Svenska idiom

Page 1

Svenska idiom 5.000 vardagsuttryck HANS LUTHMANSvenska idiom 5.000 vardagsuttryck HANS LUTHMAN


Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyrights avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Omslag och grafisk formgivning: John Wasden Tredje upplagan 2017 © 2002 Hans Luthman och Folkuniversitetets förlag ISBN 978-91-7434-705-0 Tryckt hos Print Best, Tallinn 2017


Förord Denna nya upplaga av Svenska idiom omfattar cirka 5 000 fasta uttryck. Svenska idiom skiljer sig i väsentliga delar från traditionella ordböcker. Med sina enkla och strukturerade förklaringsmodeller – så kallade nycklar – erbjuder den goda möjligheter att tillägna sig svenska vardagsuttryck.   Systematiseringen av idiomen efter sökord (se nästa sida) bidrar också i hög grad till en effektiv inlärning och djup förståelse av uttrycken. Om vi till exempel tittar på idiom som innehåller ordet huvud som sökord, så finns dessa uttryck samlade i ordkluster på ett och samma ställe. Övningsboken till Svenska idiom hjälper här till att medvetandegöra läsaren om idiomens både vidare och mer djupgående betydelser.   Ordboken vänder sig till alla som studerar svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Inom undervisningen i svenska som andraspråk kan den användas både som ordbok och läromedel.   Urvalet av idiom baserar sig på andra ordböcker samt på författ­arens egna iakttagelser under många års arbete med svenska som andraspråk. En viktig erfarenhet har varit att fasta uttryck i svenskan ofta upplevs för­ virrande och besvärliga för studerande med utländsk bakgrund. Inte sällan har de därför svårt att nå de högre uppställda målen i läroplanen för grundoch gymnasieskola, där kriterierna bland annat handlar om att uppnå en god behärskning av idiomatiska uttryck.   Vägledande för arbetet med Svenska idiom har därför varit att skapa ett samlat verk som definierar frekventa svenska idiom utifrån flera språkliga aspekter – dels för att undanröja risk för feltolkningar, dels för att erbjuda möjlighet till för­djupade studier kring idiom som har liknande eller ­synonyma betydelser. Det möjliggörs via inbyggda så kallade länkar. En ­utförligare beskrivning av dessa följer i bruksanvisningen på sidorna 4–5.   Slutligen vill undertecknad uttrycka ett stort tack till kolleger inom såväl högskolan som grund- och gymnasieskolan för värdefulla synpunkter och kommentarer kring upplägg och innehåll.   Sist men inte minst ett varmt och hjärtligt tack till min djupt avhållna livspartner, Monica Söderberg, med dottern Hanna, för deras ovärderliga stöd och helhjärtade engagemang kring ordboken genom åren. De har i sina roller som författare i hög grad bidragit till att nu göra den tredje upplagan av Svenska idiom mer komplett! Lund i maj 2017 Hans Luthman


Bruksanvisning En strävan har varit att göra ordboken Svenska idiom så lätt som möjlig att an­ vända.Varje idiom har ett kursiverat sökord som står i sträng alfabetisk ordning. För att underlätta själva sökandet har en del uttryck två olika sökord och förekommer därför på två skilda ställen i ordboken.   Idiomen definieras i två olika steg dels i form av förklaringar, dels i en vardags­ nära kontext. Förklaringarna är av två slag – en lättare och en något mer avan­ cerad. Varje idiom finns alltså presenterat i en förklaringsmodell – så kallad nyckel – som ger en optimal möjlighet att rätt tolka och förstå den djupare betydelsen av uttrycket.

Nyckel  Sökord i alfabetisk ordning (kursiv stil)     Förklaringar i två steg

Nyckel

Gå åt som smör i solsken  Ta slut fort eller sälja bra; stor efterfrågan. • När det är dåligt väder och regnar mycket går paraplyerna åt som smör i solsken.

Betoning          Kontext – visar typisk användning av uttrycket

Länkar – cirkel En hel del uttryck i ordboken har andra synonyma* idiom även som förklaringar. Här fungerar sökordet som länk med hänvisning till andra ställen i ordboken där idiomet i sin tur förklaras.   Denna process kan sedan gå vidare med nya länkar och idiom med motsvarande betydelse. Det blir då här fråga om en sökning som går i en cirkel. Exempel: Vad i herrans namn?  Man uttrycker förvåning över något; vad i hela friden? • Vad i herrans namn säger du? Ska de verkligen skiljas? Vad i hela friden?  Man är mycket förvånad; vad i all sin dar? • Vad i hela friden är det som har hänt?

Länkar

Vad i all sin dar?  Man blir mycket förvånad; vad i herrans namn? • Vad i all sin dar är det du säger? Ska han verkligen sluta? Med synonyma idiom avses här likhet i betydelse utan någon exakt överensstämmelse eller ekvivalens. Ambitionen har dock varit att söka samla uttryck inom motsvarande semantiska fält. *

4


Sökningen går alltså i en cirkel enligt följande:

Vad i herrans namn?

Vad i hela friden?

Vad i all sin dar?

Cirklarna kan sedan variera i omfång i ordboken med endast ett par synonyma idiom inblandade till ett tiotal som mest. Exempel på cirkel med två nycklar: Stå vid sitt ord  Inte ändra det man sagt; hålla ord. • Du kan lita på vad jag sagt. Jag står vid mitt ord. Hålla ord  Hålla det som man har lovat; stå vid sitt ord. • Har han lovat något så håller han alltid ord.

Med verktygen nyckel – länkar och möjligheten att arbeta i cirklar med de fasta uttrycken erbjuds en möjlighet att uppnå en ökad bredd och fördjupad förståelse av svenska idiom. Övningsboken har ett särskilt fokus kring den här mer fördjup­ ade träningen.

Partikelverben – en särskild grupp uttryck En viktig grupp uttryck i ordboken utgör de otaliga partikelverben, dvs. kombinationen verb och verbpartikel, t.ex. bjuda till, tänka om, ligga i.   Dessa uttryck är mycket vanliga i svenskan och kan också ingå i andra uttryck, t.ex. röra om i grytan, slå in på en ny bana, gå åt som smör.   Förutom förståelsen av de här uttrycken är det naturligtvis viktigt att de också får en korrekt betoning enligt den särskilda markering () som står intill verb­ partikeln. För studerande med annat modersmål än svenska krävs det ofta en hel del extra träning för att lära sig uppfatta rätt nyans i betoningen.

5Aa Har man sagt A får man säga B  Om man har börjat säga något måste man säga resten; allt måste berättas. • Du får allt berätta resten också. Har man sagt A får man säga B.

Hennes aktier står högt i kurs  Hon är mycket uppskattad; har gott anseende.  • Hon är en av de bästa vi har på företaget. Hennes aktier står högt i kurs.

Det är A och O  Det är viktigast; det måste man tänka på. • Det är A och O att man har varma kläder på sig i kylan.

Stärka sina aktier  Öka sina chanser och möjligheter; stärka sin position. • Med det fina resultatet för företaget hade de anställda stärkt sina aktier!

Göra stor affär av  Bråka mycket för en liten sak; göra stor sak av. • Mannen gjorde en alltför stor affär av att han fick betala lite extra. Ha en affär  Ha ett kärleksförhållande; en kort passion. • Han hade en affär med en kvinna på jobbet. Dold agenda  Man gör något i hemlighet; ha en hemlig plan. • Det verkar som om partiet också har en dold agenda som de inte öppet talar om. Stå högt på agendan  Något man planerar göra eller diskutera; stå högst på dagordningen. • Att bekämpa arbetslösheten står högt på vår agenda. Hysa agg till någon  Tycka mycket illa om någon; ha ett horn i sidan till någon.  • Av någon anledning hyser hon agg till mig. Skingras som agnar för vinden  Inte längre vara tillsammans utan spridas åt olika håll; skingras för alla vindar. • Efter examen skingrades vi alla som agnar för vinden. Skilja agnarna från vetet  Skilja det dåliga från det som är bra; sortera ut det som är dåligt. • Många hade sökt jobbet så det gällde först att skilja agnarna från vetet. Hålla sig ajour  Hela tiden veta vad som händer; vara väl informerad. • Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer inom dataområdet. Nu är det ajöss med det  Nu är det borta; nu är det förlorat. • Där satte jag visst draget i sjön. Nu är det ajöss med det. I akt och mening att …  För att …; i avsikt att … • Vi gjorde det här i akt och mening att förbättra företagets ekonomi. Ta tillfället i akt  Inte vänta utan göra något när tiden är den bästa; passa på.  • Vi har nu 50 % rabatt på alla varor så det gäller att ta tillfället i akt.

Det är inte aktuellt  Det finns inga planer på att göra det just nu. • Det var inte aktuellt för styrelsen att välja ny ordförande. Inte ha aktuellt  Inte minnas just nu; glömt för tillfället. • Jag har det inte aktuellt, svarade politikern på frågan om antalet arbetslösa. Vara på alerten  Vara uppmärksam; vara på bettet. • – Du ser trött ut. – Ja, jag är inte riktigt på alerten i dag. Bättre sent än aldrig  Det är bättre att något bra händer – fast lite sent – än att det aldrig händer. • Jag skulle har skrivit till dig för länge sedan, men bättre sent än aldrig. Man ska aldrig säga aldrig  Man kan inte vara säker på att det aldrig kommer att hända; man kan aldrig veta bestämt hur något blir. • – Jag kommer nog aldrig att bli gift. – Det vet du inte i dag. Man ska aldrig säga aldrig. En gång för alla  Man säger något en sista gång; något som är slutgiltigt. • – Nu säger jag en gång för alla att jag inte har några planer att lämna företaget. Spela allan  Spela tuff; uppträda överlägset. • Eleven störde och försökte spela allan under hela lektionen. In alles  Allt inräknat; totalt.  • – Med moms inräknat blir det här två hundra kronor in alles. Ohelig allians  När ett samarbete mellan två eller flera är skadligt för andra. • Chefen och hans släkting utgör en ohelig allians som skadar företaget. Folk i allmänhet  De flesta människor; folk i gemen. • Folk i allmänhet har nog svårt att förstå sig på politik. Det är inte allom givet  Alla har inte samma möjlighet; det gäller inte alla. • Det är inte allom givet att få äta sig mätt varje dag. 7


allt – andetaget Allt som allt  Om man lägger ihop allt; allt inräknat. • Allt som allt kostar resan 5 000 kronor. Allt som oftast  Väldigt ofta; titt som tätt. • Hon kommer och hälsar på oss allt som oftast. Göra allvar av något  Sätta igång med något som man har talat om att göra; omsätta något i praktiken. • Det är väl snart dags att göra allvar av planerna på att bygga om huset. På blodigt allvar  På mycket stort allvar; på fullaste allvar. • Nu är det inte på skoj utan på blodigt allvar. Ta någon/något på allvar  Bry sig om vad någon gör eller säger; inse att något är viktigt. • Det är dags att man tar miljöproblemen på allvar. Tala allvar med någon  Få någon att ändra sig eller tänka om; förmana någon. • Jag ska tala allvar med vår son så att han bättrar sig. Offra något på någons altare  Man gör allt för någon även om det kan skada andra; inte sky några medel. • Hon verkar offra allt på mannens altare bara för att han ska tycka om henne. Säga ja och amen till allt  Aldrig säga nej till något; blint samtycka till allt. • Du måste ju någon gång ha en egen åsikt och inte bara säga ja och amen till allt. Säkert som amen i kyrkan  Helt säkert; ofrån­ komligt. • Vi kommer att få samma problem i år igen om inget görs åt det hela. Det är säkert som amen i kyrkan. Löpa amok  Vara ursinnig och fara fram som en rasande; gå bärsärkagång. • Gästen på restaurangen löpte amok och kastade tallriken i golvet när han inte fick beställa. Det går an  Det duger; det går bra.  • – Får vi låna båten för att ro ut och fiska? – Det går väl an bara ni inte är ute för länge. Se tiden an  Vänta och se; avvakta vad som händer. • Nu ska vi inte bekymra oss i förväg. Vi får se tiden an. Ta sig an  Ta hand om; ta itu med något. • Jag lovar att ta mig an problemet med de kalla golven i huset så snart som möjligt. Ana argan list  Misstänka att något otrevligt kommer att hända; känna på sig att något obehagligt kommer att inträffa. • Jag anade argan list när han stod och tittade in genom fönstret. Men inte kunde jag tro att han skulle göra ett inbrott senare. 8

Djävlar anamma  1. Styrka och mod. 2. Mycket arg; förbannat också! • 1. Det krävs lite djävlar anamma för det här tuffa jobbet.  2. Djävlar anamma! Någon har stulit min cykel. Intet ont anande  Vet inte att något otrevligt håller på att hända; helt ovetande om något. • Intet ont anande köpte vi bilen som senare visade sig vara stulen. Ge upp andan  Dö; dra sin sista suck.  • Han gav upp andan strax efter midnatt i kretsen av sina närmaste. Hålla andan  Vara väldigt nervös när man ser någon göra något svårt. • Publiken höll andan inför det tredje och sista hoppet. Hämta andan  Vila och ta igen sig; få andrum. • Det var tröttsamt. Jag måste hämta andan ett tag. Med andan i halsen  Man andas hårt; väldigt andfådd. • Pojken rusade in med andan i halsen och berättade att det brann i huset intill. När andan faller på  När man har lust; när man känner för något. • Kom gärna och hälsa på när andan faller på. Tappa andan  Man blir totalt överraskad; bli stum eller mållös. • Vi höll alldeles på att tappa andan när vi såg den vackra utsikten. Andas ut  Känna sig lättad; dra en lättnadens suck. • Faran är över. Nu kan vi äntligen andas ut! Allt andas frid  Allt är lugnt och fridfullt; rofyllt. • Allt andades frid i kyrkan. Inte andas om något  Inte säga något alls om något för att det är hemligt; hålla tyst.  • Du måste lova att inte andas om det du nu har fått veta. Samma andas barn  Samma sorts människa; samma egenskaper eller läggning. • Det märks att han också vuxit upp med musiken. Det känns som om vi är samma andas barn. Som en osalig ande  Nervös och orolig; rastlös. • Han gick omkring som en osalig ande och väntade på sin tur. I samma andetag  På samma gång; samtidigt. • I samma andetag som jag vred på plattan gick strömmen. Till sista andetaget  Tills man dör; så länge man lever. • Han lovade att inte ge upp kampen förrän till sista andetaget.


andning – armar Konstgjord andning  Något som bara hjälper tillfälligt; lindrar bara en stund. • – Att ge mannen nya lån är mer som konstgjord andning som inte hjälper.

Förlora ansiktet  Göra något som man får skämmas för; förlora sitt anseende. • Eleven kände hur han förlorade ansiktet när läraren upptäckte hans fusk.

Komma in i andra andningen  Ha vant sig; komma upp i varv. • När man är ute och springer ibland kan det kännas tungt i början innan man kommer in i andra andningen.

Säga något rakt i ansiktet på någon  Säga vad man tycker till någon; säga sitt hjärtas mening. • Jag sa vad jag tyckte rakt i ansiktet på henne.

Få andrum  Vila och ta igen sig; hämta andan. • Nu behöver vi få lite andrum när vi arbetat så hårt.

Det ante mig  Det blev som jag trodde; jag anade det. • Det ante mig att de skulle skiljas.

Inte ha den blekaste aning  Inte känna till eller veta något; inte ha någon aning om något. • Jag har inte den blekaste aning om var hon är. Inte ha någon aning om något  Inte känna till eller veta något; inte ha den blekaste aning. • Jag har ingen aning om vart hon tagit vägen. Onda aningar  En känsla av att något otrevligt kan ha hänt; hysa farhågor. • Jag har mina onda aningar att det är något som har hänt. Lätta ankar  Flytta och gå vidare i livet; kasta loss. • – Nu är det nog dags att lätta ankar och lämna hembygden. En ankdamm  En miljö där ingenting händer; där små händelser uppförstoras. • Minsta lilla händelse i kommunen ledde till stora rubriker i de lokala tidningarna. Arbeta i sitt anletes svett  Arbeta mycket hårt; arbeta för allt vad tygeln håller.  • Vi fick arbeta i vårt anletes svett när så många var sjuka. Gång efter annan  Mycket ofta; gång på gång. • Jag blev avbruten gång efter annan när jag försökte säga något. Ett och annat  Lite olika saker; en del. • Det är ett och annat som behöver göras på huset. Stå ansikte mot ansikte med någon/något Ha någon/något alldeles framför sig; stå öga mot öga med någon. • Helt oväntat stod vi ansikte mot ansikte med tre älgar. Bli lång i ansiktet  Bli väldigt förvånad; besviken så att det syns. • Han blev väldigt lång i ansiktet när han förstod att han tagit fel på dag hos tandläkaren. Bli vit i ansiktet  Bli mycket rädd eller arg; blekna av rädsla. • När hon såg ormen blev hon alldeles vit i ansiktet. Ett slag i ansiktet  Något som gör någon ledsen eller arg; såra eller kränka någon djupt. • Det hon sa var som ett slag i ansiktet.

Det luktar apa  Det luktar illa; det luktar pyton. • När vi närmade oss soptippen luktade det apa. Spela apa  Göra sig dum och löjlig; spela pajas. • Eleven störde hela lektionen genom att sitta och spela apa. Använda apostlahästarna  Gå till fots. • Förr i världen fick man använda apostlahästarna när man skulle förflytta sig en längre sträcka. Ha aptit på något  Mycket gärna vilja ha något; mycket intresserad av något. • Jag har en väldig aptit på böcker. Jag läser jämt. Arbeta i sitt anletes svett  Arbeta mycket hårt; arbeta för allt vad tygeln håller. • Vi fick arbeta i vårt anletes svett när så många var sjuka. Arbeta på fältet  Arbeta ute bland folket där problemen finns (och inte bara arbeta vid sitt skrivbord). • Han arbetade mest på fältet med att hjälpa de drabbade och utslagna människorna i storstaden. Arbeta sig upp  Arbeta så att man får ett bättre arbete; avancera. • Mannen hade arbetat sig upp i företaget och hade blivit chef för en avdelning. I arla morgonstund Tidigt på morgonen; i gryningen. • Korna mjölkades i arla morgonstund. Kroka arm med någon  Man gör något gemensamt; man slår följe med någon. • Partiet hade alltmer valt att kroka arm med sina tidigare motståndare. Lagens långa arm  Polisen eller rättvisan; rättsväsendet. • Håller han på länge till med sina dumheter så kommer snart lagens långa arm att stoppa honom. På rak arm  Känna till utan att behöva kon­ trollera; utan vidare. • Kan du på rak arm säga vem som var USA:s president 1965? Med öppna armar  Ta emot någon med stor glädje; mycket hjärtligt. • Alla tog emot mig med öppna armar när jag kom tillbaka till arbetet. 9


Det är vardagsuttrycken, de så kallade idiomen, som sätter färg på ett språk. De ger språklig tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. De hjälper oss att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vara svårt att sätta ord på. I litteraturen ger de extra krydda åt innehållet. SVENSKA IDIOM vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ungefär 5 000 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket. Till ordboken finns även en särskild övningsbok. SVENSKA IDIOM har utarbetats av Hans Luthman, erfaren pedagog och författare.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.