Page 1

d kinesiska för nybörjare d

Kinesiska för nybörjare vänder sig till studerande som vill lära sig det kinesiska språket från grunden och på samma gång lära lite om Kina. Det kinesiska skriftspråket består av tecken. Dessa är inte så svåra att lära sig som man kan tro. Trots sitt komplicerade utseende är tecknen uppbyggda av enkla streck som ska skrivas på ett visst sätt och i en viss ordning. Detta tränas för varje nytt ord som förekommer i boken. Kinesiska för nybörjare lär ut ca 200 av de vanligaste tecknen. I boken möter vi också ett ljudstavningsalfabet, pinyin, för att kunna ”läsa” uttalet av det enskilda tecknet. Med texterna inlästa av infödda kineser kan man också lyssna till ljuden och språkmelodin. Kinesiska för nybörjare är avsedd för undervisning i vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Tillsammans med övrigt material täcker den de första stegen i gymnasieskolans undervisning. Författare är Chengyu Wang och Xuenan Wang Fredengren, båda med rötter i Kina. Chengyu Wang -gymnasielärare i kinesiska och ekonomi – har högskoleutbildning i kinesiska både från Kina och Sverige och har lång erfarenhet av att undervisa västerländska elever i kinesiska språket och kinakunskap. Xuenan Wang Fredengren är systemvetare och gymnasielärare och undervisar gymnasieelever i kinesiska, matematik och dataämnen.

KINESISKA

初级汉语

för nybörjare a chengyu wang & xuenan wang fredengren


kinesiska för nybörjare ԡ࠰‫ݸ‬მ Chengyu Wang & Xuenan Wang Fredengren

folkuniversitetets förlag


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 Lund tel 046-14 87 20 fax 046-13 29 04 forlag@folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Foton: Xuemei Xu s. 16, 23, 44, 51, 58, 63 (överst), 65, 70, 77, 99, 103, 105, 119, 141 iStockphoto: s. 6 Kenliang Wong, s. 9 Robert Churchill, s. 27 King Wu, s. 30 btrenkel, s. 35 P Wei, s. 37 René Mansi, s. 49 Yenwen Lu, s. 63 (undre bilden) Giorgio Fochesato, s. 75 Stacey Newman, s. 85 George Clerk, s. 86 Holger Mette, s. 93 ronen, s. 117 Zoran Ivanovic, s 124 zxcynosure, s. 131 manley620, s. 137 Chris Schmidt, Getty Images: s. 87 The Image Bank/Angelo Cavalli, s.112 Dorling Kindersley RF/Dorling Kindersley, s.113 Getty Images Sport/Shaun Botterill, s.129 Taxi/Walter Bibikow Omslagsfoto: James Hardy/Matton bildbyrå: Rökelse hängande i taket i ett kinesiskt tempel. Första upplagan © 2009 Chengyu Wang, Xuenan Wang Fredengren och Folkuniversitetets förlag Språkgranskare: Hang Zettervall Redaktör: Kristin Nilsson Omslag och grafisk form: cozmo Illustrationer: Tina Käll Illustration, karta s 17 Lönegård & Co ISBN: 978-91-7434-631-2 Tryck & bind: Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 2009. Miljö ISO 14001.


förord Kinesiskan har rykte om sig att vara ett svårt språk. Men vi, som lärare i kinesiska, tycker att det är lätt att lära sig kinesiska om man bara kommer på knepet. Med den här boken vill vi hjälpa dig att lära dig kinesiska och på samma gång lära lite mer om Kina. För att du ska kunna använda boken på ett effektivt sätt vill vi först förklara vissa grundläggande delar som är viktiga för att du ska kunna lära dig kinesiska. Uttal Det kinesiska skriftspråket består av tecken. Det är svårt att direkt ”läsa ut” uttalet ur tecknet, därför behöver vi ett ljudstavningsalfabet, pinyin, som hjälpmedel. Det är pinyin som de kinesiska barnen börjar med att lära sig i skolan. För dem kan det ta ganska lång tid innan de behärskar hela pinyinsystemet som består av 23 konsonanter och 24 vokaler. För elever som är vana vid att använda alfabetet är pinyin däremot inte så svårt. Vokalerna och konsonanterna ligger oftast nära ljud som finns i svenskan. De fyra tonerna är däremot något som kan vara främmande (Ton 1 (-) är hög och lång, Ton 2 (́) är stigande och lång, Ton 3 (㶅) är fallande och sedan stigande och Ton 4 (`) är fallande

och kort. Därutöver finns det en neutral ton. I motsats till många andra läroböcker i kinesiska lär vi oss inte pinyin som ett självständigt ”språk” där man lägger mycket tid på att lära känna alla konsonanter och vokaler samt alla stavningsregler. I den här boken möter vi istället pinyin i samband med inlärning av nya ord. Vid varje kinesiskt tecken anges pinyinstavningen. I början lär du dig att uttala olika kombinationer av pinyin både med hjälp av det inspelade ljudmaterialet och från läraren. Snart kan du själv uttala alla kinesiska tecken så länge de också står på pinyin. Du, som elev, spar mycket tid genom att lära dig pinyin löpande. Tecken Kinesiska är som sagt ett språk uppbyggt av tecken, och att kunna läsa och skriva tecken är av stor betydelse för din skriftliga och muntliga färdighet. Du kommer att upptäcka att tecknen hjälper dig att komma ihåg nya ord och fraser och även dess uttal. I motsats till vad många tror är tecknen inte särskilt svåra att lära sig. Trots sitt komplicerade utseende är tecknen uppbyggda av enkla streck och radikaler som ska skrivas på ett visst sätt och i en viss ordning. Ju fler tecken du behärskar desto fortare lär du dig nya tecken. Efter varje kapitel förklarar vi hur varje nytt tecken skrivs och i vilken ordning strecken ska dras.


Grammatik Kinesiskans grammatik är förhållandevis enkel för dig som nybörjare. Det finns t.ex. inga böjningar och det är ordets plats i en mening som avgör dess funktion. Att lära känna meningsstrukturen är viktigt för att du ska bygga upp språkkänslan. Därför använder vi oss av ”ord för ord”-översättning, dvs. det finns alltid ett svenskt ord som motsvarar varje tecken (eller ord) i den kinesiska meningen. Du kan tydligt se den kinesiska ordföljden på svenska. Sedan kan du jämföra den med översättningen på idiomatisk svenska. Meningen med detta är att begränsa den grammatiska analysen till ett minimum och istället låta ”språket tala för sig självt”. Vi har också valt att undvika att använda grammatiska termer som är unika för kinesiskan, då termerna kan vara svåra att placera in i ett svenskt sammanhang. Strukturen för ett kapitel Huvudtexten inleds med en dialog som äger rum mellan fyra huvudpersoner: eleverna Anna, Anders och Sven samt läraren Wang. Dialogen är skriven med kinesiska tecken som följs av pinyin under. Efter dialogen på kinesiska kommer den svenska översättningen. Nya ord: varje nytt ord följs av pinyinstavningen och den motsvarande översättningen på svenska. I Uttryck och grammatik finner du pinyinstavning, ”ord för ord”-översättning (som

står inom parentes), översättning av hela uttryck (eller satser) och grammatiska upplysningar. Du kommer att märka att den svenska översättningen av ett ord i Huvudtexten, Nya ord och Uttryck och grammatik inte alltid är densamma. Tanken är att du ska förstå ett ords ursprungliga betydelse och mening i ett sammanhang. Nya tecken: i den här delen visas hur ett nytt tecken skrivs med strecken i rätt ordning. Detta är av stor betydelse för dig så att du sen kan skriva kinesiska för hand, både snabbt och fint. Egentligen har varje tecken i sig sin betydelse och ibland kan tecknet utgöra ett ord. För att begränsa antalet nya ord i den här boken anger vi inte den svenska översättningen för varje tecken utan endast för orden. I Övningar får du koncentrera dig på de fraser, ord och grammatiska moment som är oftast förekommande. Facit till övningarna finns sist i boken. Man kan inte lära sig ett språk på riktigt utan att förstå den kultur som språket talas i. Därför lägger vi in fristående korta texter på svenska som ger dig inblick i den kinesiska kulturen och det kinesiska vardagliga livet. I slutet av boken finns de ord som förekommer i texten. De är samlade i pinyinalfabetisk ordning i en kinesisk-svensk ordlista. För varje ord finns en hänvisning till det kapitel där ordet står för första gången. Det är även viktigt att du ges möjlighet att


träna på din hörförståelse. Därför finns det också ett inspelat ljudmaterial att tillgå. Alla huvuddialoger är inlästa av infödda kineser som talar kinesiska på rikskinesiska. Det är vår förhoppning att boken ska ge dig en bra grund för vidare studier i det kinesiska språket och att den kan väcka ditt intresse för den kinesiska kulturen. Uppsala i december 2008 Lycka till! Författarna


I Kina är draken en symbol för godhet, lycka och visdom. Den har funnits i kinesernas föreställningsvärld i mer än sextusen år. Under kejsardömena stod draken också för kraft och den kejserliga makten. Kineser utomlands kallar ofta sig själva för ”ättlingar till draken”, därför symboliserar draken också det kinesiska folket och den kinesiska nationen. Fotot visar en vägg i Den Förbjudna Staden i Beijing.


innehåll 1

୍ࢨ൐ી' vad heter du? s. 8

öুບö൥൐ીၰම'

2

vad betyder ” lǎo wài”? s. 22

3

‫ݸ‬მ଻ઞ' är kinesiska svårt? s. 36

ᇷ໳қܽᄤମ‫'ؿ‬

4

var ligger bambuhuset? s. 50

5

ᄤқܽ på restaurangen s. 64

൏࡞‫ދ‬ඛሺ

6

tid och siffror s. 76

7

໨Ⴜ‫҉ؿ׋‬඄‫ڢ‬ jag mår lite dåligt s. 92

ሇ୍ഺಷঀৈ

8

grattis på födelsedagen! s. 104

9

໨૓ഏࢮϛ' ska vi gå på stan? s. 118

ඌࡓ

10

sommarlov s. 130

11

ordlista s. 142, facit s. 146, lästips s. 164


8

kapitel 1

vad heter du?

ׂ၉ᅪ

୍ࢨ൐ી'

τଲ"୍‫ ށ‬໨ࢨτଲ୍ࢨ൐ી' Ānnà: nǐhǎo! Wǒ jiào Ānnà, nǐ jiào shénme?

τ֪ඵ"໨ࢨτ֪ඵè Āndésī: Wǒ jiào Āndésī.

τଲ"໨൥೒‫׌‬ಭ୍ୂ' Ānnà: Wǒ shì ruìdiǎnrén, nǐ ne?

τ֪ඵ"໨၀൥೒‫׌‬ಭè Āndésī: Wǒ yě shì ruìdiǎnrén.

τଲ"ອুൄᆊ൥τ֪ඵ Ānnà: Wáng lǎoshī, zhèshì Āndésī.

ອুൄ"୍‫ށ‬τ֪ඵ Wáng lǎoshī: nǐhǎo, Āndésī!

τ֪ඵ"୍‫ށ‬ອুൄ ୍၀൥೒‫׌‬ಭઞ' Āndésī: nǐhǎo, Wáng lǎoshī! nǐ yě shì ruìdiǎnrén ma?

ອুൄ"҉໨൥ᇖ‫ݚ‬ಭè Wáng lǎoshī: bù, wǒ shì zhōngguórén.


9

Anna:

Goddag! Jag heter Anna, vad heter du?

Anders: Jag heter Anders. Anna:

Jag är svensk, du då?

Anders: Jag är också svensk. Anna:

Lärare Wang, det här är Anders.

Wang: Goddag Anders! Anders: Goddag lärare Wang! Är du också svensk? Wang: Nej, jag är kines.

Y


Nya ord

10

Y

୍ nǐ du ࢨ jiào heta ൐ી shénme vad ‫ ށ‬hǎo bra ໨ wǒ jag ൥ shì vara ୂ ne frågepartikel då ೒‫ ׌‬ruìdiǎn Sverige ಭ rén person, människa ೒‫׌‬ಭ ruìdiǎnrén svensk ၀ yě också ອ wáng ett kinesiskt efternamn ুൄ lǎoshī lärare ᆊ൥ zhèshì det här är ઞ ma frågepartikel ҉ bù nej, inte ᇖ‫ ݚ‬zhōngguó Kina ᇖ‫ݚ‬ಭ zhōngguórén kines

Wang


Uttryck och grammatik

11

୍‫ށ‬ Nǐhǎo (du bra) Hej eller Goddag. Den vanligaste hälsningsfrasen på kinesiska. Man kan säga detta vilken tid som helst på dagen när man träffar någon för första gången eller till någon som du redan har lärt känna. Svaret på hälsningsfrasen är också 你好.

໨ࢨτଲ Wǒ jiào Ānnà Jag heter Anna. En grundläggande satskonstruktion på kinesiska är subjekt – predikatsverb– objekt: 我 - 叫 - 安娜 (jag – heter – Anna). Observera att ordföljden är mycket viktig i kinesiskan, t.ex. betyder 安娜叫我 Anna kallar på mig.

୍ࢨ൐ી' Nǐ jiào shénme (du heter vad?) Vad heter du? I kinesiskan börjar man inte en fråga med frågeord. Ett påstående och en fråga har exakt samma ordföljd. Frågeord och frågetecken visar att det är en fråga.

Y


໨൥೒‫׌‬ಭ

12

Wǒ shì ruìdiǎnrén (jag är Sverige-person) Jag är svensk. Kinesiskan gör inte skillnad på ental och flertal, alltså ೒‫׌‬ಭ betyder en svensk eller svenskar.

໨၀൥೒‫׌‬ಭ Wǒ yě shì ruìdiǎnrén (jag också är Sverige-person) Jag är också svensk. I kinesiskan står adverb (t.ex. också) vanligtvis före predikatsverbet oavsett om det är huvudsats eller bisats, t.ex.໨҉൥೒‫׌‬ಭ Wǒ bú shì ruìdiǎnrén: (jag inte är Sverige-person) Jag är inte svensk.

ອুൄ Wáng Lǎoshī (Wang lärare) Lärare Wang I svenskan står titlar före en persons namn. I kinesiskan är ordningen den omvända. Familjenamnet står före titeln.

Y

ᆊ൥଱൥

zhèshì nàshì det/den här är det/den där är Kinesiskan gör ingen skillnad på utrum- och neutrumsubstantiv.


୍၀൥೒‫׌‬ಭઞ'

13

Nǐ yě shì ruìdiǎnrén ma (du också är Sverige-person + ”ma”?) Är du också svensk?

ઞ ma Frågepartikel. Ett vanligt sätt att forma en frågesats är att lägga till ઞ i slutet av ett påstående, t.ex. ୍၀൥೒‫׌‬ಭ betyder Du är också svensk, medan ୍၀൥೒‫׌‬ಭઞ? betyder Är du också svensk?

Personliga pronomen Singular

Plural

1:a person

jag/mig

໨૓

wǒmen

vi/oss

2:a person

du/dig

୍૓

nǐmen

ni/er

3:e person

han/honom

෷૓

tāmen

de/dem

3:e person

hon/henne

෹૓

tāmen

de/dem

3:e person

den/det

෸૓

tāmen

de/dem

Y


Nya tecken

14

Här ser du hur ett antal tecken ska skrivas på kinesiska. Träna själv att dra strecken i den ordning som tecknet ska skrivas.

୍ ࢨ ൐ ી τ ଲ ‫ށ‬ ໨ ֪

ඵ ൥


15

೒ ‫׌‬ ಭ ୂ ၀ ອ ু ൄ ᆊ ઞ ҉ ᇖ ‫ݚ‬


Lite om Kina

16

Kina är det fjärde största landet i världen, 2 landets yta är ca 9,5 miljoner km , alltså nästan lika stort som hela Europa. Huvudstaden Beijing ligger i den nordöstra delen av landet. Kuststaden Shanghai, som ligger i landets östra del, är den enda stad som är större än huvudstaden. Generellt sett består de västra och mittersta delarna av bergsområden och höga platåer. De låglänta områdena på östra kusten är de mest tättbefolkade. Kina delas in i 34 större administrativa områden: 23 provinser (shěng på kinesiska), fem autonoma områden (zìzhìqū ), fyra storstadsområden som lyder direkt under centralregeringen (zhíxiáshì ) och två speciella administrativa regioner (tèbié xíngzhèngqū ).

Y

Det bor mer än 1,3 miljarder människor i Kina, landet har alltså flest antal invånare av alla världens länder. Det officiella språket är rikskinesiska (pǔtōnghuà ) och är det modersmål som används av flest människor i världen. Rikskinesiska är också ett av de sex officiella språken i FN. Språket talas även bland annat i Indonesien, Singapore och Malaysia. Skriftspråket utgörs av tecken (hànzì ). Kinesiska tecken tillhör världens äldsta skrivtecken och har ca 6000 års historia. De skiljer sig mycket från västerländska bokstäver, då tecknen är uppbyggda kring bilder. Kinesiska tecken har dessutom stort inflytande i koreanskan och

Mitt i den moderna huvudstaden Beijing bevaras vackra, traditionella byggnader som berättar om stadens historia.

japanskan där inlånade kinesiska tecken är en del av de skriftliga språken. Folk i Kina firar en del av de västerländska högtiderna, till exempel det vanliga nyåret, men de kinesiska högtiderna är viktigare. Den största och viktigaste traditionella kinesiska högtiden är vårfestivalen (chūnjié ) som är det kinesiska nyåret. Det kinesiska nyåret brukar inträffa i januari eller februari beroende på den kinesiska kalendern. Då firar man både ankomsten av nyåret och våren. Den andra största traditionella kinesiska högtiden är månfestivalen (zhōngqiū ) som oftast infaller i september. Då är fullmånen som rundast, vilket symboliserar familjens enhet. Månkakor är ett måste när man firar månfestivalen, de är runda som månen med goda fyllningar och lyckönskande tecken tryckta på ovansidan.


17

RYS S L A N D H E I LO N G JIANG

Harbin

KAZA KSTAN

J I LI N

MO N G O L I E T

Shenyang L I AO N I N G NORDKO R EA

Ürümqi

TA DZ J I K I STAN

Tianjin H EB EI

GA N S U

XI NJ IANG

SHANXI

KINA

PA K I STA N

SYDKO R EA

Beijing

INRE MO N G O L I E T

K I RG I Z I STA N

SHANDONG JIANGSU

Zhengzhou HENAN

Xi’an

SHA ANXI

QINGHAI

Shanghai

Nanjing ANHUI

Wuhan

Chengdu

Chongqing

S I C H UA N

PA

L

J IANGXI HUNAN

Lhasa NE

Z H EJ I A N G

H U B EI

TI B ET

Taipei FUJ I A N

GUIZHOU

BHUTAN

G UA N G D O N G

Guangzhou I N DI EN

GUANGXI

YU N N A N

BA N G L A DESH VI ETNAM BU RMA L AOS

0

800 km


Övningar 18

1

Skriv meningar genom att fylla i luckorna med de olika alternativen:

1.

_________ ࢨ ____________________è (Jag / Han) (Anna / Anders)

2.

_________൥೒‫׌‬ಭ _________ୂ' (Jag / Du) (du / han)

3.

_________൥೒‫׌‬ಭ _________၀൥೒‫׌‬ಭè (Du / Ni) (jag / vi)

4. _______________ ൥ _________________ è (Det här / Det där) (Sverige / Kina)

5.

___________൥ᇖ‫ݚ‬ಭ ________၀൥ᇖ‫ݚ‬ಭઞ' (Han / De) (hon / de)

6. __________________൥ _______________ઞ' (Lärare Wang / Anna) (kines / svenska)


2

Bilda en ny mening genom att sätta adverbet ၀ eller ҉ till följande påståenden och översätt sedan meningarna muntligt till svenska: 19

1.

τଲ൥೒‫׌‬ಭè _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

2.

ᆊ൥ອুൄè _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3.

τ֪ඵ൥ᇖ‫ݚ‬ಭè _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

4.

෹ࢨτଲè _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


3

Översätt följande meningar till svenska:

20

1.

୍ࢨ൐ી' _______________________________________________________________________

2.

ᆊ൥೒‫׌‬໨൥೒‫׌‬ಭè _______________________________________________________________________

3.

τଲ൥ᇖ‫ݚ‬ಭઞ'҉෹൥೒‫׌‬ಭè _______________________________________________________________________

4.

τ֪ඵ၀൥೒‫׌‬ಭè ອুൄ҉൥೒‫׌‬ಭè

✍ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


4

Komplettera följande dialoger med hjälp av bilderna: 21

1.

୍‫ ށ‬

____________________________________________________

2.

໨ࢨτ֪ඵ୍ୂ'

___________________________________________________

3.

ᆊ൥ᇖ‫ݚ‬ઞ'

____________________________________________________

4.

୍൥ᇖ‫ݚ‬ಭઞ'

✍ ____________________________________________________


d kinesiska för nybörjare d

Kinesiska för nybörjare vänder sig till studerande som vill lära sig det kinesiska språket från grunden och på samma gång lära lite om Kina. Det kinesiska skriftspråket består av tecken. Dessa är inte så svåra att lära sig som man kan tro. Trots sitt komplicerade utseende är tecknen uppbyggda av enkla streck som ska skrivas på ett visst sätt och i en viss ordning. Detta tränas för varje nytt ord som förekommer i boken. Kinesiska för nybörjare lär ut ca 200 av de vanligaste tecknen. I boken möter vi också ett ljudstavningsalfabet, pinyin, för att kunna ”läsa” uttalet av det enskilda tecknet. Med texterna inlästa av infödda kineser kan man också lyssna till ljuden och språkmelodin. Kinesiska för nybörjare är avsedd för undervisning i vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Tillsammans med övrigt material täcker den de första stegen i gymnasieskolans undervisning. Författare är Chengyu Wang och Xuenan Wang Fredengren, båda med rötter i Kina. Chengyu Wang -gymnasielärare i kinesiska och ekonomi – har högskoleutbildning i kinesiska både från Kina och Sverige och har lång erfarenhet av att undervisa västerländska elever i kinesiska språket och kinakunskap. Xuenan Wang Fredengren är systemvetare och gymnasielärare och undervisar gymnasieelever i kinesiska, matematik och dataämnen.

KINESISKA

初级汉语

för nybörjare a chengyu wang & xuenan wang fredengren

Kinesiska för nybörjare  

Kinesiska för nybörjare vänder sig till vuxna studerande på nybörjarnivå. Boken är avsedd för de första stegen i gymnasieskolan och annan ha...

Kinesiska för nybörjare  

Kinesiska för nybörjare vänder sig till vuxna studerande på nybörjarnivå. Boken är avsedd för de första stegen i gymnasieskolan och annan ha...

Advertisement