Page 1

Sv Idiom OMSLAG master

05-12-20

16.41

Sida 1

Svenska idiom · Hans Luthman

Svenska idiom 4.500 vardagsuttryck HANS LUTHMAN

Det är vardagsuttrycken, de s.k. idiomen, som sätter färg på ett språk. De ger språklig tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. De hjälper oss att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vara svårt att sätta ord på. I litteraturen ger de extra krydda åt innehållet. SVENSKA IDIOM vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ca 4 500 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda

nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket. SVENSKA IDIOM har utarbetats av

Hans Luthman, erfaren pedagog och författare. Till SVENSKA IDIOM finns en särskild Övningsbok.

g Hämta andan Vila och ta igen • Det var tröttsamt. Jag måste ett tag. När andan faller på När man man känner för något. • Kom på när andan faller på. Tappa andan Man blir totalt ö stum eller mållös. • Vi höll alld andan när vi såg den vackra uts Andas ut Känna sig lättad; dr suck. • Faran är över. Nu kan v


Svenska idiom 4.500 vardagsuttryck HANS LUTHMAN

Folkuniversitetets fรถrlag


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 223 51 Lund Telefon 046/14 87 20 Fax 046/13 29 04 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Omslag och grafisk formgivning: John Wasden Andra upplagan © 2002 Hans Luthman och Folkuniversitetets förlag ISBN 978-91-7434-577-3 Tryckt hos Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 2007


Förord Den nya upplagan av ordboken Svenska idiom (SIM) omfattar drygt 4 500 fasta uttryck. Svenska idiom skiljer sig i väsentliga delar från mer traditionella ordböcker och får därför betraktas som ett pionjärarbete. Med sina enkla och strukturerade förklaringsmodeller – s.k. nycklar – erbjuder den en optimal möjlighet för läsaren att tillägna sig svenska vardagsuttryck.   Ordboken vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Inom undervisningen i bl.a. svenska som andraspråk kan den med sitt annorlunda upplägg användas både som en ordbok och som ett läromedel.   Urvalet av idiom baserar sig på andra ordböcker samt på författarens egna iakttagelser under åtskilliga års arbete med svenska som andraspråk. En alldeles särskild erfarenhet har här varit att fasta uttryck i svenska språket ofta upplevs förvirrande och som hinder för studerande med utländsk bakgrund. Inte sällan har de därför svårigheter att nå de högre uppställda målen i läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan där kriterierna bl.a. handlar om att ha uppnått en god behärskning av idiomatiska uttryck.   Vägledande för arbetet med Svenska idiom har därför varit att skapa ett samlat verk som definierar frekventa svenska idiom utifrån flera språkliga aspekter. Detta för att dels undanröja varje risk för feltolkningar och dels för att erbjuda en unik möjlighet till för­djupa­de studier kring idiom som har motsvarande eller synonyma betydelser. Detta möjliggörs via inbyggda s.k. länkar. En utförligare beskrivning följer här i Bruksanvisningen på s. 4–5.   Arbetet med den här typen av ordbok får aldrig ses som avslutat och därför tas alla förslag till förbättringar tacksamt emot av förlag och författare. Lund i november 2005 Hans Luthman


Bruksanvisning En strävan har varit att göra ordboken Svenska idiom så lätt som möjlig att använda.Varje idiom har ett kursiverat sökord som står i sträng alfabetisk ordning. För att underlätta själva sökandet har en del uttryck två olika sökord och förekommer därför på två skilda ställen i ordboken.   Idiomen definieras i två olika steg dels i form av förklaringar, dels i en vardags­ nära kontext. Förklaringarna är av två slag – en lättare och en något mer avancerad. Varje idiom finns alltså presenterat i en förklaringsmodell – s.k. nyckel – som ger en optimal möjlighet att rätt tolka och förstå den djupare betydelsen av uttrycket.

Nyckel Sökord i alfabetisk ordning (kursiv stil)

Nyckel

Förklaringar i två steg

Gå åt som smör i solsken  Ta slut fort eller sälja bra; stor efterfrågan. • När det är dåligt väder och regnar mycket går paraplyerna åt som smör i solsken.

Betoning

Kontext – visar typisk användning av uttrycket

Länkar – Cirkel En hel del uttryck i ordboken har andra synonyma* idiom även som förklaringar. Här fungerar sökordet som länk med hänvisning till andra ställen i ordboken där idiomet i sin tur förklaras.   Denna process kan sedan gå vidare med nya länkar och idiom med motsvarande betydelse. Det blir då här fråga om en sökning som går i en cirkel. Exempel: Vad i herrans namn?  Man uttrycker förvåning över något; vad i hela friden? • Vad i herrans namn säger du? Ska de verkligen skiljas? Vad i hela friden?  Man är mycket förvånad; vad i all sin dar? • Vad i hela friden är det som har hänt?

Länkar

Vad i all sin dar?  Man blir mycket förvånad; vad i herrans namn? • Vad i all sin dar är det du säger? Ska han verkligen sluta? Med synonyma idiom avses här likhet i betydelse utan någon exakt överensstämmelse eller ekvivalens. Ambitionen har dock varit att söka samla uttryck inom motsvarande semantiska fält.

*

4


Sökningen går alltså i en cirkel enligt följande:

Vad i herrans namn?

Vad i hela friden?

Vad i all sin dar?

Cirklarna kan sedan variera i omfång i ordboken med endast ett par synonyma idiom inblandade till ett tiotal som mest. Exempel på cirkel med två nycklar: Stå vid sitt ord  Inte ändra det man sagt; hålla ord. • Du kan lita på vad jag sagt. Jag står vid mitt ord. Hålla ord  Hålla det som man har lovat; stå vid sitt ord. • Har han lovat något så håller han alltid ord.

Med verktygen nyckel – länkar och möjligheten att arbeta i cirklar med de fasta uttrycken erbjuds en möjlighet att uppnå en ökad bredd och fördjupad förståelse av svenska idiom. Övningsboken har ett särskilt fokus kring den här mer fördjupade träningen.

Partikelverben – en särskild grupp uttryck En viktig grupp uttryck i ordboken utgör de otaliga partikelverben, dvs. kombinationen verb och verbpartikel, t.ex. bjuda till, tänka om, ligga i.   Dessa uttryck är mycket vanliga i svenskan och kan också ingå i andra uttryck, t.ex. röra om i grytan, slå in på en ny bana, gå åt som smör.   Förutom förståelsen av de här uttrycken är det naturligtvis viktigt att de också får en korrekt betoning enligt den särskilda markering () som står intill verbpartikeln. För studerande med annat modersmål än svenska krävs det ofta en hel del extra träning för att lära sig uppfatta rätt nyans i betoningen.

5


Aa Har man sagt A får man säga B  Om man har börjat säga något måste man säga resten; allt måste berättas. • Du får allt berätta resten också. Har man sagt A får man säga B. Det är A och O  Det är viktigast; det måste man tänka på. • Det är A och O att man har varma kläder på sig i kylan. Göra stor affär av  Bråka mycket för en liten sak; göra stor sak av. • Mannen gjorde en alltför stor affär av att han fick betala lite extra. Ha en affär  Ha ett kärleksförhållande; en kort passion. • Han hade en affär med en kvinna på jobbet. Hysa agg till någon  Tycka mycket illa om någon; ha ett horn i sidan till någon. • Av någon anledning hyser hon agg till mig. Skingras som agnar för vinden  Inte längre vara tillsammans utan spridas åt olika håll; skingras för alla vindar. • Efter examen skingrades vi alla som agnar för vinden. Skilja agnarna från vetet  Skilja det dåliga från det som är bra; sortera ut det som är dåligt. • Många hade sökt jobbet så det gällde först att skilja agnarna från vetet. Hålla sig ajour  Hela tiden veta vad som händer; vara väl informerad. • Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer inom dataområdet. Nu är det ajöss med det  Nu är det borta; nu är det förlorat. • Där satte jag visst draget i sjön. Nu är det ajöss med det. I akt och mening att …  För att …; i avsikt att … • Vi gjorde det här i akt och mening att förbättra företagets ekonomi. Ta tillfället i akt  Inte vänta utan göra något när tiden är den bästa; passa på. • Vi har nu 50 % rabatt på alla varor så det gäller att ta tillfället i akt. Hennes aktier står högt i kurs  Hon är mycket uppskattad; har gott anseende. • Hon är en av de bästa vi har på företaget. Hennes aktier står högt i kurs. Det är inte aktuellt  Det finns inga planer på att göra det just nu. • Det var inte aktuellt för styrelsen att välja ny ordförande.

Inte ha aktuellt  Inte minnas just nu; glömt för tillfället. • Jag har det inte aktuellt, svarade politikern på frågan om antalet arbetslösa. Vara på alerten  Vara uppmärksam; vara på bettet. • – Du ser trött ut. – Ja, jag är inte riktigt på alerten idag. Bättre sent än aldrig  Det är bättre att något bra händer – fast lite sent – än att det aldrig händer. • Jag skulle har skrivit till dig för länge sedan, men bättre sent än aldrig. Man ska aldrig säga aldrig  Man kan inte vara säker på att det aldrig kommer att hända; man kan aldrig veta bestämt hur något blir. • – Jag kommer nog aldrig att bli gift. – Det vet du inte idag. Man ska aldrig säga aldrig. Spela allan  Spela tuff; uppträda överlägset. • Eleven störde och försökte spela allan under hela lektionen. Folk i allmänhet  De flesta människor; folk i gemen. • Folk i allmänhet har nog svårt att förstå sig på politik. Det är inte allom givet  Alla har inte samma möjlighet; det gäller inte alla. • Det är inte allom givet att få äta sig mätt varje dag. Allt som allt  Om man lägger ihop allt; allt inräknat. • Allt som allt kostar resan 5 000 kronor. Allt som oftast  Väldigt ofta; titt som tätt. • Hon kommer och hälsar på oss allt som oftast. Göra allvar av något  Sätta igång med något som man har talat om att göra; omsätta något i praktiken. • Det är väl snart dags att göra allvar av planerna på att bygga om huset. På blodigt allvar  På mycket stort allvar; på fullaste allvar. • Nu är det inte på skoj utan på blodigt allvar. Ta någon/något på allvar  Bry sig om vad någon gör eller säger; inse att något är viktigt. • Det är dags att man tar miljöproblemen på allvar. Tala allvar med någon  Få någon att ändra sig eller tänka om; förmana någon. • Jag ska tala allvar med vår son så att han bättrar sig.

7


amen – ansiktet Säga ja och amen till allt  Aldrig säga nej till något; blint samtycka till allt. • Du måste ju någon gång ha en egen åsikt och inte bara säga ja och amen till allt. Säkert som amen i kyrkan  Helt säkert; ofrånkomligt. • Vi kommer att få samma problem i år igen om inget görs åt det hela. Det är säkert som amen i kyrkan. Det går an  Det duger; det går bra. • – Får vi låna båten för att ro ut och fiska? – Det går väl an bara ni inte är ute för länge. Se tiden an  Vänta och se; avvakta vad som händer. • Nu ska vi inte bekymra oss i förväg. Vi får se tiden an. Ta sig an  Ta hand om; ta itu med något. • Jag lovar att ta mig an problemet med de kalla golven i huset så snart som möjligt. Ana argan list  Misstänka att något otrevligt kommer att hända; känna på sig att något obehagligt kommer att inträffa. • Jag anade argan list när han stod och tittade in genom fönstret. Men inte kunde jag tro att han skulle göra ett inbrott senare. Djävlar anamma  1. Styrka och mod. 2. Mycket arg; förbannat också! •  1. Det krävs lite djävlar anamma för det här tuffa jobbet. 2. Djävlar anamma! Någon har stulit min cykel. Intet ont anande  Vet inte att något otrevligt håller på att hända; helt ovetande om något. • Intet ont anande köpte vi bilen som senare visade sig vara stulen. Ge upp andan  Dö; dra sin sista suck. • Han gav upp andan strax efter midnatt i kretsen av sina närmaste. Hämta andan  Vila och ta igen sig; få andrum.  • Det var tröttsamt. Jag måste hämta andan ett tag. Med andan i halsen  Man andas hårt; väldigt andfådd. • Pojken rusade in med andan i halsen och berättade att det brann i huset intill. När andan faller på  När man har lust; när man känner för något. • Kom gärna och hälsa på när andan faller på. Tappa andan  Man blir totalt överraskad; bli stum eller mållös.  • Vi höll alldeles på att tappa andan när vi såg den vackra utsikten. Andas ut  Känna sig lättad; dra en lättnadens suck. • Faran är över. Nu kan vi äntligen andas ut!

8

Allt andas frid  Allt är lugnt och fridfullt; rofyllt. • Allt andades frid i kyrkan. Inte andas om något  Inte säga något alls om något för att det är hemligt; hålla tyst. • Du måste lova att inte andas om det du nu har fått veta. Samma andas barn  Samma sorts människa; samma egenskaper eller läggning. • Det märks att han också vuxit upp med musiken. Det känns som om vi är samma andas barn. Som en osalig ande  Nervös och orolig; rastlös. • Han gick omkring som en osalig ande och väntade på sin tur. I samma andetag  På samma gång; samtidigt. • I samma andetag som jag vred på plattan gick strömmen. Komma in i andra andningen  Ha vant sig; komma upp i varv. • När man är ute och springer ibland kan det kännas tungt i början innan man kommer in i andra andningen. Få andrum  Vila och ta igen sig; hämta andan. • Nu behöver vi få lite andrum när vi arbetat så hårt. Inte ha den blekaste aning  Inte känna till eller veta något; inte ha någon aning om något. • Jag har inte den blekaste aning om var hon är. Inte ha någon aning om något  Inte känna till eller veta något; inte ha den blekaste aning. • Jag har ingen aning om vart hon tagit vägen. Onda aningar  En känsla av att något otrevligt kan ha hänt; hysa farhågor. • Jag har mina onda aningar att det är något som har hänt. Arbeta i sitt anletes svett  Arbeta mycket hårt; arbeta för allt vad tygeln håller. • Vi fick arbeta i vårt anletes svett när så många var sjuka. Gång efter annan  Mycket ofta; gång på gång. • Jag blev avbruten gång efter annan när jag försökte säga något. Ett och annat  Lite olika saker; en del. • Det är ett och annat som behöver göras på huset. Stå ansikte mot ansikte med någon/något Ha någon/något alldeles framför sig; stå öga mot öga med någon. • Helt oväntat stod vi ansikte mot ansikte med tre älgar. Bli lång i ansiktet  Bli väldigt förvånad; be­sviken så att det syns. • Han blev väldigt lång i ansiktet när han förstod att han tagit fel på dag hos tandläkaren.


ansiktet – attan Bli vit i ansiktet  Bli mycket rädd eller arg; blekna av rädsla. • När hon såg ormen blev hon alldeles vit i ansiktet. Ett slag i ansiktet  Något som gör någon ledsen eller arg; såra eller kränka någon djupt. • Det hon sa var som ett slag i ansiktet. Förlora ansiktet  Göra något som man får skämmas för; förlora sitt anseende. • Eleven kände hur han förlorade ansiktet när läraren upptäckte hans fusk. Säga något rakt i ansiktet på någon  Säga vad man tycker till någon; säga sitt hjärtas mening. • Jag sa vad jag tyckte rakt i ansiktet på henne. Det ante mig  Det blev som jag trodde; jag anade det. • Det ante mig att de skulle skiljas. Det luktar apa  Det luktar illa; det luktar pyton. • När vi närmade oss soptippen luktade det apa. Spela apa  Göra sig dum och löjlig; spela pajas. • Eleven störde hela lektionen genom att sitta och spela apa. Ha aptit på något  Mycket gärna vilja ha något; mycket intresserad av något. • Jag har en väldig aptit på böcker. Jag läser jämt. Arbeta i sitt anletes svett  Arbeta mycket hårt; arbeta för allt vad tygeln håller. • Vi fick arbeta i vårt anletes svett när så många var sjuka. Arbeta på fältet  Arbeta ute bland folket där problemen finns (och inte bara arbeta vid sitt skrivbord). • Han arbetade mest på fältet med att hjälpa de drabbade och utslagna människorna i storstaden. Arbeta sig upp  Arbeta så att man får ett bättre arbete; avancera. • Mannen hade arbetat sig upp i företaget och hade blivit chef för en avdelning. Lagens långa arm  Polisen eller rättvisan; rättsväsendet. • Håller han på länge till med sina dumheter så kommer snart lagens långa arm att stoppa honom. På rak arm  Känna till utan att behöva kontrollera; utan vidare. • Kan du på rak arm säga vem som var USA:s president 1965? Med öppna armar  Ta emot någon med stor glädje; mycket hjärtligt. • Alla tog emot mig med öppna armar när jag kom tillbaka till arbetet igen. Sluta någon i sina armar  Krama någon; omfamna någon. • Han slöt henne i sina armar.

Hålla någon under armarna  Stödja och hjälpa någon. • Den yngste sonen fick föräldrarna hålla under armarna en tid efter att han flyttat hemifrån. Sitta med armarna i kors  Inte göra något; sitta och häcka. • Du kan inte bara sitta med armarna i kors hela dagarna. Du borde göra någonting vettigt i stället. Armbåga sig fram  Tränga sig fram utan hänsyn; ta för sig. • En del människor armbågar sig fram i livet utan hänsyn till andra. Ha vassa armbågar  Se till att man får det man vill ha utan att bry sig så mycket om andra; armbåga sig fram. • Det gäller att ha vassa armbågar om man vill göra karriär. Nypa sig i armen  Känna efter om man verkligen är vaken; det man ser verkar overkligt. • Jag var tvungen att nypa mig i armen när jag såg älgen springa omkring på gatorna. Ta dig i arslet!  Du är inte riktigt klok som kan säga/göra så!; ta dig i brasan! • – Alla som tar guld i friidrott har dopat sig. – Ta dig i arslet! Nu överdriver du allt. Ta till det grova artilleriet  Använda sina bästa argument i en diskussion. • Advokaten tog till det grova artilleriet i slutet av rättegången och vann målet. Nu blommar asfalten  Det var det värsta …; aldrig sett på maken. • Ser ni att det snöar mitt i sommaren. Nu blommar asfalten! Vara asfull  Vara mycket berusad; vara full som ett ägg. • Många var asfulla när de gick hem från festen. Ha något som i en liten ask  Vara helt säker på att man ska få något; säker på att vinna något. • Nu har vi segern som i en liten ask. Komma ur askan i elden  Få det ännu svårare; hamna i något ännu värre. • Snart blev det krig också i vårt nya hemland. Det kändes som att komma ur askan i elden. Darra som ett asplöv  Skaka för att man är rädd; känna sig kall och frusen. • Kassörskan darrade som ett asplöv när rånarna kom in i banken. Gå upp i atomer  Bli mycket arg eller ursinnig; gå upp i limningen. • Jag höll på att gå upp i atomer när telefonen tutade upptaget hela tiden. Det var som attan!  Det var inte dåligt!; det var som katten! • – Han slog nytt rekord i går! – Det var som attan! 9


Sv Idiom OMSLAG master

05-12-20

16.41

Sida 1

Svenska idiom · Hans Luthman

Svenska idiom 4.500 vardagsuttryck HANS LUTHMAN

Det är vardagsuttrycken, de s.k. idiomen, som sätter färg på ett språk. De ger språklig tyngd och stimulans i våra samtal och diskussioner. De hjälper oss att uttrycka mer komplicerade tankar som det annars kan vara svårt att sätta ord på. I litteraturen ger de extra krydda åt innehållet. SVENSKA IDIOM vänder sig till alla som lär sig svenska och framför allt till dem som inte har svenska som modersmål. Boken innehåller ca 4 500 fasta uttryck med förklaringar. Med sina inbyggda

nycklar och länkar ger den läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket. SVENSKA IDIOM har utarbetats av

Hans Luthman, erfaren pedagog och författare. Till SVENSKA IDIOM finns en särskild Övningsbok.

g Hämta andan Vila och ta igen • Det var tröttsamt. Jag måste ett tag. När andan faller på När man man känner för något. • Kom på när andan faller på. Tappa andan Man blir totalt ö stum eller mållös. • Vi höll alld andan när vi såg den vackra uts Andas ut Känna sig lättad; dr suck. • Faran är över. Nu kan v

Svenska idiom  

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you