Page 1


“Q T Л О Х” С ам івы лохі. Q T занадта відавочны ібуйнам аш табны , каб калупацца

і

пасьля разм азвацца саплям іпа ш кле. “Э ээ, чуеш , уK i l l B i l l Ум а, каліў яе ногіня рухаю цца, зам ест “атраф ія”каж а “энтрапія”. Ты ш то, рэж ы сэрлох, ня чуў? !” Ц і: “Блііін, у тваім новы м ф ільм е ўсе ідэі пакрадзены я: у Д ж арм уш а ( чы таньне за кадрам ) , у Д э П альм ы ( падзелены напалам экран) , у Кіндж ы Ф укасаку ( ш кольніцы забойцы ) . Ты ш то, лох, зусім зарваўся? !” С АМ ІВ Ы З ком ы вы ходзяць не для таго, каб атры м аць чарговы трах ад якога грэбанага сябручка вы родлівага Бака. А для таго, каб: - сабрацца зь сілам і, гучна ляснуць дзьвяры м а па Бакавай м азгаўнііпасьля адпаўзьцізь м есца чаты рохгадовага пустэльніцтва. Н а аслабелы х руках, але ў клёвы х і ўж о такіх непатрэбны х Баку сонечны х акулярах; - раз іназаўсёды пры м усіць свой вялікіпалец правай нагі паваруш ы цца і праз тры наццаць гадзін м эды тацы і сесьцi за руль ш ы коўнаруж овага P u s s y W a g o n ; - пераадольваць акіян дзеля таго, каб атры м аць ад Н астаўніка С апраўдны М еч, які дапам ож а ў роўнай барацьбе дабіцца С усьветнай С правядлівасьці. Каліразум ееце, пра ш то вядзецца гаворка, ды к патэнцы йна вы Ч орная М ам ба. Ж оўтачорны касьцю м аля “С ьм яротны паяды нак” з Брусам Л і, м еч і ды скаф лям энка “С антаЭ см эральды ” наперавес. В ы цалкам гатовы я да бою . Адно ш то ў пары ве гневу не забудзьцеся скласьці адм ы словы k i l l e r сьпіс. Д зьве гадаўкідля перш ай часткісам ае тое.

СD знойдзеш тут: крам а " T O M T A I L O R " ( М енск, пр. С кары ны , 3 7 , т. 2 8 8 1 2 4 4 ) крам а " L E V I ' S " ( М енск, пр. С кары ны , 4 8 , т. 2 8 8 2 5 6 2 ) крам а " БУН КЕ Р" ( М енск, вул. Казлова, 1 4 , т. 2 8 4 9 3 9 9 ) крам а " C A M E L O T " ( М енск, пр. С кары ны , 4 4 , т. 2 8 4 3 0 1 4 ) крам ы " М И С ТЕРИ Я ЗВУ КА " ( М енск, вул. Н ям іга, 1 2 , т. 2 8 9 3 9 3 0 ; пр. С кары ны , 5 2 а, т. 2 8 3 2 3 0 6 ) ГЦ " П АРКИ Н Г" ( М енск, вул. Куйбы ш ава, 4 0 , крам а " F U J I f i l m " , т. 2 3 7 3 0 3 3 ) аўтобусы " ІN T E R C A R S " іоф іс " ІN T E R C A R S " ( М енск, вул. Гікалы , 3 , т. 2 8 4 6 0 3 7 , 2 8 4 6 0 8 5 ) крам а " П ЕРЕХО Д " ( падзем ны пераход каля ГУМ а, т. 2 2 7 4 1 1 4 ) крам а " КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й М И Р" ( вул. К. Ч орнага, 3 1 , т. 2 8 4 0 0 3 5 ) інтэрнэтклю б “i P O I N T ”( вул. Рум янцава, 1 5 , т. 2 3 3 9 7 2 5 ) інтэрнэтцэнтар " П лощ @ дка" ( пр. С кары ны , 5 8 4 , т. 2 3 9 3 8 7 4 ) " Ц ЕН ТР М О Л О Д ЕЖ Н Ы Х П УТЕШ ЕС ТВИ Й " ( вул. Варваш эні, 1 7 1 0 1 , т. 2 3 9 1 7 4 9 )

хочаш ведаць, калi вы йдзе новы нум ар i дзе яго м ож на знайсьцi скi нь свой м эйл на s t u d u m k a @ t u t . b y

S T A R T r a v e l ( вул. С урганава, 4 7 , оф . 8 , т. 2 3 2 5 0 2 8 ) ТАВА РЫ С ТВА БЕЛ АРУС КА Й М О ВЫ ( вул. Рум янцава, 1 3 , т. 2 8 4 8 5 1 1 , 2 8 8 2 3 5 2 ) ГАН Д Л ЁВЫ Д О М " Н А Н ЯМ ІЗЕ" ( 2 паверх, стэнд R I M M E L ) ІН ТЭ РН Э ТКА ВЯР Н Я ' ' С АЮ ЗO N L I N E ' ' ( Ц энтральны дом аф іцэраў, вул. Ч ы рвонаарм ейская, 3 , т. 2 2 6 0 2 7 9 ) крам а " П О Д ЗЕМ КА " ( М енск, пр. С кары ны , 4 3 , т. 2 8 8 2 0 3 6 )

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 1


зьм ест контрас 3 адрэзак 4 T H E F E I C Y 6 Q T 8 k i l l T a r a n t i n o 1 0 T O P a n t i n o ' s F U C K талёгi я 1 2 разум ны я рэчы 1 4 на кi тайскi хA D плянтацы ях 1 8 як ты 2 0 новы я луды ты 2 2 у пазы цы i " 6 9 " 2 5 X t e a m 2 8 сф эра 3 0 патры ёты байнэту 3 3 СD чка 3 6

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 2


“КРА СКИ”V S . P R O D I G Y хто ту т сл а ба к? Хэвінаркам аны P r o d i g y ў лістападзе праз прэсаташ э пакляліся вы даць новы альбом увеснуўлетку наступнага году. П раглы нуўш ы ж м еню рагіпнолу, Л іям заадно пасьм ярдзеў у адрас S o S o l i d C r e w іМ адоны . А ле гэта м ала зацікавіла м узы чны х кры ты каў. П асьля раты раваньня няўдалага “B a b y ' s g o t a t e m p e r ” ты я м ахнулірукой на ціпахуліганаў. Н аш м ат цікавейш ай падалася інф а пра тое, ш то расейскіЦ энтарвы баркам забараніў кліп “К расок” “О ранж евое солнце”. М аўляў, неф іг перад вы барам іраскручваць парты ю “Я блоко”. У вы ніку рускія дэм акраты атры м аліф ігу з м аслам , а “К раски” супэрпаблісіці. Д ля В аліМ У ХІН А Й відавочна: P r o d i g y стаяць перад бяздоньнем забы цьця ў параўнаньніз “К раскам и”. А ле чам у? Н аш ы х попгігантаў ня бачаць гледачы расейскіх тэлеканалаў. Уся Беларусь здры ганулася ад скандалу, ш то разгарэўся вакол новага кліпа “Красок” “О ранж евое солнце”. Такога піяру ў беларускай эстрады яш чэ ніколіне бы ло. Расейская вы барчая кам ісія суты кнулася з ж орсткай інтэрвэнцы яй з З ахаду, а беларускія папсавікізабаўнікі перакры віліўсе рэйты нгііпрагнозы . С кандал як ф орм а ўласнай прам оцы іпа вялікім рахунку ніколіне вы ходзіў з м оды , але, на ж аль, сам ф эном эн заю заліда такой ступені, ш то некаторы я аф арм ляю ць сваю творчую біяграф ію ў рэж ы м е “Д а м асаў без скандалу ніякага піяру”. Бры танскае тры ё P r o d i g y якіўж о час ім кнецца пры цягнуць да сябе ўвагу пад лёзунгам “F u c k U a l l іўсё такое”. У1 9 9 8 годзе, калі“зорка” “T h e F a t O f T h e L a n d ”, здавалася, ня згасьне ніколі, на ф эсьце ў Рэды нгу яны ледзь не пабіліся з B e a s t i e B o y s іф эм іністкам і, якім не пакаціў “S m a c k M y B i t c h u p ”. Тады М эксім сказаў са сцэны : “Я , курва, раблю тое, ш то хачу”, іўсім на злосьць, а сабе на радасьць засьпяваў песеньку. Але тады альбом сапраўды падаваўся рэвалю цы йны м . З араз ж а такіф інт не прайш оў: летась сы нгл на “B a b y ' s g o t a t e m p e r ” усе рады ёі ТБканалы байкатаваліаж датуль, пакуль P r o d i g y не пайш ліна тое, каб зьняць больш канф арм ісцкае відэа на трэк. Рэклям а ж у песьнівядом ага снатворнага, якім кары стаю цца м аньякігвалтаўнікі( “М ы лю бім рагіпнол / У яе ёсьць рагіпнол”) , не зачапіла нават Асацы яцы ю па барацьбе з наркатой: “П айш ліяны , пры дуркі!” Н а ф оне скандалу з “Краскам и” бры танцы як дзеткі м алодш ай групы на раніш ніку: накладны я заячы я вуш ы , вы луплены я перапалоханы я вочы іж аласьлівае “Я верш ы к забы ўся”. Голы я даяркіістатак кароваў у “B a b y ' s g o t a t e m p e r ” сьм еху варты я ў параўнаньніз ты м , як уш чэнт разм аляваная Аксана асьвятляе ў сваіх кам пазы цы ях, ну, напры клад, праблем у сам аідэнты ф ікацы іў сувязіса зьм енай уласнага гінэкалягічнага статусу ( паслухайце кам пазы цы ю “М ам очка м оя”) . П ры гэты м натхнёна скача, дэм анструю чы , ш то пры йш ла ў дарослае ж ы цьцё, як той

В аля М ухi на

казаў, не з пусты м ірукам і. Усё досы ць банальна: “Краски” спрабую ць асэнсаваць глябальны я сацы яльны я пы таньні, хай сабе ітакім іары гінальны м і пры ём ам іім этадам і. Н а дум ку Л іроя Торнхіла, якога пасьля “Тлуш чу зям лі” запары ла бы ць М ітхунам Ч акраборціз “Танцора ды ска”, P r o d i g y вы чарпалісябе. Ім аксы м ум , ш то зараз “пацаны ” м огуць сабе дазволіць гэта ўбогая валтузьня вакол наяўнасьці/ адсутнасьціновага альбом а. З усім інш ая справа Аксанін В ІА. С ёньня м аскалікіпры пісаліім паліты ку, заўтра эканом іку, пазаўтра м атэм аты ку якую ці, кры й бож а, літаратуру! П ры гэты м м енскія скандалы ( зьняволеньне прадусара “Красок”, нераты раваньне пэўны час кліпаў калекты ву) толькінадалізапалу іагрэсіўнасьціпіяру. Адназначна м ож на сказаць, ш то “Краски” вы стаўляю ць стары м кічды назаўрам свой рахунак і паказваю ць ам эры канскую ф ігу. З а ёй трохгадовае гарбачаньне ікроў з потам , а не ляж аньне на печы .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 3


( + )

( + ) та к

( + 5 ) Н ЕКА ТО РЫ Я у Ж О Н О СЯЦ Ь, ІН Ш Ы Я ПА КУ Л Ь Н А ЗІРА Ю Ц Ь С ы нопты кіне абяцаю ць нічога добрага зім а будзе сьлізкая іслотная. Іш то м ож на насіць у вільготны м і тум анны м беларускім м эгаполісе ўзім ку? Д ля таго, каб гэта зразум ець іпранікнуцца асноўны м іпавевам ісэзону, м ы паназіраліза м енскім “м одны м ” авангардам іпры йш лі да вы сновы : варта ўявіць сабе, як апраналіся ж ы хары БН Р халоднай зім ой 1 9 1 9 году. Іўсяго толькі. П ерш за ўсё, ш апківуш анкі: у адрозьненьне ад м інулы х сэзонаў, для нас актуальны м ілітары вары янт ( паж адана сапраўдны ) . П адругое, доўгія цёплы я ш карпэткі( бабцінага цім ам кінага вязаньня ш ы рспаж ы ў не пады ходзіць з пры чы ны занадта гладкай структуры м атэры ялу) рознай колеравай гам ы на цёплы я нагавіцы ( аля булакбалаховец) ціў скрайнім вы падку на дж ы нсы H & M . П атрэцяе, боты м усяць бы ць падобны я зноўткіда вайсковы х вы сокія із калёнай скуры . Абстрагую чы ся ад БН Р. Н а задах дж ы нсаў некаторы х суб' ектаў бы лізаўваж аны я біркіз кош там і, якія вы клічна боўталіся іправакавалірозны я пы таньні.

( 5 + ) F A S H I O N S T R E E T У ТУ М А Н Н Ы М М ЕН С К У ' 0 4 набы вае нечакана сьм елы я адценьні1 9 1 9 году. ( + 4 ) А. ГН ЁТ ЧЭ М П ІЁН Кантры бутар C D удала зьм яніў ня тольківонкавы ім ідж ( вы галіў м адэрновы іракез на ф отцы ня бачн) , але іўласны статус у м енскай рэклям най прасторы . Н апры канцы лістапада стала вядом а, ш то Гнётаўскіанты траф ікавы ролік “С он” узяў бронзу на М іж народны м М аскоўскім ф эсьце рэклям ы . Я к каж уць спэцы ялісты , для м аладога рэж ы сэра, якіробіць перш ы ролік, ды яш чэ па сацрэклям е, гэта сапраўдны посьпех. I ліш няе пацьвердж аньне аксы ём ы : м ы пачы наем івы йграем . З аўсёды .

( + 1 ) ПЕРА А СЭН СО у ВА Ц Ь! Кам панія “Рабі. С ябе. С ам . ” стрэльнула ў яблы чак. Канцэпцы я м ерапры ем ства ( будзь акты ўны м у гэтай краіне істань пасьпяховы м ) івэрбальнавізуальнае яе вы раш эньне зачапіла м ногіх. П а наш ы х дадзены х, уж о на этапе інкогнітакам паніі( каліф лэш м обэры раздавалі налепкізь яе сы м болікай) народ пачаў займ ацца сваёй улю бёнай справай словатворчасьцю . П аколькісам пасы л РС С досы ць правакацы йны для ам орф ны х “дзяцей дры гвы ”, то сам ае банальнае, ш то давялося пачуць гэта сублім аваны я вы сілкікш талту: “РС С гэта драчы , ціпа? ” Інш ы я слоўны я канф ігурацы інайбольш яскрава праявіліся ў В Н Уш ны х пры біральнях, дзе D I Y налепкі несьлібольш ф ры вольны я, чы м м еркавалася арганізатарам і, пасы лы ( зам алю йце Р івы праўце А на Я ) . С ярод гэты х артэф актаў, безум оўна, вы лучаецца сайт адной кам анды , якая не прайш ла ў паўф інал ітам у цьвёрда вы раш ы ла, ш то арганізатары яе “пракінулі”. З гублены недзе ў каталёгах n a r o d . r u , ён ты м ня м енш прэтэндуе на нам інацы ю “РС С t r a s h v e r s i o n ”.

( + 3 ) R E M I X ' 8 2 Клю б для пазы ты ўны х лю дзей, якіўдала сум ясьціў настальгію па 1 9 8 0 х іпрагу да сталага м есца тусоўкі. М ож на вы кары стоўваць іяк недарагую рэстарацы ю . П а словах спэцы яліста ў начны х забавах, а па сум яш чальніцтве аднаго з гаспадароў установы В адзім а Кудраш ова ( гл. м інулы я “F e j c y ”) , бар і рэстарацы я “8 2 ” м аксы м альна дэм акраты чны я. Гэта даты чы цца як ды зайну ( 8 2 М ікіМ аўсы на адной са сьценак) , так ім эню . Н аведнікітое сам ае: ж лабаваты х “гаспадароў ж ы цьця” тут не назіраецца, а м алады х ізлы х процьм а. З ноўткі, па наш ы х глы бокіх перакананьнях, пры вы каньне да сапраўды пры стойны х м есцаў адпачы нку варта пачы наць якраз адсю ль з клю бу па вул. Ч калава, 1 2 .

( + 2 ) АФ РА БЕЛ А РУС РО К ЕР Калічы таеш пра вяртаньне аф рапры чаў ( узгадайце J a c k s o n s 5 ) на вуліцы Л ёндану гэта адно. Але калісам сустракаеш з такой ш тукенцы яй на галаве 1 8 гадовага аф рабеларуса ў пераходзе ля Ц УМ а ібачы ш , ш то ён апрануты ( о Л орд, якіж круты !) у альдовую касуху, чорны я абліпоністы я дж ы нсы ім арты нсы ! М атка боска, іпасьля гэтага вы каж аце, ш то М енск не заканадаўца эўрапейскай трэш м оды ? ! ( + 1 ) D I Y “РА БІ. С Я БЕ. САМ . ” П раект году спарадзіў хвалю сэлф м эйдм астацтва.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 4


( )

( ) не

( 5 ) “Я В ЕД А Ю , Д ЗЕ В Ы БЫ Л ІЛ ЕТА С Ь” Так зм огуць сказаць у сілавы х ведам ствах Беларусі кож нам у грам адзяніну, якім ае м абілку. ( 4 ) Д О Ў ГІЯ Ш А Л ІК І С ум ная гісторы я сьм ерціАйсэдоры Д ункан не дала ніякіх урокаў м енскім м одніцам . Увесь “зім овы ” лістапад і халодны сьнеж ань вуліцы м эгаполіса бы ліпадобны я да галавы м эдузы Гаргоны . П ярэсты я іаднатонны я ш алікі нейм авернай даўж ы ніпаваруш валіся іразьвяваліся то тут, то там інагадвалізьм еяў на галаве гераіністараж ы тны х м ітаў. Ц яж ка сказаць, адкуль такое павальнае захапленьне гіпіэстэты кай, але дзяўчаткі, каліласка, будзьце паасьцярож ней з гэты м ікабры ялетам і.

( 3 ) Н О В А Е “М А РЖ Э ” Д зіўны прадукт заўваж аны ў бакалейны х аддзелах прадуктовы х крам аў. “М арж э” расф асаванае ў тару, якая аддалена ( ды якое “аддалена” вельм інават іне аддалена!) нагадвае батон. . . каўбасы . Такой м i нi “Д октарскай” цім i кра“С таловай”. Ш то ў яе са см акам сказаць цяж ка: не хапіла ў нас сьм еласьціправеры ць. “М арж э каўбаскай” / “каўбаска м арж э”. М даааа. . .

( 5 ) G S M ЗА СА Д Ы I n t e r n a t i o n a l M o b i l e E q u i p m e n t I d e n t i f i e r гэта нум ар м абілы , дзякую чы яком у вас м ож на дакладна ідэнты ф ікаваць у сетцы лю бога апэратара. Кож ны ўклю чаны тэлеф он стала адсы лае на спэцбазу сы гнал, у ты м ліку іI M E I . Каліадсочваць гэты сы гнал, то м ож на даведацца, дзе зараз ( з дакладнасьцю да 3 0 м этраў) знаходзіцца абанэнт. П акуль такая “адсочка” вялася час ад часу, зараз ж а прапануецца ствары ць спэцаддзелы . Аф іцы йна інф арм агенцы іпаведам ляю ць: каб папярэдзіць крадзяж ы м абільны х тэлеф онаў, М інсувязі возьм е пад сталы кантроль усе I M E I беларускіх м абілак. Ш то м ож а атры м ацца, спрагназаваць няцяж ка. П аперш ае, м ож на будзе рэальна сачы ць за кож ны м , падругое, дзякую чы там у, ш то больш асьць м абілак у краіне “ш эры я”, м ож на будзе стрэсьцінедзе 1 , 5 эўра з носу за тое, каб чалавечкім аглізарэгістраваць “разланчоны ” польскіцірасейскітэлеф он. А патрэцяе, адрасна ўстаўляць ты м , хто не захоча сплачваць 1 8 % падатку ў бю дж эт радзім ы за тое, ш то кары стаецца м абільнай сувязьзю .

( 2 ) н а рм а л ьн ы па ц а н

( 2 ) А Н Д РЭ Й К У РЭ Й ЧЫ К Ты ўж о ня “м альчы к”, ю ны барабанш чы к ( 1 ) М АЧЫ , М АЧА ! Н язгода застацца неадпом ш чаны м пры м усіла Д ж энтэльм эна, ш эф а БТ сп. Ры бакова, падаць у суд на спн. Я зэрскую , галоўную беларускую трэш дзіву. Тая м ела нахабства неш та такое ляпнуць у адны м зь інтэрвію супраць С падара. Той тры м аўся. Але псы халягічнае патрасеньне бы ло занадта м оцны м ня зм ог забы цца і праз два гады падаў у суд на паклёпніцу. Я сная справа, судзьдзя бы ў справядлівы м цётка папала на аф ігенны я бабкі. У вы ніку разнэрвавалася ітрапіла ў рэанім ацы ю . Але ш то тая рэанім ацы я ў параўнаньніз адпом ш чаны м і гонарам ігоднасьцю Д ж энтэльм эна, м ля!

П адаецца, “знаны беларускідрам атургсам авук” Андрэй Курэйчы к усё ж такіпрабіўся з лайна ў кулі. Адзін з арганізатараў тэатральнага ф эсты валю “Адкры ты ф арм ат” уж о ня той “м альчы кты адкультакіўзяўся? ”, каб узгадваць, як яш чэ два гады там у пасы лаліяго, студэнтаю ры ста, тэатральны я старпёры . М аўляў, “не дарос ты , м алы , са сваім іп' ескам іда наш ы х падм осткаў”. З араз Андруха надзея іапора м аскоўскіх іпрагрэсіўны х м енскіх тэатралаў. С ам паш ле, уздручы ць іўкаж а м есца кам у хочаш . З ахацеў івось вам , м алалеткі: “В ы ходзіць C D рэдка; ф арм ат ня той, каб на ф эст вас пускаць”. Кры ўдна, але па тэм е. П расек нарэш це Андрэйка: у нас хто хутчэй скурвіцца, таго болей паваж аць будуць.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 5


ф эйсы н у м а ру

Н аташ а М узалёва

a n a n g e l i c o g r o u p На P T S ' 2 0 0 3 ( 4 7 лістапада, Н ацы янальны вы ставачны цэнтар) яны зрабілісэнсацы ю . М эды якаф э V e l c o m , па розны х ацэнках, наведала ад васьм іда дваццаціты сяч чалавек. Н ям ала для лю дзей, якія заяўляю ць, ш то прапагандую ць “чы стае м астацтва”. Група a n a n g e l i c o А нтон С ьлю нчанка іВ італь Д зегцяроў пра свае ідэалы ііх увасабленьне ў відэаарце.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 6


Я к даўно існуе брэнд a n a n g e l i c o ? Усё пачалося на Н овы 2 0 0 1 год у В арш аве. А нтон: С пачатку прапанавалася назва E x e p t A r t хацелізрабіцца вы клю чэньнем з сы стэм ы . Так іатры м алася: наш а творчасьць ня ўпісваецца ў канкрэтны я плоскасьці, але яе м ож на падаваць паўсю ль: на клю бнай вечары нцы , м узэйнай вы ставе, канцэрце. У ідэале, канечне, хацелася б бачы ць свае працы ў спэцы ялізаваны м м есцы у галерэі. Там у м ож а не вы падкова, ш то перш ая наш а акцы я праходзіла ў Д ом е кіно. П ам ойм у, вельм іправільнае м есца. В аш ы ідэалы ? Н апэўна, Рэм брант іКаравадж а. Хацелася б, каб нас А. : параўноўвалізь ім і. Д ля іх часоў наватарствам бы ў алейны ж ы вапіс, цяпер для нас кам путары ісучасны я тэхналёгіі. Але, нягледзячы на гэты тэхналягізм , м ы займ аем ся ўсё ж такім астацтвам . Бы ў адзін такі“крэндзель”, які, углядаю чы ся ў дэталінаш ы х работ, спрабаваў знайсьцінейкія цуды . П ам ятаеш , некаліпры дум алікніж кі“Трэцяе вока”, іўсе ры нуліся ш укаць у карцінках зайчы каў ікачанятак. Іш то? Ц япер гэты я кнігіпы ляцца на паліцах. Ад тэхнічны х дэталяў м ож на атры м аць толькіпры м іты ўны ш ок. В аж ная сутнасьць, сам о м астацтва. Тэм ы івобразы ў нас даволітрады цы йны я, а В італь: ф орм а падачы ультрасучасная, бо м ы сучасны я лю дзі, кары стальнікіінтэрнэту, ж ы вем на вялікай хуткасьці. Н апры клад, апош няя акцы я праходзіла на кам эрцы йнай тэхнi чнай вы ставе P T S ' 2 0 0 3 . У такім кантэксьце м ы вы глядалінезвы чайна, ігэта спрацавала. С ваё м эды якаф э на P T S вы рабіліпры падтры м цы V e l c o m . В ы лічы це, ш то м астацтва бы вае “за грош ы ”? М ы проста дабіваем ся рэалi зацы i наш ы х праектаў. А. : Н атуральна, каліёсьць ф ірм а, зацікаўленая ў рэклям е, іты м ож аш ёй прапанаваць неш та незвы чайнае, узьнікае дум ка пайсьціда іх ідам овіцца. Гэта будзе вы гадна для ўсіх. Але наўрад цім ож на назваць прам ой рэклям ай тое, В. : ш то м ы робім .

“Д ВУ БО Й” 2 0 0 3 , лi стапад, 2 9 , ф альварак “Д обры я дум кi ” Граф i ка Аня Ем яльянава, ф ота Кi ры л П ацалуеў, саўнд “Л ояльны й М уравей”

Ф альварак “Д обры я дум кi ” з м ом анту адкры цьця пазы цы януецца як асяродак новай багем ы м аладой, беднай i гордай. I нсталяцы я граф i кi i ф ота “Д вубой” прайш ла ў трады цы ях ж анру. П рацы вы веш валi ся непасрэдна на вачах гледачоў: у такт м узы цы гурта “Л ояльны й М уравей” м алаткi стукалi па цьвi чках, да цьвi чкоў пры вязвалi ся вяровачкi , i чарговая праца займ ала сваё м есца на сьцяне. Кi ры л П ацалуеў вы даў ф отавобраз гораду, у якi м вы ступаю ць няўлоўны я ры сы h o m o s a p i e n s . I рэальны я асацы яцы i Анi Ем яльянавай зьнеш не ўпi свалi ся ў ф арм ат C D : хацелася зьняць са сьцяны адну са ш м атлi кi х “плы так”, паставi ць у прайгравальнi кi нацi снуць “p l a y ”. “М ураш ы ” злавi лi “сям ейную ” атм асф эру вечары нкi адразу. Разнаплянавы ад усходнi х м аты ваў да ф анкавы х пры цм окваньняў сэйш н перам яж оўваўся разм овам i з заляй, запускам непасрэдна зь м есца падзеяў абноўленай старонкi гурта w w w . n e w b a n d a . n a r o d . r u i скончы ўся парай нум ароў на бi с. Я к вы нi княкепскi вары янт альтэрнаты ўнага клябi нгу для тусоўш чы каў i небанальны пры клад сы нтэзу м астацтваў для адэптаў m o d e r n a r t . П авал Гры гор' еў

Я к вы сам іацэньваеце сваю працу? С ам аацэнка яўна завы ш аная… В. : М ы ганары м ся сабой. Але кож ны раз ім кнем ся ўзяць А. : больш вы сокую плянку іне паўтарацца. Хаця пасьля кож най вы ставы адчуваеш расчараваньне. Н уу, гэта нарм альны працэс. В. : П ры вабнасьць відэаарту ў ты м , ш то калігэта А. : надакучвае, ты м ож аш проста “ўсё вы клю чы ць”. А поты м “уклю чы ць” ізайм ацца сваёй справай далей. Тое ж м ож на сказаць іпра ўсю наш у эпоху. В. : Я к вы разьм яркоўваеце пам іж сабою абавязкі? П раз натуральны адбор. Я займ аю ся непасрэдна В. : тэхнічны м ісправам ім не гэта бліж эй. У м аім вы падку гэта дзьве тупы я “скры нкі”, якія цябе не паправяць, іўсё залеж ы ць ад таго, наколькідобра ты ім івалодаеш . Я ў сваю чаргу займ аю ся м алю нкам . Д зевяць м есяцаў А. : у год аддаю на ш тодзённую працу. Із кож ны м годам заўваж аю : чы м больш я м алю ю , ты м м енш задум ваю ся пра тэхніку. Чы м вы займ аецеся на дадзены м ом ант? Адпачы ваем ад папярэдняй працы іаф арм ляем клю б А. : R e m i x ' 8 2 . М ы спрабуем ствары ць атм асф эру, асяродзьдзе, напоўненае пры ем ны м пазы ты ўны м настроем . Н аш а праца ў клю бе скончы цца тады , калім ы давядзем яго да ідэалу.

w w w . a n a n g e l i c o . c o m

1 0 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 7


Q T

М арта Ц i севi ч

Часам я тры зьню наступнай ТА РА Н ТЫ Н А , К вэнты н вы датны ам эры канскікінарэж ы сэр, карцінкай свайго сталага ж ы цьця. актор ісцэнары ст, прадстаўнік “новай генэрацы і” папулярнага кіно. П ухнаты сьнеж аньскінадвячорак Н арадзіўся 2 7 сакавіка 1 9 6 3 году ў г. Н оксвіль ( Тэнэсі, З Ш А) . Я го м аці, 1 6 дзьве ты сячы нейкага году. H o m e , гадовая студэнтка коледж у, назвала яго ў гонар Квінта пэрсанаж а s w e e t h o m e . У чаканьні“К алы ханкі” тэлесэры ялу G u n s m o k e ( пазьней Таранты на зьм еніць ім я на Квэнты н, дзеткіробяць урокі. Заўтра ў клясе м агчы м а, у гонар гераініадной з навэлаў Уільям а Ф олкнэра) . З двух гадоў м айго старэйш анькага улю бёная ж ы ў у паўднёвы м прадм есьціЛ осАндж эласу. У ш коле адораны ю нак м еў забаўка настаўніцы літаратуры вялікія цяж касьціз чы таньнем іпісаньнем , бо праводзіў ш м ат часу перад “культуралягічны альф абэт”. Кож ны тэлевізарам іў кіно, куды яго часта брала м аці. ( В ялікіўплы ў на будучага вучань м усіць распавесьціпра дзеяча рэж ы сэра зрабіў убачаны ім у 8 год ф ільм C a r n a l K n o w l e d g e . ) Таранты на сусьветнай культуры . М айм у вы пала не лю біў ш колу іпасьля 1 0 й клясы ўладкаваўся працаваць білетэрам у літара Т. С ы нок, ціто пяці, ціто порнакінатэатар P u s s y c a t T h e a t r e . П ерад ты м як цалкам аддацца ш асьціклясьнік, загруж ае на сваім l a p кінэм атограф у, пасьпеў 5 год папрацаваць клеркам у крам е V i d e o t o p C D “БЕЛ А РУС К А Й Д ЗІЦ Я ЧА Й A r c h i v e s іадседзець некалькім есяцаў у турм е за неаплачаны парковачны Э Н Ц Ы К Л Я П Э Д Ы І” і, задум енна ш траф . пабазю каўш ы курсорам па УV i d e o A r c h i v e s Таранты на знаём іцца з Родж эрам Э йвары сваім пэрсаналіях ( T i z i a n o , V e c e l l i o ; будучы м сябрам ісуаўтарам . С вой творчы ш лях геніяльны сам авук пачаў Тараш кевіч, Браніслаў; T a r a n t i n o , у1 9 8 7 годзе, напісаўш ы сцэнар да ф ільм у T r u e R o m a n c e ( “С апраўдная Q u e n t i n ) , урэш це клікае на: м іласьць”) . Я го пяру належ ы ць таксам а сцэнар ф ільм у N a t u r a l B o r n K i l l e r s ( “З абойцы ад пры роды ”, 1 9 9 4 , рэж ы сэр О лівэр С тоўн) . Квэнты н Таранты на зьняў R e s e r v o i r D o g s ( “Ш алёны я сабакі”, 1 9 9 2 ) , P u l p F i c t i o n ( “Кры м i нальнае чы тво”, 1 9 9 4 , вярш ы ня творчасьцірэж ы сэра) , 4 r o o m s ( “Ч аты ры пакоі”, 1 9 9 5 ) , F r o m D u s k t i l l D a w n ( “Ад заходу да сьвітанку”, 1 9 9 6 ) , J a c k i e B r o w n ( “Д ж экіБраўн”, 1 9 9 7 ) , K i l l B i l l ( “Кіл Біл”, 2 0 0 3 ) , плянуе зьняць I n g l o r i o u s B a s t a r d s ( “Бясслаўны я ўблю дкі”, 2 0 0 5 , ф ільм будзе пры сьвечаны падзеям ІІС усьветнай вайны ) . В а ўсіх карцінах Таранты на зьняўся ў ролях другога пляну. У сваіх ф ільм ах рэж ы сэр пам айстэрску м алю е вобразы вы хадцаў з сацы яльны х нізоў грам адзтва З Ш А просты х ам эры канскіх гангстэраў зь іх вартасьцям іізаганам і, радасьцям іітурботам і. Галоўны х герояў Таранты на гралітакія таленавіты я акторы , як Ум а Турм ан, Д ж он Траволта, Брус Уіліс, Робэрт дэ Н іра, Д ж ордж Клуні, Антоніё Бандэрас іінш . Таранты на творча пераасэнсоўвае ам эры канскую м аскультуру ХХ стагодзьдзя, напаўняю чы свае карціны схаваны м іцы татам із кінастуж ак, як сваіх, так іпапярэднікаў. Адм етнасьцю сты лю Таранты на зьяўляецца ф рагм энтарнасьць: яскравы я палотны яго ф ільм аў складаю цца зь некалькіх кароткам этраж ны х навэлаў, кож ная зь якіх ( у ідэале) зьнятая асобны м рэж ы сэрам . . . . Ч ас ідзе, але як у З Ш А, так іў Беларусіцікавасьць гледачоў да творчасьціКвэнты на Таранты на ня м енш ае. Я гоны я геніяльны я ф ільм ы служ аць вы датны м пры кладам для м аладога пакаленьня кінэм атаграф істаў.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 8


Ц І ВЕД А ЕЦ Е ВЫ , Ш ТО . . . · Бю дж эт ф ільм у R e s e r v o i r D o g s Таранты на зьбіраў па драбках, не пагрэбаваўш ы нават дапам огай двух ф інскіх культуры стаў, якія пасьля ф ігураваліў сю ж эце як “браты гуны , ш то перанесьлігвалтоўную ам путацы ю ”. · У Англііф ільм R e s e r v o i r D o g s бы ў забаронены на працягу двух гадоў за “надзвы чайную ж орсткасьць”. · Бю дж эт ф ільм у P u l p F i c t i o n 8 , 5 м ільёнаў даляраў. С ум а кры ху м енш ая за ганарар, які Брус Уіліс ( баксэр Буч) атры м аў за “Крэпкі Арэш ак2 ”. Увогуле акторы працаваліза праф саю зную стаўку $ 1 . 4 0 0 у ты дзень, затое атры м аліды відэнды з ш алёны х касавы х збораў. · P u l p F i c t i o n Таранты на пачаў пісаць у 1 9 9 2 годзе ў Галянды і. Гэта бы ла яго перш ая паездка ў Э ўропу. Ам стэрдам ям у рэкам эндавалісябры як надзвы чай c o o l p l a c e . Там ён займ аўся адкры ты м абібоцтвам : завісаў у гаш барах, напіваўся з сам ай раніцы , вы вучаў творчасьць рэж ы сэраў “новай хвалі” ( Труф о, Гадар) ізапоем чы таў ам эры канскія кры м інальны я рам аны 3 0 4 0 х гадоў. · P u l p у ам эры канскай м ове азначае: 1 . М яккая, сы рая, бясф орм ная м аса; 2 . Ч асопіс цікніга скандальнага зьм есту, надрукаваная на грубай няякаснай паперы . · Ум а Турм ан, якая іш ла на ролю М іi трэцяй у сьпісе, доўга не пагадж алася на рэж ы сэрскую прапанову. П а чутках, дзеля яе згоды Таранты на абяцаў ш товечар м асіраваць ёй ногі. · У ф ільм е P u l p F i c t i o n слова “f u c k ” прагучала 2 5 7 + / 2 разоў ( дакладнай лічбы ням а, бо нельга разабраць, ш то м енавіта каж а М арсэлас, каліягоны рот заціснуты кляпам ) … · Э пізод у P u l p F i c t i o n , каліМ арсэласа “апускаю ць” у піўнуш цы , перш ая сцэна анальнага згвалтаваньня ў ф ільм ах канцэрну W a l t D i s n e y , яком у належ ы ць кам панія M i r a m a x . З рэш ты , Таранты на ўпэўнены , ш то старэчы Ўолту “Кры м i нальнае чы тво” надзвы чай спадабалася б. М ам усь, а ш то такое “канцэрн”? узьнім е хлопчы к на м яне наіўны я вачаняты . Ш то за канцэрн? не адразу ўеду я. А днак, учы таўш ы ся ў м анітор лэптопа, павучальна працягну: Таранты на? Я кіяш чэ Таранты на? . . Н я ганьбісям ' ю, піш ы пра Тараш кевіча. Той хоць м яккізнак пры дум аў цэлую літару. А гэты ш то? С уцэльны трэш . С ьм ецьце, сы нку. . . * * * . . . Такая м не пры м роілася ш ы за. Зрэш ты , хто сказаў, ш то зь літараў “f ”, “u ”, “c ” і“k ” нельга скласьціслова “вечнасьць”?

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 0 9


K I L L Н ЕД ЗЕ М Ы ГЭТА БА ЧЫ Л І

Ш ы коўная зьява: раптам , адзін за адны м , з нораў павы лазілікультавасьціканца м інулага стагодзьдзя. Браты В ачоўскіз “М атры цам і”, П ялевін са сты лізаваны м пад сучаснасьць G e n e r a t i o n Д ПП ( n n ) . Таранты на тут ж а, са сваім двухтом нікам K i l l B i l l . В еры ш , ш то Q T здолее вярнуць бы лую славу? А здагадваеш ся, куды яна сы йш ла?

T A R A N T I N O

Аліса Ўондэр

“В ам вы біраць, ш то м енавіта вы хочаце зразум ець” R E S E R V O I R D O G S В ы хаваны на ам эры канскім відэа другога гатунку іна элітны м эўрапейскім кіно, Таранты на перш ы зьняў Н Еам эры канскае кіно для ам эры канцаў. Гэта яго вы находніцтва накласьцім оцную ідэю на круты экш ндрайв. Ры хтаваць Ам эры ку да новай кінаэпохі гандляр зь відэапракату пачаў яш чэ ў сваi м R E S E R V O I R D O G S З больш ага, да 9 4 га году ф ільм заставаўся незаўваж аны м , хаця ў асобны х вы падках кінам анам падчас прагляду рабілася м лосна ад празьм ернай ж орсткасьцікарцінкі. Рэж ы сэр м ае ш то сказаць, але вы датна разум ее, ш то каліпадаць гэты я ідэі“ў лоб”, ад іх за кілям этар будзе паты хаць банальш чы най. Там у гульня ў ф арм аце ам эры канскага кры м іналу бы ла м анэўрам па адцягваньнi ўвагi . Як із калякры м інальнай культурай у Расеі, ад ж анру экш нбаевіка ў З Ш А нічога сур' ёзнага не чакалі. Так, піф паф ды “Y a w a n n a f u c k w i t h m e ? !Y o u w a n n a f u c k w i t h m e ? !I ' l l s h o w y o u w h o y o u ' r e f u c k i n w i t h !” Разбуральная м оц дасканаласьці P U L P F I C T I O N У9 4 м нехта М . М іхалкоў, сатанею чы , вінавацi ў канскае ж уры ў татальнай запраданасьціам эры канцам : зам ест ягоны х “С том лены х сонцам ” перам ож цам на ты х Канах бы ло неўм іручае “Кры м інальнае чы тво”. П ералом ны м ом ант у гісторы ікіно ізорны час Таранты на. Ты м ня м енш , ам эры канец добра ўяўляў, чы м ям у паграж ае посьпех: “Ад м яне чакаю ць яш чэ як м інім ум чаты рох “чы твоў”, адно “кры м інальнейш ае” за другое. . . ”P U L P F I C T I O N сам ая вялікая пам ы лка Таранты на. Ён аддаў м аксы м ум свайго ш алёнага таленту, узарваўш ы ткіпадры хтаваную “Ш алёны м і сабакам і” Ам эры ку іўвесь сьвет. Q T алхім ік, ш то знайш оў ф орм улу гарм анічнага спалучэньня ж ы цьця ісьм ерці, дабра ізла, рэлi гi i ім істы кi “чам аданчы ка ш часьця”, якітрэба даставi ць М арсэласу. Але далейш ую рэакцы ю ён прадказаць ня здолеў. У рэж ы сэраў ёсьць знакам ітае “правіла паветра”: у ты м кірунку, куды ідзе герой, заўсёды трэба пакідаць пустую прастору. Каб чалавеку бы ло куды “пры йсьці”, бо ў інш ы м вы падку кадар м ож а стаць для яго клеткай. Квэнты н пам ы лi ўся паш калярску, не пакінуўш ы сабе паветра для далейш ы х рэж ы сэрскіх крокаў.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 0


K I L L Ф орм ула знойдзеная, ш аблён працуе K I L L B I L L ікры зы с

Таранты на рэж ы сэр, сцэнары ст, актор. Але з кi м бы ён нi працаваў, за ім цягнецца ідэя “палп ф ікш н”. F R O M D U S K T I L L D A W N , D E S P E R A D O Робэрта Радры геса, сум есная праца F O U R R O O M S іўласная J A C K I E B R O W N зроблены я ў ры тм е 9 4 га, зь несхаванай настальгіяй па “Ч ы тве”. А каліўзгадаць, ш то ідэя зьняць K I L L B I L L ( v . 1 , 2 0 0 3 ) узьнікла м енавіта на зды м ачнай пляцоўцы P U L P F I C T I O N . . . У эпізодзе “В інсэнт В эга іж онка М арсэласа Ўолеса” ( P U L P F I C T I O N ) нам яш чэ ў 9 4 м расказваю ць пра прэм ' еру 2 0 0 3 га. K I L L B I L L i ёсьць тая сам ая “пілётная сэры я”, дзе зды м алася М ія Ўолес. С эры я, якая рабілася для спробы і, зрэш ты , на экран ня вы йш ла. П ра яе згадваю ць некалькіразоў: “Я на зды м алася ў ф ільм е, якістаў нічы м ” ( ды ялёг В інса В эгііБаніперад дзьвяры м а) . УK I L L B I L L Ум аМ ія нарэш це разгарнулася як акторка, з бачны м задавальненьнем пры м ерала на сябе агрэсіўнаф эм інісцкi вобраз, узяла ў руку сам урайскім еч пры гож ая, як Анёл С ьм ерці, ды распачала сьвятарны ж аночы Д ж ы хад. Толькіпакуль Ум а з Таранты нам , абстрагавацца ад ролі раф інаванай наркам анкіМ іі, ахвяры перадозу інясьм еш ны х анэкдотаў, ёй наўрад цi ўдасца. Так ічакаеш , ш то раптам за кадрам загучы ць Голас: “A n d n o w , l a d i e s a n d g e n t l e m e n , a s l o n g a s y o u w a i t i n g f o r … ”іУм а, адкінуўш ы м еч, станчы ць на сьлізкай ад кры віпадлозе сэксітвіст з элем энтам ікунгф у. Д робна разьбіты на ф рагм энты ф ільм спалучае пад сваім дахам сам ы я розны я вобразы гвалту. Гвалт + анім э + ж аночы рэп + японская зім овая віш ня e t c . П азабы там у якасна зроблены я байцоўскія сцэны , гульня з колерам ісьвятлом , вы танчанасьць i брутальнае забойства… П адм анваю чы м аскульт, Q T перахi тры ў сам ога сябе. П разьм ерна зачараваны гульнёй у P U L P F I C T I O N , ён не заўваж ы ў, як вы лецеў з кантэксту. Ібы ццам бы за цы баты м Квэнты нам усё яш чэ цягнецца ш лейф культавасьці, але няўзброены м вокам бачна, ш то ад Таранты ны засталося няш м ат хi ба ш то знакам іты чорны гум ар ды ж орсткасьць, якая набіла аском іну.

N N O

K I L L B I L L як P U L P F I C T I O N 2 7 пры км ет аўтаплягi яту

P U L P F I C T I O N , 1 9 9 4 1 /Байцоўская група F o x F o r c e F i v e

K I L L B I L L , 2 0 0 3 Тэрары сты чны атрад T h e d e a d l y v i p e r a s s a s s i n a t i n o s q u a d , t h e D . i V . A . S .

5 дзею чы х асобаў: 2 /У баявы м атрадзе Блянды нкакам андзір, валодае ф атаграф ічнай пам яцьцю

Блянды нка Э ль Д райвэр з адны м вокам аналяг ф атаграф ічнай пам яці.

Я понка, спэц па кунгфу

Кітайскаам эры канаяпонская лэдзіО Рэн Іш ы і, галава японскай якудзы , кунгф у валодае няблага.

Ф ранцуж анка, спэцы ялізуецца на сэксе

Ф ранцуж анка С аф і, лепш ая сяброўка О Рэн, валоданьне сэксуальнай грам атай прадэм анстраваць не пасьпела адсеклi рукi i ногі.

Аф раам эры канка, экспэрт па вы бухах

В эніта Гры н, па ідэі, спэц па наж ах, але прадэм анстравала толькі хілае валоданьне цесаком для м яса.

М ія таленавітая кi дальнi ца наж оў

Н явеста ўвесь час дэм анструе м айстэрскае абы ходж аньне з разнастайны м i рэж учы м іпрадм етам і: наж ам i , цесакам i , сам урайскім i м ячам i . . .

М ія ў кавярні: “Д зяўчы на, якую я грала Равэн М аккой, 3 /вы расла ў сям ' іцы ркавы х арты стаў. Я на акрабатка -

Н явеста вы літая цы ркачка. Бегае па парапэтах, кi дае наж ы i тупа ж артуе над сваім іахвярам і.

м ож а іф окусы паказваць, іпа канаце хадзіць, а яш чэ пам ятае м ільён барадаты х анэкдотаў, якім яе навучы ў дзядуля, стары клоўн. . . ” ы запам інальны м ом ант перадоз М іі, укол адрэналіну 4 /ўС ам сэрца івяртаньне да ж ы цьця. М ія зь нечалавечы м хры пам ры ўком узды м аецца з падлогіінаступны я хвілін 5 вы глядае як паўсталая нябож чы ца.

Ц энтральны м ом ант ф ільм у абудж эньне гераініз ком ы : яна з хры пам уцягвае ў сябе паветра, ры ўком пады м аю чы ся з лож ка. Н аступны я 5 хвілін вы глядае як нябож чы ца.

ны ш лю б з м аф іёзіМ арсэласам , які, па 5 /мКатарж еркаваньніМ іі, м ож а ізабіць за ўж ы ваньне наркоты каў.

Н явеста зь ненародж аны м дзіцём ад тэрары ста Біла, якіспрабуе забіць яе без усялякіх тлум ачэньняў, а поты м ратуе ад сьм ерцi . Н апэўна, згадаў ш часьлівае сум еснае ж ы цьцё ў P U L P F I C T I O N .

М антаж : эпізоды зьм яняю цца хутка, але часу заўсёды 6 /хапае, каб зразум ець адну гісторы ю , не губляю чы сувязі

Э пізоды зьм яняю цца вельм іш парка, кож ны кавалак гэтай каўбасы м ае сваю назву. . .

з папярэдняй іпадры хтаваўш ы ся да наступнай. Кож ны эпізод м ае канцэптуальную назву. C ам ы м оцны аргум энт прагляд K I L L B I L L пасьля P U L P F I C T I O N . П ерачы тай тэм у нум ару, 7 /пастаў у відак касэту ( другую тры м ай у руках для м агічнай сувязі) ізаганяйся сабе на здароўе: схем ы паранаідальнага м ы сьленьня павінны спрацаваць.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 1


T O P a n t i n o ' s F U C K та л ёгія Q T

Таня С ола

Ш М О ТК ІІКО Л ЕРЫ У суправадж альнай запісцы Э кспэры м энты з чорны м k i l l e r s ' адзеньнем , узяты м ціто зь японскіх да гэтага м атэры ялу Таня ф ільм аў пра якудза, ціто з ганконскіх пра кунгфуадна зь лю бім ы х С О Л А кры кам кры чала: забавак Q T . “В анітавала я ад ваш ага О, гэты я м уж чы ны ў танны х чорны х строях, паш ы ты х на падпольны х рэдакцы йнага заданьня іад пхэньяньскіх ф абры ках, у белы х каш улях івузкіх чорны х гальш туках!. . чаты рох Таранты наўскіх Я ны ш чы льны м ірадам іпруць у “Кры м інальны м чы тве” і“Ш алёны х сабаках”, запаланяю ць вузкаф арм атную прастору ш ы нкоў ікруты х ф ільм аў запар!!!” Д алей яна гарм анічна глядзяцца на ф оне барвяны х рэк сваёй ічуж ой нецэнзурна вы раж алася іпа-тачак, кры ві. ж аночы чэсна кляла Але іж анчы ны ў Q T ня дуры . УK i l l B i l l чорны я строіўнісэкс напнулі рэдактараў: за беззваротна цёткі, закінуўш ы м ы ць руж овы я м айтачкііліф ікі, ты я не даю ць згублены спакойны вечар, патрэбнай м абільнасьціў пастановачны х п* зьдзілках. аблам аны начны “галівуд” і Іна чорны м ф оне так спакуш альна палаю ць чы рвоны я ж аночы я ў вы ніку “патаптаную пазногці! дзявочую годнасьць”. Ш то праўда, апош нім часам Таранты на пачаў ю заць ж оўтую гам у . . . Усё гэта бабскія псы хі. дастаткова паглядзець на аф іш у K i l l B i l l : ж оўтага колеру нягеглы я сукенкіпявулек зь японскай рэстарацы і, сты лёвы канарэечнага П ры знаньне, патасна колеру спартовы пры кід Ум ы , сьветлаж оўты плаш ч падсадной вы стаўленае апош нім трэцім санітаркі, ж оўтачорная агрэсіўнаф утуры сты чная “Хонда”, на якой пунктам у запісцы , нівэлю е чорная ф утуры сты чная Турм ан. ўсё астатняе: “А ле ж , блін, едзе ж оўтаБезум оўна, Q T ім прэсіяніст. Растам анскія дрэды , пярсьцёнкіі Таранты на будзе ж ы ць ф енечкінэрвовага сутэнэра Д рэксла з “С апраўднага каханьня”, ф арэва!” Ігэта чы стая дзяўчы нказабойца ГоўГоў у кароценькай цнатліваклятчастай праўда. К лясы ка спаднічцы ігольф іках “м ара пэдаф іла” ў K i l l B i l l , дзіравы я ш карпэткі неўм іручая!!! героя Траволты ў “Ч ы тве”. Увесь гэты рэчы ўнакаляры сты чны хаос як м інім ум ураж вае. Д байнай Таняй бы лі разгледж аны я, сабраны я і А КС Э С УА РЫ падбіты я ў адзін м атэры ял яны ўты ркаю цца ў вочы ледзь ня ў кож ны м ф ільм е Q T і Бірулькінеад' ем ны я ічасам даю ць падставы для роздум аў іінтэрпрэтацы яў. незаўваж ны я для простага Н екам у ж упала бірулька зь зялёны м кракадзілам у “С апраўдны м вока элем энты каханьні” цітакая ж безгустоўная цацка з надпісам “P u s s y W a g o n ”у таранты наўскага культу, K i l l B i l l ! Ты м больш ш то Таранты на на такія здагадкіправакуе сам : у яком у простам у беларусу “Ч ы тве” ў адной са сцэнаў нэонавая ш ы льда “K i l l i a n s R e d ” вы сьвечвае варта бы ло б уж о і толькі“K i l l e d “. Ітут опа! у вочы пхаецца зьвязка клю чоў зь бірулькай “Z ”. Кры ху разум овы х нам аганьняў іф раза “K i l l Z e d “( забі пакланяцца. З эда) ш турхае Буча кокнуць сябрука З эда. рознакаляровы я “Ш эўрале”, “П орш э” і“Кады лакі”. В еееельм і Тачкіпош лы я, але Q T робіць з гангстэрскай эстэты кікульт. У “Ч ы тве” Q T з кам паніяй едзе ў брудны м белы м “Ш эўрале нова” 1 9 7 4 га году; за руль віш нёвага кабры ялета “Ш эўрале м алібу” 1 9 6 4 га году ён перасадж ваецца ў лепш ы я часіны . Асобны я кічм эны паскудзяць паветра срэбны м і“П орш э” кш талту В ольф а з “Ч ы тва”. М аш ы ны ў таранты наўскіх “м увізах” важ ная частка ры туальны х забойстваў: у іх пам іраю ць м істэр Руды ім істэры астатнія, заплёўваю чы кры вёю скураны я сядзеньні, у іх забойцы пад гукірокнролу едуць “на справу”. З ь ф ільм у ў ф ільм качуе багаж нік аўто, у якім ляж аць ціахвяры , цізброя. Туды ж разпораз заглядаю ць галоўны я героі, хістаю чы галовам іна ф оне сінягасіняга “м ірнага” неба. ня ўсе запар. М істэр Белы зам аўляе рэальны Ц ы гарэты “Ч эстэрф ільд”, але гэта хутчэй вы клю чэньне з правілаў. Q T вы дум аў для сваіх герояў цы гаркім аркі“R e d A p p l e ”( даляр сорак за пачак) . Іх набы вае Буч у “Ч ы тве”, паліць герой Ц ім а Рота ў “Ч аты рох пакоях”, іх рэклям у м ож на заўваж ы ць у такійскім аэрапорце ў K i l l B i l l . П ры гэты м больш асьць курцоў ш чоўкаю ць запальнічкам і“Z i p p o ”. халодная іагнястрэльная, адм ы словая іпадручная. Зброя М ож на біцца хоць патэльняй ( як Ум а ў “Біле”) , м ож на цягаць з сабой ш м атзарадную пуш ку цісам урайскім еч работы Хаторы Хансо. Абы забівала.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 2


Клясы чнае “Ч ы тво” ў гэты м сэнсе як энцы кляпэды я агнястрэльнай зброі: тут зьм яш аліся пісталеты 3 2 га калібру, аўтам аты чны я 4 5 я, серабры сты “м агнум ”, аўтам ат М6 1 чэскай вы творчасьціз аграм адны м глуш ы льнікам на кватэры ў Буча іінш . Але найбольш хадавы я ў Q T м енавіта 4 5 ты аўтам аты чны і “м агнум ” 3 5 7 . Ф А С ТФ УД “Я вазьм у два гам бургеры , салат ікактэйль за 5 баксаў” клясы чнае таранты наўскае м эню . Я гоны я героічасьцей за ўсё ж ы вуць па вінсанаўскім пры нцы пе “паср* ць / паж раць”: “Я пры ходж у з пры біральніізнаходж у на стале еж у”. Асобны я вы радкі, праўда, дазваляю ць сабе ў перапы нках пам іж бойкам іпапіваць ш токольвек кш талту “Рэм іМ артэн”, але на тое яны івы радкі, каб вы кабеньвацца. З аўваж це, у кож ны м ф ільм е Q T абавязкова доўгія канцэптуальны я загоны пра ф астф уд. Ч аго варты м аналёг Д ж улса, ш то ж арэ чуж ы абед іразганяе: м аўляў, “гам бургеры гэта краевугольны кам ень лю бога сьняданку”. О т ж а адм арозак. . . “М УЗЛ О ” t h Толькіs w e e t 1 9 7 0 . Ц іто зьбіваньне копа м істэрам іБелы м , Руж овы м іС ьветлы м пад “L o v e G o e s W h e r e M y R o s e m a r y G o e s ” у вы кананьні“Э ды сан Л айтхаўз”, ціто раскаўбасы пад T h e C e n t u r i a n s , T h e L i v e l y O n e s , C h u c k B e r r y іінш ы х у P u l p F i c t i o n так ціінакш павінны пры сутнічаць лёгенькія тэксты з такой ж а м узы кай. Q T лю біць катаваць, гвалціць ізабіваць пад “сям ідзясяты я”. Такія добры я “сям ідзясяты я”. . . ЛАЯНКА Гэта ня столькіп* * * ж дзеля п* * * ж а, колькісродак паіранізаваць ірасслабіцца. П агадзіцеся, вельм іскладана ўявіць сабе, ш то ды ялёг пам іж Бучам іМ арсэласам “Буч: Y o u o k a y ? М арсэлас: N o . I ' m p r e t t y f u c k i n ' f a r f r o m o k a y ” м ож на перадаць нейкім інш ы м чы нам . Д арэчы , ам атары Q T палічы ліня толькіколькасьць аднакарэнны х з “f u c k ” словаў, але і, напры клад, колькасьць палітнекарэктны х “n іg g e r ”( надзіва, тут ліды руе не “Ч ы тво” ( 2 0 разоў) , а “Д ж экіБраўн” 4 8 разоў) . С П О РТ Н у, калібясконцы м ахач у K i l l B i l l м ож на назваць спортам ( кунгф у? ) , то добра. . . Б' ю цца, кры вавяць, кідаю цца трупам іі адрэзаны м іканечнасьцям іцягне як м інім ум на бронзавы м эдаль. Ц іпа крута! Д арэчы , Q T з нахабнай м ордай зьлізаў K i l l B i l l з раньніх азіяцкіх баевікоў, якія паказваліў Ш татах тры ццаць год там у ў чорнабелай вэрсііу іх кры віам аль ня бачна. Ізаўваж це кадар у K i l l B i l l : Q T ( ведае пра тую даўнейш ую трады цы ю ) уводзіць чорнабелую карцінку падчас эпахальнай бойкі. Ш то да кунгф у, то ўж о перш ы ды ялёг Клэрэнса іАлябам ы ў “С апраўдны м каханьні” суцэльны занудны разгон пра кунгф у ф ільм ы . Д арэчы , адм ы слова для K i l l B i l l Турм ан вы вучала адзінаборствы пад кіраўніцтвам В уП інг Ю эна, якіставіў баявы я сцэны ў “М атры цы ” ( сты ль той сам ы ) .

Я Ц Я ЗН А Ю ! Таранты наўскае дэж авю Гераіню “С апраўднага каханьня” Алябам у ўзгадвае герой ХарвіКейтэля ў “Ш алёны х сабаках” ( ён характары зуе яе як надзейнага партнэра па банды цкіх справах) . З акна гатэлю “М ансэньёр” ( “Ч аты ры пакоі”) відаць ш ы льду харчовазагульнай установы “Ў Д ж экаТруса” ( “Кры м інальнае чы тво”) , у якім вячэраліікаўбасіліся В інс іМ ія. КаліБуч ( “Кры м інальнае чы тво”) заходзіць у сваю кватэру, па рады ё гучы ць рэклям а таго ж J a c k R a b b i t S l i m s ( згадка пра яго ёсьць іў “Ш алёны х сабаках”) . У “Ш алёны х сабаках” В ялікіД ж о каж а м істэру Белам у, ш то зьбіраецца здаць ды ям энты нейкам у м уж ы ку М арсэласу ( гэта герой з “Кры м інальнага чы тва”) . П сы хапатм элям ан В ік В эга ( “Ш алёны я сабакі”) брат героя Траволты ў “Ч ы тве”.


Ра зу м н ы я

рэчы ВЫ СТА ВЫ У лi стападзесьнеж нi вы става “Д ы зайн для ўсіх” ( Галерэя сучаснага м астацтва) прэзэнтавала дасягненьнісучаснага пабы товага ды зайну Ш вэцы і. К алісёньня 1 4 сьнеж ня, вы на яе не пасьпелi . Ш када. “М ы ўсе розны я: вы сокія ім аленькія, м алады я істары я, з адной рукой альбо са слабы м зрокам . Д ы зайн робіць ж ы цьцё кож нага з нас кам ф ортны м , дазваляе захаваць свабоду насуперак абм еж аваньням , ”каж а Ю хан Хулт, прэзы дэнт асацы яцы і“С вэнст Ф орм ”, адзін з арганізатараў вы ставы . П лясты кавы я талеркі для дзяцей, гуканепранікальны ды ван, падуш кi для сьляпы х, сукенкідля цяж арны х рэчы ствараю цца ня толькідля таго, каб бы ць прададзены м і, але каб бы ць кары сны м і. Я ны не абм яж оўваю ць нас, хутчэй наадварот паш ы раю ць рам кi наш ай свабоды . У якасьцi P S да вы ставы 9 сам ы х яркi х ды зайнэрскi хi дэяў за апош няе стагодзьдзе. К аб зрабi ць ж ы цьцё зручны м .

Ш ар для сядзеньня са ш тучнага м атэры ялу. В ы дум ка ф інскага ды зайнэра E e r o A a r n i o гіт попарту 6 0 х гадоў. Н апэўна, сам ая вар' яцкая пры лада для сядзеньня.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 4

Л ена Глухава


ПАД УШ КАА В ЕЧК А . Н екаторы я лю дзі, каб заснуць, лічаць авечак. Ч ам у не пайсьцідалей? Кладзi цеся на ж ы вот, тварам у падуш ку ў ф орм е авечкi ібудзеце добра спаць усю ноч: падуш ка сты м улю е акты ўны я кропкіна ваш ы м твары , адказны я за ўм еньне расслабляцца.

Н А В У Ш Н ІК ІРА К А В ІН Ы . М ора не пакідае вас. Калівы апранаеце навуш нікіракавіны , яны пагруж аю ць вас у атм асф эру гукаў, якія нельга адрозьніць ад ш ум у хваляў. “Н е апранайце гэты я навуш нi кi за рулём , каж а стваральнік J o y c e H i n t e r b e r g , працяглае наш эньне ракавi наў пазбаўляе чалавека здольнасьцівы значаць кры ніцу ш ум у іскіраванасьць гуку ў прасторы ”.

М ЕХ М Я ХО Ў . Я ш чэ адна пры лада для сядзеньня м ех, набіты ш ары кам із палістэролу. З рабіў сваіх стваральнікаў G a t t i , P a o l i n i іT e o d o r o знакам іты м і за адну ноч. Ідэальна пады ходзіць для лю дзей зь лю бой вагой i ф орм ай цела.

Л Я М П А “B I R D S , B I R D S , B I R D S ”. С ьвятло вучы цца лятаць. I n g o M a u r e r паэт сьвятла, аўтар сам ы х вы чварны х асьвятляльны х пры бораў. “С лоi кi ” ў пад' ездах ібабульчы ны бра адпачы ваю ць.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 5


РУ К А В ІЧК А Д Л Я ЗА К А ХА Н Ы Х. Д азваляе тры м ацца за рукінават у м ароз. П оўны набор складаецца з трох рукавічак: дзьве асобны я для “зьнеш ніх” рук іадна агульная на дваіх.

Ф А ТЭ Л Ь Д Ж О . Ф атэль у ф орм е бэйсбольнай пальчаткі, рэчпры сьвячэньне бэйсбалi сту J o e d i M a g g i o , спраектаваная тры м а італьянскім і ды зайнэрам і( D e P a s , D ' U r b i n o i L o m a z z i ) . “М ы бы лім алады м іi прагны м іда ж ы цьця. Мы ім кнуліся разбуры ць бю ргерскія трады цы і, каж а адзін зь іх, P a o l o L o m a z z i . М ы стваралі м эблю для сяброў сы м паты чную , радасную , зручную ”. Я ш чэ адзін гіт попарту.

Ж О Ў ТА Я П А Д У Ш К А Д Л Я С ЬЛ Я П Ы Х ( вы става “Д ы зайн для ўсi х”) . Ц іведаю ць сьляпы я, ш то такое ж оўты колер? З дапам огай азбукіБрайля на падуш ку наш ы та інф арм ацы я пра эм оцы i ад сузi раньня ж оўтага колеру.

е льна Генія івы веў . T I к T я S O P эра,од Ы КІ г ы льв я К У Ш нсэра С екалькі , Р якi А Н . пэ каў К ІЯ С ю ы е Й а л ш Е в к у т к ц а і КЛ р о г н а н а д аж хо ойк эяй ў вы на улу няст ўся зь ід ваю цца, дум а і й ф орм овец нас а іадкле оў не пры к ц . . наву ейваю ц яго сябр кладкі. л ь а пры к ь адзін з ь іх як з ц л паку ы стоўва р а к ы в 1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 6


1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 7


Н А КІТА ЙСКІ Х A D ПЛ ЯН ТА Ц Ы ЯХ Д О БРА ТА М , Д ЗЕ Н А С Н ЯШ М А Т К ітайскінарод заўсёды вы лучаўся своеасаблівы м поглядам на м оду істы ль. Узгадайм а хоць бы сінія ф рэнчы часоў культурнай рэвалю цы іцісярэднявечны лапсэрдак, у якіапрануліП уціна на адны м зь м іж народны х сам ітаў. Зараз прасунутая кітайская м оладзь абодвух полаў м эліруе валасы , вы скубвае бровы іразпораз адваж ваецца на плясты чны я апэрацы і. У К ітаім одна бы ць эўрапейцам , і на “наш ы х” у іх ш алёны попы т. С тудэнты , ш то пры ехаліў П экін, нечакана суты каю цца з культам уласны х асобаў. С пачатку абары гены ш тодня просяць у беларусаў дазволу сф атаграф авацца на іхны м ф оне, а поты м вы сьвятляецца, ш то за свой ф ота/ відэаінават кінаадбітак “наш ы ” м огуць атры м аць ня толькіпапулярнасьць у м ільярдаў, але ідобры я бабкі. Хай сабе ію ані.

Алеся С ерада

З вы чайна студэнтстаж ор у Кітаіатры м лівае каля 1 0 0 0 ю аняў сты пэнды іпры кладна 1 0 0 эўра. Я к м інім ум 6 0 0 ю аняў з гэтай сум ы ідзе на харчаваньне, нават калі аддаваць перавагу студэнцкім сталоўкам і“ролтанам ”. ( Апош няе вы найш лім енавіта наш чадкіМ ао, каб падчас будаўніцтва “новага Кітаю ” не м арнаваць часу на гатаваньне еж ы . ) Н а тое, ш то застаецца, м ож на купіць чаты ры пары дж ы нсаў. Ц ідва скары станы я ровары . Ц іадкласьціна білет дадом у раптам здары цца яш чэ якая аты повая зараза? Іпайсьці ш укаць працу. Д зякуй Богу, для гэтага дастаткова вы йсьціна вуліцу. ГІС ТО РЫ ІП О С ЬП ЕХУ . . . Д зьве студэнткіБД У неяк ш пацы раваліпа горадзе Ц яньцьзін івы раш ы лізайсьціў нейкібуцік касм эты кі, дзе якраз праводзілася прэзэнтацы я новай калекцы і. Іх схапілі, запрасіліпры сесьцііпачаліўпрош ваць. . . пакары стацца тварам і. Д зяўчаты пагадзіліся. Кітайскія прадавачкігуста нам азалібеларускія твары касм эты чны м ім аскам і. “Н аш ы ” зьдзівіліся. А тубы льцы захапляліся: “Н ават эўрапейцы гэты м кары стаю цца. Хіба ш то сапраўды добра!” Тавар ім гненна раскупілі, а наш ы м дзеўкам прапанаваліпрацу на ты х ж а прэзэнтацы ях. Я ны не адм овіліся грош ы плацяць нарм альны я. Але ш чы рае беларускае зьдзіўленьне застаецца ў іх дагэтуль. “Кітайцы будуць табе плаціць нават за тое, ш то ты з З ахаду, пры знаецца адна са стаж орак. Ім ж а поф іг, зь якога ты дакладна З ахаду дзікага капіталісты чнага цітаго, якіры нкава “разьвіваецца”. . . ” Іпрэзэнтацы я гэта толькініж эйш ая пры ступка беларускай кар' еры ў кітайскім A D . Арш анку Кацю Т. рэклям ны я клеркілітаральна падабраліна вуліцы П экіну. П аставіўш ы яе, яўна не вы сокую іне худзенькую , на вы сокія абцасы , паглядзелі, ш то нават наіўны я кітайцы на такое дабро м огуць ня клю нуць. Там у пры м усілідзяўчы ну скінуць энную колькасьць кіляграм аў, разабрацца зь “нечы стотам і” на скуры ітрохгадовы кантракт на працу ў Кітаібы ў у яе кіш эні. З араз у рэклям ную агенцы ю , дзе Кацю ха працуе зь яш чэ чаты рм а эўракалегам і, дачка сьветласкурарусы х зем лякоў Караткевіча езьдзіць у спэцм аш ы не з ахоўнікам . Каб, баранібож а, на вуліцы хтонебудзь не паклаў вока на “м адэльку”.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 8


Я К С ТА Ц Ь Д зівіш ся, як дагэтуль ніхто не здагадаўся арганізаваць у М енску ш тонебудзь кш талту праграм ы A u P a i r “пакітайску”. П аперш ае, ня ты ш укаеш працу цябе ш укаю ць. П адругое, ніякага інты м у. ( Кансэрваты ўнае кітайскае грам адзтва нават пам пэрсы ітам паксы ня хоча бачы ць на тэлеэкране, пры нам сі, у абедзенны час каб не псаваць апэты т!) П атрэцяе, м адэльную зьнеш насьць м ець зусім не абавязкова м этар з кепкай, белая скура, нем ангалёіднага колеру валасы інаперад! З вы чайна ганарар беларускіх м адэляў не такім аленькі, каб яго сум а аф іш авалася. Аднак іне таківялікі, каб яго нельга бы ло прапіць за адзін вечар. В ам м огуць прапанаваць істалую працу возьм уць прадаўцом цібарм энам . У якасьці“заходняй экзоты кі”. Тут м ож на спадзявацца на м есячны я сум ы ад 1 2 0 0 ю аняў іда “колькі, каж аце, вам трэба? ” Галоўная праблем а ў такім вы падку як асесьціна сталае м есца ж ы харства і працаваць поўны рабочы дзень. Д арэчы , валодаць кітайская м овай у наш ы м вы падку не абавязкова. У м эгаполісах кш талту П экіну ціЦ яньцьзіну абазнаны я працадаўцы ўж о вы вучы ліангельскую м ову, аў інтэрнатах ды студгарадках ёсьць спэцы яльны я канторы , якія вэрбую ць усіх ахвотны х іскладаю ць іхны я C V у базы зьвестак. Так ш то салідны м кліпм эйкерам іды зайнэрам ня трэба ш укаць чалавечы м атэры ял дзе давядзецца. В ы кладчы к Ц ьзян, якіпрацуе на ф ілф аку БД У, лічы ць, ш то ў Кітаідля кож нага знойдзецца м есца на рэклям ны м ш чы це ціў перапы нках пам іж вы пускам навінаў ды прагнозам надвор' яварта толькіпаспрабаваць. Л епш за ўсё праз адпаведны я агенцы ііпраз інтэрнэт. М агчы м а, зацікаўлены бок нават аплаціць вам дарогу ды візу зразум ела, ш то рэкам эндацы ім усяць бы ць больш надзейны м і, чы м “каліб вы сустрэлім яне ў П экіне на вуліцы , то адразу вы раш ы ліб, ш то я тое, ш то трэба!” Н а ж аль, у такім вы падку без кітайскай м овы паўнапраўнай “зоркай” ш оўіндустры іКітаю ня станеш .

“Н аш ы ” ў Кітаіпаўсю ль на вадзе іў паветры , на расьцяж ках, кітайскіх ліхтары ках іпаветраны х ш арах, на пры ступках м этро, на вокладках часопісаў іна кардоннай тары ад m p 3 плэера ў сьм етніцы . Ігэта пры ты м , ш то кітайцы бы ліізастаю цца адной з найбольш сам алю бівы х ісам азадаволены х нацы яў сьвету! Н аш то ім гэты навязьлівы вобраз ш часьлівага эўрапеоіда? Кітайская м оладзь хоча ж ы ць, як ж ы вуць іх заходнія аднагодкігэта так банальна, але ф акт! Іх бацькі ідзяды стагодзьдзям ілічы лісябе пупам З ям лііз пагардай глядзеліна даўганосы х ібеласкуры х барбараў, з кітайскага пункту гледж аньня абсалю тна падобны х з твару. П адчас культурнай рэвалю цы інават уявіць, ш то за м еж ам іКН Р нехта здатны на больш кары сны я для эканом ікіакцы і, чы м аб' яўляць вайну зь вераб' ям іці пасы лаць інтэлігенцы ю цягаць гной на вы сакагорны я ры савы я палі, бы ло сьм яротнай пагрозай для кар' еры і ж ы цьця. З даровы прагм аты зм вось ш то пры м усіла іх пазавіхацца, каб у сацы ялізм у з кітайскім тварам бы лі яш чэ ітакіясякія здаровы я часткіцела. П ачаў Д эн С яопін ( “Ч орная котка цібелая котка хай бы толькі м ы ш эй лавіла”) , а м алодш ае пакаленьне працягвае. З араз беларусы ўвасабляю ць у рэклям ны х вобразах новую Кітайскую М ару “дагнаць іперагнаць”. А іх бледны я на ф оне ж оўты х ад зайздрасьціазіятаў твары ня больш чы м наглядны я партрэты ты х, хто стаўся аб' ектам абгону ды перагону.

Э Ў РА “РО Л ТА Н ” Н А К ІТА Й С К ІХ В У Ш А Х М енчукам М аксім у іП аш у ў параўнаньніз Кацінай кар' ерай наагул не паш энціла. Іх спы ніў на вуліцы кітаец “Уаў, якія вы вы сокія!” ізапрасіў на зды м кігістары чнай кінастуж кі, ш то праходзіліў той час усяго за 6 0 км ад гораду. З араз хлопцы іне пры пом няць, да якога эпізоду эўрапейскай гісторы іяны сталіся ж ы вы м іілю страцы ям і. В аявалі, здаецца, з ангельцам іна баку ф ранцузаў. Аднак кітайцы недаацанілінаш ы х: падсунулінепапраўна м алую ф ранцускую ф орм у іабутак, пры м усіліў гэты м стаяць цэлы дзень пад пякучы м кітайскім сонцам , ды яш чэ і забаш лялім ала. Але варта пры знацца: наш ы м дастаецца конская доза лю бовііза эўрапейцаў, іза бы лы х калегаў па сацлягеры . Д аведзеная да абсалю ту, яна паводле канонаў кітайскай ф ілязоф ііператвараецца ў сваю супрацьлегласьць вы кш талцоны зьдзек. П адум айце сам і, цізм ог бы наш чалавек вы тры м аць 6 0 хвілін караоке рускіх народны х м аты ваў з зарум заны м і стаж оркам іў сараф анах ды какош ніках у відэарадзе? Д ля кітайца ж таківід адпачы нку лепш ы за сам ы ж орсткіхардкор.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 1 9


1 . ХТО ТЫ ? 2 . Ш ТО Ў А П О Ш Н ІЧА С В Ы К Л ІК А Л А Ў Ц Я БЕ С ТА Н О Ў ЧЫ Я Э М О Ц Ы І? 3 . АД М О ЎНЫ Я? 4 . Я К ТЫ ЗМ А ГА ЕШ С Я З Д РЭ Н Н Ы М Н А С ТРО ЕМ ? 5 . У Ш ТО ТЫ А П РА Н У ТЫ ?

1 .

2 .

3 . 4 .

1 .М аш а. Э ГУ , ды зайн 2 .Учора ў м яне бы ў дзень народзінаў, там у добры настрой м яне проста не пакідае. В ельм іўзрадавалісю рпры зы ад сям ' іісяброў. 3 .Ц яж ка згадаць, ш то такое дрэнны настрой наагул. 4 .П раца альбо вучоба. З айм аю ся ты м , ш то м не цікава: зьбіраю ся рабіць вы ставу баціку на пару зь сяброўкай. 5 .Ч орны я нагавіцы , блакітная коф та зь вялікім дэкальтэ, кулон з загалоўнай літарай м айго ім я, блакітная папруж ка з заклёпкам і, чорны я чаравікі. 1 .С аш а П іліпенка. Э ГУ , культуралёгія, 1 курс 2 .М ая ўлю бёная кам анда “Інтэр” ( М ілан) вы йграла 6 : 0 . 3 .М аш а ( гл. вы ш эй) сёньня пакінула м яне ў чы тальнай заліаднаго! Гэта адм оўны я эм оцы іапош ніх 1 0 сэкундаў. А так яны ў м яне бы ваю ць вельм ірэдка. 4 .Хацеў пастры гчы ся нагала. Л ю блю пабіць м ячы кам па варотах ціпроста пабегаць па горадзе. 5 .Ш вэдар іш таны ад М ЕХХ. Атры м ліваецца, ш то я м аж ор. С ам ае галоўнае m y P U M A s ! 1 .С ьцяпан Л ары н. Э ГУ , м іж народнае права 2 .М яне радуе, ш то я тут вучуся. Гэта сам ы лепш ы ўнівэр! 3 .Д рэнна, ш то сёньня я прасядзеў тут з восьм ай раніцы да ш остай вечару! 4 .Тусую ся зь сябрам іпасьля вучобы . 5 .Ш вэдар S a s c h , ш тонікі, боты італьянскія. 1 .Ксю ш а. Э ГУ , культуралёгія 2 .С ёньняш нісон, адчуваньніад яго інадвор' е. Я прачнулася поўнай энэргіі, вы йш ла на вуліцу ізразум ела: сонца м не нават не патрэбнае, ітак усё ф айна. 3 .С ёньня я закахалася ў чалавека, якісядзеў на лавачцы . М яне “забалбаталі”, ія не зм агла пады йсьціда яго ісказаць: “Ч алавек, я ў цябе закахалася”. Хацела зь ім пазнаём іцца, але ён сы йш оў, ія нават не праводзіла яго позіркам . . . 4 .Д рэнны настрой гэта звы чайны загон. Раскідаю ўсё нэгаты ўнае па палічках ісам а сябе пры водж у ў парадак. 5 .В язаны ш алік, блакітны ш вэдар з зорачкам іса стразаў, дж ы нсавая спадніца вы глядае проста супэр.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 0


1 .

3 . 2 .

1 .Н аста С ём іна. Э ГУ , ф акультэт псы халёгіі, 3 курс 2 .С таноўчы я эм оцы іпастаянна вы клікае вучоба ў цэнтры сканды наўскіх дасьледаваньняў заняткіш вэдзкай м овай і лекцы і, ш то чы таю ць лю дзіса С такгольм у іМ енску. А паза вучобай. . . Тое ш часьце, якое вы казваў м ой сабака, калі нарэш це ўбачы ў м яне ( я ж ы ву ня дом а) , пры м усіла м яне згадаць, ш то ёсьць нейкае ж ы цьцё паза ўнівэрсы тэтам . 3 .С ёньняш няя ноч: падры хтоўка да калёквію м у іш ок ад таго, ш то я нічога не разум ею . 4 .З пачуцьцём безвы ходнасьці, асноўнай пры чы най дрэннага настрою , я зм агаю ся проста кладуся спаць. 5 .Д ж ы нсавы строй, напаўпразры стая белая коф та, боцікіна абцасах, каралі, пры везены я сяброўкай з Ам эры кі. 1 .С аш а Ф ілатаў. Э ГУ , ф ілязоф ія, 5 курс 2 .З араз у М енску ідзе вялікая ролевая гульня 3 7 год у БС С Р. Я як вы канаўца абавязкаў перш ага сакратара Гаркам у парты івы кідаў з парты іаднаго чалавека. Ён, дарэчы , уж о скончы ў ж ы цьцё сам агубствам у падвалах Н К УС . Бы ло вельм ісьм еш на івесела. 3 .У м інулы я вы ходны я вярнуўся зь Л ю ксэм бургу ў М енск, іпа дарозе нам расказаліпару цікавы х баек пра тое, як тут стала дрэнна літаральна за тры дні. П асьля гэтага нам захацелася разьвярнуць м аш ы ну іехаць назад у аэрапорт. 4 .Н е, я ня п' ю !!! 5 .Апрануты , як звы чайны студэнт, то бок ня ў строй. Каш уля ( нем аведам а адкуль узялася) , нагавіцы іботы . З даецца, усё беларускае. 1 .Н аста Ш апавалава. Э ГУ , ды зайн, 1 курс 2 .М ой удзел у ам эры канскім праекце зды м кікіно. З кам эрай я раблю ся інш ы м чалавекам . 3 .В ялікіаб' ём інф арм ацы і. П ра сапраўды важ ны я рэчы складаецца вельм іпавярхоўнае ўраж аньне. 4 .В учобай іпрацай. Н а сяброў м ала часу, ды іў іх на м яне таксам а. 5 .Ц ю бяцейка з Ты бэту, ш алік адтуль ж а лю блю Ўсход. Ш уба лісіная ( там у ш то трэба бы ць хітрай) . Усё астатняе у сты лі м ілітары , каб бы ло лягчэй ж ы ць, каб адчуваць сябе s o l d i e r ібы ць упэўненай, ш то з усім спраўлю ся.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 1


Н О ВЫ Я Л У Д Ы ТЫ НА 2 5 ПРЭЗЫ КА У Н Е РА ЗЬМ ЕН ЬВА Ю Ц Ц А ? “БД У вядучы ўнівэр краіны ? А нэкдот! Н я ведаю пры чы ны , па якой нельга яго аблаж аць. Н а наш ы м аддзяленьніім этады чная, і тэхнічная базы як пасьля тарнада, а грош ы платнікаў ідуць невядом а куды . Ітут яш чэ такія бабкіна новы студэнцкібілет м арнаваць? ! Л епш бы пару аўды торы яў адрам антавалі!” В ольга К . адна з ты х незадаволены х, для якіх увядзеньне ў БД У плясты кавы х студэнцкіх картак чарговая бздура рэктарату. Э ксрэктар А. К азулін на апош няй сустрэчы са студэнтам і пасьпяш аўся патлум ачы ць “асабліва тупы м ж ы раф ам ”, ш то, м аўляў, “м ы ня хочам ж ы ць у адсталай інф арм ацы йнай прасторы , а ім кнем ся да авалоданьня сучасны м ітэхналёгіям і”. Ты м ня м енш пы таньнізастаю цца адкры ты м і.

Хто каго за каго тры м ае: рэктарат “тупы х” студэнтаў за “новы х луды таў”, якія ніхалеры ня цям яць у h i t e c h тэхналёгіях, цістудэнты “абарзеўш ы ” рэктарат за “новы рэкет”, яківы раш ы ў падняцца на студэнтах? Хто м ае рацы ю ў гэты х іінш ы х пэры пэты ях увядзеньня новага “студака”, спрабуе разабрацца Алёна Ш алаева.

А Н Ф А С/ ПРО Ф ІЛ Ь Н овы БД Уш ны “студак” плясты кавая картка зь м ікрачы пам сапраўды вы глядае лепш за стараж ы тную кардонку, абклееную пахабны м скуразам яняльнікам . Л ічбавы я аўтограф ы дэкана істудэнта, ім ёны ўваходу ў сетку БД У і паш товай скры нкіна b s u . b y , нум ар курсу, на якім вучы цца студэнт ( картка м яняецца ш тогод) . Н овы студэнцкібілет зьм яш чае 2 Кb інф арм ацы і. Ён дае доступ ня толькіда каталёгу ўнівэраўскай бібліятэкі, але іда сам ога БД У: хутка зь яго дапам огай м ож на будзе ўвайсьціў альм ам атэр і( у бліж эйш ай будучы ні) у інтэрнат. Д а таго ж новы “студак” дае м агчы м асьць неабм еж аванага кары станьня інтэрнэтам з працоўны х лябараторы яў БД У. Ш то да “ўзлом аў”, то інф арм ацы я на м ікрачы пе, па словах вы творцаў, м ае ш м ат ступеняў абароны . Ты м часам ( пры нам сі, на перш ы погляд) падрабіць картку нескладана. В арта раздрукаваць на каляровы м пры нтэры ты тул іадварот, залям інаваць якой плястм аскай вуаля! Н авош та? Хаця б для таго, каб не купляць поўны праязны . Ты я, хто пасьпеў падрабязна разгледзець новы студэнцкібілет, упэўнены я, ш то кантралёры ня будуць нам ацваць ледзь адчувальны м ікрачы п. Карацей, ам аль тры ю м ф Н ТР. Але чам усьцістудэнты БД У адрэагаваліна яго зборам подпісаў “супраць” іпраклям ацы ям і ў сты лі“ня пі, казьлянём станеш ”.

РА ЗБО РКІ Адны м зь перш ы х пунктаў “супраць” у заяве заўзяты х “паўстанцаў” значы цца м агчы м асьць для адм іністрацы і ф лягм ану вы ш эйш ай адукацы іБеларусітатальна кантраляваць студэнтаў інадалей вы кары стоўваць супраць іх гэты я зьвесткі. М аю цца на ўвазе чуткі, ш то на ўваходзе кож нага навучальнага корпусу іінтэрнату будуць усталяваны я турнікеты са счы тваю чы м элем энтам . Д зякую чы ім дэканату ірэктарату будзе няцяж ка адсачы ць, хто пры сутнічае ва ўнівэры , а хто не. Д ы рэктар Ц энтру інф арм ацы йны х тэхналёгіяў БД У Ю ры В аратніцкі, якім ае непасрэднае дачы неньне да ўвядзеньня новы х “студакоў”, катэгары чна ня згодны з такім і падазрэньням і: “Я цалкам вы клю чаю м агчы м асьць татальнага кантролю за студэнтам і. Н а ж аль, сёньня м ы тэхнічна ня м ож ам весьцікантроль, хаця на будучае такія пляны ёсьць. Але зноў ж а, гэта не татальны кантроль ( гэта нем агчы м а тэхнічна і ніком у ў БД У наогул не патрэбна) , а звы чайная сы туацы я:

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 2


зам ест пераклічкіадзначы цца ў “счы твальніку”. Аў інтэрнатах такая сы стэм а будзе створаная ў бліж эйш ы час”. Такім чы нам , патэнцы йны я м агчы м асьці“вялікага брата” за новы м “студаком ” спадаром В аратніцкім нібы та вы клю чаю цца. Хаця для больш асьцістудэнтаў ш то вялікі брат, ш то м алы па барабане. Ты я, з кім давялося паразм аўляць, дзеля няліш няга заробку даўно інадоўга забіліна наведваньні. П яцікурсьнік М іхась хваліцца: “Я м агу да сэсііне зьяўляцца на пары , ікалім яне ням а ў чорны м сьпісе, ніхто гэтага не заўваж ы ць”. Тое, ш то м огуць зьявіцца кам путарны я чорны я сьпісы , паф ігістаў кш талту М іхася пакуль не пуж ае “буду вы кручвацца”. Д ругая асноўная прэтэнзія зборш чы каў подпісаў кош т новай карткі: 1 4 8 0 0 рублёў ( кож ны год студэнцкібілет давядзецца “працягваць” за свой кош т) . То бок зараз гэта 1 / 3 звы чайнай сты пухі, 1 / 4 павы ш анай. Альбо, як адзначаю ць у праклям ацы ідасьціпны я студэнцікі, м ех бульбы і2 5 3 0 прэзы каў. П акінем на сум леньнібарацьбітаў за сьветлую някарткавую будучы ню ш калу цэнаўтварэньня, ты м больш ш то сп. В аратніцкізапэўнівае: сум а разьлічаная плянаваэканам ічны м упраўленьнем зы ходзячы з вы даткаў на вы творчасьць. “Ц удаў не бы вае! каж а Ю ры Іосіф авіч. Н айбольш блізкіпа тэхналёгіівы творчасьцістудэнцкі плясты кавы білет аднаго з унівэрсы тэтаў Герм аніікаш туе 1 0 эўра. Таньней ( на ўзроўні1 , 5 2 , 5 даляраў) каш тую ць карткі, на якія ня м ож а перазапісвацца інф арм ацы я. Такія, напры клад, электронны я прапускіў БД Э У. Н а ж аль, іхны я ф ункцы янальны я м агчы м асьцікуды больш абм еж аваны я, а ары ентавацца на ўчораш нідзень ня варта”. Ш то да брацкіх іня надта краінаў, то студкарткікаш тую ць там яўна м енш . Н а Ўкраіне, па зьвестках u a . n e t , студэнцтва ўзбунтавалася зза 1 0 гры ўнаў ( каля 2 даляраў) інакрутак, якія атры м ліваліся за дастаўку “студака” па розны х рэгіёнах краіны . Але так ціінакш таньней за беларускія. Канады йская студкартка ты м часам каш туе ад 2 , 5 да 4 іхны х даляраў, а сты пэнды я канады йская, вядом а ж , ня 2 0 эўра. Я к ітэхналёгіівы рабу нават не “восакатэхналягічна” беларускія.

КА М У ГЭТА ТРЭБА Адзін з арганізатараў “падпісной кам паніі” лічы ць, ш то рэктарату: “П роста зноў хтосьціхоча пракруціць свае ф інансавы я м ахінацы іза наш кош т”. П яцікурсьніца В ольга таксам а абураная: “Н авош та вы кідаць грош ы на вецер, асабліва нам ? Калім ы дачакаем ся працягу? В ы далі студэнцкія, сабралігрош ы іўсё, далей ніхто нічога рабіць не зьбіраецца”. Н а пы таньне, ціпатрэбна гэта вы пускнікам , сп. В аратніцкі адказвае: “Калізахочуць бясплатны інтэрнэт інарм альнае абслугоўваньне ў бібліятэцы , то патрэбна”. Н ягуста, ш то да трэцякурсьніцы Алесі: “М не ды к іне патрэбны гэты інтэрнэт. А скры нак бясплатны х іна інш ы х дам энах валам . С лухайце, ну якіна ф ілф аку інтэрнэт? . . ” Ічарговы раз скатваецца да ш тодзённы х, яўна не вы сокатэхналягічны х прэтэнзіяў: “В ы бы ліў наш ы м корпусе? П арты б зам янілі, усё развальваецца. Н овы рэктар інтэрнат наведаў, ды к хоць па калідоры хадзіць ня страш на лям пачкіўкруцілі”. Карацей, не перабіць у студэнтаў БД У здольнасьцяў усё зводзіць да нізкіх, ш тодзённы х м атэры яў. Ты я ж бібліятэкі: вы ім “новая картка зам еніць ф арм уляр чы тацкага, зьнікне неабходнасьць у падпісаньніабхадны х лістоў гэта будзе рабіцца аўтам аты чна”. П ры нам сі, па такой схем е працуе

чы тальная заля і “абанэм энт” у галоўны м корпусе. А ім зноў не дагодзіш : м аўляў, “справа там не ў студэнцкім , аў бібліятэкарках: каліш тоякое, адразу “бы чаць”. “Н я хочаце купляць новы студэнцкікары стайцеся стары м . Н іхто вас не пры м уш ае. Інш ая справа, ш то, м абы ць, у наступны м годзе ня будзе такой м агчы м асьці”, на разьвітаньне ш чы ра параіў А. Казулін. Л ена В . з другога курсу каж а: “Так, сапраўды , нас не пры м уш алі. П роста сказалі, ш то будуць праблем ы з дэканатам і бібліятэкай. . . ” Усяго праз тры м есяцы існаваньня новага студэнцкага білета 5 2 % студэнтаў дзённага аддзяленьня і2 0 % завочнікаў “абілечаны я” пановам у. В ы пускнік Руслан О . упэўнены , ш то нягледзячы на ўсе бунты карткіў рэш це рэш т набудуць усе, нікуды не падзенуцца: “П лату за іх м ож на ўспры м аць як падатак на спакойнае пяцігадовае існаваньне”. М іністэрства адукацы і, ш то праводзіць на базе БД У экспэры м энт па ўвядзеньністудэнцкіх білетаў новага ўзору, у якіх, ш чы ра каж учы , ні асаблівай кары сьці, ні наварочанасьцітак ніхто пакуль іня ўбачы ў, не суты каецца з м асавы м і пагром ам іібунтам і. П ры пасьпяховы м вы раш эньнісправы чы ноўнікіпляную ць далучы ць да экспэры м энту інш ы я дзярж аўны я В Н У. А асобны я вы падкі публічнай незадаволенасьці тлум ачаць проста “м енш галівудзкіх ф ільм аў глядзець трэба”.


ЗРА БІ СА М Інсы нуацы я пра “драўляны я цацкі”, пры біты я ў нечы ім дзяцінстве да падлогі, у сэзон 2 0 0 3 0 4 ператвараецца ў м одны ды ягназ. А дны зь перш ы х герояў рубры кі“Я к ты ” студэнты БН ТУ А лег, В іка С ьм ірнова ііхны я сябры пады йш ліда тэм ы “Зрабісам ” досы ць творча. П ам ятаеце, дзіцячы я папяровы я вы цінанкі“РобатК аляндар”, ф ігуркірозны х казачны х і м ульцяш ны х герояў, якія трэба бы ло вы разаць ісклейваць? Забудзьце: дарослы я дзецікары стаю цца толькідрэвам , ніткам іікрэаты вам !!! Н ечаканы я праявы прэзэнтаф ілііэкстрапаш товачкіу працах гадаванцаў БН ТУ . I з паперы каляж ы к ( у цэнтры герой) .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 4


Бісэксуальнасьць для пачатку “нулявы х” гэта ўнісэкс, кніга Хайнлайна “I w i l l f e a r n o e v i l ” іандрагінны я попкум іры на M T V . Тут і зараз для нас хутчэй арты кул зь перакладнога M o d e r n E n g l i s h D i c t i o n a r y ( 1 9 9 4 ) , якіна “b i s e x u a l ” вы дае “двуполы ” і“герм аф рады тны ”. Боўінеяк ж уры ўся па тэм е: “П адчас аднаго інтэрвію ж урналіст спы таў, цібы ліў м яне сэксуальны я гейпры годы . Я адказаў: “Так, я ж бісэксуальны ”. Гэты чувак нават не зразум еў, ш то я м аю на ўвазе: ён агалом ш ана глядзеў на м яне, іў ягоны м позірку чы талася: “О бож а! У яго іп* да, іх* й? ”

Кася Клёш ( k a t h l e e n _ c l o c h e @ h o t m a i l . c o m )

У ПА ЗЫ Ц Ы І“6 9 ” І З М У Ж ЧЫ Н А М І, І З Ж А Н ЧЫ Н А М І

“ТЫ “БІ” О Р Н О Т ТЫ “БІ”? Ц ісправядліва гэта бы ць уладальнікам толькі аднаго з ты х органаў, але пры гэты м ш чы раваць у лож ку за дваіх? В ідаць, народны я м асы не дарую ць ты м , хто хоць трохіш часьлівейш ы за іх. “Ч ы м яны лепш ы я за пэды каў? ”абураю цца м асы . А геідуш ацца: некаторы я “бі” вы глядаю ць нават больш гом асэксуальны м і, чы м сам і“гом а”. П рэтэнцы ёзны я ш м откі, раскаваны я паводзіны . . . Ігалоўнае: “бі” разбураю ць вялікай кры вёю здабы ты стэрэаты п як геем нарадзіўся, так геем іпам рэш . Ц яга да хлопчы каў у вы кананьні“бі” ам аль тое сам ае, ш то іцяга да дзяўчы нак, а гэта пазбаўляе геяў іх улю бёнай м аскітрагічнасьціды абранасьці. Бісэксуалы , атры м аўш ы поўху ад s t r a i g h t гом асэксуалаў, не зьбіраю цца падстаўляць ім другую ш чаку. Алег Б. , студэнт БН ТУ, уголас і пры лю дна назы ваю чы сябе бісэксуалам , пры знае, ш то сэксуальны х кантактаў зь беларускім ім уж чы нам іў яго не бы ло не знайш лося варты х партнэраў. “Н е пайду ж я да геяў Тарлецкага такое ўраж аньне, ш то яны наагул не м уж чы ны . В ечна незадаволенаплаксівы я, дэм анстраты ўна напам аж аны я і ж анчы нападобны я ( узяць той ж а G a y P r i d e ) . З вы чайны гей ніколіня будзе хаваць свой чэлес пад ж аночы м ікалготкам і. Н аагул, калія хачу ж анчы ну, я сплю з ж анчы най. Калія хачу м уж чы ну, я сплю з м уж чы нам . Але паколькіза м яж у я ня езьдзіў уж о некалькім есяцаў, то зараз вы м уш аны гетэра”, сьм яецца ён. Ц ІВ ЕД А ЕЦ Е В Ы С В А Ю А РЫ ЕН ТА Ц Ы Ю ? Н а ваш ае 1 6 1 8 гадовае пы таньне “Ц ісапраўды я “бі? ” сэксоляг хутчэй за ўсё ўзгадае падлеткавую гіпэрсэксуальнасьць іпараіць ня пары цца. Н е ям у вам расказваць, як па М енску расьсякаю ць м алалеткіў гетрах ды м ініспадніцах аля “Тату” і пры лю дна цалую цца. Тое цалаваньне пройдзе са зьнікненьнем знакам іты х “чорны х кропак” на твары ках, іпасьля іна ды скатэцы дзяўчы начка будзе цалавацца зь сабе падобны м і, абы пры цягнуць увагу хлапчукоў. Але побач з нам іш м ат лю дзей, у якіх “не праходзіць”. Больш за тое, некаторы я вераць, ш то зьм яніць “бі”ары ентацы ю м ож на толькіў адзін бок “гом а”. Такіясякія нагоды для гэтага ёсьць напры клад, дасьледаваньнібры танца М акКірнана ( 1 9 9 5 ) . У іх браліўдзел м уж чы ны , ш то м елісувязіз абодвум а полам і. 6 5 % зь іх практы кавалібісэксуальны я паводзіны ўж о больш за 5 гадоў. У вы ніку 1 2 % вярнуліся да гетэра, 2 3 % сталігеям і.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 5


У нас узорам м ож а бы ць Н іна Ц . , студэнтка Акадэм іі ф ізвы хаваньня. Кароткая стры ж ка, вузкія клубы . Аднойчы цягам ты дня да яе пады йш лізнаём іцца аж но тры дзяўчы ны . Іўсе прапаноўвалізаняцца сэксам . Бяз хлопцаў. Усім Н іна адм овіла, хаця м агчы м асьцізакахацца ў дзяўчы ну пры ж ы вы м іздаровы м бойф рэндзе не вы клю чае ( “І, м агчы м а, да яго я не вярнуся”) . М іж інш ы м , аднойчы ў яе бы ло “гэта” зь дзяўчы най, але “разлучніцы ” не паш анцавала: Н іна вярнулася да хлопца, ізараз настойліва заяўляе, ш то яна ня “бі”. М агчы м а, івас лёс уж о залучы ў зусім ня з ты м партнэрам , якога вы ведалі. Н екаторы я пацы енты сэксапатолягаў уступаліў гетэраш лю б ітолькіпоты м разум елі, ш то карды нальна пам ы ліліся ва ўласнай ары ентацы і. Так ціінакш , кож ны сём ы з ты х, хто прачы тае гэты арты кул, пры м е яго куды бліж эй да сэрца, чы м астатнія. П рацэнт бісэксуалаў у грам адзтве вядом ы сэксоляг Ф. Кляйн падае роўны м пры кладна 1 5 % . А навукоўцы з H a r v a r d S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h у1 9 9 4 годзе вы сьветлілі, ш то 2 0 , 8 % м уж чы н і1 7 , 8 % ж анчы н м агліб зрабіць “гэта” з партнэрам іабодвух полаў. Разм ах м еркаваньняў пра пры роду “бі” ад “бісэксуальнасьціням а, існуе гом асэксуальнасьць ілю дзі, якія ня м огуць ш чы ра ў ёй пры знацца” ( пры хільнік Э льясон) іда “ўсе м ы ад пры роды бісэксуальны я, толькі саром еем ся” ( да гэтага м еркаваньня схіляўся Ф ройд) . Каб пры м іры ць абодва пункты гледж аньня, Альф рэд Кінзі злучае іх лінейкайш калой іабвяш чае, ш то ўсе м ы вагаем ся недзе пам іж гом а ігетэра. Н ехта стаіць бліж эй да крайнасьцяў, а тойсёй на сам ой сярэдзіне. Ц іне пазы чы ў ён ідэю ў стараж ы тны х кітайцаў тую сам ую , дзе м уж чы наЯ нь непры км етна пераходзіць у ж анчы нуІнь, інаадварот? Ф ры ц Кляйн пам наж ае ідэю на сем ён разглядае паасобку сем праяваў сэксуальнасьціh o m o s a p i e n s : паж ада, паводзіны , ф антазіі, эм ацы йная пры хільнасьць, сацы яльная перавага, сты ль ж ы цьця, сам аасэнсаваньне. Д ы тры х, сябар навукоўца, неяк распавядаў апош ням у пра тое, як у 1 2 гадоў атры м аў эрэкцы ю падчас гульнізь сябрам . Н а сетцы сэксуальнай ары ентацы ігэты вы падак атры м лівае “пяцёрку” ў клетачцы “паж ада” на старонцы “м інулае”. З араз ж анчы ны ўзбудж аю ць яго ня м енш , чы м м уж чы ны . Гэта “чацьверка” ў той ж а клетачцы , але ўж о на інш ай старонцы . Каб зары ентавацца із больш ай цім енш ай упэўненасьцю адносіць сябе да “бі”, трэба м ець на ўвазе, ш то кож ны з нас у натоўпе ф утбольны х ф энаў становіцца заўзяты м “ды нам ікам ”. У скрайніх вы падках гіпэрсэксуальнасьці хлопец м ож а дапусьціць сэкс ня толькіз ж анчы най, але і з м уж чы нам , з гум овай дам ай, з уласны м кулаком . Казаць пра сапраўдны я “бі”вары яцы ім ож на ў інш ы м вы падку. Алег Д . , студэнт гістф аку БД У, патлум ачы ў, як распазнаў у сабе “бі” канчаткова інезваротна. “Н а нейкай п' янцы м ы зваліліся ў лож ак са знаём ы м чуваком . П ры гож ы м , разум ны м , але ў дупу п' яны м . А там у абсалю тна разьняволены м . Ён пачаў м яне лаш чы ць, лізаць. М ы паспрабавалі“6 9 ”ія кончы ў. П а адчуваньнях іпераж ы ваньнях гэта бы ло вельм іпадобна да таго, як бы вае з м аёй дзяўчы най”. Але Алега таксам а заводзяць каханьне ісэкс з уласнай гёрлф рэнд. Такім чы нам , вядзіце дзёньнік назіраньняў за сабой, як дзёньнік назіраньняў за пры родай у м алодш ы х класах. А ў кам паніях дазваляйце сабе вы казваньнікш талту “сёньня я на 1 3 , 5 % больш ы гетэрасэксуал, чы м учора”.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 6

РА Д А С ЬЦ ІІН Я ГО Д Ы С А М А В Ы ЗН АЧЭ Н ЬН Я “Бісэксуальная рэвалю цы я” нічога не зьм яніла ў лю дзях сэксу стала больш , але ж ы цьцё ад гэтага прасьцеш ы м не зрабілася. “Бісэксуал чалавек, якіз абодвум а полам і сходзіцца аднолькава цяж ка, пры знаецца Анатоль Б, студэнт ф ілф аку, дзе, на яго дум ку, працэнт “бі” м ож а аказацца досы ць вы сокім . Л ю дзінаіўна м яркую ць, ш то гэта проста каго захацеў, з ты м іпатрахаўся”. Я к нідзіўна, нават пазбавіўш ы ся ком плексаў адносна таго, якія органы злучаць пры стойна, а якія непры стойна, лю дзі застаю цца рабам іўласны х нэўрозаў, псы хозаў ды м аніякальны х пам кненьняў. М ож а, ім не стае банальнай упэўненасьціў сабе? Будзь ты хоць “бі”, хоць “тры ”, хоць “чаты ры ” найперш трэба пры няць сябе такім , якім ты ёсьць. А ўяўную “сэксуальную норм у” вы значаю ць ня дзядзечка іня цётачка з вуліцы гэта справа вы клю чна твая ітваіх партнэраў. Трохііранічна, трохісам аіранічна той ж а Анатоль пры знаецца, якой ён бачы ць сваю ідэальную сям ' ю “бі”+ гей+ дзяўчы нанатуралка. Такім чы нам , у “бі” будзе м енш нагодаў для рэўнасьці. Хоць тут перад нам ірэдкі экзэм пляр больш асьць “бі” наагул не пры знаю ць, бы ццам яны ведаю ць, ш то такое рэўнасьць. Разам з ты м яна вы нік заніж анай сам аацэнкі. “Д ы к атры м ліваецца, ш то “бі” ня м ож а захоўваць вернасьць аднам у чалавеку? Каліў яго толькіадзін партнэр, то якіж ён “бі”? ”, пы таю ся я ў Анатоля. “С права ня ў ты м , з кім вы сьпіце. С права ў ты м , ці дазваляеце вы сабе хаця б у дум ках тое, чаго сапраўды ж адаеце. П акуль не сустрэнеш чалавека, для якога не ш када нічасу, нігрош ай, ніцалкам усяго сябе м ож на наагул ні з кім ня спаць. І, ведаеце, гэта наш м ат лепш , чы м апантана трахацца дзеля сам ога ф акту траху”.


A C / D C : Л ЕП Ш Ы Я М А Л А Д Ы Я ІС ТА РЫ Я “БІ”РО К ЕРЫ P l a c e b o . S u c k e r l o v e i s h e a v e n s e n t . . . Іх кар' ера пачалася з таго, ш то ў 1 9 9 6 годзе хлопчы к Браян М олка вельм іспадабаўся дзядзьку Д эвіду Боўі. Н аўрад ці P l a c e b o ўзьнесьліся б так хутка, каліб Браян апранаў на сцэну ады дасаўскія ш таны зам ест м одны х сукенак ды калготак і кары стаўся D e n i m ' ам зам ест ф ры вольнага ж аночага м эйкапу. Браян пры знаецца ва ўласнай бісэксуальнасьцінастолькі часта, наколькіям у дазваляю ць адкры ць рот. Але да гэтага часу ён неш та не дагаворвае адносна таго, ш то бы ло пам іж ім іБоўі. Ты м ня м енш рэйты нгіP l a c e b o ўж о не спы ніць: яны вы пусьцілі4 альбом ы інават дазволіліZ i g g y S t a r d u s t падпець у “W i t h o u t Y o u I ' m N o t h i n g ”. З рэш ты , ш часьце М олка іў ты м , ш то сукенкіям у сапраўды пасую ць хлопец зарабляў такіясякія “кіш энны я”, працую чы м адэлькай G u c c i . З араз Браянаўнівэрсала гарм анічна дапаўняю ць бубначнатурал ібасы стгей. З кам пазы цы і“L u x e m b u r g e r Q u e e n ”, альбом “W i t h o u t Y o u I ' m N o t h i n g ”( 1 9 9 9 ) Я к Кесар калісьці, пры йш оўш ы да сьвету, Адры нуты іагалом ш аны гэты м , Ён м ары ць пра м есца для сам ы х абраны х, П ра твар, бездакорнейш ы за беззаганнасьць. . . Усё ня так, як ёсьць, С энсу ў ты м ням а: L u x e m b u r g e r Q u e e n Ён B u r g e r Q u e e n .

P J H a r v e y : I e n v y y o u r l o v e r . . . П олінарадзілася ў беспэрспэкты ўнай ангельскай вёсачцы ўсяго на 6 0 0 чалавек. Тут не бы ло наагул ніводнай дзяўчы нкі яе ўзросту, іП олівадзілася зь м ясцовы м іпадш ы ванцам і. П ерш ы са сваіх ш м атлікіх нэрвовы х зры ваў яна пераж ы ла ў 1 3 гадовы м узросьце, калістала ясна, ш то ў яе растуць грудзі, іП оліпроста ж ах! давядзецца насіць сукенку. Д агэтуль прэса ф іксуе кож нае зьяўленьне спн. Харвіў сукенцы як варты асобнай увагіф акт. П ерш ы яе гіт 1 9 9 3 году “D r e s s ” агаляе перад нам іўсю агіду да сябе і нянавісьць да прэтэнцы ёзнай ш м откі, якую дзяўчы на вы м уш аная апрануць дзеля свайго палю боўніка. Аднак гэты подзьвіг з боку ліры чнай гераініпераконвае, ш то для яе ня ўсё яш чэ страчана нават у натуральны м каханьні. Каб зразум ець, наколькідля P J “важ ны я” м уж чы ны , варта паглядзець кліпc o l l a b o r a t e , дзе П олім ілуецца зь Н ікам Кэйвам ( час ад часу яго паказваю ць па 1 М) . Больш чы м яскравы пры клад таго, якінасам рэч страш ненькіН ік іш то ў П олізусім ням а густу на м уж чы н. Ш када, ш то з Том ам Ёркам яны сябры ітолькі. З кам пазы цы і“K a t h e r i n e d e B a r r a ”, альбом “I s t h i s D e s i r e ? ”( 1 9 9 8 ) О Кэтры н дэ Бара, Ты кат м аіх дум ак, Ты , сэрца забраўш ы , З ьм яніла на поскудзь. Я п' ю іглядж у, як Н а ўсходзе сьвятлее, Івецер прайм ае Д а сам ы х касьцей. . .

S u e d e : T h i s s k i n n y b o y i s o n e o f t h e g i r l s . . . У1 9 9 2 годзе ў іх ня вы йш ла ніводнага сы нглу, а яны ўж о бы лі на вокладцы “M e l o d y M a k e r ”. ТолькіБрэту Андэрсану гэтага бы ло м ала. Ён пры знаўся ўсям у сьвету, хто ён ёсьць із кім ён сьпіць ( на ўсяляківы падак раптам альбом атры м аецца няўдалы м ) . С ф арм улявана гэта бы ло так: “Я бісэксуальны м уж чы на, які ніколіня м еў гом асэксуальнага досьведу”. Н а ш часьце, ніхто не запатрабаваў ад Брэта доказаў, а розгалас ад альбом а S u e d e ітак бы ў неверагодны м . Ш то да наш ы х дзён, ды к зараз сп. Андэрсана больш цікавяць нім ф эткіпры родная зьнеш няя недасканаласьць не дазволіла ям у паўтары ць посьпех ф ронтм эна P l a c e b o . Адданы я Брэту a c / d c сайты вы казваю ць вялікіж аль, ш то іх герой са S u e d e далёка не такіхудзенькі, як Браян М олка, але абяцаю ць лю біць яго заўсёды . З кам пазы цы і“C a n ' t g e t e n o u g h ”, альбом “H e a d M u s i c ”( 1 9 9 9 ) Я ш часьлівы ты м , ш то крочу, як дзяўчы на, Разм аўляю чы , як трагляды т. Я ш часьлівы , прам аўляю чы , як Буда, Раз за разам іна ўсе лады . П ачуваю чы як ш ы за іяк псы х, Буду ірж авую бляш анку пінаць. Я ш часьлівы , як м уж чы на, як ж анчы на, Іяк ён, іяк яна. . . С ьпяваю : м не не хапае усяго.

O l d i e s b u t g o l d i e s Кам у вы несьціпадзяку за тое, ш то сучасны ш оўбіз нагадвае цы рк з барадатай ж анчы най іразм аляваны м клоўнам ? Н іводны з арты стаў “бі” не ратаваўся ад параўнаньня з Д эвідам Боўі. Ён м узы чны хам элеон, духоўны эксгібіцы яніст, чалавек, якіпрадаў З ям лю , ТонкіБелы Герцаг, рокер, попідал, электронш чы к, хіпстэр, панк, новы рам анты к, андрагінны астранаўт Z i g g y S t a r d u s t . Н апачатку 1 9 7 0 х Боўіпроста ня м ог не аб' явіць сябе бісэксуалам , і, зразум ела, арты сты чная тусоўка не м агла не пераняць гэта. 5 6 гадовы ( зь іх на працягу 3 3 х гадоў час ад часу ж анаты ) , Боўідагэтуль апякуецца пры гож анькім іхлапчукам іад ш оўбізнэсу. М ік Д ж агер, м абы ць, ісам ня м ож а зараз узгадаць, кам у ён пры сьвяціў гіт плянэтарнага м аш табу “A n g i e ”Андж эле Боўіці сам ом у Д эвіду. А нагода бы ла! Ч ас ад часу м ож на бы ло нават пачуць пра ягоны рам ан з Э ры кам Клэптанам . Кірую чы ся м одай іздаровы м м уж чы нскім гум арам , напачатку 1 9 7 0 х М ік прапануе назы ваць яго М ікаэлай. Карацей, Д ж агер узорны пры клад таго, ш то м ож на забаўляцца ўласнай ары ентацы яй, не вы ходзячы з вобразу сапраўднага М ача. П рачы стая Д зева попм узы кіМ адона вучы ць нас, як гэта робяць сапраўдны я Ж анчы ны . П ачы наю чы зь 1 5 гадоў, яна не стам ляецца прапагандаваць сэкс, свабодны ад полу. М уж чы на вы ціж анчы на, вы сам івы біраеце пазы цы ю акты ўную ціпасіўную . Н а цы ры м онііM T V A w a r d s яна пацалавалася ўзасос з Агілерай іБры тні, пасьля чаго дзяўчаткіледзь ня вы дралівочы адна адной. . . . Гэта бы ў перш ы “руж овы ” пацалунак Бры тні. С увязь пакаленьняў не перары ваецца. . .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 7


x t e a m

ГА РН А Л Ы Ж Н Ы

Ф' Ю ЧЭР А Л ЬПЫ ПА Д Л А ГО ЙСКА М ?Арцём Рам ановіч

А пы нуўш ы ся каля сам ой гары , я адразу ж захацеў забрацца наверх, а гэта пры кладна м этраў 1 5 у вы ш ы ню ш тучны насы п зям ліплю с доўгі пры родны схіл. Н аверсе м ітусілася даволіш м ат тэхнікі. Тут ж а стаяла нейкая канструкцы я, м абы ць, частка будучага пад' ём ніка. З вы ш ы нібачна, накольківялікісхіл. Ёсьць неблагія перапады вы ш ы ні, нават м есцы , дзе вугал зьезду каля 7 5 градусаў. Ш ы ры ня ж схілу м этраў так пад 6 0 , але па баках яш чэ ш м ат дрэваў і валуноў, там у пры вялікай хуткасьці траўм апункты ім оргібяз працы сядзець ня будуць.

Каліна вуліцы ўж о каля нуля ілю дзіпачы наю ць апранацца пазім овам у, у галаву лезуць дум кіпра зім у іяе пабочны я зьявы : бясконцы я сьвяты , сьнег, соль, лы ж ы , сноўборд e t c . В ядом а, цяж ка сказаць, ш то Беларусь вы клікае нейкія асацы яцы іса сноўбордам цігорны м ілы ж ам і, бо гэты я сам ы я горы папросту адсутнічаю ць іпры наш ы м ж ы цьцінаўрад цізьявяцца. П асьля такіх пэсы м істы чнанэгаты ўны х дум ак адразу пачы наеш разваж аць: калія зьбяру ш м ат грош ай, абавязкова паеду ў Аўстры ю ціў Ш вэйцары ю , там гэтага г* на хапае. Але аднойчы , падчас м аіх чарговы х начны х пасядзелак у нэце, рэсурс w w w . e x t r e m . b y вы даў, ш то, м агчы м а, бы ць багаты м іне давядзецца, але на Аўстры ю м ож на забіць. М аўляў, недалёка ад Л агойску будуецца ш тучная м эгагара: дзьве трасы , сьнеж ны я пуш кііінш ы я навароты . Такіф акт ня м ог не зацікавіць, ты м больш ш то аб' ект нібы та плянуецца ўвесьціў эксплёатацы ю ў сьнеж нігэтага году. А Н А С А М О Й С П РА В Е 1 П а аф іцы йны х зьвестках, у3 4 кілям этрах ад М енску па трасе М енскВ іцебск зім ой 2 0 0 3 году адкры ваецца гарналы ж ны ком плекс, а м енавіта: два схілы даўж ы нёй 5 0 0 і7 0 0 м зь перападам вы ш ы ні4 0 м, пад' ём нік, сьнеж ны я пуш кі, якія забясьпечаць сьнегам у лю бое надвор' е, а таксам а аўтастаянка на 2 0 0 0 тачак, кэм пінгі, рэстарацы ііінш ы я радасьці. А Н А С А М О Й С П РА В Е 2 П рагледзеўш ы некалькіф орум аў па тэм е “Л агойскn м аўнты н”, я вы раш ы ў паехаць на м есца Х іна ўласны я вочы ўбачы ць, ці сапраўды варта бегчы ў крам у за дош кай. Д ы вэрсія пачалася ў 9 : 1 5 з М аскоўскага аўтавакзалу іквітка да Л агойску за 1 3 3 0 беларускіх рублёў. Ехаць аднам у бы ло нецікава, там у м не дапам агаў / пераш кадж аў Я ўген Бокаў ф анат сноўборду ды Альпаў, а таксам а вялікіам атар апранацца ў чы рвонае. З аехаўш ы за 4 0 хвілін у Л агойск, м ы бы ліпры ем на аблом лены я: ніякай гары ібудоўліў сам ім горадзе ням а. П ратупалікаля 2 км назад, у бок трасы на М енск, ітам наты кнуліся на разьвілку; адна з дарог вяла ўбок, бы ла застаўленая тэхнікай іпакры тая сьвеж анькім асф альтам . М абы ць, туды нам ітрэба. Д арога бы ла вузкая, а ў канцы яе поўны м ходам іш ла будоўля аўтастаянкі. Тут ж а закладаліф ундам энты забягалавак, кавярняў ібараў. П ерад стаянкай даволівялікая ям а, пакры тая тоўсты м чорны м цэляф анам іпры сы паная зям лёй. У пош уках адказу на пы таньне, ш то гэта такое, м ы злавілібудаўніка, якіўж о зранку

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 8


пасьпеў “кi нуць за каўнеры к”. У такім стане нічога дакладнага сказаць ён ня зм ог, але стала зразум ела, ш то гэтая ям а нейкім чы нам зьвязаная са сьнеж ны м і пуш кам і, а да сам ой гары трэба яш чэ колькіпрайсьці. Тэры торы я з боку стаянкіагародж ана. П радзіраем ся праз агародж у, інас сустракаю ць словам і: “А вы ш то тут забы ліся? А ну нах!” З разум еўш ы , ш то гэта V I P будоўля ітак проста гуляць па ёй не атры м аецца, мы вы раш ы ліісьціў абход, празь непралазны бярэзьнік. Абы йш оўш ы ахоўны х сабак, вы лезьліна асноўную будоўлю . П ерш ае, ш то ўразіла безьліч разнастайнай тэхнікі, хаця пры гэты м нельга сказаць, ш то праца ідзе стаханаўскім ітэм пам і. Адразу бачны я ты я сам ы я два схілы , усю ды бруд, кам яні, гудуць трактары , возяць зям лю , м ітусяцца нэрвозны я дзядзькіз партф элям і, паляць вайскоўцы . Іх увагу м ы , дарэчы , іпры цягнулі. Каліўж о даволіш м ат лю дзей глядзеліў наш бок і неш та абм яркоўвалі, м ы ны рнуліназад у лес і накіраваліся да галоўнай, сам ай вы сокай гары , якую бачна адусю ль. П одступ да яе перакры вала разьбітая дарога па ёй праз кож ны я 2 0 сэкундаў праходзіла м аш ы на зь пяском . У дадатак яна бы ла залітая вадой, дакладней, не вадой, а халоднай ж ы ж кай рэальнае балота. М ы вы браліпры датны м ом ант із кры кам “БАН З АЙ !” пабегліна той бераг, дзе нас чакала непралазнае вецьце іпавалены я дрэвы . Апы нуўш ы ся каля сам ой гары , я адразу ж захацеў забрацца наверх, а гэта пры кладна м этраў 1 5 у вы ш ы ню ш тучны насы п зям ліплю с доўгіпры родны схіл. Н аверсе м ітусілася тэхніка. Тут ж а стаяла нейкая канструкцы я, м абы ць, частка будучага пад' ём ніка. З вы ш ы нібачна, накольківялікіўвесь схіл: ёсьць неблагія перапады вы ш ы ні, нават м есцы , дзе вугал зьезду каля 7 5 градусаў. Ш ы ры ня ж схілу м этраў так пад 6 0 . Н а вярш ы ніапы нуліся ўсё ты я ж нэрвозны я дзядзькіз партф элям і, адзін зь якіх руш ы ў да нас. Крочы ў ён упэўнена іхутка. У галаву адразу палезьлідум кі: “Н у ўсё, ф ініта, нас усяго двое, а тут з аднаго боку вайскоўцы , з другога балота. . . ” М алады я лю дзі, як вы сю ды патрапілі? В ы ўвогуле ведаеце, дзе знаходзіцеся? Уваход на будоўлю забаронены ! Ч алавек аказаўся на рэдкасьць драўляны м . З авесьці разм ову іраскруціць на пару пы таньняў не атры м алася. Бы ло адчуваньне, ш то знаходзіш ся на звы ш сакрэтны м вайсковы м аб' екце: “не хадзіць, не глядзець, не зды м аць”. Адразу пасьля халоднай разм овы пам ерам у 4 сказы да нас пры ставілідвух супрацоўнікаў, якія суправадзілінас да стаянкі. Д арэчы , вельм іне падобна, каб на ёй зьм ясьцілася 2 0 0 0 м аш ы н, хіба толькіадну ставіць на другую . Д алей нам пальцам паказалі, дзе вы хад, ім ы пайш ліў той бок, адчуваю чы , як па сьпіне ходзяць зьдзіўлены я позіркі рабочы х. РЭ ЗЮ М Э П а калена м окры я, пакры ты я тоўсты м слоем бруду, м ы селіў аўтобус. Толькітам атры м алася паразм аўляць пра ўбачанае на “сакрэтнай” будоўлі пад Л агойскам . Ц ікава бы ло даведацца, ш то дум ае на гэты конт чалавек, якіпабы ваў на сам ы х розны х горны х курортах.

Ж эня, цівялікая розьніца пам іж ты м , ш то ты ўбачы ў, іты м , на ш то разьлічваў? Ммм. . . гэта, канечне, ня Раўбічы , дзе м ож на толькі на драўляны х дош ках пабегаць, але іня тое, на чы м уж о м ож на спы ніцца. Хаця даволіпры стойна. С падзяю ся, гэта толькіпачатак. . . А ш то наконт здачы ў сьнеж ні? Рэальна? Увесь аб' ект? Н е, наўрад ціяны зробяць такіаб' ём працы так хутка: застаецца яш чэ ш м ат буйны х і касм эты чны х дапрацовак. П ад' ём нікам пакуль ня пахне, там у, м абы ць, ізьявілася дапіска пра здачу ў 2 0 0 3 2 0 0 4 годзе. Хутчэй за ўсё, гэтай зім ой запусьцяць паўф абры катны прадукт, а за год даб' ю ць астатняе. А ціёсьць якаянебудзь альтэрнаты ва Л агойску, дзе м ож на ня толькі“пабегаць на дош ках”? Я куты . Н еблагое м есца, не “зэ бэст”, але пакуль найлепш ае. Ты м больш ш то яны не стаяць на м есцы , будую цца, увесь час неш та плянуецца. Я ш чэ ходзяць чуткіпра м агчы м ую будоўлю каля М енску. Н апэўна, Кунцаўш чы на. . . Н едзе там . Ш то наконт бліж эйш ай будучы ніш тучны х беларускіх гор? Н е ж аданай, а рэальнай, хаця б пры блізна. М агчы м ы я два вары янты : багаты я дзядзькі зразум ею ць, ш то на гэты м м ож на рабіць бабкі, ш то гэта цэлая сф эра спарты ўны х паслуг, туры зм у, а розны я “С порт М астэры ” зм огуць на гэты м растаўсьцець. Д ругівары янт: ніхто нічога не зразум ее, застануцца з ты м , ш то м аю ць, а кліент будзе зьбіраць грош ы на Аўстры ю .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 2 9


“У Н А С ТУ Т Н Е КА Н ВЭЕР” СФ ЭРА : РЭКЛ ЯМ А І P R Вi ялета Золак Н е багігарш чкіабпальвалі. Н екаліты я, каго зараз назы ваю ць “авангардны м атрадам ” беларускага бізнэсу і “валадарам ірозум аў” абы ваталяў, таксам а “вучы ліся” ў інсты тутах. А ле ўж о тады яны западозры лі: калі ня ты , ды к цябе. Ц япер іх вобразы дэм анізую ць, іх ролю перабольш ваю ць, ім хочуць пакланяцца. У новай рубры цы “С ф эра” лю дзі, якія працую ць ім ногага дабіваю цца. Я Ў ГЕН Ю Н О Ў , творчы ды рэктар сеткавай рэклям най агенцы і P R I M A R Y S A A T C H I & S A A T C H I АД УКАЦ Ы Я: сярэдняя плю с 2 курсы РТІ У С Ф Э РЫ : ам аль 1 0 год Гэты бізнэс вельм іцікавы . Ён адрозьніваецца ад усіх інш ы х ты м , ш то тут вельм ім оцная ідэя канкурэнцы і, ж аданьне бы ць перш ы м , сам ы м інавацы йны м , сам ы м творчы м . . . Я ўж о ам аль 1 0 год працую ў рэклям е спачатку ў м ясцовай агенцы і, поты м у S a a t c h i іне адчуваю ніякай м аральнай стом ленасьці. В ядом а, як ілю бая інш ая праца, гэтая на 9 0 % складаецца з руты ны . Але 1 0 % творчасьці, якія застаю цца, паглы наю ць 9 0 % тваёй энэргіі. C D : Чы м павінен займ ацца творчы ды рэктар? Адна з м аіх задач набіраць лю дзей у творчы аддзел. Я. Ю . : Гэта цяж ка, там у ш то рэклям нам у бізнэсу ў Беларусіўсяго нейкіх дзесяць год. Н ям а ш колы , там у даводзіцца ш укаць лю дзей дзе заўгодна. Д ля м яне пры пры ём е на працу спэцы яльная адукацы я кры тэры ем не зьяўляецца. Ч астка наш ы х ды зайнэраў скончы лі Акадэм ію м астацтваў, а хтосьці, як ія, вучы ўся на інж ы нэра. Калім не патрэбны я капірайтэры натуральна, я ш укаю іх на ж урф аку, ф ілф аку, але гэта таксам а ня правіла. Я к каж уць м ае знаём ы я зь Л ёнданскага S a a t c h i , ёсьць адзіны спосаб зразум ець, ціздольны ты працаваць у рэклям е: бярэш каталёг усяго сам ага лепш ага, ш то створана за апош нія гады , іпараўноўваеш з ты м , ш то робіш сам . Каліты разум ееш , у чы м розьніца, гэта перш ы крок, іты м аеш ш анец пераадолець гэты бар' ер. Каліня бачы ш розьніцы ўвогуле, то на кар' еру ў рэклям е м ож на забы цца. C D : Я кія ўзнагароды вы м аеце? Ц ікавая рэч: сёлета м ы ўзялітрэцяе м есца за сацы яльны Я. Ю . : відэаролік на X I I I М аскоўскім ф эсты валірэклям ы , ія падлічы ў, ш то гэта наш а 1 3 я ўзнагарода з М асквы . Д а таго ж , м ы адзіны я ў краіне, у каго ёсьць Л ёнданскіды плём за рады ёролік. Я ўж о не каж у пра ўзнагароды з Кіева, Ры гі, Тбілісі, якіх таксам а ш м ат. C D : За гэты я 1 0 год В ы не расчараваліся ў сваёй праф эсіі? Н іна сэкунду. У м аладосьція ня дум аў, ш то зм агу так доўга Я. Ю . : працаваць па адной спэцы яльнасьціікож ную раніцу пры ходзіць у адзін ітой ж а оф іс. П лю с гэтага бізнэсу тое, ш то ў ім ням а “дня сурка”. У нас тут не канвэер, м ы не патрабуем , каб лю дзіпры ходзілі ў9 . 0 0 ісы ходзіліў 1 8 . 0 0 . Інш ая справа ад гэтай працы цяж ка вы зваліцца: скаж ам , зачы ніў оф іс, іты вольны , пайш оў займ ацца сям ' ёй, сябрам ііг. д. Каліў цябе пасьлязаўтра здача праекту, ты дум аеш пра яго круглы я суткі. То бок, ф акты чна, прачнуўся іадразу апы нуўся “ў оф ісе”. Але каліня браць пад увагу, ш то гэтая праца забірае ш м ат сілаў іэнэргіі, то м інусаў у яе больш ням а. C D : З кім В ы часьцей за ўсё працуеце? С ярод наш ы х кліентаў такія транснацы янальны я брэнды , як L G , Я. Ю . : B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o , I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r M i g r a t i o n . Зь інш ага боку, вельм іцікава працаваць зь м ясцовы м ізам оўцам і, у якіх ня так ш м ат грош ай, але гэта іх бізнэс іяны сам іпры м аю ць раш эньні. М ы сядаем разам па вечарах іпрадум ваем рэклям ны я кам паніі. А яш чэ я працаваў, напэўна, з усім ім аркам іаўтам абіляў, якія толькі ёсьць у Беларусі.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 0


В О Л ЬГА К А Л А БА Н , P R м энэдж эр “А Л ЬФ А РА Д И О ” АД УКАЦ Ы Я: М узы чная вучэльня ім я Глінкі ( вы кладчы к тэоры іігісторы ім узы кі) . П лю с завочнае навучаньне ва Ўнівэрсы тэце культуры ( м энэдж м энт рэклям ы іP R ) . У С Ф Э РЫ : ам аль 9 год C D : П раца P R м энэдж эра бы ла для В ас новай ці В ы недзе гэтам у вучы ліся? Абсалю тна новай. Усё атры м алася вы падкова: я В. К. : трапіла на рады ё як аўтар тэкстаў да некалькіх песень. На той час “Рады ё В А” ш укалікапірайтэра. М не патэлеф анавалі, прапанаваліпаспрабаваць свае сілы , і вось я працую ў гэтай сф эры ўж о колькігод! C D : Я кая адукацы я патрэбная, каб працаваць у сф эры рэклям ы іP R ? М не здаецца, сам ы я грунтоўны я веды даю ць В. К. : спэцы яльнасьці, не зьвязаны я непасрэдна з творчай часткай рэклям ы , крэаты вам , рэж ы сурай. Хутчэй А Л Я КС А Н Д А Р ЧЭ К А Н , м энэдж эр па м аркеты нгу, м аркеты нг, усе эканам і чны я спэцы яльнасьці . Карацей, на партал T U T . B Y сёньняш нідзень трэба м ець добры я м аркеты нгавы я АД УКАЦ Ы Я: 4 курс БД Э У , ф акультэт м аркеты нгу веды , там у ш то рэклям ш чы к павінен прасоўваць нейкую У С Ф Э РЫ : 1 , 5 гады паслугу, прадукт, брэнд іг. д. C D : Ш то В ас пры цягвае ў В аш ай працы ? C D : Я к В ы трапіліна T U T . B Y ? С ам творчы працэс. Увесь час трэба знаходзіць В. К. : Я займ аўся ўласны м сайтам , пры сьвечаны м А. Ч. : іш то сам ае дзіўнае яны знаходзяцца! Трэба беларускім рады ёстанцы ям . М не падказалі, ш то T U T . B Y новы я ідэі, зрабіць так, каб яны эф экты ўна працаваліібы ліцікавы я цікавіцца пэрспэкты ўны м ісайтам і, ім ой праект м ож а інш ы м , каб яны рухалітой прадукт, якіты рэклям уеш . стаць часткай парталу. Так зьявіўся r a d i o . t u t . b y . П оты м я C D : Я кіянебудзь м інусы назавеце? яго паступова разьвіваў, знаём іўся з “тутбайцам і”, С ам ы галоўны м інус нельга пры м усіць сябе не В. К. : пры ходзіў сю ды , неш та рабіў. . . П разь некаторы час м не займ ацца гэты м увесь час. Гэта праца, якая прапанаваліпасаду м энэдж эра па м аркеты нгу. Але тое, ператвараецца ў тваё ж ы цьцё. ш то напісана на візы тоўцы , гэта. . . проста там павінна Я ш чэ адна рэч, вельм ікры ўдная на перш ы м этапе працы бы ць неш та напісана. Бо ў невялікай кам панііўсе ў рэклям е: табе здаецца, ш то твае ідэісупэргеніяльны я і займ аю цца ўсім . эф экты ўны я, але цябе не разум ею ць. П оты м , з часам , C D : Ц ібы лінейкія рэчы , невядом ы я В ам з вучы ш ся не зьвяртаць на гэта ўвагі, дум аць пра тое, ш то унівэрсы тэту? Тое, да чаго трэба бы ло даходзіць галоўнае ўсё ж вы ні к, якога ты разам з тваі м на практы цы ? рэклям адаўцам ціпартнэрам па бізнэсе павінен Бы лі, іш м ат. Інтэрнэттэхналёгіівы кладаю цца ва А. Ч. : дасягнуць. Ікаліў працэсе табе даводзіцца адкідаць ідэі, ўнівэрсы тэтах на невы сокім узроўні. Хаця іўнівэрсы тэт якія напачатку здаваліся цікавы м і, гэта нарм альна. м ож а даць ш м ат чаго, каліад яго патрабаваць Творчая група “ Альф ы ” м ае ўзнагароды М аскоўскага, запы тваць неш та ў вы кладчы каў, працаваць сам астойна. Кіеўскага м іж народны х ф эсты валяў, “Э ўралініі”, ікалі C D : Ц ім ож на без спэцы яльны х ведаў заняць казаць пра нейкі і м і дж , то гэта, безум оўна, паказчы к. Але В аш ую пасаду? м ы займ аем ся ня толькi трады цы йны м ірэклям ны м і Так, усям у м ож на навучы цца на практы цы . У А. Ч. : кам панi ям і: кож ны м есяц на “Альф е” м ы ладзім новую інтэрнэтбізнэсе ш м ат лю дзей, якія вы йш ліз тэхнічнага акцы ю . Увесь час рабi ць неш та новае гэта захапляе! асяродзьдзя ізараз зьяўляю цца ды рэктарам і, м энэдж эрам іпа м аркеты нгу іг. д. З ь інш ага боку, адна м ая знаём ая скончы ла ф ілф ак БД У ізараз таксам а працуе м энэдж эрам у вы сокатэхналягічнай кам паніі. C D : А ш то асабліва цікавага ў В аш ай праф эсіі? Кож ны дзень неш та новае. А. Ч. : C D : В ы займ аецеся рэклям ай на T U T . B Y . . . Н я толькірэклям ай. Гэта іпраца з кліентам і, з А. Ч. : партнэрам і. . . Я не м алю ю банэры , я не ды зайнэр, не кліпм эйкер іг. д. , я проста рэгулю ю гэты працэс. Мы вы раш аем , ш то нам трэба рабіць для таго, каб прасунуць тую ціінш ую паслугу альбо прадукт. В ы вучаем ры нак ш то ям у м ож а спатрэбіцца ў будучы ні, сочы м за наш ы м і кліентам і: чы м яны цікавяцца, чаго ім не хапае, сочы м за калегам із Расеіізам еж ж а, за канкурэнтам і. Гэта іёсьць м аркеты нг. C D : В аш ы кліенты ? С ам ы я буйны я беларускія брэнды . Н апры клад, А. Ч. : Тэлерады ёкам панія наш кліент ва ўсіх галінах дзейнасьці: вэбды зайн, хосты нг, інтэрнэтрэклям а. Калі казаць толькіпра рэклям у I n t e l , M c D o n a l d s , C o c a C o l a . . .


ТА Ц Я Н А Ц ІХА М ІРА В А , прадусар відэарэклям ы , студы я A R T N O V A Узрост: 2 8 гадоў А дукацы я: ф ілялягічны ф акультэт БД У У сф эры : 1 год C D : Ц яж ка паверы ць: няўж о ў Беларусіпачалі зьяўляецца прадусары ? ! Д ум аеце, пы таньне “ціпатрэбны я яны тут” сам о сабою адпала? Я ны насам рэч патрэбны я. П а сутнасьці, прадусар Т. Ц. : адказвае за тое, каб ідэя крэаты ўнага ды рэктара атры м алася на вы хадзе такой, якой ён яе бачы ць. З адача прадусара правільна падабраць кам анду ірэж ы сэра, якія м аксы м альна эф экты ўна будуць працаваць разам , каб атры м алася якасная работа. Акрам я таго, трэба грам атна скласьцібю дж эт: каб, з аднаго боку, не спуж аць зам оўцу, а зь інш ага каб лю дзіна пляцоўцы працаваліня толькi дзеля лю бовi да м астацтва. Ітрэцяе кантроль працэсу на ўсіх узроўнях. Трэба разум ець, ш то дум ае м астак, кам пазы тар, гукарэж ы сэр, апэратар, іпры неабходнасьці каарды наваць лю дзей, не даваць ім адхіляцца ад галоўнай задум ы . C D : Ты я лю дзі, ш то зараз працую ць у ваш ай сф эры , у лепш ы м вы падку васьм ідзясятнікі. Я ны адэкватны я сёньняш няй сы туацы і? Ёсьць пэўная колькасьць лю дзей, якi х я лічу вельм іі Т. Ц. : вельм іпраф эсійны м і. Я ны заканчваліш колу ў канцы 1 9 8 0 хпачатку 1 9 9 0 х, ітам у рэклям ную адукацы ю атры м ліваліна практы цы . У м яне, напры клад, лінгвісты чная адукацы я, ія лічу яе проста базы сам для культурнага чалавека. В ы пускнікіф ілф аку ціЛ інгвісты чнага ўнівэрсы тэту гэта лю дзіўвогуле без праф эсіі.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 2

C D : О, іВ ы бы ліпатэнцы йны м настаўнікам роднай м овы ? Калія правучы лася на ф ілф аку тры гады , м не Т. Ц. : стала м лосна. Адукацы я гэта каліты кам унікуеш з вы кладчы кам іістудэнтам і, каліёсьць адм ы словы дух, каліатры м ліваеш хутчэй асабовы я веды , а не “агульнаінсты туцкія”. Я стала паралельна працаваць, i гэта захапляла м яне значна больш . Абсалю тна ня важ на, у якой установе ты вучы ўся. В аж нае тваё кола кам унікацы і, кола лю дзей, якія на цябе ўплы ваю ць, важ ны я твае адносіны да інф арм ацы і. В аж на разум ець, для чаго ты чы таеш вось гэты я часопісы , вось гэты я кнігі, навош та ты глядзi ш фi льм ы стары я цi новы я. В аж на, каб гэта трапляла ў сэрца цi ў галаву іпоты м прарастала. C D : Атры м ліваецца, адукацы я ня м ае ніякага значэньня? Н ават ты я рэклям ны я спэцы яльнасьці, якія цяпер Т. Ц. : адкры ваю цца ў некаторы х В Н У, гэта вельм ідзіўна. Я дум аю , лю дзітам увогуле нічога не атры м ліваю ць. Л епш уж о пайсьцівучы ць кам путарную справу ціпроста агульную эканом іку гэта дапам ож а поты м лічы ць грош ы . А “будучы я рэклям ш чы кі” проста м арную ць час, там у ш то зараз пакуль ням а сы стэм ны х ведаў па гэты м прадм еце. C D : В ы вучы ліся на практы цы ? Так. Але ў м яне бы ў пэўны інтэлектуальны багаж Т. Ц. : базавы я веды ў м аркеты нгу, рэклям е, продаж ах, плю с дзьве зам еж ны я м овы іўм еньне пісаць без пам ы лак пабеларуску іпарасейску. А далей м ож на вы біраць сабе сф эру дзейнасьці. З гэты м багаж ом я сем год працавала ў авіяіндустры і. А поты м м не захацелася творчасьці, ія паспрабавала сябе ў рэклям е. Калізаўтра я буду працаваць нават у дзіцячы м садку, усё роўна м ае базавы я веды будуць вы кары станы я. Н я трэба вы біраць праф эсію гэта не актуальна. Трэба бы ць унівэрсалам . С ам ае важ нае ім кненьне рабіць усё якасна. П асутнасьці, A r t N o v a аф іцы йна пачала працу ў красавіку, іўж о ў лістападзе атры м ала бронзу на М аскоўскім ф эсты валі рэклям ы за ролік супраць гандлю ж анчы нам і. C D : С ам ы ясам ы я В аш ы я кліенты ў 2 0 0 3 годзе ( каліне сакрэт) . . . Н апры клад, V e l c o m м ы рабілідля іх відэа. Т. Ц. : В ельм іпры ем на бы ло працаваць: V e l c o m ды нам ічны і патрабавальны кліент, якіне дае расслабi цца.


ПА ТРЫ ЁТЫ

БА ЙН ЭТУ ІХ Н ІКА М І Н А ЗА ВУ Ц Ь ВУ Л ІЦ Ы

Інтэрнэт як сродак глябалізацы і. Забітая ідэя, у якую , аднак, ня надта веры цца, калічуеш , як адна сяброўка саром іць інш ую за паш товую скры нку на “гэты м м аскальскім m a i l . r u ”. Інтэрнацы яналізм “павуціньня” даволіўм оўны . К аб зайсьціна суседзкіw w w . o n e t . p l , віза не спатрэбіцца, але цічаста ты перасякаеш гэтую м яж у? Н аш ы я героіпры нцы пова вы біраю ць зону “. B Y ” незалеж на ад таго, ш то стаіць у іх адрасах пасьля кропкі.

М арта Ц i c евi ч

1 . h t t p : / / w w w . d u b n o . b y . r u перш ы o n l i n e праект “Ф анклю б вёскіД убна” гарадзенскага ф лэш м обэра Ігара Траф ім овіча ( ака Ўнутраны Голас) . П аўстаў як наступства іадначасова зьдзек з досы ць разьвітай у байнэце тэндэнцы іпераносіць зам ілаваньне роднай старонкай на старонку інтэрнэтную ( “Ёсьць у Беларусіцудоўны куток… ” а на справе тры ф откіінекалькіарты кулаў, адсканены х зь Беларускай С авецкай энцы кляпэды і) . “Ф анклю б” уж о некалькігод вабіць ты х, хто ніколіня бы ў у вёсцы Д убна ( М астоўш чы на, Гарадзенская вобласьць) , інават ты х, хто ўвогуле ніколіня бы ў у вёсцы . саты ры чны гіпэррам ан. В ы падак існаваньня Ж анр: сайту як твору сеціратуры . “Н а перакростку” пры клад таго, ш то не адм арож аны талент м ож а зьляпіць з каляры тнай ф актуры беларускага калгасу. дзядзька, вядом ы пад нікам R e a l l i f e папярэднік: Я куб Колас. У папяровы м ф арм аце твор Ігара Траф ім овіча м ог бы стаць ня м енш эпахальны м , чы м “Н а ростанях”. Абодва аўтары піш уць пра адное й тое ж . некалькім алады х “інцяляктуалаў” з К антэнт: ГораднііМ енску з году ў год пры яж дж аю ць на вакацы іда сваякоў у вёску Д убна. Іх сустракае ня толькіўтульнае ўлоньне калгаснай пры роды , але ікалгаснае ж грам адзтва, у пры ватнасьці, дубенскія равесьнікі, для якіх яны “м інскія”, бо “очань вы пендры ваю цца”. М аладзёны натхняю цца стасункам із навакольлем ды аднагодкам іі, вяртаю чы ся ў гарады , вядуць свой o n l i n e аповед пра ж ы цьцё роднай вёскі, ры зы кую чы падчас наступнага візы ту атры м аць ад сваіх герояў С В П ( С апраўдны х В ясковы х П * зьдзю лёў) . Н ягледзячы на саты ры чны патас твораў Траф ім овіча, у ж ы цьці“м інскіх” ёсьць “непрэхадзяш чы я цэннасьці”: Н ём ан, лідзкае піва з дубенскага сельпо, “С Э М ” ды інш ая рам анты ка. Ц ы таты : ам аль адзіны “В ы слы хали, как даю т п* зды ? ”рускам оўны вы раз, якім ож на знайсьціна сайце. Ж ы цьцё ў в. Д убна так ісы пе парадоксам і. Н ават усім вядом ая забава “хадж эньне на віш ні” набы вае часам дзіўны я ф орм ы . Зам ест таго каб проста абдзерціягады , тутэйш ая м оладзь сьпілоўвае ўсё дрэва. П оты м , пры дапам озе звы чайнай чалавечай сілы , віш ню транспартую ць да “перакростку”. Вы , канечне, скаж аце, ш то сьпілаванае дрэва ў наступны м годзе віш ань, хучэй за ўсё, ня дасьць. З вам іцяж ка не пагадзіцца, але м ясцовы х м ала турбуе наступны год. “А м ож а, я ў Гродна паступлю ціў Л іду”, скаж а вам дубенец цідубенка, сплю нуўш ы ўбок віш нёвую костачку. Ты м больш ш то віш ань у Д убна ш м ат, усё роўна ўсе не сьпілуеш .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 3


С ьцёб сьцёбам , але, блін, няхілы рэаліст падрастае! Л інкі: пра актуальнасьць ідэісьведчы ць яе пры вабнасьць для зьдзіральнікаў. “В іртуальная ам басада вёскіКалодніца” w w w . k a l o d n i c a . b y . r u кланаваная ф орм а ініякізьм ест. Калодзенцы зрабілістаноўчы м іпостацям ісвайго праекту акурат такіканты нгент, якізласьліва лаж ае Траф ім овіч. “Д убне” ўласьцівы я драм аты зм інапруж анасьць дзеяньня. Ты я, хто прачы таў сайт ад галоўнай да гасьцявухі, разпораз зазіраю ць туды , каб праверы ць, атры м алінарэш це “м інскія” С В П ціне. Н а “Калодніцы ” вы знаю ць тэоры ю бесканф ліктнасьці. Кантэнт зводзіцца да пастаральны х справаздачаў пра гопніцкія п' янкіна беразе возера С ялява. П рэм іі: у2 0 0 3 годзе “Ф анклю б вёскіД убна” атры м аў узнагароду t u t . b y “З а ары гінальнасьць”.

2 . h t t p : / / w w w . y a z v a . c o m З ірнуць на байнэт як на сур' ёзную зьяву пры м усіў м яне той дзень, калія даведалася пра існаваньне айчы ннай інтэрнэткры ты кі. У гэтай параф ііўвагізаслугоўвае “Д зёньнік А сіМ аруськінай” вэтэранкінаш ага сеціва, аточанай ш м атлікім іпры хільнікам ііня м енш ш м атлікім іненавісьнікам і. П аненка назы вае сябе “галоўнай язвай байнэту” іробіць усё, каб не заплям іць гэтае вы сакароднае ім я сэнты м энтальны м і саплям і. Ж анр : кібэрэсэісты ка. К антэнт: зьм есьціва дзёньніка гэта дасканалае м айстэрства ляканічнага гону. Н ічога ліш няга, але кож ная “стацьця” ( ары гінальнае аўтарскае азначэньне “артикул”) м ае эф экт Ч арнобы лю . З аўсёднікіo n l i n e r . b y нават не заўваж аю ць, ш то лію ць на “беспардонную дзявіцу” старонкі ф орум нага ф лэйм у за тэксьцік пам ерам у няш часны я 1 , 5 ты сячы знакаў. Асіна кры ты ка пры нцы пова дэструкты ўная. Я на ім кнецца не пакінуць ад зоны “. b y ” цагліны на цагліне, м арачы пра пры нца, якіатрасе ад пы лу стары я “хам які”, адродзіць закінуты я парталы іпавядзе яе ў наноў збудаваны палац у сты лікібэрм адэрн. А на справе начы тваю цца байнэтчы кіМ аруськінскага віртуальнага рэалізм у, поўнага барацьбы галім ага зь яш чэ больш галім ы м , іапускаецца ў іх усё, ш то толькім ож а апусьціцца: зарастаю ць пы лам хатнія старонкііпануе ціш ы ня ў закінуты х парталах… R e a l l i f e папярэднік пачы нальніца ф эм іністы чнай ш колы беларускай кры ты кіГанна Кісьліцы на, вядом ая сваім вы слоўем , ш то “кры ты каваць м уж чы ну справа ж анчы ны ”. П раграм аваньне івэбды зайн чарговая праф эсійная сф эра, якая атры м ала рэпутацы ю м уж чы нскай. Там у асабіста м не Ася М аруськіна вельм ісы м паты чная. Бы ло б сум на раптам дазнацца, ш то за яе ф ігурай хаваецца бры гада няўклю дны х праграм эраў іняголены х крэаты ўш чы каў.

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 4


Ц ы тата: Глядж у я з акенца свайго браўзэра на байнэт і зразум ець не м агу, у каго ён такіўрадзіўся. ( . . . ) Ш укала я, ш укала, але нічога падобнага нідзе больш не знайш ла: ніў далёкім t k нэце, ніў суседнім u a нэце, ні ва ўсеахопны м “. c o m ”. В ы снова напрош ваецца сам а сабой: байнэт дзіцёнак з прабіркі. Ітак некалькім эгабайтаў. Н у ціня лапуш ка? нядаўна па адрасе h Л інкі: t t p : / / w w w . p o g l i a d . o f . b y стаў даступны м м ілы сайцік пад назваю “Я к бачы м , так тры зьнім ”. H i v k a не ім кнецца да канкурэнцы із Асяй, хаця яе “тры зьненьні” ліш ніраз пацьвярдж аю ць: рэф лексііна тэм у сеціўны х зьяваў робяцца ўсё больш паш ы раны м і сярод вэбпаненак. Аднак, нягледзячы на пры ем ны сты ль і элегантную беларускую м ову сайціку, усётківідавочна: каб ствараць удалую інтэрнэткры ты ку, трэба бы ць каліня сьцерваю , ды к дакладна язваю . у ж ніўнічасопіс “Ж елты е страницы ” назваў П рэм іі: “Д зёньнік АсіМ аруськінай” лепш ы м сайтам м есяца. 3 . h t t p : / / a u l d n i c k . v e r s a l o n . n e t / a n a s t a s i a . h t m l П рэм ' ера нацы янальнага блёкбастэру “Н астасься С луцкая” вы клікала ў беларусаў палярны я рэакцы і. Адна зь іх ф акт, ш то ў нейкім райцэнтры М інш чы ны Н аста пабіла Тэрм інатара3 па касавы х зборах. Д ругая снабізм некалькіх ж ы хароў t u t . b y . Абурэньне байнэтчы каў U R I _ , m o j o , O D A , B a r o n v o n D a t i v , e v i t a _ p e r o n ( далей “яны ”) неўзабаве перарасло ў “дзьвіж уху” на ф орум е “А настасія У вы ніку паўстаў усім С луцкая 2 : хам ячкіатакую ць”. працягам працяг: “М атры ца” вісьне на перазагрузцы , а Гары П отэр нэрвова пы хае зёлкіў П акоіТаям ніцаў. квазікінасцэнар у сты лісацарт. Ж анр: яны пом сьцяць зды м ачнай групе К антэнт: “Н астасьсіС луцкай” за ўсё: за м алы бю дж эт ф ільм у, за гістары чную непісьм еннасьць іадсутнасьць густу, за грубы я ляпы . Тэлеканалу БТ яны пом сьцяць за сам ф акт яго існаваньня. П аза м аім паразум еньнем застаецца адно: ш то благога ім зрабіў бязьвінна забіты хам ячок О скар, галаву якога кароль Рэчы П аспалітай П ацаВ аца кінуў у каналізацы ю стараж ы тнага П олацку са словам і “a n d t h e O s c a r g o e s t o … ”? Ц ы тата: У цэнтры плош чы стаіць батлейка, нацёртая гусіны м тлуш чам . У батлейцы сядзяць Бусьлік і Ц ім ош ка. П ры чы м сядзяць яны на ляльках Хруш ы і С ьцяпаш кі, паліты х ж уравінавы м сокам . Я ны вяш чаю ць на стараславянскай гісторы ю аднавокай сястры А настасііС луцкай, якая бы ла згубленая ў м аленстве, а цяпер стаіць на ш ляху пом сты . Н а заднім пляне В ініП ух піш а на сьцяне праваслаўнай катэдры “Ц ой ж ы в”. Хрусталёў у строідзядуліХатабы ча адганяе П уха кіем івы праўляе надпіс на “Христосъ В оскресе” ( … ) . З ацям неньне. N o c o m m e n t s . Хіба ш то бы ў такічэл R e a l l i f e папярэднікаў ням а. Казьм а П руткоў… Але тут м ы м аем пры нцы пова новую тэхналёгію калекты ўнай творчасьці. яны не спы ніліся на дасягнуты м ізам уцілі Л інкі: яш чэ некалькікалекты ўны х твораў. Я ны не сам отны я: у заходніх зонах нэту такое практы куецца досы ць ш ы рока. Больш за тое: t u t гэта пры ем нае баўленьне часу там на гэты м няблага зарабляю ць. м ая чы тацкіх сы м паты яў. П рэм іі:

4 . w w w . l e n i n . n a r o d . r u Н е траўм ую чы псы хіку пэнсіянэраў Беларусі, тавары ш ы Аляксандар К. іМ ікіта Б. аж ы цьцяўляю ць у нэце м ару некаторы х м астакоўпостсаветы стаў: зьбіраю ць беларускіх Ільлічоў разам . С айт зьм яш чае ф атазды м кііапісаньне айчы нны х пом нікаў дзядулю Л еніну. Н а сёньня ў віртуальны м м узэі1 0 7 ф атазды м каў 5 4 х пом нікаў з 2 8 гарадоў. Але гэта далёка не канец: з вокнаў лю бога беларускага гарвы канкам у добра відаць, ш то праект доўгатэрм іновы . 5 . h t t p : / / c a m e r a s . i g o r o d . n e t Тое, ш то робіцца па гэты м адрасе, м ож на назваць сам атуж ны м r e a l i t y s h o w . С айт трансьлю е працу 4 кам эраў, усталяваны х у М енску. Д зьве зь іх паказваю ць інтэрнэтклю б “С ою з o n l i n e ”, другія дзьве пам яш каньніоф ісаў ( аднаўленьне карцінкікож ны я пяць хвілін) . П аслуга прадаецца. П акуль патэнцы йны я кліенты вы дум ляю ць, для чаго б ім м агла спатрэбіцца w e b кам эра, ш араговы я м енчукі м аю ць м агчы м асьць адчуць сябе м аленькім іB i g B r o t h e r s .

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 5


СD ЧКА

T h e M a r s V o l t a D e l o u s e d i n t h e c o m a t o r i u m U n i v e r s a l / G S L ( V i n y l ) В ееельм іe m o цы йна. Н адта не хацелася ставіць найвы ш эйш ую адзнаку. П аперш ае, грам адзкая дум ка для нас не аўтары тэт. Я к ідля гэты х двух псы хаў яны ўж о згубіліўсялякае пачуцьцё хранатопу. Л ю бая інш ая кам анда той ж а хвалі( сы стэм ы даўны , слэеры розны я) адваж ы лася б на 1 7 хвілінную кам пазы цы ю пры аднойадзінай ум ове: каліб заела кнопку “s t o p ”. “М арсы янаў” наагул не цікавіць, цііснуе такая кнопка іх ня спы ніць нават Бог. Ён, дарэчы , уж о спрабаваў дарм а ш то на буклеце альбом а яш чэ адно пры сьвячэньне ( клявіш ніку) істраш ная гісторы я пра тое, ш то “ім ёны ўсіх наш ы х пам ерлы х сяброў пачы наю цца на літару J ”( чы таецца як Х) . П адругое, вар' ятаў ня судзяць. Ш то праўда, ня надта строга судзяць іадэкватны х асобаў, якія перад ты м , як узяцца за цяж кія тупы я пры лады ( гітары ) , упадаю ць у стан аф экту. Калінеш та вы значаць навам одны м “e m o ”чакайце вакальнаінструм энтальнай гістэры кі, гітарны х запілаў у ры тм е “адгадай, калінаступны ”, эпілепты чны х пры падкаў іправалаў у пам яці. Ч асам м узы кам падаецца, ш то яны граю ць эйсы ддж аз, артрок цінават сальсу. Але гэта пам айстэрску наведзены я галю цы нацы і. Калібудзеце купляць не паддавайцеся прэсы нгу прадаўцоў, якія даю ць вам па 1 0 сэкундаў на праслухоўваньне кож най кам пазы цы і: наступны я 1 0 сэкундаў гучаць зусім паінш ам у.

А. Л ёсік

S u p e r F u r r y A n i m a l s F a n t o m P o w e r B e g g a r s X L М енскК арды ф Л ёндан Гледзячы па БТ м атч зборны х РасеііВ аліі, сярод гледачоў на карды ф скім стады ёне заўваж ы лібубнача гурта. В осьм ы сэктар, тры наццаты рад. Адно ш то суседзіпа тры буне яго, здаецца, не пазналі. Ш када: м агліб расказваць дзецям , як пады м аліся ў хваліразам з м узы кам лепш ага пад сонцам гурта. Ч ам у пад сонцам ? П ад м есяцам , безум оўна, паную ць R a d i o h e a d . Д а сонечнай м узы кіS u p e r F u r r y A n i m a l s пасую ць івалійская, іангельская м овы , а каб круціць некаторы я песьніз альбом а па якім N o s t a l g i e F M з прапановай вы значы ць вы канаўцу, аналіз вы явіў бы W i n g s ( “S e x , W a r & R o b o t s ”) , Л енана ( “B l e e d F o r e v e r ”) , B e a c h B o y s з кавэрам на D e e p P u r p l e ( “O u t O f C o n t r o l ”) . Рознага кш талту рэтрасты лізацы ітолькі падкрэсьліваю ць сучасны саўнд, насы чаны пранікнёны м ім элёды ям і( іх хапіла б на ўвесь усходнеэўрапейскі“рокапопс”) , раптоўны м іэлектронны м іім правізацы ям ііф ірм овы м і дуркам і. М енавіта яны сапраўдны я наш чадкіС ы да Барэта. Іпакуль зборная В алііне перам ож а на чэм піянаце Э ўропы , эра псы хадэлііпрацягваецца.

А. Л ёсік

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 6


U N K L E

N e v e r N e v e r L a n d M o ' W a x R e c . Н я блаблабла. У1 9 9 9 годзе м узы чная індустры я, перахварэўш ы на “O K C o m p u t e r ”, “U r b a n H y m n s ”і “M e z z a n i n e ”, спарадзіла ў якасьцірэцы ды ву перш ы альбом U N C L E . Такібукет f e a t u r i n g ' аў T h o m Y o r k e , R i c h a r d A s h c r o f t , 3 D e t c . Н овы альбом давядзецца палю біць зусім не за тое, ш то ў яго нязьм еннага каарды натара J a m e s L a v e l l e такія знакам іты я сябры . Хутчэй наадварот за тое, ш то за каго б ён ніўзяўся, той адразу пачы нае прам янець. L a v e l l e ніяк ня м ож а паверы ць у сьм ерць тры пхопу. Але з ты м больш ай ж орсткасьцю разрозьнівае яш чэ цёплае яго цела на “тры п” ( галю цы нагенны я м узы чны я падарож ж ы ) і на ( хіп) “хоп”, дакладней, у наш ы м вы падку хопхоп. Ч асам нават хопхопхопхоп. Казаць пра ры тм ічную праставатасьць другога ды ску на ф оне перш ага толькіпсаваць задавальненьне сабе іінш ы м . Ты м больш ш то праз 4 гады пасьля дэбю ту нехта м ож а і ня ўспом ніць, ш то бы ліэстэцкія зам алёўкіD J S h a d o w , энэргічны хіпхоп M i k e D . зB e a s t i e B o y s . Тут ж а м аем : I a n B r o w n вельм іпадобны да сам ога сябе; J o s h H o m m e зQ u e e n s O f T h e S t o n e A g e на сябе зусім не падобны , але ам аль як ж ы вы ; 3 D лепш , чы м пры ж ы цьці; R i c h a r d F i l e такой пры гаж осьціня м есца ў гэты м сьвеце. Апош ні, відаць, будзе такім сам ы м “цём ны м конікам ”, якім бы ў на м інулы м альбом е B a d l y D r a w n B o y . Д арэчы , ціне паказваўся тут J a r v i s C o c k e r зP u l p ? АB r i a n E n o ? Н я бачы лі? А яны ёсьць. Такія рэлізы трэба вы даваць з буклетам на 1 6 чы сты х старонак каб хапіла м есца на ўсе “зорны я” аўтограф ы .

В. П азьнякоў

G a r a d z k i j a G a r a d z k i j a P e t e P a f f , I n c Ш то ёсьць у П іта П аўлава, чаго ням а ў N R M ? С ам ы страш ны сон пра N R M , якітолькім ож а ўбачы ць ш араговы ф эн, Л явону стала горача ў лю ты м , іён засьпяваў вы клю чна паангельску. П іту ш чы ра раім паспрабаваць. Хоць бы пагіш панску ён уж о хвацка ры ф м уе “c o u r a z o n ” і“парасон” ( парасон ціне заліш ні? ) . Але назваць ліры ку слабы м м есцам альбом а язы к не паварочваецца. Так будуць казаць хіба ш то ты я, хто чакаў ад G a r a d z k i сh глаш атайскіх здольнасьцяў В ольскага. “У наш ы м горадзе ўсё звы чайнае”: хардкор інью м этал, сонечны рэгей ды панкрок, м естачковы ф олькрок цьвёрдага сусьветнага ш оўбізавага ўзроўню . Альбом падобны ня так да альбом а, як да ф ірм овай зборкі, пры сьвечанай ю білею якойнебудзь правільна ары ентаванай рады ёстанцы і( то бок ніводнай зь беларускіх) . “Д ы к не зракайся м овы наш ай беларускай, П іт, сказаў бы правільны ды дж эй, бо свае не пазнаю ць”.

А. Л ёсік

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 7


усё пойдзе па тваi м сцэнары 1 1 сьнеж ня сталівядом ы я кам анды , чы е відэаіаўды ёсцэнары будуць увасоблены я ў F M I T V прадакш не. Ш то за сцэнары чы тайце на w w w . s t u d u m k a . c o m . П асьля Н овага году ўбачы це іпачуеце іх увасабленьне. Я к адбы валася кам панія “Рабі. С ябе. С ам . ”, ш то за лю дзі сталіперам ож цам і, ш то РС С уж о дала ім ож а даць кам андам удзельніцам чы тайце сьнеж аньскія “F e j c y ”. П акуль ж а ім ёны , твары , Гранпры іспэцпры зы .

ГРА Н П РЫ К А М П А Н ІІ“РА БІ. С Я БЕ. САМ . ” Л ЕП Ш Ы В ІД Э А РО Л ІК

Л ЕП Ш Ы В ІД Э А РО Л ІК

Л ЕП Ш Ы А Ў Д Ы ЁРО Л ІК

1 1 ' ' 2 0 0 3 C D / 0 3 8

К ам анда “М А ГЧ Ы М А ЎС Ё” В ольга I ваненка, 2 1 год. М енскідзярж аўны лінгвісты чны ўнівэрсы тэт. П ры яры тэты : распрацоўка i паш ы ў вопраткi , граф i чны ды зайн, туры зм . В ольга Я кi м овi ч, 2 0 год. М ДЭI . П ры яры тэты : хэндм эйд упры гож аньні, спарты ўны я танцы . А ляксей Д обрусеў, 2 4 гады . В ы давецтва “Росчерк”, ды зайнэр дзi цячы х вы даньняў. С П Э Ц П РЫ З: С таж ы роўка ў рэклям най агенцы іP r i m a r y S a a t c h i & S a a t c h i ( зім а 2 0 0 4 ) .

К ам анда “ЗРО БІМ ЧА С ” Н адзея Гусельнікава, 1 9 год, БД У. Творчая асоба, арты сты чная ім узы чная дзяўчы на, піш а верш ы . В італь Бандарчук, 2 3 гады , скончы ў Беларускідзярж аўны ўнівэрсы тэт інф арм аты кіірады ёэлектронікі. Аф орм іць усё на пяць балаў. Ганна Ю кіна, 1 9 год, БД У. З наўца вы танчанага сты лю ітонкага густу, м астацтва. А ксана Харкова, 2 0 год, БД У. Калівам патрэбны гід па ўсёй Э ўропе зьвяртайцеся да яе. С пэцы яліст па зам еж ны х м овах ігісторы і, інтэлектуалка, спартоўка іпроста добры чалавек. Ц ім ур Чы танава, 1 9 год, Інсты тут сучасны х ведаў. Ч алавеккатастроф а, пэрспэкты ўная “зорка” ўсіх клю баў, супэрды дж эй, ф антазёр ігум ары ст. М ары на Буйноўская, 2 0 год, БД У. Рэклям а вось ш то яе цікавіць. С П Э Ц П РЫ З: стаж ы роўка ў газэце “Ком сом ольская правда” в Белоруссии”.

К ам анда “Ф РА Н Ц ІШ А К C R E W ” А ляксей С янькоўскі, 2 2 гады , М енскідзярж аўны лінгвісты чны ўнівэрсы тэт. “З аўсёды !” Ю ля П ратасеня, 2 1 год, М енскідзярж аўны лінгвісты чны ўнівэрсы тэт. “З аўсёды ёсьць вы йсьце”. К іры л Н авіцкі, 2 1 год, М енскідзярж аўны лінгвісты чны ўнівэрсы тэт. “З рабіцца лепей, каб бы ло лепей”. Багдан А рлоў, 2 1 год, М енскідзярж аўны лінгвісты чны ўнівэрсы тэт. “Ж ы цьцё тэатар, ікож ны м ае ш анец паставіць у ім сваю п' есу”. С П Э Ц П РЫ З ад Д зіцячага ф онду ААН ( U N I C E F ) . П РЫ З Ч Ы ТАЦ КІХ ІІН ТЭ РН Э ТС Ы М П АТЫ Я Ў


CD / Studenckaja Dumka 2003. #11  

Cool youth magazine from Belarus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you