Н Е Ў РУ К ІЖ О Ў ТЫ БУ К Л ЕЦ ІК . ХА А ТЫ ЧН А С П РА БУ Ю ЧЫ П А Ж А РТА В А Ц Ь У А Д К А З, Я Л ІТА РА Л ЬН А С ЬП ІН А Й А Д ЧУ Ў , Я К А Д П РЫ П Ы Н К У АД' Я Ж Д Ж А Е М О Й ТРА Л ІК . Н А С ТРО Й У П А Ў Д А А Д ЗН А К І“П А К РЫ ЎД ЗІЛ ІМ Ы Ш К У ”…

А рцём РА М А Н О В ІЧ

НЕ БЫ Л О ПРАБЛ ЕМ . . .


П О Л ЬШ ЧА : РУ К А БЭ РЛ ІН У

БА Л ТЫ Я : Д А А П О Ш Н Я ГА

У К РА ІН А : U N D E R C O N T R O L

С ам ае цікавае ў П ольш чы У краінах Балты іапэратары Асноўны я грош ы апэратараў ідуць раскладкіз s m s паслугам і. Тут існую ць рэальна рэж уцца за кож нага тут на паш ы рэньне сеткі. У краіне пяць апэратары двайнікі, якія займ аю цца абанэнта. Хатніапарат там дзею чы х правайдэраў, але рэальны вы клю чна адпраўкай іпры ём ам s m s . абы ходзіцца не таньней за м абілу. пры бы так атры м ліваю ць толькідва Ты м ож аш бы ць адначасова У Л атвіісканды навы , вы купіўш ы 5 0 % U M C іK y i v s t a r . П ерш ы старэйш ы падклю чаны да звы чайнага іда s m s акцы яў L a t t e l e k o m , праклаліпа ўсёй ям у 1 0 год. Д ругіхутчэй разьвіваецца, апэратара, іпры гэты м на тваім краіне оптавалакно. С увязь бо на ім грэе рукі“сям ' я”: K y i v s t a r тэлеф оне вы сьвечваю цца лягаты пы вы датная, інтэрнэт лётае са сьвістам . належ ы ць дачцы Кучм ы . П аколькі абодвух кам паніяў: напры клад, Але кары стацца такім тэлеф онам ры нак падзелены і“ўсё схоплена”, E r a / P o i n t G r o u p . Кам паніідругога пляну вы гадна толькідля вы кліку “Хуткай”. апэратары не асабліва песьцяць сваіх зарабляю ць неблагія бабкіты м , ш то Н а астатнія вы падкіёсьць м абільны . кліентаў. Кіеўская сяброўка па гандлю ю ць праз s m s м элёды ям і, Там у кліент ідзе касякам і, а апэратары “асьцы ” з захапленьнем расказвае, іконкам іігулькам ідля м абілак, а як м огуць цягнуць да сябе. Тары ф ам іі ш то зь нядаўняга часу K y i v s t a r таксам а часопісам і, газэтам іі наваротам іяны пахваліцца ня м огуць, “пры м ае нават на некаторы х станцы ях разнастайны м ігадж этам і. але бяруць рэклям ай: “N o k i a 3 3 1 0 + м этро ( пад зям лёй!) . Н екалькім есяцаў С пэцы яльны соф т апрацоўвае сотні падклю чэньне T e l e 2 = усяго 1 лат!” там у ш ораху навёў расейскі“Д ж ы нс”. ты сяч пасланьняў за хвіліну, там у s m s В айна за абанэнтаў даходзіць да таго, Ён пачаў працаваць на пакры цьці у П ольш чы добрая плятф орм а для ш то латвійская T e l e 2 кідае s m s U M С іперш ы ўвёў. . . бясплатны я адвэртайзы нгакцы яў. П раз кож ны я паведам леньніабанэнтам L M T з ўваходзячы я званкі. Каліза ты дзень 1 0 хвілін на якім небудзь R M F F M прапановам ісваіх новы х тары ф ны х да яго падклю чы лася 2 0 0 0 0 чалавек, м ож на пачуць рэклям ку: скінь s m s і плянаў. С права даходзi ць да суду. астатнія таксам а адм яніліплату. вы йграй м абілу N o k i a альбо А той ж а L M T праз суд вы ступае Аднак ходзяць чуткі, ш то гэтая ш ам пунь W e l l a . супраць прадастаўленьня ліцэнзіі м аза не назаўсёды . кам панііR a d i o k o m s на паслугіў Гэткая ф іча спачатку зьявілася ў стандарце сd m a 4 5 0 . Сd m a , м аўляў, Ш татах, поты м у Н ям еччы не. будзе значна таньнейш ы за G S M . А паколькіпалова капіталу польскіх У іх гэта завецца лябіяваньнем . апэратараў належ ы ць нем цам і ам эры канцам , то суседзіня вельм і адстаю ць. У нас неш та падобнае, хоць іне з такім разм ахам , пачаў прапаноўваць V e l c o m на 3 3 3 . b y . Хаця пакуль ім відавочна не хапае тэхнічны х м агчы м асьцяў: калінекам у падабаецца праз кож ны я 5 хв. чуць на сваёй м абіле “R o c k B o t t o m ”E M I N E M ' a бязь перш ы х дзьвю х нотаў, то гэтая радасьць будзе каш таваць усяго 1 3 0 0 рублёў. Д арэчы , у Н ям еччы не зьявілася s m s паслуга зь м ясцовы м каляры там : яна дазваляе вы значы ць, да якога апэратара адносi цца той ціінш ы нум ар. С права ў ты м , ш то нядаўна вы йш аў закон, якідазваляе м яняць апэратара бязь зьм ены нум ару. Там у цяпер перш ы я лічбы ніпра ш то не гавораць, а кош ты на разм овы ў “сваіх” і“чуж ы х” вельм і адрозьніваю цца. П роста хацелі як лепей. . .

C D / 0 3 1


РА С ЕЯ : К А Л ІХО Ч А Ш Ж Ы Ц Ь У Ш Ч А С ЬЦ І. . . Апэратараў тут процьм а. Але пры гэты м карціна вельм іпадобная да ўкраінскай: ж орсткай канкурэнцы іня бачна. Так, “М эгаф он” у П іцеры толькі 1 га сьнеж ня 2 0 0 3 году адклю чы ў плату за ўваходзячы я званкі. Хаця зарабляць хочацца ўсім . Там у, напры клад, P a r a b аi t прапануе “ТЕЛ ЕГУ” галасавы s m s . Такі м эсэдж м ож на кінуць нават на гарадзкітэлеф он: пры дум ляеш тэкст альбо бярэш уж о гатовы , вы біраеш голас ( м ож на вы кары стоўваць свой) іставіш час адпраўкі. РасейскіМ ТС ад наш ага ў пляне паслугаў пакуль пайш оў далекавата, але паколькі кантора адна ітая ж , то ненадоўга. Д аволіраспаўсю дж аная зьява суды абанэнтаў з апэратарам іза нерэальны рахунак. Калінейкі экспэрт парты іС П С атры м аў ад “Білайна” рахунак на 2 0 0 0 0 R U R , гэта бы ў адзін з сам ы х гучны х працэсаў. А так кам панія м ае 5 , 5 м ільёнаў абанэнтаў. . .

К раіна ( апэратар)

Ч ЭХІЯ : К ІН О П А ТЭ Л ЕФ О Н Е Хочаш наваротаў едзь у Ч эхію . С ам ае сьціплае, ш то прапануе чэскі E u r a t e l гэта b r o a d a c a s t . З ірнуўш ы на свой тэлеф он, ты заўсёды м ож аш даведацца, дзе знаходзіш ся: раён, вуліца, станцы я м этро. З ьверху чэхі навеш ваю ць кучу кары снай інф арм ацы і. З айш оўш ы ў гіпэрм аркет, ты м ож аш атры м аць s m s наступнага зьм есту: “С ам ы танны S t a r o p r a m e n толькіў нас!” Уся чэская сы стэм а разьлічаная на зручнасьць. Н апры клад, адклю чы ўш ы апарат, ты м ож аш пасьля атры м аць інф арм ацы ю аб прапуш чаны х тэлеф анаваньнях. Іўвогуле, E u r a t e l са сваім хуткасны м G P R S адкры ў нават відэасэрвіс: м ож на глядзець навіны , спорт, надвор' е, анонсы ф ільм аў іг. д. Адзінае: тэлеф он м усіць бы ць з каляровы м ды сплэем і G P R S м адэм ам . Іхоць інш ы чэскі апэратар T M o b i l e м ае ням ецкіх уласьнікаў, але вы даваць такіх ф інтоў ітакой якасьцісувязіня м ож а. Там у перабівае абанэнтаў банальна танны м іпаслугам і.

s m s ( эўра)

МЫ : ТРЭ Ц ІЭ КС ТРЭ М А Л Я ш чэ ў лістападзе зьявіліся чуткіпра трэцяга апэратара. С апраўды , у перш ы м паўгодзьдзі М інсувязіабвяш чае тэндэр, але пры гэты м вы стаўляе ж орсткi я патрабаваньні: м ець сетку на 6 0 % тэры торы ікраіны . Гэты м пакуль м ож а ганары цца хіба ш то “Белсел”. Там у новам у ітрэцям у давядзецца вы класьцібабкіспачатку на ліцэнзію , а поты м яш чэ на разгортваньне сеткі. Іўж о пасьля пачы наць адбіваць кліентаў у перш ы х двух. Але калі экстрэм ал усё ж знойдзецца, мы ўбачы м , а дакладней, пачуем яго ў верасьнігэтага году.

Званкіда “сваіх” ( эўра)

Званкіда “чуж ы х” ( эўра)

Беларусь ( М ТС / V e l c o m )

0 , 0 4

0 , 1 / 0 , 2

0 , 7 / 0 , 1 1

Расея ( М ТС / М эгаф он/ С анэт)

0 , 1 / 0 , 9 / 0 , 6

0 , 2 / 0 , 3 / 0 , 3

0 , 8 / 0 , 1 / 0 , 1

П ольш ча ( S i m p l u s / E r a )

0 , 1 / 0 , 1

0 , 1 7 / 0 , 1 9

0 , 2 / 0 , 2 1

Герм анія ( T M o b i l e / V o d a f o n e )

0 , 1 0 , 2 / 0 , 2

0 , 2 9 / 0 , 1 9

0 , 3 9 0 , 7 9 / 0 , 3 9 0 , 6 5

Украіна ( K y i v s t a r / U M C )

0 , 5 / 0 , 7

0 , 1 1 / 0 , 1

0 , 2 / 0 , 1 8

ЗШ А ( A t & T W i r e l e s s )

0 , 1 5

0 , 2 9

0 , 6

C D / 0 3 2


з новай прагр ам ай!!! Я Н Ы П А К А РЫ Л ІЎС ХО Д ІЗА ХА Д . А ТЫ Л А Ж А Н У Ў С Я I Н Е П РЫ Й Ш О Ў I квіткіж каш тавалi толькi 4 1 2 эўра!. .


C D / 0 3 4

як я бы ў спайдэрм энам

А рцём РА М А Н О В ІЧ

НЯГО РНЫ АЛ ЬПІНІЗМ . . . В ІС ЕЦ Ь Н А С ЬЦ Я Н Е БЫ Л О Н А В А Т П РЫ К О Л ЬН А . АД НАК, Я К В Ы С ЬВ ЕТЛ ІЛ А С Я , ТУ Т ТРЭ БА Я Ш ЧЭ І В А РУ Ш Ы Ц Ь М А ЗГА М І, П РЫ ЧЫ М Д У М А Ц Ь Н А Н ЕК А Л ЬК ІК РО К А Ў Н А П ЕРА Д . Н ЕА Д Н О Й ЧЫ Д А В О Д ЗІЛ А С Я В Я РТА Ц Ц А ІП А Ў ЗЬЦ ІІН Ш Ы М Ш Л Я ХА М . ЧА С У Н А РО ЗД У М Ы Ў С Ё М ЕН Ш АД Н А П РУ Ж А Н ЬН Я РУ К ІІН О ГІП А ЧЫ Н А Ю Ц Ь П А ЗД РА Д Н ІЦ К У ТРЫ М Ц ЕЦ Ь…


П аводле ф ранцускага часопіса “L ' A e r e o ”, з1 9 1 0 году ў гарах сур' ёзна пакалечы лася каля 6 5 0 0 0 0 альпіністаў. З ьвесткіпра загінуўш ы х таксам а ёсьць, але, відавочна, дакладнасьцю яны не граш аць. Ты м ня м енш нават ня з гэтай пры чы ны ў 1 9 4 7 годзе скалы пачалібудаваць пад дахам і. П ерш апачаткова так ры хтавалі інструктараў. Іхоць інструктары нам патрэбны я, як сабаку пятая нага сапраўдны х гор ням а ў рады ю се 1 0 0 0 км , але папоўзаць па ш тучны х скалах у М енску м ож на без асаблівы х праблем аў. Д зе? З найш оў тэлеф он, набраў. Алё. . . . ? . . . ? ? ? Ёсьць такая ш тука. О К, пры яж дж айце, паглядзіце. Л ук' яновіча, 1 8 . В едаеце, як дабрацца? Разьбярэм ся. Д зякуй. Аўторак. Н а дабіты м трам ваіеду ў З ялёны Л уг. Ад пры пы нку да патрэбнай вуліцы хвілін пяць. З найш оў 1 8 ы нум ар. П ерш ае пы таньне, якое ўзьнікла ў галаве: “Тут? ” Буды нак падобны да ш колы . П ады м аю ся на другіпаверх. С партовая заля, у якой дзьве з чаты рох сьценаў займ аю ць велічэзны я дош кіад зям ліда столі, а на іх вы пінаю цца ўсялякія зачэпкі. П ам еры , канечне, так сабе на гігантам анію не хварэю ць. П ады ходж у да перш ага сустрэчнага: звы чайны м уж ы к, нечы м падобны да трэнэра. П авітаўш ы ся іпараспы таўш ы ся, ён пачы нае распрагацца:

Гэта стром кая траса, іна ёй уж о боўтаецца нейкікент: ня м ож а нічога зрабіць, проста пры ліп да сьцяны іўсё. А вось гэтая сам аясам ая… Бачы ш , якія наверсе схілы ? Каліўвогуле гэта м ож на назваць схілам і. Там літаральна даводзіцца паўзьціпа столі. П ерасоўвацца, відаць, даводзіцца на руках. А паказаць ш тонебудзь м ож аш ? Н у, на сам ай складанай? У пры нцы пе, м агу. Д зядзька ніякі, дарэчы , ня трэнэр, а звы чайны ам атар Антон бярэ м яккібатут, ставіць да сьцяны , каб падаць бы ло ня так балю ча. Ч апляе да сябе трос, якізьвісае са столі, іпачы нае, нібы яш чар, караскацца ўверх. Л ез м арудна, у некаторы х м есцах расьцягваўся ледзь не на ш пагат. Урэш це дабраўся да м есца, дзе пачы наецца сур' ёзны схіл. А вось далей у м яне яш чэ не атры м лівалася. М ож а зараз. . . Ён паспрабаваў пераставіць нагу ідаволіхутка апы нуўся на зям лі. В ось [ b e e p ] зноў, на ты м сам ы м м есцы .

недзе да сярэдзіны , рукіўж о зусім здранцьвелі. В ы раш ы ў вяртацца. А дакладней, падаць. А як наконт спаборніцтваў? П ам ойм у, ёсьць тры віды . П ерш ы на хуткасьць. П оты м трасы на цяж касьць: хто вы ш эй залезе. Н у ідвубой папарна, хто хутчэй івы ш эй. Акрам я гэтай заліяш чэ дзенебудзь м ож на займ ацца? З аляў больш ням а, гэта адзіная. П раўда, некаторы я ў нарм альнае надвор' е поўзаю ць па стары м м лы не, ш то ў Л ош ы цкім парку. Там , дарэчы , у ж ніўніпраходзіліспаборніцтвы . П а ш чы расьці, я спачатку дум аў, ш то ў вас тут нейкіклю б. Квіткітам , трэнэры . . . Н у, м ож а іня клю б, але аф іцы йна кож ны аўторак і чацьвер м ож аш пры ходзіць, заплаціць. . . ня пам ятаю . . . каля 2 0 0 0 ізь 1 9 : 0 0 да 2 2 : 0 0 поўзаць колькізахочаш . З інструктарам цібез. Хоць ібы ў аўторак, але народу асабліва не назіралася чалавек сем . Тут ж а нейкія ш кольнікіскакаліпад м удры м кіраўніцтвам настаўніка. Іколькітут вас такіх?

А я дум аў, гэта наш м ат прасьцей. З ьнізу ўсё вы глядае даволібяскры ўдна.

Рэгулярна пры ходзіць чалавек 2 5 3 0 . Я ўсіх ня ведаю . Н екаторы я сам іпа сабе поўзаю ць, некаторы я П аспрабаваць не ж адаеш ? кучкую цца.

Ммм. . . м ож на.

Апрануты я бы ў не асабліва па тэм е, давялося стрэльнуць спэцы яльны я боты : яны ш чы льна аблягаю ць нагу іам аль без падэш вы . Адразу вы браў З начы цца, тут тры трасы . сярэдню ю трасу. С пачатку ўсё П ерш ая справа сам ая лёгкая. . . проста, паўзеш іня пары ш ся, але поты м нападае нейкая апаты я, “Н у іў чы м пры кол? пачы наеш блы тацца: то нагу не В эрты кальная сьцяна з туды паставіў, то ня ў той бок зачэпкам і, ніякіх наваротаў”, палез. Н а сьцяне, аказваецца, дум аю я. трэба яш чэ ідум аць, пры чы м на некалькікрокаў наперад. Ды і В ось гэтая, сярэдняя, вісець на гэты х зачэпках доўга не больш складаная, ёсьць атры м аецца. . . Калідабраўся небясьпечны я м есцы . . .

C D / 0 3 5

В ось ш то яш чэ хацеў спы таць. Н а сапраўдны я скалы вы яж дж аеце? П ам ойм у, бліж эй за ўсё Кры м ? Я не, але хочацца. М ож а, сёлета атры м аецца. З наём ы я катаю цца, хаця ня тое каб часта. Л етась вы біраліся ў Кры м . Каж уць, бы ло крута. Н у, крута ды к крута. Н аўрад ція некаліпалезу ў сапраўдны я горы , але ў пры нцы пе патрэніравацца м ож на. М агчы м а, запіш уць пасьля ў ганаровы я спайдэрм эны Беларусі.


Õóòêà êðàñàâiê i Äçåíü íàðîäçiíࢠCD / "Ñòóäýíöêàé Äóìêi" Öi ïàäðûõòàâàëiñÿ âû äà ñüâÿòà - âîñü ó ÷ûì ïûòàíüíå. Êàëi íå - ÐÛÕÒÓÉÖÅÑß Ó ÁÌÀgroup - ñïýöïðàïàíîâû íà ïàäàðóíêi. Âûðàæöå ãýòû êóïîí – ³ àòðûìàéöå ìàã÷ûìàñüöü íàáûöü áåëàðóñê³ÿ CD ïà ýêñêëþç³¢íûõ êîøòàõ (4000 ÁÐÁ)

Íàáóäçüöå 3 CD - ³ àòðûìàåöå ó ïàäàðóíàê êàñýòó! Íàáóäçüöå 5 äûñêࢠ- ³ àòðûìàåöå ¢ ïàäàðóíàê ÿø÷ý àäç³í!!! Êàíòàêòû: 6490888, 7662425. 220085 Ìåíñê, à/ñ 5, witals@tut.by www.BMA.home.by

C D / 0 3 6


C D / 0 3 7

Д обры дзень, гэта вас турбую ць з Газэты .

* * *

Я пачаў чы таць. Адразу м яне ахапіла пачуцьцё ням ога страху.

Ч ы тайце, каліў вас м оцны я нэрвы , сказала В арвара, заплакала ізабіла лю льку ты тунём .

Ц ітрэба казаць, ш аноўны чы тач, ш то на наступны дзень Уладзім ер П атры кееў бы ў знойдзены ў каналізацы йны м лю ку без галавы із “З аконам аб друку” ў зубах?

“. . . Н авош та гэты я стры ж кіўсе, ты м больш у такіх м есцах? Калікаханьня ням а, то істры ж кі не дапам огуць. А яна ўбіла сабе ў галаву хачу і ўсё, ну ты повая баба. С ам а з раёну аднекуль, П ТВ скончы ла. Хату зды м ае на Трактарны м . Н едзе працуе зь дзевяціда ш асьці. М яне ў В ось такая непрадказальная сёньня клю бе на вечары нцы зьняла. П ады ходзіць, як ж урналісцкая доля. Уладзім ер П атры кееў цяпер пам ятаю , у нечы м такім зялёны м , м айстар ж урналісцкага расьсьледаваньня. Усё аблягаю чы м . Каж а: “Ты м не падабаеш ся”. Н у, я ж ы цьцё ён служ ы ў ідэалам дабра, гарм онііі П адабаю ся, каж у, тады давай разам пры гаж осьці, на кары сьць свайм у народу. П разь ш то? С ёньня гэта проста. Н я тое ш то ў бацькоў яго ш колу прайш ло багата м алады х ж урналістаў,ж ы ць. бы ло: кавярня, м арозіва, Алім піяда. . . ім ёны якіх так ізастануцца невядом ы м і.

Н у ды к я ж так ідум аў. Д зякуй!

Н е, ня м ож а такога бы ць.

Д а нас зьвярнулася чы тачка. Каж а, ш то ў ваш ы м салёне згвалціліяе дачку.

Так, так. . .

В арвара дастала аднекуль таню ткісш ы так. Н а ім каляровы м ілітарам ібы ло напісана наступнае: “Д асье. С алён “У Бабра”.

Так. Але я праводж у асабістае расьсьледаваньне. У м аім распарадж эньні аказаўся цікавы дзёньнік.

Атры м ліваецца, б* дота. Гэта яна ў бацьку пайш ла, м ітраф анаўская парода. . .

П а наш ы х зьвестках, зьніклая зьвярнулася ў салён “М этаф ізы ка цела”. Ж урналіст наш ай рэдакцы іЎладзім ер П атры кееў патэлеф анаваў у салён. П ры водзім тэлеф анаграм у:

зьвесткіяны абнародую ць праз два м есяцы , а дагэтуль просяць ім не пераш кадж аць.

Д ы к ш то, атры м ліваецца, б* дота бы ла ваш ая дачка?

Я заходж у ў кабінэт В арвары . У яе В арвара нэрвова ўглядаецца ў Ц ікавасьць вы клікаліперш за ўсё абставіны ,накурана. м анітор. пры якіх зьнікла дачка наш ай чы тачкі( якой за цікавы ліст м ы абавязкова ўручы м м атаролер і П рабачце, м не параіў зьвярнуцца да вас бясплатную гадавую падпіску) . З ьнікла яна якраз Галоўны . Я наконт татусалёнаў. тады , калітрапіла ў салён, каб зрабіць сабе В арвара хапае м яне за руку ізакочвае інты м ную стры ж ку ў дзявочы м м есцы . вочы ў нірване. У якім такім дзявочы м м есцы ? не М не здаецца, ш то салёны зьвязаны я з зразум ела м ацізьніклай, калім ы хірургам ізабойцам іяны пастаўляю ць ім патэлеф анаваліёй у вёску. чалавечы я органы . Н у і, безум оўна, тут не А ў такім ! абы йш лося без чачэнскага сьледу. Н я ведаю , колькіз м уж ы ком праж ы ла. . . Але прэсцэнтар М УС каж а, ш то ўсе

м аладая цікавая ш вачка, зусім безабаронны ў вялікім горадзе? ”

Так здараецца часта: нам у Газэту А каліб ён адразу адрэагаваў на ліст сы гналізую ць па розны х вы падках. Бы вае й так, наш ай чы тачкі, м ож а, гэтага б іня здары лася? ням а чаго тут граху таіць, ш то ж урналіст пы таю ся я ў Галоўнага рэдактара Газэты . несвоечасова адгукаецца на сы гнал. М ож а, яно й так, але, несум ненна, мы м аем справу з групоўкай, адказвае гэты Так у м інулы м студзеніў наш ай Газэце бы ў спакойны , м удры м уж чы на. Адно безум оўна: надрукаваны ліст пад назвай “Ш алёны я норавы салён “М этаф ізы ка цела” м ае сувязь з сталіцы ”, у якім ж ы харка вёскіЗ а* упеньне кры м інальны м сьветам . Я б вам раіў зьвярнуцца Л агойскага раёну Я двіга Ш . распавядала пра тое, як яе дачка бясьсьледна зьнікла ў сталіцы . да рэдактара аддзелу дасьледаваньняў Д обры спэцы яліст, удалая В ось ш то пісала наш а паваж аная чы тачка: В арвары Тучы . гаспады ня. . . “Атры м ліваецца, ш то сёньня чалавек, а асабліва

В алік М УХІН , наш спэцы яльны карэспандэнт

НЕ М АГУ М АЎЧАЦ Ь

. ÄÇI . À Ë ÑÊ ÛÒÀÉ ÷ . ÏÐÀ ÊIÍÜ Û Â

НЕ М АГУ М АЎЧАЦ Ь

А М А РА Л ЬН А ! Н ЕЭ ТЫ ЧН А ! К Л Э БА !


Ачуняў у кабінэце з вы сокай белай стольлю , навокал плям ы кры ві.

Ітут раптам м не нехта трэснуў па галаве цяж кім прадм етам , я паваліўся, страціўш ы пры том насьць. Апош няе, ш то пачуў, бы ў кры к кабеты : “Бабёр! Хапай яе!” ігучны сьм ех гом асэксуаліста.

С пачатку ўсё іш ло добра: у клю бы хадзілі, Іш то? каву піліразам раніцай, півасік на цэнтры залівалі. В ы бі лі . М ы тут усё робі м , і тату, і стры ж кі. Але неш та пачало м яне раздраж няць. З аўваж ы ў, Н еш та м не тут не падабаецца, сказаў я і ш то яна паводзіць сябе неяк ненатуральна. глядж у на сваю . М аўляў, дзе твая ж аночая інтуіцы я? С аром елася, калія неш та ў яе пра раён пы таў. Я ж сам з раёну, а ніколіне саром еўся. Аднойчы каж у: Ш то ты сядзіш ? “А ціне паехаць нам на лета да тваіх бацькоў Ч ам у? адпачы ць? ” Д ы к яна цэлы ты дзень са м ной не Трэба пахадзіць, параўнаць, дзе лепей, разм аўляла. Я на хоча ў Турцы ю . С казала, ш то ў навош та рабіць гэта так хутка? ж ы цьцітрэба ім кнуцца да лепш ага. Тут кабета стала забіваць сабе нечы м ню хаўку. Н у а поты м яна з гэты м іцэнтравы м і М алады чалавек, навош та вам нэрвавацца, зьню халася. З тусоўш чы кам і. Я дом а адзін сядзеў, сказала яна неяк зусім пам ацяры нску. П ры йш лі чы таў экзы стэнцы ялістаў там розны х. А ў яе ўж о, ды к ісядзіце. Ты туню ? заўсёды бы ла прага да экспэры м энтаў. С пачатку пастры глася рады кальна ў салёне за м аё бабло, Я акуратна ўзяў зь яе ш урпатай далонікаліва і пратэзы паставіла на пярэднія зубы як кабы ла ўцягнуў у нос. стала м ая дзяўчы начка. Д алей болей: прабіла пуп Я кідобры ў вас ты тунь. іязы к. А м яне стала дзяўбці, каб я кальцо сабе Аргенты нскі. . . прасунуў у геніталіі. Я каж у, навош та, я ж ня бы к, м не ібез кальца добра. А яна: “Н ічога ты не разум ееш . Трэба адпавядаць сучасны м ры тм ам ”. Іпацягнула м яне ў салён гэны . Н азва яш чэ такая сьм еш ная бы ла, “У Бабра”. Там сядзела баба з тонкай ш ы яй. Белая як сьценка, іпідар нейкі вакол яе лётаў. З айш лі. Рады ё на ўсю м оц раве. Н ам бы інты м ную стры ж ку! закры чала м ая. Бяры це каталёг, адказала кабета.

А дзе ўсёткіАнж эла, м ая нарачоная грам адзянская ж онка? С ьвет у цем ры м айго ж ы цьця? Глы ток чы стай, бяз пры м есяў, вады пасярод пусты ні?

Іабое засьм яяліся.

Так, так. П раўда.

Н у ш то тут вы значаць, В алодзя? пачуў я аднекуль ззаду голас кабеты . Бабёр зробіць усё у найлепш ы м вы глядзе. П раўда, Бабёр?

Я хацеў бы вы значы ць. . .

А гэта, В алодзя, асабіста м ая запатэнтаваная м этода, ён ускінуў рукі, як бязглузды доктарпсы х з ам эры канскага ф ільм у ж ахаў.

М не здаецца, ш то працэдура інты м най стры ж кіне прадугледж вае хірургічнага ўм яш аньня, нэрвова засьм яяўся я.

Ён узяў скальпэль.

Н ічога дрэннага. Л ю дзі, В алодзя, павінны дапам агаць адзін аднам у.

Ш то вы зь ёй зрабілі?

Бабёр стаяў у зялёны м хірургічны м халаце і Н у, узялім ы , пачаліглядзець. А м не ня тое пасьм іхаўся. ш то стры ж ку увогуле нічога не хацелася. Гэта ўж о поты м я пачаў разум ець, ш то проста яе кахаў, Д зе Анж эла? там у ш то вельм іхацеў, каб яна бы ла побач. Тут, адказаў Бабёр. З вы чайная м уж чы нская слабасьць. Я захацеў ры пнуцца, але яны пры вязалім яне Глядж у, а підар гэты ўж о да м яне заляцаецца. да стала. М ы з вам іраней не сустракаліся?

Д ум аю , не.

Н у ш то, вы бралі? патаецца баба.

У вас такая цікавая ф орм а чэрапа. . . Я на гаворы ць аб тонкай душ эўнай арганізацы і.

Ам аль. . . А вы даўно працуеце? пы таю ся я. З таго сьнеж ня. У нас ш м ат кліентаў. Хто зайш оў да нас аднойчы , вяртаецца зноў, адказала кабета. Тут аднекуль зьявіўся анэстэзіёляг. В ялікі, валасаты , з рукам і. А гэта хто? напэўна, з таго м ом анту я пачаў нэрвавацца. З наём цеся. Гэта наш анэстэзіёляг Бабёр. А ш то анэстэзіяваць? Бы ваю ць складаны я вы падкі, адказала баба, напры клад, недзе ў чацьвер зьвярнуўся да нас кліент, захацеў вы біць тату на дванаццаціперстай кіш цы .


Гэта вельм ісм ачна, сказаў Э дгар, зды м аю чы зь м яне вяроўкі. Н у, пайш лі?

Н я ведаю . Я ня зь М енску.

П а суботах я буду гатаваць табе суш ы , сказаў Э дгар. Ты лю біш суш ы ?

П а рады ё перадаваліперадачу для пры хільнікаў творчасьці Альф рэда Ш нітке.

Н а яго накінулася кабета, але ён адш турхнуў яе ў крэсла і таксам а пры ш піліў гучны м , сапраўды м уж чы нскім стрэлам .

Бабёр некалькіім гненьняў стаяў. Н ож вы паў з рук, поты м паваліўся іён сам . У дзьвярах стаяў Э дгар з дубальтоўкай.

Ітут я пачуў стрэл.

Бабёр зацягнуў нейкірускірам анс. Я ўбачы ў, як у сьвятле лям пы бліснуў нож , іінсты нкты ўна заплю ш чы ў вочы . Ж ы цьцё праносілася перада м ною бясконцы м сьм ярдзю чы м цягніком .

Н ене, каліласка.

Ты ня супраць, калія буду сьпяваць?

Бабёр узяў вялікінож іпады йш оў да м яне.

А ш то хочаш . . .

Ён іх м ары нуе?

Д ы Э дгар наш , ты сам бачы ш . . . П аж артавала пры рода. Н у, ды к я ям у пасяброўску чэлесы аддаю .

БАБЁР Н ЕК АЛ ЬК ІІМ ГН ЕН ЬН ЯЎ С ТАЯЎ. НО Ж В Ы П АЎ З РУК , П О ТЫ М П АВ АЛ ІЎС Я ІЁН С АМ . У Д ЗЬВ ЯРАХ С ТАЯЎ Э Д ГАР З Д УБАЛ ЬТО ЎК АЙ .

ІТУ Т Я П АЧ УЎ С ТРЭ Л .

А ш то м ож на? спы таўся я.

М ож на, пабратэрску ўсьм іхнуўся Бабёр іпадм іргнуў м не.

Калім ож на, сарам ліва сказаў Э дгар іапусьціў вочы долу.

Табе як заўсёды ?

У дзьвярах зьявіўся підар.

Н у, справа ёсьць справа. Э дгар!

Э х, В алодзя! Каб добрую ж анчы ну сустрэў у свой час, бы ў бы ў м яне зараз такісы н, як ты ! Бабёр палез абды м ацца. П оты м заплакаў, але хутка суцеш ы ўся.

М ож аце паверы ць м не на слова, Бабёр!

П раверы м .

У м яне піўны алькагалізм .

Гэта так, адходы , асноўнае пячонка, лёгкія, сэрца. В едаеш , колькігэта каш туе? У! Бабёр павёў вуснам і. Толькі здаровую пячонку сёньня цяж ка знайсьці. Ты , дарэчы , п' еш ?

У ванначцы ляж ала галава Анж элы з расплю ш чаны м і вачы м а.

Бабёр зьнік за ф іранкай. Я пачуў ш ум . Ён вы каціў белую ванначку ірасш піліў рам ень у м яне на грудзях, каб я м ог пры ўзьняцца.


П айш лі. Я ўстаў. З дранцьвеліногі. Ч акай. У цябе ёсьць пакет? Я кіпакет? Э дгар залы паў вачы м а. Л ю бы .

Ф іялетавы .

У м яне ёсьць ф іялетавы з буціку, я там бялізну купляў, іёсьць ж оўты з супэрм аркету. Табе які?

Э дгар зьнік у глы бініпам яш каньня. Я сам азадаволена аглядаў трупы . Бабёр бы ў сьм яротна паранены ў галаву, а ж анчы на ў грудную клетку.

Д зякуй.

В ось, сказаў Э дгар іпадаў м не ф іялетавы пакет.

Н авош та яна табе?

Я пады йш оў да ванначкііўзяў галаву Анж элы .

Я м оўчкіпаклаў галаву ў пакет. З м учаны я, але задаволены я, м ы вы йш ліз салёну пад дож дж . Ц япер м ы з Э дгарам разам ж ы вем на Трактарны м . З галавы Анж элы я зрабіў чучала і тры м аю яго ў ш аф е. Я разм аўляю зь ім , калім не дрэнна, расказваю ўсе свае сакрэты . У цы рульніісалёны я цяпер не хадж у. Э дгар віртуозна стры ж э м яне дом а ва ўсіх м есцах, дзе ёсьць гэты я паскудны я, м ярзотны я інікчэм ны я валасы ”.

* * * Івы лічы це, ш то гэта праўда? спы таў я ў В арвары .

З кабінэту В арвары я вы йш аў задум енны .

Безум оўна: паглядзіце хаця б статы сты ку, колькілю дзей за апош нім есяц не вярнуліся з гэты х салёнаў. Я вам каж у, тут групоўка. . .

на правах рэклям нага тэксту

Н а наступны дзень у рэдакцы ібы ў ж алобны банкет, пры сьвечаны сьветлай пам яціВ арвары Тучы , якую знайш ліў той ж а вечар у кабінэце зь лю лькай, якая ты рчэла зь яе пекнага, як лясное возера, вока. Раніцай у аўторак пры йш ла інф арм ацы я, ш то адразу ва ўсіх салёнах адбы ліся тэракты . Н ейкічачэн бяздарна зам ятаў сьляды . Горад застаўся сам насам са сваім горам .

C D / 0 4 0


Валянціна: Элеганцкі пінжак проста агаломшвае багацьцем дэкаратыўных дэталяў! У адпаведнасьці з моднымі тэндэнцыямі даўжыня спадніцы крыху павялічаная, а малюнак тканіны перанясе вас у квітнеючы сад.

Анжэла: Казачна прыгожы, вельмі жаноцкі касьцюм са зьмяшаных тканін дакладна стане вашай любімай рэччу. Вельмі моднае колеравае спалучэньне ( на фотцы не відаць) створыць прыемны кантраст з аднатонным пінжаком клясычнага пакрою.

” Лінія “Рамантыка №1 . 1

C D / 0 4 1

Сьняжана: Кожная дзяўчына ў душы модніца і какетка. Зьлёгку прыталены пінжак са зьмяшанай тканіны не застаецца незаўважным ні на працы, ні ў коле вашых знаёмых!

Іра: Проста, легкадумна, эфэктна! Традыцыйны вугорскі стыль падкрэсьлены прычоскай, у якой значную ролю грае сьціплая заколка.

Сьвета: Вось гэта пінжак! Жаноцкі абрыс эфэктна падкрэсьлены вэртыкальнымі палоскамі зь цёмнага сынтэтычнага шоўку, а кідкі колер ( на фотцы не відаць) не пакіне абыякавым ніводнага мужчыну.

евая” з д а л о М “ я і н і Л . 2


3 . Лінія “Камфорт” Валянціна: У спалучэньні з парасонамкіем практычны пінжак будзе выглядаць вельмі гарманічна! Галя: Галоўнае адчуць сябе свабоднай, як, напрыклад, у гэтым лёгкім нязмушаным касьцюме. Іра: У гэтай мадэлі глыбокае дэкальтэ падкрэсьленае шоўкавымі лацканамі. Форма таліі пры жаданьні зь лёгкасьцю карэктуецца тонкім раменьчыкам.

4 . Лінія “Ўнівэрсаль”

Анжэла: Будзьце ўпэўненыя: паветраная стужка, якая абрамляе пінжак, не застанецца незаўважанай. Апроч таго, ружовы ( на фотцы не відаць) па праве лічыцца колерам №1 . Ад яго зыходзіць асаблівая жаночая прывабнасьць. Іра: Жаноцкасьць і элегантнасьць вось тое, што адрозьнівае гэтую мадэль. Не сумнявайцеся у такім выглядзе вы можаце пайсьці куды заўгодна!


С ТУД З Е Н Ь / Л Ю ТЫ 2 0 0 4

АД ПАЧЫ НАК

ФОТАБАНК " МЕНСКI Я ФЭЙСЫ" УПЭЎНЕНЫЯ, ШТО " НЕПАДОБНЫЯ ДА I НШЫХ" I МАЕЦЕ САПРАЎДЫ ЦI КАВАПРЫЦЯГАЛЬНУЮ ЗЬНЕШНАСЬЦЬ? МЫ ТАКСАМА Ў ВАС УПЭЎНЕНЫЯ. . . ДАСЫЛАЙЦЕ ЦI ПРЫНОСЬЦЕ СВАЕ ФОТКI I ФОТАЗДЫМКI СЯБРОЎ, ПАЛЮБОЎНI ЦАЎ/ КАЎ НАМ.

C D ШУКАЮЦЬ ТВАРЫ НОВЫХ ГЕРОЯЎ. ВАМ ТРЭБА БЫЦЬ ГАТОВЫМI ЯК МI НI МУМ БРАЦЬ УДЗЕЛ У ФОТАСЭСI ЯХ C D , А ЯК МАКСЫМУМ. . . ПАДРАБЯЗНАСЬЦІ

S T U D U M K A @ T U T . B Y

C D / 0 4 3


C D / 0 4 4


Ф Э Й С НУМ АРУ: Д АШ А ПУШ КІНА тэкст, ф ота: Н аташ а М УЗ А Л ЁВ А

К РУ Ж Э Л К ІП А ЧА Л А ЗЬБІРА Ц Ь У 1 5 . П РА З ГО Д БЫ Ў П ЕРШ Ы В Ы С ТУ П Н А В ЕЧА РЫ Н Ц Ы , ЯКУЮ А РГА Н ІЗА В А Ў Л ЁШ А КО Н Ь. Я Н А ГРА Л А Д Ж А Н ГЛ . ІГЭ ТА БЫ Л О Ж А ХЛ ІВ А . П РА З ТРЫ ГА Д Ы П А С ЬЛ Я С В А Й ГО ТА Я М Н ІЧА ГА ЗЬН ІК Н ЕН ЬН Я D J Д А Ш А П У Ш К ІН А ЗН О Ў С ТА В ІЦ Ь К Л Ю БЫ Н А В У Ш Ы ІЗА К РУ Ц ЁЛ К А М І, ІН А ТА Н Ц П О Л Е.

C D / 0 4 5

/ P r e t t y P a r t y /


Н еш та м ала ты падобная да рускага клясы ка. . . П уш кіна гэта не псэўданім . Калія пачы нала граць, не хацелася неш та вы дум ляць. З давалася, вось пайграю кры ш ачку, стану вядом ай, тады іпры дум аю псэўданім . Але поты м бы ло позна. М ой цяпераш ні прам оўтар Ж эня С обаль ( P r e t t y P a r t y ) пераканала, ш то м яне ведаю ць як П уш кіну, інеш та м яняць бессэнсоўна.

Хто такая D j Д аш а П уш кіна цяпер?

Я ўж о ня тая м аленькая дзяўчы нка, якая вы ходзіла за круцёлкі іўрубала гэткае h a r d s t e p / t e c s t e p м яса. Гэта нецікава. Ц япер я граю e l e c t r o c l a s h . М узы ка ўж о сам а па сабе вульгарная, яркая, эпатаж ная. Тут не абавязкова добра зводзіць цівалодаць ідэальнай тэхнікай. Галоўнае ім ідж . З араз, м не здаецца, кож ны м ой пры ход у клю б гэта скандал. Калія адчуваю , ш то лю дзіна танцполе аддаю ць м не Здаецца, у М енску цябе сваю энэргію іўспры м аю ць м аю , ведаю ць нават м енш , чы м за тады пачы наецца Ш О Ў. М агу парваць м еж ам іБеларусі. на сабе панчохі, ры каць, кры чаць, Так, тут я ніколіне бы ла абліваць усіх вадой. М не ўсё дарую ць рэзы дэнтам якоганебудзь клю бу. іпры м аю ць такой, якая я ёсьць. П рацавала з Касачом і В ельм ілю блю , напры клад, эпатаваць Кудраш овы м , грала ў клю бе м аскоўскую публіку: яны там вельм і “П ілёт”. . . Н а яго закры цьцім не патасны я, цы нічны я, апрануты я ў нават уручы ліўзнагароду чорнае, кож ны са сваёй “тайнай”. Ітут “Адкры цьцё году”. П оты м бы ў інш ы , зьяўляю ся я, уся такая ў яркаруж овай новы “П ілёт”, дзе я грала зь М іцем і сукенцы , з м алінавы м вэерам , у пер' і. . . П алёны м . Н аагул, празь м есяц Н а гэта клю ю ць, гэта прадаецца. пасьля дэбю ту я ўж о пачала Д зе цябе м ож на пачуць у гастраляваць: грала на Казанты пе, бліж эйш ы час? у М аскве з D j s Д энам іГрувам , у П іцеры зB o o m e r ' ам іT o o k i t ' ам . У М енску граю пакуль м ала. С пачатку нават бы ліканф лікты зь Бліж эйш ы я вечары нкi 6 сакавi ка ў м ясцовы м іды дж эям і: іх чапляла, “R e m i x ' 8 2 ”i 7 га ў “Белай В еж ы ”. Раз ш то яны , “стары чкі”, граю ць толькі на м есяц зьяўляю ся ў “Ц эпэліне” тут, а я, м алы ш ня, катаю ся ( М асква) на пару з S h u s h u альбо паўсю ль. . . зам ест яго. П ром агрупа Каня запраш ае ў Кіеў. Я ш чэ пару разоў Івось на чацьверты м годзе грала ў В ільніў клю бе “G e l i u s ”. сваёй кар' еры ты раптам зьнікаеш . . . Э кстравагантны я паводзіны Д аш ы П уш кінай пастаянна У адзін м ом ант я зразум ела, правакую ць чуткіпра яе ш то не хачу больш ніграць, ні “неф арм атны я” ўзаем аадносіны з хадзіць на вечары нкі, нінаагул абодвум а полам і. . . М ож аш гэта неяк бачы цца з тусоўш чы кам і. Там у ў пракам энтаваць? 2 0 0 0 м я проста прадала ўсе свае Я лю блю ім уж чы нскі, іж аночы круж элкіівы пала з гэтага ж ы цьця. пол. Але з м уж чы нам ісябрую ў перш ую Іш то пры м усіла цябе чаргу. З ь “дзявіцам і” больш складана. вярнуцца? Я па натуры лідэр, там у ўвесь час Усё закруцілася зноў з падачы узьнікае канкурэнцы я. Н ават м ногія таго ж Л ёш ы Каня. У ж ніўніён м уж чы ны не вы тры м ліваю ць патэлеф анаваў ісказаў: “П уш кіна, перш ы нства з боку ж анчы ны ісам і праз ты дзень ты павінна бы ць у сабой адсейваю цца. З атое ты я, хто Кіеве”. Я пры ехала, ады грала. . . і вы тры м лівае, застаю цца побач са панеслася. П роста даказала ўсім , м ной, ігэта сапраўды цікавы я лю дзі. ш то м агу рабіць вось так ітак. Хачу Хаця. . . Я м агу рабіць вы гляд, ш то усё кідаю , хачу зноў закупляю ся сябрую з усім і, а насам рэч падпускаю круж элкам ііўваходж у ў рэйты нг. да сябе толькіабраны х.

C D / 0 4 6


2 0 0 4 , лю ты , 1 4 . “X R a y ”. L o v e N i g h t F o r S t V a l e n t i n e ' s D a y

Ролю галоўнага пэрсанаж а вечары нкіў D j Д аш ы П уш кінай не аспрэчваў ніхто. Яе ам плю а нявесты ў сінім вясельны м строі каляры тна ўпісвалася ў атм асф эру чы рвоны х ш ары каўсэрцайкаў і ж орсткага электраклэш у. Ф ункцы і ж аніха ( вясельнага генэрала? ) узяў на сябе D j N o c h e . П эры яды чна сьцены клю бу асьвятлялісваёй пры сутнасьцю м енскія топпэрсоны , сярод якіх надзвы чайнай акты ўнасьцю вы лучалася Л ю ся Л уш чы к. Усё астатняе, за вы клю чэньнем пэры яды чны х і кароткачасовы х зьяўленьняў галоўнай p r o m o g i r l сталіцы J e n n i e S o b o l , адпавядала ўзроўню звы чайнай вечары нкіў “X R a y ”.

C D / 0 4 7


М ОДЫ

Рабаціньне ад празьм ерны х сонечны х ванаў, м окры я бабціны панчохіпасьля ш лёпаньня па талы м сьнезе, лёгкае О РЗ зза пацалункаў на скразьняках. В ясна толькізараз як тая казка. А ле ры хтуйцеся яна ўж о тут, іцуды пачы наю цца.

C I H I КАПТУРО К С Ы Н О П ТЫ К ІА БЯ Ц А Ю Ц Ь ХА Л О Д Н Ы С А К А В ІК , Ц ЁП Л ЕН ЬК ІК РА С А В ІК І С ЬП Я К О ТН Ы ТРА В ЕН Ь К А РА Ц ЕЙ , Н ІЧО ГА Н ЕЗВ Ы ЧА Й Н А ГА . ГА Л О Ў Н Ы А К С Э С У А Р В Я С Н Ы ТА К С А М А Ц Я Ж К А Н А ЗВ А Ц Ь Н ЕЗВ Ы ЧА Й Н Ы М . Н ІБЫ ТА ЗН А ЁМ Ы Д А БО Л Ю , ЁН В Я РТА Е ЧА С , К А Л ІЖ А Н ЧЫ Н У Ц ІД ЗЯ Ў ЧЫ Н У Н ЕЛ ЬГА БЫ Л О Ў Я В ІЦ Ь Н А Л Ю Д ЗЯ Х БЕЗ ГА Л А Ў Н О ГА Ў БО РУ .

М ІЛ ІТАРЫ Ён ня толькіне аддае свае пазы цы і, але акупуе новы я тэры торы і. В ясною м ы носім кепкіікапелю ш ы саф ары з клёпкам і, кіш энькам і, рам еньчы кам іі інш ы м ікалявайсковы м іпры чы ндалам і. Колеры натуральны я, асабліва добры я пясочны ды хакі. ГІП І В ідавочная рэінкарнацы я: пацы ф ісцкі настрой зам яш аны на буды зм е і ары ентальны х м аты вах. В язаны я каляровы я ш апачкіды вэльвэтавы я кепкі, упры гож аны я пацеркам і, аскепкам ілю стра іпэрлям утру, засьвецяцца на вуліцы і вы ставяць у нечаканы м сьвятле такіх знаём ы х дзяцей кветак. Э ТН ІК А Э ўрапейская м ода, вы чарпаўш ы ўласны я кры ніцы іперацы таваўш ы ўздоўж іўпоперак тэм ы карсэта ітурню ру, зьвяртаецца да культуры м алы х народаў і старадаўніх м аты ваў. У той ж а бок м усіць глядзець м енская м одніца. Каляры ты Каўказу, М анголіі, Карэі, аўтэнты чны я галаўны я ўборы , назвы якіх нават ня вы м авіш , івы лепш ы я. Д арэчы , Ёш ы Я м ам ота ( а на яго варта ары ентавацца) увогуле ствары ў усю сваю калекцы ю s u m m e r 2 0 0 4 пад уплы вам узбэцкай нацы янальнай вопраткі. НЭ П 1 9 2 0 х Э легантнасьць вяртаецца ў сам ы м сваім бурж уазны м ам плю а. П раз пэўны час у гардэробах м одніц зьявяцца касьцю м чы кіаля Ш анэль ды сукенкіз заніж анай таліяй. Капялю ш ы кіз м аленькім іпалям ітут ж а.

C D / 0 4 8


КО Т У БО ТАХ А бсалю тны h o t s h o t у м уж чы нскай м одзе боты вы ш ы нёю да калена. П адобны я да ж акейскіх або аф іцэрскіх ( рэспэкт м ілітары ) , лепш за ўсё лю бога адценьня кары чневага, з нубуку ціш чы льнай скуры , са ш нуроўкай ціна м аланцы . Такі абутак ня м ож а не пры цягнуць зацікаўленага позірку. П ад боты падбіраю цца даволі ш ы рокія ш таны нэўтральнага колеру, м ож на падобны я да галіф э з накладны м і кіш эням іальбо каляш ы нам і, перавязаны м і рам еньчы кам і.

C D / 0 4 9


C D / 0 5 0


Ш О П ІН Г У М ЕН С К У ГЭ ТА П РА Ф А Н А Ц Ы Я . Н ІЯ К А Й Ш О П ІН ГТЭ РА П ІЯ Й ІШ О П ІН ГН А РК А М А Н ІЯ Й ТУ Т ІН Я П А ХН Е. ТО Л ЬК І ІН В А Л ІД Н А С ЬЦ Ю . Н Я М А ГРО Ш А Й , В Ы БА РУ ІЯ К А С ЬЦ ІК О Ж Н А Я П А К У П К А Я К К А М П РА М ІС . ГЭ ТА ЗН А ЧЫ Ц Ь ЗА К У С А Н Ы Я ВУСНЫ , С А П С А В А Н Ы Н А С ТРО Й , Д О Ў ГА Е П РЫ В Ы К А Н ЬН Е Д А РЭ ЧЫ . М А Л А Д Ы Я М ЕН С К ІЯ ГА Д Ы ІГА Д А Ў К ІХО Д ЗЯ Ц Ь Н А Ш О П ІН Г, К А Б П А ЗА БА ЎЛ Я Ц Ц А , ЗРА БІЎ Ш Ы ГА Д А С ЬЦ Ь. ЧА М У ІЯ К ЧЫ ТА Й Ц Е К А ЗК ІЖ Ы Ц ЬЦ Я , ЗА П ІС А Н Ы Я С А С Л О В А Ў П А Д Ш Ы В А Н Ц А Ў Ю Л Я Й РАЎ К У Ц Ь.

С ьперціш тонебудзь м ож на, каб пазьдзекавацца з пры стойнага, як кантралёрка на вы хадзе з павільёну супэрм аркету, сябра. Адзін м ой знаём ы В асілёк пасьля кож нага сум еснага паходу ў крам у дэм анстраваў якінебудзь траф эй. “Ты паглядзіна гэтую ры бку! Тут ням а чаго есьці. Я к такое м ож на прадаваць? ” Інічога нельга зрабіць, калізаўваж аеш толькіна вуліцы ! Але зьдзекую цца з густам м енавіта ў крам е. С ябручка, няхай івы чварэнца, ахове не здасііназад пакласьціне пры м усіш .

ш опінг, панаш ам у

S H I T T I N G , КРАД ЗЕЖ Ы НГ ІРАД АС ЬЦ ІНГ

П АЦ ЕШ К А

Ты ры ць у крам ах для м енскіх падонкаў стала незлачы нна гэта забаўка. Ч асам абсурдная. Алёнка, кры ху м еней руж оваш чокая, чы м ся дзяўчо з аднайм еннай ш акалядкі, несупы нна ўзбагачае свой багаж ведаў. “Н апры клад, аднойчы я зм ахнула ў торбу цэлы стос кніг ж анчы нка некуды сы йш ла. А м не больш нічога іне заставалася. Але, па ш чы расьці, звы чайна абм яж оўваю ся аднойдзьвю м а зьбіраю бібліятэку”.

П РА К ІС Л АМ АЛ О Ч Н АЕ Кры ніца ж ы цьця еж а. Кры ніца еж ы унівэрсам “Курган” на праспэкце Л ю бім ава. Уладальнік пустога страўніка М аксім ка. П ерш наперш , М аксім ка вы сьвятляе “м ёртвы я кропкі” м есцы , якія не прасочваю цца відэакам эрам і. Н аступны м разам перад сам ы м паходам на ш опінг расш пільвае ш ы ры нку ( так, каб ш таны тры м аліся на срацы ) , ідзе ў “Курган” ітам накіроўваецца да паліцы з улю бёны м іглазураваны м ісы ркам і. Кладзе іх у кош ы к. П оты м кары стаецца адзначаны м раней м есцам , каб засунуць туды прадукт вы творчасьці берасьцейскага м алаказаводу. Ш то трэба перакладае, дзе трэба заш пільвае, інаперад, да вы хаду ў сьветлую негалодную будучы ню . М этад надзейны , бо м ае велізарны плю с. Я кіб ахоўнік нібы ў, спы тацца “ш то ў вас ТАМ ? ” наўрад ціадваж ы цца. Н а ўсяляківы падак М аксім ка загадзя пры дум аў адм азку: “Э рэкцы я”.

C D / 0 5 1

. . . Н айчасьцей прадавец носьбіт сусьветнай зьнясіленасьціізм арнеласьці. З вуж аны я зрэнкі, адсутнасьць рэакцы іна зьнеш нія раздраж няльнікі. Але ў М асі, сталай кліенткі“Д ы нам а” і“нязлобнай варавайкі”, сэрца заўсёды грукае як у перш ы раз. Д ы іціск, ш то тут хаваць, павы ш аецца, рукіпацею ць. Але адрэналін!!! “Бы ло лета. М ы зь Я няй пайш ліна ры нак. П ад пры кры цьцём натоўпу зды м алім аечкі. Я ня пры м ярала карсэт. П радавец з вачы м а кастры раванага сіям скага ката ўсё набіваўся дапам агчы . Д арэм на за ш ы рм у Я ня паклікала м яне. Але не для ш нураваньня запхнула ў сум ку сы м паты чны я ш орцікі. Н у, ія тагоўсяго”. Асаблівы глям ур крадзеж набы вае, калігрош ы ў М асібы ццам бы ёсьць: “Д ням іне бы ло ў чы м наведацца ў клю бец. А ў крам цы насупраць зьявілася нядрэнная калекцы я ціш отак. Узяла тузін пам ераць. Адна спадабалася. Апранула яе пад ш вэдар. В еш алку запхнула за лю стэрка. Распачала, так бы м овіць, падры хтоўку да летняга сэзону”.


АБ' ЁМ Ы : Ж Ы В Ы Я ІН ЕЖ Ы В Ы Я Адцягнуцца ад непры ем ны х дум ак м ож на, патрапіўш ы ў непры ем насьць. Н есур' ёзную , безум оўна. Але м аралізатарскую : правы чалавека іпрэзум пцы я невінаватасьцім усяць распаўсю дж вацца іна наведнікаў м енскіх “м інісупэрм аркетаў”. Я кім бы ты гаўном нібы ў. У ш опінг да стом этровак стэлаж оў з прадуктам і вы праўляецца велізарная торба, а зь ёй чалавек. П аж адана зь няголены м тварам ібегаю чы м і вочкам ітакі, як П ятро. Тэры торы я каса: М алады чалавек, адкры це, каліласка, сум ку. Н е адкры ю . Абш укваць м огуць толькіспэцы яльна ўпаўнаваж аны я лю дзі. М ы іх запросім . Каліласка. Н авокал зьбіраецца натоўп. Ксэраць злодзейскітвар у анф ас іў проф іль. Л ю дзіўпэўнены я: калі сум ку не адкры ваеш , значы ць, яна поўная халяўны х печаню ш ак. Н іком у ў галаву не пры ходзіць, ш то ні прадаўш чы цы , ніахоўнікіня м аю ць права разглядаць зьм есьціва іх клункаў. П ятро працягвае цярпець зьнявагі. Але ж за ідэю ! Д зеяньніпераносяцца паза гандлёвую залю . Д зею чы я асобы чакаю ць м іліцы ю ў спэцпам яш каньні. Д а іх далучаецца ды рэктарка крам ы . М іліцы я пры ехала. Будзем сум ку адкры ваць? Н ічога крам ольнага там , зразум ела, ням а. Д ы рэктарка: Ч ам у ж вы тады не адкры лі? А чам у вы палічы лі, ш то ў ёй неш та ёсьць? . . У вас даволівялікія грудзі. Д ы к ш то ж м не, трэба пы тацца “гэта сы лікон цівы носіце паралёнавы я ліф ікі”? ! Ц іабм ацваць вас на праф здатнасьць? !!

П ІРАЖ К ІЗ К АП УС ТАЙ Крам а пам яш каньне сьветлае і цёплае. Уваход вольны . Трэба толькі м ець багата часу іж аданьне атры м аць задавальненьне. Н ікуды не сьпяш ацца, вітацца ў м аленькіх ш кляны х крам ках і аглядаць кож ны закуток. Карацей, бы ць такой лю бай Л ю баю , якая веры ць у м агічную сілу слова. “Хадж у па “Л ю стэрку” заўсёды адна. Л ю блю пагутары ць з прадаўцам і. Н ацягваю ш таны ікаж у: “Ж ах! Я кая я карова!” А яны : “Д ы ш то вы ! С упэр! Я к на вас паш ы та!” П асьля таго як заш пільваю апош нігузік, м не тлум ачаць: “Тапы ры цца? Гэта так трэба. Траш чы ць на срацы , аж но сесьціня м ож аце? Гэта м адэль такая сядаць не абавязкова”. П РАЦ Э Д УРК А П асьля таго як у некаторы х крам ах ж анчы нам дазволіліпры м яраць ліф ікі, некаторы я м уж чы ны сталіім зайздросьціць. Н я толькітам у, ш то хлопцам цяж ка падабраць свой пам ер ліф она. Я ш чэ цяж эй знайсьціім свой пам ер м уж чы нскіх м айтак. С яргейка набы ў м айткііня ведаў: ціто сабе, ціто не. Каб гэта вы сьветліць, вы раш ы ў пры м ераць. Узяў нейкую ціш отку ў аддзеле верхняй ж аночай адзеж ы Ц УМ а ізайш оў у пры м ерачную . С утнасьць гісторы іня ў ты м , ш то для ж аночага навакольля загадкава бачы ць зпад не такой уж о доўгай ф іранкіў аддзеле вопраткідля верхняй паловы ж аночага тулава голы я С яргейкавы я лы ткі. У інш ы м : навош та вы ш укваць у крам е м есца для пры м еркі ўж о набы тай бялізны ? С яргейка каж а: “М не трэба бы ло тэрм інова даведацца. Каліш то адразу скінуць, то бок падары ць”. Я к бачы це, адказ яш чэ больш заблы твае. Кам у м ож на тэрм інова дары ць м ераны я ісам ом у не патрэбны я м айткі? Ш то рабіць, калініям у, ні інш ам у яны не пады йш лі? Ц ібудзе той таксам а іх кам унебудзь пахуткам у скідаць? Калітак, як хутка справіцца? Інарэш це: наколькіразраслося ўсё гэтае зм оўніцкае павуціньне?

C D / 0 5 2


T h e R o l l i n g S t o n e s сьпяваліпра зам учаную хатню ю гаспады ню , якая ўрэш це “ш укае спакою ў м аленькага м ам інага пам очніка” валію м а. Ц япер яе дзеткі, ш то некалідаставалі бедную ж анчы ну, кары стаю цца ім сам і.

C D / 0 5 3

гульніў пігулкі

“В алію м вы клікае пачуцьцё кам ф орту”, з гонарам расказваў у інтэрвію 9 5 гадовы дзядуля Л ео Ш тэрнбах, ф арм аколяг, чы й прэпарат з 1 9 6 9 да 1 9 8 2 году бы ў сам ы м папулярны м у З Ш А. 4 1 год там у харвацкі габрэй вы найш аў у ам эры канскай лябараторы і L a R o c h e новую клясу транквілізатараў бэнзады язэпіны ( вядом ы я нам ксанакс, зэнакс, эленію м , валію м ) . Гэты я пігулкіш часьця бы лібольш эф экты ўны м ііне такім іш кодны м і, як распаўсю дж аны я на той час барбітураты іапіяты , бо не паруш аліды ханьне іне м аглі спры яць сам агубствам . У1 9 7 8 годзе кам панія L a R o c h e прадала рэкордную колькасьць прэпарату 2 , 3 м ільярды таблетак. У эпоху інф ляцы і, вайны ў В іетнам е і гонкіўзбраеньняў яго глы таліўсе.

Ф А РМ А Ц Э Ў ТЫ Н Е С У П А К О Я Ц Ц А , П А К УЛ Ь Н Я ЗРО БЯ Ц Ь Н А С ІД Э А Л ЬН Ы М І. П РА Ц Э С У С Ё БО Л ЬШ Н А ГА Д В А Е А Л ІМ П ІЙ С К ІЯ ГУЛ ЬН І: ХТО РА ЗУ М Н ЕЙ Ш Ы А Л ЬБО Ў К А ГО Д А Ў Ж Э Й Ш Ы . . .

У Ам эры цы лю дзей, якія сядзяць на празаку, валію м е і г. д. , назы ваю ць h a p p y f o o l . Але хай завуць хоць гарш чкам і, а дзякую чы аn t i a n x i e t y a g e n t s тваё стаўленьне да праблем аў рэальна робіцца спакайнейш ы м .

К аця ЯГЕЛ А , Таня С А Л А ЕВ А

“Н аеўся з раніцы таблетак іхадж у спакойны як слон”, дзяліўся са м ной ураж аньням і ад ксанаксу сябар. А яш чэ 2 м есяцы там у ям у ставілі ды ягназ “нэрвовае зьнясіленьне”.

ХУТЧЭ Й . ВЫ Ш Э Й . М АЦ НЕЙ .

С П АК АЙ Н ЕЙ : пігулкі ш часьця


РА ЗУ М Н ЕЙ : наатропы Тэрм ін ад грэцкага “розум ” і “ім кненьне” бы ў пры няты ў 1 9 7 2 годзе, праз 2 гады пасьля зьяўленьня на сусьветны м ры нку бэльгійскага прэпарату пірацэтам ( наатрапіл) , якім еўся паляпш аць пам яць іздольнасьціда навучаньня. С ёньня распрацоўкай новы х наатропаў займ аецца каля 6 0 ф арм ацэўты чны х кам паніяў. У М енску таксам а ёсьць вы бар: наатрапіл ( 6 7 0 0 БРБ) , ф энібут, стугерон ( цi нары зы н) , ф эзам нават без рэцэпту. “Уж ы ваў наатрапіл недзе м есяц па дзьве капсулы тры разы на дзень. Я ш чэ не пасьпяваў падум аць, як атры м ліваў ад м озгу адказ”, дзеліцца хпіры енсам u r b a n s h e e p , удзельнік разм овы на w w w . l i v e j o u r n a l . c o m . Ты я, хто ўж ы ваў, пераконваю ць, ш то новы х адчуваньняў, каліпачы наеш пры м аць наатропы , не ўзьнікае. Толькіпраз пэўны час заўваж аеш зьм ены : пам яць пачы нае працаваць ярчэй, а звы чайны я дзеяньні кш талту пры няцьця раш эньняў або падлікаў у галаве вы конваеш ам аль ім гненна. Д а таго ж адзін з дадатковы х эф эктаў наатрапілу павы ш эньне сэксуальнай акты ўнасьці. S o u n d s g o o d . Н асам рэч “паскаральнікідум кі” варта пры м аць толькітады , калі сапраўды трэба бы ць на піку перад сэсіяй ціздачай адказнага праекту. Інакш м ож на адвы кнуць ад звы чайнага стану, іна ф оне сты м уляванага ён будзе ўспры м ацца як дэпрэсіўны іp o w e r l e s s . В ы творцы гарантую ць адсутнасьць ф ізы чнага пры вы каньня. Але Н адзя, студэнтка Э ГУ, каж а пра інш ы досьвед: “Ц іёсьць уплы ў на пам яць, калі “завязаў”? Ёсьць. Атупець не атупееш , а вось разбэш чаная пам яць стам ляецца хутчэй, чы м звы чайна. Трэба заф іксаваць, наколькіўсё бы ло кепска да пры ём у, каб пасьля зварот да норм ы не вы глядаў як дэградацы я”.

С Э КС УА Л ЬН ЕЙ : ф эрам оны Гэты я біялягічна акты ўны я рэчы вы вы дзяляю ць у вы глядзе лятучы х м алекулаў ам аль усе ж ы вёлы . Л ісы і сабакіпазначаю ць ім ісваю тэры торы ю , але асабліва патрэбны я ф эрам оны ў ш лю бны пэры яд, калідапам агаю ць сам цу ісам цы аднаго віду знайсьці адно аднаго нават на значнай адлегласьці. В учоны я, асабліва ты я, ш то працую ць на парф ум эраў, сьцьвярдж аю ць: у лю дзей ф эрам оны таксам а вы клікаю ць сэксуальнае ж аданьне. Трапляю чы да “ахвяры ” праз нос, яны ўплы ваю ць на наш ы я паводзіны праз м озаг інэрвовую сы стэм у. Ангельскіспрэй “Боды ўайз” з утры м аньнем м уж чы нскага ф эрам ону андрастэрону лёгка ўзяў ры нак З Ш А ў канцы сям ідзясяты х. П акупніку гарантавалася, ш то варта ям у папы рскацца з гэтага балёнчы ка, як ён адразу стане аб' ектам ж аданьня ж анчы н. У Англііправяліэкспэры м энт: распы рскалі“Боды ўайз” у тэлеф онны х будках іна асобны х крэслах пачакальні Бірм інгем скага ўнівэрсы тэту. Аказалася, ж анчы ны вы біралі м енавіта гэты я крэслы ібудкіі заставаліся ў іх даўж эй. Э валю цы я вінаватая ў ты м , ш то толькіпры кладна 1 0 % м уж чы н м аю ць у сваім поце андрастэрон, які робіць іх асабліва пры вабны м і. П ры чы м ф ізы чна м ацнейш ы я вы дзяляю ць больш каталізатараў ж аданьня. Я ны знаходзяцца на Я ГО Н АЙ скуры і валасах іпасы лаю ць ЁЙ м оцны сэксуальны заклік. Д арэчы , іж анчы ны м аю ць у вагінальны х вадкасьцях ф эрам он капулін. Такая вось вы разная невэрбальная кам унікацы я. “Тэоры я поту” б' е па вы творцах звы чайны х дэзадарантаў: якая ад іх кары сьць, толькізабіваю ць натуральны я ўзбудж альны я ф эрам оны ! Хаця хто яго ведае, на чы м насам рэч зам яш аны я ш м атабяцальны я “L u v o i l ”, “С упэрсродак для пры цягненьня м уж чы н”, “S e x u a l F r a g r a n c e O i l ”, “A n d r o s t e r o n e P h e r o m o n e C o n c e n t r a t e ”. . .

C D / 0 5 4

ЧА РН ЕЙ : сродкідля загару Н адта ўж о пры вабная пэрспэкты ва атры м аць пры гож ы роўны загар, ня см аж ачы ся гадзінам і ў саляры і, а проста праглы нуўш ы капсульку. Асабліва разум ны х нават зацікавіла, цім ож на стаць “каляровы м ”, калізьесьціне адну пігулку, а ж м еню . Такіэкспэры м энт паставіла на сабе адна ам эры канка. Н еўзабаве яна пам ерла ад аплясты чнай анэм іі( адзін зь відаў м алакроўя) . Тады “сонечны м і пігулкам і” сур' ёзна зацікавіліся дасьледчы кі. В ось ш то яны вы явілі: эф экт загару дасягаецца дзякую чы вы сокам у ўтры м аньню бэтакараціну і кантаксанты ну, якія канцэнтрую цца ў тканках арганізм у, у ты м ліку іў скуры , ф арбую чы іх у розны я адценьні ж оўтага. Аднак вы сокая канцэнтрацы я гэты х рэчы ваў вядзе да зьяўленьня плям аў на вокавы м дне, ш то м ож а вы клікаць нават сьлепату. П а гэтай пры чы не пігулкідля загару бы лі забаронены я ў больш асьцікраінаў. Д ы інавош та іх бы ло ствараць, калі для пры хільнікаў “небясьпечнай пры гаж осьці” даўно ўж о існуе надзвы чай эф экты ўны спосаб падзалаціць скуру. В арта толькі занесьціў арганізм вірус гепаты ту Б.

ХУ ТЧ Э Й : сты м улятары аргазм у С тварэньне сэкссты м улятараў гэта адна з сам ы х стары х галінаў ф арм акалёгіі. Я ш чэ ў часы напісаньня Кам асутры ( 1 ты с. гадоў да н. э. ) лю дзі вы кары стоўвалідля “гэтай справы ” розны я пры м очкі, пры ціркіды зёлкі. Ікаліапош нім словам тагачаснай м эды цы ны лічы ліся звараны я на м алацэ з цукрам геніталіібарана і казла, то сёньня набор сродкаў для сэксу настольківялікі, ш то м ож а задаволіць сам ага заўзятага ім патэнта. Ты м , кам у хочацца больш , чы м м ож ацца, прапаную ць м азі, крэм ы ігелі. І, канечне, пігулкі, якія гарантую ць аргазм нават нябож чы ку. П ры ўсёй разнастайнасьціф орм ы і якасьцігэты я сродкіўзьдзейнічаю ць на арганізм пры кладна аднолькава: сасударасш ы ральны я кам панэнты ,


якія ў іх утры м ліваю цца, павялічваю ць пры ток кры віда полавы х органаў. Адначасова яны ўзьдзейнічаю ць на гіпоф із, адказны за вы працоўку гарм онаў тэстастэрону ў м уж чы н і эстрагену ў ж анчы н. У вы ніку абвастраецца ж аданьне і пачуцьцёвасьць, павялічваецца працягласьць полавога акту ііх колькасьць за адзінку часу, якой звы чайна лічы цца ноч. Н екаторы я вы творцы нават абяцаю ць істотнае павелічэньне пам ераў чэлеса. Д актары , аднак, ня раяць злоўж ы ваць сты м улятарам іаргазм у, бо яны м огуць вы клікаць пры вы каньне. Але гэты я папярэдж аньнізастаю цца без увагі лю дзей, якім надакучы ў сэкс па алім пійскім пры нцы пе “галоўнае не перам ога, а ўдзел”. Каш тую ць сэкссты м улятары ня так іш м ат. Па расповедах аднаго сэксгіганта, які спрабаваў усё ад ш панскай м уш кіда В іягры , “якасны ам эры канскі пралянгатар ( ад рr o l o n g e працягваць) м ож на набы ць у інтэрнэткрам е за 1 5 у. а. , а крэм ы ўзбудж альнікінават яш чэ таньней, хоць яны іне такія эф экты ўны я”. А для пры хільнікаў тавараў айчы ннай вы творчасьціхутка ў аптэках зьявіцца паўнавартасны беларускіаналяг В іягры П атэнцы ягра, якая будзе каш таваць у паўтара разы таньней.

вы рош чваць ( !!!) яго больш як на 9 дзю йм аў ( пры кладна 2 7 см ) , бо тады ж анчы ны проста ня здолею ць яго “пры ручы ць” ( ? ? ? ) . Іўсё гэта дзякую чы ўнікальнай кам бінацы інатуральны х экстрактаў. С пэцы ялісты ж каж уць, ш то ўсе гэты я сродкініякага пры росту не даю ць. М аксы м ум паляпш аю ць эрэкты льную ф ункцы ю дзякую чы вы сокай канцэнтрацы іўзбудж альны х рэчы ваў.

З павелічэньнем ж аночы х грудзей справа яш чэ больш цікавая, бо бедны м ( хаця не такім уж о ібедны м сам ы танны курс каш туе каля 1 0 0 у. а. ) ж анчы нам абяцаю ць ня толькі+ 3 пам еры , але іліф ты нг скуры , і паляпш эньне сэксуальнага ж ы цьця. “П анацэйш чы кі” сьцьвярдж аю ць, ш то іх біялягічна акты ўны я ком плексы з тры наццацізёлак ня м аю ць проціпаказаньняў нават падчас цяж арнасьці. П а словах вы творцаў, яны ўтры м ліваю ць толькінатуральны я ф ітаэстрагоны , якія сты м улю ю ць вы працоўку эстрагену, адказнага за пам ер іф орм у грудзей, паляпш аю ць абм енны я працэсы , падтры м ліваю ць балянс гарм онаў ізабясьпечваю ць арганізм усім іпатрэбны м і м ікраэлем энтам ідля пабудовы грудны х тканак. Адна знаём ая купілася на такое ш часьце пад назвай N a t u r a l P u s h U p . Ц элы м есяц яна паядала пігулкіі рэгулярна м азала свае атры буты ж аноцкасьцінейкай сьм ярдзю чай БО Л ЬШ ІД АЎ Ж Э Й : p e n i s пастай. Але ня толькіне заўваж ы ла e n l a r g e m e n t & b i g t i t s ніякага эф экту, але яш чэ іўся “П ачаўш ы пры м аць пігулкіL o n g b o y , пакры лася чы рвоны м іплям ам і. я з пагардай пазіраю на ты х м уж чы н на пляж ы , у якіх пад плаўкам інічога не відаць”, распавядае адзін з наведнікаў сайту w w w . p e n i s r e v i e w . c o m . Тут ж а зьм яш чаецца ф ота, якое хоць і сьведчы ць пра яго вы датны я сэксуальны я здольнасьці, але дае сур' ёзны я падставы для сум неву ў яго псы хічны м здароўі. Але гэта яш чэ ня сам ы горш ы вары янт: м уж чы ны , не задаволены я пам ерам ісвайго пэніса, гатовы я паверы ць іў больш вар' яцкія ўтопіі. Ф ірм а V i m a x гарантуе, ш то ўж о празь м есяц вы кары станьня плясты ру P e n i s E n l a r g e m e n t P a t c h ( лепіцца на плячо) чэлес павялічы цца м інім ум на 3 см . Н е рэкам эндуецца, аднак,

C D / 0 5 5


“М Я Н Е В А Н ІТУ Е Ш ТО РА З, ЯК Я П' Ю ”, У1 9 7 4 Г. ГЭ ТА Е П РЫ ЗН А Н ЬН Е 1 4 ГА Д О В А Й Н А РВ Э Ж К ІУН ІЎ БА ЧЫ Л А БО Л ЬШ ЗА 7 0 % Ж Ы ХА РО Ў К РА ІН Ы . РЭ К Л Я М Н А Й К А М П А Н ІІА Д А ГЕН Ц Ы ІO G I L V Y & M A T H E R П О С ЬП ЕХ БЫ Ў ГА РА Н ТА В А Н Ы . Ш О К П РЫ М У С ІЎ Н А В А Т Ф Л ЕГМ А ТЫ ЧН Ы Х Н А Ш ЧА Д К А Ў ІБС Э Н А ЗЬВ Я РН У Ц Ь У В А ГУ Н А С В А ІХ Д ЗЕТА К , Я К ІЯ В Ы П ІВ А Л ІЎ С Я РЭ Д Н ІМ 1 5 5 П Л Я Ш А К А Л ЬК А ГО Л Ю Ў ГО Д . ЗЬВ Я РН УЛ І. К РЫ В А Я П А Д Л ЕТК А В А ГА А Л ЬК А ГА Л ІЗМ У П А П А Ў ЗЛ А Ў Н ІЗ.

новае пакаленьне булдаф онаў

Яна КО ТК А

КУПЛ ЯЙ “ВАС ІЛ ІС У”!

D R I N K M I L K

C D / 0 5 6

Н апры канцы ХХ ст. ам эры канцы заўваж ы лі, ш то больш за 1 / 3 алькаголікаў у краіне, нягледзячы на ўсе пераш коды для u n d e r 2 1 , набы ваю ць перш ы я сы м птом ы хваробы да 1 9 гадоў. З наём ая, ш то вучы лася ў Ш татах, распавядае пра трады цы івы пускнікоў унівэрсы тэту В ірдж ы ніі. П адчас ф інальнага ф утбольнага м атчу трэба абавязкова вы піць 5 чарак віскі. За чарку бы вае іпляш ка ў папяровы м пакеце, ізакры ты кубак пад каву: кры й бож а, заўваж ы ць палісм эн. Хаця на наступны дзень ітак усё становіцца вядом а вы пускнічкоў м енее. Зь 9 0 га году ў вы ніку разнастайны х вечары нак толькіў гэты м унівэры пам ерла 1 8 студэнтаў. Ш то іказаць: калім алады я ам эры канцы спраўляю ць сваё паўналецьце, яны літаральна зьяж дж аю ць з катуш ак. П аводле Д эпартам энту здароўя З Ш А, лідэрам іпа колькасьцівы пітага ў 2 0 0 1 годзе заставаліся м енавіта 2 1 гадовы я. У 1 9 9 5 годзе 3 1 8 ам эры канцаў да 2 4 гадоў пам ерлі, не разьлічы ўш ы “дозу”. Больш асьць пасьля вечары нак у коледж ы . У2 0 0 1 г. чарга зьдзіўляцца дайш ла да бры танцаў. Д осьледы паказалі, ш то чвэрць м алады х кры м інальнікаў падчас паруш эньня закону бы лінападпітку. Таксам а вы явілася, ш то м оладзь лю біць кактэйль з алькаголю ікаханьня і практы куе u n s a f e s e x папросту забівае на кантрацэпцы ю . Караніпраблем ы пачаліш укаць у даступнасьціалькаголю для падлеткаў. С права ў ты м , ш то ў пабах Англііды Ўэльсу з 1 9 9 5 году гасьцінна дазваляецца бавіць час дзецям , каліразам зь ім іпры ходзяць дарослы я. Н еабходны дазвол, так званы C h i l d r e n ' s C e r t i f i c a t e , уладальніку атры м аць зусім не складана. Там у і1 6 гадовы я пачуваю цца ў такіх установах сваім і, цалкам законна ( з ш аснаццаці, калінапой купляе дарослы ) папіваю чы “Гінэс”. Карацей, паб для ўсёй сям ' і. I ' m l o v i n ' i t ! С хапіўш ы ся за галаву, парлям энт сьпеш на падры хтаваў закон, якіса студзеня 2 0 0 5 году будзе больш строга рэгуляваць дзейнасьць м есцаў, дзе м ож на “кi нуць за каўнер”.


С прабую чы раскалоць Алега на м ясцовы я трады цы інацы янальнага Ш то да беларускай м оладзі, то бухалава, я нагадваю ям у вы раз “піць, тут статы сты ка пад нагам і( у нэце або як гісторы кі”. “Н япраўда, ня толькіпра ш тогадовы х зборніках) не валяецца. нас так каж уць. Кож ны хоча бы ць З гэты х кры ніцаў у лепш ы м вы падку перш ы м ! Н яўж о ня чула у Акадэм іі м ож на вы цягнуць асобны я ня надта кіраваньня каж уць: “піць, як ю ры сты ”, у каш тоўны я дэталі. П ры кладам , БН ТУ “як энэргеты кі”. Хаця насам рэч узровень алькагалізацы івіцебскай усё вельм ікультурна, усьм іхаецца м оладзіш эсьць год там у ( 1 0 0 % 1 7 1 8 Алеж ак. М ае знаём ы я рэдка п' ю ць гадовы х уж ы валіалькаголь, пры чы м розную бурду. Будзеш усё каш таваць 3 3 % часьцей аднаго разу на м есяц) . капы ты адкінеш . З вы чайнае піва Альбо колькасьць грам адзянаў, прасьцей івесялей. М ы з хлопцам і сьм яротна атручаны х няякасны м заўсёды перад сэм інарам пры м ем па сьпіртам ( 2 4 2 0 чалавек у 2 0 0 1 г. ) . пляш цы інаперад. В ы кладчы кіне Адзінае вы йсьце зьвярнуцца да нарадую цца: ш то за акты ўная група ж ы вы х носьбітаў такіх зьвестак: такая? ” нарколягаў ііх пацы ентаў. “АК ТЫ В ІС ТЫ ” З “У нас зарэгістравана каля ТЛ УШ Ч АВ АЙ П РАС Л О Й К АЙ 3 5 0 0 0 алькаголікаў, зь іх пры блізна 4 0 % м алады я лю дзіад 1 8 да 2 5 П іва лідаруе па папулярнасьці гадоў, расказвае нам есьнік сярод напояў. П а м еркаваньні галоўнага ўрача М енскага галоўнага нарколяга М іністэрства наркады спансэру Ўладзім ер аховы здароўя РБ Уладзім ера В ільтоўскі, стом лены доктар з чаргой М аксім чука, якраз піўны алькагалізм наведнікаў няпэўнага ўзросту з параўнальна новае небясьпечнае м ам ам іпад кабінэтам . Н а перш ы захворваньне. З алеж насьць погляд здаецца, ш то больш ічасьцей ф арм уецца павольна, але п' ю ць падлеткі, але гэта пам ы лка. непазьбеж на: у м оладзіза 1 , 5 2 гады . М алады алькагалізм у нас “схаваны ”, П івас уж о не ўспры м аецца як бо, скончы ўш ы ш колу, ш ум ны я алькаголь дзякую чы таленту кам пані і звы чайна ўж о не сядзяць з рэклям ш чы каў, якія грунтую ць ролікі У Н АС ЗАРЭ ГІС ТРАВ АН А К АЛ Я 3 5 0 0 0 АЛ ЬК АГО Л ІК АЎ, пляш кай у двары , а робяць гэта дом а, пра піва на такіх важ кіх панятках, як ЗЬ ІХ П РЫ БЛ ІЗН А 4 0 % пры стале. В ы глядае ўсё пры стойна, і сяброўства, стабі льнасьць, М АЛ АД Ы Я Л Ю Д ЗІАД 1 8 м оладзь нават ня лічы ць гэта ды нам ічнасьць. Н іхто не спрачаецца, ДА 2 5 ГАД О Ў. пачаткам хваробы ”. ш то піва добры біясты м улятар, яно БЕЛ АРУС К АЕ П ІТВ О

ЯК Э Н Э РГЕТЫ К І Разум ею чы , ш то ўласнага досьведу ў спаж ы ваньнім асавы х м оцны х напояў бракуе, я знайш ла тэлеф он знаём ага экспэрта ў гатунках “пладовавы гаднага”. Алег ( гістф ак БД У) бы ў усьцеш аны ты м , ш то яш чэ некам у пры даліся веды , здабы ты я кош там бяссонны х начэй. Ён адразу вельм іскепты чна ацаніў паніку бры танцаў. “… С лабакітвае англікі. Улетку езьдзіў пад Бірм інгем на клубніцы , сустрэў хлопца са свайго патоку. П ры йш ліў бар, пы таем ся ў барм эна: “V o d k a ? ” А ў яго ўсяго адна пляш ка. “S o r r y , больш за дзень звы чайна не разы ходзіцца”, апраўдваецца той. Там у ням а чаго ім баяцца, з такім ім аш табам іне сап' ю цца”.

C D / 0 5 7

паляпш ае страваваньне іапэты т. Але ж ёсьць пэўны я м еж ы ! Хто іх пераходзіць, атры м лівае стандартны набор: “бы чы нае сэрца” ( у піўнога алькаголіка яно ўдвая больш ае за норм у іслабое) , ацёчны твар і павялічаную тлуш чавую праслойку. П ляш ка піва зь 5 % сьпірту эквівалентная 6 0 г гарэлкі. П ляш ка м оцнага піва, адпаведна, паўш клянцы . Розьніца не на кары сьць піва. П рацягласьць ж ы цьця піўнога алькаголіка яш чэ м енш ая, чы м у звы чайнага: калі“трады цы йны сіняк” скарачае сваё ж ы цьцё на 2 0 2 2 гады , то піўны на 2 5 2 7 . М енавіта дзякую чы півасу ды ягназ “алькагалізм ” сёньня часта ставяць ва ўзросьце 1 5 2 0 гадоў, у той час як раней гэта бы ў саракоўнік.


АЛ ЬК АП О П С Ы Алеж ку хапіла гісторы яў іна трэцю ю пляш ку “Александры і”. “Н арод пайш оў хітры . Н апры клад, на Ф П М е летась завялася “сьнегбры гада”: два хлопцы хадзіліна лекцы із плясты кавай пляш кай “С ьняж ку”. П раўда, папярэдне паўлітра напою адлівалі, а зам ест яго пляш ку гарэлкі. Іспакойна сабе піліна пары ”. Алькапопсы салодкія слабаалькагольны я ( у сярэднім 5 % ) газіроўкіса см акам колы ці садавіны пры дум аліякраз для таго, каб зам аскаваць працэс спаж ы ваньня. Кам эрцы йны посьпех гэты х напояў у Аўстраліі прасунуў іх у 1 9 9 5 г. на ры нкі Бры таніі, П аўночнай Ам эры кі, Я поніі. Д ы іў лю бой м енскай крам е ўбачы ш пару гатункаў “дж ы нтонікаў” зь безгустоўны м і эты кеткам і, якія вы глядаю ць настолькіцнатліва, ш то цы нічна вы стаўляю цца побач з ары гінальны м ігазаваны м інапоям і. Хаця досьледы паказваю ць, ш то купляю ць іх пераваж на ты я, кам у не хапае ўзросту, каб набы ць інш ае бухло. П а словах сп. М аксім чука, М іністэрства аховы здароўя РБ не дае згоды на вы пуск новы х гатункаў алькапопсаў, але і існую чы я брэнды не забараняе.

КАЛ ІХО Ч АШ , К АБ ХУ ТК А Ў ГАЛ АВ У Ш Ы БАН УЛ А, Н АЛ І ГАРЭ Л К І. А К АЛ І ХО Ч АШ АД Ж Ы Ц ЬЦ Я БО Л ЕЙ … С АМ А РАЗУМ ЕЕШ . КУП ІП Л ЯШ К У “В АС ІЛ ІС Ы ”.

БЕЗ РЭ К Л ЯМ Ы П іць м ож на, не зам ы каю чы дзьверы . Н е бяда, ш то сьпірт такое ж псы хаакты ўнае рэчы ва, як ілю бы інш ы наркоты к. Але наркату ніхто не рэклям уе, а вось піва, м арціні, віскі… Тут спрацоўваю ць

C D / 0 5 8

нават зам асолены я м аркеты нгавы я пры ём ы кш талту “пакладзіце тавар на ўзроўнівачэй пакупніка”. Там у бры танцы , назіраю чы за таргетгрупай алькапопсаў, хуценька рэглям энтавалііх продаж . Калі вы сьветлілася, ш то ў вы ніку трапляліяны пераваж на да дзяцей, прадаўцоў абавязаліразьм яш чаць прадукт толькіна паліцах алькагольны х напояў. Н аш ы м м алы м знайсьціў крам е патрэбную пляш ку пакуль ня так цяж ка. Хаця заканадаўства таксам а трохіўскладніла ж ы цьцё рэклям адаўцам . П ры нам сі, дзярж ава хоча зрабіць адпаведнае ўраж аньне. Рэклям а алькаголю ня м ож а разьм яш чацца на перш ы х і апош ніх старонках газэтаў, на вокладках часопісаў, у вы даньнях для непаўналетніх. З ь інш ага боку, на спробах абараніць м аладога спаж ы ўца м ож на зрабіць ім я і/ або неблагія грош ы . Увосень м інулага году ў В аш ы нгтоне Э йм ан Хэкіпадаў у суд на буйны я кам паніівы творцы алькаголю за навязьлівую рэклям у ў м оладзевы х С М І. М яркую чы па аналягічны м працэсе супраць C A M E L , алькагольны я м агнаты прайграю ць. Хаця адвакаты ф абры кантаў робяць націск на праве вы бару іўласнай адказнасьцім алады х: “КаліБіл заплаціў Д ж эніза забойства Д ж о, то ніхто ня кінецца даказваць, ш то Д ж эніБілава ахвяра. М алады чалавек, беручы пляш ку, аднолькава адказны за гэта, як каліб ён узяў пісталет”. “Кож ны сам вы бірае сабе кайф па ж ы цьці, пасьля трох гадзін разм овы Алега прабіла на ф ілязоф ію . Я к табе патлум ачы ць. . . Каліхочаш , каб хутка ў галаву ш ы банула, налі гарэлкі. А каліхочаш ад ж ы цьця болей… С ам а разум ееш . Купі пляш ку “В асілісы ”.


ГЭ ТЫ Д А В ЕД Н ІК Н Е Д Л Я ТЫ Х, Д Л Я К А ГО ТРА ЕЦ К А Е М А РА ТУ РЫ С ТА ІВ Я РШ Ы Н Я М ЕН С К А Й Э К ЗО ТЫ К І. ЁН Н Е Д Л Я ТА К ІХ Я К РА З Н А А Д В А РО Т. М. Е. Н. С. К. ГЭ ТА Н Я П РО С ТА Н А ЗВ А , ГЭ ТА М А ГІЧН А Е С П А Л У ЧЭ Н ЬН Е Л ІТА РА Ў , ЗА Я К ІМ Н ЕШ ТА ХА В А ЕЦ Ц А . Н ЕЗВ Ы ЧА Й Н А Я А РХІТЭ К ТУ РА , ГІС ТО РЫ І, Л Ю Д ЗІ. У РО ЗД У М А Х, К УД Ы Б ГЭ ТА М А ХН У Ц Ь РУ К О Ю Ў А Д К А З Н А П Ы ТА Н ЬН Е “H O W T O G E T T O … ? ”, А Л ЕН А ГЛ У ХА В А , А Н Д РЭ А С КО П Ы С ІМ А РТА Ц ІС ЕВ ІЧ.

ТУ Т В АС Я Н Я БЫ Ў

ЛЮ К НА ПЛ . Н ЕЗАЛ ЕЖ Н АС ЬЦ І П адобна на тое, ш то ён зьявіўся тут у 1 9 2 6 годзе. П ры нам сі, надпіс “М енск” ( м енавіта празь “е”) ідата на гэта ўказваю ць. Тады М. Е. Н. С. К. нават ня дум аў пра славу м эгаполісу: на паўнавартасную сталіцу БС С Р прэтэндаваў М агілёў, дзе бы ў узьведзены перш ы вары янт Д ом у Ўраду. Але ў вы ніку м енчукі перам аглі. П асьля М . Е. Н. С. К. абсавецілі, іён стаў проста М інскам . М еркавалі, ш то апош ні будзе цы тадэльлю саўка, безгустоўнасьціі “калхазанства”: усе стараж ы тны я буды нкі бы лізьнесены я, а на іх м есцы паставілідам ы зь ленінградаў ды м оскваў інапры везьлілім іту з усёй Беларусі. Але М . Е. Н. С. К. не паддаўся, іў вы ніку паўстаў горад, не падобны да інш ы х. Калі пасьпееце ілю к яш чэ не пры браліза будоўляй на Н езалеж насьці, вядзіце перш наперш сю ды ( як стаіце тварам да пом ніка Л еніну ён справа, на ўзроўні, дзе пачы наю цца елкі) .

C D / 0 5 9


O P E N A I R Ф ІЛ ІЯ М УЗЭ Ю Д РУГО Й С УС ЬВ ЕТН АЙ В АЙ Н Ы

С К В Э Р ГРЫ Ц АЎЦ А

С ЬЦ ЯН А Ц О Я

Гэта зараз тут неш та няўцям нае расейскіклясы цы зм ( аля “одинъ i з парковъ М инской губерни”) з элем энтам ітаннага эўрарам онту, пры праўленага бю стам лётчы кагероя С С С Р Гры цаўца. Раней тут бы ў разлож ы сты парк. . . Н апры канцы 1 9 6 0 х яго акупавалібітнікіігіпозы сы ны ідачкібеларускага савецкага эстэбліш м энту, якія вы раш ы лі, ш то U S S R i s n o t g o o d , а вось З ахад “очэнь даж э!” А там у тут бухалі, слухалі“бітлоў” і“ролінгаў” па В В С і “С вабодзе”, палілітраву, трахаліся. Ігралірокнрол.

М анатонны голас, перапісаны я касэты , безнадзейная адсталасьць усё гэта цьм янее на ф оне сам ога ф эты ш у.

“М ы рэпэтаваліна дрэвах у Гры цаўцы ”, узгадвае адзін з апош ніх м енскіх бітнікаў. Уявіце сабе: за некалькім этраў ад буды нка Ц К кам парты іБеларусім енскія падонкі залазіліна дрэвы падалей ад м янтоў і друж ы ньнікаў, якія м еліся зрэзаць іхны хаер іпакоцаць клёш ы , іраўлітое, ш то пазьней назавуць клясы кай заходняга року і, на ж аль, ніколіне назавуць клясы кай беларускага. . .

С ьцяна раней адгародж вала народ, якітуды сю ды ганяў на траліках іаўтобусах па праспэкце Л еніна ( поты м С кары ны ) , ад таго, ш то пазьней назавуць П алацам Рэспублікі. Тады сьцяна складалася ня з двух кавалкаў бэтону як м інім ум з сарака двух. Іўся бы ла пры сьвечаная герою гаўна( тады савецкага) року ф ронтм эну гурта “Кино”. КаліП алац дабудавалі, сьцяну захацелізьнесьці. Ізьнесьліб, каліб не разьятраная грам адзкасьць, якая запатрабавала пакінуць элем энт будаўнічы х канструкцы яў. З араз каля сьцяны інасам рэч зьбіраю цца лю дзі. Расстроеная гітара, усё ты я ж песьніна ф оне “Ты знал, что будет плохо. . . ”. Тут свая атм асф эра, якая чы м сьцінагадвае атм асф эру на м агіле М оры сана. Ф ігуры сапраўды чы м сьціпадобны я, хаця б нечаканасьцю сьм ерцяў. П ра м ёртвы х цідобра, цініяк. Тут толькідобра. Інакш наб' ю ць м орду.

C D / 0 6 0

Танкі, ордэны , героіС аю зу, “С ем надцать м гновений весны ” увесь гэты патас вы дае на поўную ф ігню , каліўзгадваеш , ш то ўласная бабуля распавядае пра тое, чы м насам рэч бы ліпарты заны . Ты м ня м енш расслабцеся: м ілітары , а ў пры ватнасьцітанкі, сам алёты , грузавікізноў у ф аворы ад гэтага ф анацее сам а M i s s y E l l i o t t ( гл. кавэр альбом а “T h i s I s N o t A T e s t ”) ! Там у ўявіце, ш то вы кантры бутар якогакольвек “i D ”ібам баніце сур' ёзную трэш ф отасэсію “П арты заны , парты заны , беларускія сы ны ”.


В АЛ АД АРК А

Н АТО

Л ЯД О ЎН Я Ў Д В АРЫ

У тры вож ную гадзіну сутоньня на Н езалеж насьці, пракрочы ўш ы м этраў 5 0 ад ганку м этрапалітэну ў кірунку П аш там ту, спы ніцеся: гэта адна зь неш м атлікіх кропак, адкуль у М. Е. Н. С. К. у бачны П іш чалаўскізам ак В аладарка.

Гэта бы ла сам ая вы сокая кропка Бары саўскай заставы рэдут С ьвятое Тройцы . М усіць, глеба ўвабрала ў сябе водар вайсковага м інулага, іяго адчуў Ёсіп Л ангбард, якіў 1 9 3 0 я гады пачаў ставіць тут буды нак Тэатру опэры ібалету, ш то зараз назы ваецца ціто Н ацакадэм тэатар опэры ( Н АТО ) , ці такіж балету…

Гэта ў цэнтральны м раёне, на вуліцы Арлоўскай. Раёнчы к, пагаворваю ць, кры м іналізаваны м ясцовай ш паной. П лю с Н авінкі недзе пад бокам . З рэш ты , гэта нічога ня значы ць.

З а савецкім часам гэты рам анты чны палац у новаангельскім сты ліпіск м оды канца ХІХ стагодзьдзя стаў беларуc кай Басты ліяй. У1 9 3 0 я гады тут сядзелі ўсе. Ч аты ры веж ы , якія тады назы валі “ам эры канкай”, перш ае, ш то аднавілі С аветы пасьля вы зваленьня М. Е. Н. С. К. уў1 9 4 4 м. С ядзяць там і цяпер. Аповед пра ваш ы я пры годы на В аладарцы м ож а стаць лягічнай зьвязкаю падчас пераходу ад плош чы Н езалеж насьціда буды нка пад веж ай сьвятога Л аўрэна ( глядзінаправа, калі стаіш тварам да буды нка КД Б) . С кончы ць дзень м ож на півам на Ф эліксе.

Ёсьць тут неш та ад трагічнай велічы палацаў позьняга Ры м у. С тры м анасьць ісуровасьць беларускага канструкты візм у зачароўвае. З елень кры ху злагодж вае эф экт, там у лепш ф акусавацца адно на холадзе чы стай красы . П асьля “ш турм у” Траецкай гары м ож на пасядзець у сквэры ку М арата Казея, у зм рочны м ітаям нічы м м есцы сы есты гарадзкіх лю м пэнаў. Альбо адпачы ць сярод вясёлага кічу Траецкага прадм есьця, у эклекты чнай інаіўнай, але ўтульнай раскош ы яго м узэяў ікавярняў.

Д вары , дзе нават у м аразы суш аць бялізну, а таксам а падуш кіі коўдры , тут звы чайная карціна. Але зьяўленьне лядоўні, а разам зь ёю інш ага савецкага антураж у 1 9 6 0 хгэта неш та. М ой двор = м ой дом ? Д вары гэта тое, чаго ням а ў інш ы х. Толькі кож ны з нас м ож а зразум ець, ш то гэта насам рэч такое: дваровае дзяцінства, п' янкіў альтанках, вы гулы сабак, пасядзелкіна лаўках. У двары ўсё пра ўсіх ведаю ць. У гэты м дакладна.

КАМ С АМ О Л ЬС К АЕ В О ЗЕРА Н азы ваецца яно так, бо капалі яго кам сам ольцы . Адны каж уць, ш то адкры цьцё толькіплянавалася на 2 2 чэрвеня 1 9 4 1 году, інш ы я ш то ф эст усёткіадбы ўся. Іадсю ль, у белы х каш ульках івы пускны х сукенках, наш ы я дзядуліісам ы я адваж ны я бабулііш лізапісвацца на ф ронт. П арк насадзіліў 1 9 4 5 годзе, а ў1 9 8 0 я тут “узьнялася 4 5 м этровая стэла”. П обач са стэлай м аціРадзім а. З начна цікавей распавесьці пра драўляны я дам кі, якія пом нікавы насы п затуляе ад праспэкту. Н екалькігод там у тут ж ы ла кам уна кры ш наітаў, ш то ад раньняй вясны да позьняй восеніпасьвілісваіх каровак у парку ля Кам сы іна разьдзяляльнай паласе праезнай часткі. Ч асам пускалііх пагуляць узім ку. М іліцы я нічога не м агла зрабіць са сьвяты м іж ы вёлам і, і скончы лася ўся гэтая сансара толькі тады , каліў М енску пачалікасіць газоны .

C D / 0 6 1


АРК А Л Я М АЛ О Й С Ц Э Н Ы КУП АЛ АЎС К АГА

П ІЎН УХА У ціхае надвор' е добра ны рнуць у арку рэстарацы і“Белая веж а”, ш то на В арваш эні, ізаблукаць. Каж уць, больш ую частку ж ы лы х дам оў тут будаваліпасьля вайны палонны я ж аўнеры вэрм ахту. М ож а там у час тут цячэ павольна, ам аль пабю ргерску, і проста непры стойна заходзіць сю ды бяз кепачкі“аладкай” іпалітончы ку, пераш ы тага з вайсковага ш ы няля. Д ля таго каб цалкам пранікнуцца эпохай, пады йдзіце да піўняка, ш то знаходзіцца за “Алівары яй”. Трады цы іі сучаснасьць: нядаўна пад пабелкай знайш ліш ы льду, якая сьведчы ць, ш то і падчас вайны лю дзіразбаўлялівольны час пасядзелкам іпад півасік. Н адпіс, дзякуй Богу, не дадум аліся зьніш чы ць. Так ён іты рчы ць абдзёрты , ням ецкам оўны , але такізразум елы і відавочны ! Гуляю чы па гэты м раёне, кіруйцеся на Ш піль, іваш м арш рут пакры се пры вядзе да дам ка Ізьезду РС Д РП . Узьнясіце хвалу там у анёлу, якізахаваў для наш чадкаў гэтую вы спачку м енскай гарадзкой культуры пачатку ХХ стагодзьдзя, іпапрасіцеся ў вахцёркіна экскурсію .

ЛОШ Ы ЦА Д ваццаць хвілін ад цэнтру на 5 м траліку іперад вам іЛ ош ы ца аазi с старасьветчы ны сярод пры гарадны х новабудоўляў. Л ош ы цкая сядзіба аднойчы ледзь ня стала “прэзы дэнцы яй”. Н аш чадак уладальнікаў сядзібы граф ' ёў П руш ы нскіх вярнуўся ў 1 9 9 4 годзе на гістары чную радзім у з м этаю балятавацца ў прэзы дэнты РБ. Туры ста брутальна аблам алі, ітам у рэстаўрацы я м аёнтку доўж ы цца і сёньня.

У М енску бы лісвае гіпіібітнікі. Тут ж а ледзь ня здары лася “В ясна 6 8 ”. П а легендзе, 7 красавіка 1 9 7 0 году ў гэтай арцы невядом ы парэзаў С лаву М аксакава інейкага яго сябра. М аксакаў, як каж уць, вы датны м енскі гіпоза, ад раны пам ёр. . . . Я го хаваліпразь пяць дзён, калі м уляры зам азвалінадпіс, якізьявіўся на асф альце “Тут 7 красавіка забілі С лаву М аксакава”. Каліягоны я сябры вярталіся з м огілак іўбачы лі, ш то робяць з надпісам , яны ўзяліся за рукіі паабяцаліне сы йсьціз гэтага сам ага м есца, пакуль надпіс не адновяць. М О ГІЛ К І П АД ' ЁМ Н Ы Х К РАН АЎ Гады два там у Д эвід Л інч наведаўся ў Ч эхію . П адчас знаходж аньня там ён спрабаваў адш укаць завод альбо ф абры ку сацэпохі, як м ага больш вялікую і закінутую , для зды м ак свайго чарговага ш эдэўру. Н я ведаў, у якую ам басаду ісьціпа візу. . . П ановам у зірніце на ТЭ Ц 4 , завод Кірава іінш ы я ф абры кіў акне. А м есцам палом ніцтва ам атараў постсавецкіх краявідаў м огуць стаць м огілкіпад' ём ны х кранаў ( вул. С іліцкага, Ш абаны ) . П акуль ш то там гойсаю ць толькісхватчы кі… У якасьцідаведніка па айчы нны м i n d u s t r i a l м ож аш скары стаць сёетое з рэсурсу d i g g e r s . m i n s k . c o m .

У Л ош ы цкім парку робяць ш торанкавы j o g g i n g “серабранскія”, на сьцены паравога м лы на караскаю цца альпіністы , а ў красавіку каля сядзібы цьвіце м агнолія. Бы лы панскібровар цяпер слы нны м енскісквот, дзе і дагэтуль ж ы вуць без прапіскім астакі ды інш ы я падазроны я асобы .

C D / 0 6 2

. . . П раз колькіхвілін ля аркі зьявіліся атрады м іліцы ііАМ АП у ( тады Белполк) , якія зьбілііразагналіадну зь перш ы х м оладзевы х дэм анстрацы яў у М енску. . . Д ля таго каб адчуць тое сам ае, ш то адчувалім енскія гіпозы , інсцэнізуйце цізабойства М аксакава, ці пасьляпахавальную м аніф эстацы ю . Белполк не абяцаем , але гэбэш нікізь м іліцы яй будуць.


Э С ТЭ ТЫ К А С П АК УШ Э Н ЬН Я яны ведаю ць, як гэта робіцца

Н огіпалова чалавека. “Ілепш ая палова ж анчы ны ”, лічаць італьянцы , якія да антрапалягічны х прапорцы яў пады ходзяць творча. А д А да Z У чы м дэф іляваць па горадзе для лю бой дзяўчы ны гэта пы таньне гонару. У канцы 7 0 х яго ўзяўся вы раш ы ць італьянскіканцэрн R E A L . С тарэнькая панчош ная ф абры ка ў горадзе Кастэль Гоф рэда хутка вы расла ў вядучага эўрапейскага вы творцу калготаў. Ц япер G R U P P O R E A L м ае сетку ф абры к з закончаны м цы клем вы творчасьці. У параўнаньніз больш асьцю кам паніяў, якія разьм яш чаю ць свае заказы ў інш ы х вы творцаў ізайм аю цца толькі прам оцы яй, R E A L складае “залатую м енш асьць”. Канцэрн кантралю е ўвесь працэс ад вы творчасьцінітак да аф арм леньня пакункаў. С пэцы ялісты каж уць, ш то якасьць такіх калготаў на парадак вы ш эйш ая за агульнапры няты я стандарты . Э ксклю зіў ад G R U P P O R E A L сы равіна найлепш ай якасьцііф ірм овае валакно E l e o n y l , якое пры йш ло на зам ену трады цы йнам у поліам іду. Адна з сам ы х пасьпяховы х іразнастайны х сэры яў канцэрну A Z I R A . “П Я Л ЁС ТК ІРУ Ж Ы ” М енавіта A Z I R A зрабіла калготы неад' ем ны м атры бутам эўрапейскай м оладзевай м оды . Усё лягічна: паперш ае, колеравая гам а сэры і. Усе колеры спэктру плю с лю бы я адценьнічорнага іш эрага вы бар задаволіць іам бітную перш акурсьніцу, іды нам ічную бізнэслэдзі. П ры ж аданьні м ож на ім ітаваць загар альбо вы танчаную бледнасьць уласны х ног. Д ругіплю с спэцэф экты . “П адцягваю чы верх”, раўнам ерна разьм еркаваны па ўсёй назе ціск, баваўняная ібактэры ястаты чная ластвіца аснова сэры іS p e c i a l . “Ж анчы на м ож а ня м ець бялізны , але вы йсьціна лю дзі без калготаў яна ня м ае права”, словы невядом ага ф ранцускага донж уана італьянцы разум ею ць літаральна. A Z I R A F a s h i o n тое сам ае плю с нізкая талія. Касм эты чны я эф экты таксам а ў наяўнасьці: італьянцы клапоцяцца ня толькіпра ногі, але іпра тое, ш то вы ш эй. Ну і нем алаваж на, “колькіразовы я” гэты я калготы . Тут A Z I R A дае ф ору астатнім брэндам . Іяш чэ: дзякую чы элеанілу і тэхналягічны м ню ансам , такая вопратка для ног “ды хае”. М ож на не хадзіць на м асаж іў ф ітнэсзалікож ны дзень дастаткова згадаць, у чы м твае ногіправодзяць больш ую частку сутак, ізрабіць правільны вы бар.

А дкаж ы на пы таньні. Запоўнены купон пры нясіпа адрасе: Ц УМ , 3 паверх, сэкцы я панчош ны х вы рабаў, гандлёвая м арка A Z I R A . Д эдлайн 1 5 красавіка. Ц ябе чакаю ць пры зы ад A Z I R A !

1 . Я к з італьянскай м овы 2 . Ш то забясьпечвае 3 . Я кая кам панія зьяўляецца эксклю зіўны м перакладаецца назва A Z I R A ? тры валасьць калготам A Z I R A ? ды стры бутарам гандлёвай м аркі“A Z I R A ” ў Беларусі? руж а гляды ёлус “цьвяток радзім ы васілька”

клей сы лікон м ікраф ібра

C o c a c o l a Белпрам будтрэст Коллант C D / 0 6 3


Н арэш це наш ы я зоркізразум елі: каб лю біць поп, зусім не абавязкова яго слухаць. Каб правільна сказаць, якім узы чны праект году бы ў лепш ы м , трэба наведаць м енскім этрапалітэн. Н я так даўно сьлёган “М узы кальны й проект года” на плякатах зьм яніўся на “Л учш ий м узы кальны й проект года”: відаць, ам бітная вы пускніца Астанкінскай тэлеш колы , ры хтую чы наклад, не дапускала нават ідум кіпра тое, ш то ў Турцы ю паедзе нейкая інш ая Аляксандра.

“Л егенды беларускага попсу”. К алінебудзь бокссэт пад такой ГА Л О Ў Н А Я ІХ ЗА С Л У ГА Ў ТЫ М , Ш ТО ІХ П А ЗН А Ю Ц Ь Н А В УЛ ІЦ Ы . К А Л ІІХ ТВ А РЫ В А М Я Ш ЧЭ Н Е ЗН А ЁМ Ы Я ЗН АЧЫ Ц Ь, Я Н Ы Н Е С П РАЎЛ Я Ю Ц Ц А С А С В А ЁЙ П РА Ц А Й .

Ф О ТАРО БАТ БЕЛ АРУС КАГА ПО ПС У

А леся С ЕРА Д А

А Л Я КС АН Д РА ГАЙ Д УК

назвай, са 1 4 4 старонкавы м буклетам ірары тэтны м постэрам А ляксандры Гайдук, зойм е сваё м есца на паліцы беларускай сэкцы і “А м азону”. Здары цца гэта яш чэ ня хутка, але ўж о пры м аю цца стаўкіна трэкліст беспрэцэдэнтнага вы даньня. Такое лю бім ае слова на тры літары “поп” нарэш це бы ло заваявана беларускай эстрадай у 2 0 0 3 годзе. Зьявіліся летась іадпаведны я ідалы . П акуль у ам орф най м асе ярчэйш ы м іздаю цца, як паказальна лаж анулася адна м енская газэта, “зоркібеларускай эстрады Іна

Ш ы коўны я каш танавы я валасы , якія пры цягваю ць зайздросны я позіркікож най другой дзяўчы ны , насам рэч пабы валіўж о і чорны м і, ірусы м і, а сам а сьпявачка столькі разоў зьм яняла ім ідж , ш то каліб усе яе рэінкарнацы ісабраліся на адной сцэне, атры м аўся б цэлы калекты ў “С трелки”. Каліб яны адначасова засьпявалі, наўрад ціхоць бы дзьве зь іх трапіліў адны іты я ж ноты сты ль вы кананьня таксам а зьм яняўся ад кандовай эстрады да брутальнай папсы . Н едзе ў вандроўках пам іж Ры гай іМ асквой Аляксандра ўпры гож ы ла некаторы я свае стратэгічны я вы пукленьнісы ліконам , але роднае БТ адплаціла ёй за пакуты чорнай няўдзячнасьцю . Н а зды м ках допуску да “Э ўрабачаньня” ( Э Б) невядом ы апэратар БТ буйны м плянам паказаў, як яна хлю пае нованабы ты м івуснам іперад м ікраф онам . П аўсю дна дэклярую чы сваю незалеж насьць, м этанакіраванасьць іагрэсіўную сэксуальнасьць, Аляксандра м агла б стаць правады ркай беларускіх рады кальны х ф эм іністак. І, відаць, стане ёй, калітакія аб' явяцца. Я на ня грэбуе ш м атсэнсоўны м і вы казваньням ікш талту “Я патрабую ад сваіх сы ноў ставіцца да м яне так, як у будучы ніда лю бім ай ж анчы ны ”, яе чорны “П арш экарэра” становіцца гітом чэм піянату “Автодайдж ест”. А той ф акт, ш то Э Бпесьня каш тавала ёй $ 1 2 0 0 0 , зь якіх палова пайш ла на касьцю м , вы клікае ш чы рае непаразум еньне. Н яўж о нельга бы ло купіць на гэты я грош ы яш чэ іперам огу? Адзінае, ш то м ож а стаць на яе ш ляху палахлівасьць беларускіх м уж ы коў, якія пакуль ш то не ім кнуцца запісвацца да яе ў ф анаты : “З ь 1 7 гадоў я бы ла ш м ат у чы м м ацнейш ая за м уж чы н, якія сустракаліся на м аім ж ы цьцёвы м ш ляху, там у іх сёньня іням а побач са м ною ”.

Д араф еева іІры на А ф анасьева”. А ле героіпаціху наклёўваю цца. Галоўнае зараз знайсьцісярод іх хоць якіянебудзь адрозьненьні. . .

C D / 0 6 4

Рэкам эндуецца ім ідж : гаспады ня зь бізуном . Ч орная скураная бялізна, вы сокія боты ў палову ўласнага росту іхардрок ансам бль “М адэра Хард Блю з” у якасьціакам паную чага калекты ву.


А Л Я КС ЕЙ Х Л Я С ТО Ў П ерш ы наш М айкл Д ж эксан чалавек са ш тучны м тварам . Ары стакраты чны паўпроф іль, якім ы бачы м на вокладцы альбом а “О тветь м не почем у”, кры ху не стасуецца з ф атазды м кам пухлаш чокага ю нака на развароце той ж а вокладкі. В ідавочна, ш то адну з ф отак грам атна падправілі“ф аташ опам ” галоўнае толькі, каб Аляксею не пры йш ло да галавы паправіць свой рэальны ф эйс. Такіяк ёсьць, ён уж о пры йш оўся даспадобы ня толькінаш ы м слухачам , але інаеўш ы м на “чорны м золаце” рож ы ж ы харам Бахрэйну, чы й см ак да славянскіх пры гаж уноўсьпевакоў іасабліва пры гаж уньтанцорак вядом ы ўсім . Таксам а не раўную чы як Кароль П опу, Л ёш а б' е ўсе рэкорды па продаж ы кам пактаў: наклад вы ш эйзгаданага альбом а ў перш ы я дніпасьля рэлізу разы йш оўся напалову. З араз усе сьціхліў прадчуваньнідругога альбом а. Д асьледаваньніагенцы іA c t i v e M e d i a сьведчаць пра тое, у чы м ітак не сум няваўся ніводзін з ты х, кам у хоцькіняхоцькідаводзіцца слухаць F M : насы чанасьць этэру Хлястовы м дасягнула ўзроўню , якіш кодзіць папулярнасьці сам ога Хлястова. Н а ф орум ах рады ёстанцы яў зьяўляю цца водгукіад ф энаў кш талту “Ён, канечне, супэр, але колькім ож на? !” Але ж зам аўляю ць: раз за разам , яш чэ іяш чэ. . . Хлястоў падкрэсьлена звы чайны . Я го песьніне дакучаю ць народу, бо ў іх ням а нейкіх спэцы ф ічны х ф іш ак, якія м агліб спачатку зацікавіць, каб поты м надакучы ць. Ён м ог бы сы граць на вобразе пам аладзелага М іхалка, падобнага да ўсьм еш лівага тэлепузіка. Але Л ёш а вы ш эй за гэта. Ён хоча стаць С апраўднай Крутой С упэрзоркай. Хай бы для гэтага ям у давялося адм овіцца ад салодкага пасьля ш остай вечару івы расьціўдвая. І, на ж аль, пры падабніцца ў вакале ім узы цы да незьлічоны х арм адаў сам отны х попсьпевакоў. Рэкам эндуецца ім ідж : сьвет уж о пабачы ў беларускіпераклад “Хобіта” ды к чам у б не зрабіць сваю альтэрнаты ўную экранізацы ю ? А беларускага Э лайдж у В уда вы хаваем ва ўласны м калекты ве.

C D / 0 6 5


М АКС ІМ С АП АЦ ЬКО Ў М аксім нібы та толькіш то зьбег ад прадусараў “С тань З вездой”. Н аіўны хлопчы к з правінцы і, якога вы падкова “зьвезданула”, ды так, як тутэйш ы м талентам іня сьнілася. Каліён, кры й Бож а, ня збавіць абаротаў, у нас зьявіцца свая П апялуш ка, якая дзякую чы ш часьлівай зорцы пакідае ззаду нахабны х іўчэпісты х. П агадзіцеся, ня кож ны на яго м есцы ўцям іў бы , ш то рабіць з ты тулам “П ерш ы беларускі перам ож ца “С лавянскага Базару” ідавескам у1 0 ты сяч бэ. Але, як нідзіўна, ён спраўляецца. Н атуральная несапсаванасьць, уласьцівая ты м , хто трапіў у ш оўбізнэс дзякую чы ўм еньню рабіць перш ае ( у сэнсе, ш оў) , а не другое ( м аецца на ўвазе бізнэс) , яш чэ дазваляе ям у пры м аць раш эньні, кірую чы ся ўласнай годнасьцю , а ня вы гадай. Ад таго, каб увайсьціў новы склад “П есьняроў” на правах вакаліста, ён адм овіўся, нягледзячы на захады м іністра культуры Л еаніда Гулякі. В ідаць, пан м іністар не адну ноч праплакаў, каб пры дум аць такі дасьціпны спосаб папрасіць у М аксім а прабачэньня. ( З а тое, ш то калісьціён ледзь не перапы ніў кар' еру хлопца ў сам ы м зародку: падчас адбору канды датаў на “С лавянскіБазар” М аксім ям у вельм і“не пакаціў”. ) КаліМ аксім С апацькоў даж ы ве да гадоў Кабзона ціхоць бы Ш варцэнэгера, ня страціўш ы пры гэты м папулярнасьці, ям у варта бы ло б паспрабаваць сябе на якойнебудзь адм іністрацы йнай пасадзе уся Гом ельская вобласьць цэнтралізавана па ім ф анацее. П ерш ы я доказы таго, ш то народная гаспадарка апы нулася б у добры х руках, м ы м аем уж о сёньня: на пы таньне м эра, ціня трэба М аксім у якой падтры м кі, ён адказаў проста: ціне абнавіліб ям у засраны пад' езд. З араз кіраўніцтва вобласьціпры знала вы нікіЭ Б неаб' екты ўны м і. Д ум аецца, каліб перам ог усёткіС апацькоў, пры зам ям у бы ло б як м інім ум перайм енаваньне ў яго гонар Гом ельскага парку культуры іадпачы нку. Рэкам эндуецца ім ідж : два ў адны м . Н авучы цца граць на саксаф оне. В ы пусьціць кам пакт гім наў розны х дзярж аўны х установаў, пачы наю чы ад уж о сьпетага аднойчы гім ну ф утбольнага клю бу “Гом ель”.

C D / 0 6 6


ІРЫ Н А Д АРАФ ЕЕВ А Уаў, вы сакародная інтэлектуалка на беларускай эстрадзе? ! А ш то вы сабе дум аеце? Адзін толькіЭ Бгіт “Рэм эды ю м ” той ж а назвай м ож а абудзіць ком плекс непаўнавартаснасьціў цэлага курсу студэнтаўф ілёлягаў. С ярод агрэсіўнанахабны х калегаў па сцэне Іры на паводзіць сябе з годнасьцю прэтэндэнта на Н обэлеўскую П рэм ію М іру. Але ня трэба дум аць, нібы яна ня здольная вы клікаць культурнага ш оку. “Іты адм овілася ад м ільёну даляраў дзеля гэтага народнага, напалову дабрачы ннага туру? ”у роспачы пы тае нейкая дураж урналістка. “М не падабаецца м аё ж ы цьцё. М яне ўсю ды так пры м аю ць!” КаліАдэліна П этрасян на Э Б сьпявала, ш то каханьне дараж эй за грош ы , іпры гэты м раскідвалася апош нім іва ўсе бакі, то Іры на Д араф еева не дазволіла таптацца па нацы янальнай сы м боліцы нісабе, ніінш ы м сабрала ўсё да рубліка іпаклала на сам ае бачнае м есца. Ц ікава, ціразьлічвала яна на тую колькасьць лю дзей, ш то за гэты м пэрф орм ансам назіралі? Калізнаём іцца зь яе творчасьцю вы клю чна праз інтэрнэт, падаецца, нібы супэрзорка ў Беларусіёсьць. Я на зм агаецца зь пірацтвам , па два гады не вы лазіць з гастрольны х тураў, падчас якіх зды м ае паўнам этраж ны я ф ільм ы пра ўласную творчасьць. Н арод незласьліва абм яркоўвае на ф орум ах, цісапраўды Іры на на некай N Y p a r t y бы ла ў чорны м ліф іку на ж оўтую ціш отку, не ўпускаю чы пры гэты м ш анцу пару дзясяткаў разоў пры знацца ёй у каханьні.

Н АРО Д Н ЕЗЛ АС ЬЛ ІВ А АБМ ЯРКО ЎВ АЕ Н А Ф О РУМ АХ, Ц ІС АП РАЎД Ы ІРЫ Н А Н А Н ЕК АЙ N Y P A R T Y БЫ Л А Ў Ч О РН Ы М Л ІФ ІК У Н А Ж О Ў ТУЮ Ц ІШ О ТК У, Н Е ЎП УС К АЮ Ч Ы П РЫ ГЭ ТЫ М Ш АН Ц У П АРУ Д ЗЯС ЯТК АЎ РАЗО Ў П РЫ ЗН АЦ Ц А ЁЙ У К АХАН ЬН І.

С ам АГЛ лічы ць яе пэрспэкты ўны м экспартны м таварам на расейскім узы чны ры нак іне адм аўляе ў падтры м цы . Але калі вам здаецца, ш то чары Д араф еевай пачы наю ць узьдзейнічаць іна вас, паспрабуйце азнаём іцца зь яе кам пактам і пры дапам озе органаў слы ху. Ц ігатовы я вы ў ім я каханьня да Іры ны палю біць яш чэ і ф ірм овае гучаньне эстрады 1 9 8 0 х? Рэкам эндуецца ім ідж : удары цца ў электроніку. П еракупіць у Э Бскандалісткі П адольскай ам эры канскага кам пазы тара нам інанта “Грэм і”, а лепш вы даць сум есны праект з “О кеаном Э льзи”. Ты м больш ш то яна ўж о зь ім ісупрацоўнічала.

C D / 0 6 7


М ікіта П А ТА П ЕН К А

У1 8 9 7 , Н А Д РУ ГІГО Д ІС Н А В А Н ЬН Я C I N E M A , ЗЬЯ В ІЛ А С Я П ЕРШ А Я Э К РА Н ІЗА Ц Ы Я Э В А Н ГЕЛ ЬЛ Я . ГІС ТО РЫ Я ХРЫ С ТА Ў К ІН О П А ЧЫ Н А Л А С Я З ТРА Д Ы Ц Ы Й Н Ы Х ІН С Ц Э Н ІРО В А К Н А ТЭ М У Ж А РС ЬЦ Я Ў ХРЫ С ТО В Ы Х, ЗЬН Я ТЫ Х У ЧЭ ХІІІН Я М ЕЧЧЫ Н Е. А Ў ТА РС ТВ А А Д Н А ГО З ТА К ІХ Ф ІЛ ЬМ А Ў , М ІЖ ІН Ш Ы М , Н А Л ЕЖ Ы Ц Ь Л У ІЛ Ю М ' ЕРУ .

П апа за Гібсана

“ТАК УС Ё ІБЫ Л О !”


“С ам ы чэсны ” вары янт Ж арсьцяў Хры стовы х хоча распавесьцісьвету М эл Гібсан у сваім ф ільм е “T h e P a s s i o n o f T h e C h r i s t ”. С тваральнікікарціны пра апош нія 1 2 гадзін Езуса лічаць, ш то дасягнулі нябачанай дагэтуль у кінэм атограф е гістары чнай праўды . П ры нам сі, яны старанна ўзнаўляліпадзеіпа тэкстах усіх чаты рох Э вангельляў іня толькі.

C a s u s i m p r o v i s u s , а панаш ам у пракол, атры м аўся з каталіцкай царквою . Копію “Ж арсьцяў” адправіліЯ ну П аўлу ІІ, пасьля чаго прадусар парадаваў грам адзкасьць весткай пра тое, ш то П апа ўхваліў ф ільм словам і: “М енавіта так усё ібы ло”. Але радасьць бы ла нядоўгай. Асабісты сакратар П апы сьцьвярдж ае, ш то той прагледзеў кіно м оўчкіінаагул ня м ае звы чкі кам энтаваць творы м астацтва. П радусар стаіць на сваім . С ы туацы я безвы ходная, але цікавая.

“Гіпэррэаліст” Гібсан пры нцы пова зды м аў ф ільм на арам ейскай ілаціне м овах, на якіх разм аўляліў часы Езуса. С пачатку B r a v e H e a r t наагул плянаваў вы пусьціць “Ж арсьці” ў пракат бяз ты траў: м аўляў, карцінка каж а сам а за сябе. А ле м енш апты м істы чна настроены я калегіпераканалі рэж ы сэра, ш то м огуць знайсьціся лю дзі, не знаём ы я зь сю ж этам .

Больш асьць ам эры канцаў лічаць біблейскія сю ж эты праўдай. 6 1 % вераць, ш то Бог ствары ў сьвет за 6 дзён. 6 0 % не сум няю цца, ш то С усьветны П атоп працягваўся 4 0 дзён іначэй і сьм ерціпазьбег толькіН ой з ж ы вёлам іі дам ачадцам і. 6 4 % заявілі, ш то М айсей насам рэч пры м усіў Ч ы рвонае м ора расступіцца, ігэта дазволіла габрэям зьбегчы з Э гіпту. 8 0 % каж уць, ш то габрэйскінарод не нясе адказнасьціза ўкры ж аваньне Хры ста. 8 % з гэты м ня згодны я, паведам ляе A B C .

Ф ільм , без сум неву, спадабаецца ам атарам g o r e эстэты кі. За адкры ты я сцэны гвалту ён прэтэндуе на рэйты нг R ( да 1 7 год у суправадж эньні бацькоў) . Гэта эквівалентна наш ы м тром зоркам , якія атры м аў, скаж ам , за свае ф антаны кры ві“K i l l B i l l ”. А м эры канская прэм ' ера “Ж арсьцяў Хры стовы х” адбы лася 2 5 лю тага, адразу ў 2 0 0 0 кінатэатраў беспрэцэдэнтны разм ах для ф ільм у, зьнятага на м ёртвы х м овах ібяз зорак перш ай велічы ніапроч, хіба ш то, М онікіБялучы ( аk а М ары я М агдалена) . Ты м ня м енш кры ты кіабяцаю ць Гібсану кучу О скараў, а твар Хры ста не сы ходзіць з глянцавы х вокладак. Раскручваю ць “Ж арсьці” па стандартнай схем е скандалпрам оцы і. Габрэйскія праваабаронцы з Анты Д эф ам ацы йнай Л ігі, раскапаўш ы недзе ( ? ) чарнавы сцэнар ф ільм у, знайш ліў ім анты сэм іцкія м аты вы . М іж інш ы м , згадалі, ш то бацька М эла Гібсана, Хітан, некалізаяўляў у прэсе пра недакладнасьціў падліку ахвяраў галакосту. З ачапілііверавы знаньне М эла: ён належ ы ць да каталікоўтрады цы яналістаў, якія адм аўляю ць раш эньне В аты кану пра зьняцьце з габрэяў віны за сьм ерць Хры ста. Гібсан іС о, вядом а, абараняліся пагеройску. П ерш апачатковая вэрсія сцэнару бы ла м оцна зьм ененая, аўтары нават вы крэсьліліадну з сам ы х улю бёны х анты сэм ітам іцы татаў: “Хай падзе ягоная кроў на нас ідзяцей наш ы х”. З азначаю ць, ш то Д ж эйм с Кавізэл ( Хры стос) сам ы сэм іты чны М эсія за ўсю гісторы ю кінэм атограф у, у адрозьненьне ад папярэдніх экранізацы яў, дзе ярка вы раж аны м і габрэям ім алявалітолькі хры стапрадаўцаўперш асьвятароў ды ф ары сэяў, а Езусы бы ліпераваж на блакітнавокім іблянды нам і. У якасьці апош няга апраўданьня абаронцы “Ж арсьцяў” нам якаю ць на тое, ш то па ф ільм е канчатковая віна за пакуты Хры ста кладзецца на ры м лянаў сады стаўлегіянэраў іпракуратара П онція П ілята. Аргум энт удалы : апош нія адвакаты ры м скай ім пэры іпавы м ерлі, відаць, разам з эпохай М усаліні.

ХРЫ С ТО С , ЯК ІМ М Ы ЯГО БАЧЫ Л І Ён розны . Кіно прапануе нам м ноства іпастасяў Хры ста, хоць часам іне такіх вы сокам астацкіх, як у сьціплы м ф ільм е “Езус Хры стос паляўнічы на вам піраў”. М эсія там стры ж э валасы , праколвае вуш ы , апранаецца ў м одны я ш м откіім очы ць нячы сьцікаў пры ём ам ікунгф у. . .

Там у калінехта дум ае, ш то з усіх экранізацы яў Н овага З апавету галоўнай радасьцю м элям ана зьяўляецца “Езус Хры стос С упэрзорка” ( 1 9 7 3 ) , то гэта няпраўда. Хаця ф ільм Н орм ана Д ж уісана варта згадаць хаця б за сам ую вы сокую ноту, якую калінебудзь браў кінэм атаграф ічны Хры стос, за Ю дунэгра, яківы конвае суд лінча, за Ірада, ш то танчы ць у сты лёвы х ж оўты х акулярах, іза танкікулям ёты ў кадры . С ам ы м анты сэм іцкім Хры стом , каліглядзець па зьнеш насьці, зьяўляецца, безум оўна, ш вэд М акс ф он С ю даў у “Н айвялікш ай гісторы і на зям лі” Д ж ордж а С ты вэнса ( 1 9 6 5 ) . В ы сокі, статны , блакітнавокі нарды чны Езус. Калідля Гібсана гісторы я з П апам скончы лася м ірна, то Гадару паш анцавала м енш . Я гоны “В ітаю вас, М ары я” ( ака “М ары я іЯ зэп”, 1 9 8 5 ) атры м аў аф іцы йнае асудж эньне таго ж Я на П аўла. Ф ільм м алю е сьвятую сям ' ю сучаснай ш вэйцарскай парай і ўтры м лівае пару кадраў з голай М ары яй. Тут уж о дакладна П апа не м аўчаў. “Бэн Гур”1 9 5 9 году, які адкры ваецца ты трам “Гісторы я Хры ста, расказаная генэралам Л ью Ўолесам ”, пры км етны ты м , ш то Езус ня толькіне вы м аўляе ніслова, але нават не паварочваецца да кам эры тварам . Ён усяго тольківіньетка, пры гож ая рам ка для галівудзкай гісторы іпра сяброўства, здраду, каханьне ігонкіна калясьніцах. П ра тое, за ш то даю ць О скары ( “Бэн Гур”узяў іх 1 1 ) .

Івярш ы ня глум у над эвангельскім сю ж этам гэта, вядом а, “Ж ы цьцё Браяна па М онты П айтану” С ам ай неадназначнай інтэрпрэтацы яй ( 1 9 7 9 ) . Тут ію дэі, іры м ляне гісторы іХры ста застаецца зьняты ў 1 9 8 5 г. разм аўляю ць з акцэнтам лёнданскіх ф ільм М арціна С карсэзэ “Апош няе спакуш эньне рабочы х, ж анчы н граю ць Хры ста”. Езус, якім айструе кры ж ы для пераапрануты я м уж ы кі, аднекуль расьпяцьцяў ізайм аецца сэксам з М агдаленай. зьяўляю цца інш аплянэтнікіў лятучай Езус, якісум няецца, паддаецца спакусе і талерцы , а Хры стос зусім не трапляе разм аўляе зь нью ёрскім акцэнтам . Грае З баўцу на кры ж . З ам ест яго пам ы лкова Ўілем Д эф о. З ьнеш не ты повы a l l a m e r i c a n h e r o , ўкры ж аваны габрэй Браян, якіпры са сьветлай барадой іатлеты чнай ф ігурай, ён гэты м зусім не нудзіцца. Ф ільм кры ху падобны да бясстраш нага м арпеха з сканчваецца сам ай апты м істы чнай патры яты чны х баевікоў. сцэнай укры ж аваньня ў сусьветны м М арксы ст П азаліні, ніна ёту не ады ходзячы кіно: Браян ірабаўніківісяць на кры ж ах ад тэксту “Э вангельля па М ацею ” ( 1 9 6 4 ) , ты м ня ды сьпяваю ць вясёлую песеньку пра м енш зрабіў з С ы на Бож ага сапраўднага тое, як важ на заўсёды бачы ць толькі рэвалю цы янэра. Граў яго не праф эсійны актор, сьветлы я бакіж ы цьця. а звы чайны студэнтэканам іст Э нры ке Іразоке. С уровы я бровы , гарачы позірк, ж арсны я прам овы “ня м ір, але м еч” нясе ён. Калігэты хлопец пачы нае гавары ць, ствараецца ўраж аньне, ш то ён стаіць на браневічку, а за пазухай у яго бом ба. “Э вангельле па М ацею ”, дарэчы , добрае яш чэ ісваім саўндтрэкам . Апроч Баха, М оцарта, В эбэрна іП ракоф ' ева там гучы ць яш чэ дэльтаблю з, сьпіры чуэл, кангалеская м узы ка ідзьве рускія песьні: рэвалю цы йная “В ы ж ертвою пали”, якая суправадж ае бунтарскую прам ову Хры ста, і“О й ты степь ш ирокая”. Апош няя пекна кладзецца на карцінку ў пачатку ф ільм у: ідзе Езус па полі, гучы ць куплет пра стэп, а пады ходзіць да рэчкі, у якой ры бачаць будучы я апосталы , акурат пад “О й ты , В олгам атуш ка”.


С Ф Э РЫ

Коля М аторы н, аб' яднаньне D i s k o t e Q . П раграм іст, якітры гады там у вы раш ы ў, ш то прам оўты нг яго дзялянка. З таго часу ўпарта спрабуе гэта даказаць: робіць электравечары нкіў М енску іраёне, вы возіць ахвотны х на піцерскія рэйвы , м аскоўскія канцэрты М обііг. д. С пачатку м ы проста рабілівечары нкі, сам ібы лііх ды дж эям іканечне, на ам атарскім узроўні. Зь якой м узы кай В ы працуеце? З ь лю бой клю бнай: h o u s e , d r u m ' n ' b a s s і г. д. сты ляў ш м ат. Больш за год працаваліў “Блиндаж е” ( там праводзіліперш ы ды дж эйкангрэс) , цяпер у “R e m i x ' 8 2 ”, хутка адкры ваецца клю б “С ф эра” зь ім іплянуем доўгія кантракты . Аднойчы рабілівечары нку ў аэрапорце “М енск1 ”. ІВ ы зарабляеце на гэты м ? !

П раблем а ў ты м , ш то ням а грош ай у лю дзей, каб яны м аглііх ш м ат траціць. Адпаведна, складана пры возіць нейкія сур' ёзны я ім ёны . У красавіку, напры клад, я пляную пры везьцілепш ага ды дж эя Гіш паніівельм ісур' ёзную ф ігуру, суарганізатара L o v e p a r a d e .

П РА М О Ў ТА РЫ Л Ю Д ЗІЗ К А ТЭ ГО РЫ І“Н Е В ІД Н О ІН Е ЧУ ТН О ”. КУ ХН Я А РГА Н ІЗА Ц Ы ІІП РА В Я Д ЗЕН ЬН Я В ЕЧА РЫ Н А К Д Ы К А Н Ц Э РТА Ў Н Е ТА К А Я С К Л А Д А Н А Я , К А Б А Д В О Д ЗІЦ Ь П А Д Я Е ЧА С О П ІС Н Ы Я П Л О Ш ЧЫ . А Л Е Л Ю Д ЗІ, Я К ІЯ ЗА РА БЛ Я Ю Ц Ь Н Я ТО Л ЬК ІГРО Ш Ы , А Л Е ІМ А РА Л ЬН Ы Я Д Ы В ІД Э Н Д Ы ( НУ, ХА Ц Я Б УЛ А С Н А Е ЗА Д А В А Л ЬН ЕН ЬН Е) Н А ТА К ІМ БІЗН Э С Е, Я К С ТВ А РЭ Н ЬН Е Д О БРА ГА Н А С ТРО Ю Ў С Я БЕ ІІН Ш Ы Х, ЗГА Д ЗІЦ ЕС Я , Ц ІК А В Ы Я С У Б' ЕК ТЫ . ГЕРО ІМ О Л А Д ЗІІП А Д Л ЕТК А Ў ( БЕЗУ М О Ў Н А , П А С ЬЛ Я М У ЗЫ К А Ў ) , ЯНЫ С ТВ А РЫ Л ІФ Л ЁР “Н Я П Ы Л ЬН А Й П РА Ц Ы ” В А К О Л П РА М О Ў ТА РС ТВ А . РА С С Л А БЦ ЕС Я У С Ё Н Я ТА К П РО С ТА . ХА Ц Я ЧА С А М ІП РЫ ГО Ж А . . .

прам оўтары

В іялета З О Л А К

ВЕЧАРЫ НКА Ш ТО ТРЭ БА

Капейкі, канечне. С пачатку для м ногіх гэта бы ло хобі, але цяпер адкры ваю цца клю бы , укладаю цца грош ы , зьяўляю цца спонсары , якім гэта цікава. Л ю дзіпачы наю ць вучы цца адпачы ваць.

П рам оўты нг гэта праф эсія. . . . . . крэаты ўная. Калібраць прадусаваньне, канечне, ям у трэба вучы цца. А калібраць арганізацы ю вечары нак гэта крэаты ў. В учы цца варта, каліхочаш бы ць супэрпраф эсіяналам . Але для гэтага трэба найперш рабіць бізнэс не ў Беларусі. М не цікава працаваць з м аскоўскай d j D u b r o v s k a j , зь некаторы м іпіцерцам і. Са стары х ды дж эяў, якіх м ы пры возілі, цікавы м і бы ліЯ ніс, П апова Л ена, той ж а Ц ітам ір цікавы пэрсанаж .А грош ы пры носяць ты я, каго м ы прадусуем , на каго м ы м аем эксклю зіўны я правы ў Беларусі. Ц ім ож на загадзя пралічы ць посьпех вечары нкі? Буйное м ерапры ем ства, якое доўга плянуецца, адразу разьлічана на посьпех. Калім ы паабяцаліспонсарам пяць ты сяч чалавек, яны будуць. Н апры клад, у м інулы м годзе бы ла вечары нка на цеплаходзе: стоадсоткавы аж ы ятаж , але пачаўся дож дж . Я павінен зрабіць так, каб лю дзям бы ло весела. Л ю дзісам іствараю ць атм асф эру, галоўнае прадставіць іўкласьціў гэта ідэю . В ы зьбіраецеся ўсё ж ы цьцё гэты м займ ацца? C D / 0 7 0

Д ум аю , ш то так. П ры нам сі, гэта будзе ісьціпобач з м аім ж ы цьцём .


В італь С упрановіч, кіраўнік ізаснавальнік ( у1 9 9 6 м) БМ А g r o u p . П ры нцы повы прам оўтар рокераў беларускага ( у сэнсе, беларускам оўнага) ф арм ату. У той ж а час вядом ы ў м узы чнай тусе a k a “м ільянэр К арэйка”: дзеля стартавага капіталу ( безупы нна зьбірае з таго сам ага 1 9 9 6 ) не цураецца канцэртаў расейскам оўны х “К расок”, “ТяниТолкай” іінш . Н апачатку 1 9 9 0 х я, як іш м ат хто яш чэ, пачаў цікавіцца беларускай м узы кай. М не яна падабалася, я бачы ў, ш то ніхто не займ аецца яе раскруткай. В аш а адукацы я адбілася на пром адзейнасьці? Трохі. Я завочна скончы ў Унівэрсы тэт культуры , м энэдж м энт сацы якультурнай сф эры . Н е скаж у, бы ццам усё, ш то нам вы кладалі, бы ло м не патрэбна, але некаторы я рэчы я адкры ў для сябе. Я к вы сьвятляецца, у кож най пром агрупы ёсьць свой ф арм ат перавагаў. М ы займ аем ся беларускай м узы кай. Іклясы чнай ( М ікола Равенскі, М іхась З абэйдаС ум іцкі) , ібардаўскай песьняй ( Ш алкевіч, С ярж ук С окалаўВ ою ш ) , канцэртам іякіх цяпер уж о здольны я сабраць пляцоўкіў 4 0 0 5 0 0 чалавек. “Краски”, “Л ето”, “ТяниТолкай”, якія браліўдзел у апош нім тры б' ю це N . R . M . , “Н ейро Д ю бель”. Калігурты згодны я рабіць кам пазы цы іпабеларуску, то м ы будзем зь ім іпрацаваць. Але я не гарантую , ш то калім ы займ аем ся нейкім гуртом , то ён адразу раскруціцца. М ы даем ш турш ок, а ўсё астатняе залеж ы ць толькіад іх сам іх. Н аш ай задачай ад пачатку бы ло зрабіць так, каб беларускія гурты м аглізарабляць грош ы . У апош нія гады бачна, ш то неш та такое адбы лося. А ня дум алізаняцца прадусарскай дзейнасьцю больш ш чы льна? М ож а бы ць. Раней, калім ы бы ліадзіны я, хто гэты м займ аўся, м ы працаваліз больш асьцю гуртоў. Ц япер сы туацы я зьм яняецца, м ы ня хочам займ ацца гуртам і, каб поты м нехта інш ы зарабляў на іх грош ы . Там у хутка м ы адбярэм некалькі гуртоў, зь якім ібудзем працаваць. Вы адзін з сам ы х скандальны х пэрсанаж аў роксцэны . Рокеры пастаянна абвінавачваю ць В ас, м аўляў, “С упэр грэе на нас лапы ”. Беларускія м узы кіпа сваёй сутнасьцікры ху дзіўны я лю дзі. Канечне, гуртам здаецца, бы ццам недзе там круцяцца нейкія грош ы , але вельм ідзіўна, ш то звы чайна гэта гаворы цца ня сам насам , а нейкім трэцім асобам . У той ж а час м узы кі ведаю ць: ніхто інш ы зь ім іпрацаваць ня будзе. М ож а, такая сы туацы я іва ўсіх краінах існуе, ш то гурты пастаянна застаю цца незадаволены я? А ў М енску ёсьць лю дзі, гатовы я баш ляць там у ж N . R . M . за вы ступы на хатніх вечары нках? М ы гэты м не займ аем ся, але ведаю , ш то, напры клад, праект “Крам бам буля” атры м лівае ш м ат такіх зам оваў. Каліб у нас бы ў нейкісвой гурт, то м ы , напэўна, ведаліб, як гэта ўсё адбы ваецца. Я к В ы лічы це, Вы пасьпяховы прам оўтар?

C D / 0 7 1

Трэба веры ць у тое, ш то ты робіш , ш то гэта табе патрэбна. Трэба рабіць лю бім ую справу. Больш асьць беларусаў працую ць там , дзе вы м уш аны я, а ня там , дзе хацеліб. Там у ім аем у краіне такое. Н апачатку ніхто іня дум аў, ш то тое, чы м м ы займ аем ся, м ож а пры носіць грош ы . Ты я вы нікі, якія цяпер м ож на назіраць гэта нейкіўзды м беларускай м узы кі. М ы нечага дам агліся.


С Ф Э РЫ

Н арм альна зарабляеце? Н а электроннай м узы цы ш м ат не заробіш . В. П. : Калім узы ка больш кам эрцы йная, то цалкам Я. К. : м агчы м а. А м ы ў асноўны м займ аем ся м узы кам і, якія піш уць сам і, напры клад, S t o n e P e o p l e . М ы рабілівечары нкіз удзелам d j Беса зь П іцеру, d j С траўса зь Л ітвы , d j I m p l e x , d j P r o k e t , “P l u g & P l a y ” з удзелам “Елочны х игруш ек” іпраекту K l u t c h зь П іцеру. У пляне сты лісты кіу асноўны м b r e a k іd r u m ' n ' b a s s . Я к вы вы раш аеце ф інансавы я непаразум еньніз м узы кам і? Ш ляхам інды відуальнай разм овы . Н екаторы м м ы В. П. : плацім , ты м ж а S t o n e P e o p l e , а некаторы я граю ць і бясплатна, проста дзеля задавальненьня. К анкурэнты ? У нас d r u m ' n ' b a s s іb r e a k b e a t практы чна ніхто не В. П. : займ аецца. Ёсьць пром агрупа “Автоназия”, яны арганізоўваю ць трансітэхнавечары нкі. Н апэўна, кож ны знайш оў сваю ніш у, на якую ёсьць Я. К. : свая публіка, а той публікі, якую м ож на адтуль сю ды перацягнуць, ня так іш м ат. У горадзе м огуць бы ць у адны вы ходны я тры абсалю тна розны я вечары нкі. Ім енавіта там у, ш то м узы ка цалкам розная, канкурэнцы іне назіраецца. К алінебудзь м ож на прадказаць, ціатры м аецца вечары нка? Н едзе адсоткаў на 8 0 усё зразум ела папярэдне, Я. К. : а2 0 % як складуцца абставіны . Усё залеж ы ць, паперш ае, ад складу ўдзельнікаў, В. П. : падругое, ад рэклям ы . Ц ізьвязаная нейкім чы нам ваш а адукацы я з пром адзейнасьцю ?

В італік П уш чы н ( БД У , эканам ічны ф акультэт) і Я гор Куноўскі( М Д ЛУ, ф акультэт гіш панскай м овы ) займ аю цца пром ападтры м кай альтэрнаты ўнай электронікіпры кладна два гады . С ам ы сам ы праект “С истем а электронного безум ия” вядом ы больш асьці м енскіх электраальтэрнаты ўш чы каў. М ерапры ем ства, трэба пры знаць, яўна не для глям урны х клябэраў ці белм оўны х рокераў, але, варта адзначы ць, адзінае і непаўторнае. В. П. : 2 5 кастры чніка 2 0 0 2 году Антон М акаранка вы раш ы ў зрабіць вечары нку на свой дзень народзінаў. М ы пайш лі, дам овіліся зь ім , зрабілівечары нку. Усім спадабалася. Н ам таксам а. П разь м есяц зрабілідругую , яш чэ празь м есяц трэцю ю . Я недзе з пачатку 2 0 0 2 году хадзіў, даставаў усіх Я. К. : тагачасны х прам оўтараў. У М енску даволіш м ат лю дзей, якія піш уць м узы ку сам і. А на вечары нках вы ступаю ць толькі ды дж эі. Я казаў прам оўтарам : “Д авайце дадаваць ж ы вы х м узы каў”. У вы ніку справа скончы лася ты м , ш то ў ж ніўні пры ехаў знаём ы са Ш вэцы і, зладзіў перш ую пасьля вялізнага перапы нку вечары нку з ж ы вой м узы кай “Ёлка М инск”. Д ля м яне зь яе ўсё іпачалося.

М ая адукацы я, у пры нцы пе, зьвязаная з Я. К. : прам оўты нгам : я вяду сайты , аф арм ляю ірассы лаю на С М І інф арм ацы ю , кам унікую зь лю дзьм іў інтэрнэце. У Л інгвісты чны м вучы ш ся працаваць з м овай, ты нават расейскай пасьля яго пачы наеш валодаць лепш , ведаеш , як больш дзейсна ф арм уляваць свае ф разы , каб яны пры цягваліўвагу. Н ейкая сувязь, напэўна, ёсьць: я будучы м энэдж эр В. П. : кірую чай дзейнасьці. Але пакуль ш то ўнівэр ніякай роліў м аёй дзейнасьціне ады граў. Д ля вас гэта не адзіны занятак у ж ы цьці? Я гор працуе ў інш ы м м есцы , я паралельна вучуся. В. П. : П акуль вечары нкіхутчэй хобі. М не пакуль цікавая м ая праца. М ож а бы ць, буду Я. К. : займ ацца прам оўты нгам усё ж ы цьцё, але ня толькі. Н е хачу абм яж оўваць сябе адной сф эрай.

C D / 0 7 2


С аш а К асач у сф эры з 1 9 9 4 году. А дзін з дуэту J e t S o u n d s , адзін з акупантаў “Ц ветов” ізавадатараў зьяўленьня “R e m i x ' 8 2 ”. Д ругіКудраш оў, якіпадчас інтэрвію адсутнічаў. Зараз зьнеш насьць, зам аш кіі агульны настрой К асачапрам оўтара вы даю ць у ім пэрспэкты ўнага рэстаратара. Калi сьцi я зразум еў, ш то м агу гэты м займ ацца. П рам оўты нг пры носіць грош ы ? Каліб гэта бы ло ня так, м ы б гэты м не займ аліся. Аднак, на ж аль, аб' ём заробкаў не дазваляе займ ацца толькі гэты м . У м яне яш чэ ёсьць невялічкібізнэс, цяпер я яго трош кізапусьціў, але ён дазваляе м не тры м ацца на плаву. С ёньня ім кнем ся ў рэж ы м е ш тодзённай працы зарабляць грош ы . Але гэта не такібізнэс, як, напры клад, прам оўты нг папулярны х расейскіх гуртоў. Ф арм атная м узы ка ў ваш ы м клю бе гэта якая? М ы не пры тры м ліваем ся такіх тэрм інаў, як ф арм ат. М ы падтры м ліваем іхіпхоп, іd e e p , ітэхна. Галоўнае, каб гэта бы ло прагрэсіўнае ісам ае лепш ае на гэты час. Н аш ы я вечары нкікож ны ты дзень гэта дарагія, вельм ісур' ёзны я м ерапры ем ствы . Там у да нас пры яж дж аю ць вельм і праф эсійны я ідарагія м узы кі, там у да нас ходзяць лю дзі. Ш то ўяўляе сабой райдэр ды дж эяў, якіх вы запраш аеце? З вы чайна райдэр ды дж эяў вельм іпросты . Калі пры яж дж аю ць нейкія праекты з ж ы вой м узы кай, тады больш тэхнічны х м ом антаў.

М ы вы м уш аны я бы ліз рэстарацы ібраць таксоўку, ім чацца на ёй з хуткасьцю 1 2 0 км / гяна там ам аль развальвалася у аэрапорт. Ён ледзь пасьпеў на сам алёт. В ы ад пачатку іш ліда гэтага клю бу? Увесь час у нас з В адзім ам [ Кудраш овы м ] бы ліспрэчкі, як лю дзям усё ж больш падабаецца: каліёсьць адно м есца, куды яны ў лю бы м ом ант м огуць пры йсьці, пабачы ць нас, паслухаць знаём ую м узы ку, альбо лю дзям гэта ўж о надакучвае цягам пэўнага часу, ім хочацца больш разнастайнасьці. Ц япер м ы нібы та вы значы ліся, паглядзім , ш то з гэтага будзе. Ц іарганізоўваеце хатнія вечары нкі? Н е абы ходзім . Н ас запраш аю ць інаш ы я сябры , зьвяртаю цца разнастайны я кам паніідзеля правядзеньня невялічкіх карпараты ўны х вечары нак. Раней гэта бы ло часьцей, калірабіліся прэзэнтацы ібуцікаў, крам аў. Але ды дж эібольш ахвотна ідуць на запіс пром ады скаў для канкрэтнай кам паніі. Ц іёсьць неабходнасьць вучы цца прам оўты нгу? Апош нім часам я дум аю пра тое, ш то бы ло б някепска атры м аць нейкія праф эсійны я веды . Але, зь інш ага боку, ніякія веды , набы ты я ў навучальнай установе, не дадуць таго ам аль 1 0 гадовага досьведу, якім аем м ы . П авінна бы ць велізарная колькасьць кантактаў, пачы наю чы ад ды дж эяў, гукавікоў, сьвятлавікоў у м яне цэлы нататнік з проста кантактнай інф арм ацы яй.

Расейцы часта патрабую ць, каб бы ў нум ар у гатэлі. Але ў нас бы ліпартнэры , якія займ аліся ры элтарскім і паслугам і, там у м ы сялілінаш ы х ды дж эяў у кватэру яны бы лізадаволены я.

Іж аданьне. Трэба ведаць, ш то частка м ерапры ем стваў бы ваю ць м інусавы я, трэба бы ць да гэтага гатовы м . Ф акты чна, м ож на пры везьцісам ага м однага ікрутога ды дж эя за 1 0 0 0 баксаў, зрабіць вечары нку, а да цябе ніхто ня пры йдзе.

Аднойчы бы ў вы падак з м аскоўскім ды дж эем . Мы дам овіліся, ш то ён зьедзе зь М енску на звы чайны м цягніку. П асьля вечары нкіён атры м аў заробак. Адпачы ваем , зьезьдзіліў рэстарацы ю , павячэралі, іраптам ён каж а: “Усё, я хачу ў М аскву. З араз. Іне на цягніку”.

. . . Ёсьць ж аданьне м ець сталы бізнэс, м ож а, у свой час ады йсьцісам ом у, навучы ць каго м аладога. Безум оўна, ідэя нум ар адзін каб бы ў свой клю б, сваё пам яш каньне. З аробім грош ай, пабудуем сваё пам яш каньне, ібудзе ў нас свой клю б. А м ы будзем кіраваць ім зь якойнебудзь вы спы !

C D / 0 7 3


P R I M A L S C R E A M / D I R T Y H I T S

N E U R O D U B E L / КО М И КС Ы

S o n y M u s i c E n t e r t a i n m e n t , 2 0 0 3

H D , 2 0 0 3

ЧКА C D

C D аглядальнi кi А леся С ЕРА Д А , Вi ктар П А З ЬН ЯК О Ў

У1 9 7 0 м з дапам огай м этоды кіP r i m a l S c r e a m Калім этай рэм іксацы іірэм эйкерства лепш ы х песень Н Д ( “перш ародны енк”) доктара Я нава Д ж он Л енан наноў бы ло падкрэсьліць у іх усё лепш ае ігорш ае, то м эта зьм яніў сваё ж ы цьцё. У1 9 9 0 м бры танская група P r i m a l дасягнутая. М есцам із падкрэсьліваньням іперабралінейкі S c r e a m вы пусьціла “S c r e a m a d e l i c a ”, зьліўш ы ў адну колбу м атэры ял у запале перакрэсьлены . Але вы ж бераце Н Д для сярм яж ны рок з інтэлігентны м дэнсам . У вы ніку бурнай таго, каб набы ць у пры ватнае кары станьне м енавіта рэакцы ітады паўстала нейкая бурда. Я к вы сьветлілася праз парнаграф ічнага генія Кульлінковіча, а ня Буду вінілаў ды дж эя гады , вы бухнула яна на ўсе 1 9 9 0 я ізрэзаніравала аж у 2 0 0 0 - Л іста. Там у апэляцы я катэгоры ям і“скрэтч”, “зьвядзеньне” e t c . х альбом ам і“X t r m n t r ” і“E v i l H e a r t ”. А напры канцы 2 0 0 3 га пры цягнутая за вуш ы . У наш ы м вы падку толькірэф лексііў асобны м том ам вы йш ліасноўны я тэзы сы БобіГілэсьпііяго сты лідаўн( авага) тэм по “спадабалася / не” сам ы я адэкватны я кам анды , такіх Ф ідэляў Кастраў бры танскага року. для электратрэш авы х “Ком иксов”. П адаецца, м атэры ял трохіперапрадусаваны , ш то абвастры ла спэктар эм оцы яў: ролінгападобная “R o c k s ”, застраш лівая “K o w a l s k i ”, друж алю бная “K i l l A l l H i p p i e s ”. На тле наварочанага варта бы ло б вы даць ты раду адносна ш ум а( ад анг. d u s t ) падобнага ібезум оўна геніяльнага м атэры ялу. Але такой праяве пальцанакладаньня Бож ага м ож на знайсьціапраўданьніў пры стойны м бэкграўндзе групы : Гілэсьпіў свой час супрацоўнічаў з J e s u s & M a r y C h a i n , M a n i са S t o n e R o s e s ( сьвяціўся іў U n c l e ) , а да прадусаваньня спры чы ніліся Э ндру Ўэзэрхол іКевін Ш ы лдз ( экслідэр групы M y B l o o d y V a l e n t i n e ) . Ш то да лепш ага відэаўвасабленьня м узы чнага м атэры ялу альбом а, то тут паза канкурэнцы яй стаіць “T r a i n s p o t t i n g ”. І, на ж аль, паза альбом ам : хронам этраж ф ільм у аказаўся кры ху больш ы м за адзінаццаць хвілін аднайм еннай кам пазы цы і. З рэш ты , ісам а кам пазы цы я чам усьціапы нулася паза трэклістом D i r t y H i t s . Але ітое, ш то ёсьць, добра паш ы рае сьвядом асьць. * * * З паведам леньня Кубінскага інсты туту м узы кіпра няўдзел кубінскіх нам інаваны х арты стаў у цы ры м оніі ўзнагародж аньня прэм іям і“Грэм і2 0 0 4 ”( Л осАндж элас, З Ш А) .

В ось рэм ікс на “Бухаст” зьдзек ня толькіз R a m m s t e i n , але іса слухачоў. З ь інш ага боку, “П ятрова” ці“Гусілебедзі” ў новы х строях спадабаліся б нават ты м , хто ўласна Н Д ня надта ш ануе. Н а ж аль, тэндэнцы я' 0 3 больш чы м яскравая: ня ў перш ы раз культавая асоба, рэалізаваўш ы ся за кош т уласнай хары зм ы , спрабуе стаць для краіны ўсім : інойзам , іхаўсам , і індастры элам , іпростанароднай “каўбасой”. З ь перам енны м , м якка каж учы , посьпехам . * * * Кульлінізм ( w w w . n e u r o d u b e l . n m . r u ) “Н у іх* ? Н у, напры клад “Ком байном ”я напісаў ам аль цьвярозы . А вось “О хотника”сьм яротна п' яны м , і“Убийство”і “В орсинки”; ну канечне, “Резиновы й дом ”па цьверазянцы : я бы ў м алы м іня піў яш чэ, сувязь якая? Я лічу, ш то наадварот, цьвярозы м я песьніпісаць не м агу м агу тэксты для песень, м агу па зам ове, м агу м узы ку, м агу бяз нот, м агу м аркі налепліваць па* цца не завярнуць? Івы ступы таксам а я пам ру цьвярозы на сцэне. Так, перабіраў часам , але на нагах стаяў!!! С праву рабіў інарод весяліў. П ерастану піць, м не ўсё ГЭ ТА будзе гідка. Д ы ск прадаставi ла кам панi яW e s t R e c o r d s

Асабліва абурае тое, ш то [ у вы дачы візаў C D ] бы ло адм оўлена ўсёй дэлегацы із вы кары станьнем арт. 2 1 2 ( f ) ам эры канскага эм іграцы йнага закону, які, як вядом а, уж ы ваецца ў адносінах да тэрары стаў, кантрабанды стаў наркоты каў іўсіх асобаў, якія ўяўляю ць сабой пагрозу для нацы янальнай бясьпекіЗ лучаны х Ш татаў [ … ] Больш як 1 3 ты сяч праф эсійны х м узы каў сёньняш няй рэвалю цы йнай Кубы валодаю ць такім іякасьцям і[ эты чны м і, м аральны м ііінш ы м іагульначалавечы м іC D ] , ім енавіта там у робяцца спробы ачарніць наш у культуру. C D / 0 7 4


C O L D P L A Y / L I V E 2 0 0 3

L A M B / B E T W E E N D A R K N E S S & W O N D E R M e r c u r y 2 0 0 3

ЧКА C D

В ы датнікібры танскага року C o l d p l a y уж о другую запар Н а дзясяты м годзе існаваньня ўзяць іствары ць такі сэсію ў студы іздаю ць на вы датна. Іх ( 2 0 0 ) 2 гіальбом “A R u s hш эдэўр гэта яш чэ ня сам ы невы тлум ачальны ўчы нак дуэту, O f B l o o d T o T h e H e a d ” інаступны тур сталітры ю м ф альны м і. якінадоечы зьм ясьцi ў схаваны трэк перад пачаткам 1 й кам пазы цы іальбом а “F e a r O f F o u r s ” і, натхніўш ы ся пэрсідзкім У “ж ы вы м ” альбом е ўсё арганічна: гіты зьзяю ць новы м і паэтам X I I I стагодзьдзя Рум і, пры сьвяціў песьню анёлу, ш то ф арбам і( “A R u s h O f B l o o d T o T h e H e a d ”) , сярод бісайдаў зьявіўся перад М ухам адам . Д арэчы , забы цца на гэтую хаваю цца сапраўдны я пэрлы кш талту “O n e I L o v e ”, а песьню не даю ць іна дадзены м альбом е дзякую чы двум сьвеж асьпечаная “M o s e s ” дае надзею , ш то група ўратуецца рэм іксам на дэсэрт. ад кры зы су трэцяга альбом у, якінапаткаў у свой час O a s i s , S u p e r g r a s s іT r a v i s . С ты ль, ім я яком у “L a m b ”, караніцца ў d r u m n b a s s і квітнее на той сам ай клю м бе, дзе растуць B j o r k , P o r t i s h e a d і “Калівы стам іліся ад гэтай песьні, м ож аце пакуль ш то даўніG u s G u s . Ты м ня м енш дачакацца заспакаяльнага сну зьесьцім арозіва”, прапануе клапатлівы Кры с М арты н пад ад дуэту не атры м аецца. Н ават калівы іздолееце заснуць уступны я акорды “Y e l l o w ”. М яркую чы па ты м , колькісотняў пад яго, раніцай вы явіцца, ш то вы ўсталіў сьне іўсю ноч слухачоў падхоплівае пры пеў сам ай гітовай роккам пазы цы і ш пацы раваліпа дахах. “Больш асьць лічы ць, ш то м ы двухты сячны х, у бары ў гэты м ом ант народу няш м ат, ды іты х, сапраўдны я м элянхолікі, каж а вакалістка Л уіза Родэс, ія здаецца, не ванітуе. Я ны ўсё адно вернуцца, каб пасадзіць ня ведаю , зь якой радасьціяны гэта ўзялі. Усе спрабую ць ахалодж аны я зьвязкі, падпяваю чы Кры су ў “C l o c k s ” і“I n M y скінуць нас у адну кучу з усёй гэтай тры пхопавай P l a c e ”. Ч асам C o l d p l a y падаю цца блізка ш то не банальны м і, м элянхоліяй”. але гэтае “блізка” дзіўны м чы нам узвы ш ае іх м узы ку да Ш то праўда, то праўда, але саром ецца такога сьветлага сапраўднага адкры цьця. іэнэргічнага м элясу ўсёткіня варта. * * * * * * У гастрольнае турнэ па З Ш А зім ой 2 0 0 3 году ўдзельнікі Родэс: “Я лю блю сучасную м узы ку, але часам м не не C o l d p l a y вы правіліся ў розны х аўтобусах. Кры с М арты н . . . ] Л ю дзізвы чайна не падарож нічаў асобна ад астатніх м узы каў, але не ў адзіноце - хапае ў ёй эм ацы йнай глы біні[ яны хутчэй схаваю цца з Гвінэт П элтроў. Актры са ісябар Ам эры канскай кінаакадэм іі, ж адаю ць дэм анстраваць гэта інш ы м , за тэхналёгіяй, але сябе не пакаж уць”. дзеўка пры хапіла ў дарогу ф ільм ы нам інанты на О скар. Але, падаецца, парачка бавіла час ня толькіза праглядам сьвеж ага кіно: у сьнеж ні2 0 0 3 году Кры с іГвінэт пабраліся ш лю бам .

C D / 0 7 5


T O R I A M O S / T A L E S O F A L I B R A R I A N A t l a n t i c , 2 0 0 3

АЛ ЕКС ЕЙ ХЛ ЕС ТО В / О ТВ ЕТЬ М Н Е П О Ч ЕМ У W e s t r e c . , 2 0 0 3

П рэтэнзііна наяўнасьць “ж аночай песеннай інтэлектуалісты кі”, у ш эрагіадэптак якой упарта ўпісваю ць T o r i A m o s , падаю цца такім іж дзіка занудны м і, як сам о закасаванае словазлучэньне. Ц яж ка не ацаніць ары гінальнасьць інеарды нарнасьць ж анчы ны , ш то зрабіла публічны м ісвае дум кііпам кненьні. Але гэта ўсяго толькі чалавек, а ня П анна М ары я року, якой хочуць пабачы ць яе забіты я ізьняваж аны я. М уж чы ны іж анчы ны . Л ю дзі, якія прагнуць інтэлектуальнай іпсы халягічнай рэабілітацы і.

Н ем агчы м асьць зь перш ага разу дакапацца да генэзы аранж ы роўкі, настойлівая спроба ідэнты ф ікаваць вакаліста як вы бітнага савецкарасейскага сьпевака Глы зіна цігэта ня сам ая вы сокая ацэнка для белпопсу?

Ты м , хто дагэтуль ня ведаў, як падступіцца да гэтай рэзкаватай экспэры м энтатаркі, “T a l e s o f a L i b r a r i a n ” паказаны як лекіад непісьм еннасьцігэта, паводле Торы , “вы бранае”. Хацелася б паж адаць Торы больш тутэйш ы х слухачоў, якім ня трэба тлум ачы ць, ш то, напры клад, “S n o w C h e r r i e s F r o m F r a n c e ” і“A n g e l s ”абсалю тна новы я песьні, ірэм ікс “P r o f f e s s i o n a l W i d o w ” таксам а нідзе яш чэ не зьяўляўся. Хоць, па ш чы расьці, каліў сам ай сярэдзіне вельм іж ы вой, эм ацы йнай іпа сутнасьцісваёй рокавай падборкізэўрае хай ня сам ая дурная, але “танцавалка” хочацца паш кадаваць ты х, хто набы ў альбом дзеля “M r . Z e b r a ” і“W a y D o w n ”з найбольш эстэцкага “B o y s F o r P e l e ” цідзеля балядны х “S i l e n t A l l T h e s e Y e a r s ” і“T e a r I n Y o u r H a n d ”.

Я к беларуская папса ў асобе Л ёш ы Хлястова зм агла дакаціцца да м ясцовы х м асіраваны х F M ратацы яў пы таньне хутчэй да М акса Алейнікава. Геніяльны папсавікзабаўнік, ён вы веў яўнага не гітм эйкера Л ёш у Хлястова да вы ш ы няў “Хитм ом ента” іпразь яго нарэш це рэалізаваўся ў м асах. Ш то да сам ога героя, то вы бітны м арты стам яго не назавеш Х А папросту элегантна ўж ы ўся ў вобраз закаханага пры нца на белы м кані, якога чакае кож ная кабы лка 1 2 1 7 гадкоў. Хлястоў валодае някепскім вакалам інеслабы м істарзам аш кам ігэта відавочна; ён генічны пры нам сі, ш то да ды скатэчны х ды дж эяў ( у адрозьненьне ад усяго астатняга беларускага рады ёф арм ату, А Х не вы глядае чуж ародны м целам у м іксе з рускай папсой) . У вы ніку атры м ліваецца не кандовы , а на эўрадвойку, раш нтройку беларускі чаты рохзоркавы попс. Мы слухаем івяла танчы м . Н ехта спрабуе граць інават сьпяваць ( гл. ніж эй) . Д ы ск прадаставi ла кам панi яW e s t R e c o r d s

* * * W e l c o m e t o B a r b a d o s ( w w w . w e l c o m e t o b a r b a d o s . o r g )

ЧКА C D

В ітаем В ас на сайце Барбадос, якібы ў створаны для ты х, хто пацярпеў ад сэксуальнага гвалту. С айт бы ў створаны пад ураж аньнем ад творчасьціТоры Э йм ас, а м енавіта ад яе песьні“M e a n d a G u n ”. У ёй Торы сьпявае пра тое, як бы ла згвалтаваная, але пераж ы ла гэта ірэабілітавалася.

Газэта “С поём !”( дадатак да “Д етективной газеты ”) , лю ты 2 0 0 4 году, наклад 8 6 7 0 0 асобнікаў.

C D / 0 7 6


М ІС ІC Э Л ІЯТ С апраўднае ім я: M e l i s s a E l l i o t t Узрост: 3 3 гады Рост: 1 5 2 В ага: не аф іш уецца Л ю біць: бры лікі Н я лю біць: аўды ёпірацтва Чалавек, якізьм яніў яе ж ы цьцё: T i m “T i m b a l a n d ”M o s l e y , сябар, прадусар ісуаўтар з 1 9 9 5 году

Д Ы С К АГРАФ ІЯ 1 9 9 7 “S u p a D u p a F l y ” 1 9 9 9 “D a R e a l W o r l d ” 2 0 0 1 “M i s s E . . . S o A d d i c t i v e ” 2 0 0 2 “U n d e r C o n s t r u c t i o n ” 2 0 0 3 “T h i s I s N o t A T e s t !”


М ісіад сам ага нарадж эньня ўм ела пады м аць настрой інш ы м , пачы наю чы зь сябе. У ш коле пісала лісты М айклу іД ж энэт Д ж эксанам , запраш аю чы іх наведацца да яе ў клясу. “Хэло! Я М айкл Д ж эксан! Я пры йш оў сю ды , каб забраць М ісіізрабіць яе зоркай!” пра такое нават падум аць бы ло страш на, але толькіня ёй. З оркіне пры ехаліізь неба ня ўпалі. Там у, паслаўш ы куды падалей усіх ( пазьней пра гэты “м азаф ака” даведаліся ўсе) , яна ўзьлезла на чопік для сьм ецьця ізараўла ш то рэзаная свае верш ы . “Так, розную дурасьць: пра птуш ак ды м аты лькоў. Але ясна, ш то тады я не лічы ла гэта дурасьцю !” Д алей зоркіпачалідасы лаць ёй м эсэдж ы : у1 9 9 1 , каліў горад пры ехаліяе лю бім ы я J o d e c i , М ісізь сяброўкай па ш кольны м гурце S i s t a прабраліся ў нум ар, дзе ж ы ў лідэр гурта D e v a n t e S w i n g , і прасьпяваліям у, як яны яго лю бяць. У вы ніку D e v a n t e прапанаваў М ісіпісаць песьнідля J o d e c i . У перш ы я гады кар' еры ёй прапаноўвалісьціплую ролю сонграйтэра для інш ы х зорак. “Н ям а чаго вам рабіць з такой сракай у ш оўбізе!” чула яна ад прадусараў. Аднак, ствары ўш ы “пляты навы я” гіты для J o d e c i іA a l i y a h , яна адваж ваецца на сольнік “S u p a D u p a F l y ”( 1 9 9 7 ) . Трэцяе м есца ў Білбордзе ў перш ы ты дзень пасьля рэлізу, “пляты навы ” статус інекалькінам інацы яў на M T V V i d e o M u s i c A w a r d s іG r a m m y A w a r d s тое, ш то вы лучы ла гэтую сам ую дупу сярод інш ы х. Н у ікалегіпа цэху: “Я дум аю , найбольш значны я арты сты сьвету зараз гэта M i s s y E l l i o t t іR a d i o h e a d ”, каж а лідэр C o l d p l a y . З разум ела, м ож на аднесьцігэтую заяву да праяваў своеасаблівага пачуцьця гум ару Кры са. Але ш то тады рабіць зь М ікам Д ж агерам , якіўпадабаў М ісіпадчас запісу свайго апош няга сольнага альбом а? Н азваць яго стары м м аразм аты кам ? Ці пазайздросьціць М ісі, якая спры чы нілася да яш чэ адной легенды , узяўш ы ўдзел у ты м запісе? Ты м часам часопіс “R o l l i n g S t o n e ” асьм еліўся параўнаць М ісіз B e a t l e s . Н а пы таньне, як такая цётка, як М ісі, паразум елася з такім казлом , як Э м інэм , яна адказвае, ш то ня трэба ставіцца да іх ім ідж у настолькісур' ёзна : “Н а ты м ж а альбом е ў м яне бы ла песьня “S h e ' s a B i t c h ”, ікаліб ён сапраўды так ненавідзеў курваў, ён бы ня стаў працаваць са м ной”. “Інаагул, падобна на тое, ш то я застаю ся адзінай у сваім родзе, каж а М ісізараз, зь 2 5 0 0 0 0 копіям іапош няга альбом а ў перш ы я сем дзён пасьля рэлізу. Я не перайм альнік. Я ары гінал. М ае ф анаты кож ны раз чакаю ць ад м яне неш та новае”. Л ю бім ае яе слова “адм ы словы ”, іяна цалкам ям у адпавядае. “Каліб усе запрош аны я на вечары нку павінны бы ліапрануць белае, яб пры йш ла ў пурпуровы м ”. Я на скінула каля 2 5 кіляграм аў пару гадоў там у не для таго, падкрэсьлівае яна, каб адпавядаць стандартам ш оўбізнэсу, але каб паправіць здароўе. “Д а м яне ўвесь час пры ходзяць ж анчы ны , якія простаткіпалаю ць здароўем , ідзякую ць: “Я к добра, ш то вы адчы нілідзьверы для нас. М ы ўж о стам іліся ад гэты х схуднелы хі дзевак на T V ”. Агалом ш аны я ф эны назы ваю ць яе Худобіна М ісі, але яна паранейш ам у на баку ты х, хто ня гоніцца за стандартам і.

В ЯД О М А, Ш ТО Ў Д ЗЕВ АК З П О ЎД Н Я В ЯЛ ІК ІЯ Д УП Ы . ТАК , М Ы ТРО ХІЦ ЯЖ К АВ АТЫ Я, АЛ Е ТЫ Я, ХТО З П О ЎД Н Я, Н Я К АЖ УЦ Ь П РА ГЭ ТА: “ТАЎС ТУХА”. М Ы К АЖ АМ “Ш Ы РО К АЯ Ў КО С ТЦ Ы ”. ( “P U M P I T O N ”( “T H I S I S N O T A T E S T ”2 0 0 3 ) )

M I S S Y E L L I O T T / T H I S I S N O T A T E S T E l e c t r a 2 0 0 3 “T h i s I s N o t A T e s t ”чарговы “сэндвіч” з вострасацы яльны х тэкстаў, заклікаў інабліж аны х да агітак рэчы таты ваў, заліты зьверху “ўсім гэты м навам одны м ш ы там ” пругкім інепрадказальны м бітам , ф рагм энтам і“ж ы вы х” разм оваў і сты лізацы ям іпад клясы чны соўл. Каб да канца пранікнуцца іацаніць неарды нарнасьць альбом а, варта бы ць як м інім ум сапсаваны м эстэты кай хіпхопу іb l a c k m u s i c . Ты м ня м енш пэўны я вы сновы зрабіць м ож на. Ары гінальны я скрэтчы , цікавае зьвядзеньне і зорны я калябарацы ігэта з “T h i s I s N o t A T e s t !” нікуды не зьнікала. П равакацы йны я тэксты і гадзіннапрацяглы я, але не занудны я, бясконцы я m u z a f u c k атаксам а не адкры цьцё. Ты м ня м енш м енавіта м узы чны м інім алізм , справакаваны прадусаваньнем T i m b a l a n d , тэксты ісам а атм асф эра альбом а спарадзяць сярод м асавага слухача новую хвалю цікавасьціда разьведзенага м ілітары , r ' n ' b іольдскулам хіпхопу. Я сна, ш то другой рэвалю цы ікш талту “4 m y p e o p l e ” не адбудзецца, але неш та нечаканае м мм. . . чакаецца. Карацей, калітвой хлопец ня ведае, як зрабіць табе пры ем на пастаў сьлім аку “T e s t ”. Каліпасьля гэтага ён спуж аецца ды зьбяж ы ць купляй вібратар іслухай “T o y z ”. T H I S I S N O T A T E S T ТА К Д У М А Е М ІС І W A K E U P Кож ны альбом гэта яш чэ адзін невялікікрок наперад. Н апры клад, у “W a k e U p ”( са м ной іJ a y Z ) м ы зьвяртаем ся да м алодш ы х слухачоў ітлум ачы м , ш то зброя гэта не галоўнае. Я запрасіла J a y Z , бо ён вельм іўплы вовы голас хіпхопу. ІкаліJ a y Z , ці G U n i t , ціяш чэ хто скаж а “В ы павінны кінуць гэты я рэчы ”, то падлеткізразум ею ць: “С апраўды , м ож а, нам іне патрэбны я гэты я ланцугіці“гарачая” зброя”. I ' M N O T P E R F E C T

П аказальна, ш то М ісіне паварочваецца да гледачоў адны м голы м м есцам , іхоць расказвае ім пра розны я віды сэксу, зусім не падобная да чалавека, якіўсур' ёз гэты м заклапочаны . Ш м ат якія героіяе песень непераўзы йдзены я сэксгіганты , але каліў яе пы таю цца пра м уж чы ну яе м ары , то нічога такога ад яго яна не патрабуе: “Ён м усіць бы ць забаўны м , ну іш чы ры м суразм оўцам каб я адчула, нібы для м яне не існуе ў гэты м сьвеце нікога, акрам я яго”.

Арты сты не ж адаю ць бы ць узорам для перайм аньня, але гэта адбы ваецца аўтам аты чна, калітолькіты аказваеш ся навідавоку ітвая м узы ка гучы ць для інш ы х. Тут я даю лю дзям зразум ець, ш то я таксам а чалавек, я раблю ты я сам ы я рэчы , ш то і вы . Н е глядзіце на м яне як на Бож ае ўвасабленьне. Я не ідэал.

Разам з ты м яна ствары ла адзін з найбольш правакацы йны х попгітоў пад назвай “S h e ' s A B i t c h ”: “Я дум аю , ш то ў гэты м бізнэсе табе часам даводзіцца бы ць курвай, каб патрапіць туды , куды ідзеш . Ч асам ты вы м уш ана пераступіць празь сябе, бо ў гэтай сф эры дам іную ць м уж чы ны . Каліты ня зробіш гэта, трапіш пад ногіінш ы м . Я дум аю , курва гэта м оцнае слова. Я адчуваю сябе м оцнай курвай”.

Уся старая ш кола, м не не хапіла б ідня пералічы ць усіх, але R a k i m іS a l t ' N ' P e p a гэта перш за ўсё. M C L y t e , P u b l i c E n e m y . . . Бож а, іх так ш м ат. . . B i g D a d d y K a n e , S l i c k R i c k , W h o d i n i . . . Кож ны , хто бы ў ольдскулам .

О Л ЬД С К УЛ Н А А ГУЛ

Д ы ск прадаставi ла кам панi яW e s t R e c o r d s


. . . 1 0 0 атлетаў Э ўропы іЗШ А ў якасьціўдзельнікаў экспэры м энту. Ты днітрэніровак, спаборніцтваў, вы ступаў. А таксам а назіраньняў і вы сноваў: такая касм эты ка патрэбная акты ўнам у м уж чы не. “С кура занадта сур' ёзны складнік сты лю гарадзкога акты віста, каб пакідаць яе паза ўвагай”, лічаць распрацоўш чы кіновай лінііпа доглядзе м уж чы нскай скуры “a d i d a s A СT I V ЕS K I N C A R E f o r M E N ”.

НО ВЫ АКТЫ ВІС Т A D I D A S

м ае ўсе A СT I V Е S K I N C A R E ш анцы ператвары цца ў новую гарадзкую легенду. П ры нам сі, гэта пацьвярдж аю ць іперш ы я водгукі незацікаўлены х асобаў. Раніца, дзень, вечар іноч; вучоба іадпачы нак; спартовая заля іклю б. Н яваж на, у якіх палявы х ум овах існуе скура галоўнае, ш то яна абароненая ідагледж аная ў лю бой экстрэм альнай сы туацы і.

Ч АС П АС ЬЛ Я ГАЛ ЕН ЬН Я сам ы катастраф ічны для м уж чы ны раніцай. Раздраж неньне, запаленьне і пачуцьцё незадаволенасьцісабою гэта тое, супраць чаго скіраваны я асьвяж аю чы гель пасьля галеньня “C o o l i n g a f t e r s h a v e g e l ” ісупакойваю чы бальзам пасьля галеньня “S o o t h i n g a f t e r s h a v e b a l m ”. Толькінатуральны я складнікі: ніякага алькаголю ( сьпірту ў складзе лінііізаваду ням а) , м інэралы , вітам ін В 5 іарніка.

П АД РЫ ХТО ЎК А Д А ГАРАД ЗКО ГА Э КС ТРЫ М У гэта танізую чы гель для ўм ы ваньня “D a i l y e n e r g i z i n g f a c e w a s h ” ікрэм для твару трайнога дзеяньня “T r i p l e a c t i o n f a c e c r e a m ”. Атака вітам іну А, увільгатняю чага гліцэры навага ком плексу, кіслароду іскура ня проста абароненая. Бруднае паветра, пякучае сонца, халодны вецер цірэш ткі рады ёакты ўнага пы лу? С кура не зваж ае на м эгаполіс. Я на ды хае і адчувае хуткасьцігораду, але пры гэты м пакідае зарад раніш няй бадзёрасьці.

C D / 0 8 0


CD / Studenckaja Dumka 2004. #01-02  
CD / Studenckaja Dumka 2004. #01-02  

Cool youth magazine from Belarus

Advertisement