BARNEVAKTKLUBBEN 1 En genial ide

Page 1

RAINA TELGEMEIER

EN GENIAL IDÉ EN GENIAL IDÉ

BASERT PÅ EN ROMANSERIE AV ANN M . MARTIN

NY SUPERSERIE!


IKKE GÃ… GLIPP AV BOK NUMMER 2 I SERIEN OM BARNEVAKTKLUBBEN! DEN STORE HEMMELIGHETEN


RAINA TELGEMEIER

EN GENIAL IDÉ

BASERT PÅ EN ROMANSERIE AV ANN M . MARTIN

Oversatt av SIMON STRANGER Fargelagt av BRADEN LAMB


VELKOMMEN TIL BARNEVAKTKLUBBEN Historien om disse bøkene er i seg selv historien om en genial idé: å bruke en av de mest elskede og leste seriene i verden, og lage grafiske romaner av dem, sånn at fortellingene kan nå nye lesere. Det er akkurat dette tegneserieskaperen Raina Telgemeier har gjort med bøkene om Barnevaktklubben. Her møter du fire jenter som er lette å kjenne seg igjen i, alt sammen fortalt med humor, varme og herlige tegninger. Velkommen til Barnevaktklubben!


KRIST Y THOMAS

CL AUDIA KISHI

PRESIDENT

VISEPRESIDENT

MARY ANNE SPIER

STACEY MCGILL

S E K R E TÆ R

K ASSERERK KAPITTEL APITTEL 11

BArnEVaktkluBBEN. jeg er fakTIsk gansKE STolt over at BArnEVaktkluBBEN var min idé, SElv om vi var fiRE SOm STartet dEN. BArnEVaktkluBBEN. jeg er fakTIsk gansKE STolt over at BArnEVaktkluBBEN var min idé, SElv om vi var fiRE SOm STartet dEN.

«Vi» er Mary aNNe spier, cLAudia kishi, STACey mcgiLL og MEg -- kriSTy THoMAs. «Vi» er Mary aNNe spier, cLAudia kishi, STACey mcgiLL og MEg -- kriSTy THoMAs.

7


alt saMMEN BEgynte dEN førSTe TIrsDAGEn i syvENde kLASSe ...

så sykt varmt ...

8


huRRAAAAAA!

9


... ... nei, nei, fORRESTEN fORRESTEN ... ...

kREmt. kREmt.

... ... deRE deRE andRE andRE HAr HAr f책TT f책TT LEkSEr LEkSEr aLLeREde, aLLeREde, og og KAn KAn PAKKe PAKKe saMMEN. saMMEN. KriSTy, KriSTy, KAn KAn jeg jeg f책 f책 snaKKe snaKKe liTT liTT MEd MEd deg? deg?

10


... læREr?

uNNskyld!

jeg MEnte iKKe at jeg var gLAd fOR at skoLEn var ferdig, alTSå. Jeg BARE gLEder MEg TIl å koMMe hjEM fORdi vi HAr airCOndiTIon.

javel ... MEn kriSTy? trOR du KAnskje at du kuNNe prøve å viSE liTT MEr DANNelSE i TIdEN fREmover?

«DANNelSE?»

11


huRRAAa!!

javel, læREr.

jeg vil at du sKAl hUSKE dENne DAGEn, og dEN BESTe måtEN å hUSKE noe på, er å skrive det ned.

fLOTT.

så jeg vil at du sKAl skrive et eSSay på hundRE ORd TIl i mORGEn, om vikTIGHetEN av DANNelSE i kLASSeroMMet.

søREn! javel, læREr.

12


HEi.

MAry aNNe. du koMMer aldri TIl å kuNNe bruKE negLELAKK hvis du fORTSeTTer såNN.

MAry aNNe spier er BESTEVENnEN min.

sLAPP av. jeg koMMer TIl å bli 75 år gaMMel før faREn min LAr MEg bruKE negLELAKK.

13


hun er gansKE STiLLe og sjENert. MAMMa sier det er fORdi faREn er så nervøs. mOREN TIl MAry aNNe døde DA hun var litEN.

MAry aNNe HAr iKKe søsKEn HELLer, så faREn er livREDD fOR HENNe.

hjEMME hos dEM er det BARE REgLEr, REgLEr, REgLEr, MEn MAn skuLLe tro at --

HERRegud!

hva er det? det er TIrsDAg!

14


hva så? iKKe så fORt! Det er fOR varmt TIl å løpe. hva så? iKKe så fORt! Det er fOR varmt TIl å løpe.

jeg må skynde MEg!

jeg må skynde MEg!

hva så? iKKe så fORt! Det er fOR varmt TIl å løpe.

på TIrsDAGEr er det min tur TIl å PASSe på DAvid ... jeg må på TIrsDAGEr skynde MEg!er det min tur TIl å PASSe på DAvid ...

15

... og jeg sKAl likSOm koMMe hjEM før HAm.

på TIrsDAGEr ... og jeg sKAl likSOm... og jeg sKAl likSOm er det min tur koMMe hjEM før HAm.koMMe hjEM før HAm. TIl å PASSe på DAvid ...


hva er det?

ÆÆ

Æ!

hvOR er nøKKeLEn din?

jeg koMMer iKKe iNN!

jeg vet iKKe.

16


javel ...

nei!

... det går bRA.

det går iKKe bRA!

når brOREN min blir såNN, er det BEST å BARE overSE tåREne og LAte SOm om alt er HElt fint.

jeg må på DO, og så kom jeg MEg iKKe iNN!

vOFf, vOFf!

17


jeg KAn godt LAGE liTT sitronlimonade MEns du er på DO? HEi, LOuie!

vOFf, vOFf!

ok!

du?

18


mOREN TIl jamie lurte på om jeg kuNNe PASSe HAm i eTTermiDDag. det KAn jeg SElvfølGElig iKKe ...

ringte hun iKKe TIl deg, eTTer at hun ringte MEg?

KAnskje hun ringte cLAudia?

nei ...

19


HA-LLOOo! vær så god!

HEi, CHarlie.

HEi, aLLe saMMEN. HEi, liLLesmurf.

jeg er iKKe EN smurf!

SAM OG JEG SKAL SPILLE MED HANSEN-FAMILIEN. VIL DU VÆRE MED, KRISTY?

20


jeg vet iKKe HElt ... jeg og MAry aNNe tENkte jeg vet iKKe ... ta EN tur KAnskje at vi HElt skuLLe jeg ogTIl MAry aNNe MEd tENkte BEKKEN DAvid KAnskje at vi skuLLe ta EN tur miCHael. TIl BEKKEN MEd DAvid miCHael.

HAr du lyST TIl å vaSSe liTT, DAvid miCHael? HAr du lyST TIl å vaSSe liTT, DAvid miCHael?

vi SEes SEneRE! vi SEes SEneRE!

21


kLOKKEN ni. ok? ok.

22


jeg jeger er hjEMME, hjEMME,unGEr! unGEr!

jeg jegluREr luREr på påhva hvadet deter er hun hunvil vil... ...

ja ja... ...

hvORfOR hvORfOR HAr HArdu dukjøpt kjøpt piZZa, piZZa,MAMMa? MAMMa?

kriSTy kriSTy... ... få fåhøRE. høRE. hva hvaer erdet detdeRE deRE vil vilBE BEoSS oSSom? om?

23


ok, DA. KaTHy ringte MEg på joBBEN og sa at hun iKKe REKKer hjEM TIl DAvid miCHael i mORGEn, så jeg BARE lurte på om deRE HAr noEN PLaner i --

fotBALLtREning MATTeLEkSEr.

BArnEVakt fOR newTOnfamiliEN.

søREn ...

vi skuLLe gjerne HA STilt oPP!

24

jeg vet det.


HEi, HEi, MAry MAry aNNe. aNNe. det det er er mOREN mOREN TIl TIl kriSTy. kriSTy.

HEi, HEi, cLAudia. cLAudia.

jeg jeg tREnGEr tREnGEr EN EN BArnEVakt BArnEVakt ii mORGEn mORGEn kveld. kveld.

... kunSTskoLE, kunSTskoLE, ja. ja. ... Jeg skjøNNer. skjøNNer. Jeg

25

... ... du du er er oPPtaTT, oPPtaTT, ja. ja. ok ok ... ...

HEi, HEi, cynTHia! cynTHia!


øvelSE MEd CHEErLEadinGEn, ja ...

DA fiKK jeg EN idé.

ENdelig! mOREN TIl jamie sier at du KAn ta MEd DAvid miCHael i mORGEn, kriSTy, når du liKEvel sKAl siTTe BArnEVakt.

... kriSTy?

øh ... det er supert, MAMMa. Kan jeg gå fRA?

26


K APITTEL 2

DANNelSE DANNelSE... ...

god godoPPførSEl oPPførSEl... ... høfliGHet høfliGHet... ...

27


jegvar var var jeg jeg fREKK. fREKK. fREKK.

hvORfORsa sa hvORfOR iKKelæREREn læREREnBARE BARE iKKe det,DA? DA? det,

det vardet DAvar såNN.DA såNN. verdEN. avverdEN. uteav ute

28


kom iNN! HEi, vENnEN.

hvORDAn var skoLEn? gREi.

hva skjeDDe?

ok ... du vet hvOR varmt det var i DAg, iKKe sant? og HAr du ogs책 MErKEt at varMEn KAn f책 TIdEN TIl 책 g책 skiKKelig sakte ...?

kom TIl poENGEt, kriSTy.

29


det SEr fint ut, kriSTy.

trOR du det er gREit at ORd nuMMer hundRE er «sluTT»?

jeg håper det

kLOKKEN ni!

30


«Har god idé TIl BarnEVakt-kluBB. må pRAtes. vikTIg. KAn iKKe vENte. vi KAn få MAnGE joBBer.»

«Hæ?!»

31

«Har idé. BArnEVaktkluBB. må --»


jeg viLLe viLLe jeg BARE gi gi BEskjed BEskjed BARE om at ... kom kom iNN! iNN!

«Supert. Ses Ses «Supert. mORGEn.» ii mORGEn.»

jeg sier sier iKKe iKKe fRA fRA fOR fOR åå jeg spøRRe deg deg om om LOv, LOv, kriSTy. kriSTy. spøRRe jeg viLLe BARE at du skuLLe vite om det.

... jeg jeg sKAl sKAl ... ut MEd MEd WATSon WATSon ut lørDAg kveld.

jeg skuLLe skuLLe ønsKE ønsKE du du var var jeg liTT hyGGeliGERE hyGGeliGERE mot mot WATSon. WATSon. liTT

CHarlie HAr EN DAte, MEn sam blir blir hjEMME. hjEMME. sam

jeg KAn KAn iKKe iKKe tvinGE tvinGE deg deg jeg TIl å liKE HAm, MEn du HAr jo iKKe iKKe giTT giTT HAm HAm EN EN REal REal jo sjanSE. sjanSE.

32


EN TIng EN ENTIng TIng TIl ... TIl TIl... ...

HAn lurte på om du HAn HAnlurte lurtepå påom omdu du kuNNe kuNNe PASSe på andREw kuNNePASSe PASSepå påandREw andREw og og KAREn MEns HAn var ogKAREn KAREnMEns MEnsHAn HAnvar var på på konTOREt. påkonTOREt. konTOREt.

det det er WATSons tur TIl deter erWATSons WATSonstur turTIl TIlååå HA HA BArna HElGEn, MEn så HABArna BArnai iiHElGEn, HElGEn,MEn MEnså så må må HAn joBBe noEN TIMEr måHAn HAnjoBBe joBBenoEN noENTIMEr TIMEr på på mORGEnEN. påmORGEnEN. mORGEnEN.

aldri aldri livet. aldriiiilivet. livet. hvORfOR hvORfOR spør du? hvORfORspør spørdu? du? jeg jeg nekter PASSe jegnekter nekteråååPASSe PASSe BArna BArna TIl WATSon! BArnaTIl TIlWATSon! WATSon!

jeg jegvil viliKKe iKKemøte møte dEM dEMENgang! ENgang!

ok. ok. Det Det er er diTT diTT valg valg ... ... ii SEng SEng snart? snart?

ja. ja. KAn KAn du du LA LA døRA døRA STå STå åpEN? åpEN?

33


HERRegud ... tENk om MAMMa og WATSon gifter SEg.

vi HAr det jo så bRA såNN SOm det er nå.

34


DAGEn eTTer ... DAGEn eTTer DAGEn eTTer ... ... ... DAGEn DAGEn eTTer eTTer ...

K APITTEL 3

... ... eTTereTTer DAGEnDAGEn

SEneRE. SEneRE. SEneRE. SEneRE. SEneRE. SEneRE. SEneRE.

fLOTT, kriSTy. du uTTryKKer deg godt skriftlig. fLOTT, kriSTy. fLOTT, kriSTy. du uTTryKKer dufLOTT, uTTryKKer deg deg kriSTy. godt skriftlig. fLOTT, kriSTy. skriftlig. deg uTTryKKer dugodt du uTTryKKer deg kriSTy. fLOTT, skriftlig. godt kriSTy. fLOTT, uTTryKKer duskriftlig. deg deg uTTryKKer dugodt skriftlig. skriftlig. godt godt

sKAl du siTTe BArnEVakt fOR piKEs-familiEN du sKAlsKAl i du DAg? BArnEVakt siTTesiTTe BArnEVakt du sKAl fOR piKEs-familiEN sKAl du fOR piKEs-familiEN BArnEVakt siTTe i DAg?du siTTe iBArnEVakt DAg? sKAl piKEs-familiEN fOR du sKAl fOR piKEs-familiEN siTTe DAg?BArnEVakt iBArnEVakt siTTe i DAg? piKEs-familiEN fOR fOR piKEs-familiEN i DAg?i DAg? ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja.

hvOR MAnGE sKAl du PASSe? MAnGE hvORhvOR MAnGE sKAl du PASSe? sKAl du PASSe? MAnGE hvOR MAnGE hvOR PASSe? du PASSe? sKAl du sKAl hvOR hvOR MAnGEMAnGE du PASSe? sKAl sKAl du PASSe?

TO. cLAiRE og MArgo. TO. cLAiRE TO. cLAiRE og og MArgo. cLAiRE og TO.MArgo. TO. MArgo. cLAiRE og MArgo. TO. cLAiRE og og TO. cLAiRE MArgo. MArgo.

hvORfOR tar du dEM iKKe BARE MEd TIl newTOn-folKA? hvORfOR tar hvORfOR såduKAn detar LEKEBARE MEd dEM iKKe du hvORfOR dEM iKKe BARE tar jamie og DAvid MEd TIl newTOn-folKA? hvORfOR tar MEd du TIl newTOn-folKA? BARE miCHael? iKKe dEM så KAn deBARE LEKE MEd duTIl dEM iKKe så KAn dehvORfOR LEKE MEd tar newTOn-folKA? MEd tar hvORfOR jamie og DAvid MEdså TIl newTOn-folKA? jamie og DAvid BARE iKKe dEM dudeiKKe MEd LEKE BARE dEM duKAn miCHael? såTIl KAn de LEKE MEd miCHael? newTOn-folKA? TIlog MEd DAvid jamie newTOn-folKA? MEd ogLEKE DAvid LEKE MEd de MEd KAn så miCHael? de KAn såjamie miCHael? og DAvid jamie og DAvid jamie miCHael? miCHael?

35


supert! DA KAn du fORteLLe MEg om BArnEVaktkluBBEN.

og så ...

vi SEs!

HEi, jamie!

HAr du fLERE?

taKK gud fOR ACTIon-figuREr ...

ja! Kom!

SE hva jeg HAr!

EN ACTIonfigur?

36


BEkLAGEr at BEkLAGEr at jeg må HA MEd DAvid jeg må HA MEd DAvid miCHael, MEn det SEr miCHael, MEn det SEr jo ut jo ut SOm om detSOm gårom det går gREit. gREit.

det går siKKert det går siKKert HEltmå fint. HElt fint. HAn jo HAn må jo vant TIl andRE bli vant TIlbliandRE BArn snart. BArn snart. hvOR LEnGEhvOR LEnGE er det igjEN er det igjEN TIl fødSELEn? TIl fødSELEn? omtREnt omtREnt åTTe uKEr.åTTe uKEr.

skuLLe skuLLe gjør ønsKE dEN ønsKE kuNNedEN kuNNe du? skynde SEgskynde liTT. SEg liTT.

... BARE TIl... BARE TIl LEGEn LEGEn EN tur, og EN tur, og så et PAr æREnd ... jeg så et PAr æREnd ... jeg er nok er nok TIlBAKE TIlTIlBAKE HAlv TIl HAlv SEks. SEks.

gjør du?

ok. ok. HAlv SEks.HAlv SEks.

HEi!

HEi!

37


ok, ok, fORteLL fORteLL om om dEN dEN BArnEVaktBArnEVaktkluBBEN, kluBBEN, DA. DA.

jo, jo, jeg jeg tENkte tENkte at at vivi kuNNe samLE kuNNe samLE et et PAr PAr andRE jENter SOm andRE jENter SOm siTTer siTTer BArnEVakt BArnEVakt ... ...

... og og så så KAn KAn ... vivi LAGE EN eGEn LAGE EN eGEn kluBB. kluBB.

aUUu! aUUu! omtREnt omtREnt SOm SOm et et firMA. firMA.

38


oveRAlt? oveRAlt?

hvOR hvOR gjør gjør det det vondt? vondt?

ja!!! ja!!!

du? du? Kan Kan vivi iKKe iKKe høRE høRE MEd MEd cLAudia? cLAudia? ViVi KAn KAn møtes møtes hjEMME hjEMME hos hos HENNe HENNe når nårvivier erferdiGE ferdiGEHEr. HEr. cLAudia cLAudiaer erTIlBAKE TIlBAKE fRA fRAkunSTskoLEn kunSTskoLEn før førdet. det.

vivi bør bør vel vel koMMe koMMe oSS oSS av av gårde. gårde. ok. ok.

gREit. gREit. SEs! SEs!

39


og og så så ... ...

du du SEr SEr ut ut SOm SOm EN EN sirkUSarTIST. sirkUSarTIST. eh eh ...så ...så farGErik, farGErik, likSOm. likSOm.

ansiktet ansiktet diTT! diTT!

tUSEN tUSEN taKK! taKK! MEn MEn SEriøST, SEriøST, cLAudia cLAudia ... ... du du tREnGEr tREnGEr jo jo iKKe iKKe sminKE sminKE når når du du er er så så pEN. pEN.

godt godt fORsøk. fORsøk.

40


sKAl du gå gå sKAl såNN på du skoLEn på skoLEn såNN i mORGEn? i mORGEn?

HEi, HEi, mimi. mimi.

KriSTy! KriSTy! Så hyGGelig! SåhyGGelig!

hvis jeg hvisjeg får LOv. fårLOv.

BESTEMOREN BESTEMOREN min HEr. minererHEr.

viviSETTer SETTer oSS oPPe. oSSoPPe.

NoEN føLEs ganGErføLEs NoENganGEr det CLAudia SOmomomCLAudia detSOm vokSEr Mary fRAMary vokSErfRA ANNe MEg...... ANNeogogMEg

41


eh ... hvOR er søSTeREn din?

GEniet?

MAry aNNe koMMer snart. jeg HAr EN skiKKelig god idé SOm jeg vil fORteLLe deRE om.

EN BArnEVaktkluBB.

hva DA?

jeg sKAl fORteLLe alt når --

EN BArnEVaktkluBB?

42

janine siTTer siKKert og gjør LEkSEr. hva eLLers?


kriSTy. ok, ok, kriSTy. ok, ok,kriSTy. kriSTy. oSS fORteLL oSS fORteLL oSS fORteLL fORteLL oSS din. idEEn om din. idEEn om idEEn om om idEEn din. din.

HEi, HEi, HEi, HEi, folKEns! folKEns! folKEns! folKEns!

BArnEVakter joBArnEVakter erjo vier vivi er jo BArnEVakter jeg såjeg uanSETT,så føruanSETT, fRAfør fRA fRA før uanSETT, så jeg slå kuNNeslå vikuNNe tENktevivi tENkte tENkte kuNNe slå saMMEN. oSSsaMMEN. oSS oSS saMMEN.

KAn vi vivi KAn viKAn KAn REkLAMERE REkLAMERE REkLAMERE og SElv oSS fOR og fOR SElvog oSSSElv fORoSS oSS SElv og fLERE ENDA fåENDA fLERE fåfå fLERE ENDA ENDA fLERE kunder. kunder. kunder.

PLuTSelig folk KAn så PLuTSelig så folkPLuTSelig KAnfolk såKAn så KAn folk PLuTSelig og teLEfon én ta BARE og og teLEfon én ta teLEfon BARE én ta BARE BARE ta én teLEfon og MEd gjENgMEd HElgjENg ENHEl nåENEN MEd gjENg nå HEl nå nå ENBArnEVakter! HEl gjENg MEd BArnEVakter! BArnEVakter! BArnEVakter!

møtes KAn vivivi KAn møtes møtes KAnmøtes viKAn uKA iiuKA ganGEr PAr et et et PAr ganGEr uKA ganGErii uKA PArganGEr etPAr og hver når ut fiNNe og og og og fiNNe ut når hver og hverog nårhver utnår fiNNeut ogfiNNe åå TIl TId HAr oSS av EN å TIl TId HAr oSS av EN EN av oSS HAr TId TIl å TIl TId HAr oSS EN av joBBe. joBBe. joBBe. joBBe.

kult! kult! kult! kult! ja! ja! ja! ja!

43


så, hvis det er noEN SOm tREnGEr TO BArnEVakter, så tREnGEr de BARE å ta én teLEfon.

det er BARE TO TIng SOm gjENSTår:

neTToPP!

og TO: hvEM andRE sKAl få væRE MEd?

én: hvOR sKAl vi HA møtENe våRE?

... fOR vi KAn godt HA møtENe HEr, på roMMet miTT.

jeg HAr svaREt ...

å, supert!

44


og og jeg jeg vet vet om om EN EN SOm SOm KAnskje KAnskje vil vil væRE væRE MEd MEd ii kluBBEN. kluBBEN.

hun hun HAr HAr neTToPP neTToPP flyTTet flyTTet TIl TIl SToneybrOOk, SToneybrOOk, og og BOr BOr RETT RETT HEr HEr BOrte. BOrte. hun hun HEter HEter STACey, STACey, og og går går ii kLASSEN. kLASSEN.

hvEM?

MEn ... vi må SElvfølGElig møte HENNe førST.

SElvfølGElig. hun er fRA new YOrk. jeg trOR deRE vil liKE HENNe.

iKKe KAnviviiKKe KAn igjEN møtesigjEN møtes HAlv mORGEn,HAlv i imORGEn, SEks? SEks?

supert. supert. SEs! ViViSEs!

45


BLI KJENT MED

BARNEVAKTKLUBBEN! Mary Anne Stacey Kristy

Claudia

Hva skjer når fire venninner starter sin egen barnevaktklubb? Kristy, Mary Anne, Claudia og Stacey elsker å passe barn – det er en perfekt hobby, hvor de også tjener sine egne penger! Men det er ikke alltid så lett … Noen barn er helt umulige å passe på. Og hva skjer når en skummel nabo blander seg inn, eller de blir satt til å passe på ville hunder? Det er heller ikke bare-bare med strenge foreldre, klær, sminke, mammas nye kjæreste og mystiske hemmeligheter … Men uansett hva som skjer: Jentene har hverandre!

• • • •

DRAMA, HUMOR OG SPENNING!

LETTLEST!

PASSER BEST FOR 8–14 ÅR, OGSÅ FOR DE SOM IKKE ER SÅ GLAD I Å LESE. FØRSTE BOK I SUPERPOPULÆR SERIE! 170 MILLIONER SOLGTE OVER HELE VERDEN

NESTE BOK I SERIEN: RAINA TELGEMEIER MAR TI N & TE LG E M E I E R

2 BARNEVAKTKLUBBEN DEN STORE HEMMELIGHETEN

RIEN:

ISBN: 978

NY SUPERSERIE!

DEN STORE HEMMELIGHETEN

www.fontini.no

BASERT PÅ EN ROMAN AV ANN M . MARTIN

NY SUPERSERIE!

ISBN: 978-82-93346-67-8

www.fontini.no