Amuletten1issuu

Page 1bok ĂŠn

steinvokteren


AMULETTEN BOK ÉN: STEINVOKTEREN Opprinnelig utgitt som «The amulet» av forlaget Graphix. Copyright © 2008 by Kazu Kibuishi Omslagsillustrasjon: Kazu Kibuishi Norsk utgave © Fontini Forlag 2015 Trykket i Latvia Oversatt av: Olav Bjørge Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR. Kopiering i strid med norsk lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN: 978-82-93346-18-0 1. opplag 2015 Creative Director: David Saylor Book Design by Phil Falco www.fontini.no2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


1214


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.