Vocatio 39 - 2010

Page 1

Belgique – België P.P. – P.B. Bruxelles X – Brussel X BC 10044 P405389

39 Revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation Driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping 3e trimestre 2010 > 3de trimester 2010


edito

Photo/foto © Johanne Verbockhaven

C o u v erture Village abandonné du Hornstrandir « Le nord et l’extrême nord m’ont toujours énormément attirée. Après un séjour de six mois sur la terre de Baffin (Canada) il y a quelques années, c’est lors de l’été 2009 que j’ai découvert l’Islande. La région de Hornstrandir, à la pointe nordouest de l’île, est inhabitée depuis que les fermiers l’ont, petit à petit, quittée après la seconde guerre mondiale à la recherche du confort de la vie moderne. J’ai voulu partir à la mémoire de cette terre et en récolter les traces. »

Pour ce Vocatio de la rentrée, nous replongeons dans le passé pour retracer les débuts de la Fondation par la rencontre déterminante entre Roger Forthomme, récemment décédé et Émile Bernheim, fondateur de la FBV. Parallèlement nous repartons à la découverte des parcours de vies passionnants de quelques lauréats. Un parcours ancré dans l’actualité puisque nous avons rencontré Gerald Ernst, expert du panache volcanique, Josse Wayembergh qui enchaîne les projets architecturaux au-delà de nos frontières et que nous commentons la première grande exposition rétrospective de l’artiste visuelle Ana Torfs. Lauréats au rayonnement international, qui ne fera qu’augmenter car la Fondation ouvre désormais ses candidatures aux non-belges. Cordialement, Camille Delbecque Vos remarques et suggestions sont les bienvenues à l’adresse suivante : > vocatio@fondationvocation.be.

Met deze Vocatio duiken we in het verleden. We halen herinneringen op aan de begindagen van de Stichting, toen de doorslaggevende ontmoeting plaatsvond tussen de onlangs overleden Roger Forthomme en haar stichter, Émile Bernheim. Daarnaast ontdekken we weer een aantal boeiende loopbanen van laureaten. De geschetste profielen zijn stevig in de actualiteit verankerd. Zo hebben we Gerald Ernst ontmoet (specialist in vulkanische aswolken), en Josse Wayembergh, die onvermoeibaar internationale architectuurprojecten realiseert; we brengen ook verslag uit van de grote museale overzichtstentoonstelling van visueel kunstenaar Ana Torfs. Alledrie zijn zij internationaal actief. De uitstraling van de laureaten zal trouwens nóg internationaler worden: de Stichting heeft haar kandidaturen immers opengesteld voor niet-Belgen. Vriendelijke groeten. Camille Delbecque Graag uw opmerkingen en suggesties via > vocatio@stichtingroeping.be.

Johanne Verbockhaven est photographe et lauréate de 2002. Elle a exposé plusieurs fois en Belgique, en présentant des projets photographiques d’ordre social. Elle anime des ateliers pour enfants en initiation photographique. En ce moment elle suit une Formation Guide Nature.

Cover Verlaten dorp, Hornstrandir (IJsand) “Het noorden en met name het extreme noorden heeft me altijd enorm aangetrokken. Nadat ik enkele jaren geleden gedurende zes maanden op het Baffineiland (Canada) verbleef, ontdekte ik IJsland tijdens de zomer van 2009. De streek van Hornstrandir, op het noordoostelijke uiteinde van het eiland, is onbewoond sinds de landbouwers haar na de Tweede Wereldoorlog beetje bij beetje verlieten, op zoek naar modern comfort. Met dit project wil ik de herinnering aan die gronden levendig houden.” Johanne Verbockhaven is fotografe en laureate 2002. Zij heeft verschillende keren in België sociaal geïnspireerde projecten tentoongesteld. Zij leidt kinderateliers ter initiatie in de fotografie. Momenteel volgt zij een opleiding tot natuurgids.

2

Roger Forthomme : Geschiedenis van een roeping | Roger Forthomme : l’histoire d’une vocation

4

La crise aérienne de l’Eyjafjallajökull | De Eyjafjallajökull en de luchtvaartcrisis Ger ald Er nst

10

Le monde comme terrain d’action | De wereld als actieterrein Joss e Wayembe r gh

14

ALBUM / TRACKS A A na Tor f s

19

News

Vocatio is het driemaandelijkse tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping. Het heeft als missie de loopbaan van de laureaten sinds het behalen van hun beurs toe te lichten en de verscheidenheid aan disciplines in de kijker te stellen, zowel voor de laureaten onderling, als voor het publiek. De nieuwsrubriek bericht over de actualiteit.

> www.stichtingroeping.be

Vocatio est la revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation. Sa mission est de retracer le parcours souvent passionnant des lauréats depuis l’obtention de leur bourse et de souligner la diversité des vocations, autant pour les lauréats entre eux, que pour le public. L’actualité est reprise dans la rubrique news.

> www.fondationvocation.be


restauratie documentaire plastische ku ethnologie cinema mode dans nature fo OPROEP TOT KANDIDATUREN – BEURZEN 2011 1 1 URZEN 20 E B sociologie litteratuur biologie podiumku geschiedenis musicothérapie landschap arts du spectacle geologie archeologie p typografie geneeskunde musicologie mu kinésithérapie vulkanologie géologie oc sérigraphie filosofie primatologie recht wetenschappelijk onderzoek chant onde environnement psychologie spektakel th d’orchestre vidéo facteur APPEL AUX CANDIDATURES –d’instruments BOURSES 2011 1 1 0 2 S E BOURS milieu hydrogéologie muziektherapie pa beeldhouwen scénariste orgel enseignem animatiefilm droit sopraan conservatie zang piano viool biologie schilder illus orkestleider grafische kunsten archeolo antropologie architectuur stedenbouw a instrumentenbouw boekbinden cinema dans nature fotografie histoire litteratu vocatio podiumkunsten musicothérapie geschie Wordt uw leven gedreven door een passie? Dien een kandidatuur in voor een van de vijftien beurzen van € 10 000 die jaarlijks uitgereikt worden door de Belgische Stichting Roeping. De beurzen worden toegekend ongeacht het studieniveau, de opleiding of de aard van de roeping van de kandidaat-laureaten. Deelnemingsvoorwaarden: > op 30.09.2010 minstens 18 jaar oud zijn en jonger zijn dan 30 jaar; > kunnen getuigen van een ware roeping, ongeacht de discipline: artistiek, cultureel, sociaal, wetenschappelijk, technisch, ecologisch, humanitair, ambachtelijk...; > de realisatie ervan aangevat hebben; > behoefte hebben aan financiële steun om de roeping verder te kunnen ontwikkelen; > Een duidelijk verankering hebben in België: wettelijke en gebruikelijke verblijfplaats in België hebben, of de Belgische nationaliteit bezitten; > Zich in het Frans of het Nederlands kunnen uitdrukken.

De dossiers worden hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands ingediend. De beurzen zijn niet bedoeld om studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te starten. Ontdek de profielen van onze laureaten op onze website www.stichtingroeping.be Inschrijven vóór 30 september 2010 Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website > www.stichtingroeping.be Inlichtingen: Belgische Stichting Roeping, Albertinaplein 2, B-1000 Brussel Tel. 02 213 14 90 – Fax 02 213 14 95 – E-mail info@stichtingroeping.be

Avez-vous une passion qui vous habite et qui détermine votre vie ? Introduisez une candidature pour une des quinze bourses de 10 000 euro décernées annuellement par la Fondation belge de la Vocation. Ces bourses sont attribuées quels que soient le niveau d’études, la formation ou la nature de la vocation des candidats.

Pour participer à la sélection, il faut avoir : > entre 18 et moins de 30 ans au 30.09.2010  > une véritable vocation ou projet de vie dans les domaines les plus divers : artistique, culturel, social, scientifique, technique, écologique, humanitaire, artisanal, etc. > un début de réalisation > des difficultés financières pour continuer sa vocation > un ancrage manifeste en Belgique : y avoir sa résidence habituelle et légale ou posséder la nationalité belge.

Les dossiers sont introduits en français ou en néerlandais et il faut pouvoir s’exprimer dans l’une ou l’autre langue. Les bourses ne sont pas attribuées pour commencer des études ou une activité commerciale. Découvrez les profils des lauréats sur notre site web www.fondationvocation.be

Clôture des inscriptions : le 30 septembre 2010. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site Internet > www.fondationvocation.be Renseignements : Fondation belge de la Vocation, place de l’Albertine 2, B- 1 000 Bruxelles Tél. 02 213 14 90 - Fax 02 213 14 95 – e-mail info@fondationvocation.be

1


iam

In memor

Roger Forthomme Geschiedenis van een roeping Journalist Roger Forthomme overtuigde Émile Bernheim in 1963 om de Belgische Stichting Roeping in het leven te roepen. Marcel BleusteinBlanchet had drie jaar eerder de Franse Stichting Roeping opgericht. Ridder Evers was vanaf het begin een geprivilegieerde getuige. Hij schetst het belang van de ontmoeting en keert voor ons even terug naar de begindagen van de Stichting.

Roger Forthomme Roger Forthomme was journalist. Hij was achtereenvolgens redacteur bij de krant Le Courrier de Verviers en hoofd van de reclameafdeling bij de Groep World (Moustique, Humo...).Hij bracht het eerste Brusselse gratis huis-aan-huis reclameblad Belgique Miroir op de markt, dat in 1962 Belgique n°1 werd. Hij werd directeur van de Régie générale de Presse (La Libre Belgique, La Dernière Heure...) en richtte in 1978 Paris Match Belgique op, waar hij ook directeur en hoofdredacteur van werd. Roger Forthomme overleed op 18 april 2010 in Brussel, op de gezegende leeftijd van 83 jaar. “Privé was Roger Forthomme een bijzonder bescheiden, discreet en zwijgzaam man, maar toch hield hij ervan om in herinnering te brengen door welk een buitengewone samenloop van omstandigheden de Stichting tot stand kwam. In 1962-1963 was Roger Forthomme algemeen directeur en hoofdredacteur van Belgique n°1. Hij ging dikwijls naar Parijs, waar hij, zoals het een goede journalist betaamt, een groot aantal kennissen had. Een van hen was Marcel Bleustein-Blanchet, stichter en directeur van het reclameagentschap Publicis. Die nodigde Roger Forthomme uit op een beursuitreiking van de Franse Stichting... Roger Forthomme was meteen gewonnen voor het idee om fondsen te werven bij sponsors en vrienden, waarmee jongeren aangemoedigd konden worden om hun roeping waar te maken. Hij

vocatio

2

vond dat in België een gelijkaardig project van de grond moest komen. Welke Belgische ondernemer kon het startkapitaal en een interessant relatienetwerk aanbrengen?: Émile Bernheim beantwoordde perfect aan het profiel. De Brusselse zakenman was tegelijk intelligent, stoutmoedig én nieuwsgierig; naast de leiding van zijn onderneming L’Innovation had hij bovendien tal van interesses. In 1952 had hij aan de ULB immers al het Centre Émile Bernheim in het leven geroepen, als onderzoeksinstituut rond management. Forthomme trok zijn stoute schoenen aan en ging bij Émile Bernheim aankloppen. Émile Bernheim was enthousiast en toog meteen aan het werk. Hij verzamelde een aantal vrienden rond zich en begon met hen te brainstormen over een actieplan. Hij schakelde ook reclame- en marketingagentschap Bodden & Dechy in, waarbij L’Innovation klant was. Commercieel directeur Pierre Boisacq was bijzonder enthousiast en aanvaardde om de eerste algemeen secretaris van de Stichting te worden. Boisacq richtte een secretariaat op, met Didier de Wouters d’Oplinter als penningmeester en Nicole Gautier als medewerkster. Émile Bernheim belastte Pierre Boisacq, bijgestaan door Roger Forthomme, met de samenstelling van een jury van deskundigen, die moest bestaan uit grote persoonlijkheden in uiteenlopende domeinen. De eerste jury telde onder zijn dertig leden eerwaarde vader Pire, Nobelprijs voor de vrede; dokter Corneille Heymans, professor emeritus van de Universiteit Gent en Nobelprijs in de geneeskunde; Paul Cornil, algemeen secretaris van het ministerie van Justitie; de schilder Paul Delvaux en René Micha, die uit interesse een van de grote specialisten werd in de geschiedenis van de filmindustrie. Toen kwam de dag dat Pierre Boisacq bij mij aanklopte. Hij zocht nog een Nederlandstalig jurylid

om de economische, financiële en sociale dossiers te beoordelen, en ik was toen ondervoorzitter van de Brusselse Kamer van Koophandel. Émile Bernheim heb ik voor het eerst ontmoet in de burelen van L’Innovation in de Nieuwstraat. Émile Bernheim wilde steevast een tweetalig team, om het nationale karakter van de Stichting te vrijwaren. In mei-juni 1963 zat Émile Bernheim de jury voor het eerst voor. Vijf laureaten, geselecteerd uit 110 dossiers, kregen een beurs ter waarde van 2 500 euro. Onder die eerste laureaten bevond zich een buitengewoon revolutionair en baanbrekend dossier van een vrouw die boordcommandant wilde worden: Élisabeth Grégoire. Haar beurs werd overhandigd door de Française Jacqueline Auriol, de eerste vrouwelijke testpilote, die met haar carrière vol records wereldberoemd is geworden. Vanaf de begindagen in 1963 was Roger Forthomme bestuurder van de Stichting. Tot in 2004 was hij een aandachtig, discreet lid van de raad van bestuur. Toen bereikte hij de leeftijdsgrens die in de statuten van de Stichting was vastgelegd. Hij werd benoemd tot erelid van de raad van bestuur. Hij had steeds een grote interesse getoond voor de Stichting en had nooit geaarzeld om zijn scherpzinnige mening te geven, maar toen beschouwde hij zijn missie toch als beëindigd. Hij was ontzettend blij dat hij het idee destijds gelanceerd had. Zonder hem zou de stichting vandaag niet bestaan: Émile Bernheim kende immers noch Marcel Bleustain-Blanchet, noch de Franse Stichting Roeping! Roger Forthomme gaf de eerste impuls. Wij danken hem daarvoor van ganser harte.” Gesprek met ridder Evers, oud-voorzitter van de jury en oud-ondervoorzitter van de Stichting


iam

Roger Forthomme : l’histoire d’une vocation

In memor

C’est Roger Forthomme, journaliste, qui persuada Émile Bernheim de créer, en 1963, la Fondation belge de la Vocation, le pendant belge de la Fondation française du même nom, mise sur pied trois ans plus tôt par Marcel Bleustein-Blanchet. Le chevalier Evers, témoin dès le départ, évoque cette importante rencontre et retrace pour nous les débuts de la Fondation belge de la Vocation. « Si, en privé, Roger Forthomme était un homme modeste, discret et peu bavard, il aimait rappeler cet étonnant concours de circonstances grâce auquel la Fondation belge de la Vocation a vu le jour. En 62-63, Roger Forthomme était directeur général et rédacteur en chef de Belgique n°1. Il se rendait régulièrement à Paris et avait, comme tout bon journaliste, un grand nombre de relations, dont Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur et directeur de l’agence Publicis. Celui-ci l’invita à assister à une remise des bourses de la Fondation de la Vocation. Séduit par le concept de cette récolte de fonds auprès de sponsors et amis pour encourager des jeunes à réaliser leur vocation, Roger Forthomme pensa qu’il fallait trouver quelqu’un en Belgique afin d’y monter un projet similaire. Quel chef d’entreprise belge pourrait apporter des fonds de base et un intéressant réseau de relations ? Quelqu’un répondait parfaitement à ce profil : Émile Bernheim, homme d’affaires bruxellois, intelligent, audacieux et curieux, qui avait de nombreux centres d’intérêt, outre la direction de son entreprise ‘L’Innovation’. Il avait créé, en 1952, le Centre Émile Bernheim, un institut de recherches en sciences de gestion à l’ULB. Roger Forthomme prit son bâton de pèlerin et alla frapper à la porte d’Émile Bernheim. Émile Bernheim fut à son tour séduit par l’idée et s’attela à la création de la Fondation. Il rassembla autour de lui quelques amis et commença à réfléchir à un plan d’action, aidé par l’agence de publicité et de marketing Bodden & Dechy qui comptait L’Innovation parmi ses clients. Pierre Boisacq, son directeur commercial, se montra vivement intéressé et accepta de devenir le premier secrétaire général de la Fondation. Il mit sur pied un secrétariat avec, pour trésorier, Didier de Wouters d’Oplinter et Nicole Gautier

comme collaboratrice. Émile Bernheim chargea Pierre Boisacq, secondé par Roger Forthomme, de constituer un jury d’experts composé de grandes personnalités dans divers domaines. Parmi ses trente membres, ce premier jury comptait le révérend père Pire, Prix Nobel de la paix, le docteur Corneille Heymans, professeur honoraire de l’Université de Gand et Prix Nobel de médecine, Paul Cornil, secrétaire général du ministère de la Justice, le peintre Paul Delvaux, et René Micha, devenu par hobby l’un des grands experts en histoire de l’industrie cinématographique et du cinéma en Europe (pour la section arts-cinéma). Puis, un beau jour, Pierre Boisacq s’adressa à moi. Il avait besoin d’un néerlandophone, pour juger des dossiers économiques, financiers et sociaux. J’étais alors vice-président de la Chambre de Commerce de Bruxelles. Je ne connaissais pas M. Bernheim et nous avons fait connaissance lors d’une visite à ses bureaux de L’Innovation, à la rue Neuve. Il ne faut pas oublier qu’Émile Bernheim a toujours eu le souci de l’aspect ‘national’ : il voulait une équipe constituée de francophones et de néerlandophones. En mai-juin 63, Émile Bernheim présida son premier jury. Cinq lauréats, sélectionnés parmi 110 dossiers, reçurent une bourse d’une valeur de 2 500 euros. Parmi ces premiers lauréats figurait le dossier exceptionnel et révolutionnaire d’une femme qui voulait devenir commandant de bord : Élisabeth Grégoire. Sa bourse lui fut remise par Jacqueline Auriol, première femme pilote d’essai française, qu’une carrière jalonnée de records rendit célèbre dans le monde entier. Administrateur depuis les débuts de la Fondation en 1963, Roger Forthomme fut un membre du conseil attentif et discret jusqu’en 2004, année où il atteignit la limite d’âge fixée par les statuts de la Fondation. Il en fut nommé administrateur honoraire. Même si son intérêt pour la Fondation

est toujours resté vif, n’hésitant pas à nous donner son avis éclairé, il estimait que sa tâche principale était terminée. Il était heureux d’avoir lancé l’idée. Sans lui, la Fondation n’existerait pas car M. Bernheim ne connaissait ni M. BleusteinBlanchet ni la Fondation française de la Vocation ! Forthomme fut ce que Blaise Pascal appelait la ‘chiquenaude initiale’. Nous le remercions de tout cœur. » Entretien avec le chevalier Evers, président honoraire du jury et vice-président honoraire de la Fondation

Roger Forthomme Roger Forthomme était journaliste. Après avoir été rédacteur au quotidien Le Courrier de Verviers et directeur de la publicité au Groupe World (Moustique, Humo, etc.), il lança le premier toutes-boîtes gratuit de Bruxelles, Belgique Miroir, devenu Belgique N°I en 1962. Il devint directeur de la Régie générale de Presse (La Libre Belgique, La Dernière Heure, etc.) et fonda Paris Match Belgique en 1978, dont il devint également directeur et rédacteur en chef. Roger Forthomme est décédé le 18 avril 2010 à Bruxelles, à l’âge de 83 ans.

vocatio

3


gie

Volcanolo

La crise aérienne de l’Eyjafjallajökull Depuis le réveil de l’Eyjafjallajökull en Islande, le monde s’est rendu compte qu’une éruption volcanique pouvait avoir des conséquences mondiales. Il s’agit de la pire crise aérienne depuis la Deuxième Guerre mondiale, crise que l’on aurait pu éviter si l’on avait fait davantage d’efforts depuis 1989, nous explique Gerald Ernst, volcanologue spécialisé en la matière.

Gerald Ernst Âge 42 ans Vocation Volcanologue Bourse de la Fondation de la Vocation en 1993, Trèfle d’or en 2002 Vit à Auderghem Profession Chercheur FWO-Vlaanderen (UGent) Après avoir brillamment réussi la licence en géologie et minéralogie à l’Université de Liège, Gerald Ernst a décroché un doctorat en sciences de la Terre (volcanologie) à l’Université de Bristol. Il y a été professeur assistant, ainsi que professeur invité à l’Université de Michigan Tech (USA). Il a ensuite fondé le Centre Mercator & Ortelius de Recherches sur le Dynamisme éruptif, au sein de l’UGent. Ses recherches ont pour mission de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et des éruptions, pour réduire les risques et explorer leurs bénéfices. Il est expert de la dispersion des cendres volcaniques par les éruptions explosives et aide à développer la volcanologie en Afrique. Il est membre de l’Académie royale des Sciences et des Arts de Belgique, et Fellow of the Geological Society.

vocatio

4

> Comment aurions-nous pu éviter / atténuer cette crise aérienne ? « Nous aurions pu prendre exemple sur les ÉtatsUnis qui, après l’éruption massive du Mont SainteHélène en 1980, se sont préparés et ont investi dans le développement de la volcanologie face aux risques pour l’aviation. Il faut noter que, depuis le début des années 80, on a connu une centaine d’‘accidents’ endommageant des avions, accidents directement liés à des activités volcaniques ; ainsi, en 1989, un avion a failli s’écraser en Alaska suite au blocage des quatre moteurs à cause d’une exposition aux cendres volcaniques. Après une descente rapide de plusieurs milliers de mètres et après avoir quitté le nuage de cendres, le pilote a réussi à rallumer les moteurs. Les risques pour l’aviation sont connus, et la crise islandaise était annoncée depuis dix ans. Depuis tout ce temps, j’essaie d’alerter les autorités – et plus particulièrement le London VAAC (voir encadré page 6) – afin de caractériser les éruptions en Islande en analysant les éruptions passées et pour pouvoir modéliser la dispersion des cendres et son impact sur le trafic aérien. Comme le London VAAC ne disposait que d’un modèle pour la dispersion d’un nuage atomique (Tchernobyl), les responsables ont opté pour une politique de total avoidance conduisant à fermer une grande partie du ciel aérien. C’était comme tenter de tuer une mouche avec un boulet de canon. En effet, l’éruption de l’Etna en 2001-2002 a dispersé des cendres sur l’Europe du Sud et de l’Est, tout comme l’a fait récemment le volcan islandais, mais l’espace aérien n’a pas été fermé pour autant ! L’Etna se trouve dans la zone du VAAC de Toulouse, qui avait jugé la situation sans grand danger. Cela démontre que la crise aérienne a été une crise de perception du risque, plus qu’un risque en soi ! Au départ, le London VAAC n’a tenu compte ni de la concentration du nuage des cendres, ni de la durée d’exposition, ni de la nature ou de l’intensité des dégâts causés aux avions. Le développement d’un réseau radar adapté est

nécessaire pour un suivi continu de l’éruption, qui permette de mettre régulièrement à jour les prévisions, ainsi que de tester / évaluer directement les modèles de télédétection par satellite. Qu’une éruption puisse paralyser le trafic aérien en Europe était perçu comme improbable : il s’est dès lors révélé impossible de mobiliser et de sensibiliser les autorités ou le London VAAC. Il aura fallu cette paralysie pour amener à une prise de conscience, même si aujourd’hui encore la compagnie aérienne EasyJet reste la seule à annoncer son projet d’investir dans un système de détection de cendres, installé sur les avions. » > Que sont ces cendres volcaniques et quel danger représentent-elles exactement pour les avions ? « Les cendres volcaniques sont des poussières de roche pulvérisée, éjectées dans l’atmosphère jusqu’à des dizaines de kilomètres de haut pendant des éruptions volcaniques. Elles peuvent être transportées par le vent à de grandes distances et rester plusieurs jours dans l’atmosphère. Ces cendres sont abrasives et couvertes d’un film acide, ce qui provoque l’érosion et la corrosion de l’extérieur de l’avion ainsi que du moteur. L’entretien des moteurs qui s’ensuit engendre des coûts considérables car il faut les démonter, les nettoyer et/ou les réparer et enfin les remonter. Aspirées dans les moteurs des avions, ces cendres peuvent bloquer / couper les moteurs. Il ne s’est encore produit aucun crash dû aux cendres volcaniques, mais c’est un risque à ne pas négliger. » > Quel a été votre rôle dans la sensibilisation des autorités ? « J’ai essayé de sensibiliser le London VAAC, et de l’aider à se préparer en contribuant à développer un meilleur système de détection automatique qui réduit de 200 à 2 % le taux de fausses alertes de nuages volcaniques. J’ai essayé de stimuler des contacts plus étroits entre le London VAAC et


Paysage recouvert de cendres / Met as bedekt landschap.

les collègues islandais, pour une meilleure communication et collaboration en cas de problèmes. J’ai montré avec mes collègues que l’on pouvait utiliser le radar météo de l’aéroport de Keflavik pour suivre en 3D et en continu les nuages de cendres. J’ai également contribué à caractériser les nuages de cendres d’éruptions explosives et à développer les premières mesures systématiques du phénomène de glaciation des nuages. Nous avons tenté d’obtenir des moyens pour développer : un modèle de détection de cendres pour l’aviation, un système efficace de radar, un modèle d’une éruption explosive en laboratoire ou encore pour caractériser les éruptions en Islande. Malheureusement, jusqu’à ce jour, ces recherches n’ont pu être complétées faute de financement. » > Le pire est-il passé ? « Hélas non, le pire reste à venir. La précédente éruption de l’Eyjafjallajökull (1821-1823) s’était étalée sur treize mois ; celle-ci n’en est peut-être qu’à ses premiers mois d’activité, qui peut encore s’intensifier. De plus, les éruptions explosives du Katla et du Hekla sont en retard et attendues anxieusement par les Islandais. Au moins deux autres volcans (Bardarbunga, Grimsvötn) sont

©Johanne Verbockhaven

aussi ‘en travail’. La probabilité de connaître deux ou trois crises simultanées n’est pas négligeable. Dans cette hypothèse, on peut craindre les problèmes suivants : > la dispersion des cendres, qui affectera à nouveau le trafic aérien (annulation de vols, déviations coûteuses en carburant), même si le système aérien a déjà pu s’améliorer ; > des retombées de cendres toxiques qui empoisonneraient pâtures et animaux brouteurs. Dès à présent, les paysans utilisent du foin stocké les dernières années afin d’éviter la mort de leur bétail. Les pâtures deviennent inutilisables ; > des inondations brutales et importantes, conséquences de la fonte du glacier qui recouvre le volcan. Le phénomène est comparable à un ‘petit Amazone’ (débit de 300 000 m3/s pendant plusieurs jours) qui arrache tout et détruit la Highway 1, la route la plus importante, interrompant la circulation vers la capitale ; > la difficulté de gérer l’impact des éruptions, notamment s’il y en a plusieurs en même temps. Des éruptions simultanées ou en série pourraient avoir un effet ‘boule de neige’ et même, dans certains cas, engendrer une crise économique d’envergure ! »

> Existe-t-il également des risques d’éruptions dans le monde, et plus spécifiquement en Europe ? « Le pire danger, dans l’immédiat, concerne l’Islande, avec probablement d’autres éruptions qui suivront et mettront en danger les avions et la population islandaise. L’activité éruptive régulière de l’Etna, en Sicile, et la densité de population dans des zones proches invitent à la vigilance. Le Vésuve, en Italie, est considéré comme l’un des volcans les plus dangereux du monde en raison de son histoire explosive, notamment pour la ville de Naples (> 2 M d’habitants), située non loin. N’oublions pas non plus les volcans de Santorin, des Açores, des îles Canaries... Aujourd’hui, 10 % de la population mondiale vit autour des volcans. Il est indispensable d’aider les gens à se préparer, et les autorités à instaurer des plans de contingences proportionnels aux risques encourus ! Sensibiliser les populations locales et élaborer des plans d’évacuation peuvent permettre de réduire les impacts. Envisager la gamme des éruptions possibles permet d’éviter des conséquences disproportionnées par rapport à l’éruption. Mieux vaut prévenir que guérir ! Si nous nous préparons, cela peut vraiment réduire l’impact de façon significative. »

vocatio

5


photos©Birgitta Kristinsdottir

Photos prises à la ferme Raufarfell III fortement atteinte par les cendres des éruptions d’avril-mai, soulevées régulièrement par le vent. La ferme Raufarfell III est située à moins de 10 km du volcan et a dû interrompre ses activités. / Een van de boerderijen op minder dan 10km van de vulkaan in uitbarsting, geteisterd door asstormen.

> Qu’espérez-vous réaliser suite à ce « réveil » d’intérêt pour la volcanologie ? « Demain ou après-demain, l’Europe va prendre conscience que l’Islande volcanique représente tout à la fois un risque réel et une occasion unique de révolutionner la surveillance et l’étude des volcans avec lesquels nous devrons continuer à vivre en Europe. J’espère assister à une vraie prise de conscience : le problème et les opportunités ne vont pas disparaître. Au contraire. Je suis en train d’analyser tout ce qui s’est passé, se passe et se passera en Islande, à envisager les recherches urgentes ou nécessaires, à voir comment convaincre que ces efforts requièrent un financement de la recherche qui n’existe toujours pas, à proposer les actions cruciales pour aider à une prise de conscience des enjeux. Je collabore aussi avec la photographe et lauréate Johanne Verbockhaven à un projet qui pourrait contribuer à la sensibilisation en Europe par rapport aux éruptions islandaises. À terme, elle est indispensable à tous les niveaux : autorités, public, entreprises, investisseurs, chercheurs... Il faut encourager un rapprochement entre volcanologues et météorologues. Il a fallu une crise majeure pour faire prendre conscience à la ‘communauté du transport et de la sécurité aérienne’ de l’importance de s’attaquer aux problèmes posés depuis trop longtemps par les cendres et, à présent, la vraie réflexion commence. Aller au fond des choses, prendre des mesures préventives plus systématiques et des mesures quantitatives plus directes et en quantité pendant les éruptions, autant de mesures qui permettront de modéliser les éruptions de façon plus complète et plus précise, ainsi que de prévoir leurs impacts en ‘temps réel’. Nous en sommes encore au stade où un vrai modèle est

vocatio

Les VAAC Un VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) est un observatoire météorologique organisant la collecte et la diffusion des informations relatives aux cendres volcaniques émises par les volcans en éruption et qui peuvent endommager des appareils en vol. Les neuf centres ont été mis en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les années 1990 et sont financés par les compagnies aériennes depuis 1999. Leurs zones de surveillance couvrent une bonne partie du globe. Le London VAAC constitue une petite aile du MET Office (centre météorologique) de Londres, responsable pour le Royaume-Uni, l’Islande et la partie nord-est de l’océan Atlantique Nord.

prêt bien après la fin de l’éruption. Il reste bien du chemin à parcourir. Je voudrais intensifier ma contribution à ces avancées et chercher les financements adéquats pour aller dans ce sens. Cette crise offre une occasion unique de faire avancer la volcanologie, belge et européenne notamment, tant au niveau de la compréhension des phénomènes et de la modélisation des risques pour en diminuer les impacts, qu’au niveau des retombées ‘positives’ des volcans, comme la géothermie (voir l’article de Dmitri Rouwet, Vocatio 35),

le géotourisme volcanique ou l’exploitation des produits volcaniques comme source de matériaux de construction, l’eau potable ou le gaz pour faire des sodas (gaz carbonique en fait), spécialement dans les pays moins industrialisés que le nôtre. »

Les photos des pages 5,8 et 9 ont été réalisées par la photographe et lauréate 2002 Johanne Verbockhaven lors d’une collaboration avec Gerald Ernst en Islande au cours de cet été.

.

6


De Eyjafjallajökull en de luchtvaartcrisis

o Vulkanol

gie

Door het ontwaken van de IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan is de wereld geconfronteerd met de wereldwijde gevolgen van een vulkaanuitbarsting. De grootste luchtvaartcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog had nochtans vermeden kunnen worden, legt gespecialiseerd vulkanoloog Gerald Ernst uit, indien er sinds 1989 meer inspanningen geleverd waren. > Op welke manier was de luchtvaartcrisis te vermijden of af te zwakken geweest? “We hadden een voorbeeld kunnen nemen aan de Verenigde Staten. Na de massieve uitbarsting van Mount Saint Helens in 1980 is men zo vooruitziend geweest om te investeren in de ontwikkeling van de vulkanologie met betrekking tot luchtvaartrisico’s. Laten we niet vergeten dat sinds begin jaren tachtig een honderdtal vliegtuigincidenten rechtstreeks gelinkt zijn aan een vulkaanuitbarsting. In 1989 is een vliegtuig in Alaska net niet neergestort, nadat het aan vulkanisch as was blootgesteld, waardoor de vier motoren blokkeerden. Na een razendsnelle daling van ettelijke duizenden meters en na het verlaten van de aswolk is de piloot erin geslaagd om de motoren te herstarten... De risico’s voor de luchtvaart zijn gekend en de IJslandse crisis was al tien jaar voorspeld. Al die tijd al probeer ik de overheid te alarmeren, meer bepaald het London VAAC (zie kader pagina 9), om de uitbarstingen in IJsland in te kaart te brengen aan de hand van vroegere uitbarstingen, om zo tot een model te komen van de verspreiding van de assen en hun impact op het luchtverkeer. Het London VAAC had enkel een model voor de verspreiding van een atoomwolk (Tsjernobyl) en dus hebben de verantwoordelijken geopteerd voor een politiek van total avoidance, met de sluiting van een groot deel van het luchtruim als gevolg. Een vlieg probeer je toch ook niet te doden met een kanonbal? Net als bij de recentste IJslandse vulkaanuitbarsting zijn bij de uitbarsting van de Etna in 2001-2002 eveneens assen over Zuid- en Oost-Europa verspreid geraakt, maar toen is er geen sluiting van het luchtruim geweest! De Etna bevindt zich namelijk in de zone van het VAAC van Toulouse, dat geoordeeld heeft dat de situatie geen groot gevaar inhield. Daaruit blijkt dat de luchtvaartcrisis veeleer om de beoordeling van het gevaar draaide, dan wel om het gevaar op zich! Het London VAAC hield bovendien aanvankelijk geen rekening met de concentratie van de aswolk, de duur van de blootstelling, en de aard of

de intensiteit van de schade aan de vliegtuigen. De ontwikkeling van een aangepast radarnetwerk is noodzakelijk voor de constante opvolging van de uitbarsting, zodat men de voorspellingen regelmatig kan updaten, en modellen van teledetectie rechtstreeks per satelliet kan testen en evalueren. Het risico dat een uitbarsting het Europese luchtverkeer zou lamleggen, gold als uiterst klein, zodat de overheid of het London VAAC niet te mobiliseren en te sensibiliseren bleken. De lamlegging heeft als bewustwording gediend, maar zelfs nu is luchtvaartmaatschappij Easyjet nog steeds de enige die aankondigt te willen investeren in een asdetectiesysteem in haar vliegtuigen.” > Wat zijn vulkanische assen eigenlijk en welk gevaar houden zij in voor de vliegtuigen? “Vulkanische assen zijn verpulverde rotsstofjes die tijdens vulkanische uitbarstingen tot duizenden kilometers hoog in de atmosfeer geprojecteerd worden. De wind kan ze over grote afstanden meenemen en ze kunnen dagenlang in de atmosfeer blijven. De assen zijn bedekt met een zure film, wat erosie en corrosie veroorzaakt aan de buitenkant en aan de motoren van vliegtuigen. Het motoronderhoud nadien is enorm duur, aangezien de motoren helemaal gedemonteerd, gereinigd en/of gerepareerd moeten worden, waarna ze weer gemonteerd moeten worden. De motoren zuigen de assen naar binnen, waardoor ze kunnen blokkeren of stilvallen. Tot op heden zijn nog geen crashes gemeld als gevolg van vulkanische assen, maar het risico is niet te onderschatten.” > Wat was jouw rol in de sensibilisatie van de overheid? “Ik heb getracht het London VAAC te sensibiliseren en te helpen bij de voorbereidingen, door bij te dragen tot de ontwikkeling van een beter automatisch detectiesysteem, zodat het percentage van valse

Gerald Ernst Leeftijd 42 jaar Roeping vulkanoloog Beurs van de Belgische Stichting Roeping in 1993 Gouden klaver in 2002 Woont in Audergem Beroep wetenschappelijk onderzoeker FWO-Vlaanderen (UGent) Na geslaagd te zijn in zijn licentie in de geologie en de mineralogie aan de Universiteit van Luik, heeft Gerald Ernst aan de universiteit van Bristol een doctoraat behaald in vulcanologie. Hij is er assistent-professor geweest, alsook uitgenodigd professor aan de universiteit van Michigan Teck (VS). Vervolgens richtte hij binnen de UGent het Mercator & Ortelius Onderzoekscentrum op, ter studie van het uitbarstingdynamisme. Zijn onderzoek heeft als missie de werking van de vulkanen en van de uitbarstingen beter te begrijpen, om de risico’s te verminderen en om hun nut te verkennen. Hij is expert in verspreiding van vulkanische assen en draagt bij tot de ontwikkeling van de vulkanologie in Afrika. Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschap en Kunst van België en Fellow of the Geological Society.

vocatio

7


Aangetaste korenvelden / Champs de blé affectés par les cendres.

alarmen voor vulkanische wolken terugvalt van 200 tot 2%. Ik heb geprobeerd om nauwere contacten aan te moedigen tussen het London VAAC en hun IJslandse collega’s, met het oog op een betere communicatie en samenwerking bij problemen. Met mijn collega’s heb ik aangetoond dat de radar van de weersvoorspelling op de luchthaven van Keflavik bruikbaar is om aswolken continu en in 3D te volgen. Ik heb eveneens bijgedragen tot de beschrijving van aswolken na krachtige uitbars­ tingen en tot de eerste systematische metingen van het fenomeen van bevriezing van de aswolken. We hebben getracht middelen te bekomen om een model voor de detectie van assen in de luchtvaart, een doeltreffend radarsysteem en een laboratoriummodel van een explosie te ontwikkelen, om de IJslandse uitbarstingen te karakteriseren. Helaas, door gebrek aan middelen hebben we die onderzoeken niet kunnen afronden.” > Is het ergste nu voorbij? “Dat moet nog komen, vrees ik... De vorige uitbars­ ting van de Eyjafjallajökull (1821-1823) heeft dertien maanden geduurd; de huidige uitbarsting is wellicht nog maar in haar eerste maanden van activiteit, die nog aan kracht kan winnen. Bovendien

vocatio

8

zijn er met vertraging explosieve uitbarstingen van de Katla en de Hekla te verwachten; de inwoners van IJsland wachten angstvallig af. Minstens twee andere vulkanen (Bardarbunga, Grimsvötn) zijn eveneens aan het rommelen. Het risico dat er dus twee of drie crisissen tegelijk losbarsten, is allerminst denkbeeldig. Mocht dat gebeuren, dan vallen de volgende zaken te vrezen: > verspreiding van de assen, waardoor het luchtverkeer ondanks het verbeterde luchtsysteem opnieuw zal worden getroffen (annulering van vluchten, dure afleidingen vanwege brandstoftekort); > neerslag van toxische assen, die weilanden en grazende dieren zal vergiftigen. Boeren gebruiken nu al hooi dat de laatste jaren gestockeerd is, om sterfte bij het vee te vermijden. De weilanden worden immers onbruikbaar; > brutale en aanzienlijke overstromingen, als gevolg van het smelten van de vulkaangletsjer. Dat fenomeen is te vergelijken met een kleine Amazone met een debiet van 300 000 m3 per seconde dagenlang, die alles meesleurt en de belangrijkste weg, de Highway 1, vernietigt, zodat het verkeer naar de hoofdstad onderbroken is;

> de moeilijkheid om de impact van uitbars­ tingen te beheren, in het bijzonder als er verschillende tegelijk zijn. Simultane uitbars­ tingen of uitbarstingen in serie kunnen een sneeuwbaleffect hebben, en in bepaalde gevallen een omvangrijke economische crisis veroorzaken!” > Bestaat er ook gevaar voor uitbarstingen elders in de wereld, meer bepaald in Europa? “Het grootste gevaar betreft in eerste instantie IJsland, waar andere uitbarstingen waarschijnlijk zullen volgen, die de luchtvaart en de IJslandse bevolking in gevaar brengen. De regelmatige eruptieve activiteit van de Etna op Sicilië, gekoppeld aan de bevolkingsdichtheid in de nabijheid, vraagt om waakzaamheid. De Vesuvius in Italië geldt door zijn explosieve historiek als een van de gevaarlijkste vulkanen in de wereld. Het risico daar treft vooral de stad Napels met meer dan twee miljoen inwoners, die er niet ver vanaf ligt. Laten we ook de vulkanen van Santorini, de Azoren en de Canarische eilanden niet vergeten. Vandaag leeft 10% van de wereldbevolking rond vulkanen. Het is absoluut noodzakelijk dat we de


foto’s©Johanne Verbockhaven

VAAC Een VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) is een meteorologische observatorium dat informatie verzamelt en verspreidt over aswolken die vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen en die een risico inhouden voor de luchtvaart. In de jaren negentig heeft de internationale organisatie van de burgerluchtvaart negen dergelijke centra geïnstalleerd; ze worden sinds 1999 gefinancierd door de luchtvaartmaatschappijen. Gezamenlijk coveren de centra met de gebieden die ze bewaken, zowat de hele aardbol. Het London VAAC is een klein onderdeel van het MET Office (het meteorologisch centrum) van Londen, dat verantwoordelijk is voor het Verenigd Koninkrijk, IJsland en het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. mensen helpen zich voor te bereiden en dat de overheid rampenplannen opstelt, afgestemd op de risico’s waaraan de mensen zijn blootgesteld. Door de plaatselijke bevolking te sensibiliseren en evacuatieplannen op te stellen kan men de impact verminderen. Mogelijke uitbarstingen nauwlettend in het oog houden zorgt er mee voor dat de gevolgen niet in een wanverhouding staan tot de uitbarsting zelf. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Als we ons voorbereiden, kan dat de impact aanzienlijk verminderen.” > Wat wil je gerealiseerd zien, nu er een opstoot is van interesse in de vulkanologie? “Kortelings zal Europa hopelijk beseffen dat het vulkanische IJsland een reëel risico inhoudt, maar ook een unieke kans biedt om revolutionaire verbeteringen aan te brengen aan het toezicht op en de studie van de vulkanen waarmee wij in Europa zullen moeten blijven leven. Ik hoop getuige te mogen zijn van een echte bewustwording: het probleem zal niet verdwijnen, evenmin als de kansen die het biedt, integendeel. Ik ben volop bezig om alles wat in IJsland gebeurd is, aan het gebeuren is en nog gaat gebeuren, te

analyseren en te bekijken wat dringend en onvermijdelijk onderzocht moet worden. Ik probeer de bevoegde instanties ervan te overtuigen dat die inspanningen – onderzoek dat momenteel nog onbestaande is – financiering vergen. Ik tracht cruciale acties voor te stellen om de bewustwording te bevorderen van wat op het spel staat. Samen met de fotografe Johanne Verbockhaven, laureate van de Stichting, werk ik aan een project dat zou kunnen bijdragen tot de sensibilisatie in Europa omtrent de IJslandse vulkaanuitbars­ tingen. Op lange termijn is dat immers op allerhande niveaus noodzakelijk: overheden, publieke opinie, bedrijven, investeerders, onderzoekers... We moeten een verdere toenadering tussen vulkanologen en metereologen aanmoedigen. Een grote crisis is nodig geweest om de transportsector en meer bepaald de luchtvaart het belang te doen inzien van een krachtdadige aanpak van de veiligheidsrisico’s ten gevolge van aswolken. Die problemen zijn al langer gekend, maar nu begint de reflectie pas echt. De aanpak moet grondig zijn. Er moeten systematische preventieve metingen komen, maar ook directe kwantitatieve metingen tijdens de uitbars­ tingen zelf, zodat we de uitbarstingen vollediger

en preciezer in kaart kunnen brengen, en de impact ervan beter ‘in real time’ kunnen voorspellen. Op dit moment is het nog altijd zo dat betrouwbare modellen pas nà de uitbarsting beschikbaar zijn. Er is dus nog een hele weg te gaan. Zelf wil ik meer dan ooit bijdragen tot die vooruitgang, door op zoek te gaan naar adequate financiering bijvoorbeeld. De huidige crisis biedt ons een unieke kans om de Belgische en de Europese vulkanologie een sprong voorwaarts te laten maken, zowel voor een beter begrip van de fenomenen zelf en de risico’s die ermee gepaard gaan, zodat we die beter kunnen beperken, als inzake de ‘voordelen’ die vulkanen te bieden hebben, zoals geothermie (zie het artikel daarover van Dmitri Rouwet in Vocatio 35), vulkanisch geotoerisme of de ontginning van vulkanische producten: als bouwmateriaal, voor drinkwater of gas voor sodadrinks (carbonised gas), vooral dan in minder geïndustrialiseerde landen dan de onze.”

Johanne Verbockhaven, fotografe en laureate in 2002, trok de foto’s van de pagina’s 5,8 en 9 tijdens haar verblijf in IJsland deze zomer. Zij werkte er samen met Gerald Ernst.

vocatio

9


Architec

ture

Le monde comme terrain d’action Josse Wayembergh a consacré sa bourse à analyser les structures socio-économiques et architecturales des populations primitives aux États-Unis, en Amazonie, en Amérique centrale et ailleurs, afin de les comparer aux nôtres et de s’inspirer de leur approche pour évoluer. Depuis, il a travaillé dans vingt-sept pays, et en a visité quatre-vingtneuf. Entretien.

Josse Wayembergh Âge 60 ans Vocation Architecte Bourse de la Fondation de la Vocation en 1971 Vit à Canterbury Profession Chef d’entreprise Josse Wayembergh a étudié l’architecture à Saint-Luc Tournai. Dès son mémoire de fin d’études, il s’intéresse aux approches architecturales de par le monde. Puis il passe une maîtrise à l’université de Kyoto, au Japon, et une autre en développement tropical à la Faculté agronomique de Gembloux. Passionné par l’architecture et par les différences culturelles, il fonde sa propre entreprise, le Group Search. Depuis, il sillonne le monde en concevant des projets architecturaux en tous genres (municipalités, hôtels, hôpitaux, infrastructures…) souvent en collaboration avec des partenaires locaux. Outre ses activités professionnelles, il donne libre cours à sa créativité en arts graphiques et en musique. > groupsearch@live.be > www.art-josselin.com

vocatio

10

Parenthèse japonaise « Après avoir terminé mes études en Belgique, j’ai obtenu une bourse du gouvernement nippon pour une recherche sur les jardins japonais dans le cadre d’une maîtrise au sein de l’université de Kyoto. À l’époque, j’étais attiré par le minimalisme de ce pays, et j’avais envie d’étendre mon champ d’études vers d’autres aspects architecturaux, dont l’architecture des jardins. Je m’y suis associé avec le paysagiste américain Mitchell Bring et nous avons sélectionné une dizaine de jardins représentatifs de diverses périodes historiques. Cette étude a été menée selon une approche « européenne » – bien plus pragmatique que celle, plus philosophique, des Japonais. Cela a plu à l’éditeur scientifique américain Mc Graw Hill et nous avons publié un ouvrage, Design and Meaning. La culture japonaise m’attirant beaucoup, j’ai prolongé de deux ans mon séjour au Japon grâce à une bourse de recherche du gouvernement japonais, afin de visiter tout le pays. Cette expérience m’a permis d’être chargé de la rénovation du jardin de la Tour japonaise du palais royal de Laeken, dans le cadre d’Europalia Japon en 1989. J’ai également établi, en tant qu’architecte, une liaison entre le Pavillon chinois et la Tour japonaise, séparés par le boulevard Van Praet, en intégrant une galerie souterraine et en construisant un pavillon d’accueil. Attiré par les cultures étrangères, j’ai toujours cherché à travailler pour une société qui me donnerait accès à des prestations réalisées à l’étranger. J’ai fini par fonder ma propre entreprise, le Group Search, en 1989. »

Ainsi, nous avons conçu des hôpitaux aux Philippines suite à l’éruption du volcan Pinatubo, à la demande de la Commission européenne, les hôtels Sheraton à Libreville (Gabon) et à Cracovie (Pologne), des centres commerciaux ou sportifs, des municipalités, et immeubles divers. La particularité du Group Search est une approche qui s’adapte à la demande du client et aux particularités culturelles et architecturales de chaque pays. Nous n’avons pas de style ou de concept que nous répétons du Nord au Sud. Comme nous travaillons dans diverses régions du monde et que nous concevons des projets très différents, nous sommes obligés de nous réinventer chaque fois, de recommencer à zéro et de travailler ‘au cas par cas’. Nous essayons dans ce cadre de faire du sustainable development, sujet qui me préoccupe depuis mon mémoire. Pour moi, une ‘bonne architecture’ est une architecture qui tienne compte de l’environnement et de la culture socio-économique locale, ainsi que des budgets établis. Nous essayons d’utiliser le plus possible de matériaux locaux afin d’éviter un transport coûteux, et veillons à ce que la maintenance puissent être prise en charge par la population locale, en réduisant au maximum les coûts d’exploitation. Nous récoltons un maximum d’informations sur le climat socio-économique et la géographie du pays afin de cibler au mieux la manière d’aborder le projet et de déduire une approche conceptuelle correspondant à l’attente du client, qu’il soit gouvernemental, associatif ou privé. »

Le Group Search : une participation croisée dans le développement commercial « La philosophie du Group Search a toujours été de combiner architecture, urbanisme, ‘project management’, architecture de jardins, etc., au niveau international et en respectant la culture locale, tout en s’associant avec divers partenaires complémentaires en fonction des projets et des lieux de travail.

Se réinventer chaque jour « Ces dernières années, on constate une évolution vers une concurrence dans les projets au niveau mondial. En effet, contrairement au passé, le monde occidental n’est plus considéré comme en pointe, scientifiquement et économiquement. Certains pays produisent à un coût inférieur, et tant la qualité que la rapidité d’exécution progressent chaque jour. Nous devons donc sans


Rénovation du jardin de la Tour japonaise à l’occasion d’Europalia Japon en 1989. / Renovatie van de tuin aan de Japanse toren in het kader van Europalia Japan.

cesse nous remettre en question et nous montrer créatifs car, si nous restons accrochés aux stéréotypes européens et ‘conventionnels’, nous sommes perdants ! L’ouverture d’esprit, l’imagination et la persévérance sont primordiales. Il faut aussi se regrouper afin de réduire les risques. Nous constituons des groupements d’intérêts complémentaires entre diverses sociétés – ainsi, en Algérie, où nous suivons plusieurs projets d’infrastructure, nous sommes associés à des entreprises, spécialisées dans ce domaine. Nous finalisons également un partenariat avec le sultanat d’Oman, afin de monter une aile commune dans la zone du Moyen-Orient destinée à des projets dans les pays du Golfe persique. Nous avons également établi un partenariat avec une société française d’électromécanique afin d’associer architecture et équipements techniques dès la conception. Depuis janvier 2010, le Group Search a établi un partenariat privilégié avec le bureau belge Philippe Samyn, très réputé au niveau européen, afin de développer ensemble nos capacités respectives dans le domaine international. Je m’intéresse par ailleurs beaucoup aux éléments constitutifs de la nature et de la chimie comme inspiration de structures et de formes architecturales. En contraste avec la profession d’architecte qui est très technique et pleine de contraintes, je me défoule artistiquement dans le dessin, la peinture, le graphisme, etc. On retrouve dans ces travaux des influences de pays lointains, mais surtout une totale liberté créatrice. L’architecture et l’art : mon équilibre de vie ! »

Hôtel Sheraton ( Cracovie - Pologne ) : 168 chambres et suites. Conçu sur base d’anciennes écuries historiques à conserver en partie. Obligation de combiner l’ancien et le moderne. / Het Sheraton van Krakau (Polen) is een combinatie van oud en nieuw, want de historische stallen zijn deels bewaard gebleven.

Hôpital régional ( Agoo - Philippines ) : de type pavillonnaire et et d’une capacité de 100 lits, il comprend tous les services de base nécessaires y compris un bloc opératoire. Traitement tropicalisé intégral du design. / Regionaal ziekenhuis in Agoo (Filippijnen), bestaande uit paviljoenen met een capaciteit van honderd bedden. Het bevat alle basisvoorzieningen, inclusief een operatieblok. Volledig tropische designaanpak.

vocatio

11


Architec

tuur

De wereld als actieterrein Met zijn beurs heeft Josse Wayembergh de socio-economische en architecturale structuren geanalyseerd van primitieve bevolkingen in onder meer de Verenigde Staten, Amazonië en Centraal-Amerika, met als doel ze met de onze te vergelijken en zich op hun aanpak te inspireren om zelf verder te evolueren. Sindsdien heeft hij in zevenentwintig landen gewerkt en heeft hij er negenentachtig bezocht.

Josse Wayembergh Leeftijd 60 jaar Roeping architect Beurs van de Belgische Stichting Roeping in 1971 Woont in Canterbury Beroep Ondernemingshoofd Verschillen in architecturale aanpak in functie van de cultuur boeiden Josse Wayembergh al ten tijde van zijn eindverhandeling, tijdens zijn studies in de architectuur aan Sint-Lucas in Doornik. Hij vulde zijn studies aan met twee “maîtrises”: een aan de universiteit van Kyoto (Japan) en een in de tropische ontwikkeling aan de landbouwfaculteit van Gembloers. Met zijn eigen onderneming, Group Search, ontwerpt hij in heel de wereld – vaak in samenwerking met lokale partners – uiteenlopende architecturale projecten. Naast zijn beroepsactiviteit als architect laat hij zijn creativiteit de vrije loop in de grafische kunsten en in de muziek. > groupsearch@live.be > www.art-josselin.com

vocatio

12

PKO in Warschau (PL): een bank- en winkelcentrum van 80 000 m², opgebouwd rond een atrium zodat een open ontmoetingszone ontstaat. / PKO (Varsovie): centre bancaire et commercial de 80 000 m2 organisé autour d’un atrium afin de créer une zone de rencontre ouverte au milieu du grand volume.

Japans avontuur “Na mijn studies in België kreeg ik een beurs van de Japanse overheid om onderzoek te doen rond Japanse tuinen, in het kader van een “maîtrise” aan de universiteit van Kyoto. In die periode voelde ik mij aangetrokken door het minimalisme van dat land, en ik had zin om mijn studiegebied uit te breiden naar andere architecturale aspecten, zoals tuinontwerp. Ik heb er met landschapsarchitect Mitchell Bring samengewerkt rond een tiental representatieve tuinen uit verschillende historische periodes. Wij hebben de studie op Europese wijze aangepakt – stukken pragmatischer dus dan de wat filosofische werkwijze van de Japanners. Die aanpak viel in de smaak van de Amerikaanse wetenschappelijke uitgever McGraw Hill, waarbij we een boek gepubliceerd hebben: Design and

Meaning. Dankzij een onderzoeksbeurs van de Japanse overheid heb ik mijn verblijf met twee jaar kunnen verlengen om het hele land, waarvan de cultuur mij zo boeide, te kunnen bezoeken. Aan die ervaring heb ik mijn aanstelling te danken – in het kader van Europalia Japan in 1989 – als renovator van de tuin aan de Japanse toren nabij het Koninklijk Paleis van Laken. Als architect heb ik een link gelegd tussen het Chinese paviljoen en de Japanse toren, die gescheiden zijn door de Van Praetlaan. Daartoe heb ik een ondergrondse galerij gecreëerd en een onthaalpaviljoen gebouwd. Aangetrokken door vreemde culturen, heb ik steeds getracht om voor ondernemingen te werken die mij toegang zouden verschaffen tot projecten in het buitenland. Uiteindelijk heb ik in 1989 mijn eigen bedrijf opgericht: Group Search.”


Dit gemeentehuis dichtbij Dubai, een voor 80% passief gebouw, is opgetrokken rond een centrale patio met Marokkaanse invloeden (fontein, mozaïek). / Municipalité ( près de Dubai ) : elle est organisée autour d’un patio central traité « à la marocaine » (pièce d’eau, fontaine, mosaïque, etc.). Bâtiment passif à 80%.

Group Search: gedeelde participatie in economische ontwikkeling “De filosofie van Group Search is steeds geweest om architectuur, stedenbouw, tuintontwerp en projectmanagement op internationaal niveau te combineren, met respect voor de lokale cultuur en in samenwerking met verschillende partners, in functie van het project en de plaats van uitvoering. Zo hebben we op vraag van de Europese Commissie ziekenhuizen gebouwd op de Filippijnen, na de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo. We hebben Sheraton-hotels gebouwd in Libreville (Gabon) en in Krakau (Polen), maar ook sport- en winkelcentra, gemeentehuizen, woongebouwen... Kenmerkend voor Group Search is dat onze aanpak zich aanpast aan de vraag van de klant, en aan de culturele en architecturale eigenheden van elk land. Wij hebben geen stijl of concept die wij van Noord tot Zuid willen toepassen en herhalen. Aangezien wij in allerlei streken van de wereld werken en zeer verscheiden projecten ontwerpen, zijn wij verplicht onszelf telkens opnieuw uit te vinden, van nul te beginnen en geval per geval te bekijken. In die context proberen wij aan sustainable development te doen; dat onderwerp boeit me al sinds mijn eindverhandeling. Voor mij is goede architectuur een architectuur die rekening houdt met de omgeving, de natuur en de lokale socio-economische cultuur, alsook met de vooropgestelde budgetten. Wij proberen zoveel mogelijk lokaal materiaal te gebruiken, om duur transport te vermijden. Om de exploitatiekosten zoveel mogelijk te drukken, waken wij er ook over dat de lokale bevolking het onderhoud kan uitvoeren. Wij verzamelen een maximum aan informatie over het socio-economische klimaat en over de geografie van het land, om een zo goed mogelijke conceptuele aanpak te bekomen, in overeenstemming met de verwachtingen van de klant, ongeacht of dat de overheid, een vereniging of een privé-onderneming is.”

Het Sheraton van Libreville (Gabon) is een luxehotel in uitgesproken Afrikaanse stijl, zowel qua architectuur als qua inrichting. / Hôtel Sheraton ( Libreville - Gabon ) : 280 chambres et suites comprenant tous les services d’un 5 étoiles et un casino. Style africain volontairement affirmé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Iedere dag een nieuwe start “De laatste jaren is in de internationale projecten een felle concurrentiestrijd losgebarsten. Anders dan vroeger geldt de westerse wereld vandaag op wetenschappelijk en economisch vlak niet langer als voorloper. Bepaalde landen produceren tegen lagere prijzen, en zowel de kwaliteit als de productiesnelheid evolueren snel. Er is bijgevolg behoefte aan constante invraagstelling en creativiteit. Als we vasthouden aan de ‘klassieke’ Europese denkwijze, zijn we verloren! Een open geest, verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen zijn essentieel. Om de risico’s te beperken, moet men zich ook verenigen. Wij vormen complementaire belangengroepen met verschillende ondernemingen. In Algerije, waar wij allerhande infrastructuurprojecten opvolgen, hebben wij ons met gespecialiseerde ondernemingen geassocieerd. We zitten ook in de eindfase van een partnerschap met het sultanaat Oman om een gemeenschappelijke vleugel

op te richten in het Midden-Oosten, bestemd voor projecten in de Perzische Golf. Wij hebben ook een partnerschap met een in elektromechanica gespecialiseerd Frans bedrijf, met als doel architectuur en technische voorzieningen vanaf het ontwerp te verenigen. Group Search heeft sinds januari 2010 een geprivilegieerd partnerschap met het gereputeerde Belgische bureau Philippe Samyn, om onze respectieve capaciteiten samen internationaal te ontwikkelen. Ik heb trouwens een levendige interesse voor natuurlijke en chemische bestanddelen als inspiratiebron voor architecturale structuren en vormen. Artistiek leef ik me uit in het tekenen, het schilderen en in grafisch werk. Dat staat in schril contrast met mijn bezigheden als architect, die heel technisch zijn en waarbij ik met veel beperkingen rekening moet houden. In mijn artistiek werk voel je de invloed van mijn verre reizen, maar vooral de totale creatieve vrijheid. Architectuur en kunst: mijn levensevenwicht!”

vocatio

13


Kunst

ALBUM / TRACKS A Ana Torfs werkt momenteel intens aan ALBUM/TRACKS B, het tweede luik van een grote museale dubbeltentoonstelling, die op 3 september in Generali Foundation in Wenen opent. Haar ‘live’ ontmoeten was dus moeilijk. Vocatio nam evenwel de trein naar Düsseldorf en bezocht er ALBUM/TRACKS A, het eerste luik van de tentoonstelling. Een verslag.

Ana Torfs, Anatomy, detail, 2006

Ana Torfs

© Ana Torfs

Leeftijd 47 jaar Roeping cineaste Beurs van de Belgische Stichting Roeping in 1991 Woont in Brussel Beroep visueel kunstenaar Ana Torfs studeerde communicatiewetenschappen aan de KU Leuven, en film en video aan de Sint-Lucas Hogeschool in Brussel. Zij is visueel kunstenaar. Haar werk bestaat uit installaties met diaprojecties, fotoreeksen, een webproject, een film en tal van publicaties. Kenmerkend is de manier waarop Torfs fragmenten uit de westerse politieke en culturele geschiedenis opnieuw belicht, en op verrassend actuele wijze aan ons voorstelt. Haar werk biedt in de eerste plaats een sterke visuele ervaring, maar aan de basis ligt vaak een tekst. Zij stelde zowel individueel als in groep tentoon, in België en in het buitenland. > www.anatorfs.com Foto’s van de tentoonstelling en een gesprek met de kunstenares over de architectuur van de tentoonstelling via www. kunstaspekte.de/ana-torfs2010/

vocatio

14

Als je de trappen afdaalt naar de kelderverdieping van K21, waar de tentoonstelling plaatsvindt, kom je terecht in een statige witte ruimte, die in symmetrisch opgestelde kamers is opgedeeld; ze zijn toegankelijk via plafondhoge deuropeningen en zijn verbonden door lange gangen. Het lijkt wel een plattegrond van een stad. De werken staan in grote zwarte letters aangegeven. Er is geen vastgelegd traject; de bezoeker beweegt zich vrij in de tentoonstelling. In de gangen hangen twee nieuwe fotoreeksen: Family Plot #1 (2009) en Legend (2009). Family Plot #1 ziet eruit als een reeks van vijfentwintig kijkdozen. De foto’s intrigeren. Wie dichterbij komt, ziet op de buitenste glasplaat een close-up van exotische vruchten en bloemen in zwart-wit, met op de achtergrond – als door een waas – een prent met de botanische benaming van de plant, en het portret en de naam van de Europese persoon naar wie hij genoemd is. Talig imperialisme –

het exotische geëuropeaniseerd. Zo is de overbekende magnolia genoemd naar de 17de-eeuwse Franse botanist Pierre Magnol en de tabaksplant met als officiële botanische naam nicotiana naar de 16de-eeuwse Franse diplomaat Jean Nicot. Wat verderop hangen de negen foto’s van de reeks Legend. De kleurrijke landschappen op het Canarische eiland La Gomera geven de indruk door een verrekijker gefotografeerd te zijn. Het beeld zit immers in een ronde waas gevat. Onder elke foto vind je, zoals in een natuurhistorisch museum, vijf kleine zwarte plaatjes met ‘legendes’. Ze zijn afwisselend wetenschappelijk, historisch of actueel; andere citeren fictieve en mythologische verhalen. De titel van de reeks speelt in op de meerduidigheid van verklaringen én van het woord ‘legende’. De verschillende manieren waarop een tekst je perceptie beïnvloedt – of ruimer: de spanning tussen tekst en beeld – is een thema dat vaker in Torfs’ werk voorkomt.


Ana Torfs, Anatomy, installatiezicht, daadgalerie, Berlijn, 2006 © Ana Torfs

In de geheel witte ruimte met witgebeitste vloeren hangt een serene sfeer. Rond de witte kamers zijn meterslange banken gebouwd, waarop je even kunt uitrusten om de catalogus of andere publicaties te raadplegen. De tijd staat even stil. Displacement (2009), dat hier voor het eerst getoond wordt, krijgt een prominente plaats in de grootste kamer. De installatie bestaat uit diaprojecties en een geluidsband, die via koptelefoons te beluisteren is. Op tegenoverliggende wanden zijn zwartwitbeelden op groot formaat geprojecteerd. Aan de ene kant wisselen de frontale portretten van een man en een vrouw af met een wit oplichtende tekst: “every story is a travel story” (Michel de Certeau). De portretten verschijnen en verdwijnen in langzame fades, en bepalen in hoge mate het licht en de sfeer in de hele ruimte. Aan de overzijde loopt een soort ‘reisreportage’. De landschappen en interieurs doen niet echt exotisch aan, maar zijn ook niet onmiddellijk thuis te brengen: kalksteengroeven, dennenwouden, kustlijnen, een schijnbaar Italiaanse villa, een golfterrein, een zomerhuis in Zwitserse stijl, begraafplaatsen uit de bronstijd, een museum over militaire defensie... De travelogue is ingedeeld in genummerde ‘hoofdstukken’ (zeven dagen) en de toeschouwer krijgt minimale aanduidingen van

een soort plot. Neemt hij een van de koptelefoons die op de lange banken liggen, dan wordt de synopsis verder ingevuld. In de bezoekersgids lees ik dat de installatie kan gelden als een remake van de film Journey to Italy (Roberto Rossellini, 1954). Die film is minder dan tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgenomen en getuigt van de duidelijke sporen die de oorlog toen in Italië had nagelaten. Het is niet alleen een moderne road movie, een verkenning van Napels met toeristische gidsen en het verhaal van het uiteenvallen van een huwelijk; het is ook een van de eerste films in de vorm van een ‘essay’: de beelden hangen samen via een abstracte logica, eerder dan via de conventies van een klassieke narratieve verhaallijn. Torfs speelde al een tijdje met het idee om een remake te maken van een van haar favoriete films. Toen ze ‘artist in residency’ was op Gotland, het grootste Zweedse eiland in de Baltische Zee, werd het project concreet. Gaandeweg ontdekte ze tal van overeenkomsten tussen het historische Napels van Journey to Italy en Gotland. Ze doorkruiste het desolate eiland met de auto en nam er meer dan vijfduizend foto’s. Na enkele dagen fotografeerde ze alsof de beelden het standpunt zouden weerspiegelen van ‘een man’ of ‘een vrouw’ die de ruimtes of landschappen vanuit ver-

schillende gezichtspunten waarnemen. Het script – ze verwierf de rechten voor de Engelstalige dialogen – werd aangepast aan de setting van Gotland, een belangrijke verdedigingspost tijdens de Koude Oorlog, en aangevuld met toeristische en geschiedkundige informatie. In Displacement stelt Torfs een aantal vertrouwde thema’s opnieuw aan de orde: de werkzaamheid van de geschiedenis in het heden, de omgang met getuigenissen en relicten uit het verleden (een centraal thema in Rossellini’s film, dat Torfs als het ware ‘verdubbelt’ door zijn film zélf als ‘erfgoed’ te erkennen), de verhouding tussen tekst en beeld, associatie als methode en de problematiek van het portret. Aan het andere uiteinde van de tentoonstellingsruimte bevinden zich twee kamers, waarin de diainstallaties Du mentir-faux (2000) en Anatomy (2006) te zien zijn. Beide werken zijn gebaseerd op historische teksten. Du mentir-faux gaat terug op de vragen in de annalen van het proces tegen Jeanne d’Arc; Anatomy is gebaseerd op de procesverslagen van de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, de stichters van de Duitse communistische partij. Du mentir-faux toont zwart-witportretten van een wenende vrouw die met haar pagekapsel erg aan

vocatio

15


Ana Torfs, Displacement, detail, 2009 © Ana Torfs

ALBUM/TRACKS B Jeanne d’Arc doet denken, afgewisseld met tekstdia’s die de vragen uit het proces in indirecte rede citeren. De absurditeit van de vragen springt in het oog; “Had die koning een engel op zijn hoofd, toen ze hem voor de eerste keer zag? Roken de heilige Catharina en Margareta, die ze gezien had, lekker?” Het mag duidelijk zijn: Jeanne d’Arc had geen schijn van kans. Afgezien van het wegklikken van de dia’s is de ruimte in een bevreemdende stilte gehuld. Bij Anatomy zijn beeld en geluid weer gecombineerd. Als je de ruimte binnenkomt, zie je op een van de wanden grote dia’s die in een anatomisch theater gefotografeerd zijn, met bewegingloze figuren die rechtstaan, eerst in groep, dan één voor één in close-up, als stille getuigen. Op een lange sokkel staan twee televisieschermen, waarop je jonge Duitse acteurs ziet die afstandelijk hun rol vertolken. Naast de schermen liggen vier koptelefoons, waarmee je naar de Engelse simul­ taanvertaling door een tolk kunt luisteren. Torfs bestudeerde het volledige Wortprotokoll van het proces en distilleerde daaruit de uitspraken van vijfentwintig ondervraagden – aangeklaagden en toevallige getuigen – en bewerkte die tot een “Tragedy in Two Acts”. Via vijfentwintig versies van

vocatio

16

de ‘waarheid’ ontstaat een gefragmenteerd en steeds verschuivend beeld van het laatste halfuur uit het leven van Liebknecht en Luxemburg. Voor de diareeks The Intruder (2004) baseerde Torfs zich opnieuw op een bestaande tekst: het toneelstuk “L’intruse” van Maurice Maeterlinck. De installatie bestaat uit op een groot zwart vlak geprojecteerde dia’s en een Engelse klankband. We zien een reeks portretten van vier personages, en heel even ook een vijfde. De ‘acteurs’ komen in verschillende configuraties in beeld, soms ook afzonderlijk. Zij bevinden zich in de gelijkvloerse woonkamer van een moderne villa met sober designmeubilair en uitzicht op een tuin. Het hoofdpersonage in het stuk, de oude grootvader, is blind, waardoor horen en zien centrale thema’s worden in de tekst. De vraag naar wat een beeld ons eigenlijk laat zien en wat het juist níet toont, is een kwestie die Torfs in haar hele œuvre voortdurend articuleert, als een abstraherende beweging. In ALBUM/TRACKS B, dat binnenkort in Wenen opent, toont Torfs een deels andere selectie van werken, aangevuld met een nieuwe encyclopedische fotoreeks, waaraan ze momenteel de laatste hand legt.

ALBUM/TRACKS A liep van 29 februari tot en met 18 juli 2010 in K21 Düsseldorf. ALBUM/TRACKS B loopt van 3 september tot en met 12 december 2010 in Generali Foundation, Wenen. Naar aanleiding van beide tentoonstellingen verscheen ALBUM/TRACKS A + B. Die catalogus is vormgegeven door Jurgen Persijn en bevat teksten van Mieke Bal, Sabine Folie, Anselm Franke, Michael Glasmeier, Steven Jacobs, Doris Krystof, Friedrich Meschede, Kassandra Nakas en Catherine Robberechts, alsook de neerslag van een correspondentie die Gabriele Mackert met de kunstenares voerde. (204 pagina’s, Duits/Engels, met meer dan 200 foto’s, ISBN 978-3-86984-015-4, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg)


ALBUM / TRACKS A

Art

En pleins préparatifs de la seconde partie d’une double exposition muséale qui lui est consacrée à Vienne à partir de septembre, Ana Torfs pouvait difficilement nous rencontrer. Vocatio a pris le train pour Düsseldorf et a visité la première partie, ALBUM/TRACKS A. Compte rendu.

L’exposition a lieu au sous-sol de K21. Un espace blanc et statique, divisé en salles placées symétriquement, reliées entre elles par de longs couloirs et accessibles par des ouvertures à hauteur plafond. Cela ressemble au plan d’une ville. Les œuvres sont annoncées en grandes lettres noires. Pas de parcours préétabli, le visiteur est libre. Deux nouvelles séries photographiques sont accrochées dans les couloirs ; Family Plot #1 (2009), et Legend (2009). Family Plot #1 se présente comme une série de vingt-cinq boîtes à images. Les photos intriguent. En s’approchant, on aperçoit sur la plaque de verre extérieure, en gros plan noir et blanc, des fruits et des fleurs exotiques. En arrière-plan et comme au travers d’un voile, la dénomination botanique de la plante ainsi que le portrait et le nom du personnage européen qui a inspiré son nom. Impérialisme de la langue, l’exotique européanisé. Ainsi, le Magnolia est nommé d’après le botaniste français Pierre Magnol (17e siècle), et le tabac, dont le nom botanique est Nicotiana, d’après le diplomate français Jean Nicot (16e siècle). Plus loin, le visiteur se trouve face aux neuf photos de la série Legend. Des paysages en couleur, pris sur l’île de Gomera aux Canaries, donnent l’illusion d’avoir été photographiés au travers de jumelles. L’image est comme cerclée d’un voile. Sous chaque photo, à la manière d’un musée d’histoire naturelle, cinq petites plaques noires comportent des « légendes » alternant des informations scientifiques, historiques ou actuelles. D’autres encore citent des histoires fictives ou mythologiques. Le nom de la série joue sur l’ambiguïté des interprétations et du mot « légende ». L’influence d’un texte sur sa perception, ou, plus largement, la relation entre texte et image, est un thème récurrent dans l’œuvre d’Ana Torfs. Une certaine sérénité émane de cet espace aux sols blancs. Le long des murs, une enfilade de bancs invite à une pause ou permet la consulta-

tion du catalogue et des publications antérieures. Le temps est suspendu…

Ana Torfs

Displacement (2009), œuvre également exposée pour la première fois, reçoit une place de choix dans la plus grande salle. Il s’agit de projections de diapositives accompagnées d’une bande son accessible au travers d’écouteurs. De grandes images en noir et blanc apparaissent sur les murs opposés. D’un côté, les portraits de face d’un homme et d’une femme alternent avec un texte en blanc : ‘every story is a travel story’ (Michel de Certeau). Les portraits apparaissent et disparaissent lentement et déterminent à la fois l’éclairage et l’atmosphère générale de cet espace. À l’opposé, une sorte de reportage photo d’un voyage dont les paysages et intérieurs ne sont ni vraiment exotiques ni aisément situables ou reconnaissables : des carrières calcaires, des forêts de pins, des littoraux, une villa de style italien, un terrain

Âge 47 ans Vocation Cinéaste Bourse de la Fondation belge de la Vocation en 1991 Vit à Bruxelles Profession Artiste visuelle Ana Torfs a fait des études de sciences de communication à la K.U.L., et de film et vidéo, à SintLucas, Bruxelles. Elle est artiste visuelle. Son oeuvre est constituée de plusieurs installations de projections diapositives, de séries photographiques, d’un projet web, Ana Torfs, Family d’un film et de diverses publicaPlot #1, détail, tions. L’œuvre d’Ana Torfs se ca2009 ractérise par la manière dont elle © Ana Torfs expose des extraits de l’histoire politique et culturelle occidentale et par la manière surprenante et actuelle dont elle nous les présente. Dans un premier temps, elle offre une forte expérience visuelle, mais à la base il y a souvent un texte. Elle a exposé individuellement et en groupe, tant en Belgique qu’à l’étranger. > www.anatorfs.com Photos de l’exposition et entretien avec l’artiste à propos de l’architecture de l’expo sur : www.kunstaspekte.de/ ana-torfs2010/

vocatio

17


Ana Torfs, Du mentir-faux, 2000 © Ana Torfs

de golf, une maison de vacances de type chalet suisse, quelques lieux de sépulture datant de l’âge de bronze, un musée militaire. Ce « travelogue » est divisé en chapitres numérotés (sept jours). Le spectateur reçoit quelques informations sur une sorte d’intrigue. Le synopsis est complété à l’aide d’écouteurs disposés sur les bancs. Je découvre dans le guide du visiteur que cette installation peut être considérée comme une reprise du film Journey to Italy (Roberto Rossellini, 1954). Ce film a été réalisé peu après la fin de la seconde guerre mondiale, qui a profondément marqué l’Italie. Ce n’est pas seulement un ‘road movie’ moderne, une découverte de Naples à l’aide de différents guides touristiques, ni l’histoire de la décomposition d’un mariage, mais également un des premiers films qui peut être qualifié d’essai : les images sont réunies selon une logique abstraite plutôt que selon les critères d’un récit narratif classique. L’idée de faire une reprise d’un de ses films préférés tentait Ana Torfs depuis un moment. Ce projet se concrétise pendant un séjour d’artiste en résidence sur Gotland, la plus grande île suédoise dans la Mer Baltique. Durant ce séjour, Ana Torfs découvre beaucoup de similitudes entre le Naples historique de Journey to Italy, et Gotland. Elle sillonne l’île déserte en voiture et y prend plus de 5 000 photos. Au bout de quelques jours, les photos deviennent comme le reflet des points de vues et opinions différents selon qu’ils soient ceux d’un homme ou d’une femme. Le script, dont elle acquiert les droits pour les dialogues en anglais, est adapté au cadre de Gotland, un poste de défense important durant la guerre froide et complété par des informations touristiques et historiques. Dans Displacement, Ana Torfs soulève à nouveau un nombre de thèmes habituels ; l’application de l’histoire dans le présent et la relation avec des témoignages et reliques du passé (par ailleurs un thème central dans le film de Rossellini et qui est comme dédoublé par Ana Torfs puisqu’elle consi-

vocatio

18

dère elle-même le film comme un héritage du passé), le rapport entre texte et image, association qu’elle utilise comme méthode et problématique du portrait. À l’autre bout de l’exposition se situent deux pièces où l’on peut voir les installations diapos de Du mentir-faux (2000) et d’Anatomy (2006). Toutes deux sont basées sur des textes historiques ; Du mentir-faux sur des questions tirées des annales du procès de Jeanne d’Arc, Anatomy sur les comptes-rendus du procès de l’assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, fondateurs du parti communiste allemand. Du mentir-faux montre les portraits en noir et blanc d’une femme en pleurs dont la coiffure de page fait aussitôt penser à Jeanne d’Arc en alternance avec des textes qui citent les questions du procès en discours indirect. L’absurdité des questions saute aux yeux : « Ce roi, avait-il un ange au-dessus de la tête la première fois qu’elle le vit ? Ou bien, « Les saintes Catherine et Marguerite dont elle eut la vision, sentaient-elle bon ? » Le public comprend qu’elle n’a pas la moindre chance de s’en sortir. A l’exception du cliquetis des diapos, l’espace est enveloppé, entouré d’un silence étrange. Avec Anatomy image et son sont à nouveau combinés. En entrant dans l’espace, on découvre sur une grande surface des diapositives photographiées dans un théâtre anatomique, avec des personnages debout immobiles, d’abord en groupe, puis un par un en gros plan, tels des témoins silencieux. Deux écrans de télévision sont disposés sur un socle en longueur ; on y voit de jeunes acteurs allemands interpréter leur rôle de manière distante. Quatre écouteurs permettent d’écouter la traduction simultanée en anglais. Ana Torfs a étudié l’entièreté du Wortprotokoll du procès et en a extrait les dépositions de vingt-cinq interrogés (inculpés et témoins accidentels). Elle en a adapté une « tragédie en deux actes ». Des vingt-cinq versions de la « vérité », naît une image fragmen-

tée et continuellement décalée de la dernière demi-heure de la vie de Liebknecht et Luxembourg. Pour la série de diapositives The intruder (2004) Ana Torfs s’est basée à nouveau sur un texte existant, cette fois-ci la pièce de théâtre L’intruse de Maurice Maeterlinck. L’installation est composée de diapos projetées sur une grande surface noire et accompagnée d’une bande son en anglais. On y découvre une série de portraits de quatre personnages ainsi qu’un cinquième pendant un court instant. Les « acteurs » apparaissent en différentes scènes, parfois une figure isolée. Ils se trouvent dans un living au rez-de-chaussée d’une villa moderne meublée d’un design sobre avec vue sur le jardin. Le vieux grand-père, personnage principal, est aveugle. Entendre et voir deviennent les thèmes centraux du texte. La question de ce qu’une image nous montre et de ce qu’elle ne montre pas articule constamment la totalité de l’œuvre d’Ana Torfs. Avec ALBUM/TRACKS B, l’exposition qui débute bientôt à Vienne, Ana montrera une sélection partiellement différente de ses œuvres, complétée par une nouvelle série de photographies encyclopédiques, à laquelle elle met la dernière main en ce moment.

ALBUM/TRACKS B ALBUM/TRACKS A a eu lieu à K21 à Düsseldorf du 29 février jusqu’au 18 juillet 2010. ALBUM/TRACKS B aura lieu à la Generali Foundation à Vienne, du 3 septembre jusqu’au 12 décembre 2010. Un catalogue « ALBUM/TRACKS A + B » est paru aux éditions Verlag für Moderne Kunst Nürnberg.


Marie Mandy

Jean-Pierre Deleuze

Compositeur

Documentaire

news

Jean-François Spricigo

15.10 > 20h > Église N.-D. de la Chapelle, Bruxelles Ensemble Psallentes Orgue et cornet Création mondiale d’une œuvre de Jean-Pierre Deleuze. Le concert de clôture des festivités organisées pour la commémoration du 800e anniversaire de la paroisse de l’église Notre-Dame de la Chapelle propose une œuvre commandée pour la circonstance au compositeur Jean-Pierre Deleuze. Le projet de cette production consiste essentiellement en une mise en perspective de l’époque de la fondation de l’église avec notre monde contemporain. C’est pourquoi nous avons fait appel aux très talentueux chanteurs du répertoire grégorien qui forment l’ensemble « Psallentes », dirigé par Hendrik Vanden Abeele, à qui sera essentiellement confiée l’interprétation de pièces de plain-chant d’après des sources qui permettent de reconstituer le plus fidèlement possible les versions que l’on pouvait entendre dans les églises bruxelloises vers l’an 1210. Par ailleurs, nous avons demandé la participation du Centre de Recherches et de Formation musicales de Wallonie, qui assurera la partie électronique créée par le compositeur. La partition donnera toutefois un rôle important à la musique instrumentale avec l’orgue mésotonique d’Arnaud Van de Cauter et les cornets à bouquin d’Eva Godard, qui encadreront les interventions des chanteurs. Grâce aux outils technologiques apportés par la contribution du CRFMW et à l’architecture gothique très propice qu’offre le magnifique édifice, le public sera convié à une écoute stimulée par les effets de spatialisation qui contribueront à donner toute la dimension attendue pour cette création.

Diffusion du documentaire Mes deux seins, journal d’une guérison sur la RTBF le lundi 18 octobre vers 21h et sur France 2 le jeudi 21 octobre vers 22h45. (92 min - © 2010) 18.09 > 19h > Projection au Botanique lors du Festival de Films de Femmes de Bruxelles #3, Elles tournent. / Vertoning van de autobiografische documentaire over Marie Mandy’s borstkanker tijdens het derde Vrouwen Filmfestival Dames draaien. > www.ellestournent.be > www.damesdraaien.be 28.10 > 13.11 > Expo photos : journal photographique du documentaire, Galerie Libre Cours, Bruxelles > www.galerielibrecours.eu

La réalisatrice apprend qu’elle a un cancer du sein. Sa vie bascule. Raconté à la première personne, ce récit magnifique de sincérité, porté par une quête intérieure et artistique révèle une intimité de la maladie jamais osée. « Quand on m’a annoncé que j’avais un cancer du sein, j’ai cru mourir. Non pas de la maladie, mais de peur ! Alors, j’ai tout de suite cherché de l’aide : du côté des médecines complémentaires et aussi de la thérapie. Je pense que les maladies n’arrivent pas par hasard : ce cancer devait avoir du sens et filmer ce que je traversais pouvait m’aider à le découvrir. La caméra m’a donné du courage, elle m’a portée, j’avais la sensation profonde que ce que je faisais était juste : partager un chemin, remplir ma mission de cinéaste… Jamais, depuis que j’ai reçu la bourse de la Fondation, je ne me suis sentie aussi investie… et aussi proche de ce qui m’a poussée à devenir cinéaste. »

©Jean-François Spricigo

©Marie Mandy

Expo Settembre

08.09 > 23.10 Galerie Agathe Gaillard, Paris > www.agathegaillard.com > www.joug.org

Vincent Wauters

École de Cirque de Bruxelles / Circusschool van Brussel

Les funambules du canal ! / De koorddansers van het kanaal! 19.09 > 14-18h > Festival Kanal 2.10 > Nuit Blanche de Bruxelles Quai Béco, à la hauteur de la place Sainctelette / Becokaai, ter hoogte van Sainctelette Squaire Vincent Wauters propose aujourd’hui à ceux qui le souhaitent de découvrir les sensations fortes du funambulisme. Objectif : la traversée du canal de Bruxelles sur un fil… en toute sécurité. Avis aux amateurs ! Des candidats funambules, entraînés par le maître français Denis Josselin et les formateurs de l’École de Cirque de Bruxelles, passeront leur brevet de funambulisme en effectuant la traversée du canal sur un fil. Les spectateurs se délecteront en contemplant leurs prouesses artistiques, aux sensations fortes et vertigineuses. Au même moment, le public sera invité à s’initier au funambulisme aux abords de la grande traversée. Venez nombreux ! / Kandidaat-koorddansers zullen hun brevet behalen door het kanaal op een koord over te steken. Initiaties koorddansen worden langs de rand van de grote oversteek georganiseerd. > www.ecoledecirquedebruxelles.be

> www.voceorgano.org

vocatio

19


Thomas Van Haeperen

news

Orchestre Sturm und Klang Anouk De Clercq

Eliot Lawson ©Christophe Gaugier

Viool

Classiques du XXe siècle et Jean-Marie Rens

© Mashid Mohadjerin

En octobre 2010, l’orchestre Sturm und Klang, sous la direction de Thomas Van Haeperen, propose une série de trois concerts. Au programme : des classiques du XXe siècle – Chostakovitch (Concerto pour piano et trompette), Ligeti (Ramifications) et Schnittke (Cinq fragments d’après des tableaux de Jérôme Bosch) – ainsi qu’une œuvre récente du compositeur belge Jean-Marie Rens (Monolithe).

11.10 > 19h > introduction et présentation des œuvres 20h30 > concert Namur, IMEP (Rue Juppin 28) 13.10 > 20h30 > concert Saint-Gilles, Maison du Peuple (Parvis de Saint-Gilles)

“Conductor” uit 2004 © Anouk De Clercq

Expo Resonance

Les parties solistes seront assurées par des étudiants de l’IMEP et du Conservatoire de Mons, deux institutions qui offrent leur soutien aux trois concerts, au même titre que les Jeunesses Musicales, la Communauté française de Belgique, Promethea et la Commune de Saint-Gilles.

18 > 25.09 > Bund 18, Shanghai (China) in het kader van de Wereldtentoonstelling en Electronic Arts Festival > www.portapak.be

18.10 > 19h > introduction et présentation des œuvres 20h30 > concert Mons, Auditorium Abel Dubois

Wies de Boevé

Contrabas

> www.osk.be

September > tournee in de VS (New York, Boston en Florida), met violist Leo Adamov > www.leoadamov.com/violinduo/

France de Griessen

Nouveau projet : Poupée Dandy

Oktober> verschijning cd met de integrale sonates van Victor Vreuls – met pianiste Diane Andersen – bij het label Cypres 2.10 > 20 uur > concert met het harmonieorkest van Wuustwezel, in Wuustwezel 9.10 & 27.11 > 20 uur > recital met Jill Lawson, Opus 49, in Eeklo > www.opus49.be 30.11 > 12 uur > concert met Biancho Nero (Pierrot Lunaire van Schönberg), Université catholique de Louvain © Jean-Charles Valienne

> www.eliotlawson.com

En parallèle à sa carrière solo, France de Griessen a monté en juin 2010, en collaboration avec Travis Bürki, le groupe « Poupée Dandy ». Poupée Dandy est un duo de vapor folk, composé de France de Griessen (chant) et de Travis Bürki (chant, guitare, piano). Qu’estce que le vapor folk ? Un folk poétique et élégant aux influences country... Les influences sont les ballades Velvet Underground, les Vaselines, Johnny Cash, les chansons traditionnelles folk. En juin dernier, Poupée Dandy fut l’invité de l’émission « ATTITUDE 91 culture & live » sur la chaîne française Telessonne. L’émission est disponible sur le site de la chaîne et sur celui de France de Griessen. Par ailleurs, France de Griessen achève l’enregistrement d’un nouveau EP solo aux Studios Acousti (Paris), coréalisé par Jean-Marc « Maz » Pinaud et Shanka (No One Is Innocent, The Dukes).

vocatio

> www.myspace.com/francedegriessen > www.francedegriessen.com

20

Wies de Boevé heeft de auditie voor de Von Karajan Akademie van de Berliner Philharmoniker gewonnen. Vanaf september zal hij twee jaar lang in de Berliner Philharmoniker spelen en wordt hij onderwezen door de twee solobassisten van het orkest. Hij zal ook aan uiteenlopende kamermuziekprojecten deelnemen. Eind mei won hij ook een van de vier beschikbare plaatsen (in heel het conservatorium) voor de Master SoloPerformance bij prof. Bozo Paradzik aan de Hochschule für Musik Luzern. Prof. Paradzik is uitsluitend solist en docent, en is de geknipte persoon om hem solistisch bij te schaven. Deze solostudie sluit perfect aan op de eerder orkestgerichte opleiding in Berlijn. Wies de Boevé gaat de uitdaging aan om beide opleidingen te combineren.


Christophe Smets

Expo Welcome in Belgium

Denis Sung-ho

Guitare

©Christophe Smets

news

Karel Van Ransbeeck

Theater De Spiegel

La Boîte à Images participe à l’exposition be.Welcome avec son projet D’Ici et d’Ailleurs consacré aux portraits / témoignages de personnes immigrées en Belgique. Le travail, réalisé par Frédéric Pauwels, Jeanouche Zafirenios et Christophe Smets sera exposé sous forme de projection audiovisuelle. > www.laboiteaimages.be

Denis Sung-Ho Janssens enregistre Niccolo Paganini (collection de Ghiribizzi) pour Naxos. Sortie en Asie en novembre 2010, sortie en Europe, en décembre 2010. > www.denissungho.com

©Marion Kahane

18.09 > 19.01.2011 > Bois du Cazier, Marcinelle

BRAMBORRY Annelies Verbeke

About intimacy

Annelies Verbeke en Venus in Flames brengen een muzikaal-literaire voorstelling over intimiteit, met grotendeels nieuwe teksten en nieuwe songs. 16.10 > CC Evergem 5 of 6.11 > De Nachten 13.11 > CC Beveren 1.12 > CC Lier 4.12 > CC Herentals 11.12 > CC Wilrijk 15.12 > CC Mol 16.12 > CC Zottegem > www.anneliesverbeke.com

LELEGÜM, muziektheater met groenten van 1 tot 3 jaar 03.10 > 15 uur > CC Westrand, Dilbeek 10.10 > 14.30 uur > CC De Werft, Geel 17.11 > 14.30 uur > Bibliotheek Arena, Deurne 21.11 > 11 uur > De Velinx, Tongeren 28.11 > 14 en 16 uur > Rataplan, Borgerhout BRAMBORRY, muziek- en objectentheater van 1 tot 3 jaar 27.10 > 14 uur > CC Brasschaat 30.10 > 15 uur > OC ’t Waaigat, Zwijndrecht 31.10 > 11 en 14.30 uur > GC ’t Groenendal, Merelbeke 02.11 > 16 uur > CC Strombeek 03.11 > 16 uur > CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 04.11 > 9.30 en 11 uur > CC Les Chiroux, Luik 07.11 > 10.30 uur > GC ’t Heilaar, Beerse 21.11 > 16 uur > CC MUZE, Heusden-Zolder > www.despiegel.com

Rafaël Leloup

Musique de film

Rafaël Leloup a été sélectionné fin juin parmi les quelques membres « Emerging Talents » de la Manhattan Producers Alliance – l’équivalent à New York de l’Union française des Compositeurs de Musique de Film. http://manhatpro.com/ Le site http://rafaelleloup.info contient une Demo Reel de quatre minutes et un portfolio-vidéo de travaux précédents. Il est régulièrement mis à jour.

vocatio

21


Peter Krüger

Première Antwerpen-Centraal

Étienne Van der Belen

R.W. (1er & 2e dialogues)

©stills uit de film. Scenarist/regisseur : Peter Krüger. Camera: Rimvydas Leipus

news

© Chloé Houyoux Pilar

De Antwerpse Middenstatie is het ‘eindstation’ van de oudste spoorlijn van België. Ze bezit een grandeur die onvergelijkbaar is met enig ander station in België en Europa. De film laat zien hoe de constructie, geïnitieerd door Koning Leopold II, past in een historische ontwikkeling, waarin fenomenen als kolonialisme, kapitalisme, immigratie, industrialisatie en de verlangens van de opkomende bourgeoisie in Antwerpen een samenhangende rol speelden. In de 20ste eeuw heeft het station heel wat evoluties meegemaakt. Nu beleeft het zijn ware renaissance: het gebouw is in ere hersteld, aangepast aan de noden van onze tijd, en er is een nieuwe toegang gebouwd. 23.09 > 01.10 > (1er dialogue) 06.10 > 17.10 > (2e dialogue) 19.10 > 21.10 > (soirées duo) Au Bozar « J’appartiens au monde et le monde m’appartient, et le monde est vaste, et mon cœur l’est tout autant. » Quand un grand écrivain de l’infiniment petit rencontre des corps d’acteurs infiniment proches, cela donne R.W. Se faire humble. Telle est la réponse qu’adresse Robert Walser (auteur suisse allemand admiré par Zweig, Kafka et Musil) à la violence et à l’individualisme du XXe siècle. La saison dernière, Pascal Crochet et son équipe entraient en intime résonance avec cette œuvre, réalisant R.W. (1er dialogue), petit bijou de délicatesse et d’étrangeté. L’aventure se poursuit : reprise de R.W. (1er dialogue) et création de R.W. (2e dialogue). Deux dialogues qui laissent se déployer tantôt les mots, tantôt les corps funambules des acteurs. Un premier où il est question d’une halte provisoire dans une fragile maison de carton. Un deuxième qui nous conduit de par le vaste monde en une errance perpétuelle. Deux voyages en un pays où l’on cultive l’humour, la joie et le désenchantement, et où « le cœur menace de s’envoler vers le ciel ». Dans le cadre du spectacle, des ballades walsériennes seront organisées les 24, 29.09 et 01.10. > www.rideaudebruxelles.be

De film Antwerpen-Centraal laat de toeschouwer doorheen de ruimte- en tijdsbeleving van het station reizen. Regisseur Peter Krüger benadert de Middenstatie als een magischrealistische plek, waar heden en verleden, geschiedenis en dagelijks leven, fictie en realiteit elkaar voortdurend afwisselen. Rode draad in de film is de vertelling van een gids (gespeeld door Johan Leysen) die voor de tweede maal in Antwerpen aankomt, en door wiens ogen we het station observeren. / Peter Krüger présente son premier long-métrage, Antwerpen-Centraal. La gare centrale d’Anvers est abordée comme un lieu magiqueréaliste. Un lieu où présent et passé, histoire et vie quotidienne, fiction et réalité sont alternés continuellement. Le récit d’un guide qui arrive pour la seconde fois à Anvers forme le fil rouge du film. Nous observons la gare à travers son regard. > www.intifilms.com

Luc Piron

In Depot #2: Hortus & Round The Roses

Eind augustus > eind september, H8x12 (Ruimte voor actuele beeldende kunst) > Tielt-Winge Enkel op afspraak In Depot omvat een tiental tentoonstellingen van het werk van Luc Piron, gemaakt in een periode van veertig jaar. De werken worden in tegengestelde evolutie getoond: van het einde naar het begin. De werken – rond verschillende thema’s en uit verschillende periodes – worden met een zekere regelmaat gewijzigd in een tijdspanne van negentien maanden – tot eind december 2011. > www.h8x12.be

vocatio

22


news

Éliane Reyes

Piano

Adi-Alice Petre 18.09 > 20h > Waterloo Au programme : Mozart, Tchaïkowsky, StSaëns, Franck

©Éric Manas

Dans le cadre du Festival de Wallonie :

11.09 > 20h > Les filles de… au service de Chostakovitch !, dans le cadre du Festival Musique dans la Vallée, Église de Roodt, Attert. Concert de musique de chambre avec Laurence Koch (violon), Sarah Dupriez (violoncelle) et Marie-Claude Solanet (chant) Au programme : Chostakovitch, Kodaly, Chopin

7.10 > 12h10 > Quand les compositeurs wallons entourent Beethoven !, Chapelle du Couvent des Sœurs Noires, Mons Duo avec Sarah Dupriez, violoncelle Au programme : Beethoven, et compositeurs belges Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux Avec Isabelle Wéry (narratrice), Lorenzo Gatto et Serge Verheylewegen (violons), Nathan Braude (alto), Marie Hallynck (violoncelle), Éric Mathot (contrebasse), Éliane Reyes et

Muhiddin Dürrüoglu (piano 4 mains), Berten d’Hollander (flûte), Ronald Van Spaendonck (clarinette), Jessica Ryckewaert (percussions), Philippe Beau (ombromanie) et Sybille Wilson

Harpiste

9.10 > 20 h > Waux-Hall, Nivelles 10.10 > 17h00 > Charleroi 13.10 > 15h00 > Flagey (studio 4), Bruxelles Éliane Reyes se produira également en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. > www.eliane-reyes.com

26.08 > 17h > Festival de Lille « Clef de soleil » > www.clefdesoleil.com/ 12.09 > 11h > Musée des Beaux-Arts, Liège

Vanja d’Alcantara

Première Beyond the Steppes

20.10 > Bozar Dans les salles à partir du 10 novembre / vanaf 10 november in de zalen Le premier long-métrage de Vanja d’Alcantara, Beyond the Steppes, raconte l’histoire d’une jeune femme qui se retrouve déportée avec son bébé vers l’USSR par l’armée soviétique en 1940. Le tournage a eu lieu en Sibérie, au Kazakhstan et en Belgique. Beyond the Steppes a été sélectionné pour le Festival du film international de Locarno et a des chances de remporter le prix prestigieux Pardo dà Oro (le léopard doré). / Beyond the Steppes, de eerste langspeelfilm van Vanja d’Alcantara gaat over een jonge vrouw die in 1940 met haar baby door het Sovjetleger wordt gedeporteerd naar de USSR. De film is geïnspireerd op waargebeurde feiten, en meer bepaald op het leven van Vanja’s grootmoeder. De film werd opgenomen in Siberië, Kazachstan en België. Hij werd geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Locarno en maakt kans op de prestigieuze Pardo dà Oro (het Gouden Luipaard). Note de la réalisatrice Voici l’histoire d’une femme qui se voit contrainte de lutter pour survivre. Beyond the Steppes est un film basé sur des faits réels, inspiré du vécu de ma grand-mère. À l’origine, mes interrogations intimes autour de son histoire m’ont poussée à initier le processus créatif de ce film. Naturellement, de nombreuses questions se sont posées. Comment s’inspirer d’une histoire vraie sans la raconter de manière directe ? Comment prendre la distance nécessaire par rapport à la réalité ? En créant une autre vérité, ma propre vérité créative, bien ancrée dans le présent, et en cherchant de l’authenticité à chaque moment. Beyond the Steppes raconte une histoire. Nina est un personnage de fiction. Elle est un personnage moderne dont le combat, les préoccupations, sont intemporels et universels. Le trajet qu’elle parcourt à travers l’histoire est le résultat d’une pure liberté narrative. En faisant ce film, j’ai entrepris un voyage personnel. J’ai vécu mes propres combats et obstacles, défis et victoires. J’ai découvert de nouvelles limites et me suis confrontée à l’inconnu. J’ai dû prendre des risques, expérimenter des choses, mettre tout en oeuvre pour aller au bout d’un rêve. Et pour en sortir grandie. Mais je reste aujourd’hui avec une question fondamentale. Une question évidente pour tout être humain confronté à des circonstances extrêmes. Un mystère pour les autres. Et une question essentielle pour moi-même : si j’étais forcée de lutter pour survivre, jusqu’où serais-je capable d’aller ? > www.beyondthesteppes.com

vocatio

23


Anna Heylen

Wintercollectie

news Olivier Coyette

L’incendie de la ville de Florence

Anna Heylen inspireerde zich voor haar wintercollectie op een familieportret. Zij introduceert zes verschillende archetypen: Georgina, Alexandria, Hallischa, Andreas, Simonia en Maximillia. Die zes vrouwen laten een deel van hun garderobe zien die niet alleen verbonden is aan hun afkomst, maar ook aan hun individuele eigenheid. De kleren, bestaande uit elegante, gesofisticeerde stukken, maken allusies op mannenkleding en houden het midden tussen vrouwelijke elegantie en mannelijke kracht. > www.annaheylen.be

©Aurélie Deloche

Baudouin Dupret

Nouvelle fonction / nieuwe functie

21.09 > 02.10 > 21h (relâche le 26.09) > Théâtre de la Balsamine, Bruxelles L’incendie de la ville de Florence, pièce écrite par Olivier Coyette, est un poème à quatre femmes qui cherchent à se construire un avenir au milieu des images du passé. Tout se passe en une nuit… Tout quoi ? Tout, rien. La vie… On fait de la soupe, on rit, on pleure, on se souvient de Florence, on se couche par terre pour regarder les étoiles. Entre soif d’action, d’interaction et constat d’impuissance, les personnages de L’incendie de la ville de Florence redécouvrent le pouvoir de l’imagination et l’enchantement des mots, par lesquels la vie se réinvente. Comment vivre sa vie dans une société occidentale consommatrice où la jeunesse n’a pas de place, sauf dans la mesure où elle inscrit sa vie dans la même démission que celle de ses parents ? Le théâtre reste le lieu où peut s’exprimer une parole différente et non manichéenne, sur le statut des jeunes, sur la place de la femme, sur la nécessité de l’art. > www.balsamine.be

Cindy Castillo

Organiste

Cindy a remporté le prix du conservatoire de Paris avec une mention très bien. 13.09 > 12h45-13h30 > Église NotreDame du Finistère, Bruxelles Avec la flûtiste à bec Laura Pok et dans le cadre des lundis d’orgue.

©François Verbeek

> www.lundidorgue.be

vocatio

24

Diplômé en droit et en langue arabe et islamologie des Universités de Namur et de Louvain, en Belgique, diplômé en Middle-East Studies de l’Université américaine du Caire, titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches de l’Institut d’Études politiques de Paris, Baudouin Dupret est directeur de recherche au Centre national de la Recherche scientifique et professeur invité à l’Université catholique de Louvain. À partir du 1er septembre 2010, il dirigera le Centre JacquesBerque, à Rabat. Ses travaux ont d’abord porté sur la sociologie et l’anthropologie du droit dans les pays arabes, avant de s’élargir à l’étude de la normativité pratique dans les domaines de l’activité juridique et parlementaire, les médias, l’enseignement religieux, l’expertise scientifique et la psychiatrie. Il est l’auteur ou le coauteur (souvent avec Jean-Noël Ferrié) de très nombreux articles dans diverses revues scientifiques. Auteur de cinq volumes, il a également dirigé plusieurs ouvrages et coordonné certains numéros de revues scientifiques. / Baudoin Dupret behaalde diploma’s in de rechten en in de Arabische taal en Islamologie aan de universiteiten van Namen en Leuven. Hij is gediplomeerd in de ‘Middle-East Studies’van de Amerikaanse universiteit van Caïro, en houder van een doctoraat en onderzoeksleider aan het ‘Institut d’Études politiques de Paris’. Hij is onderzoeksleider aan het ‘Centre national de la Recherche scientifique’ en gastdocent aan de Université catholique de Louvain. Vanaf de eerste september gaat hij het ‘Centre Jacques-Berque’ leiden te Rabat. > www.ambafrance-ma.org/cjb


Fondation belge de la Vocation Sous le haut patronage de Sa Majesté la Reine Fabiola

Belgische Stichting Roeping Onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola

Place de l’Albertine 2, 1000 Bruxelles Tél. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail : info@fondationvocation.be Site internet : www.fondationvocation.be IBAN : BE95 7330 3967 5858 BIC KREDBEBB Le secrétariat est ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi et vendredi de 9h à 12h30.

Albertinaplein 2, 1000 Brussel Tel. 02 213 14 90 | Fax 02 213 14 95 E-mail: info@stichtingroeping.be Website : www.stichtingroeping.be IBAN: BE95 7330 3967 5858 BIC KREDBEBB Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur ; op woensdag en vrijdag enkel van 9.00 tot 12.30 uur.

Secrétariat | Secretariaat

Vocatio

Déléguée générale | Algemeen afgevaardigde Sylviane Jacquet de Haveskercke > jacquet@fondationvocation.be > jacquet@stichtingroeping.be

Rédaction | Redactie Camille Delbecque > vocatio@fondationvocation.be > vocatio@stichtingroeping.be

Assistantes | Assistentes Bernadette Stevens Régine de Renesse

Graphisme | Vormgeving Marie-Hélène Grégoire > mhgregoire@skynet.be

Collaboratrice | Medewerkster Nicole Gautier

Relecture | Herlezing Françoise Osteaux, Jan H. Verbanck

Contacts lauréats et Vocatio | Contacten laureaten en Vocatio Camille Delbecque > delbecque@fondationvocation.be > delbecque@stichtingroeping.be

Éditeur responsable | Verantwoordelijke uitgever Alain Philippson Albertinaplein 2 place de l’Albertine Bruxelles 1000 Brussel

Conseil d’administration | Raad van Bestuur

Jury

Maître Édouard Jakhian quitte le conseil d’administration. Il fut membre du jury dès les débuts de la Fondation, en 1965, puis devint membre du conseil d’administration. Il présida la Fondation de 1994 à 2004. Nous le remercions chaleureusement. / Meester Édouard Jakhian verlaat de raad van bestuur. Hij was jurylid sinds de begindagen van de Stichting en werd nadien lid van de raad van bestuur. Van 1994 tot 2004 was hij voorzitter van de Stichting. Wij danken hem hartelijk.

Le jury Arts Autres accueille un nouveau membre, le pianiste classique américain de grande renommée, Daniel Blumenthal. Il est professeur au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, et enseigne au Thy Masterclass Chamber au Danemark. Il donne régulièrement des récitals et des concerts en Europe, aux États-Unis et en Australie et a travaillé avec les orchestres les plus prestigieux. / Wij verwelkomen de pianist Daniel Blumenthal als nieuw jurylid in de categorie Andere Kunsten. Hij is professor aan het Conservatoire Royal de Musique van Brussel en geeft les aan de Thy Masterclass Chamber in Denemarken. Hij heeft met de meest prestigieuze orkesten samengewerkt en geeft regelmatig recitals in Europa, de VS en Autstralië. www.danielblumenthal.com

Avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre Met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister

Don Verboven, regisseur en programmator, volgt vanaf 1 oktober Ann Olaerts op aan het hoofd van het Vlaams Theater Instituut (VTI). Voordien was hij van 2006 tot de editie van 2010 coördinator van het Theaterfestival Vlaanderen. / Don Verboven, metteur en scène, et coordinateur actuel du Theaterfestival Vlaanderen, deviendra le directeur du Vlaams Theater Instituut (VTI) à partir du 1er octobre.

La composition du jury et du conseil d’administration est disponible sur le site / De samenstelling van de raad van bestuur en van de jury is beschikbaar op de website. > www.fondationvocation.be > www.stichtingroeping.be

L’action en faveur des lauréats est soutenue par la Fondation Bernheim De actie ten voordele van laureaten wordt gesteund door de Stichting Bernheim.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.